DE ISLAM- EN MULTIKULKRITISCHE NEDERLANDER WIL GEHOORD WORDEN!

Screenshot_2

Koning Willem I en familie

1. De aasgieren van maart 2014 en de voorgeschiedenis.

De hel barstte los in het Nederlandse politieke landschap, tussen de 19de en de 22ste maart 2014: Als een zwerm razende, onverzadigbare roofvogels stortte de publieke opinie, belichaamd door politici en media, zich op hun prooi, na maanden- misschien wel jarenlang stil en grimmig op deze kans te hebben gewacht. Was het hen gelukt, hem binnen een tijdspanne van 24 uur te verzwelgen met huid en haar, dan zouden zij dit niet gelaten hebben en zouden zij elkaar na afloop tevreden hebben gefeliciteerd, alvorens terug te keren tot de orde van de dag.

Wat was namelijk het geval? Kort na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen 2014, ook al enige dagen daarvoor, had de leider van de Partij voor de Vrijheid, Geert Wilders, zich voor het oog van de camera een op meerdere manieren te interpreteren uitspraak gepermitteerd, die tot grote vreugde van zijn tegenstanders met enige goede wil als mensvijandig kon worden uitgelegd. Reeds lang hadden zij hierop gehoopt en nu zagen zij hun kans schoon: Het gekrijs was oorverdovend, stofwolken waaiden op! Werkelijk alles werd uit de kast getrokken om deze hevig bekritiseerde, door sommigen zelfs gehate figuur uit hun midden te verwijderen, waar dit de afgelopen jaren zelfs door middel van aanklachten, uitmondende in processen, niet was gelukt. Eindelijk, dachten zij, gloorde er een glimp van hoop dat hun opzet zou slagen.

Waaróm dit streven, vraagt men zich af: Was Nederland al niet gedurende twee eeuwen een democratie, waarin ieders stem, van links tot rechts, van behoudend tot progressief, gehóórd mocht worden? Zeker. Hoewel onzichtbare restricties op dit gebied altijd al aanwezig waren.
In de eerste helft van de 19de eeuw, vanaf het moment dat Willem I zich tot ‘koning van het Rijk der Nederlanden’ had laten bombarderen, was het kiesrecht beperkt geweest tot bepaalde lagen van de bevolking – voor vrouwen was het sowieso uitgesloten – en de vrijheid van drukpers gelimiteerd. Gaandeweg werd dat uitgebreid, met name omdat enkele, veelal liberale, politici oog kregen voor de al te scheve verhoudingen. Het socialisme begon zijn opmars en de Nederlandse arbeidersklasse, ontstaan tijdens de industriële revolutie, kreeg haar vorm én haar stem. Enkele oorlogen in Europa, met als hoogtepunt WO I, waren nodig om de kijk op de maatschappelijke verhoudingen, waaronder de rol van de vrouw, definitief te veranderen en ook haar het kiesrecht te verschaffen. Het ontwikkelde zich allemaal langzaam en schoksgewijs, maar het ontwikkelde zich. Na WO II, gepaard gaande met de vijfjarige Duitse bezetting, dacht Nederland van zichzelf voldoende te hebben geleerd wat democratie inhield én zich het belang van die democratie voldoende te realiseren: Nooit meer oorlog, nooit meer dictatuur, nooit meer achterstelling of onderdrukking…….
Evenwel: de diversiteit aan voorkeuren en levensstijlen blééf. Sterker, zij ontwikkelde zich in de loop van te 20ste eeuw meer en meer, naarmate het individuele zelfbewustzijn toenam. Dat werd dan ook als positief aangemerkt: Men had er alle vertrouwen in dat de verschillende groepen in harmonie naast en met elkaar zouden kunnen leven.
Echter, in de woorden van George Orwell: “All animals are equal, but some animals are more equal than others.” Teneinde de harmonie te handhaven, daarover was iedereen het eens, zouden bepaalde elementen geweerd moeten worden, waarvan men vreesde dat zij diezelfde harmonie zouden kunnen verstoren. Vlak na de oorlog waren dat de NSB’ers, de ‘landverraders’ geweest. Zelfs zo, dat men de groep, die eveneens als twijfelachtig werd beschouwd, maar die wél als hun absolute politieke tegenstander werd gezien, de communisten, min of meer bleef accepteren, ook ten tijde van de “Koude Oorlog.” Aan excessen zoals het McCartyïsme in de VS deed Nederland in ieder geval niet mee. Een andere ‘beschermde groep’ vormden de Joden: Met de gruwelen van de Holocaust in het achterhoofd legde men elkaar de morele verplichting op alle latent aanwezige antisemitische sentimenten weg te steken en nooit meer tevoorschijn te halen. Nou waren die sentimenten al gedurende vele eeuwen dusdanig in menige ziel verankerd, dat dit wegstoppen bij menigeen niet zonder moeite gegaan is en het in vele gevallen bij wegstoppen bleef, zonder dat het verschijnsel metterdaad werd uitgeroeid, iets wat we verderop in deze geschiedenis nog zullen zien.

2. De immigranten.

Een ander element dat in het ergste geval een ‘Holocaust’ tengevolge kon hebben, had men inmiddels bedacht, was het ‘racisme,’ zoals dat in de Verenigde Staten en -moest men langzamerhand bekennen- in het toenmalige Zuid-Afrika voorkwam, waar het zelfs in de Grondwet was vastgelegd: Het onderscheid maken op grond van ras/huidskleur. Dit racisme moest dus zorgvuldig uit de samenleving worden geweerd en elk aan het licht tredend voorbeeld ervan moest worden veroordeeld: In de Nederlandse samenleving diende absoluut plaats te zijn voor iedereen. Een nobel streven, ook al ging ook dit niet zonder slag of stoot: Reeds in de jaren ’50 had de Nederlandse bevolking, die tot dan toe praktisch niets gewend was geweest, vreemd aangekeken tegen de ‘spijtoptanten’ uit Nederlands-Indië en in het daaropvolgende decennium kwam daar de nieuwe uitdaging bij in de vorm van de toestroom uit Suriname en de Antillen. Nadat men zich aldus met moeite had ingeprent dat er wat deze mensen betrof géén onderscheid gemaakt mocht worden op grond van ras/huidskleur begon het geworstel met zaken als verschil in mentaliteit en levenshouding. Maar gestaag oefende men zich in het aankweken van verdraagzaamheid, het nieuwe begrip dat tot norm verheven was.
Het fenomeen ‘gastarbeid’ intussen manifesteerde zich aanvankelijk onopvallend; bovendien ging men ervan uit dat het van tijdelijke aard zou zijn. Wel werden met de jaren de werkkrachten uit Spanje, Italië en Portugal gaandeweg vervangen door mannen uit Turkije en Marokko, maar men dacht er zich weinig bij: Zij woonden veelal bij elkaar in pensions en barakken en lieten zaken als hun religie en/of cultuur nog weinig gelden. De kentering kwam toen zij, zo halverwege de jaren ’70, begonnen te verhuizen naar flats en eengezinswoningen en hun gezinnen lieten overkomen; het streven zich hier voor langere tijd of zelfs voorgoed te willen vestigen, werd zichtbaarder, evenals de verschillen tussen hun cultuur en de westerse.
Op de verwondering en, sluipenderwijs, de irritatie, die als gevolg daarvan hier en daar de kop opstak, reageerde de overheid opvallend pathetisch: Nadrukkelijker dan ooit werd de Nederlandse bevolking de deugden ‘geduld’ en ‘verdraagzaamheid’ voorgehouden, die tenslotte álle verhoudingen recht zouden trekken. Met verve werd gewezen op de taalproblemen, waarmee de nieuwkomers kampten en die uiteraard zeker de eerste tijd voor ‘misverstanden’ konden zorgen, maar tenslotte, tenslotte…..Daarnaast golden de nieuwkomers als mensen die het “moeilijk”hadden, die vanuit een “moeilijke” situatie waren geïmmigreerd. Vanuit humaan oogpunt moesten zij “geholpen” worden. Nu waren dezelfde argumenten jaren eerder al bij de komst van de Surinamers en de Antillianen gebruikt én benadrukt, onder meer door idealistische omroepen als het IKON. Onbekend waren ze de Nederlander dus niet. Bovendien kon men beredeneren dat bepaalde argumenten als de taalbarrière hier sterker golden dan bij de eerdere groepen, die in hun landen van herkomst, de voormalige koloniën, althans van het Nederlands wel kennis genomen hadden. So far so good. Dat de wil tot integratie in de Nederlandse samenleving bij tenminste een aantal van hen in het geheel niet aanwezig was, moest later nog eens blijken, evenals het feit dat zij hiertoe door de overheid totaal niet werden gestimuleerd, laat staan verplicht!
Men kreeg dit niet nader toegelicht, ook niet toen het echt begon op te vallen dat de nieuwkomers ook op andere punten werden bevoorrecht: De toewijzing van woningen, uitkeringen en wat dies meer zij verliep bij hen aanmerkelijk soepeler dan bij autochtone Nederlanders en de wachttijd was korter. Hooguit werd dit vanuit het overheids- en hulpverleningscrcuit verklaard met de uitleg dat hier geen sprake was van voortrekken, maar van ‘het wegnemen van de ongelijkheidspositie.’ Uiteraard is tot op heden nooit de mogelijkheid bevestigd dat één en ander te maken had met het Verdrag van Straatsburg ’75, dat officieel immers niet bestaat en dat waarschijnlijk ook metterdaad ‘Top Secret’ is, in die zin, dat slechts een selecte kring van hoogste ambtenaren en politici van het bestaan afweet – dus niet eens de gemiddelde ambtenaar, onderwijzer of zorgverlener, waarmee ‘de man in de straat’ in aanraking komt.
Intussen echter profileerden veel immigranten zich duidelijker, naarmate ze langer in Nederland woonden. Behalve de categorie die uit eigen beweging en uit vrije wil integreerde – want, zoals gezegd, verplicht werd er lange tijd niets – ontstond de groep die dat principieel weigerde en hierin steeds meer verstarde. Veelal betrof het hier ongeletterden, afomstig uit het Marokkaanse Rifgebergte en aanverwante streken, die geen ander houvast hadden dan de eigen traditie. Niet alleen waren de samenlevingen van waaruit zij gekomen waren patriarchaal tot op het ziekelijke af, zij leunden bovendien volledig op het islamitische fundament. Gaandeweg werden steeds meer vergunningen afgegeven voor de bouw van moskeeën en liet men geestelijken uit het moederland overkomen, die vaak het Nederlands nog minder machtig waren dan hun gemeenteleden, maar daarentegen uitermate bedreven in het prediken en doceren van de koran in de eigen landstaal – en niet zelden uiteraard volgens de aloude tradities.
De traditionele moslimfundamentalisten voelden zich gesterkt in hun denkbeelden en begonnen zich meer en meer te realiseren met welke missie zij door hun God, Allah, op de wereld waren gezet: Het onderwerpen van die hele wereld aan Zijn Wil. Hadden zij zich aanvankelijk aan de zeden en gewoonten van de ‘ongelovigen’ – misschien de christenen, maar dat is in hun belevingswereld praktisch lood om oud ijzer- hoofdzakelijk geërgerd, thans groeide meer en meer het besef dat ergeren en zich distantiëren niet genoeg was; de omgeving waar zij woonden moest – met beperkte middelen, dus stap voor stap – onderworpen worden. Hiertoe begonnen zij zich aldus steeds meer te laten gelden, hun stem te verheffen, hun eisen te stellen. Zij hadden immers inmiddels al ondervonden dat zij zich dit tegenover de dwaze ‘ongelovigen’ konden veroorloven…..

3. Links.

En nog steeds bleven die “ongelovigen” zich overwegend uitputten in geduld, verdraagzaamheid en opofferingsgezindheid….in de veronderstelling dat ze daar goed aan deden. Een belangrijk deel van deze goedwillende autochtone Nederlanders kon het zich dan ook veroorloven: Zij hadden geprofiteerd van de naoorlogse welvaart, waren behoorlijk opgeleid, leefden onder comfortabele omstandigheden….en noemden zich politiek “Links.” Vaak niet eens vanuit hun sociaaleconomische achtergrond, maar vanuit een soort ‘bevlogen idealisme’, hoe vaag dit ook klinkt. Het was voornamelijk gestoeld op een ‘zich afzetten tégen….'(de oudere generatie met haar oude vooroordelen, op de eerste plaats) en, wat betreft de babyboom-generatie, bekroond met de Mei-’68 Revolutie waar ‘het’ allemaal gebeurde. Met de strenge principes van het het leninistische communisme had het in de praktijk weinig of niets te maken, maar met des te meer elan stortte men zich op het koesteren en pamperen van de ‘zwakken’ in de samenleving, in casu de allochtonen. Dat die als extra bijkomstigheid hun hardvochtige, intolerante religie met zich meebrachten, kon in het begin door Links – dat in de regel het liefst alle vormen van religie op de schroothoop liet belanden – misschien worden genegeerd. Tót het tenslotte zo zichtbaar werd dat het niet langer te negeren víel…. En vanaf dat moment werd het eenvoudigweg getolereerd: Er was voor Links geen weg terug, althans niet zonder gezichtsverlies.

4. De praktisch ingestelde mens.

Behalve Links – en met hen de meeste eigentijdse Nederlandse christenen, die het ´goedmensch´-ideaal eveneens hadden omarmd – was er in Nederland nog die andere groep mensen, die zich minder gemakkelijk liet definiëren: Zij konden rijk zijn of arm, geletterd of minder geletterd, hardwerkend of misschien niet, maar als zij al één ding gemeenschappelijk hadden, dan was het wel dat zij zich wars toonden van hoogdravende idealen en in staat bleken de dingen te zien, zoals zij waren: In de communistische heilstaat, bijvoorbeeld, hadden zij nooit geloofd en met het liberale Nederlandse klimaat waren zij altijd, misschien stilzwijgend, ingenomen geweest. Individuele vrijheid en vrijheid van meningsuiting was voor hen een groot goed, waarvan zij zich tegelijkertijd realiseerden dat het niet overal ter wereld vanzelfsprekend genoemd kon worden. Maar hier gelukkig wel. Totdat de moslim-immigranten dus hun eisen begonnen te stellen……. En met name Links naar die eisen bleek te luisteren!
Die typisch islamitische eis, bijvoorbeeld, dat vrouwen zich dienden te ‘bedekken.’ De praktisch ingestelde mens gruwde ervan. Links aanvankelijk eveneens, maar het had zich laten bepraten én laten overtuigen dat deze vernedering geen vernedering was. Wat moest je ermee? De praktisch ingestelde mens wíst gewoon dat er meer achter zat dan het ‘recht’ om een hoofddoek te dragen; hij begréép het streven om haar in de toekomst aan alle vrouwen op te leggen, hiermee hun inlijving in de islam bezegelend. “De geplante vlag.” Links zag het niet, of wilde het niet zien.
De steeds meer voortschrijdende criminalisering onder Marokkaanse jongeren: De praktisch ingestelde mens zag er meer in dan criminalisering: Hij herkende er de totale minachting in voor de “ongelovige” maatschappij en het signaal dat zij, de moslims, haar zouden gijzelen en knechten zodra ze de kans kregen. Links weigerde het te zien.
De intimidaties en beledigingen aan het adres van westerse schrijvers, producenten, kunstenaars…..De praktisch ingestelde mens wachtte er op dat de verkeerde tendens zou worden erkend en een halt zou worden toegeroepen. Links liet het na.
Zo kwamen er steeds meer voorbeelden. Links leek alles goed te vinden of er een vergoelijkend woord voor te vinden…..zolang het de islam betrof.
Zo ook de Palestijnse kwestie: Nederland had jarenlang met Israël vriendschappelijke betrekkingen gevoerd, de staat Israël erkend…..Plotseling kwam daar de omslag; was men meer en openlijk op de hand van de Palestijnen; zei men dat Israël ‘fouten’ had gemaakt. Hoezo die ommezwaai, vroeg de praktisch ingestelde mens zich af. Was dit het ingebakken anti-semitisme, dat nà ’45 zo drastisch weggestopt had moeten worden? Zocht het een uitweg? Of speelde er ook nog wat anders mee? De Palestijnen waren wél moslims….. Links gaf geen afdoende verklaring.
De enig waarneembare reactie van Links bestond hierin, dat zij steeds meer de beschuldigende vinger begon te richten op de praktisch ingestelde mens. Nieuw was deze taktiek niet: Eerder had hij haar al toegepast bij al diegenen die kanttekeningen hadden durven plaatsen bij de onverantwoordelijke levensstijl van veel Surinamers en Antillianen, het feit dat ze hun gezinnen te vaak in de steek lieten en dat ze bij een meningsverschil sneller dan gemiddeld een mes trokken. Ook al werden deze beweringen door bewijzen gestaafd, je mocht ze niet uitspreken op straffe van beschuldigd te worden van xenofobie en racisme. Je mocht alleen maar permanente bewondering hebben voor hun ‘relaxtheid.’ Nu herhaalde de geschiedenis zich en wel in die mate, dat nota bene híer eveneens het begrip ‘racist’ onverkort werd gebezigd. In verband met de opdringerigheid van een geloof! In het geval van de Surinamers was er inderdaad sprake geweest van verschillende rassen. Hier niet, althans niet in principe. Maar Links wenste op dat onderscheid geen acht te slaan: Korte metten moesten er gemaakt worden met alles dat het waagde een kritisch geluid te laten horen over ongeacht welke niet-autochtone ‘medeburger.’ Dus waarom dan niet gelijk: “Racist?”
De praktisch ingestelde mens intussen wist door alle ervaringen zó zeker waar zijn antipathieën lagen, dat wij hem ‘islamcriticus’ kunnen noemen, snakte langzaam naar bevestiging. Een stem die het voor hem opnam, waar Links dat al nooit zou doen en de vertrouwde Liberalen en Confessionelen op deze nieuwe problematiek geen weerwoord bleken te hebben. Wie had dat wél…..?

5. Janmaat, Fortuyn, Wilders….

Hans Janmaat was de eerste die het probeerde. De pionier met, achteraf, deskundige inzichten, die toen echter nog niet werden erkend. De man met de minste uitstraling, de zwakste presentatie, de meeste tegenstand…..

Screenshot_1

Hans Janmaat

Hij deed een gooi naar het Kamerlidmaatschap voor de Centrumpartij in 1982 en wérd gekozen. Na verschillende interne ruzies werd hij twee jaar later geroyeerd. De CP was immigratie-kritisch (de islamproblematiek als zodanig was in de vroege jaren ’80 nog niet echt in kaart gebracht). Het was evenwel geen Neo-Fascistische beweging zoals de NVU van Joop Glimmerveen. Dat mocht niet baten, omdat immigratiekritisch daar in dat tijdvlak nog mee op één hoop gegooid werd. Nee, buítenlanders werden in die tijd niet weggezet, maar de CP wél. Na zijn royement in 1984 bleef Janmaat het proberen met de nieuw-opgerichte Centrum-Democraten. In ’86 volgde de aanslag op het hotel waar hij vergaderde. Zijn medewerkster, later echtgenote, raakte zwaargewond en verloor een been…. Niemand werd gearresteerd, niemand betuigde zijn medeleven….

In ’89 werd hij toch weer gekozen in de Tweede Kamer. Eénmansfractie. Driemansfractie in 1994, Het leek een opgaande lijn te vertonen, men leek te ‘ontwaken.’ Toen, in 1998, verloor hij in één klap weer alle zetels: Ook Bolkestein (VVD) had inmiddels het immigratieprobleem bespreekbaar gemaakt; Hans Janmaat was overbodig geworden. Hij overleed in 2002.
Martin Bosma zei ervan: Janmaat was een gemakkelijke prooi; hij beheerste het politieke spel niet. Dat was waar.Maar, zoals dat vaker gaat: Jaren na zijn dood bleken de ooit door hem gemaakte prognoses verrassend goed te kloppen!
Hij had ook, zoals opgemerkt, de tijd niet mee; een tijd waarin men nog wegens uitspraken als “Vol is vol” en “Eigen volk eerst” in de fascistische hoek werd weggezet. Legio processen en evenzovele veroordelingen, maar hij is het blijven proberen….
Toen Pim Fortuyn: Een korte politieke carrière, omdat hij vermoord werd, maar wel een bliksemcarrière. Hij had dan ook de tijd wél mee: Toen hij in 2001 besloot in de politiek te gaan, was er al tamelijk veel bespreekbaar gemaakt. Het aantal islamcritici was fors toegenomen, waaraan trouwens ook zijn eigen geschriften en columns hadden bijgedragen. Leefbaar Nederland, de eerste immigratiekritische partij sinds de Centrum-Democraten, aanvaardde hem als lijsttrekker, wat een gouden greep leek, maar kreeg tenslotte toch koudwatervrees zodra Fortuyn, de flamboyante homofiel, openlijk de islam “een achterlijke godsdienst” noemde. Hij werd geroyeerd, omdat hij weigerde die woorden terug te nemen, maar nam, mét zijn vertrek, genoeg loyale medeleden met zich mee om met de Lijst Pim Fortuyn zijn carrière te kunnen continueren. De prognoses waren gunstig genoeg: Fortuyn zei wat veel islamcritici al lang dachten; dat beviel goed. En toen werd hij vermoord.

Screenshot_3

Pim Fortuyn

De praktisch ingestelde mens, de gewone Nederlander, had zijn stem gevonden en hij werd vermoord. De dader hád een moslim-extremist kunnen zijn, maar toevallig (nou ja, wat heet toevallig) was het een extremistische representant van Links, de categorie die de moslims altijd al de hand boven het hoofd gehouden had. Die niet wilde dat de gewone Nederlander die stem hád. Weliswaar werd de dader gepakt, maar dit ongelooflijke staaltje van verkapte tirannie wat Links altijd in zich gedragen had, kwam tot uiting in de rechtszaal, in het vonnis:Tot verbijstering van de praktisch ingestelde mens werd Volkert van der Graaf tot niet meer dan een schamele 18 jaar veroordeeld, waarvan vrijwel vaststond dat er een derde zou worden kwijtgescholden……. Een schoffering van de Nederlandse kiezer die zijn weerga niet kende…..!
Misschien dat Links hoopte dat het verhaal daarmee teneinde zou zijn, maar zo gemakkelijk ging dat toch niet: Tamelijk verrassend – want ondanks mannen als Bolkestein was de VVD toen haar duidelijke profiel al wat aan het verliezen – stond er juist vanuit die gelederen een man op, die zich duidelijk voorgenomen had het werk van Fortuym voort te zetten. En die man was Geert Wilders.
Hiertoe trad hij uit de klassiek geworden VVD, ging zelfstandig verder als de Groep-Wilders en stichtte vervolgens zijn nieuwe beweging, de PVV. Het gebeurde met zijn voorganger schrikte hem niet af, integendeel: Feller, duidelijker dan ooit verwoordde hij van meet af aan zijn doelstellingen én die van de praktisch ingestelde mens, die daar begrijpelijkerwijs dolgelukkig mee was!
En nu?
Wilders werd in 2006 fractievoorzitter van de PVV en hij ís er nog. In de politiek, in leven….. Tot gróót ongenoegen van islamieten over de hele wereld en in Nederland tot groot ongenoegen van de islamieten én van Links. Want Links gunt de gewone Nederlander nog steeds zijn stem niet. En zeker geen stem zoals Wilders, die zó krachtig geworden is dat hij over de hele wereld weerklinkt.

Screenshot_4

Geert Wilders

Daarom brengen ze ook niets in tegen de moordbedreigingen, waarmee hij voortdurend wordt bestookt. Daarom proberen ze hem nog steeds politiek onderuit te halen. Niet meer in de mate zoals ze bij Janmaat deden; daar zijn het – jammer voor ze – de tijden niet meer naar. Eén proces waagden ze er tot nu toe aan, maar het werd verloren. Tot hun ongenoegen.
Daarom blijven ze stoken, voortdurend loeren op een nieuwe kans. En toen die zich leek voor te doen, die avond van de 19de maart, al was het maar in de vorm van één, op verschillende manieren te interpreteren woord, doken ze er op! Razend, gék van frustratie en bezeten door de obsessie deze man ten val te brengen….! Maar het is ze niet gelukt. Nog niet.
Toch valt er uit deze gebeurtenis een conlusie te trekken en wel deze: Het wordt tijd dat de gewone Nederlander, de Mens met de Praktische Inslag, definitief opstaat en laat weten: Zó is het genoeg geweest! Jullie van Links, die jullie mond vól hebben van “geen mensen, geen groepen wegzetten” hebben de Gewone Nederlander jarenlang weggezet. Zijn eigen cultuur, zijn eigen normen mocht hij amper houden; als gásten in ons land iets eisten, wensten jullie, dat WIJ inschikten, in plaats van dat ZIJ inbonden. Jullie hebben ons land, onze munteenheid aan de EU verkwanseld zonder ons wat te vragen en verwachten dan nog instemming óók. Telkens als wij een politicus vinden die ónze kant vertegenwoordigt, proberen jullie hem kapot te maken en zijn jullie tevreden als hij wordt vermoord. En misschien nog het sterkste: In plaats van extremisten het land uit te zetten, laten jullie toe dat jullie geestverwanten in de media suggereren dat WIJ samen met onze politici moeten worden uitgezet! Dat moet afgelopen zijn: De gewone Nederlander, de Mens met de Praktische Inslag, de islam- en multikulcriticus wil gehoord én gezien worden! HIJ LAAT ZICH NIET LANGER WEGZETTEN!
Onze welgemeende raad: Wen er maar aan.

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islamkritiek, landverraad, Linkse Kerk, Multiculti, Nederland. Bookmark de permalink .

92 reacties op DE ISLAM- EN MULTIKULKRITISCHE NEDERLANDER WIL GEHOORD WORDEN!

 1. Breget zegt:

  Zo is het en niet ander , en met Wilders gaat het lukken reken maar

  Like

 2. Limburgse vlaai zegt:

  Briljant Theresa ! Dank je voor deze uiteenzetting. Ik kan het me niet voorstellen dat er maar zo weinig van de ” pr aktische ” mensen rondlopen. Ik heb nl. sterk het gevoel dat ik helemaal alleen sta, als ik hoor op mijn werk hoe men over GW denkt en over onze cultuurverrijkers.

  Like

  • Driek zegt:

   Met genoegen uw artikel gelezen, mevrouw Theresa. Mijn compliment voor de duidelijkheid.
   Knap gedaan. En dit vind ik een mooie kreet:
   “HIJ LAAT ZICH NIET LANGER WEGZETTEN!”

   Like

 3. fleckie zegt:

  een stuk Nederlandse Geschiedenis, HEEL KNAP ‘VERWOORD’.

  Like

 4. Lis zegt:

  Prachtig geschreven, mevrouw Geissler. U slaat de spijker op de kop. Dit moet steeds meer en overal bekend worden gemaakt. Het Nederlandse volk is belogen en bedrogen en nog blijven ze zitten slapen. Zegt het voort.

  Like

 5. Harry zegt:

  Geweldig verhaal Theresa , ik ben trots op je .
  En dat overkomt niet veel vrouwen .

  Like

  • Louisa zegt:

   “En dat overkomt niet veel vrouwen”.
   Pardon ?
   Verder: Prima stuk ! Goed het allemaal weer eens op een rij gezet te zien.

   Like

   • wouteenhoorn zegt:

    Louisa ben het eens met je commentaar. Vrouwen trek je niets aan van het commentaar over vrouwen. Een slip of the PC waarschijnlijk.

    Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Respect Theresa, geweldig goed geschreven en ook nog onderbouwd! Hulde ende dank!

  Like

 7. ezra70 zegt:

  Dank Theresa voor je prachtige uiteenzetting.
  Hier is niets aan toe te voegen.
  Ik blijf trouw aan mijn principes.

  Like

 8. Vederso zegt:

  Ja, goed verhaal. Compliment!

  Like

 9. Roeltje zegt:

  Geweldig stuk Theresa!

  Vond het meest beangstigende van de afgelopen week hoezeer weer blijkt dat mensen gevoelig zijn voor groepsdruk.
  Dacht dat het op Elsevier was dat iemand een reactie gaf in de trant van hoe sterk .het voortdurend herhalen van een bepaalde boodschap de mensen beinvloed. De hetze tegen W. werd daarbij vergeleken met de massahysterie destijds in Rwanda.

  Like

 10. pieter zegt:

  netjes verwoord!! bedankt dat je dit met ons wilde delen. Hier kunnen we wat mee in onze eigen discussies.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Bedànkt, dat ik dit wílde delen? Dat was toch precies de bedoeling!
   Het zou zinloos geweest zijn,als dat níet gekund had, Pieter; geen dank hoor!

   Like

 11. E.J. Bron zegt:

  Chapeau Theresa. Krachtig en helder artikel!!

  E.J.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   En dan te bedenken, dat ik er eerst nog mijn twijfels over had, omdat ik het hele verhaal lukraak had ingetikt en niet -zoals ik voorheen deed- eerst een ruw concept op papier had gemaakt. Te kort dag i.v.m. de actualiteit. Enfin, nu gemerkt, dat het niet eens hóeft.

   Like

   • Pieter G zegt:

    Heel er knap om zo snel zo’ n evenwichtig duidelijk artikel te schrijven over ” de gevoelens en geschiedenis van: De praktische mens”
    Nog even inbinden om in het onderwijs te implementeren als vast onderdeel van onze vaderlandse geschiedenis.

    Like

 12. delamontagne zegt:

  Hoor net dat de Hr Prof. Hans Janssen voor de partij van Wilders in het EU-parlement zitting neemt. Kan hier in Fr. HELAAS niet op hem stemmen.

  Like

 13. M.A.L. Sion zegt:

  Ik heb nog zelden zo’n helder, in klare taal gesteld artikel gelezen. Theresa, proficiat. Ik hoop dat dit artikel zeer breed verspreid zal worden.
  Links kan het er mee doen.

  Like

  • Sjaak zegt:

   Ben ik ook helemaal mee eens ! Dit moet eigenlijk op Flyer
   gedruckt, in iedere brievenbus verdeeld worden ! Dit zal
   ook de allochtoon lezen daarmee hij weet in wat voor een
   land hij leeft ! En die allochtonen die al tientallen jaren in
   Nederland wonen en dit niet lezen kunnen, die pakken
   het beste maar meteen hun koffertje, want dat zijn al die
   eerste die zich om het verrekken zich niet intigreren willen !
   Maar als belangrijkste stap vind ik dat we uit deze rot EU
   stappen, daarmee we de grenzen weer dicht kunnen
   timmeren !

   Like

 14. delamontagne zegt:

  Nog mijn complimenten voor Uw uitgebreide artikel. Hoe waar allemaal. Maar waarom willen de NL-ers er-niet-an. Het niet willen weten. Hebben ze een soort “gen” inzich………..”eigen volk laatst”.? Waarom is NL:, zo,n klein land, een immigratie-land geworden. Het is altijd, tot 60-er jaren, een Emigratie-land geweest. Je kreeg geld toe en de reis betaald als je het land verliet. Om in je nwe land opgenomen te worden, moest je kunnen aantonen dat je voor dat land een äanwinst” was. Papieren, diploma,s etc,etc. In Nl wordt alles maar binnengelaten, lijkt mij zo.
  Ik vraag mij weleens af als een vroegere NL-se emigrant terug zou keren naar NL, hoe hij dat land aan-zou-treffen?. Ook het verschil met de repatrianten en later de z.g.n. “spijt-optanten”, die uit Indonesie in de jaren 50 naar NL terug-keerden. Als je daar opterug kijkt hoe die behandeld werden. De Hr/mevr Realpredictor heeft op Eunmask-blog hier artikelen over geschreven o.a.:Ontheemden uit Indonesië hebben nog miljoenen tegoed! en als reactie op artikel van Mijnheer “meneertje”: DE NÓG GROTERE LEUGEN.
  Met verbazing volgen wij tween hier de laatste hysterie betreffende Wilders. Zijn er in NL nog mensen die weten dat er ooit, nog niet zo heel lang geleden, er in heel NL maar 2 moskees waren ? ?

  Like

 15. Fred zegt:

  Meesterlijk stuk.
  Complimenten.
  Maar maak je geen zorgen over de PVV.
  Die zal hier sterker uit komen dan al het linkse gespuis bij elkaar gedacht hadden.
  22 Mei zal de dag van de waarheid worden.
  En wij kunnen op die dag stemmen op Hans Janssen die namens de PVV in het Europarlement zal zitten.
  Ze zullen er op die dag ook achterkomen dat de hele hetze averechts gewerkt heeft.

  Like

  • felix zegt:

   Het heeft de partij gezuiverd van mensen die toch al een beetje ‘op de wip’ zaten, of ‘net niet’ waren. Daardoor wordt de partij intern sterker, krachtiger. en kan het gezond groeien naar een krachtige radicale partij. Is snoeien niet soms noodzakelijk voor een gezonde groei? zo zie ik het.

   Like

 16. Henk der Niederländer zegt:

  De Partij voor de Vrijheid maakt vandaag de kandidatenlijst voor het Europees Parlement bekend.

  http://pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-wilders/7486-pvv-presenteert-kandidatenlijst-europees-parlement.html

  Like

 17. Theo Prinse zegt:

  Racisme.
  De linkse leugen van het racisme is gebaseerd op het begrip ras.
  Voor 1900 trachtten linkse intellectuelen een wetenschappelijk bewijs te vinden voor het begrip ras. (Thomas Sowell)
  Het racisme was en is een categorische variant op de nog veel grotere linkse leugen van een in klassen veronderstelde maatschappij.
  De fout van met name Marx van de categorie klasse had de politieke reden om de arbeiders te duiden als een klasse. Maar om een klasse te zijn in economische betekenis moet men eigenaar zijn met eigendomsbewijzen van de productiefactoren gebouwen, machines en grondstoffen.
  Bij eigendom van land is land waar de grondstoffen in of onder liggen.
  De genoemde machines en gebouwen waren eerst grondstoffen.
  Dus de productiefactoren waarvan het eigendom ervan classificeert tot klasse zijn empirisch weegbare, meetbare zaken.
  Alleen de twee groepen kapitalisten – crony (monopolist) en venture (innovatie) capitalists – hebben eigendom over deze factoren. Niet de arbeiders.
  Marx probeerde onjuist te bewijzen dat de arbeidskracht in de producten inging maar het is alleen voeding dat in de arbeider gaat en arbeidskracht gaat niet in het product.
  De arbeider schijt de voeding gewoon weer uit. De arbeider is geen producent zoals de twee groepen kapitalisten maar een consument en een re-producent.
  De arbeidskracht is dus een neutrale factor en geen productie factor zoals grondstof. Arbeidskracht is geen grondstof die in het product ingaat. Letterlijk genomen zou dat immers moord zijn.
  De linksen probeerde vanuit linkse hoek met het begrip kanonnenvoer en met het arbeidscontract deze valse suggestie dat de arbeidersgemeenschap een klasse is die kan concurreren met de twee kapitalisten klassen aannemelijk te maken. Maar dat is dus NIET zo.
  ___________________
  Terug naar ras.
  Het valse begrip ras werd door de linkse intellectuelen gebaseerd op huidskleur, bloedgroep genotype en collectief op etnische afkomst.
  Het bleek uiteindelijk een leugen om zich door linksen op de mouw te laten spelden dat men door te refereren aan ras op basis van huidskleur, bloedgroep, genotype of etnische afkomst een aanmatigende uitspraak te kunnen doen over de persoon of de etnische groep zijn of hun intellect of intelligentie.
  —————————–
  Linksen proberen altijd de leugen van ras en racisme uit te spelen met geen andere bedoeling om in het debat de tweede veel grotere leugen van een in klassen veronderstelde maatschappij in het debat te insinueren.
  Positief opgevat racisme is wanneer men de leugen van het bestaan van ras supremacistisch aanvaard en negatief racisme is wanneer men de leugen van het racisme in negatieve zin aanvaard met de al of niet bewuste bijbedoeling om het in klassen opgevatte maatschappijbeeld wil insinueren.
  Als men positief of negatief het racisme als bestaand aanvaard dan aanvaard men de leugen van ras en stelt men zich bloot of aanvaard men het bestaan van klassen en het bestaan van een klassen maatschappij

  Na 1930 waren de Amerikaanse intellectuelen er wel uit dat ras en racisme leugens waren. Maar alleen Hitler ging er in Europa mee door tot 1945. In Amerika is de linkse black movement vanaf de zestiger jaren weer met die leugen van racisme en Affirmative Action verder gegaan..
  De moslim brotherhooder Hussein Obama, Jeremiah Wright en met name Derrick Bell (critcal race theory) zijn negatieve racisten. http://en.wikipedia.org/wiki/Derrick_Bell
  en Louis Farrakhan van Nation of Islam
  http://en.wikipedia.org/wiki/Nation_of_Islam

  Like

 18. Philippine zegt:

  @E.J.Bron
  Kijk aub even bij ‘Even om ons geheugen op te frissen’.
  Daar staat de link.

  Like

 19. Yvonne van Cleef zegt:

  Dank,Theresa,hiermee hebt u zeer goed de misstanden in de Nederlandse politiek verwoordt en in kaart gebracht.Evenals de schofterige behandeling van de eigen bevolking!

  Like

 20. Henk der Niederländer zegt:

  BTW het hele artikel laat zich lezen als een tijdlijn GEWELDIG.

  Like

 21. Breget zegt:

  Delamontangne , dat zou inderdaad goed nieuws zijn .

  Like

 22. Breget zegt:

  E.J Ben even op de site van Prof Hhans.Jansen wezen kijken en daar deed hij zelf de melding het is dus waar .wat een aanwinst .

  Like

 23. Goed de sfeer van perversiteit getroffen, de voortdurende omkering van alle waarden.
  Jij wordt dus de geschiedschrijfster van de de Nieuwe Opstand, Theresa.
  Alleen mogen we hopen dat er geen Tachtigjarige Oorlog nodig zal zijn voor er een Acte van Verlatinghe ligt, waarbij we Mohammed II afzweren.

  Like

 24. Het nederlands volk is – in duidelijke tegenstelling tot de duitsers – in staat een Geert Wilders voort te brengen. Maar het is blijkbaar niet in staat hem de stabiele steun te geven die hij verdient. Een paar gekke journalisten en hun voorspelbare, doorzichtige geklets volstaan ze weer naar hun gatten toe te drijven waarin ze nu angstig zitten te wachten wat zal volgen.

  Veroorloof me te zeggen: Schande over de meerderheid van de nederlanders! Ze tonen een evenzo minderwaardige houding als de meeste duitsers.

  Like

 25. lucky bee zegt:

  Theresa je bent een vrouw naar mijn hart.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Dank je, Lucky bee; meer dan ik verdien!

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Theresa Geissler: 08.03. uur. Dit keer ben ik het volledig met Luckybee eens! Gebeurt niet gauw, maar geen valse bescheidenheid, beste Theresa! Je bent een KEI!

    Like

   • Ahava2 zegt:

    Spuit elf: prachtartikel. Ik zal er mijn familie, die zich voor me schaamt dat ik PVV stem, mee om de oren slaan.

    Like

 26. PVV presenteert kandidaten Europees Parlement – ‘timing zeer Wilderiaans’

  http://www.nrc.nl/nieuws/2014/03/24/de-graaff-europese-lijsttrekker-voor-pvv-wilders-op-nummer-10/

  ‘Arabist Hans Jansen op nummer drie…’

  Like

 27. de 13de imam zegt:

  Nederland telt dagelijks de zegeningen van de multiterreur. Vandaag het relaas van de 87 jarige Jo Vlemminx die op het kerkhof!!!!!, alwaar hij dagelijks het graf van zijn vrouw bezoekt, is overvallen en is gemolesteerd.
  Zie: http://www.omroepbrabant.nl/?news/208524802/Jo+Vlemmix+(87)+op+begraafplaats+overvallen+en+in+elkaar+geslagen.aspx

  Let op het signalement!

  Like

  • delamontagne zegt:

   soms vraag ik me weleens af of ,t wel waar is. Over een paar mnden kom ik na een jaar of 9 weer eens in NL kijken. ALLEEN omdat een van m,n kinderen (die er nog woont ) het graag wil. Ga ik ook voor de laatste keer het graf van m,n 50 jr geleden ouders nog voor de laatste maal bezoeken. Ben 10 jaar jonger dan die meneer uit bericht. MOET IK DAN ZO,N EENVOUDIG “verdediging-middel” als een pepperspray meenemen, wat hier in Fr geoorloofd is, naar een Kerkhof??
   Waar is de tijd gebleven, dat je dit soort berichten ABSOLUUT niet in de krant las?

   Like

 28. alidas1 zegt:

  Bedankt ,Theresa mooi geschreven moet je ook op de DDS en Elsevier zetten.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Als ik het probeer,krijg ik daar waarschijnlijk prompt een ban, net als al die anderen! (LOL)

   Like

   • Niek Verheyen zegt:

    Zondag j.l. geband op DDS omdat ik het te nadrukkelijk voor Geert Wilders opnam en te veel minachting toonde voor alle ophitsers, haatzaaiers en demoniseerders onder de representanten van msm en politiek, die de enorme hetze en daaropvolgende onrust van afgelopen weekend gecreeerd hebben. En dat alles na jarenlang dagelijks DDS gelezen te hebben en bijna dagelijks gereageerd te hebben.

    Als ik het goed begrijp, Theresa, zijn er dus nog meer slachtoffers gevallen?

    Like

   • Yvonne van Cleef zegt:

    Troost je,Niek,ook ik heb een ban!Maar ik was die bloedzuigende mollen toch al zat!En o wee,als je die,hoe netjes ook, op hun nummer durft te zetten:einde verhaal!Ze kunnen me wat!

    Like

   • Niek Verheyen zegt:

    Theresa, en natuurlijke dikke pluim voor je artikel.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Theresa Geissler 25 maart 2014 om 12:23

    Ik ben trots op mijn ban bij Elsevier; die heb ik al een paar jaar omdat ik reclame maakte voor Geert Wilders; daar kan men namelijk slecht tegen.

    Prachtig artikel heb je geschreven! http://home.wanadoo.nl/dewilde-deligny/emoticons/adore.gif

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Niek Verheyen, 15.11u: Ik heb er zelf nog geen praktische ervaring mee, Niek, omdat ik me praktisch beperk tot deze site, maar er zijn er hier legio die er van mee kunnen praten.
    Vraagt U het alleen al Tom Hendrix maar!

    Like

 29. Wachteres zegt:

  Geweldig stuk, Theresa!

  Like

 30. Henk.V zegt:

  Een mooie samenvatting van de politieke ontwikkelingen in Nederland, Theresa! Voel je vrij om nog meer opvattingen op schrift te stellen. 🙂

  De term praktisch ingestelde mens is een aardige vondst, al denk ik dat je voor hetzelfde geld misschien ook van de ”realistisch ingestelde mens” had kunnen spreken , want iedere keer wanneer we onze gedachten laten gaan over de beroerde situatie waarin politiek correct ”links” ons OPZETTELIJK doet belanden,dan doen wij dat nooit zonder goed onderbouwd,gezond vergelijkings materiaal, omdat wij het belangrijk vinden dat onze wordingsgeschiedenis als land en alles wat wij daarin bereikt hebben, nooit uit het oog wordt verloren. Wij ontlenen trots en kracht uit wat wij zijn als land en wat wij hebben bereikt als natie.

  Je laatste alinea heeft qua zeggingskracht heel veel gewicht, omdat de destructieve intenties van links daarin worden gespecificeerd.

  Links haat onze opvattingen over vrijheid, over nationale onafhankelijkheid en volledige zeggingschap over onszelf, over de -voor iedere binnenkomer- absoluut noodzakelijke aanpassing aan de Nederlandse leefcultuur en de kanttekeningen die wij bij de islam zetten, zijn de linkse overheid een gruwel..
  Kortom ,wij mogen dus niet meer denken zoals wij willen. We hebben geen democratische overheid meer, maar een dictatoriale elite die onder dwang wil bereiken dat iedere Nederlander precies hetzelfde denkt.

  Wij vertegenwoordigen opvattingen die als volstrekt normaal en voor de hand liggend golden, voorat de linkse dictauur haar intrede deed . en inderdaad, deze logica, die wij verkondigen zal niet meer tot zwijgen worden gebracht 🙂

  Wij zeggen NEE tegen opvattingen die recht ingaan tegen alles waarin wij geloven..

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Helemaal waar, Henk, van dat ‘realistisch.”Maar ik zocht naarstig naar een term die ik in de loop van het relaas nadrukkelijk terug kon laten keren -dat valt je ook al schrijvende in- en toen vond ik even niets anders dan het woord ‘praktisch.’Ach, dacht ik, dat dekt de lading wel: Praktisch; zoals je de praktijk ervaart….. Daarbij ging er al genoeg tijd in zitten door mijn meer dan beroerde typevaardigheid, dus….
   Hoe dan ook: De praktijk, dat is inderdaad iets, waar de linkse goedmens met z’n linkse dictatuur inderdaad géén acht op slaat. Dat soort lééft bij de theorie. Ziedaar dan ook de grootste oorzaak van alle ellende.

   Like

 31. Nemesis zegt:

  Helemaal geweldig Theresa en duizend complimenten.

  Like

 32. donder2014 zegt:

  Sprakeloos Theresa, goed bezig. Dit zou iedereen in NL verplicht moeten lezen. 10 punten.

  Like

 33. delamontagne zegt:

  Pieter G zegt:
  25 maart 2014 om 11:58
  ././././././
  U bedoelt natuurlijk op de “index-lijst” plaatsen, als zijnde VERBODEN LECTUUR.

  Like

 34. Jean zegt:

  Voor alle duidelijkheid: Democratie en monarchie gaan NOOIT samen, daar wij voor democratie strijden is het duidelijk wat moet opgedoekt worden.
  In een democratie heeft elke partij én burger het recht zijn mening te uiten, in een democratie hebben ALLE vreemdelingen zich aan te passen aan de spelregels van de democratie.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Helemaal gelijk, Jean. Ik ben ook alleen met die Willem I begonnen om it te drukken, dat hij zichzelf zo’n beetje koning gemààkt heeft en dat het op dat moment trouwens met de democratie nog droevig gesteld was. Tja, uit het één volgt het ander.

   Like

  • Yvonne van Cleef zegt:

   Schijnbaar niet als je de Bilderbergbabe achter je hebt staan!

   Like

 35. Bob Fleumer zegt:

  Theresa voor minister-president! Wat een waar stuk, bedankt!

  Like

 36. topsporter zegt:

  Mijn complimenten voor de energie, die Theresa Geissler bezit omgezet is in een goed artikel, dat met cum laude bekroond zou moeten worden.
  Modern gezegd super vet!
  Even naar nieuwsuur gekeken en moet dan constateren dat ze daar moeite hebben met het framen van de PVV, erg triest die verzameling palingen in een emmer pekel.
  De gegeven informatie daar gegeven is niet objectiverend en zal zich tegen hen keren, te doorzichtig anti-PVV.

  Like

 37. Zwart zegt:

  Mooi stuk Theresa, ook wil ik even wijzen op de uitzending van de NOS (link staat hierboven ergens) waarin Marcel de Graaf verteld dat de meeste mensen die uit de PVV gestapt zijn dit NIET hebben gedaan van wegen de uitspraken van Geert Wilders maar van wegen druk van buiten af.
  Mensen zijn gedreigd dat ze ontslag zouden krijgen als ze voor de PVV zouden blijven werken, zover is het dus nu al gekomen, je kan in dit land niet eens meer voor je idealen uitkomen.
  Maar zoals verwacht, dit staat natuurlijk weer niet met chocoladeletters in de Telegraaf.
  Een grof schandaal………..

  Like

 38. Pieter G zegt:

  De gewone Nederlander, de Mens met de Praktische Inslag, de islam- en multikulcriticus wil gehoord én gezien worden! HIJ LAAT ZICH NIET LANGER WEGZETTEN!

  Juist:

  De Homo sapiens ” Practicus Neerlandicus” is opgestaan. Een logisch evolutionair gevolg.
  Welke als minderheid continu gediscrimineerd wordt en buitengesloten .
  Maar hij pikt het niet langer.
  Ook deze soort heeft bestaansrecht in zijn eigen habitat.
  Hij is van enorme ecologische waarde en is van nature in balans met zijn omgeving waar hij thuishoort.
  Dit is zijn plek. Zijn voedsel, zijn leefomgeving.
  En die leefomgeving wordt ernstig bedreigd.
  Maar dit soort laat zich niet zomaar uit zijn natuurlijke habitat verdrijven.
  De Practicus Neerlandicus weet altijd oplossingen te verzinnen, daaraan heeft hij zijn naam te danken.

  Like

 39. Eline. zegt:

  Een mooi,helder stuk @Theresa.
  Bedankt.

  Like

 40. Eva zegt:

  Herman Moded op DS plaatste een link naar dit geweldige artikel.
  Bedankt Herman !!
  Nog een leestip:
  http://eerstehemel.blogspot.nl/2014/03/rutenfrans-en-het-nederlandse-clangevoel.html
  Dat velen in de “Nederlandse clan” de mond vol hebben van „de open samenleving“ en het bestaan van een Nederlandse identiteit ontkennen, duid erop dat de Nederlandse clan al zover is gekomen dat zij het afbakenen en verdedigen van het territorium aan het opgeven is. Dat klinkt allemaal zeer nobel en vredelievend natuurlijk, maar een open samenleving zonder identiteit heeft op termijn geen overlevingskans zolang er nog steeds clans zijn met een sterke identiteit, die binnen die open samenleving hun eigen territorium afbakenen, steeds uitbreiden, en bereid zijn deze met geweld te verdedigen.
  Integreren met behoud van eigen identiteit moet kunnen zeggen de kosmopolieten, want wie zijn wij, toevallige inwoners van dit land nou helemaal?
  Die miskenning en impliciet verbod van de eigen identiteit en eigen etnisch bewustzijn is een grote fout, want zo behandel je zelfs je immigranten niet eens. Wie dat zou doen maakt kans voor het gerecht gesleept te worden. Dus dat gebeurd niet, er gebeurd eerder iets omgekeerds. De rebel die alarm slaat, de klokkenluider die een inbreuk ziet op zijn eigen cultuur wordt geslachtofferd. De waakhonden die ruiken dat uw Nederlandse individualistische cultuur gevaar loopt worden aangevallen. Wilders zal en moet er aan, dat is wat we zien gebeuren.

  Like

  • Niek Verheyen zegt:

   Inderdaad Eva, als er iets duidelijk is geworden afgelopen week dan is het dat Geert Wilders er aan moet. Dezelfde sfeer en verbetenheid als indertijd bij Pim zijn duidelijk waarneembaar. Met een groot verschil, was het indertijd de congsi msm/nederlandse politiek uit welke richting het gevaar kwam, nu moeten wij daar nog een formidabeler vijand bijtellen, namelijk de EU. De komende EU-verkiezingen zijn dusdanig belangrijk voor de voortgang van het EU-projekt dat alles gedaan zal worden om welke stagnatie dan ook te voorkomen. En Geert is voor de EU een groot risico voor stagnatie.

   Like

 41. Makropoelos zegt:

  Bedankt Theresa Geissler voor dit duidelijke artikel, prachtig.
  Ik woon ver van mijn geboorteland Nederland ben niet meer de jongste en was door de gebeurtenissen van de afgelopen weken in de Ukraine en nu resent de smerige reacties op de Dhr Wilders gedeprimeerd. Uw goed geschreven en onderbouwde schrijven heeft mij weer licht doen zien. En het is steeds duidelijker voor mij aan het worden dar de ‘Vrouw’ het centrum van de wereld is. Tevens leven we nu in het ‘Feminine’ tijdperk en dat is ook steeds duidelijker aan het worden. Deze twee zaken voelde ik als onderstroom in Uw artikel. Nogmaals bedankt.

  Samen zijn we sterk!!

  Like

 42. OphEUffen zegt:

  Chapeau Theresa, met mijn hoed af maak ik een diepe buiging.

  Like

 43. Saskia zegt:

  Ik vind het een prachtig, goed geformuleerd verhaal! Hoe je het opschrijft, voel ik het idd al een poosje! Alsof behoud van normen en waarden van ons Nederland niet de gewoonste zaak is! En als je ergens te gast bent, dien je je te gedragen.Ga vooral door met tegen-geluid geven aan de linkse stakkers.

  Like

 44. Vederso zegt:

  Kwam ik als comment onder de PVV-bashing op DDS tegen. Is er waarschijnlijk tussendoor geglipt.

  De aasgieren van maart 2014 en de voorgeschiedenis.

  De hel barstte los in het Nederlandse politieke landschap, tussen de 19de en de 22ste maart 2014: Als een zwerm razende, onverzadigbare roofvogels stortte de publieke opinie, belichaamd door politici en media, zich op hun prooi, na maanden- misschien wel jarenlang stil en grimmig op deze kans te hebben gewacht.

  https://ejbron.wordpress.com/2014/03/24/de-islam-en-multikulkritische-nederlander-wil-gehoord-worden/#more-58754

  Een pareltje!!!!

  Like

 45. BertG. zegt:

  Ik weet niet hoe ik een link hier kan plaatsen

  Rechter muis knop, kopiëren/copy, terug keren hier en plakken. Klaar.

  Like

 46. Monalisa zegt:

  Dit stuk had ik op een pagina voor geert wilders geplaatst (facebook) deze meneer gaf dit commentaar op dit stuk Chris Lauffer Zionistische propaganda.

  Like

 47. Paul Zwueste zegt:

  Uitstekend geschreven! De absolute realiteit. Het is niet de vraag òf de praktisch ingestelde Nederlander die verderfelijke islam zal intomen en verwijderen, maar wannéér!
  Weg met die vijanden van onze culturele en economische samenleving! Het land UIT!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s