Geheim leger van oud-SS’ers in Bondsrepubliek

Screenshot_9

BERLIJN – Oud-SS’ers en oud-militairen van Hitler´s Wehrmacht zijn al in 1949 begonnen met de opbouw van een geheim leger in de Bondsrepubliek. Dit gebeurde eerst buiten de regering om. Toen bondskanselier Konrad Adenauer er in 1951 weet van kreeg, deed de hoogbejaarde christendemocraat er niets tegen.

Het geheime leger, waar zo’n tweeduizend man aan meededen, wilde klaar zijn om tegen de Sovjet-Unie te vechten, als „de Russen” zouden komen. Voor de daarvoor nodige wapens werden lijntjes gelegd met politie en grenswacht. Ook waren er plannen om in het toen nog fascistische Spanje te gaan oefenen.

Lees verder>>>
(h/t Edwin Lauxen)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Duitsland, nazisme. Bookmark de permalink .

21 reacties op Geheim leger van oud-SS’ers in Bondsrepubliek

 1. Tom Hendrix zegt:

  Ze zijn nooit weg geweest! En dat hele EU gedoe, is het geesteskind van Hitler!

  Like

  • fleckie zegt:

   uit ALGEMEEN dagblad…6.12.1985!! ‘De afgelopen twintig jaar heeft de WESTDUITSE REGERING DE vrijheid gekocht VAN 100.000 OOSTDUITSERS!. West-DUITSLAND leverde het OOSTDUITSE REGIME goederen ter waarde van TWEE MILJARD gulden.

   Like

  • fleckie zegt:

   ‘DE HOOGSTE TIJD’,uit NIW 20 januari 2012,van Dan Cohen,psychiater,lid v.d.LJG,bestuurslid Studiecentrum LJG en voorzitter Federatie Nederlandse Zionisten.
   ‘Na de oorlog ging het beslist niet beter’……De regering bestaat uit ministers,dienaren,van de kroon,de familie ORANJE-NASSAU.De houding van ORANJE tegenover de Joden is bekend:voor ss’er Bernhard,sinds 1933 lid v.d.NSDAP(Mitglieds-nr 2 583 009), werd op de vooravond van zijn huwelijk het HORST-WESSEL-LIED gespeeld in het Concertgebouw.Het opvangkamp voor gevluchte DUITSE JODEN mocht niet op de VELUWE,daar lagen de KROONDOMEINEN en de Oranjes waren daar niet van gediend.Nederlandse Joden moesten zelf de bouw van het opvangkamp betalen,in de oorlog,toen het erop aankwam wisten de ORANJES en hun dienaren niet hoe snel ze zich uit de voeten moesten maken om hun verantwoordelijkheid te ontlopen en het koninkrijk en vaderland in de steek te laten.Na de oorlog ging het beslist niet beter.Naoorlogse schadeloosstelling voor de roof van roerende en onroerende bezittingen werd nagelaten of gefrustreerd.Teruggave was al helemaal niet aan de orde.De Joodse gemeenschap moest weer van de grond af aan worden opgebouwd.Aan de begroting van de daartoe begin 1945 opgerichte Joodse Coordinatie Commissie droeg de regering bij,een armzalige 3 procent van de begroting.Terwijl de ene na de andere veroordeelde en gevangengezette Duitse oorlogsmisdadiger werd vrijgelaten,werden de in Duitsland woonachtige Nederlandse NAZI’s decennialang ONGEMOEID gelaten.Zeg daarom allen ‘noteen tesjoewa lanasie’iem’.#####
   ………’.ROOFKUNST bij ORANJES’, NIW 8 NOVEMBER 2013.MEER NIEUWS OVER joodse roofkunst: het Koninklijk Huis moet meewerken aan een onderzoek naar zijn kunstcollectie.Volgens deskundigen is er reden te veronderstellen dat de koninklijke collectie werk bevat dat in de oorlog is gestolen van JOODSE EIGENAREN. Vorige week berichtte het NIW over het feit dat 41 Nederlandse musea kunst bezitten die mogelijk in de oorlog is geroofd.Het Paleis op de Dam weigerde aan het onderzoek mee te werken,omdat ‘de kans verwaarloosbaar is dat objecten met een problematische herkomstgeschiedenis in de collectie zitten”. De koninklijke kunstcollectie is prive-eigendom en daarom GEHEIM. De verzameling is nooit op de aanwezigheid van roofkunst onderzocht.Ten onrechte,vindt Ronny Naftaniel,voormalig lid van de commissie HERKOMST Gezocht,die zich boog over teruggave van door de nazi’s ontvreemde kunst.Naftaniel wees er in HET PAROOL op dat prins BERNHARD contacten onderhield met de beruchte DUITSE NAZIBANKIER ALOIS MIEDL, DIE FORTUIN MAAKTE MET DE KUNSTCOLLECTIE VAN DE JOODSE KUNSTHANDELAAR JACQUES GOUDSTIKKER.”MIEDL IS NA DE OORLOG MET ZEER WAARDEVOLLE WERKEN NAAR SPANJE gevlucht.Ook daarna heeft hij nog contact met Bernhard gehad.Die topstukken zijn nog steeds spoorloos.Ook kunsthistoricus Gerard Aalders,oud-onderzoeker van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), pleit voor een onafhankelijk onderzoek.’Het teruggavebeleid na de oorlog is redelijk goed verlopen,behalve waar het kunst betrof. De nationale kunstcollectie werd mooi aangevuld zonder dat het een cent kostte,en muren van PALEIZEN en rijksgebouwen konden zo leuk worden opgetuigd’.#####
   ……….GURLITT OVERLEDEN…….. uit NIW 9 mei 2014.
   Het bizarre verhaal van de Duitse kluizenaar met een ernstig besmette kunstcollectie-waaronder geroofde Joodse werken-heeft een nieuwe wending genomen,De hoofdpersoon,Cornelius Gurlitt,is vorige week donderdag op 81-jarige leeftijd na hartproblemen overleden. Gurlitt werd wereldnieuws toen de douane op 28 februari 2012 een inval deed in zijn appartement in MUNCHEN. Daar troffen zij een gigantische kunstschat aan met werken die door Gurlitts-vader – een kunsthandelaar die in de Tweede WERELDOORLOG zaken deed met de nazi’s-verzameld was. Anderhalf jaar later kwam de vondst in Munchen in de openbaarheid en werden er claims op veertig tot vijftig werken ingediend.Nog vlak voor zijn dood sloot Gurlitt een overeenkomst met de DUITSE OVERHEID en JUSTITIE. De inbeslagname van de werken werd ONGEDAAN gemaakt,maar hij bleef verdacht van belastingfraude.Het onderzoek naar de roofkunst zou nog een jaar voortgezet worden.Met de dood van Gurlitt is de strafzaak geeindigd.De overeenkomst met justitie en overheid blijft van kracht,ook voor de erfgenamen.Wie de collectie erft,is nog niet bekend.Er is een zwager die getrouwd was met de in 2012 overleden zus van Gurlitt.Duitse media maken melding van een testament waarin ‘een vereniging in het buitenland’ tot erfgenaam is aangewezen.#####
   ……….op 5.4.2014, onder ‘ons oorlogsgod is definitief weg’ is vermeld NANDA van der ZEE overleden’, BETR. de vlucht van koningin WILHELMINA en haar familie naar ENGELAND mei 1940 al een jaar eerder was voorbereid. #####

   Like

   • fleckie zegt:

    uit’PRINS BERNHARD,het Vorstelijke Huis zur LIPPE-BIESTERFELD, door Prof.dr.Georg FREIHERR VON EPPSTEIN,OUd kabinetsminister v.h.vorstenhuis Lippe,Oud-Curator der ‘Vorst Leopold-Hoogeschool’ en Wirklicher Geheimer Rat.. A.W.Bruna & Zoon’s Uitgeverij-Mij N.V.- Utrecht —1936. pag.155:
    —De TROONSAFSTAND van het VORSTELIJK HUIS’.
    ‘DIT boek spreekt niet alleen van heldenfiguren en staatslieden uit de oude dynastie zur Lippe,maar ook van de liefde en aanhankelijkheid van het volk van LIPPE voor zijn Vorstenhuis.Juist door dezen band tusschen Vorst en Volk voelde het land zoo sterk de gebeurtenissen van NOVEMBER 1918,die na den tragischen afloop van den oorlog ook in het Vorstendom Lippe plaatsvonden.In den wereldoorlog had het niet minder dan dertig lichtingen,ieder van ver over de duizend man,de bloem van het volk,in het veld moeten brengen.Meer dan achtduizend soldaten waren op de slagvelden gevallen,vele duizenden lagen gekwetst in de hospitalen of waren zwaargewond en blijvend invalide thuis gekomen.Rouw en zieleleed,ECONOMISCHE MISERE en patriottische teleurstelling hadden de menschen murw gemaakt……-Wat vermocht tegenover dergelijke massaverschijnselen de wil tot helpen of zelfs de daadwerkelijke hulp van de Vorstelijke familie,die in deze oorlogsjaren haar uiterste best deed de algemeene ellende te verzachten.Ontroerend is de herinnering,hoe wijlen Vorstin Bertha op den Zondag van de herdenking der dooden in 1917 aan alle moeders van Lippe,die een zoon hadden verloren,haar persoonlijke deelneming betuigde,welke de General-superintendant van de Landskerk in een preek voor haar vertolkte. Groot was de dankbaarheid toen de Vorst aan de nabestaanden van alle gevallenen een gedenkblad met woorden van troost en waardeering liet overhandigen.Zulke bewijzen van echt medeleven verzachtten de smart.Maar sterker en blijvender dan de herinnering hieraan,was de afbrekende politiek,door onruststokers van buitenaf in het land gebracht en die op steeds breedere kringen vat kreeg.Toch waren de feitelijke gebeurtenissen,die zich tijdens de revolutiedagen afspeelden,meer een gevolg van wat er buiten de grenzen van Lippe,in Duitschland plaats greep,dan van de stemming der bevolking van het Vorstendom zelf.In elk geval waren het niet de menschen van Lippe,die revoluie maakten, maar vreemden, die in opdracht van comites van buiten de grenzen handelden.Vorstenhuis en bevolking beiden werden,ondanks alle ellende en vertwijfeling,die tijdens de onderhandelingen over den wapenstilstand over het land gekomen waren,door de stormachtige gebeurtenissen volkomen overrompeld.—–Wie dezen tragischen tijd heeft meegemaakt,kan getuigen,dat de laatste Vorst van Lippe,na een lange regeering, waarin hij zijn land met tal van instellingen op cultureel en sociaal gebied had verrijkt,reeds in den zomer van 1918 genegen was om ook die politieke hervormingen in te voeren,die men toen in het RIJK en in de andere staten voor noodzakelijk hield.Daartoe was hij bereid om eenerzijds zekere dreigende gevaren af te wenden en anderzijds voor de soldaten den terugkeer te veraangenamen.Met de bedoeling een geleidelijke ontwikkeling in dezen zin mogelijk te maken,kondigde hij den 3en October 1918 op het jachtslot Lopshorn de invoering van het algemeen kiesrecht af,waarover reeds tientallen van jaren in de verschillende Landdagen was gestreden.—————————-Aan mijn VOLK———-
    Op voordracht van den Staatsminister heb ik bepaald,dat den Landdag weldra een wetsontwerp tot wijziging van kiesrecht voor den Landdag zal worden voorgelegd.Aan dit ontwerp zal het algemeene gelijke kiesrecht met een extra stem bij het bereiken van een bepaalden leeftijd ten grondslag worden gelegd.In liefde tot en vertrouwen op mijn volk,dat in dezen zoo moeilijken tijd zoovele bewijzen van beproefden trouw gegeven heeft,heb ik den wensch en den wil om den band,die Kroon,Regeering en Volk voor de veiligheid en de welvaart van het dierbare vaderland verbindt,nog nauwer aan te halen.Terwijl ik mijn onderdanen,door de tot dusver op het gebied van het kiesecht bestaande voorrechten af te schaffen,op grooter schaal tot deelname aan de rechten en plichten van den staat oproep,stel ik mijn hoop op God en mag ik verwachten,dat op deze wijze de eenheid en de geslotenheid van het geheel van den staat bewaard en nieuwe kostelijke levensbronnen voor het volk aangeboord worden.In de wereldschokkende worsteling van den oorlog moeten alle krachten van de volksziel vereenigd worden,zowel voor den strijd om het bestaan van het RIJK,als ook voor den opbloei van het politieke leven van ons vaderland in engeren zin.Den Staatsminister is opgedragen om onverwijld de hiervoor noodige stappen te doen.
    LOPSHORN, 3october 1918.
    (w.g.LEOPOLD
    (W.G.FREIHERR BIEDENWEG .################

    Like

 2. bobzelf zegt:

  ach , ach ach en die mevr. merkel toch !!!

  IEDERE KEER WEER AL DIE LEUGENS, OVER DUITSLAND !!
  And Black = Water ????
  Die zeggen toch ook zelf dat ze niet in Ukraine zijn !!!
  En die snipers ??

  DAT HEEFT PUTIN GEDAAN !!!!
  MAG IK EFFE EEN TEILTJE ?????

  Like

 3. lucky bee zegt:

  Dat klopt Keizerslauteren is geloof ik, waar de meeste oud jong SS ers leven.Toen speelde ik bij de Amerikanen in Baumholder of zo iets.Ze brallen net zo als ten tijde van Hitler.

  Like

 4. Monalisa zegt:

  het zit nog steets in duitsland het leeft weer onder de mens maar waar staat weer zo’n GEK OP

  Like

 5. fleckie zegt:

  In ‘bedekte termen’ schrijft Robert Harris in zijn boek INFORMATIEVE boek ‘VADERLAND’,uitg.de Boekerij,A’DAM, ISBN 90-225-1384-X over NAZI’S., ook hoe die in ‘latere tijd ‘,tewerkgaan’ !.
  bv.pag.266.’ ,STURMBANNFUHRER Lange verklaarde dat er in het recente verleden drie methoden waren aangewend,die de mogelijkheid tot een vergelijk boden.Op 30 november waren er duizend berlijnse Joden doodgeschoten in een bos bij RIGA.Op 8 december hadden zijn manschappen een speciale behandeling met gaswagens uitgevoerd.In de tussentijd,vanaf oktober,waren er in het kamp van AUSCHWITZ experimenten ondernomen op RUSSISCHE GEVANGENEN en Poolse Joden met blauwzuur ZYKLON B.. De resultaten van dit experiment waren vooral vanuit het oogpunt van capaciteit en veiligheid veelbelovend’.#####
  Op de achterflap v.h.boek ‘INTERPOL’,staat o.a.vermeld ‘DE ROL VAN INTERPOL IS NIET ALTIJD EVEN MOOI GEWEEST.In zijn boek “INTERPOL” schroomt Bresler niet om uitgebreid in te gaan op de verschillende ZWARTE BLADZIJDEN in het boek van INTERPOLS geschiedenis. De schandelijke overname van INTERPOL door de NAZI’s in de Tweede Wereldoorlog en de latere pogingen om deze overname te ONTKENNEN,worden nadrukkelijk aan de kaak gesteld.Ook het soms van te weinig daadkracht getuigende optreden van INTERPOL ,NA de oorlog wordt niet verhuld. Het resultaat is een sensationeel verhaal vol feiten die NOOIT EERDER het daglicht zagen. De intrigerende geschiedenis van INTERPOL boeit van de eerste tot de laatste bladzijde.#####

  Like

 6. fleckie zegt:

  ‘EN DE LAARZEN DREUNEN WEER’, van ANONYMUS,is een HEDENDAAGSE POLITIEKE ROMAN, UITG.AD.M.C.STOK,..ZuiHollandsche Uitgevers Mij. den Haag……’Een gewaarschuwd mens telt voor twee’, zo zien wij ,de Nederlandse uitgevers van “EN DE LAARZEN DREUNEN WEER’- welke titel natuurlijk in overdrachtelijke zin moet worden opgevat-een dergelijke waarschuwing,echter van zo ernstige aard,dat zij ons niet mag worden onhouden,…..Moge deze uitgave aldus worden gelezen en moge zij haar bescheiden steentje bijdragen tot een versteviging van de democratische gedachte,die de werelvrede bij uitstek zal kunnen bevorderen.
  De uitgever.

  Like

 7. Mogelijk overgegaan in Operatie Gladio
  Operatie Gladio is een in 1952 gestart geheim “stay-behind”-netwerk in Italië, gesponsord door de CIA en de NAVO, om de communistische invloed zowel in Italië als in andere landen te neutraliseren.

  De eerste voorbereidingen werden al in 1947 getroffen. Hoewel de term Gladio alleen slaat op het Italiaanse deel, worden ook de soortgelijke netwerken die in andere landen bestonden veelal met Gladio aangeduid. Uit recent onderzoek is bekend geworden dat soortgelijke netwerken in geheel West-Europa actief en aan elkaar gelinkt zijn. In ieder geval was Gladio actief in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Turkije en Zwitserland, terwijl ook het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een rol speelden in de strategische planning van het netwerk. De rol van Gladio in Europa, bij onder meer aanslagen en terreur, heeft in diverse landen al dan niet tot parlementaire onderzoeken geleid.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Gladio

  Volgens oudgedienden van de Amerikaanse inlichtingendiensten was het de nationalistische paramilitaire UNA-UNSO die met scherp begon te schieten tijdens de demonstraties op 22 februari. De leider van deze organisatie, Andriy Shkil, werd tien jaar geleden adviseur van Julia Tymoshenko, die nu weer op het toneel is verschenen. Tijdens de Oranje Revolutie in 2003-2004 steunde de UNA-UNSO de pro-NAVO kandidaat Viktor Yushenko. Ook heeft de groep nauwe banden met de fascistische Duitse National Demokratische Partei (NDP).

  De UNA-UNSO, onderdeel van de destijds berucht geworden ‘Gladio’ operatie, wordt al sinds het uiteenvallen van de Sovjet Unie in 1991 door de VS en de NAVO ingezet om Rusland te ondermijnen. Zo was de organisatie actief in Litouwen (1991), de Sovjet Unie (staatsgreep 1991) en de oorlogen in Transnistrië (1992), Abchazië (1993), Tsjetsjenië, Kosovo en Georgië (2008), en nu dus in Oekraïne.

  De Amerikaanse senator John McCain en Victoria ‘Fuck the EU’ Nuland onderhielden in de aanloop naar de staatsgreep directe contacten met de Svoboda partij, die wordt geleid door de openlijk antisemitische Oleh Tyahnybok. Svoboda noemde zich aanvankelijke de ‘nationaal-socialistische partij van Oekraïne’ en had een hakenkruis in zijn embleem. De partij is de politieke dekmantel voor groepen zoals de UNA-UNSO.

  In onderstaand artikel van Joseph Zaalishvili
  http://www.jihadwatch.org/2013/11/the-last-chance.html
  in Jihad Watch van Robert Spencer staat:
  “Yet in 1994, it was known that Turkey was helping the Chechen Mujahideen. Georgia and Azerbaijan were transport corridors for the movement of jihadists in the north Caucasus”
  Het gaat hier om een overgebleven tak van de West Europese
  organisatie Gladio Stay behind Force die door Lubbers in Nederland is opgeheven. In Turkije bleef deze Plan B cel als enige bestaan en was de bakermat voor operaties van de CIA met hu geheim agent Osama bin Laden in Tsetsjenie toen de Soviet Unie wegviel.
  The Chechen Rebels were funded via the CIA’s front corporation NED (National Endowment for Democracy) and the American Committee for Peace in Chechnya.
  The prominent Chechen extremist websites, Kavkaz Centre, is funded directly by the US State Department. One of the charges laid against Boris Berezovsky by Moscow was the funding of Chechen rebels.
  This support for the Chechen terrorists inevitably led to the Beslan and Moscow theatre massacres.
  Former Chechen Foreign Minister Ilyas Akhmadov after gaining asylum in the United States – wrote the book “The Chechen Struggle” the forward of which is written by notorious Russia-hater Zbigniew Brzezinski.

  In January 2012, Tamerlan Tsarnaev attended a workshop at the NGO “Fund of Caucasus” which is sponsored by the CIA-linked Jamestown Foundation, an NGO based at Freedom House.

  Jamestown’s board of directors includes Zbigniew Brzezinski, former National Security Advisor to Jimmy Carter and is directly funded by the National Endowment for Democracy, the Soros Foundations, the CIA’s Ford Foundation, and the U.S. Agency for International Development.

  Like

 8. Pieter Herman Bakker Schut
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Herman_Bakker_Schut
  Adèle van der Plas en
  http://wikispooks.com/ISGP/miscellaneous/Republican_Society.htm
  Volkert van der Graaf
  Hüseyin Baybaşin – Joris Demmink
  Turkse Gladio plan B
  IRT affaire – Maarten van Traa
  Sam Klepper – Mieremet
  Gladio Stay Behind Force
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Gladio
  Pim Fortuyn – Mat Herben – Joint Strike Fighter

  Like

 9. fleckie zegt:

  van de Russische schrijver CONSTANTIN SIMONOV IS HET BOEK: “DAGEN en NACHTEN in STALINGRAD”, UIT HET RUSSISCH vertaald door J.van Mulders. Brussel, uitgeversmij.A.Manteau N.V.

  Like

 10. Jean zegt:

  Ik herken zo 4 gezichten die momenteel liggen te parasiteren en ons véél schade toebrengen op onze kosten in dat EU gedrocht…

  Like

  • fleckie zegt:

   JA,en als men het ‘klaarspeelt,o.a.. de OEKRAINE(LANDBOUWGROND,GRAANSCHUUR) in de klauwen kan krijgen, kan men DEELS ook nog beslissen over ‘HET” VOEDSELPAKKET, en de enorme voorraad DELFSTOFFEN,en de toegang tot de OERAL, met ook ‘voldoende ‘DELFSTOFFEN.

   Like

   • ezra70 zegt:

    Om die redenen zitten we ook in Mali. De grondstoffen.
    Ik ken iemand die daar 4 maanden moet zitten. Een vrouw met 2 kleine kinderen. Haar partner huivert iedere dag omdat die niet weet of ze nog terug komt. Ze hebben al verschillende raketaanvallen gehad.

    Like

   • fleckie zegt:

    Uit;Foma Gordejew, van de schrijver M.Gorki, uit Keurboekerij van werken der Sowjet-literatuur, pag.9,::een jaar of zestig geleden,toen aan de WOLGA MET FABELACHTIGE SNELHEID miljoenenvermogens WERDEN VERGAARD, diende Ignat Godrdejew als voorman op een der schuiten van de rijke koopman Zajew.etc.
    op de ‘voorflap:’Foma GORDEJEW, ……”‘ is een groots boek.Het doet de adem van RUSLAND voelen,maar ook de polsslag van het leven zelf.In deze eeuw van handel, en warenverkeer,in onze eeuw van markten en ruilhandel,verheffen zich in ieder land hartstochtelijke en vurige persoonlijkheden die antwoord eisen op de beklemmende vraagstukken v.h.leven.In ‘Foma GORDEJEW treedt een Russische mens op die op deze alarmerende vragen antwoord verlangt….Na het gelezen te hebben legt U dit boek terzijde met een hevige aandoening,het hart vol smart over het leven met zijn logen en misere.Maar het is een gezond boek!.De maatschappelijke ziekten die het uitbeeldt zijn allen zo vreselijk en de verdorvenheid is zo ongenadig ontbloot,dat het niet anders kan dan opwekken tot het veranderen van het bestaan. Dat is de beste aansporing voor het slapende bewustzijn van de mensen,te ontwaken en deelnemen aan DE STRIJD voor DE MENSHEID……(. Jack London,Piemont,Californie,1901)

    Like

 11. ezra70 zegt:

  Hier kan je nog meer lezen over Operatie Gladio en ook hoe het in zich deze tijd afspeelt.
  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2013/05/29/gladio-21/

  Like

  • fleckie zegt:

   Reeds eerder heb ik al eens verwezen naar de ‘AFCENT’!! in de oud-steenkolenmijn de’HENDRIK’,in Brunssum, Zd.Limburg,met in het’ verlengde’ Geilenkirchen,(Dld.waar AWACS GESTATIONEERD zijn)!!

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s