COMMENTAAR: Jodenhaat is hip, maar dat kan niet zo blijven

Screenshot_12

(Door: Robert Kern)

‘Jodenhaat is hip’ stond er op 31 mei 2014 in de krant na de aanslag eerder die week op het Joods Museum in Brussel. Esther Voet, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI), noemt de Nederlandse reacties op de aanslag op de sociale media angstaanjagend: ‘Lekker kankerjoden doodgeschoten in België’, laat ene Wollah bijvoorbeeld weten. Een andere reactie: ‘Lekker van die Joden. Hopelijk bestaat er geen Jood meer op de wereld’. Het CIDI onderzocht de herkomst van deze reacties en in bijna alle gevallen waren zij afkomstig van allochtone jongens. Het behoeft geen nadere uitleg dat deze jongeren een diepe, primitieve haat jegens Joden koesteren.

Antisemitisme

De moderne westerse maatschappij heeft kennelijk nog geen oplossing gevonden om het toenemende antisemitisme te bestrijden en in te dammen. Minister Timmermans bijvoorbeeld denkt antisemitisme te kunnen bestrijden door antisemitisme en xenofobie jegens moslims in één adem te noemen. Een dergelijke aanpak zorgt alleen voor semantische verwarring.

Differentiatie

Om een probleem te kunnen oplossen moeten drie stadia worden doorlopen:

1. het fenomeen zorgvuldig beschrijven
2. het fenomeen trachten te verklaren
3. maatregelen nemen om het niet-gewenste fenomeen te bestrijden.

Screenshot_13

Stadium 1 – beschrijving

Om het fenomeen antisemitisme te kunnen beschrijven, moet een onderscheid gemaakt worden tussen christelijk antisemitisme en moslim-antisemitisme. Het is belangrijk te begrijpen dat het om totaal verschillende fenomenen gaat, die vragen om een verschillende analyse en een verschillende aanpak. Ook moet benadrukt worden dat de term antisemitisme beladen is. Om misverstanden te voorkomen: in dit essay wordt met antisemitisme bedoeld een negatieve attitude, perceptie en houding tegenover Joden. Een antisemiet is dus geen neonazi, rechts-extremist of moslimfundamentalist. Deze omschrijving is van groot belang om de verdere uiteenzetting te begrijpen.

Christelijk antisemitisme

Hierover is ontzettend veel geschreven en daarbij kwamen allerlei factoren en aspecten aan de orde. Jaloezie is een thema dat in dit kader vaak wordt genoemd: ‘Joden zijn het uitverkoren volk. Joden zijn rijk’. Ook wordt gezegd dat Joden anders zijn en dat zij niet ‘van ons’ zijn, wat de Joden gemakkelijk tot zondebok maakt. Jean-Paul Sartre trachtte in de vorige eeuw dit fenomeen psychologisch en filosofisch te verklaren. Maar iedereen is het erover eens dat de christelijke Jodenhaat stoelt op de verhalen van het Nieuwe Testament, omdat de schuld van de dood van Jezus is verschoven van de Romeinen, die hem ter dood veroordeeld hebben, naar de Joden. Pontius Pilatus waste zijn handen in onschuld.

Velen vroegen zich af waarom deze kwestie nooit is vergeten en de haat jegens Joden niet is gedoofd, maar door de eeuwen heen juist is toegenomen. Antisemitisme was met name in Europa een wijdverbreid verschijnsel en je moest tot de 19e eeuw met een zaklamp een christen zoeken die zei dat hij van Joden hield. Op deze antisemitisch vruchtbare grond was de Holocaust een logisch gevolg van het christelijke antisemitisme.

Screenshot_14

Moslim-antisemitisme

Gedurende de donkere jaren in Europa hadden de Joden het door de eeuwen heen betrekkelijk goed in moslimlanden. Gezegd wordt dat zij minderwaardig waren aan de moslims. Dat kan zo zijn, maar in de Arabische landen en ook in Turkije leefden de Joden betrekkelijk veilig, in elk geval veiliger dan in Europa.

Ook het moslim-antisemitisme heeft een religieuze achtergrond. Daarover hebben vele schrijvers geschreven. De Koran uit zich altijd negatief, vijandig en opruiend over Joden. In de Koran wordt verhaald over de strijd van de profeet Mohammed tegen joodse stammen in Medina. De nadruk ligt op de overwinning op de Joden. In hoofdstuk 2, vers 6 staat: ‘En op hen (de Joden) werd geslagen de vernedering en ellende, en zij riepen de toorn van God over zich af. Dat omdat zij ongelovig werden aan de tekenen van God, en de profeten gedood hadden zonder rechtvaardiging. Dat doordat zij ongehoorzaam waren geworden en vijandig.’

Volgens de islam is de wereld verdeeld in het huis van de islam (dar al-Islam), het huis van de oorlog (dar al-Harb) en het huis van het bestand (dar al-Sulh). In principe hebben de Joden geen enkel recht. Zij genieten wel bescherming van de islam als zij zich aan hem onderwerpen. Joden worden dhimmi’s genoemd. Zij moeten voor hun bescherming geld betalen. Doen zij dat niet, dan krijgen zij gevangenisstraf, moeten zij zich bekeren, worden hun kinderen geroofd of worden zij gedood. Zij mogen wel hun eigen godsdienst uitoefenen. Wanneer gebied veroverd wordt, behouden de Joden alleen hun juridische rechten. Zij mogen geen land bezitten. Daarom erkent Hamas bijvoorbeeld de staat Israël niet. Joden zijn tweederangs burgers. Islamdeskundige Bernard Lewis schrijft: ‘Als tolerantie afwezigheid van vervolging betekent, dan was de klassieke islamitische maatschappij tolerant ten opzichte van haar joodse en christelijke onderdanen, toleranter misschien in Spanje dan in het oosten en onvergelijkelijk toleranter dan het middeleeuwse christendom. Maar als tolerantie afwezigheid van discriminatie betekent dan was de islam nimmer tolerant, noch maakt hij er aanspraak op het te zijn. Integendeel. De islam hield vast aan de bevoorrechte superioriteit van de ware gelovige, zowel in deze wereld als de toekomstige.’

Screenshot_19

Chronologie

Joden kennen noch christenhaat noch moslimhaat. Dit lijkt merkwaardig, als je bedenkt hoeveel de Joden geleden hebben door deze twee geloofsgroeperingen. Maar een nadere analyse laat een ander beeld zien. De Tenach, de joodse bijbel, is meer dan 3000 jaar geleden geschreven. De Joden hadden vijanden als Amalek, Babylon en andere volkeren die nu niet meer bestaan. In de Tenach is daarom geen vijandigheid jegens christenen of moslims te bespeuren. Ook in latere joodse geschriften is dat niet het geval.

Het Nieuwe Testament speelt zich 21 eeuwen geleden af in wat nu Israël is. Jezus was een Jood en de evangelisten plaatsten het joodse volk in een kwaad daglicht. De Joden erkenden Jezus niet. Zij luisterden niet naar Jezus en waren zelfs schuldig aan zijn dood. Generaties christenen lazen dit jaar in jaar uit in hun Nieuwe Testament en hoorden hun priesters dit te prediken.

Mohammed vocht in de zevende eeuw zijn oorlogen uit in Mekka en Medina tegen de daar wonende Joden. Dat is de reden dat in de Koran veel over de houding en het gedrag van Mohammed ten opzichte van de Joden wordt geschreven. De Joden waren Mohammeds vijanden. Dit wordt vanaf die tijd dagelijks gelezen in de gebedshuizen. Het antisemitisme van de moslims wordt hierdoor verklaard.

Screenshot_15

Stadium 2 – analyse

Om de problemen met het antisemitisme te kunnen bestrijden, is het nodig de twee verschillende soorten antisemitisme te onderscheiden. Elk soort vraagt om een aparte behandeling.

Al eerder is gezegd dat het christelijke antisemitisme tot de 20e eeuw virulenter is geweest dan het islamitische. Nu lijkt daar verandering in te komen. De christelijke,  westerse landen zijn veranderd door de verhouding tussen het Vaticaan en de Joden – Joden worden niet meer verantwoordelijk gehouden voor de dood van Jezus, door de nieuwe natie de Verenigde Staten van Amerika, waar alle geloven gerespecteerd werden, door de grondwet en ook door de Verlichting.

Door dit alles ontstond er in de tweede helft van de 20e eeuw een positievere houding van de christelijke wereld ten opzichte van de Joden. Er wordt nu gesproken over een joods- christelijk fundament voor de westerse cultuur. De Tien Geboden vormen de kern hiervan en de nadruk ligt op het gemeenschappelijke – het hebben van een positief, humaan, monotheïstisch geloof,in plaats van op de verschillen.

Toename van het moslimantisemitisme

Het is onmiskenbaar dat het moslim-antisemitisme in de laatste vijftig jaar veelvoudig is toegenomen. Veel onderzoeken tonen aan dat de hedendaagse moslims een zeer negatieve houding tegenover Joden hebben. De allochtone jongens in het hiervoor genoemde onderzoek van Esther Voet vormen alleen het topje van de ijsberg. Vandaag moet je een moslim, die van Joden houdt, met een lampje zoeken. Dit kan verklaard worden door verschillende factoren:

1.   De massamedia: de voortdurende anti-Joodse en anti-Israëlische stemming is snel               overdraagbaar en voor iedereen toegankelijk.

2.   Het bestaan van de staat Israël krenkt de moslims alleen al omdat hun pogingen om de       staat Israël te vernietigen niet is gelukt. De Joodse staat is in hun gevoel gevestigd op           islamitisch grondgebied.

 1. De krenking bij moslims, die veroorzaakt is door het succes van de democratische landen om florerende samenlevingen te creëren. Dit leidt tot een regressie, waardoor de letterlijke interpretatie van de islam de overhand krijgt.
 2. De onderlinge gevechten tussen soennieten en sjiieten leiden vaak, zoals in Syrië, tot een burgeroorlog die veel islamitische jeugdigen radicaliseert en als neveneffect de Jodenhaat versterkt. Dit kan de aanval in Brussel verklaren.
 1. De toename van immigranten uit islamitische landen leidt tot de toename van het moslim-antisemitisme.

Pogingen tot een toenadering tussen Joden en moslims in de vorm van allerlei werkgroepen hadden een beperkt succes, maar leidden niet tot een vermindering van het moslim-antisemitisme.

Screenshot_17

Stadium 3 – maatregelen

Terwijl het christelijke antisemitisme afneemt, neemt het moslim-antisemitisme onmiskenbaar toe. Het christelijke antisemitisme wordt tegenwoordig niet meer breed gedragen. Het is zelfs een smet. Daarom is het christelijke antisemitisme heden ten dage tot extreemrechts antisemitisme geëvolueerd. Degenen die Joden discrimineren, heten terecht racisten en de moderne mens verafschuwt terecht de racist, de xenofoob, de anti-moslim en de anti-Jood.

Het anti-Joodse sentiment is bij moslims wijdverbreid. Niet alle moslims zijn moslimfundamentalisten, maar het merendeel van de moslims heeft een negatieve attitude tegenover Joden. Op deze vruchtbare grond groeit het moslim-antisemitisme.

Nu wordt meteen duidelijk waarom een differentiatie tussen het christelijke en het moslim-antisemitisme nodig is. Terwijl het eerste steeds minder door de christelijke bevolking gedragen wordt, is het tweede een zeer breed aanwezig fenomeen onder de moslims. Ook het goede werk van joodse en islamitische werkgroepen heeft hieraan niets kunnen veranderen. Dat maakt dus het christelijke antisemitisme en extreem racistische groepen, zoals Jobbik in Hongarije, gemakkelijker te bestrijden. De regering van het betreffende land kan allerlei maatregelen nemen om de extreem racistische groepen te bestrijden. Zoals de regering Orbán het vormen van paramilitaire groepen heeft verboden, het ontkennen van de Holocaust strafbaar heeft gesteld en ook het uiten van antisemitische teksten in het openbaar.

Omdat het islamitische antisemitisme door de allochtone moslimbevolking breed gedragen wordt, is het veel moeilijker te bestrijden. Deze alom aanwezige haat jegens Joden beangstigt politici. Zo is bijvoorbeeld de manifestatie tegen Wilders uitgelopen op een antisemitische manifestatie. De aanwezige, solidaire Joden werden getrakteerd op de Hamas-vlag en een bebloede Israëlische vlag met de tekst ‘Wilders is de hond van Israel’. Esther Voet vertrok vroegtijdig en teleurgesteld en burgemeester Van der Laan deed alsof zijn neus bloedde. Het uitspreken van de leus ‘Minder, minder en minder’ is kennelijk erger dan het discrimineren van het Joodse volk.

Screenshot_18

De maatregelen van de staat moeten helder en eenduidig zijn: moslim-antisemitisme in een moderne staat wordt niet getolereerd en is strafbaar. ‘Lekker Joden dood’ op het internet moet worden gestraft. Moskeeën moeten de leer van Mohammed in modern perspectief plaatsen en de Joden van Mekka en Medina niet extrapoleren, noch naar de Joden in de diaspora, noch naar de Joden in Israël. De imams moeten verdraagzaamheid prediken in plaats van haat.

Maar het belangrijkste is dat politici moed moeten tonen. Zij moeten ferm stelling nemen tegen christelijk en moslimantisemitisme. Niet het probleem toedekken en roepen dat zij tegen racisme zijn. Een joodse rabbijn, die lang in Frankrijk heeft gewoond, zei eens dat hij in één week in Frankrijk meer last had van moslimantisemitisme dan gedurende tien jaar in Hongarije van het christelijke antisemitisme. Hij concludeert dat het probleem van de Europese Jood tegenwoordig niet is het extreemrechtse, maar het allesomvattende moslim-antisemitisme. Let wel. In dit stuk wordt niet gepleit voor een eenzijdige aanpak van antisemitisme. Zowel christelijk antisemitisme als moslim-antisemitisme zijn kwaadaardige fenomenen die even serieus dienen te worden aangepakt.  

Hier wordt alleen gepleit voor een aparte registratie van het christelijk antisemitisme en het moslim-antisemitisme (ook bij het CIDI). De haat is verschillend gemotiveerd en moet apart geregistreerd worden om gericht te kunnen worden bestreden. Beide in één adem noemen, leidt alleen tot semantische verwarring.

Tenslotte

De laffe en zwakke politici van Nederland en Europa spreken zich echter niet uit. Dus groeit het geaccordeerde moslim-antisemitisme gestaag en dat bedreigt niet alleen de Joodse bevolking, maar ook de rechtsstaat en de democratie.

Jodenhaat is hip, maar dat mag niet zo blijven.

Screenshot_20

Door:
Robert Kern
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Christendom, Islam, Israël-vijandigheid, Jodenhaat. Bookmark de permalink .

27 reacties op COMMENTAAR: Jodenhaat is hip, maar dat kan niet zo blijven

 1. E.J. Bron zegt:

  Goed artikel van Robert Kern. Wel jammer dat hij geen nadere duiding geeft aan de op dit moment juist zo vaak voorkomende linkse Israël-vijandigheid en het linkse antisemitisme!

  Like

  • kernrob4 zegt:

   Beste Bron
   Het artikel poogt een verandering te bewerkstelligen en daarom niet beschuldigend geschreven. Overigens bij punt 1 over islam antisemitisme is het punt van Israel genoemd
   mijn hooggewaardeerde E.J.

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Viel mij ook op. Dat aspect laat hij als het ware ‘links’ liggen.
   En dat terwijl het ‘goedmensisme’ daarvan juist zo ’n belangrijk bestanddeel vormt: Die zien -ten onrechte- de moslims als slachtoffer.

   Like

 2. jans zegt:

  Jodenhaat door islamieten is meerdere malen geboden door de islam in de koran. Onze politiek leiders knuffelen de islam, bijv. Obama, Timmermans en de rest van de socialistische kliek. Zij maken zelf het probleem door meer en meer islamieten Europa binnen te halen. Het is net het softdrugs beleid. Zachte heel meesters, stinkende wonden. Europa zal van binnen uit weg rotten.

  Like

 3. /Wachteres zegt:

  Misschien schrikt Esther Voet hierdoor nog wakker. We hebben haar op een conferentie meegemaakt, waar zij openlijk haar zorgen uitsprak dat Wilders met het Front National ging samenwerken.

  Wat ze bljkbaar toen nog niet door had, is dat we alles op alles moeten zetten om uit de EU te gaan en ervoor te zorgen dat de islam een halt wordt toegeroepen.

  Zij moet er toch van op de hoogte zijn dat de islam ervoor gezorgd heeft en er nog steeds voor zorgt dat Joden uit heel Europa op de vlucht slaan. Ik kan me niet voorstellen dat zij dat niet weet, maar ik heb haar er niet over gehoord. Waarschijnlijk maakt zij deel uit van de links-georienteerde Joden, die alles zien, maar niet horen, niet zien en zwijgen over de misdadige plannen van die vervloekte ideologie.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Wachteres: 16.01. uur. De ISLAM is het grootste gevaar voor de Joodse mensen in Europa! Iedere dag zien en horen WE dat de Moslims, de Arabieren en de Palestijnen Israël WILLEN VERNIETIGEN. En de ROODMENS en de GOEDMENS blijft met moslimgespuis maar de hand boven het hoofd houden. Ik weet verdomde goed wie en na de ZATERDAGMENSEN – de Joden- op het MOORDLIJSTJE staan van de BOOSLIMS!

   Like

   • jans zegt:

    Nadat de islam alle Joden heeft verdreven of vernietigd zal het de Christenen vernietigen, daarna de overgebleven niet moslims en als die alle kapot zijn zullen de islamieten elkaar vernietigen, zoals in Libie, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, Syrie, Yemen en Saudie Arabie. Het is allemaal gevaarlijk islamitisch tuig.

    De islam moet verboden worden!

    Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  @jans: 19.03. uur. Zo is het, Jans!

  Like

 5. fleckie zegt:

  uit NIW 8.11.2002, ‘Wij tegen de dhimmi’s’, van Victor Polak.
  Er zijn nogal wat conflicten tussen de islamitische en niet-islamitische wereld.In de eerst genoemde wereld spreekt man graag over de strijd tussen’ongelovigen’ en de islam.Waarom zijn de verhoudingen zo verslechterd?Eeuwenlang was de wereld van de islam toonaangevend op het gebied van beschaving en vooruitgang,met name tijdens de Middeleeuwen.De islamieten kenden de beschavingen in China,India en de christelijke landen.India werd onderworpen aan islamisering.China was te ver weg van bakermat Mekka.Zo bleef de christelijke wereld de enige tegenstrever.Die was in de zevende eeuw de concurrerende buurman,want Syrie,Palestina,Egypte en Noord-Afrika waren christelijk.Europa werd bewoond door’barbaarse heidenen’.Die mochten blij zijn als ze werden ingelijfd en zouden profiteren v.d.juiste religie en beschaving.In de achtste eeuw
  werden Spanje en Portugal veroverd en werd Frankrijk binnengevallen.In de negende eeuw viel Sicilie in handen v.d.Arabieren,werd het vasteland v.Italie aangevallen en werden Rome en Ostia geplunderd………..Er volgde een eerste christelijke tegenaanval.De Kruistochten werden een humanitaire catastrofe voor de Europese JODEN en een strategische mislukking voor de christenen.Maar einde elfde eeuw konden de islamieten uit Sicilie worden verdreven en langzaam maar zeker konden Spanje en Portugal zich bevrijden.Inmiddels waren RUSLAND en een groot deel van OOST-EUROPA onder de voet gelopen door tot de islam bekeerde TATAREN en was de oude christelijke stad Constantinopel door de OTTOMAANSE TURKEN veroverd,die over het Balkan-schiereiland tot Wenen doorstootten………..De islam bleef eeuwenlang de grootste militaire en economische macht ter wereld.GOUD en SLAVEN werden vanuit AFRIKA buitgemaakt.De handel met de geciviliseerde landen in AZIE was omvangrijk.De islamitische landen bereikten hoge niveaus op het gebied v.kunsten en wetenschappen.Europa was hun leerling………..Plotseling veranderde dat,schrijft prof.Bernard Lewis(Princeton)in zijn standaardwerk’What Went Wrong?’.De Russen konden zich bevrijden v.d.Tataren,de Moren werden in 1492 Europa uitgewerkt……….Ook binnen het islamitisch imperium was er geen eens gezindheid.De Soennitische MAMELUKKEN in Egypte heersten over Syrie,Palestina en West-Arabie.In Perzie werd de Sji’tische religie geintroduceerd.De rollen werden langzaam maar zeker omgedraaid.De europeanen ontwikkelden zich wetenschappelijk snel en reisden om het Arabische continent heen naar het Verre Oosten.DE Arabische wereld,onder religieuze leiders,werd slachtoffer v.d.minachting voor de inferieure ‘dhimmi’s'(niet islamitische barbaren).Verlichting,zelfkritiek en democratisering bleven achterwege……….Het gevolg was een verstikkende stilstand in de maatschappelijke ontwikkeling.Dit valt niet te rijmem met de absolute superioriteit die de islam en de islamiet zichzelf toedichten.Dus wordt de schuld v.d.teloorgang gezocht bij de ‘samenzwerende,boze’buitenwereld……..In de literatuur van radicale en militante islamieten zijn de jood of zionist de vijand,of de christenen,westerse imperialisten en desnoods communisten.De belangrijkste vijanden zijn de afvalligen uit eigen kring,de Rushdie’s en Hirsr Ali’s,die seculiere scholen en universiteiten willen oprichten en wetgeving wensen die los staat van de shari’a.De aartsvijand v.d.gevestigde religieuze dominantie is Kemal Mustafa Ataturk,de grondlegger v.d.Turkse republiek begin twintigste eeuw,de eerste grote hervormer in de islamitische wereld. De scheiding van moskee en staat in Turkije wordt ondermijnd door de verkiezingsresultaten van vorige week,toen een derde v.d.Turken op de fundamentalistische partij stemde……….In de loop v.d.twintigste eeuw werd duidelijk dat de islamitische wereld wetenschappelijk is achtegebleven bij zijn langdurige rivaal,de christelijke wereld.De bevolking is afhankelijk van westerse hulp.De miljardenverslindende machthebbers zien hun eigen bevolking liefst als ..analfabeet,dom,rechteloos en machteloos. Dat is minder bedreigend dan een opgeleide,ontwikkelde bevolking die inspraak,meer meritocratie en minder nepotisme en corruptie eist.Ongeevenaarde olievoorraden garanderen dat het Westen zich niet bemoeit met de RACISTISCHE,TOTALITAIRE, alle mensenrechten schendende dictaturen………De prijs is dat maatschappelijke progressie niet v.d.grond komt.Inmiddels is ook Oost-Azie de islamitische landen voorbijgestreefd in ontwikkeling.Volgens alle moderne maatstaven-economische ontwikkeling,werkgelegenheid,bestrijding analfabetisme,politieke vrijheid,mensenrechten- is de eens zo machtige beschaving diep gevallen……….Lang werden de Mongolen genoemd als slechteriken(dertiende eeuw).Later kregen de verlicht (en niet-Arabische)Turken de schuld.Vervolgens,in de negentiende en twintigste eeuw,de Franse en Engelse’kolonialen’.Nu zijn het de Amerikanen en bovenal’de joden’.Het verslaan van 5 Arabische legers in 1948 door een stel getraumatiseerde overlevenden in Israel,gevlucht voor hun leven uit Europese en ARABISCHE landen,bracht een waanzinnige schok teweeg.JUIST door die eeuwenlange minachting van de machteloze,weerloze joden.Toen begon zich in het Midden-Oosten een antisemitische pers te ontwikkelen,die zich nog steeds uitbreidt.In Egypte-waaraan in het kader van alomvattende vrede de HELE SINAI werd gegeven-wordt binnenkort een schaamteloze veertiendelige serie uitgezonden,gebaseerd op de favoriete antisemitische fictiePROTOCOLLEN van de WIJZEN van ZION………..Dagelijks zien we het resultaat van die haat;aanslagen en onschuldige levens die verwoest worden.Het zal de misstanden in de Arabische wereld niet oplossen.De palestijnse kwestie wordt handig gebruikt als afleidingsmanoeuvre,dus blijven de Arabieren het probleem al 55 jaar kunstmatig in stand houden.Ten koste v.d.palestijns-Arabische broeders……….De islamitische terreur blijft niet beperkt tot Israel,de enige niet-islamitische entiteit in het immense Arabische rijk.De HAAT en minachting van fundamentalistische islamieten voor de inferieure joodse en christelijk dhimmi’s worden nog steeds onderschat.Aanslagen op niet-islamieten in Indonesie,Somalie,Soedan,SAoedi-Arabie,Jemen,India,Pakistan, en op de Filippijnen zullen doorgaan,zolang i.p.v.coexistentie haat en jihad worden gepredikt.
  ###########################################################################

  Like

  • fleckie zegt:

   beginpagina v.h.boek van Fereydoun Hoveyda,uitg.Knauer,isbn.342604867-1
   ’14.Juli 1927-10 Januar 1991……’Weil ich Perser bin(also kein Araber)und lange Zeit in dieser REGION gelebt habe,gelte ich in den Augen meiner westlichen Freunde als Experte.Bei jeder Krise – und sie folgen seit ungefahr zwanzig Jahren weiss Gott unaufhorlich aufeinander- taucht die gleiche Frage auf;>>Was wollen die Araber?<< Fur viele Menschen im Westen sind die Araber irrationale Geschopfe und voor allem austauschbar,ein bisschen wie die Tiere einer Herde.Es ist ein grosser Fehler,zu verallgemeinern:Ein Beduine auf dem Rucken eines Kamels;ein Scheich,der auf einem Olfass sitzt;ein Handler im Bazar,der versucht,seinen Kunden zu betrugen;Harems voller Konkubinen;Milliardare,die Pallaste in Marbella kaufen;Spieler in Kasinos,Terroristen,die Zeitzunderbomben an offentlichen Platzen legen,Kidnapper,die Losegeld verlangen. Die Reihe der Stereotype liesse sich beliebig fortsetzen…Was also wollen die Araber,diese Storenfriede<>Spielverderber<>ich bin der Tod des Westens'<>Sie sollen ersticken<>Que veulent les Arabes?<< 1991Editions First,Paris
   ########################################################################

   Like

   • fleckie zegt:

    NIW 19.3.2004..’..HET SPAANSE VOORBEELD’.
    ‘ELF miljoen Spanjaarden trokken de afgelopen week de straten op in een grandioze en indrukwekkende manifestatie van eensgezindheid tegen terreur.Zelfs voor het van demonstraties verre van warse Israel was dit een ongekend voorbeeld van wat nationale saamhorigheid kan betekenen.De vraag of het om ARABISCHE of Baskische terreur ging deed daarbij eigenlijk niet ter zake,de Spaanse walging ging en gaat naar beide uit.Alleen is de angst voor de Arabische terreur nog groter gebleken dan die voor de ETA-een gegeven waarop per saldo de verkiezingsuitslag is gebaseerd………Het is al jaren bekend dat de ETA nauwe banden onderhoudt met UITEENLOPENDE ARABISCHE terreurbewegingen.Verwondering wekt het daarom niet dat er volgens Spaanse experts enerzijds explosieven zijn gebruikt van een soort dat ook de ETA ettelijke malen heeft gebruikt,terwijl anderzijds al-Kaida de macabere eer voor de aangerichte tragedie kwam opeisen met de bewering dat het hier een slag in de JIHAD,Heilige Oorlog,tegen ‘kruisvaarders en joden’ betrof.Het blad al-Koeds al-Arabi(‘Het Arabisch Jeruzalem’)dat in Londen verschijnt,kwam als eerste met een aan de bende van Bin Laden toegeschreven verklaring waarin dit werd beklemtoond………..Het is natuurlijk allang bekend dat deze terreur zich richt tegen alles wat westers is,en dat er door de terreurbedrijvers geen onderscheid wordt gemaakt tussen AMERIKA EN ISRAEL’tussen Christenen en joden.Hoe anders wordt dit door tal van politici op het wereldtoneel bezien.Neem VN-secretaris-generaal CHIEF KOFI ANNAN, die natuurlijk het grootste gelijk v.d.wereld had toen hij bij h.drama dat zich in Spanje heeft voltrokken opmerkte dat’het vermoorden van onschuldige burgers onaanvaardbaar en onvergeeflijk is’.Maar met die verklaring heeft hij zich tevens opnieuw doen kennen als een ellendige hypocriet.Want diezelfde Kofi heeft nadrukkelijk nagelaten ditzelfde te zeggen na al die gruwelijke ARABISCHE aanslagen die even onschuldige Israelische burgers hebben getroffen.Het enige wat hem in dat opzicht steeds uit de strot is gekomen,is een oproep gericht tot ‘palestijnen en Israeli’s’zich tot alsjeblieft kalm te houden,daarmee bedoelend dat Israel moest nalaten effectief de jacht op de daders in te zetten.Dat Israel zich van dit overigens ook uit Amerikaanse en Europese koker komende gratuite advies geen zier placht aan te trekken,is een schrale troost. ……….Kern van het net geschetste probleem is natuurlijk dat Kofi Annan en consorten andere maatstaven hanteren zodra het om Israelische-lees’joodse-burgers gaat.Wie nu opmerkt dat de ARABISCHE TERREUR tegen de’bezetting van palestijns-Arabisch gebied’gericht heet te zijn,doet er goed aan te bedenken dat zowel Spanje dat inde Middeleeuwen de islam verdreven heeft en nu geacht wordt ‘ARABISCH grondgebied bezet te houden’ als Israel dat hetzelfde in onze tijd verweten wordt,op gelijke doelwitten zijn van ISLAMITISCHE terreur.Het was geen toeval dat Arafats eigen al-Fatach, dat het afgelopen weekeinde met twee zelfmoordpartijen negen natuurlijk ook volstrekt onschuldige Israelische burgers de dood injoeg,in een verklaring stelde dat “ASJDOD een door de joden bezette palestijnse stad is’.Dat datzelfde Asjdod zich binnen de zogenaamde Groene Lijn bevindt,zal al-Fatach natuurlijk een rotzorg zijn,gewoon omdat die’lijn’voor niks anders stond en staat dan de bestandsgrens uit 1948 die voor de Arabische claim op alle grondgebied v.d.joodse staat geen enkele betekenis heeft………..Ironischerwijs deel ik die mening in spiegelbeeld,simpelweg omdat Erets Jisrael eigenlijk in z’n geheel de joodse staat hoort te vormen.Niet toevallig schreef in mei 1919 de Londense Times nog dat alle gebied van de Middellandse Zee tot de grens van het toen net bij wijze van een SPELLETJE LANDJEPIK in het zand geschapen koninkrijk Irak,het door Lord Balfour toegezegde’joodse thuisland’ moest worden. Enfin,het liep anders,ten gerieve van 2 koninkrijkloze broers uit Saoedi-Arabie,Feisal en Abdallah,ontstond naast Irak ook Jordanie dat v.d.Britten VIERVIJFDE van het joodse land kreeg.Wat Feisal l betreft mochten de joden de rest,Israel inclusief JUDEA,SAMARIA en ook de GAZASTROOK behouden,”Het zionisme en het Arabisch nationalisme”,luidt een befaamde historische uitspraak van Feisal voornoemd,”vullen elkaar aan,de een kan zonder de ander niet bestaan”……….Later bleek zijn broer Abdallah daar helaas anders over te denken,en tja het verdere verloop v.d.geschiedenis zou genoegzaam bekend moeten zijn,maar er zijn er velen die van dit alles geen weet hebben en nochtans ‘politiek correcte’ opinies koestern over welk gebied nu eigenlijk van wie is en/of behoort te zijn………..Hoe dan ook begint steeds duidelijker te worden dat Israels premier Arik Sjaron er nu krankzinnigerwijs toe neigt die ouwe koek opnieuw te verdelen,door de voortgaande ARABISCHE TERREUR te belonen met het opgeven v.d.GAZASTROOK en later de hemel weet wat van JUDEA en SAMARIA. Vooralsnog is het (nog?) niet zo ver dat ook van Spanje stukken moeten worden afgesneden,maar uitgelekt’overleg’in Frankrijk van Spaanse socialisten en ETA-leiders duidt op links zwichten voor terreur en de plotsklapse verkiezingswinst voor deze aloude gebroken geweertjes houding lijkt daar ook om te smeken.Arm Spanje. In werkelijkheid valt,zoals Israel heeft ervaren,met dit soort TERREURBENDES NOOIT ECHTE VREDE TE SLUITEN.
    #######################################################################

    Like

   • fleckie zegt:

    CORRECTIE;aanvulling!!!!na SPIELVERDERBER;;Verallgemeinerung hin oder her,ich sage Ihnen,sie wollen wenn nicht die totale Ausloschung des Abendslandes,so doch zumindest seine Demutigung,seine SCHWACHUNG,SEINEN VERFALL’.WARUM DEN WACHSENDEN HASS auf die Unglaubigen(genauer gesagt;auf die Christen und die Juden der Industriestaaten verstecken,der auf dem Boden des Islam gart,?er zeigt sich in aller Offentlichkeit in AMMAN WIE IN BAGDAD,IN ALGIER WIE IN ISLAMABAD,IN LONDEN wie in PARIS.Fouad Saleh,der chef eines Terroristennetztes ruft wahrend seines Prozesses,’ich bin der Tod des Westens. Nasser verflucht die Amerikaner,als sie sich weigern,den Assuanstaudamm zu finanzieren.#############################################################

    Like

 6. Peter Klaasing zegt:

  Is het niet hoogtijd, dat wij van die kanker allochtonen en dat linkse kanker gebroed ontslagen raken, voordat ons land helemaal naar de bliksem gaat? Joden zijn al heel lang deel van de Nederlandse samenleving. Maar dat zieke moslim gebroed, dient verwijderd te worden.

  Like

 7. fleckie zegt:

  ingezonden brief in het NIW van 21.11.2011,::’ARABISCH ANTISEMITISME’.
  JAMMER IS DAT BIJ HET ARTIKEL OVER ARABISCH antisemitisme (NIW 16) niet gereleveerd is,dat de GROOT-MOEFTI in de oorlog ‘bescherming’had gezocht in BERLIJN,bij Hitler,omdat hij vreesde door de Engelsen in PALESTINA opgepakt te worden.Hij had in 1943 of 1944 vanuit Berlijn AUSCHWITZ en AUSCHWITZ lll (Monowitz) bezocht om te kijken hoe de SS de Joden zich dood lieten werken en te bekijken hoe hij dat in PALESTINA ook zou kunnen doen nadat Hitler de oorlog had gewonnen.De moefti wilde dan ook gaskamers hebben om de Joden te vermoorden.Bij dat bezoek aan MONOWITZ werkte ik toevallig in het kamp en zag hem met zijn entourage langs komen.Ik dacht dat het een soort toneelspel was en liep erheen,maar werd door een SS-er tegengehouden die mij vertelde wie het waren en waarom zij daar waren,Dit heeft ook al eens in het NIW gestaan,maar het had niet misstaan als het nu weer eens aangehaald was.
  ###########################################################################

  Like

 8. Thomasson zegt:

  Waar ik mij zo vreselijk aan erg, is de neiging van ‘professionele Joden’, zoals bijv. Esther Voet v.d. CIDI, continu door Jodenhaat te schuiven in de schoenen van mensen die er niets mee te maken hebben. Bijvoorbeeld: het noemen van de ‘Nederlandse reacties op de aanslag in Brussel’ (sociale media) angstaanjagend”. Kent Esther Voet een autochtoon die Wollah heet? Of heeft deze Wollah een lichtgetinte strontkleur op zijn huid? Natuurlijk, koesteren islamitische allochtone jongeren een diepe, primitieve haat jegens Joden!. De viezerikgod van ze, genaamd Allah, heeft ze beloofd dat zij de “meester ras” van de wereld zijn. Een soort primitief ‘gekleurde Ariërs’ uit de woestijn. Ook hun pedofiele moordlustige profeet heeft ze het zwart op wit in zijn boek gegeven. Joden, maar ook christenen zijn de vijanden van de ‘geitenneukers’. Maar hoe komt dat nou, dat de Israëlische Joden deze ‘superieure mensen’, telkens op het slagveld, laten zien dat hun grote bek heeft net zoveel waarde als hun vieze kont? D.w.z. wat uit de kont komt!. Ja! Persoonlijk denk ik dat het is een genetische kwestie. Inteelt en ras spelen bij deze uitschot een belangrijke rol. Vooral als het te maken heeft met denkcapaciteit. Wat antisemitisme betreft, ik ben een zeer grote antisemiet!!. Ik koester een grote minachting een diepe afkeer tegen Semieten. Ik vind ze menselijk drek. Maar daar horen de (Europese) Joden beslist niet bij. Daar zijn ze te goed voor!. Kannibalen die graag in Syrië longen en harten van kinderen en gedode soldaten vreten, zijn intellectueel niet in staat om Nobel Prijzen te winnen of welke wetenschappelijk werk dan ook te voeren https://ejbron.wordpress.com/2014/06/08/rebellen-sneden-bij-levend-syrisch-meisje-het-hart-uit/
  . Ze zijn zelfs niet in staat om een MENS te zijn!.

  Like

 9. Avidia zegt:

  /Wachteres zegt:
  9 juni 2014 om 16:01

  Wachteres, ik heb een hoge pet van U op, lees graag alles wat U schrijft, ik ben het volkomen met u eens!!

  Like

 10. fleckie zegt:

  p.s. de ingezonden brief 21.11.2011,naar het NIW is door een concentratie-kamp-slachtoffer geschreven, .De naam heb ik met opzet niet vermeld.

  Like

 11. fleckie zegt:

  Metro,20.2.2002….’GEESTELIJKE opgepakt voor RASSENHAAT’. (Engeland)
  De Britse ANTITERREUR-POLITIE heeft een MOSLIM-GEESTELIJKE opgepakt die moslims zou hebben opgeroepen joden en niet-gelovigen te vermoorden………..De antiterreur-politie kwam in actie nadat palementariers hadden opgeroepen tot optreden tegen de geestelijke Abdullah el-Faisal.De parlementsleden waren gealarmeerd door een onthulling in de krant The Times dat moslim-boekwinkels cassettebandjes verkochten met opruiende lezingen van el-Faisal………..De politie richt zich bij het onderzoek vooral op de aanstootgevende inhoud v.d.bandjes en op de distributie ervan.Bij verschillende huiszoekingen in Londen heeft de politie inmiddels een nog onbekend aantal bandjes in beslag genomen………..El-Faisal komt oorspronkelijk uit JAMAICA en keerde zich pas later in zijn leven tot de islam………..Volgens The Times wordt de man officieel verdacht van het aanzetten tot MOORD. Daarop staat een maximale straf van levenslang.#######

  Like

 12. Jan zegt:

  Dat het Judaïsme als minderwaardig wordt gezien zien wij ook bij de sekteleider die hier af en toe het blog frequenteert, Ben Kok, die bestaat het gelovige Joden uit te maken voor kaf en die houding draagt ook niet bij tot vrede al meent hij zich vervolgens wel bij iedere demonstratie te moeten sieren met de ster van David. Over schizofrenie gesproken van deze zieltjesredder.

  Like

  • Thomasson zegt:

   @Jan
   Het minderwaardig vinden van andermans geloof, is zo oud als de weg naar Rome en heel normaal in menselijke communicatie. Protestant christenen vinden de Roomsen niet pluis (en andersom). Ned. Hervormden vinden lui van de ‘Zwarte Kousenkerk’ een stelletje gekken. Christenen vinden het Judaïsme maar niks, zolang de aanhangers niet in Jezus geloven. Over moslims hoeve wij niet te spreken. Er zijn zelfs Joden die niet veel sympathie koesteren tegenover hun eigen geloof en welke geloof dan ook. Ze vinden iedere geloof een soort primitieve mythologie en de Bijbel het “sprookjesboek van Hans Christian Andersen”. Dus de zieltjesredder, Ben Kok, past in ieder normaal stramien. Echter, het verschil tussen Joden en moslims is: de Joden hebben vrijheid zich te gedragen of te zeggen waar ze zin in hebben. Ze hoeven niet bang te zijn door een massa primitieve Neanderthalers te worden gestenigd.

   Like

 13. Tom Hendrix zegt:

  @fleckie: 22.27. uur, op 9/6. Fleckie respect voor uw bijdragen. Wat een werk doet U, petje af.

  Like

  • fleckie zegt:

   dank U wel Heer Hendrix, ik probeer op mijn manier, door mijn bijdragen, ‘artikelen gebracht door de reageerders, indien mogelijk, te ondersteunen, of nog te ‘versterken’.

   Like

 14. fleckie zegt:

  Uit NIW 6.9.97. ……….’LANDDIEFSTAL door ARABIEREN’.
  Israelische Arabieren en BEDOEIENEN nemen staatsgrond in beslag door het ILLEGAAL plaatsen van gebouwen en het gebruik van grond voor landbouw en veeteelt.Dat zegt Avignon Lieberman,directeur-generaal v.h.departement v.d premier Netanyahu………..Het betreft grond in de NEGEV,GALILEA,langs de GROENE LIJN en in gebied C (het deel v.d.bezette gebieden dat nog volledig onder ISRAELISCH BESTUUR valt).Volgens Lieberman gaat het om stukken grond,die in totaal de oppervlakte v.d.hele stad TEL AVIV verre overtreffen………..Lieberman wil dat de regering zo snel mogelijk maatregelen neemt,’zonder voor politieke druk te zwichten.”We betalen nu de prijs voor het feit dat in het verleden nooit actie is ondernomen”. Als reactie op Liebermans noodkreet is reeds een regeringscommissie gevormd,die snel maatregelen wil nemen tegen deze ‘diefstal van staatsgrond’.Zo pleit zij voor uitbreiding v.d.’GROENE PATROUILLE’,een speciale afdeling v.h.ministerie v.Landbouw die tot taak heeft staatsgrond te beschermen………..De commissie onderzoekt tevens de mogelijkheid om sommige gebieden te verklaren tot ‘schietgebied’,dat men mag betreden.Ook wil zij dat justitie nagaat of illegale bebouwing van staatsgrond een rechtszaak door de staat rechtvaardigt………..DE commissie oppert op illegaal gebruikte gebieden grote boerderijen neer te zetten met joodse eigenaren,die de overheid aanwijst.Een eerder plan voor kleinere nederzettingen met meer bewoners zou qua infrastructuur te duur worden……….In opdracht van minister Sharon van Infrastructuur is men in Israel begonnen onroerend staatseigendom aan de huurders over te dragen,voornamelijk uit efficiency-overwegingen.Zo’n 700.000 woningen zouden voor overdracht in aanmerking komen.Het JOODS NATIONAAL FONDS verzet zich heftig tegen dit beleid,omdat de gebouwen in vijandige handen zouden kunnen vallen. De overdracht van huizen loopt overigens vertraging op door administratieve problemen.Voor de overdracht van huizen met grond erbij is zelfs nog geen voorstel gemaakt.#############################################################

  Like

 15. Pingback: COMMENTAAR: Jodenhaat is hip, maar dat kan niet zo blijven | E.J. Bron | kernrob4

 16. BertG. zegt:

  Ik schrijf nu hier iets wat me niet in dank zal worden afgenomen maar ik heb ’t van meerdere oudere, inmiddels overleden mensen, gehoord. Geen van alle kende elkaar.
  Ik beweer niet dat het volledig waar is maar sluit ’t niet uit.

  Mijn oma vertelde weleens dat A’dam zuid, de rijkere Joden buurt, min of meer al een no go area was voor de oorlog voor de “gewone” Amsterdammer.
  Zelfs waren me oma en opa middenstanders met 2 winkels.
  Als ze daar liep dan was het niet vreemd dat je op je kop gespuugd werd vanuit een boven verdieping. Ook de stoep waar je liep werd voor je voeten bespuugd. Dit was blijkbaar vrij normaal en iets waar je rekening mee moest houden. Pure discriminatie en minachting dus.

  Maar dat zullen wel uitzonderingen geweest zijn, ze waren vast niet allemaal zo.
  Het verhaal heeft wel raak vlakken met hoe moslims zich heden gedragen.
  En volgens dezelfde oma deed ze vrij veel aan voedsel regelen voor andere, zelfs een onderduik adres, duikersklok in de sloot, en heb haar eigenlijk nooit op antisemitisch gedrag betrapt.
  Dit was in me hele familie zo, je hielp mekaar gewoon als dat kon.

  Maar helemaal uit de lucht zal het verhaal toch niet komen. Raar als je zoiets zou verzinnen terwijl je zelf niets tegen Joden hebt. Ook heb ik nooit iemand horen zeggen dat dit nooit gebeurt is toen.
  Maar je gaat er wel over nadenken waar het dan toch vandaan moet komen en de reden waarom.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s