Kan iemand de grote schrijver Amos Oz een paar mepjes in zijn zelfgenoegzame smoeltje geven?

Screenshot_41

Amos Oz wijst het plekje aan waar zijn narcistische zelfgenoegzaamheidsholte zit en waar hij een islam-begrijp-chip geïmplanteerd gaat krijgen

(Door: Martien Pennings)

In het Belgische “katholieke” dagblad de Standaard staat een artikeltje van de Grote Schrijver Amos Oz. Toen ik het gelezen had, schreef ik aan een vriendin die het me toestuurde vanuit het verre Vlaanderen het volgende:

“Kan iemand zo’n man nou niet gewoon heel hard in zijn zelfingenomen domme smoel meppen? Heeft zo’n over het paard getilde megahufter enig idee van de geschiedenis (theorie en praktijk) en de actualiteit (theorie en praktijk) van de islam? Leest-ie de krant wel eens? Ziet-ie wel eens een tv-journaal? Dit gelul is toch onvoorstelbaar?”

Dit is wat de godvergeten oetlul schreef:

Lees verder>>>

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", Appeasement, Desinformatie, Hypocrisie, Islamofilie, Israël-vijandigheid, Krankzinnigheid, landverraad, Linkse joden. Bookmark de permalink .

15 reacties op Kan iemand de grote schrijver Amos Oz een paar mepjes in zijn zelfgenoegzame smoeltje geven?

 1. Theresa Geissler zegt:

  Tja, inderdaad: In aanmerking genomen dat de goede man toch een geboren en getogen Israëliër is -ik heb hem maar even opgezocht, want eerlijk gezegd kende ik de naam hooguit van horen zeggen- is hij een wel zeer opmerkelijk voorbeeld van een goedmens, Martien!
  En dat zeker jóuw bloed daarvan gaat koken ligt voor de hand.
  Je kun t deze houding nog enigszins verklaren bij mensen van, pak ‘m beet, het CIDI: Joden, die uiteindelijk altijd in het veiligevwesten hebben vertoefd, ver van de vuurlinie en voor wie de Joodse Zaak altijd een meer theoretisch karakter heeft gehad. Voeg daar dan nog de beïnvloeding door Links bij en je krijgt gemakkelijk zo ’n halfzachte gedachtengang. Maar deze man……
  Als je, in zijn situatie nog pleit voor de twee staten-oplossing, en je schakelt daarbij op de koop toe de islam nog op volmaakt goedmenselijke wijze gelijk met Joden- en christendom, dan vraag je je inderdaad, ook als niet-Jood af, waar de goede man zijn realiteitszin heeft geparkeerd.
  Een onwezenlijk geval, bepaald!

  Like

 2. Jean zegt:

  Martien,
  Niet de handen vuil maken aan dergelijke vuiligheid.

  Like

 3. Jelle R zegt:

  Zo’n belabberd niveau dat het bijna om te lachen is. Maar ach, de Standaard daar heeft Abou Jahjah toch ook een column gekregen, niet?

  Like

 4. jans zegt:

  Rooms katholieken en de Islam zijn van dezelfde kwade bron, beide zijn Joden hatende religies, beide willen Jeruzalem van Israel afpakken.

  Like

 5. fleckie zegt:

  in sept.1988 schreef dhr;Kleywegt uit den haag, v.h.Israel Comitee Nederland ,;
  ‘De X-JARIGE oorlog tegen de JOODSE STAAT’………’Hoezeer de geschiedkunde ook dient en vermag het verleden te relativeren,het lijkt wel zeker dat Hitler-Duitsland en het Keizerlijke Japan zullen blijven gelden als de aanvallers v.d.Tweede Wereldoorlog.Beide landen werden gedreven door een gevoel van geroepenheid.T.a.v.ons werelddeel heeft MICHMAN aangevoerd dat in Hitler’s motivatie de ‘ENDLOSUNG der JUDENFRAGE’ altijd prioriteit gehad heeft boven zijn imperialistische ambities.Daarom kan men stellen dat de Tweede Wereldoorlog voor het Joodse volk eerder begon dan op 3 sept.1939,toen Frankrijk en Engeland wegens het offensief tegen Polen de oorlog aan Dld.verklaarden.Daarvan getuigen trouwens de ‘Neurenberger wetten’ van 1934 en de ‘Kristallnacht’ van 9/10 november 1938,eerdere blijken van radicaal antisemitisme v.h.nationaal-socialisme buiten beschouwing blijvende. Belangrijker is echter de vraag of voor het jodendom ook het EINDE v.d.oorlog niet op een of andere datum gesteld moet worden dan die v.d.capitulatie-overeenkomst op 7 mei 1945………..Zeker zijn voor de joden ook de eerste drie jaren hierna bepaald geweest door strijd en wel om overblijvenden v.h.Europese jodendom gelegenheid te geven tot vestiging in het hun DOOR DE VOLKENBOND in 1922 toegezegde NATIONALE TEHUIS. Deze strijd kan een oorlog genoemd worden omdat ENGELAND hoewel belast met h.betreffende VOLKERENBOND-MANDAAT, niet alleen herhaaldelijk formeel maar ook met MILITAIRE MIDDELEN de komst van joden naar hun land belette,en dat zelfs nadat naar schatting 1.5 miljoen joden in geallieerde legers hadden gestreden en 6 miljoen joden in Europa waren omgebracht.Een door URIS vastgelegd drama uit deze periode vormde een met 4200 joodse overlevenden geladen schip,dat door de Britse marine naar HAMBURG werd teruggevoerd.Gaat het aan om het woord ‘terroristen’ toe te passen op de strijdbare joden die bereid waren om zonodig met geweld het VERRAAD der ENGELSEN aan hun mandaat te beantwoorden?Toch wordt die benaming wel gebruikt voor enige uit deze strijd gegroeide Israelische leiders,met de kennelijke opzet om hun gelijk te stellen met terroristen die medogenloos burgerslachtoffers maken…………….In de genoemde 3 jaren tussen het einde v.d.wereldoorlog en de uitroeping v.d.Joodse Staat op 14 mei 1948 tekende zich ook af dat het ‘tehuis’ van meet af aan voor zijn behoud zou moeten strijden en zich hiervoor zo goed mogelijk moest bewapenen.De op die dag begonnen ‘VRIJHEIDSOORLOG’ tegen 7 aanvallende arabische landen eindigde met wapenstilstanden in maart-juli 1949 en heeft de jonge staat een aantal mensenlevens gekost dat voor de huidige bevolking v.d.Ver.Staten equivalent zou zijn met 2.5 miljoen. Ettelijke Israelisch-Arabische oorlogen sindsdien getuigen van ONVERMINDERDE BEDREIGING v.d.joodse staat,met het ISLAMITISCHE FUNDAMENTALISME als groeiende ‘confessionele bewapening’om de joden de zee in te drijven.’ NOOIT kreeg Israel gelegenheid om de vrede-brengende overwinnaar te worden omdat de GROOTMACHTEN steeds ingrepen voordat de winnende joodse krijgsmacht zijn aanvallers rechtstreeks vredes-onderhandelingen kon opleggen.Dat vormt een schril contrast met de strategie der geallieerden,die elke wapenstilstand met de Nazi’s hebben afgewezen voordat hun hoofdstad was gevallen. Het is immers deze onvoorwaardelijke overgave v.Duitsland geweest die de verslagenen een demokratisch regime heeft gegeven en Europa van een redelijkerwijs duurzame vrede tussen de traditionele vijanden Frankrijk en Duitsland heeft verzekerd…………….De grondslag waarop met de visie van mensen als MARSHALL en MONNET een door ‘de wapenen der vrede’ verenigde Europese gemeenschap kon worden gevormd en die stellig model gestaan heeft voor Israel’s verlangen om naar EIGEN IDENTITEIT de oorlogen te beeindigen werd niet toegepast. Mag men het de kleine democratie na 40 jaar oorlog met feodaal geregeerde massa’s kwalijk nemen dat het,vaak gesteund maar ook gemanipuleerd door het buitenland,weinig vertrouwen toont in vredesoverleg onder auspicien v.d.Verenigde Naties of zelfs van de machtige .VRIEND’ AMERIKA?……………In zijn rede bij de traditionele Holocaust-herdenking op 13 april 1988 noemde Israel’s president Herzog JODENHAAT(antisemitisme is geen passend woord voor tegenstellingen tussen de bevolkingen van het Mi-Oosten) als een,zo niet DE blijvende bedreiging van zijn land.Evenals in 1983 meen ik dat dit als een gegeven moet worden aanvaard om te begrijpen dat bepaalde onverzettelijkheid v.d.joodse staat dient om hernieuwd oorlogsgeweld te voorkomen.Daarbij zouden westerlingen zich meer moeten openstellen voor de wetenschappelijke bevinding dat 15 eeuwen indoctrinatie met de JOODSE ‘godsmoord'(de kruisiging van Jezus) een discriminatie van joden in onze cultuur heeft gebracht,die geen voltooid-verleden tijd werd met de nederlaag der Nazi’s.Theologen en historici van nagenoeg alle westerse landen met inbegrip van Nederland hebben betoogd dat de Holocaust niet mogelijk was geweest als Hitler zijn racistische jodenhaat niet had kunnen enten op hetgeen EEUWENLANG door DE KERKEN was gepropageerd. Trouwens,jodenhaat moge in oorsprong religieus zijn,de racistische variant had zijn intrede reeds gedaan toen de GEDWONGEN bekering van joden tot het Katholicisme in Spanje bleek te falen als ‘GENETISCHE MANIPULATIE’. Ook bij veronachtzaming van hedendaagse neo-fascistische activiteiten in West-Europese landen spreekt het vanzelf dat de zieke bodem nog omgehaald moet worden nu de extreme vergiftiging door Hitler is gestuit……………Een lang verleden bepaalt het Westerse denken over joden,hetgeen o.m.beseft kan worden door a.d.hand van oorspronkelijke teksten de JODENHAAT van meester-denkers zoals van AQUINO,LUTHER,ERASMUS,DOSTOJEVSKI te bestuderen en zo mogelijk nog beter door te ervaren hoe tot op heden dit negatieve aspekt invloedrijke cultuurdragers wordt vergoelijkt of zelfs verborgen. Vooral deze onverschilligheid en onoprechtheid t.a.v.de geschiedenis der jodenhaat verklaart de ontvankelijkheid v.h.westen voor beschuldigingen a.h.adres v.d.joodse staat. Niet voor niets omvat de oudste joodse wereldorganisatie B’nai B’rith een ‘Verbond tegen Laster'(Anti-defamation League).De een halve eeuw geleden nog gangbare mening dat joden ongeschikt zijn voor de beroepen van boer en soldaat is door de joodse ontwikkeling en beveiliging v.h. verwaarloosde PALESTINA wel weerlegd.Hoe velen beseffen echter ook nu nog niet door welke nood de joden in de geldhandel werden gedreven en een roep van winzucht hebben verworven?. Slechts een toevallige vondst van een journalist heeft het machtige joodse complot tegen de wereldorde,’onthuld’ in de “Protocollen v.d.Wijzen van Zion’,als een vervalsing ontmaskerd zodat zelfs een vurige jodenhater als Henri Ford in 1927 (toen er al veel kwaad was geschied)moest bekennen dat hij was misleid.Heeft niet de recente manipulatie met premier Shamir’s bijbelse citaat over sprinkhanen getoond hoe gretig de politiek en pers joodse woorden in een negatieve sfeer trekken?, etc.

  Like

  • delamontagne zegt:

   Heel interressante beschouwing ik hier lees, een artikel op zich. Heb Vroeger verschillende boeken van die Amos Oz, gelezen. Goeie schrijver.
   Dacht altijd dat hij veel en veel ouder was dan ik. Het tegenovergestelde dus. Mischien met ,t klimmen der jaren is hij ” idealistischer” geworden.
   Weet niet of hij bevriend was met Abie Nathan, een andere idealistische Israelier, die het goede met beide kampen voor had.
   Tevergeefs. Idealisme gaat niet samen met realisme.

   Like

 6. lodewijk1585 zegt:

  Ter attentie, De Standaard is wel een Belgisch maar zeker geen Katholiek dagblad.

  Like

 7. @ lodewijk1585.

  Ik heb “katholiek” tussen aanhalingstekens gezet en op die manier is die term juist, Lees even mee op Wikipedia:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Standaard:

  Lange tijd voer De Standaard een Vlaamse en katholieke koers. Op 27 september 1919 werd daarom in kruisvorm (zoals later op de IJzertoren) het letterwoord AVV-VVK (Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus) aan de kop van de krant toegevoegd, waar het de leuze “Vlamingen spreekt uw taal” verving.[5] Politiek gezien leunde de krant vroeger aan bij de christendemocraten. Op 30 september 1999 liet De Standaard de ondertitel dagblad voor staatkundige, maatschappelijke en economische belangen vallen. Diezelfde dag verdween met de nodige controverse tussen voor- en tegenstanders[6] ook het woordkruis AVV-VVK.[7] Deze verwijdering illustreert de wijziging in redactionele lijn die de krant in al die jaren onderging: van een krant die blijk gaf van een duidelijke christelijke visie evolueerde ze naar een die volgens sommigen de anti-klerikale overtuigingen van Peter Vandermeersch overnam of volgens anderen naar een krant die het christendom hooguit beschouwt als een levensfilosofie naast zovele andere.

  Like

  • gaius zegt:

   Niks smoeltje.
   Peter VDM is zelf een islamofiele scheet in een fles. Nadat hij DS in de vernieling had gereden mocht hij zijn gangen gaan bij de NRC !

   Like

 8. fleckie zegt:

  vervolg op pag 1, van ‘de x-jarige oorlog tegen de joodse staat’…….Heeft niet de recente manipulatie met premier Shamir’s bijbelse citaat over sprinkhanen getoond hoe gretig politiek en pers joodse woorden in een negatieve sfeer trekken?. Met grote koppen hebben onze nieuwsbladen in december j.l. bericht dat er volgens de christelijke pelgrims ‘dit jaar met al die Israelische soldaten geen echte Kerst in Bethlehem’ was, zonder erop te wijzen dat dank zij het zionisme voor het eerst in een lange geschiedenis de Heilige plaatsen van alle religies veilig bezocht kunnen worden.Tegen deze klacht hebben journalisten zich verweerd met het argument dat hun berichtgeving waarheidsgetrouw was,maar gaat het hun niet aan dat aldus de GROTE waarheden v.d.oorlog in het Mi-Oosten worden verdrongen? Zo wordt het Israelische optreden tegen buitenlandse agressie of binnenlandse onrust vaak gepresenteerd zonder de totale bedreiging v.d.JOODSE staat in acht te nemen en altijd zonder aandacht te geven aan het RESPEKT voor het LEVEN,waarvan het joodse al dan niet religieuze denken ook ten opzichte van vijanden doortrokken is.Stellig kregen de ervaringen met de joodse identiteit van christelijke gemeenschappen in Israel te weinig aandacht,zoals het ‘Maison Isaie’, gesticht door de van oorsprong FRANSE DOMINICAAN Prof.MARCEL DUBOIS, en de moshav NES AMMIN,opgericht door de protestantse Ned.arts Johan Pilon. Nog steeds hebben negatieve berichten over joden gemakkelijk vat op onze meningsvorming,maar hoe kan dat ook anders na 15 eeuwen bewerking met het machtigste wapen,..de paplepel?……………In feite betekent de trek v.h.jodendom naar PALESTINA een voor dit volk nog niet afzienbare verplaatsing v.d.door Hitler tegen hun begonnen TOTALE OORLOG. Als vaak in de politiek speelt verwarrend woordgebruik hierbij een rol. De vestiging van ‘kolonien’ door joodse immigranten is gebruikt om het zionisme te benoemen als een vorm van ‘kolonialisme’………..Dat geschiedt met name door de DERDE-WERELD-LANDEN,die soms het trauma van hun eigen onderdrukking nog niet te boven lijken te zijn en daarbij ervaring missen met jodenhaat van de christelijke of fundamentalistische-islamitische wereld. Dat heeft menige stemming in de Ver.NATIES TEGEN Israel bepaald. Het kolonialisme,waaronder de Derde wereld heeft geleden en waarmee onze tijd GROTENDEELS heeft afgerekend,betreft de mentaliteit der zeevaarders die ‘ontdekte’ landen hun vanzelfsprekend bezit achtten en de bevolkingen aldaar als hun (VEELAL TE BEKEREN) ONDERDANEN beschouwd. Het zionisme berust op terugkeer van joden naar het land WAARUIT zij moesten VLUCHTEN en waar HUN CULTUUR vernietigd werd na hun nederlaag in een antikoloniale oorlog TEGEN de ROMEINEN. Gebodenheid aan dat land (na het beslissende jaar 70 door de overheersers (‘PALESTINA’GEDOOPT) heeft een aantal joden ondanks gruwelijke onderdrukkingen door WISSELENDE VEROVERAARS altijd weerHOUDEN VAN VLUCHTEN,TERWIJL de DIASPORA in EUROPA eeuwenlang gekenmerkt is door meer of minder geslaagde liquidaties van joodse minderheden en hun bede’VOLGEND JAAR IN JERUZALEM’……………..In Europa hebben OPHITSING tot jodenhaat,talloze vervolgingen en tenslotte de HOLOCAUST Joden de wil en niet-joden de bereidheid gegeven een joods TEHUIS in het LAND van HERKOMST te laten ontstaan.Waarom dat niet elders kon gebeuren en waarom het een staat moest worden blijft niet buiten beschouwing,maar wie dit ‘kolonialisme’ durft te noemen toont een onkunde van historische feiten waaraan LASTER een GEMAKKELIJKE PROOI heeft…………….Op deze onkunde heeft ook de propaganda vat die het woord ‘palestijnen’ tracht gelijk te stellen met een ‘sinds onheuglijke tjden’,autochtone arabische meerderheid op het door Israel beheerde land. Het vele dat hierover geschreven is blijft buiten beschouwing omdat het niet de bedoeling van dit artikel is ‘het vraagstuk der palestijnen’ in een nieuw licht te plaatsen of om een keuze te doen uit de voor dit vraagstuk door joden en niet-joden aangedragen oplossingen. Integendeel; het is mijn overtuiging dat deze keuze overgelaten dient te worden aan degenen die er de volle en mogelijk hoogst-ernstige konsequenties van dragen, te weten de joodse en niet-joodse burgers van de STAAT ISRAEL. Bemoeienis van Europa of Amerika,hoe zeer ook berustend op bezorgdheid voor Israel,heeft vaak het karakter v.d.oude BEMOEIZUCHT met JODEN door het gebruik van morele argumenten,terwijl het een overwegend STRATEGISCHE keuze betreft. Dit blijkt bijv.wanneer joden in de diaspora over de Israelische’haviken’ spreken alsof zij de joodse identiteit verloochenen.Als niet-jood kan ik dit begrip natuurlijk onvoldoende bevatten,maar symboliseert de benaming ‘SABRA’ (de cactusvrucht0 voor de joodse inboorlingen van Israel niet juist strijdbaarheid voor innerlijke mildheid? Is het wel aan de diaspora om te bepalen dat een Israelier’duif’ behoort te zijn? Ook ontgaat mij de veel gebezigde logica, volgens welke het mogelijke of dreigende falen v.d.harde lijn de deugdelijkheid v.h.zachte alternatief bewijst.Beseft men wel dat deze gedachtengang elementen van ‘self-fullfilling prophesy’ in zich heeft omdat er wellicht geen sterker aansporing tot opstandigheid der arabische palestijnen denkbaar is dan de voorspelling door de vrienden van hun vijand,dat deze verslagen zal worden? Drijft de AANDRANG uit het BUITENLAND tot zog.meer eerbied voor de rechten v.d.arabische palestijnen de Israeliers niet juist in eigenzinnigheid? Hebben de duiven en met name degenen die ‘LAND for PEACE’ beogen,wel meer te bieden dan het huidige bewind? Niemand wil immers JERUZALEM afstaan en dan is de vijand toch niet blijvend tevreden?Betekent ‘vrede nu’ misschien wel ‘oorlog straks’? Terecht schreef een Israelier(duidelijk geen aanhanger v.h.huidige bewind)’It may be a hard pil for some to swallow,but the only jews whose opinions really matter are those wo have voted with their FEET’……….Wie deze opvatting een reden vindt om steun van welke aard ook aan Israel te onthouden onderschat de oorlogsvoering waartoe de zionisten nog lang gedwongen zullen worden,anders gezegd:toont zich geen vriend. Wat moet men trouwens van de EG denken die een economischee overeenkomst met d.joodse staat OPSCHORTTE omdat men(vanuit de comfortabele positie in W-Europa) het Israelische beleid tegen opstandige arabieren afkeurde? Is het niet vreemd dat de EG tezelfder tijd GEEN onderzoek doet naar de lidstaat,die mogelijk of zelfs vermoedelijk het gas aan IRAK heeft geleverd,waarmee tegen alle geldende conventies in duizenden militairen,guerillastrijders en burgers op gruwelijke wijze werden vergiftigd?
  Dit artikel beoogt het besef te wekken dat Israel nog altijd bloot staat aan een bedreiging waarin wij slechts een vijftal jaren hebben verkeerd en die trouwens voor ons,voor zover niet-joden,zelfs bij een definitieve nederlaag geen genocide betekend zou hebben. Dit wordt gemakkelijk veronachtzaamd omdat de joodse staat een voorbeeldig-open democratie is, een boeiend land met ordelijke en veilige voorzieningen voor toerisme (zoals de meest bedreigde,maar best beveiligde luchtvaartmaatschappij), dat ondanks zijn unieke belasting(ASSIMILATIE van VLUCHTELINGEN uit TIENTALLEN LANDEN) creatief is op de gebieden van WETENSCHAP en KUNST(gevolg van de joodse drang naar LERNEN?) Welke vakantieganger beseft dat dit kan omdat en ook ondanks de Israelische mannen(minstens 3 jaar en vrouwen (een/tweederde jaar ) militaire dienstplicht moeten vervullen.de eersten met jaarlijkse herhalingen van 1 a 2 maanden? Hoe verguisd wordt Israel niet wegens zijn betrekkingen met de apartheid van Zuid-Afrika,terwijl dit land wegens zijn bijna monopolistische commerciele positie(met name voor de levering van radioactieve mineralen) een belangrijke handelspartner gebleven is voor democratieen met minder defensieproblemen dan Israel. Kent de Ned.wapenhandel meer morele beperkingen,gezien bijv.de wijze waarop ons land gedongen heeft naar een duikboot-order van SAOEDI-ARABIE? Zijn wij ook onze tevredenheid vergeten over ons bondgenootschap met de SOVJET-UNIE van het monster STALIN,omdat dit veel bijgedragen heeft tot het herkrijgen van onze vrijheid? Of bevindt Israel zich in een minder benarde positie dan Nederland destijds?……………De argumenten voor ISRAEL’S NOODWEER zijn onafwijsbaar. Arabische islamieten hebben weliswaar niet de op de ‘godsmoord” gebaseerde jodenhaat der christenen gehad,maar wel een MINACHTING voor joden, die dateert van het begin van mohammeds-oproep tot verbreiding van het nieuwe monotheisme, Het leven van joden in het islamitische Mi-Oosten,waarover veel documentatie bestaat,heeft gewisseld van gedoogd worden tot rechteloze onderdrukking en vervolging. etc.

  Like

 9. Jan zegt:

  Ik las ooit ‘Mijn Michel’ en het was direct het laatste boek. Hooguit een recensie lees ik nog als hij iets ‘nieuws’ publiceert. Later hoorde ik dat hij oprichter was van ‘Peace Now’, alles viel toen op zijn plek. Tegenwoordig doet hij mee aan de modegrill om Joden die zich schuldig hebben gemaakt aan het bekladden van een moskee of kerk uit te maken voor ‘Hebreeuwse neo-nazi’s’ en ‘heuveltopjeugd’ (Noar HaGva’ot) ofwel ‘extremisten’.
  In de NYT schreef hij eens de volgende, typisch linkse opmerking: “No idea has ever been defeated by force — not by siege, not by bombardment, not by being flattened with tank treads and not by marine commandos. To defeat an idea, you have to offer a better idea, a more attractive and acceptable one.”
  Geef de Palestijnen hun zin en het is vrede, althans volgens Oz. En wat het probleem Hamas en Fatah betreft, die kunnen samenwerken. Alle problemen zijn dan uit de wereld.
  http://www.nytimes.com/2010/06/02/opinion/02oz.html?src=me&ref=homepage&_r=0

  Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  Helemaal eens met de vorige reacties!

  Like

 11. fleckie zegt:

  vervolg, pag.3 ,’de x-jarige oorlog tegen de joodse staat.’.
  Voor de betrekkingen v.d.Nazi’s met de naar hun racistische doctrines verachtelijke arabieren zijn de stategische overwegingen van de as doorslaggevend geworden.JODENHAAT werd een machtige band tussen HITLER en de GROOTMOEFTI van Jeruzalem,waardoor met recht gesteld kon worden dat het streven naar liquidatie v.h.jodendom met het zionisme verplaatst is van Europa naar het Mi-Oosten.Ook na de overwinning der geallieerden hebben verscheidene arabische leiders zoals NASSER en SADAT nog huiveringwekkende instemming met HITLER’S gruwelijkste doelstellingen getoond. Het feit dat het minderwaardig geachte joodse volk in staat bleek veel grotere ARABISCHE krijgsmachten te verslaan is voor de arabische leiders een dilemma geworden…………….Lewis toonde aan aan dat zij zich hiervoor naar CHRISTELIJK VOORBEELD beroepen op een joods verbond met de duivel.Anders gezegd;de demonisatie v.h.jodendom,die in Europa miljoenen slachtoffers heeft gemaakt,wint terrein in de arabische landen en voedt het FANATISME waarmee de islamitische landen streven naar vernietiging v.d.joodse staat.Zo heeft moordende RELIGIEUZE LASTER een nieuw afzetgebied gekregen.
  De ‘PROTOCOLLEN van de WIJZEN van ZION’ worden door arabische leiders verspreid en aangeprezen door de arabische pers. De Holocaust wort ontkend of gebagatelliseerd.Het dagboek van ANNA FRANK heet bedrog te zijn.Export van Israelische produkten naar arabische landen zou gebruikt worden voor de verspreiding van ziekten bij mens,dier en gewas. Een indrukwekkende opsomming van dergelijke aanklachten,geciteerd uit EGYPTISCHE bladen, werd eind 1987 door het Simon Wiesenthal Center te Los Angeles aan president Mubarak van Egypte gezonden als waarschuwing tegen de ondermijning v.h.CAMP DAVID ACCOORD, dat de weg naar zelfbeschikking voor de arabische palestijnen heeft geopend……………De betekenis v.d.JIHAD(de heilige islamitische oorlog) kunnen wij nauwelijks beseffen omdat onze religie (het christendom) afstand genomen heeft v.d.kruisvaarders-mentaliteit. De verleiding voor de aanvoerders v.d.Jihad om jongeren en vrouwen zodanig in de strijd te sturen dat Israel gedwongen wordt tot schieten,moet groot zijn,omdat de gesneuvelde arabier(hoewel natuurlijk betreurd) verzekerd is van het eeuwige leven terwijl de joodse vijand de rekening op aarde gepresenteerd krijgt: hij heeft een burger gedood. De stelling dat er verbeeldingskracht nodig is om de werkelijkheid te zien is hier geldig. Alleen daarmee kunnen wij beseffen hoe Israel iedere dag WAAKZAAM moet zijn om een nieuwe Holocaust te voorkomen. Hoe verleidelijk altijd weer,voor ‘pacifisme’lijkt nog weinig plaats. Onbeschrijfelijk is de ellende der joden die geen kans hebben gezien arabische landen te verlaten……………Wie de hierboven gepresenteerde zienswijze aanvaardt dat de burgers van Israel 40 jaar na het zogenaamde einde van de Tweede Wereldoorlog eerder meer dan minder bedreigd zijn in vergelijking met onze toestand van 1940-1945 doet goed zich bij de berichtgeving over het Mi-Oosten te spiegelen aan ons denken van destijds. Hebben wij tijdens onze ‘totale oorlog’ in vredestijd opgestelde normen gerespecteerd? stemde het ons niet hoopvol indien de geallieerden een Duitse stad hadden gebombardeerd en er redelijkerwijs tienduizenden burgers onder het puin bedolven lagen? Klopt dit met onze verontwaardiging wanneer Israelische piloten militairen of terroristische opjekten bestoken,waarvan de functie geen twijfel laat? Wordt Israel’s uitval in Libanon niet nog steeds veroordeeld ondanks begrijpelijke redenen voor deze actie en onze neiging om de mislukte geallieerde ‘slag om Arnhem’ af te doen met ‘its all in the game? Veroordelen wij Israel’s wantrouwen tegen buitenlandse bemiddeling niet te gemakkelijk omdat nu toch wel bekend is,dat de geallieerden wisten v.d.vernietigingskampen der Nazi’s,maar er geen bommenwerper aan hebben besteed om de slachting der joden te belemmeren?Is er in het licht v.d.joodse geschiedenis een bottere bureaucratische houding denkbaar dan het verwijt aan Israel dat het te weinig gehoorzaamt aan de BESLUITEN der VERENIGDE NATIES,die op 10-11-1975 bepaalden dat zionisme een vorm van racisme is? Moeten wij er niet op bedacht zijn dat onze vredes-initiatieven evenzeer door hoogmoed en wishful thinking bepaald worden als het in 1938 door CHAMBERLAIN te Munchen afgesloten accoord,dat Hitler slechts meer gelegenheid heeft verschaft zijn oorlog en de vernietiging v.h.Europees jodendom voor te bereiden?
  De formulering dat voor het jodendom de Tweede Wereldoorlog met zijn antisemitische aspekten nimmer beeindigd werd,moge naar demagogie zwemen,maar is voor de toestand in het Mi-Oosten realistischer dan de opvatting volgens welke vredesregelingen afsluiten op gebrek aan schikkelijkheid van Israel.Een vredesregeling naar Europees voorbeeld, waarin Israel zich stellig dankbaar zou voegen,is ondenkbaar zolang de tegenpartijen gebukt gaan onder wankele feodale regimes,terreur-organisaties en agressieve fundamentalistische overtuigingen. Voor de zionisten bestaat ook na zoveel jaren oorlog GEEN UITZICHT op veiligheid zolang zich in de arabische landen niet de SCHEIDING van KERK en STAAT en een democratisering voltrekken,waarop mensenrechten en internationale overeenkomsten kunnen steunen. Het heeft weinig zin om tegen de overheersende achtergrond van deze spanningen een deel probleem centraal te plaatsen zoals de opstandigheid der arabische palestijnen in door Israel bezette gebieden. Onmiddellijk rijst immers de vraag waarom Israel deze gebieden bezet heeft en houdt?……….Uitgaande van het bestaansrecht van Israel kunnen wij naar vrede in het Mi-Oosten leidende ontwikkelingen niet beter dienen dan door ons eigen verleden onder ogen te zien.Hoe zagen wij niet op tegen CHURCHILL die in de bangste tijden onze vijanden nimmer onderschatte,grote offers verlangde om een werkelijke vrede mogelijk te maken en op de vrije wereld een beroep deed met de woorden:’Give us the tools and we’ll finish the job’. Wij moeten trachten de Derde Wereld inzicht bij te brengen in de religieuze wortels van jodenhaat opdat de Verenigde NATIES geen schouwtoneel blijven van geschiedkundig wanbegrip en partijdigheid tegen het bedreigde jodendom. Grote landen met VERDRAAGZAME islam zoals Indonesie zouden hierin kunnen voorgaan nu het kolonialisme is verworpen. Non-conformistische Afrikaanse en Aziatische leiders zouden kunnen ervaren dat er meer lotsverbondenheid met het jodendom bestaat dan tegenstrijdigheid van belangen……….. DE mens heeft de neiging het belang van zijn eigen tjd te overschatten.Toch mag men aannemen dat wij als eersten in een lange geschiedenis de kans en dus de taak hebben om een zinvol begin te maken met het opruimen van een eeuwenoud kwaad:jodenhaat. Enerzijds biedt Israel een ongekende mogelijkheid om rechten van joden vrijelijk aan de hele wereld voor te leggen en te verdedigen. Daarnaast heeft de Holocaust bij christenen een besef van verantwoordelijkheid voor antisemitisme gewekt,waardoor dit kan worden ontworteld. Dat beteknt een’HERVORMING’ in de ware geest van joden-en christendom..
  J.Wieberdink
  Voetnoten:
  1- J.Michman’Met voorbedachte rade’, 1987.
  2- L.Uris ‘Exodus’ 1958
  3- J.Wieberdink’Zionisme en Socialisme (1983
  4- H.Jansen ‘Christelijke Theologie na Auschwitz’ (1981-85)
  5- Ter herkenning 1983 nr.6.

  p.s. i.p.v. dhr.Kleywegt, in den Haag, heeft dhr J.Wieberdink, uit Kudelstaart, dit 3 paginas-artikel geschreven, en gebracht via het Israel Comitee Nederland.

  Like

 12. fleckie zegt:

  pagina 2, is
  (weer)verdwenen; heel vervelend,ofschoon er een Norton-beveiligingssysteem is geinstalleerd.
  pag.2 , ‘De x-jarige oorlog tegen de joodse staat’
  Met grote koppen hebben onze nieuwsbladen in december j.l. berichten dat er volgens de christelijke pelgrims ‘ dit jaar net al die Israelische soldaten geen echte kerst in Bethlehem’ was,zonder erop te wijzen dat dank zij het zionisme voor het eerst in een lange geschiedenis de Heilige plaatsen van alle religies veilig bezocht konden worden.Tegen deze klacht hebben journalisten zich verweerd met het argument dat hun berichtgeving waarheidsgetrouw was,maar gaat het hun niet aan dat aldus de GROTE waarheden v.d.oorlog in het Mi-Oosten worden verdrongen? Zo wordt het Israelische optreden tegen buitenlandse agressie of binnenlandse onrust vaak gepresenteerd zonder de totale bedreiging v.d.joodse staat in acht te nemen en altijd zonder aandacht te geven aan het RESPEKT voor het LEVEN,waarvan het joodse al dan niet religieuze denken ook ten opzichte van vijanden doortrokken is..Stellig kregen de ervaringen met de joodse identiteit van christelijke gemeenschappen in Israel te weinig aandacht, zoals het ‘MAISON ISAIE’, gesticht door de van oorsprong Franse DOMINICAAN Prof.Marcel Dubois, en de moshav NES AMMIN, opgericht door de protestantse Nederlandse arts Johan Pilon. Nog steeds hebben negatieve berichten over joden gemakkelijk vat op onze meningsvorming maar hoe kan dat ook anders na 15 eeuwen bewerking met het machtigste wapen, DE PAPLEPEL?
  In feite betekent de trek v.h.jodendom naar PALESTINA een voor dit volk nog niet afzienbare verplaatsing v.d.door Hitler tegen hun begonnen totale oorlog.Als vaak in de politiek speelt verwarrend woordgebruik hierbij een rol.De vestiging van ‘kolonien’ door joodse immigranten is gebruikt om het zionisme te benoemen als een vorm van ‘kolonialisme’. Dat geschiedt met name door de Derde Wereld-landen,die soms het trauma van hun eigen onderdrukking nog niet te boven lijken te zijn en daarbij ervaring missen met jodenhaat v.d.christelijke of fundamentalistisch-islamitische wereld. Dat heeft menige stemming in de VER.NATIES tegen Israel bepaald. Het kolonialisme,waaronder de Derde Wereld heeft geleden en waarmee onze tijd grotendeels heeft afgerekend,betreft de mentaliteit der zeevaarders die ‘ontdekte’ landen hun vanzelfsprekend bezit achtten en de bevolkingen aldaar als hun (VEELAL te BEKEREN) onderdanen beschouwd.Het zionisme berust op terugkeer van joden naar het land waaruit zij moesten vluchten en waar hun cultuur vernietigd werd na hun nederlaag in een antikoloniale oorlog tegen de Romeinen. Gebondenheid aan dat land (na het beslissende jaar 70 door de overheersers ‘PALESTINA’ gedoopt) heeft een aantal joden ondanks gruwelijke onderdrukkingen door wisselende veroveraars altijd weerhouden van vluchten,terwijl de diaspora in Europa eeuwenlang gekenmerkt is door meer of minder geslaagde liquidaties van joodse minderheden en hun bede ‘volgend jaar in Jeruzalem’.
  In Europa hebben ophitsing tot jodenhaat talloze vervolgingen en tenslotte de Holocaust joden de wil en niet-joden de bereidheid gegeven een joods tehuis in het land van herkomst te laten ontstaan.Waarom dat niet elders kon gebeuren en waarom het een staat moest worden blijft niet buiten beschouwing,maar wie dit’kolonialisme’ durft te noemen toont een onkunde van historische feiten waaraan laster een gemakkelijke prooi heeft………..Op deze onkunde heeft ook de propaganda vat die het woord’palestijnen’ tracht gelijk te stellen met een’sinds onheuglijke tijden’,autochtone arabische meerderheid op het door Israel beheerde land. Het vele dat hierover geschreven is blijft buiten beschouwing omdat het niet de bedoeling van dit artikel is’het vraagstuk der palestijnen’in een nieuw licht te plaatsen of om een keuze te doen uit de voor dit vraagstuk door joden en niet-joden aangedragen oplossingen. Integendeel:het is mijn overtuiging dat deze keuze overgelaten dient te worden aan degenen die er de volle en mogelijk hoogst-ernstige konsequenties van dragen,te weten de joodse en niet-joodse burgers v.d.staat Israel. Bemoeienis van Europa of Amerika,hoezeer ook berustend op bezorgdheid voor Isael,heeft vaak het karakter v.d.oude bemoeizucht met joden door het gebruik van morele argumenten,terwijl het een overwegend STRATEGISCHE KEUZE betreft. Dit blijkt bijv.wanneer joden in de diaspora over de Israelische’haviken’ spreken alsof zij de joodse identiteit verloochenen.Als niet-jood kan ik dit begrip natuurlijk onvoldoende bevatten,maar symboliseert de benaming’sabra'(de cactusvrucht) voor de joodse inboorlingen v.Israel niet juist strijdbaarheid voor innerlijke mildheid? Is het wel aan de diaspora om te bepalen dat een Israelier’duif’behoort te zijn?Ook ontgaat mij de veel gebezigde logica,volgens welke het mogelijke of dreigende falen v.d.harde lijn de deugdelijkheid v.h.zachte alternatief bewijst.Beseft men wel dat deze gedachtengang elementen van ‘self-fullfilling prophesy’ in zich heeft omdat er wellicht geen sterker aansporing tot opstandigheid der arabische palestijnen denkbaar is dan de voorspelling door de vrienden van hun vijand,dat deze verslagen zal worden? Drijft de aandacht uit het buitenland tot zogenaamd meer eerbied voor de rechten v.d.arabische palestijnen de Israeliers niet juist in eigenzinnigheid? Hebben de duiven en met name degenen die ‘land for peace’ beogen,wel meer te bieden dan het huidige bewind?Niemand wil immers JERUZALEM afstaan en dan is de vijand toch niet blijvend tevreden/…..Betekent”VREDE NU’ misschien wel ‘oorlog straks’? Terecht schreef een Israelier (duidelijk geen aanhanger v.h.huidige bewind) ‘It may be a hard pill for some to swallow,but the only jews whose opinions really matter are those who have voted with their feet’………..Wie deze opvatting een reden vindt om steun van welke aard ook aan Israel te onthouden onderschat de oorlogsvoering waartoe de zionisten nog lang gedwongen zullen worden,anders gezegd;toont zich geen vriend.Wat moet men trouwens van de EG denken die een economische overeenkomst met de joodse staat opschortte omdat men(vanuit de comfortabele positie in West-Europa)het Israelische beleid tegen opstandige arabieren afkeurde? Is het niet vreemd dat de EG tezelfder tijd geen onderzoek doet naar de lidstaat,die mogelijk of zelfs vermoedelijk het gas aan IRAK heeft geleverd,waarmee tegen alle geldende conventies in duizenden militairen,guerillastrijders en burgers op gruwelijke wijze werden vergiftigd?……….Dit artikel beoogt het besef te wekken dat Israel nog altijd bloot staat aan een bedreiging waarin wij slechts een vijftal jaren hebben verkeerd en die trouwens voor ons,voor zover niet-joden,zelfs bij een definitieve nederlaag geen genocide betekend zou hebben. Dit wordt gemakkelijk veronachtzaamd omdat de joodse staat een voorbeeldig-open democratie is,een boeiend land met ordelijke en veilige voorzieningen voor toerisme(zoals de meest bedreigde,maar best beveiligde luchtvaartmij.) dat ondanks zijn unieke belasting (assimilatie v.vluchtelingen uit tientallen landen)creatief is op de gebieden van wetenschap en kunst(gevolg v.d.joodse drang naar ‘LERNEN’?).Welke vakantieganger beseft dat dit kan omdat en ook ondanks dat Israelische mannen(minstens 3 jaar)en vrouwen ( 1,2/3 jaar) militaire dienstplicht moeten vervullen,de eersten met jaarlijkse herhalingen van 1 a 2 maanden?Hoe verguisd wordt Israel niet wegens zijn betrekkingen met de apartheid van Zuid-Afrika,terwijl dit land wegens zijn bijna monopolistische commerciele positie(met name voor de levering van radioactieve mineralen)een belangrijke handelspartner gebleven is voor democratieen met minder defensie-problemen dan Israel.Kent de Ned.wapenhandel meer morele beperkingen,gezien bijv. de wijze waarop ons land gedongen heeft naar een duikboot-order van Saoedi-Arabie?Zijn wij ook onze tevredenheid vergeten over ons bondgenootschap met de SovjetUnie v.h.monster Stalin,omdat dit veel bijgedragen heeft tot het herkrijgen van onze vrijheid? of bevindt Israel zich in een minder benarde positie dan Nederland destijds?……..De argumenten voor Israel’s noodweer zijn onafwijsbaar, Arabische islamieten hebben weliswaar niet de op de’godsmoord’gebaseerde jodenhaat der christenen gehad maar wel een minachting voor joden. (et
  c0

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s