VERKEERDE BENADERING, VERKEERDE SIGNALEN.

Screenshot_5

(Door: Theresa Geissler)

Daniel Greenfield’s waarschuwing.

Op 29 juli 2013 plaatste de site van E.J. Bron een even uitgebreid als opmerkelijk artikel van de New Yorkse columnist Daniel Greenfield, dat bij die gelegenheid in het Nederlands vertaald was door onze vertalers Engels Wachteres en Henk V. Zoals het artikel was, zo was reeds de titel, die ik hier voor alle duidelijkheid één keer in haar geheel zal weergeven: “Kijk naar de overkant van de grote plas, Amerikanen, daar is de Islamitische Republiek Europa al aanwezig. Wat gaan jullie er aan doen?” Men ziet, dat de auteur hier qua uitgebreide tekst niet voor een kleintje vervaard was. Met veel woorden en even zoveel voorbeelden gaf hij aan op welke manieren de islamisering van Europa zich in gang had gezet en dat het risico zich over de ‘grote plas’ -de oceaan- naar Amerika zou kunnen uitbreiden als het proces geen halt toegeroepen werd. Een slotconclusie over hoe het zou worden wanneer dit al dan niet gebeurde verbond hij er eigenlijk niet aan, maar goed lezend -want het geheel was zeer theoretisch van opzet- kon de belangstellende lezer er niettemin wat suggesties uit halen hóe een dergelijk proces kon worden voorkomen. Of, waar het Europa betrof, voorkomen had kunnen wórden. De belangrijkste raad in deze, die Greenfield, enigszins cryptisch verpakt, voor de laatste alinea had bewaard, kon ongeveer zo worden geïnterpreteerd:

Het is essentieel om groepen migranten direct na hun aankomst te doordringen van de spelregels die gelden binnen de maatschappij, waarin zij nu eenmaal hebben verkozen te leven. Met name moslimmigranten beschikken over een, althans collectief, groot ego en hebben nogal snel de neiging om zich als een ‘meerderheid’ te beschouwen, niet zozeer getalsmatig, maar wel qua moreel overwicht. Men hoeft hen daarin niet eens  tegen te spreken: Het enige wat men als gastmaatschappij te doen heeft, is: Aan die conclusie niet dezelfde consequenties verbinden. Die consequenties luiden namelijk volgens de moslims: Wij zijn een meerderheid. Wij zijn volwassen. Wij hebben daarom het recht deze samenleving, waarin wij ons gevestigd hebben, om te vormen naar ons ideaalbeeld, te weten: De islamitische staat. Dat is onze missie en wij hebben niet alleen het recht, maar zelfs de plicht om deze te realiseren.

Het antwoord van de gastmaatschappij hierop dient eenvoudigweg te zijn: Ja, jullie zijn een meerderheid. Jullie zijn volwassen. En juist daarom worden jullie in staat geacht de gevolgen te aanvaarden van jullie keuze om je in dit land te vestigen. Jullie worden als ‘volwassen meerderheid’ tevens mans genoeg geacht om die gevolgen áán te kunnen. Wij geven jullie duidelijke richtlijnen, waarop jullie, als volwássenen, bereid dienen te zijn, je daarin te voegen. Geen sprake van invoering van de normen uit jullie land van herkomst: Jullie bevinden je nu, uit vrije keuze, op ónze bodem en wat hier geldt zijn ónze normen. Wij vertrouwen er op dat jullie hiermee op een volwassen wijze weten om te gaan.
Vervolgens dient dit criterium dan ook consequent in praktijk te worden gebracht, wat dus inhoudt dat voor de migranten geen speciale regelingen zouden mogen gelden: Geen privileges, geen vrijstellingen, geen uitzonderingsposities op grond van hun ‘immigranten-‘ of ‘vluchtelingenstatus.’ Echter ook geen achterstelling. Wat, kortom, de autochtoon toevalt, valt de immigrant toe op dezelfde gronden, niet meer en niet minder. Buitensporig hard is dat niet eens te noemen. Alleen maar consequent. En de bereidheid van de immigrant om met deze regeling akkoord te gaan is tevens een eersteklas graadmeter voor de ernst van zijn besluit tot emigratie uit het land van herkomst. Met andere woorden: DUIDELIJKHEID zou hier wonderen hebben verricht.

Screenshot_28

Daniel Greenfield

Maar juist die duidelijkheid ontbrak in de meeste, met name West-Europese, landen vanaf het begin. Een van de hoofdoorzaken hiervoor is gelegen in het feit dat de Europese politiek alweer decennia lang sterk wordt bepaald door Links. En Links, dat is intussen algemeen bekend, heeft nooit zitten wachten op volwassen, zelfstandig denkende mensen. Zeker van de immigranten koestert het bij voorkeur het beeld van: onbeholpenheid, afhankelijkheid, kortom: Zíeligheid. Immigranten moeten zíelig gevonden worden, zodat Links ze kan ‘pamperen.’ Tenslotte is Links zelf behept met de alles betuttelende “Goedmensch”-mentaliteit, die toch een uitweg zal moeten vinden. In dat licht bezien zijn de immigranten voor hem een waar geschenk uit de hemel.

Nu ziet de goedmensch, in zijn welhaast legendarische arrogantie, één belangrijk detail over het hoofd en dat is, dat de moslimmigrant, zoals reeds gezegd, zichzelf wel degelijk als volwassene beschouwt, zij het op zijn geheel eigen manier. Weliswaar laat hij zich de zorg en tegemoetkoming die Links hem biedt aanleunen, maar niet vanuit een gevoel van afhankelijkheid of onmacht: Wij zagen immers dat hij het als een récht beschouwt dat hem toekomt, in afwachting van de dag dat hij in het Westen definitief heer en meester zal zijn. Op enige erkentelijkheid hoeft de goedmensch, hoewel hij dat in zijn arrogante naïviteit wel verwacht, niet te rekenen; eerder op nog meer al dan niet heimelijke minachting van de moslims, die drommels goed beseffen in Links hun ‘nuttige idioten’ te hebben gevonden.

Screenshot_3

Moslims zijn in wezen allesbehalve afhankelijke kinderen. Het zijn echter, vanuit de westerse optiek, wel kínderen, die juist daarom zo nodig met harde hand moeten worden opgevoed tot de volwassenen zoals de westerse samenleving ze nodig heeft. De goedmensch houdt juist halsstarrig vast aan de zachte hand in de hardnekkige overtuiging dat ze op deze manier zullen integreren…..en bereikt daarmee het tegenovergestelde. Maar voor waarschuwingen van het soort zoals Daniel Greenfield ze geeft blijft hij steevast doof en blind. Hij doet ze af als racisme en xenofobie, wat ze niet zijn; ze zijn niets anders dan een nuchtere weergave van de realiteit. Daar wringt ‘m juist echter de schoen aangezien de realiteit zo ongeveer het laatste is waar de goedmensch iets mee heeft. En de gevolgen…..Ach de gevolgen zijn, zoals een realist als Greenfield ze al waarneemt, ‘aan de overzijde van de grote plas…..’ Alleen de goedmensch, die er aan de andere oever met zijn neus bovenop zit,  ziet ze niet. Of beter: Weigert ze te zien…..

De realiteit wordt ontkend: Escalatie dreigt.

Men kan rustig concluderen dat de door Greenfield aanbevolen benadering, hoe redelijk ook, van meet af aan door geen enkel West-Europees land is toegepast. Gedurende de jaren ’70, toen de massa-immigratie op gang kwam, gold reeds de ‘softe’ aanpak, die praktisch aan elkaar hing van ‘eindeloos begrip’ en ‘eindeloos geduld’ , vergezeld van allerlei voorkeursbehandelingen en aanverwante tegemoetkomingen. En dat heeft zich nooit noemenswaardig gewijzigd. Het gevolg is, dat het “kind”, hoezeer het ook zichzelf als ‘volwassene’ beschouwt, dat in feite nooit wérd: Het ziet het nut van integreren niet, omdat het zónder dat ook wel alles toegestopt krijgt, sterker, het beschouwt dat vanuit zijn perspectief als zijn récht. Erkentelijkheid jegens het gastland is hem dan ook volkomen vreemd: Hij acht integendeel de tijd langzamerhand rijp om zijn ”rechtmatige superieure plek” op te eisen; voor zover de ‘nuttige idioten´  dat niet dóór hebben, zullen ze het wel merken. En inderdaad, ze merken het. Steeds duidelijker.

Screenshot_29

Een Scandinavisch land als Zweden, vanouds de Goedmenschelijkheid zelf, ziet haar vergaande opofferingsgezindheid beantwoord met een dermate overrompelende golf aan criminaliteit en sociaal misbruik dat het er, lamgeslagen, totaal geen antwoord op heeft. En Duitsland, sinds WOII opgezadeld met een gigantisch schuldcomplex, heeft behalve met de immigranten zelf bovendien te maken met de zogeheten “Antifa’s” die elk protest van realistische zijde met geweld in de kiem smoren. Groot-Brittannië, dat als voormalige koloniale wereldmacht eeuwenlang met immigranten te maken heeft gehad en waarschijnlijk  dacht er wel mee om te kunnen gaan, heeft thans evenmin een antwoord op de hordes moslimmigranten, die in grote steden No-Go-areas creëren, zich hele schoolsystemen toe-eigenen en aanmatigende protestmarsen houden, waarin alcoholverbod en invoering van de Sharia geëist worden. Frankrijk kent soortgelijke annexatieproblemen met betrekking tot de ‘banlieues.’ Andere landen volgen of zúllen volgen……

En dan is er, als klap op de vuurpijl, plotseling weer sprake van de herlevende, alles overkoepelende Jodenhaat, waarvan men toch na WOII gezworen had: Dat nooit weer. Maar men had daarbij een ander vijandbeeld voor ogen in de persoon van de Nazi ‘s; Thans zijn het de moslims die, door middel van jarenlange stelselmatige beïnvloeding, de argeloze goedmenschen rijp hebben weten te maken voor Israël-kritiek om vervolgens hun haat ongelimiteerd te kunnen spuien. Want de goedmensch is er niet voldoende alert op: Daarvoor heeft hij té lang louter de kant gekozen van dit onhandelbare kind, dat hij weigerde met vaste hand op te voeden. Nu heeft het de rollen weten om te draaien en beïnvloedt hém in zijn oordeel over Israël en de Palestijnse kwestie. Het manipuleert hem, hoewel hij weigert dat te erkennen. Een nevenverschijnsel van die manipulatie is bovendien dat het de tegenstellingen tussen de verschillende autochtone groeperingen aanscherpt. Een beproefde strategie, die ten doel heeft de maatschappij van binnenuit te verzwakken teneinde haar gemakkelijker te kunnen overheersen.

Screenshot_4

De goedmensch blijft zo hardnekkig opkomen voor de belangen van de moslims, dat het ten koste gaat van de belangen van de realistischer ingestelde autochtonen, die zich islamkritischer opstellen. In zijn streven om vooral geen allochtonen ‘weg te zetten’, zet hij in plaats daarvan déze groep weg, die door hem wordt afgedaan als ‘xenofoob’ en/of ‘racistisch.’ Dit is een onterechte, totaal verkeerde voorstelling van zaken, die niettemin even onverkort wordt gehandhaafd als de herlevende Jodenhaat, door links zo versluierd getypeerd als ‘Israël-kritiek.’ Al deze verkeerd gebruikte begrippen zijn, heel slinks, vanuit islamitische zijde  ingeblazen en  bij Links in vruchtbare aarde gevallen. In het geval van de ‘Israël-kritiek’ was dat bovendien des te gemakkelijker, doordat hier bij Links al sprake wás van een zich afzetten tegen de inderdaad  wel wat érg krampachtig opgelegde pro-Israël gevoelens van de laatste vooroorlogse   generatie sinds ’45. De rest volgde dan bijna werktuiglijk.

Dit behartigen van de verkeerde belangen komt vooral zeer duidelijk tot uiting in het beleid van de overwegend links-liberale overheid bij het demonstratie-gebeuren: Uitgaande van het gegeven dat demonstreren een recht van iedereen is, verleent men ook moslims dat recht, bijvoorbeeld bij het ‘opkomen voor de Palestijnse Zaak’. Vervolgens blijkt dan weer dat zij hierbij hun eigen grenzen opzoeken, ongeoorloofde leuzen en/of symbolen met zich  meedragen dan wel de perken te buiten gaan door het intimideren/molesteren van omstanders. Bij een volgende gelegenheid reageert de overheid hierop door, naar eigen  zeggen, ‘de-escalerend’ op te treden, maar legt zij de accenten verkeerd: In plaats van de aanwezige politie van voldoende mankracht te voorzien, krimpt zij die mankracht juist in als ‘tegemoetkomend’ gebaar naar de demonstranten; bij dreigende ongeregeldheden laat zij diezelfde politie willens en wetens níet onmiddellijk ter plaatse zijn en, klap op de vuurpijl, bij dreigende molestatie van omstanders of zelfs de aanwezige pers laat zij door die politie in plaats van de agressors die omstanders of die pers afvoeren. Officieel in het kader van de beveiliging, maar het behoeft geen betoog dat hiermee het totaal verkeerde  signaal  afgegeven wordt: De feitelijke aanstichters, die juist de grenzen overschrijden, worden ongemoeid gelaten. En daarmee impliciet in  het gelijk gesteld. Zij weten nu, dat zij die  grenzen kúnnen overschrijden en zullen niet aarzelen bij eerstvolgende gelegenheden die overschrijding te continueren: Ze zien immers dat hen niets in de weg wordt gelegd……

En daarmee zijn wij dus helemaal terug bij Daniel Greenfield, die stelt dat moslims, naar hun eigen inzicht een ‘volwassen meerderheid’, de normen, waarden én grenzen van het Westen consequent moet worden bijgebracht, als duidelijk en vooral terécht signaal dat ons dit menens is. Tegemoetkomendheid werkt averechts, omdat dit hun eigen cultuur vreemd is en zij dit daarom niet begrijpen. En nooit zúllen begrijpen, gevormd en daardoor op een bepaalde manier ‘volwassen’ als zij reeds zijn. Striktheid echter, ook al is het op punten waar zij  fel  tegen gekant zijn, kunnen zij weliswaar niet goedkeuren, maar wel degelijk begrijpen. Met behulp van de door de goedmenschen zo verguisde duidelijkheid had veel ellende voorkomen kunnen worden. Ellende, die reeds nú niet meer te overzien valt…

Screenshot_2

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", antisemitisme, Appeasement, Censuur, cultuurrelativisme, Demografie, demoniseren, Desinformatie, Dhimmitude, Elite, Eurabië, hersenspoeling, Hypocrisie, Immigratie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, Moslims, Multiculti, Nederland, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, politici, praatjesmakers, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Vrijheid. Bookmark de permalink .

10 reacties op VERKEERDE BENADERING, VERKEERDE SIGNALEN.

 1. fleckie zegt:

  Heel mooi en duidelijk(voor iedereen) ‘verwoord’.

  Like

 2. Henk.V zegt:

  Een briljant betoog, dat aan duidelijkheid niets te wens overlaat, Theresa!
  Helemaal mee eens!

  Like

 3. Scarlatti Bombatti zegt:

  @geertwilderspvv READ and WEEP @MinPres @APechtold @timmermansEU VERKEERDE BENADERING, VERKEERDE SIGNALEN. http://wp.me/p1O7aM-hzv

  Like

 4. Charles Martel zegt:

  Aan islamfundi’s de normen, waarden én grenzen van het Westen consequent bijbrengen, is een utopie. Hun ‘godsdienst van terreur en immoraliteit’ is verheven boven elke andere wetenschap. Volgens die ideologie moet het westen zich aanpassen. De rotzooi die ze overal aanrichten is niets anders dan allaah’s opdracht (ze hebben rechtstreekse verbinding via handy). De enige oplossing is die psychotische ideologie verbieden, evenzeer als het nazisme (moreel) verboden werd.

  Like

 5. Bob Fleumer zegt:

  Ach Theresa, zou het Westen nog te redden zijn met het ploegje wat in Den Haag zit, want daar moeten wij het van hebben, zij moeten ons eerst uit de klauwen van Brussel bevrijden en dan de islam aanpakken, liever alles tegelijk!

  Like

 6. Driek zegt:

  Ik vind dat u het briljant heeft geschreven. Mijn ongerustheid over die vervloekte islam wordt met de dag groter, en omdat niemand iets doet bekruipt mij een gevoel van machteloosheid. Ik vind het beangstigend dat de wereld toeziet hoe deze misdadigers de boel overnemen.

  Like

 7. Tom Hendrix. zegt:

  Heel goed onder woorden gebracht, Theresa. Niets aan toe te voegen.

  Like

 8. Theodoor zegt:

  Geweldig het grote probleem in woorden uitgelegd.
  Helaas heeft het gecultiveerde westen op Australië na denk ik geen uitvoerbaar antwoord meer op de barbaren. De moslims zullen altijd en zonder overgave zich houden aan de Koran. Ook onderling wordt de bloederige Koran als wet gebezigd. De aardige buurman/vrouw zal dat ook onder de neus gehouden worden en zullen moeten kiezen.
  De enige weg zonder bloedvergieten die ik zie is om de sociale voorzieningen te minimaliseren en vreemdelingen die van de Nederlandse belastingbetaler leeft terug te zenden naar het land van herkomst.

  Like

 9. Harry zegt:

  Prima verhaal mevrouw G . !
  Doorsturen naar Rutte &co , svp .

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s