Een Palestijnse verrassing voor de Israëli´s

Screenshot 12

De radicale islamieten van Hamas vieren in de Gazastrook de “overwinning op Israël”

(Door: Aviel Schneider – Vertaling: E.J. Bron)

Er wacht een Palestijnse verrassing op Israël. Dit heeft PLO-chef Mahmoud Abbas eigenlijk enkele dagen geleden in Cairo al verraden. Op de Egyptische televisie zei hij dat zijn voorstel Washington vast en zeker niet zal bevallen. Hem werd gevraagd wat de Amerikanen van zijn nieuwe initiatief zullen vinden. En hier gaat het om: Op 15 september zullen de Palestijnen hun nieuwe eis voorleggen aan de VN-veiligheidsraad. De eis is dat Israël aan de hand van een tijdschema het volledige vertrek uit Judea en Samaria (de zogenaamde “Westbank”) moet aangeven.

“Mochten de VN de Palestijnse eis afwijzen, dan wordt deze voorgelegd aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag”, waarschuwde de Palestijnse onderhandelaar Nabil Schaat. De Arabische Liga zal nog voor 5 september bijeenkomen om het nieuwe initiatief van de Palestijnen te bespreken. Het is een soort politieke chantage: de eventuele aanklacht wegens “Israëls oorlogsmisdaden in Gaza” wordt gekoppeld aan het vertrek uit het Bijbelse kernland.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas (Fatah) is op dit idee gekomen tijdens de onderhandelingen over de wapenstilstanden. Als chef van Fatah moet hij tegenover Hamas voor zijn volk politiek aantrekkelijk blijven.

De Palestijnen hopen op deze manier Israël onder druk te zetten en opnieuw in politieke vredesonderhandelingen te trekken. In Israël hebben politici nog niet op het plan gereageerd, maar het hang er veel vanaf wat er de komende 30 dagen in Caïro tussen Israël en de Palestijnen (inclusief Hamas)  wordt overeengekomen.

Zolang Hamas een stem heeft in de Palestijnse leiding zijn ministers zoals Avigdor Lieberman en Naftali Bennett van mening dat er geen vooruitgang geboekt kan worden. Bennett beweert zelfs dat Abbas niet minder schuldig is aan de huidige situatie dan Hamas.

Tot nu toe is er veel onduidelijk: Wie zal de leiding in de Gazastrook overnemen? Is Abbas er überhaupt toe in staat de Gazastrook te beheersen en weer op te bouwen? Tot nu toe heeft Israël zich nog nooit vastgelegd op een datum omtrent een vertrek uit Judea en Samaria, de zogenaamde “Westelijke Jordaanoever” of “Westbank”). Ik denk dat Israël dit in de toekomst ook niet zal doen.

Bron:
www.israelheute.com
Auteur: Aviel Schneider

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Palestijnen", "Palestina", "Westbank", "Westelijke Jordaanoever", Fatah, Hamas, Israël, Verenigde Naties. Bookmark de permalink .

17 reacties op Een Palestijnse verrassing voor de Israëli´s

 1. De enige goede oplossing is de islam te verwijderen uit Israël, Gaza en Westbank incluis.

  Dat is overigens ook een mooie strategie voor welzijn en welvaart in Europa. Islam-vrij.

  Like

 2. Drs.P. zegt:

  Met ratten onderhandel je niet, die knal je af!!!!!!!!!!!!!!!

  Like

  • fleckie zegt:

   CIDI. ….ISRAEL NIEUWSBRIEF…..22 Sept.1988!!!!!…. COMMENTAAR:
   ‘ARAFAT EN ZIJN MYTHE’,’Elke keer als PLO-leider J.A.in een internationaal forum ontvangen wordt of een gesprek voert met een westers politicus gaat het hardnekkige gerucht,dat de PLO IETS BELANGRIJKS te zeggen heeft.Een berucht voorval uit het verledenwas de ontmoeting,die de socialistische leiders Willy Brandt en Kreisky in juli .1979 met Arafat in Wenen hadden. Vooraf aan dit bijna acht uur durende gesprek,hadden PLO’ers laten doorschemeren,dat Arafat bereid wasemt Israel over vrede en de vorming van een palestijnse staat te spreken. Het eind v.h.liedje was echter dat Arafat geen enkele toezegging deed, Kreisky en Brandt publiekelijk in hun hemd stonden …en…de…PLO…grotere diplomatieke erkenning had verkregen. …..Deze geschiedenis herhaalde zich afgelopen week bij het optreden van Arafat in het Europese Parlement. OPNIEUW bleken de door de socialisten en palestijnse aangekondigde ” belangrijke uitspraken” op een mythe te berusten. De demonstranten in STRAATSBURG,waarvan zo’n 100 uit Nederland,hadden dit haarscherp voelen aankomen.Arafat kondigde met elke Israelische politicus in het kader v.d.Verenigde Naties te willen spreken,maar weigerde expleciet Israel te erkennen of RESOLUTIE 242 te aanvaarden
   N. Hij vertelde dus niets nieuws. ” Het zou mogelijk zijn op de internationale conferentie en door de onderhandelingen,die in het kader daarvan plaatsvonden,te praten en overeenstemming ..te…verkrijgen…over…internationale…garanties…voor …vrede tussen alle staten in de regio,Inclusief de onafhankelijke palestijnse staat” zo luidde de meeste compromisgezinde uitspraak v.d.plo-voorzitter. Let wel,Israel werd niet met zoveel woorden genoemd en Arafat stelde de garanties voor vrede afhankelijk van het bijeenroepen van een internationale conferentie en zelfs onder die voorwaarde weigerde hij zich duidelijk uit te drukken………………..Met betrekking tot de erkenning van resolutie .242 steld Arafat, dat de PLO alleen bereid is deze VN-uitspraak in h.kader van alle VN-resoluties te accepteren.Hij bedoelt hiermee ondermeer de VN-resoluties,die het recht van ca.3miljoen palestijnen om naar Israel.” Terug te keren”, vastleggen en de uitspraak,dat zionisme een vorm van racisme is. Het is duidelijk dat dit uitgangspunt Israel bepaald niet van Arafats goede trouw zal overtuigen.CIDI heeft eerder gesteld, dat er alleen met de PLO gepraat kan worden als deze organisatie expliciet Veiligheidsraadresolutie 242 erkent. Het valt dan ook te betreuren,dat Arafat de recente gematigde uitlatingen van andere PLO- vertegenwoordigers NIET. Heeft herhaald…………….Wij zijn een voorstander van vredesonderhandelingen tussen de Israelische regering en palestijnse vertegenwoordigers,maar beseffen tegelijkertijd,dat deze onderhandelingen…alleen… Kunnen…plaatsvonden,…indien…die…palestijnse vertegenwoordigers…ISRAEL binnen veilige en erkende grenzen accepteren……………..De socialisten in Europa hadden gezien Arafats eerdere internationale optreden van te voren kunnen weten, dat Arafat niet tot deze erkenning zou overgaan. Arafats komst naar het Europese Parlement heeft er onder de huidige omstandigheden dan ook alleen maar toe geleid,dat de Polo voor de Eurosocialisten een toegangskaartje ..tot…het…onderhandelingstoneel…heeft…aangeboden. ..gekregen zonder daarvoor een cent te hoeven betalen. Illustratief voor de onzorgvuldige wijze ,waarop de Eurosocialisten met deze problematiek zijn omgegaan ,is ook het feit dat Arafat werd uitgenodigd om op de dag van het Joodse Nieuwjaar te spreken. Dit ontnam vele Joden de mogelijkheid om ter plaatse aan hun pngenoegen uiting te geven. Hetbeste overigens de PLO,die DEZE DATUM UITKOOS.Hoe weinig begrip er bij de Eurosocialisten voor de Joodse gevoeligheden bestaat, bleek ook uit het gebrekmaan proesten,toen Arafat er in het begin van zijn toespraak in het Europees Parlement op zinspeelde,dat de NAZISLACHTOFFERS van vroeger nu de palestijnen hetzelfde aandoen.
   Het valt slechts te hopen ,dat de Nederlandse PvdA-ook hier zijn zo nu en dan stemmen te horen om de PLO dlomatiek op te waarderen-dit ongelukkige voorbeeld v.d.Europese collega’sniet zal navolgen’. ………………..RN.

   Like

   • fleckie zegt:

    CIDI ISRAEL NIEUWSBRIEF 8 sept. 1988!!!!!COMMENTAAR:ALLES FRAAIT OM RESOLUTIE 242………..Na het opmerkelijk document van Aboe SHARIFF, hebben ook de tweede man v.d.plo Aboe Iyad en de belangrijke palestijnse leider op de westelijke Jordaanoever,Faisal Hoesseini gematigde geluiden laten horen.Zij zeggen te streven naar de oprichting van een voorlopige palestijnse regering op basis van het V?N? Delingsplan voor Palestina uit 1947.Die iedereen komen naar buiten opheft moment dat koning Hoessein met een dramatisch gebaar afstande heeft gedaan v.d.Westelijke Jordaanoever. ………..Is er sprake van een nieuw realisme bij de PLO of hebben weslechts met een DIPLOMATIEK OFFENSIEF te maken?……………Laten we vooropstellen dat het hier weliswaar gaat om uitingen van belangrijke PLO’ers ,maar dat noch Arafat noch de palestijnse nationale raad hun goedkeuring eraan hebben gegeven? De palestijnse
    Nationale Raad heeft het zelfs zo moeilijk met dit onderwerp,dat hij zijn geplande vergadering tot nader orde heeft uitgesteld.Allen de uitdrukkelijke bekrachtiging d.d.plo-voorzitter en de Raad kunnen de OPGELATEN PROEFBALLON tot een… poltiek …relevant …feit…maken.Maar stel dat de PLO-organen werkelijk bereid zouden zijn resolutie 181 v.d.Verenigde Naties te aanvaarden en een voorlopige regering uit te roepen:wat is hiervan de waarde? Het zou onjuist zijn om in zo’n geval ideeen v.d.plo alleen maar als inhoudsloos van de hand te wijzen. Voor het eerst in de lange geschiedenis v.h.arabisch-Israelisch conflict zou door een belangrijke palestijnse partij het principe van deling worden aanvaard. Dat is gezien de maximalistische houding van het palestijnse leiderschap tot dusverre , niet geheel zonder betekenis…………….De realitietswaarde van zo’n koerswijziging is evenwel minimaal. Welbeschouwd komt de PLO 41 jaar te laat met het accepteren v.gDelingsplan en wil zij bovendien de verkeerde resolutie aanvaarden. Daarnaast is het absurd dat de palestijnse bevrijdings organisatie,zoals de berichten luiden,de uiteindelijke erkenning van een Joodse staat binnen de grenzen van 1947 afhankelijk wil,stellen van Israel’s bereidheid om met de voorlopige PLO-regering te onderhandelen. Dit is het paard achter de wagen spannen .Israel is een bestaand feit en de PLO moet dit zonder voorbehoud accepteren. …………….HET DELINGSPLAN van 1947 ,wees een deel van GALILEA de ,kuststrook en een deel van de NEGEV WOESTIJN AAN DE Joden toe. De ATABISCHE inwoners zouden de rest
    (UITGEZONDERD JERUSALEM) van het voormalige mandaatsgebied PALESTINA krijgen. De Joden accepteerden deze lappendekens van aaneengeschakelde gebieden, maar de palestijnse leiders en Arabische staten verwierpen de plannen en trokken ten strijde tegen Israel, Toen in 1949 een wapenstilstánd werd gesloten,kwamen enkele aan de palestijnen toegewezen gedeelten bij Israel. Daarop nu terugkomen,terwijl de Arabische wereld in 1947 en 1948 zelf verantwoordelijk was voor de agressie-oorlog tegen Israel, is ridicuul. De PLO dient dan ook niet resolutie 181 te accepteren, maar Veiligheidsraad 242 . Deze kwam in 1967 tot stand na de Zesdaagse oorlog,die door de Arabische staten uitgelokt was. Israel kreeg toen de Westelijke Jordaanoever en GAZASTROOK in handen, De resolutie roept op tot terugtrekking v.d.Israelische troepen uit bezet gebied en de rekening v.d.soevereiniteit van elke staat,dus ook van Israel, in de regio. Deze resolutie is door alle grootmachten,Israel en een aantal Arabische staten geaccepteerd en gaat minimaal uit v.h.Israelisch grondgebied,zoals dat voor de Zesdaagse Oorlog was. Alle troepenscheidingsakkoorden tussen Israel en de Arabische buurstaten,alsmede het vredesverdrag met EGYPTE in 1979 zijn gebaseerd op resolutie 242. Terecht hebben Israel en Amerika in 1975 afgesproken dat de regering in Washington geen contact met de PLO zal hebben,zolang deze resolutie 242 niet erkent.Terecht ook verwijst elk stuk v.h.Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken over het Arabisch-Israelisch conflict naar DEZE resolutie.
    Voor het bereiken van een dialoog tussen Israëli’s en palestijnen is vooral REALISME NODIG. Dit vereist v.d.palestijnse groeperingen en leiders ,dat ze Israel op basis van resolutie 242 onomwonden erkennen en terreur stopzetten.Anderzijds zouden Israelische politici er goed aan doen niet elke uiting van Palestijns nationalisme onmiddellijk als een vijandige daad te beschouwen. Een politiek leider als Feisal Hoesseini ,die een voorlopige palestijnse regering op basis van het delingsplan uit 1947 wil,staat weliswaar buiten de werkelijkheid,maar behoort daarom nog niet in administratieve detentie te worden genomen. Pas als men elkaars opvattingen serieus neemt en men de ogen niet sluit voor de werkelijkheid zal er over vrede gepraat worden.
    ……………….R.N.#################################################################

    van 1947

    Like

  • bigljohn zegt:

   Zeg dat maar een tegen Netanyahu. Hij zou zelfs nog met de Duivel zelf om de onderhandelingstafel gaan zitten, de vol-idioot ! Het resultaat is, dat Israel een vergeefse oorlog tegen Hamas gevoerd heeft, en dat de problemen met Hamas in al zijn hevigheid zullen terugkeren !

   Like

   • Anneke zegt:

    Uncle Bibi krijgt sinds kort van zijn ‘eigen’ bevolking meer en meer protest. Wantrouwen groeit met de seconde onder de Israelische bevolking en werkelijk de GEHELE bevolking is het vrijwel niet meer met zijn handelingen eens. “Men is de politieke misleidingen spuugzat, men wil een altoos durende SHALOM”. Maar het is de politiek (en hun verwanten) die met de verstopte oren en verblinde ogen de oorlog nog immer staande houdt”. Heel de wereld bemoeit zich met Israel, helaas in MISLEIDENDE zin. Netanyahu is ook gehersenspoeld door de NWO-freaks!!! ! !!! “Zijn ruggegraat is ernstig versleten, hij zakt in en is ‘straks’ verlamd”.

    Like

 3. Eric Carr zegt:

  isreal laat zich niet klein krijgen door hamas

  Like

 4. En waarom zouden ze dat doen? Ze moesten vrij gek zijn. De enige verstandige oplossing is de mohammedanen in het gebied van de Jordan-Westoever het land uit te zetten en dit gedeelte dan in het bestaande staatsgebied in te lijven.

  Like

 5. lucky bee zegt:

  Kanaan is het land van de Joden door God gegeven aan ze.Daar zal Abbas niets kunnen doen, alleen kleffen als een schoot hondje.

  Like

 6. fleckie zegt:

  ARIEL, tijdschrift voor kunst en letterkunde in ISRAEL………..JERUSALEM 1983.
  Van de redactie:………….La meer dantwintig jaar verschijnt ARIEL, Israelsmeest vooraanstaand e niet-Hebreeuwse tijdschrift voor kunst en letteren, regelmatig in Engelse,Franse,Spaanse en Duitse edities. Het doet ons genoegen onze Nederlandse lezers deze speciale uitgave te kunnen aanbieden met een bloemlezing van artikelen die in de meest recente nummers van Ariel zijn verschenen………..Ariel verschijnt driemaal p.jaar in bovenvernoemde talen.Jaarabonnement buitenland,etc. ……….afdeling…Culturele en Wetenschappelijke betrekkingen/Ministerie van Buitenlandse Zaken,……….Uitgever Jerusalem Post Publications,Ltd.POB 3349, Jerusalem 91002 .uit: FLAVIUS JOSEFUS,…..DE. …JOODSE…OORLOG………..In Gamla probeerden de meer ondernemenden ongemerkt de stad te ontvluchten, terwijl de weerbare mannen destijds voortzetten ..en ..de zwakken van honger omkwamen. Totdat op de 22ste v.d.maand Hyperberetaios ,kort voor de ochtendwacht,drie soldaten v.g..15 de legioen naar de toren slopen die tegenover hen oprees,en hem in alle stilte ondermijnden. In het donker werd noch hun nadering, noch hun daaropvolgende activiteit d.d.wachtposten op muren opgemerkt. In stilte slaagden de soldaten erin de vijf stenen die het fundament vormden te verwijderen,waarna ze zich snel uit de voeten maakten.Met groot geraas stortte de toren in, de wachtposten met zich meeslepend . De andere wachtposten vluchtten in paniek.Velen deden een moedige poging om uit te breken,maar werden door de ROMEINEN neergezakt. Onder de gesneuvelden bevonden zich ook Jozef,die toen hij door een bres in de muur trachtte te ontsnappen,door eentoevallig schot werd getroffen. De bevolking opgeschrikt door het lawaai, raakte in paniek en rende radeloos heen en weer,alsof de ROMEINSE TROEPEN al in volle sterkte de stad waren binnengetrokken. Chares,die ziek te bed lag,gaf in het bijzijn van zijn geneesheer de geest,waarschijnlijk evenveel van angst als door zijn ziekte..De ROMEINEN. Echter,die zich hun eerdere nederlaag herinnerden,stelden de bestorming v.d.stad uit tot de terugkeer van TITUS op de 23ste van diezelfde maand. Deze,woedend over de klappen die de ROMEINEN tijdens zijn afwezigheid hadden moeten incasseren,koos tweehonderd man cavallerie en wat voetvolk en trok zo stil mogelijk de stad binnen. De wachters op de muren ontdekten dit pas toen hij al in de stad was.Ze sloegen alarm en renden naar hun posten. Binnen enkele ogenblikken had het nieuws v.d.ROMEINSE inval het centrum v.d.stad bereikt. Velen grepen hun kinderen en v.uctten jammerend met hen en hun vrouwen naar de citadel,anderen snelden TITUS tegemoet en werden tot de laatste man gedood. Zij die er niet in slaagden de STEILE HOOGTE te beklimmen vielen weerloos in handen van de ROMEEINSE WACHTPOSTEN. De stad weerklonk van de hartverscheurende kreten van de slachtoffers. e stad werd overspoeld met het bloed dat langs de hellingen dat naar beneden stroomde………..VESPASIANUS ZELF kwam aan het hoofd van zijn gehele troepenmacht om af te rekenen met de Joden die zich in de citadel hadden teruggetrokken. De heuvel was rotsachtig en rees zo steil omhoog,dat de top vrijwel ongenaakbaar was. Bovendien was hij omringd door diepe ravijnen en aan de randen hiervan verdrongen zich dichte mensenmassa’s. Van hier uit bestookten de Joden hun belagers met rotsblokken en projectielen, entr’acten hun grote verliezen toe,terwijl zij zelf op hun hoge post praktisch onbereikbaar waren. Maar het scheen alsof een hogere macht hun vernietiging wilde:plotseling stak er een storm op, die de ROMEINSE pijlen naar boven dreef,maar hun eigen pijlen tegenhield,en uit de koers blies. Zo hevig was de strom,dat ze sich nauwelijks staande konden houden op de smalle richel,en de aanstormende vijand niet konden zien, Zo konden de ROMEINEN de HOOGGE BEKLIMMEN en de verdedigers omsingelen. Of ze zich verzetten ,dan wel zich overgaven maakte niet het minste verschil meer:hun lot bleef hetzelfde, want de ROMEINEN waren razend van woede bij de herinnering aan degenen die tijdens de eerste aanval waren gesneuveld. Aan alle kanten ingesloten,en het hopeloze. Van hun toestand beseffend,wierpen de belegerden hun vrpuwen en kinderen, en daarna zichzelf ,in de gapende afgrond aan de voet v.d.vesting. Alles bij elkaar genomen eiste de furie v.d.overwinnaar minder slachtoffers dan deze zelfmoordgolf van de ingeslotenen, :4000 vielen door het ROMEINSE ZWAARD, terwijl hoestaanval dat zich in het ravijn stortte meer dan vijfduizend bleek te bedragen. De enige overlevenden waren twee vrouwen,nichten van Filippus,,de zoon van Jacimus,een aanzienlijk man die ooit net bevel had gevoerd over het leger van koning AGRIPPA. Zij hadden zich tijdens de inname v.d.stad verborgen weten te houden en zo hun leven gered. Want de ROMEINEN hadden, in hun grenzen.oze woede,zelfs de zuigelingen niet gespaard,maar ieder die in hun handen viel van de rots geslingerd. Aldus viel GAMLA, op de 23 ste v.d.maand HYPERBERETAIOS, een maandag het begin v.d.opstandop de 24 ste GORPAEUS. ##########
  ##############################################################################

  Like

 7. fleckie zegt:

  Uit ARIEL………’.De dag dat GAMLA viel’. ……….v.Amos Kenan…………Negenduizend mensen kwamen om op die dag, de drieëntwintigste v.d.maand Hyperberetaios, dat is de maand TISJRE volgens de Hebreeuwse kalender.Vierduizend werden d.d.ROMEINEN GEDOOD, en vijfduizend anderen wierpen zich v.d.top v.d.berg naar beneden. Slechts twee vrouwen ,dochters v.d.broer van Philippus ben-Jakiem ,overleefden de slachting. …….Toen Gamla viel, had Jozef de priester, de zoon van Mattitjahoe …-zijn volk al verraden. Want al eerder was Jotapata gevallen en was JOSEFUS naar het ROMEINSE KAMP overgelopen om zijn leven te redden.DaarVOOR was JAFFA gevallen, had de stad TIBERIAS zich overgegeven en was TARICHAEA ingenomen. Ook GISJALA was gevallen, en tenslotte volgde DE VERWOESTING van JERUSALEM.
  GAMLA was een mooie,godgevallige stad. Bijna vierhonderd jaar stond ze daar,onaantastbaar -tot op die noodlottige dag. ……….En nu zijn we hier in GAMLA en wandelen door zijn straten ,tussen de ruïnes v. .d.huizen,met een uitzicht over wadi Gamla; en daar tegenover ons, ligt TARICHAEA , aan de westelijke oever van het Meer van Galilea, de geboorteplaats van Maraia Magdalena.
  Etc.#######################################################################

  Like

 8. aquarius4422 zegt:

  De verliezers stellen eisen aan de overwinnaars, hoe debiel ben je dan.

  Like

 9. Ik snap Israel niet;ze hadden alles plat moeten gooien!Straks begint het gesodemieter weer gewoon opnieuw!Met moslims kun je geen afspraken maken!

  Like

 10. Iemand moet die Palestijnen eens gaan vertellen dat ze hun eigen boek ‘ns moeten lezen. Ze wonen daar illegaal, volgens het fröbelwerkje van Mohammed. De hele wereld zou dat moeten weten. Ook de rechters van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en de Arabische Liga.
  Dit probleem valt niet op te lossen met westerse maatstaven, dat kan beter met de maatstaven van de islam zelf. Ze mogen blij zijn dat Allah hen niet gestraft heeft voor hun ongehoorzaamheid.
  Zag trouwens laatst een klein Gazaans jongetje wiens liefste wens was: verhuizen naar Jordanië… en dan denk ik onmiddellijk: dat heeft dit kindje niet zelf verzonnen, dat heeft hij van z’n ouders.
  Als er meer mensen zijn die er zo over denken, wat is dan het probleem?

  Like

  • Anneke zegt:

   En dat lieve Gazaanse jochie is in Jordanië NIET welkom!!! ! !!! De Palestijnen bestaan niet, dit is eveneens de visie van de Arabische buurlanden!!! Maar de westerse media is zo OMGEKOCHT met zwijggeld vanuit de politieke-sector….Dat de leugen nog levend is en de westerse bevolking al meer dan veertig-jaren actief wordt gehersenspoeld. De betekenis van de Bijbel werd uitgebannen, HIERMEE eveneens de geschiedenis van het landgoed Israel!!! ! !!! Realiteit daar was vanaf begin jaren-70 géén tijd /-aandacht meer voor. “Het westen was helemaal VRIJ” Deze NEP vrijheid is totaal verkeerd ingezien, het kwaad heeft de wurging in gang gezet op actieve wijze, net in deze tijdsperiode. Na een heel lange ‘aanloop-periode’, daar horen de twee wereldoorlogen eveneens bij!!! ! !!! Het probleem het GENIEPIGE politieke bedrog, de NWO-fantasie, de samenwerking van deze fantasten met de islam-culturelen. Een wereldwijde botsing is in zicht; denk aan ISIS….”Na ISIS komt ISA”…(Jezus naam in het Arabisch) SHALOM.

   Like

 11. windwens zegt:

  Israel wordt dagelijks door de hele wereld in een dwangpositie gebracht en moet zich dagelijks verdedigen dat zij geen genocide plegen. Met dank aan alle fijn gevoelig journalisten die zich uit lenen voor een fotootje waar ze weer een paar duizend aan verdienen. Journalistiek is geen vak het is een baantje waar geld mee verdiend wordt zoals alles. Maar ik val in herhaling juist al die hebberige mensen dat zijn de neo nazie’s van deze tijd. Ze verkwanselen elke norm die we hebben verkregen.

  Like

 12. Tempelier. zegt:

  Stuur al die moslims maar naar Mekka en Medina daar horen ze thuis. De grootste bezetters van de wereld zijn de Arabieren met hun Islam.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s