Het “islamisme”-sprookje rondom ISIS, Hamas, Boko Haram & Co: het is de hoogste tijd om datgene te doen dat tot nu toe als ondenkbaar werd beschouwd

Screenshot 30

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: E.J. Bron)

“Islam verhoudt zich tot islamisme als alcohol tot alcoholisme” (Henryk M. Broder).

De barbaarse onthoofding van de Amerikaanse journalist schrikt het Westen op.

Nu is het geblèr opeens weer reusachtig groot. Pure ontsteltenis in de VS en vooral in Groot-Brittannië over de onthoofdingvideo van IS, die aan iedereen laat zien wat er op hem of haar afkomt als men de islam niet duurzaam bestrijdt. Door IS zou 100 miljoen dollar geëist zijn voor de vrijlating van de Amerikaanse journalist James Foley. Het zou waanzin zijn geweest als de VS dit losgeld betaald zouden hebben. Er bevinden zich nog tientallen andere westerse gijzelaars in de klauwen van de IS-duivel, die daarna met gelijksoortige absurd hoge losgelden vrijgekocht hadden moeten worden. Zo moest Foley met zijn leven betalen: met een klein keukenmes werd hij wreed door de IS-beul terechtgesteld door hem in levende lijve zijn hoofd af te snijden, wat gezien het kleine mes een vreselijke procedure voor de Amerikaanse journalist geweest moet zijn. Maar de IS-beul gedroeg zich conform de islam: de IS-barbaren kennen de koran veel beter dan de meeste andere “gematigde” moslims. In de koran staat o.a.: Vechten is je geboden ofschoon je er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat je tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is en het kan zijn, dat je iets behaagt terwijl het slecht voor je is. Allah weet het en jij weet het niet.” (soera 2, vers 216).

Bij het IS-slachtersbeest zou het gaan om een “Brit”: nauwkeuriger gezegd om een islamitische immigrant met een Brits paspoort. Vriendelijk, aangepast, ontwikkeld en hoffelijk zou hij geweest zijn: je moet er toch van kotsen. De features over de islammoordenaars zijn altijd dezelfde. Ze lijken opvallend veel op de omschrijvingen die men kent van seriemoordenaars.  Een “gematigde” moslim zou een “islamist” geworden zijn. Waarom weet niemand precies.

Screenshot 26

Over de onzin van de scheiding tussen “islam” en “islamisme”

Welnu, wij weten het al. Want we schrijven al jaren dat de scheiding tussen islam en islamisme pure onzin is – en uitsluitend door het Westen, beter gezegd door die westerse klasse werd bedacht die ons heeft opgezadeld met de islam in de vorm van de grootste migratiegolf in de menselijke geschiedenis. Slechts om één reden bedacht: om hun bevolkingen erover te misleiden dat de islam het kwaad zelf is. Of deze klasse bij de start van haar grootste bevolkingsuitwisselingsproject in de menselijke geschiedenis (“Europeanen tegen moslims”) van dit kwade karakter van de islam op de hoogte was, waartegen Voltaire, Karl Marx, Lenin, Churchill en honderden andere denkers en politici al dringend gewaarschuwd hadden, blijft daarbij in het midden. Het is alleen beslissend dat deze politieke klasse en haar handlangers (media) niets doet om deze fouten te corrigeren, maar integendeel alles doet om hem te verbergen.

Uiterlijk bij de misdaad van het millennium 9/11 (3000 dodelijke slachtoffers), de terreuraanslagen in Madrid op 11 maart 2004 (191 doden, 2.051 gewonden) en bij de terreuraanslagen in de binnenstad van Londen op 7 juli 2005 (56 doden, 700 gewonden) moet het de linkse politieke misdadigersbende (waartoe eveneens ook bijna alle media behoren) duidelijk geweest zijn wat ze zichzelf en de Europeanen met de islam op de hals hebben gehaald.

Maar hoe gewelddadiger de islam woedt, des te minder men diens geweld (Syrië, Irak, Nigeria, Libanon, Zuid-Thailand, West-China, Filippijnen, enz.) kan verheimelijken en des te vaker en wanhopiger politici en media ons proberen wijs te maken dat het “islamisme” fundamenteel verschilt van de islam. Onzin, zoals Erdoğan al in een toespraak in Brussel zei. Volgens Erdogan bestaat er geen verschil tussen islam en “islamisme”. “De islam is zoals hij is, basta.”

Niet echter voor de “ware” islamkenners uit de gelederen van westerse redactiekantoren en parlementen, die meestal nog nooit een koran in handen hebben genomen of de “overleveringen” (Hadith) van Mohammed gelezen hebben en desondanks volledig overtuigd zijn van de aanname dat de islam een vreedzame religie is.

Mohammed was een moordenaar en de eerste “islamist” van de islam. Hem doen de huidige Jihadisten na, net zoals alle andere Jihadisten voor hen

Hoe ze zich vergissen. Mohammed, de profeet van de islam en voorbeeld voor iedere moslim – “gematigd” of niet – was een gewelddadige (opdracht)-moordenaar, die zelf ook de hand aan zijn slachtoffers sloeg en – net zoals de IS-jihadisten – met genoegen de hoofden van zijn “vijanden” afsloeg of met een mes afsneed. Zo nam Mohammed actief deel aan de eerste genocide van de islam op de joodse stam van de Banu Quaryza. Deze vormde samen met de Banu Qainuqa en de Banu Nadir een van de drie meest invloedrijke joodse stammen van Yathrib, het pre-islamitische Medina.

Net zoals de Banu Nadir bezaten de Banu Quaryza de vruchtbaarste delen van de oase (vooral dadelpalmen) en hadden daarmee , evenals met het geld lenen, een gegarandeerd inkomen. De mannen van de Banu Quaryza werden in het jaar 627 op last van Sa´d ibn
Mu´adh en met toestemming en onder toezicht van Mohammed gedood; hun vrouwen en kinderen werden als slaven verkocht.

Screenshot 31

In de koran zijn 216 bevelen van Allah te vinden om “anders gelovigen” te vermoorden – uniek onder alle andere wereldreligies

Als enige wereldreligie kent de islam geen algemeen, maar een selectief, intern islamitisch en daarmee vanuit huidig oogpunt racistisch gemotiveerd verbod om te doden. Moslims mogen elkaar niet doden. Maar het doden van niet-moslims is hen niet alleen toegestaan, maar wordt hen zelfs bevolen: Vechten is je geboden ofschoon je er afkerig van bent…” (soera 2, vers 216).

Hierover lees je zo goed als nooit in de media, zo goed als nooit hoor je dit uit de mond van een hoge kerkvertegenwoordiger of van die geestelijken, die imams uitnodigen om in hun kerken te prediken – omdat de islamitische en christelijke God zogenaamd één en dezelfde zijn (wat een leugen!). En zo goed als nooit lees je dat de profeet van de moordreligie islam, Mohammed, op nog een 1800 plaatsen (overgeleverd in de soenna en de Hadith) zijn aanhangers beval om “ongelovigen”, respectievelijk christenen en Joden, te doden waar men ze ook maar te pakken kon krijgen.

Er is zelfs een soera, die zich bijna liefdevol bezighoudt met die islamitische zwakkelingen of diegenen die aarzelen, die te gevoelig of te laf zijn om het moordbevel van Allah op te volgen. In deze soera staat letterlijk: “Gij dooddet hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. En gij wierpt niet toen gij wierpt, maar Allah was het die wierp, opdat Hij de gelovigen een grote gunst van Zich mocht bewijzen. Voorzeker, Allah is Alhorend, Alwetend.” (soera 8, vers 17).

Met deze soera dient het geweten van diegenen gesust te worden die in grote gewetensnood zijn gekomen vanwege hun deelname aan bloedbaden op “ongelovigen”. Niet zij hebben de vijand vermoord, maar het was Allah, die slechts hun arm leidde, wordt daarini gezegd. Een bijna duivelse constructie in het heiligste boek van een zogenaamde “religie van de vrede”.

Waar en in welke andere religies waren profeten moordenaars – en onderwezen zij moord als hoogste religieuze deugd, die, mits het de juiste, namelijk de “ongelovige” treft, rechtstreeks naar het paradijs leidt? Een moslim kan er anders nooit zeker van zijn – hoe gelovig en godvruchtig hij op aarde ook geleefd mag hebben – of hij ooit in het paradijs komt. Dit wordt alleen gegarandeerd door het doden van “ongelovigen”, met daarbij nog 72 maagden voor eeuwig seksueel genot en als toetje een plekje naast de “beste van alle mensen”, de profeet van de islam. Ontelbare moslims, die zich voor de jihad meldden en smachtten naar het paradijs en de 72 maagden, trapten altijd al in deze belofte. En imams worden geen enkel moment moe om hun gelovigen precies met deze belofte te lokken voor de jihad en het vermoorden van niet-moslims.

Screenshot 27

De standaardleugen van de islamofielen: “Islamisten” zijn afgeraakt van de vreedzame weg van de ware islam

Merkwaardig. Niemand schijnt zich af te vragen waarom er alleen in de islam zoveel mensen zijn die van het ware geloof zijn geraakt. En nauwelijks iemand schijnt zich af te vragen waarom er bijvoorbeeld niet veel boeddhisten zijn die Boeddha zo verkeerd hebben begrepen dat ze een gebod om alle leven te respecteren veranderen in een gebod ter vernietiging van alle – niet-boeddhistische – leven.

Waarom al 1400 jaar lang uitgerekend moslims hun koran zo massaal en grondig verkeerd begrijpen, schijnt een onoplosbaar raadsel te zijn. Maar alleen voor diegenen die de islam niet kennen, nog nooit een koran in handen gehad hebben en nog nooit het levensverhaal van Mohammed gelezen hebben. En dat is de meerderheid van die journalisten, kerkvorsten en politici die ons willen wijsmaken dat de ware islam vreedzaam is. Waar zij deze kennis vandaan halen, kon echter tot nu toe niemand geloofwaardig bewijzen. Wat bewijst dat het bij deze “kennis” in werkelijkheid om geloof gaat – respectievelijk om het ongeloof over het feit dat een religie zo gewelddadig kan zijn als de islam.

“Islamisten” bezoeken dezelfde moskeeën als “gematigde” moslims, luisteren meestal naar dezelfde imams, lezen dezelfde koran. Maar zij kennen deze in de regel veel beter dan de gemiddelde moslim en doden net zoals Mohammed al doodde.

Wat hen daarmee tot “afvalligen”, tot “verdwaalden”, tot van de “weg van het ware afgekomen moslims” moet maken, blijft het geheim van diegenen die dit beweren. Want “islamisten” zijn de ware, godvruchtige, de echte moslims, diegenen die steeds aan het hoofd van de 1400-jarige eeuwige jihad stonden, die de islam tot de meest genocidale onder alle andere dood brengende ideologieën maakt. In deze periode werden er 300 miljoen “ongelovigen” door de islam afgeslacht, tientallen beschavingen vernietigd (bijv. de zoroastriërs) en miljoenen mensen onder zijn primitieve heerschappijvorm geknecht.

Alleen de islam kent de heilige plicht van de leugen, genaamd “Taqiyya”

Wanneer theologen van de Al-Azhar-universiteit of imams in Duitsland gevraagd wordt naar ISIS en deze dan argeloos verzekeren dat deze groepering en datgene wat zij doet “niets met de islam te maken heeft”, omdat de islam een “religie van barmhartigheid” is, dan kun je zien hoe westerse journalisten zich voor de duizendste keer en blijkbaar maar al te graag in de luren laten leggen. Blijkbaar hebben zij – hoewel we hier al jarenlang over informeren – nog steeds niet van “Taqiyya” gehoord: de islamitische plicht om “ongelovigen” te misleiden over het wezen en de ware bedoelingen van de islam. “Allah is het best in staat om plannen te verijdelen”, staat er in soera 8, vers 30: “Toen smeedden de ongelovigen tegen u plannen, opdat zij u gevangen mochten nemen of doden of verbannen. En zij maakten plannen en Allah maakte plannen en Allah is het best in staat plannen te verijdelen.

Screenshot 29

Ook hier is te zien dat de islam een uitzondering onder de andere religies vormt: zij maken er immers aanspraak op de mensen tot eerlijkheid, waarachtigheid en vreedzaamheid op te voeden.

Bij de islam echter is ook de leugen – behalve het moorden – uitverkoren tot de heilige plicht van iedere moslims. Als je hier een willekeurig moslim naar vraagt, zal hij dit feit net zo boos en verontwaardigd ontkennen als het feit dat Mohammed een massamoordenaar was. Moslims ontkennen alles wat met de islam te maken heeft. In veel gevallen hanteren moslims bij het ontkennen van deze feiten zelf “Taqiyya”. In de meeste gevallen echter hebben ze weinig tot geen idee van hun religie. En precies deze onwetendheid is een van de belangrijkste steunpilaren van de islam. We hebben nog steeds het verkeerde beeld van deze religie voor ogen – het beeld van de “vriendelijke” groentehandelaar of de “aardige” kapster. Zoiets alsof je in de tijd van de nazi´s de principiële vredelievendheid van de nazi-ideologie kon herkennen aan een aardige nazi-kapster of een vriendelijke nazi-groentehandelaar.

De barbaarse IS-islam zal de toekomst van Europa zijn. Hiermee heeft een misdadige politieke kliek ons opgezadeld

Hoe erger de islamitische terreur wereldwijd woedt, des te groter het appeasement dat de islam tegemoetkomt. Door politici, kerkvertegenwoordigers en vooral door de media. Een bijzonder kwalijk voorbeeld hiervan leverde het ARD/ZDF-Morgenmagazin van vorige week woensdag. Het thema van de dag ging over Duitse Jihadisten die uit Syrië en Irak naar Duitsland terugkeren en een grote bedreiging vormen. Hierover stelde men in de studio geen vragen aan een kritische islamdeskundige, maar stelde de grootmeester in “Taqiyya” en voorzitter van de Centrale Raad van de moslims, Aiman Mazyek, in de gelegenheid om de islam, onder het compleet verdraaien van de feiten, voor te stellen als “vreedzame religie”, die alleen “door extremisten misbruikt” zou worden.

Duizenden van deze IS-slachters zouden zich inmiddels bij deze terreurbeweging hebben aangesloten. De meeste uit Engeland, vele honderden uit Duitsland. Meestal binnengekomen via Turkije, dat volgens informatie van de Duitse veiligheidsdienst BND en van de CIA de IS-troepen logistiek en met wapens en toevluchtsoorden ondersteunt. Wat Turken en IS bijeenhoudt, is hun gemeenschappelijke soennitische geloof. Ook de moslims in Saoedi-Arabië en Qatar bezitten dit geloof – beide landen gelden als de grootste ondersteuners van IS, Boko Haram, Hamas, de terreurbewegingen in Zuid-Thailand en Oost-Maleisië, die zij niet met miljoenen, maar met miljarden oliedollars ondersteunen.

Deze Engelse en Duitse Jihadisten zullen op zekere dag weer terugkeren in hun Engelse en Duitse nesten, van waaruit zij de jihad tegen hun landen van opname voorbereiden. Uitstekend geschoold in doden, uitgerust met een geringe tot niet meer aanwezige geremdheid om te doden. Er zullen duistere tijden aanbreken in Europa. En wie ogen in zijn hoofd heeft, heeft de voorbodes van deze duistere tijden al gezien.

Screenshot 25

Het is de hoogste tijd om datgene te doen dat tot nu toe als ondenkbaar werd beschouwd

We zouden – als we nog een kans willen maken om een Europese catastrofe tegen te houden – in principe onze hele politieke kaste moeten ruilen en deze moeten vervangen door een nieuwe politieke generatie die vastbesloten is een einde te maken aan de waarschijnlijk meest dodelijke bedreiging in de Europese geschiedenis – zonder echter ook maar een seconde uit het oog te verliezen dat het de Europese socialisten zijn die ons met deze bedreiging hebben opgezadeld. Wat moet er dus gedaan worden?:

– Terreurterroristen bij hun terugkeer naar Europa onmiddellijk hun paspoort afnemen, hun verblijfsvergunning intrekken en ze meteen uit te zetten naar hun landen van herkomst.

– Een einde maken aan de bouw van moskeeën. Moskeeën zijn delen van het terreurnetwerk van de islam. In moskee nr. 1 in Medina plande Mohammed zijn meer dan 60 veldtochten tegen buit belovende karavanen en ongelovigen – dit is het voorbeeld tot op de dag van vandaag.

– Een onmiddellijke stop op islamitische immigratie (tot nu toe kwamen er sinds de jaren-70 ongeveer 55 miljoen moslims naar Europa).

– Onmiddellijke stop op islamitisch onderwijs. De absurde motivering hiertoe: gecontroleerd islamonderwijs zou “islamisme” verhinderen. Om terug te komen op de vergelijking in het begin van Henryk M. Broder willen onze politici, om bij de vergelijking te blijven, dus alcoholisme met alcohol genezen.

– De uitzetting van alle Salafisten en andere moslims die erom bekend staan dat zij bereid zijn tot het gebruiken van geweld.

– En tenslotte het verbod op het meest bloedige boek uit de wereldgeschiedenis: de koran. Dat gaat niet? Dan zou men ook Hitlers “Mein Kampf” kunnen verbieden.

Onvoorstelbaar? Nee, onvoorstelbaar zal alleen datgene zijn wat weldra op ons Europeanen zal afkomen als we deze maatregelen niet nemen.

Een blik op de terreur van IS, Hamas, Boko Haram & Co. kan de een of de ander de gruwel duidelijk maken die ons Europeanen te wachten staat als we niets doen.

Screenshot 24

Bron:
http://michael-mannheimer.info
Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Appeasement, Barbarisme, Censuur, Desinformatie, Dhimmitude, Elite, Eurabië, Geschiedvervalsing, hersenspoeling, Historie, Hypocrisie, Immigratie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, koran, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, Moslims, nieuw fascisme, oliebelangen, Overheid, political correctness, politici, Rotzakken, Salafisten, sharia, Socialisten, soevereiniteit, Taqiyya, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Vrijheid, Westen. Bookmark de permalink .

49 reacties op Het “islamisme”-sprookje rondom ISIS, Hamas, Boko Haram & Co: het is de hoogste tijd om datgene te doen dat tot nu toe als ondenkbaar werd beschouwd

 1. En daarom roep ik steeds weer:zet deze regering af!Zeg alle verdragen met Eu,Straatsburg,enz.op,timmer de grenzen dicht en zet de agressor uit!Maar eerst moet de regering weg!

  Like

  • Driek zegt:

   Zeer verhelderend artikel. Vooral voor mensen die blijven geloven in de vredelievendheid van de islam.Maar die grenzen worden niet dichtgetimmerd, mevrouw Yvonne van Cleef, integendeel, ze staan wijd open. Het lijkt mij, als je nu jong bent, en je gaat eens goed nadenken, en je gaat al die anti-islam artikelen lezen, dat de benauwdheid toch moet toeslaan. Maar blijkbaar nog steeds niet. De gevestigde partijen blijven nog altijd de meerderheid. Nee, dat wordt niks meer. Ik zie het somber in.

   Like

 2. Vederso zegt:

  Bedankt weer voor het afleveren van deze grote klus. En er staat zo’n beetje alles in wat de goegemeente niet wil weten.

  Like

 3. Jean zegt:

  Die barbaarse islam smeerlapperij MOET VERBODEN WORDEN in heel Europa, wij aanvaarden die gewelddadige smeerlapperij NOOIT in onze seculiere samenleving.
  Elke politieker die de vuiligheid blijft steunen zal er de consequenties moeten van dragen.
  Alle islamieten moeten verplicht worden Europa te verlaten want wij eisen VRIJHEID VEILIGHEID LEEFBAARHEID ONAFHANKELIJKHEID en met die smeerlapperij zijn deze 4 punten onbestaande.

  Like

 4. cat zegt:

  @100% mee eens. Kabinet afzetten ! Wellicht moet er een staatsgrerp komen.
  Wilders moet aan de macht (helaas heeft hij niet echt capabele mensen om zich heen.)

  Het is al vijf over 12.

  Like

 5. cat zegt:

  Beste meneer Geert Wilders,

  Ik vind u een held. Ik heb op uw gestempd vanaf de aller eerste begin.
  Ik wil u bedanken voor uw moed, uw doorzettingsvermogen en uw steun aan Israel.
  Bedankt dat u uw vrijheid opgaf om de waarheid aan te kondigen over de walgelijke ideologie van de Islam.

  Meneer Wilders, ik heb me al jaren verdiept in de Islam. Jaren heb ik artikelen, boeken gelezen over deze walgelijke ideologie.
  Ik heb verschillende Islamietische landen bezocht.

  Mijn conclusie is: Islam is Duivels.
  Islam hoort niet in het Westen. 

  Ik volg verschillende sites: jihad watch Robert Spencer, Walid Shoebat, Pamela Geller, Bare Naked Islam, Xandernieuws, Political Islam Bill Warren, onze Arabist Hans Jansen.

  Ik ben van mening dat de Islam verboden moet worden.
  (Ik ben hierin niet de enige)
  Verboden bij de Wet. Islam hoort niet bij het hokje “religie”.

  Ik zou graag zien dat de Islam door rechters zou geoordeeld moeten worden.
  Wellicht is hiervoor een groep nodig van deskundigen (zie de namen boven) en een groep top juristen.
  En veel geld (sponsering).
  Ik denk zelf aan de Internationale Gerechtshof in Den Haag.

  Zodra er een verbod komt op de Islam, verbod op de Koran; zullen andere maatregelen soepel verlopen.
  Verbod op Halal slacht, moskeeen, Islamitische “modeshow”.

  De_Naturalisering is de volgende stap, sympatisanten met Islam, eruit.
  Asielzoekers (niet Westers) eruit.

  Hopelijk gaan de moslims vanzelf weg, zoniet zullen er wellicht gedwongen deportatie’s volgen.

  Ik ben bezorgd. Ik hou van Holland. Ik wil onze Westerse samenleving, die we samen hebben opgebouwd, behouden. Ook voor onze kinderen.

  Meneer Wilders, ik hoor het graag van u. 
  En ook wat kan ik verder doen, als burger? Kan ik een aangifte doen, tegen de Islam, Koran, Muhammed?

  Ik wens u de aller beste, 

  God bless you Geert Wilders,

  Mijn mail aan : geert.wilders@tweedekamer.nl

  Like

 6. ronezerman zegt:

  Duidelijke taal! “Ook de moslims in Saoedi-Arabië en Qatar bezitten dit geloof – beide landen gelden als de grootste ondersteuners van IS, Boko Haram, Hamas”. En dan te bedenken dat Saoedi-Arabië door Amerika als een bondgenoot wordt beschouwd! Een (ver-)bond met de dood!

  Like

 7. jans zegt:

  De islam moet verboden worden!

  Like

 8. Hijfoezer zegt:

  Als IS Rudi Vranckx eens te grazen zou nemen. Dan was mijn dagje helemaal goed geweest !

  🙂

  Like

 9. Auke zegt:

  Goed stuk, alleen om de massamoordenaar Lenin (ca. 3 miljoen doden op zijn geweten) te noemen als groot denker en Marx (een utopisch boekje geschreven, wat voor geen kant ooit heeft gewerkt, door hele foute atheïstische aannames) is, gebaseerd op aantoonbare historische feiten, onzin. Dat deze 2 “denkers” veel invloed hebben gehad op de levens van verschrikkelijk veel mensen (absurde aantallen mensen zijn doodgemaakt voor de ideeën van deze atheïstische denkers) moge duidelijk zijn.

  Like

 10. Bob Fleumer zegt:

  Ook in Nederland zijn teveel mensen afhankelijk gemaakt van de overheid, het is net als in de EU de ontvangers bepalen het beleid dus blijven ze stemmen op diezelfde overheid die hen naar naar de knoppen leidt.

  Like

 11. Fred zegt:

  Zolang de Nederlandse meerderheid dit kabinet ten volle steunt zal er van afzetten of een staatsgreep geen sprake zijn. Want democratisch gekozen.
  We kunnen alleen onze hoop vestigen, hoe triest ook, op een zeer bloedige aanslag met vele doden die de ogen van de vele Europese “blinden” zal openen.
  Daarna moeten alle pijlen eerst en vooral gericht worden op de koran om dit Islamitische dodenboek in zijn geheel te verbieden. Ook de buitenlandse vertalingen.
  Alleen dàt feit is een summier eerste begin om de Islam effectief te kunnen bestrijden.
  Maar zover zijn we helaas nog lang niet.
  Wij zijn hier de roependen in een zeer dun bevolkte woestijn.
  Laten we allen hopen dat we gehoord worden voordat het te laat is.

  Like

 12. windwens zegt:

  Had hier zo mooi plaatje bij maar weet niet of de link werkt wel een meesterwerkje van Russische Propaganda maar ik ga het onze goed lachse Rutte niet horen zeggen.
  http://s48.photobucket.com/user/windwens/media/poetin_zpse0416251.jpg.html?sort=3&o=1

  Like

  • Zilvermeeuw zegt:

   Wat bedoel je met Russische “propaganda”? Het is gewoon de werkelijkheid dat Putin geen duimbreed toegeeft aan de islam. Toen een Saoedische “prins” dreigde om aanslagen te laten plegen tijdens de spelen in Sotchi als Putin president Assad zou blijven steunen, was het antwoord van de Russische president: “één terroristenaanslag tijdens de spelen en ik laat Mekka en Medina bombarderen”.

   Natuurlijk kun je niet alle berichten geloven die op internet rondzwerven maar in dit geval geloof ik het. Omdat Putin heel hard optreedt tegen de islam in eigen land. Hadden wij maar zo’n president in plaats van een stel super-laffe dhimmies, het “koningshuis” voorop.

   Like

 13. Antivenin zegt:

  Een geweldig stuk, maar op één punt ben ik het er niet mee eens.

  “Bij de islam echter is ook de leugen – behalve het moorden – uitverkoren tot de heilige plicht van iedere moslims. Als je hier een willekeurig moslim naar vraagt, zal hij dit feit net zo boos en verontwaardigd ontkennen als het feit dat Mohammed een massamoordenaar was. Moslims ontkennen alles wat met de islam te maken heeft. In veel gevallen hanteren moslims bij het ontkennen van deze feiten zelf “Taqiyya”. In de meeste gevallen echter hebben ze weinig tot geen idee van hun religie. En precies deze onwetendheid is een van de belangrijkste steunpilaren van de islam.”

  Moslims sturen hun kinderen naar een islamitische school, ze geven ze koranlessen, laten ze meedoen aan de Ramadan, laten ze thuis waarschijnlijk ook nog een x aantal keren bidden, en toch hebben ze na al die indoctrinatie “weinig tot geen idee” van hun religie? Sorry, maar daar geloof ik persoonlijk dus geen barst van. Als ik als infidel al een aardig inzicht heb in de doelstellingen van dit wangeloof, dan heb je dat na je koranlessen en je islamitische school heus ook wel.

  Je zou je dus meteen eens kunnen gaan afvragen of al die aardige, op het oog vreedzame moslims die hier rondlopen wel zo argeloos en min of meer automatisch en verplicht het geloof van hun voorvaderen aanhangen zonder er veel van af te weten. En met het oog op de toekomst moeten we er misschien maar eens bij stilstaan dat de Yezidi’s in Irak niet alleen door ISIS werden afgeslacht, maar dat hun Soennitische buren ijverig meededen aan de slachtpartijen om vervolgens hun bezittingen in te pikken. Wie durft te beweren dat het ons hier straks beter zal vergaan?

  Like

  • Zilvermeeuw zegt:

   “Wie durft te beweren dat het ons hier straks beter zal vergaan?”

   Nou, ik zéker niet. Iedereen die de Balkan-oorlog een beetje heeft gevolgd, wéét dat die zogenaamde “vriendelijke” moslimburen er niet voor zullen terugdeinzen om je te vermoorden, zodra ze de kans daarvoor krijgen en die kans komt zodra ze in de meerderheid zijn – zoals in Kosovo – en dat notabene met behulp van de NATO incl. Nederland. Een schande van de 1e orde die ik mijn leven lang niet meer zal vergeten. Noch het – met Servische hoofden (!) – voetballende moslimtuig. Mijn vaste overtuiging is dat in èlke moslim een potentiële moordenaar huist. In ELKE! Want dat is inherent aan hun haatboek, de koran. En wie dat – nog steeds – niet gelooft raad ik aan om dat vreselijke boek zelf te gaan lezen.

   Like

  • Charles Martel zegt:

   Natuurlijk weten ze er alles van; alleen zal niemand durven ook maar een enkele kritische vraag te stellen over die godsdienst van het onreine varken. Want dan ben je een apostaat en snijden ze je keel over.

   Like

 14. cathari a zegt:

  Volkomen mee eens. De boven-ons-gestelden durven t artikel niet een uit te lezen..

  Like

 15. luckybee zegt:

  In tegendeel zo te zien hebben ze gewonnen. Alle islam omhelzers komen allemaal weer terug.PvdA’s krijgen waarschijnlijk de hoogste jobs in de EU.Ik maak me heel erg grote zorgen.Is Nederland verloren?

  Like

  • luckybee zegt:

   Nog wat anders heb ik dit morgen bemerkt. Franks de Boer heeft twee verschillende oog kleuren , de rechter oog is blauw en de linker oog is bruin.Eigenlijk griezelig; heeft Belsebub dat niet ook?Over de voorslag van een ex PVV er , om de dienstplicht weer in te voeren,ik weet niet het wordt als het ware dat wij onze koppensnellers zelf gaan opleiden.op dat ze nog effectiever kunnen werken?

   Like

  • BertG. zegt:

   Ja, Nederland is verloren. Als we zo door gaan met ze alle.

   Zelfs op deze site, waar toch de grootste tegenstanders zijn te vinden hiertegen, is het zelfs niet eens mogelijk om een eenheid te vormen. Enige saamhorigheid.
   Ja, soms heel even voor het moment.

   Zelfs hier is het de enne tegen de andere wat betreft opvattingen over iemands overtuiging of levensbeschouwing, waar dan ook in. Wel of niet geloven.
   De beschuldigingen vliegen je soms in de oren waardoor dit allemaal zo ontstaan is en wie hier schuldig aan zijn, iedereen heeft weer ze eigen verwijten naar iemand anders toe. Ergens over.

   Vandaar dat ik geen enkele hoop heb op de toekomst w.b. enige samenwerking onderling. Nederlanders zijn altijd al een soort van eiland bewoners geweest onderling.
   En doodsbang voor de buren op dat andere eiland.
   Het enne ploegje tegen het andere ploegje. Het is waarschijnlijk nooit anders geweest.
   Ik heb hiermee in een soort van droomwereld geleefd dat dit wel ooit mogelijk zou zijn onderling. Maar niets van dit alles. Helaas.

   Maar ik blijf me best doen, eens zal het toch een keer moeten lukken.
   Anders bestaan ook wij niet meer binnenkort. En dan niet door ouderdom of ziekte gestorven maar doordat er koppen door de straten gaan rollen.

   Like

   • BertG. zegt:

    Het enigste wat hier altijd constant is, zijn de reacties.
    Schop ze er toch uit, pak af die paspoorten, flikker op naar je zandbak.
    Maar hiermee ga je toch echt de oorlog niet mee winnen zo achter je toetsenbord.
    Acties en daden is wat er moet gaan gebeuren. En daar is samenwerking voor nodig.
    Hoe? Ik ben er nog steeds niet achter.
    Niet mekaar aanvallen ergens om in ieder geval. Want daar speel je inderdaad ze mee in de kaart.

    Like

  • Charles Martel zegt:

   Ja, en Europa ook.
   Misschien kan Tusk nog het tij keren, ik geef hem nog een klein beetje krediet.

   Like

  • koddebeier zegt:

   Ik ben bang van wel, we zinken langzaam maar zeker weg in het corrupte EU moeras.

   Like

 16. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  Michael Mannheimer is de auteur van de Pagina op mijn blog, Handbook for the Total Destruction of Mankind

  Like

 17. Elke keer als ik terugkom van vakantie (in een moslimland) hoop ik dat het vliegveld vol staat met tanks en pantserwagens. Dat er eindelijk een staatsgreep is gepleegd. Nee, ik ben er niet van overtuigd dat een staatsgreep alle problemen oplost, kijk maar naar landen waar dat gebeurd is. Maar een feit is wel dat de mensen niet in de gaten hebben dat ze geknecht worden door Europa. Er wordt steeds meer nationale soevereiniteit naar de Europese heilstaat overgeheveld, net zolang tot nationale verkiezingen geen zin meer hebben omdat de EU de touwtjes in handen heeft. En de leiders van de EU zijn ziende blind als het om de problemen en het gevaar van de Islam gaat. Maar pas op te denken dat alleen de islam een probleem vormt Elke religie is en wordt misbruikt om mensen te onderdrukken. Nu staat de Islam in de spotlights, maar ook in naam van de Christelijke god zijn er veel misdaden begaan en niets garandeert dat dat nooit meer zal gebeuren. Daarom moet niet alleen de Islam bestreden worden, maar in principe elke religieuze organisatie. Geloof (religie) haalt het slechtste in mensen naar boven. Religie zorgt er voor dat mensen zelf niet meer (hoeven te) denken. Dus ligt de macht (weer) bij de geestelijkheid en macht corrumpeert zoals de geschiedenis laat zien. De bijbel verhaalt tenslotte ook over zaken die in het stenen tijdperk gemeengoed waren. Ook “onze” god vond het prima mensen te stenigen omdat ze niet naar zijn pijpen dansten. Dus staar je niet blind op de Islam maar weest waakzaam zodat we nooit meer onder de knoet van eender welke religie zullen zuchten.

  Like

 18. een patriot zegt:

  De wegkijkers lezen de artikelen hier niet.

  Dit soort artikelen zouden op de TV en op de voorpagina van alle kranten moeten staan.
  Huis aan huis folders verspreiden met het ware gezicht van de is lam …………….

  Like

 19. reageerbuis zegt:

  Zo veel mogelijk mensen moeten dit artikel lezen!
  Op één punt ga ik niet mee: ik wil geen koran in de boekenkast hebben. Als ik zou besluiten hem bij het grof vuil te gooien, waar hij thuis hoort, ben ik mijn leven niet zeker.

  Like

 20. BertG. zegt:

  Collega’s van één van de jihadisten uit Huizen wiens paspoort samen met die van zijn gezin zijn afgepakt, kunnen niet geloven dat de man is geradicaliseerd.

  “Ik wist dat ze bekeerd was, ze droeg een hoofddoek, maar we praatten eigenlijk nooit over het geloof. Onze gesprekken gingen altijd over de kinderen. Ze heeft me deze zomer nog met mijn voortuintje geholpen en als er een aanbieding was, gingen we samen naar de supermarkt. Nee, nee, dit kan toch niet waar zijn?”
  http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2014/09/jihadist_was_loyale_collega_af.html

  Like

 21. 4sjun zegt:

  Uitstekend om de mensen voor te lichten over de missie van de ware islamkenners die niet gehinderd worden door kennis van koran, hadith en soenna terwijl ze keer op keer islam trachten wit te wassen.

  Ook in ons land wordt het hoog tijd dat de welbewuste nieuwspraak aangaande de verordonneringen van Mohammed en vruchten van islam in de wereld aan de kaak gesteld wordt. Waar mogelijk met namen en rugnummers.

  Like

 22. Sjaak zegt:

  En de nieuwe turkse moslim president Erdowaan begint nu met stazi-methoden
  zijn tegenstanders uit te schakelen omdat die hem verder op de hielen zitten om
  de korruptie die hij en ziin familie aan z’n moslimknikkers heeft hangen !
  En de klote EU en zijn korrupte aanhangers willen deze smerige korrupte
  tapijtvreter ook nog met wapens versorgen ! Dat is hetzelfde of dat een varken
  zijn eigen schlager opzoekt ! Van deze kampbeul krijgen we nog veel negativ
  nieuws te horen ! GARANDEERT !
  ———————————————————————————————————–

  Türkei: Verhaftungswelle bei Polizei
  MO. 1.09.2014, 10:28
  Istanbul – Die türkischen Behörden haben erneut knapp drei Dutzend Polizisten
  unter dem Vorwurf regierungsfeindlicher Aktivitäten festnehmen lassen.
  Wie die Nachrichtenagentur Anadolu meldete, war unter den 33 Beschuldigten
  auch ein Ex-Abteilungsleiter der Istanbuler Polizei, der an führender Stelle an
  der Aufdeckung der Korruptionsvorwürfe gegen die türkische Regierung vom
  Dezember beteiligt war. Es war bereits die dritte Festnahmewelle dieser Art seit Juli.

  Like

 23. koddebeier zegt:

  Ik ben het voor 100% eens met dit schrijven !! Het kan niet anders dan dat we de politieke misdadigers die ons met de Islam hebben opgezadeld en de latere politieke misdadigers die dit moorddadige geloof hebben bewierookt en gepamperd hard zullen moeten straffen voor hun misdaden !!

  Like

 24. cat zegt:

  G.Wilders@Tweedekamer.nl

  Stuur een e_mail naar Geert Wilders.
  Hij heeft het dezelfde gevecht als wij allen.
  GEVECHT TEGEN DE ISLAM

  VERBOD OP ISLAM.

  Like

 25. cat zegt:

  http://www.frontpagemag.com/2014/dgreenfield/muslim-refugees-in-italy-reject-pasta-demand-food-from-own-countries/

  Artikel boven:Afrikaanse boot”vluchtelingen”(moslims). Klagen over de eentonige maaltijden (pasta) !!
  Echt schandalig,
  motto:”give me, give me, give me MORE!”

  Like

  • BertG. zegt:

   Daar kan je dan ook aan zien dat het geen zogenaamde echte vluchtelingen zijn.
   Anders ben je blij met elke hulp en voedsel wat je aangeboden krijgt.
   Die zijn hier met een heel ander doel vooruit geschoven. En nog zien de mensen het niet.
   En inmiddels beginnen ze, de ‘vluchtelingen”, daar nu dan maar aan te werken waarvoor ze hier eigenlijk zijn.
   Maar voorlopig komt hier nog lang geen eind aan. Net zolang door gaan totdat de hele wereld 1 kalifaat is.

   Like

  • koddebeier zegt:

   Wat komen ze dan doen, als ze zeiken over het eten hadden ze het waarschijnlijk zo slecht nog niet !! Gelijk op de boot terug !!

   Like

 26. Senior zegt:

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/08/Saudische-koning-Jihadisten-gaan-eerst-naar-Europa-dan-Amerika

  Wijlen Pim Fortuyn zag die bui al hangen en heeft er nog zo voor gewaarschuwd ; ‘Er is een vijfde colonne onder ons!’ . Nu roept de Saudische koning dat de schatjes van IS ons een kopje kleiner komen maken als we ons hoofd er niet bij houden en eindelijk iets gaan bedenken wat er aan te doen. Maar zeer waarschijnlijk is de koppensneller al onder ons – hij hoeft alleen maar wakker gemaakt te worden. De grenzen staan open, zijn broeders in het kwaad kunnen zo naar binnen lopen onder mom van gezinshereniging – gezellig toch – hetzij als vluchteling.

  – IS kwam ogenschijnlijk uit het niets, mogelijk heeft Europa en de VS cellen die wachten op het bevel actief te worden.

  Like

 27. Jean zegt:

  De foto van de vrede brengende moslim duif zegt meer dan 100.000 woorden. Alles gezegd op een foto van 4×5 cm.
  Heeft E.T., die smerig aston en dat smerig kutwijf maalstroom ze ook ontvangen? Ik denk niet dat ze het snappen, E.T. sowieso niet want die slaapt rechtopstaande en heeft geen enkele hersencel.
  Gelukkig zullen zij de eerste klappen vangen als de pleuris uitbreekt.

  Like

 28. Martha N zegt:

  Wat een geweldig geschreven artikel, de volledige waarheid… Hier is niets aan toe te voegen.
  Bedankt voor de vertaling Heer Bron.
  Deze man weet waarover hij praat!

  Like

 29. Jaantje zegt:

  Goed stuk zouden heel veel mensen moeten lezen.

  Like

 30. Avidia zegt:

  BertG. zegt:
  1 september 2014 om 10:35
  Weg met al die mensen die leven op onze zak en praatjes hebben voor tien, wat hebben zij ons te bieden Allah??? Nee dank je, gaan jullie maar meteen terug naar jullie Allah landen de groeten van ons, zucht wat zou dat een opluchting zijn!!!! Lekker weer onder ons, geen geschreeuw meer geen mosketen geen haatblikken, wat een wondere wereld hadden wij hiervoor!!! Een wereld van vrede en rust, en nu??? Een wereld van verdeelden, vooral over links, omdat ze dan veel stemmers verliezen, nog meer dan nu, omdat het een moslimpartij geworden is. Vele Nederlandse PVDA stemmers hebben zich al de rug toegekeerd, en ze blijven maar de Import promoten, stom volk!!!!

  Like

 31. The truth is hard to digest zegt:

  Islam en Islamisme is om het even, het fundament is hetzelfde. Een slangenkuil die gegraven is door valse profetie en in leven gehouden door minderwaardigheidscomplexen, hoogmoed, liefdeloosheid en gevoed door grondstoffelijkheid. Reeds de profeet heeft zich laten misleiden door de hoer van Babylon.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s