De waanzin van het ‘stemmen’!

Screenshot 10

(Door: Linsky)

‘Democratie is een synoniem voor dictatuur. Het enige verschil is dat er in democratie meer dictators zijn!’

Schotland zegt nee tegen onafhankelijkheid. De ‘meerderheid’ heeft gesproken in Schotland. Zij heeft ‘Nee, bedankt’ gezegd tegen de mogelijkheid van onafhankelijkheid. Waar velen tot het laatste moment uitgingen van een nek-aan-nek race, bleek uiteindelijk toch 55,3% tegen onafhankelijkheid!?

Afgezien van het feit dat er, net als altijd, weer gefraudeerd zal zijn met de stemmen, blijft het hele gedoe een uiting van machtsvertoon en opportunisme. Het allerergst is echter dat ook een volksreferendum in feite een schijnvertoning is. Het is niets meer dan een goed verhulde paradox waarbij het hele begrip ‘referendum’ principieel op de filosofische snijtafel van de semantiek behoort.

Bij 51% al van de stemmen dient de andere 49% zich te voegen naar de eerste…..!? Het referendum, dat vrijheid impliceert en eenduidigheid en de ‘wens van het volk’ pretendeert te zijn, is in feite niets meer dan dictatuur van de meerderheid…..!  Het komt er dus weer op neer dat anderen weer bepalen wat ‘jij wilt’!

De eerste stap….

Mensen stemmen overal over, bijv. wie de mooiste, de beste is… en nog maffer zelfs wie de slimste is… hoe kunnen dommere mensen nu bepalen wat en wie slim is?!

De feitelijke fout van het ‘stemmen’ is vooral gelegen in suggestie dat het ‘vrijheid’ impliceert.

Het geschreeuw om werkelijke ‘vrijheid’ wordt dan ook met de dag groter. Maar wat klagen we toch allemaal? Alsof de mens ooit in vrijheid heeft geleefd!? Maar wie wil die vrijheid feitelijk? Waarom wordt die vrijheid met elke gelegenheid dan toch weer verkwanseld aan een stelletje machtsbeluste, criminele psychopaten….?

Zoals het geen zin heeft een huis te bouwen zonder deugdelijk fundament, heeft het geen zin het maatschappijsysteem te veranderen zonder goed begin. Het maatschappijsysteem is in feite een enorme ruïne. Het heeft geen enkele zin te wijzen op alle stenen die verkeerd liggen. Het zal vernietigd, dan wel op een juiste wijze moeten worden hersteld.

Het is onmogelijk om een reis met de 2e of 4e stap te beginnen…… elke reis begin noodzakelijkerwijs met de eerste stap…!

Omdat elke ‘democratisch gekozen’ overheid legitimiteit van haar misdaden ontleent aan de stemmen van hun burgers, is het onmogelijk te ontkennen dat daar dan wat aan dient te veranderen en dat daar dan ook de eerste stap genomen moet worden…

Van de volkeren weten we dat ze gewoon willen leven, …da’s alles.

Van overheden weten we ook wat ze willen: macht over het volk, da’s alles.

Aan een volk, de massa’s, de kuddes mankeerde nooit wat. Om de doodeenvoudige reden dat ze het met elkaar moesten rooien en dat bewijsbaar ook altijd deden, juist omdat zij dat ook konden. De overheid heeft daar nog nooit enige inbreng of invloed op mogen hebben. Dat kregen zij ook niet….dat hebben zij zich toegeëigend, meestal met geweld…van oudsher!

Feitelijk is binnen elke willekeurige familie, groep, club, stam of andere gemeenschap overheidsbemoeienis, hoe dan ook, volkomen uit den boze! Elk volk echter, elke vorm van samenleving, is door de eeuwen heen geknecht en vergiftigd en uitgedund door haar eigen overheden…of die van anderen!

Behoudens de systemen, toegepast in bijv. sommige native tribes, is er in de gehele wereldgeschiedenis nog nooit een leider(s) geweest die werkelijk het beste met het volk voorhad en ook deed! Al snel wordt zelfs de meest integere, goed bedoelende ziel in de draaikolk van corruptie, misdaad en chantage meegezogen, en in het gunstigste geval wordt deze weggepromoveerd, gedemoniseerd, verraden, weggewerkt en in het ergste geval zelfs gewoonweg vermoord. Hoe dan ook, zo’n ‘subversief element’ wordt uiteindelijk verwijderd uit het ‘systeem’, dat zichzelf op deze wijze voor eeuwig in stand houdt…

Stem nooit meer!!!

Draag daarom nooit meer uw persoonlijke macht en integriteit over aan anderen door middel van uw stem! Vergis u niet, mensen die een positie in de politiek ambiëren willen onvoorwaardelijk heersen…  anderen hun eigen wil opleggen!

Pas na de eerste stap heeft het zin om de volgende te nemen…..

Teveel mensen – miljarden zelfs – hanteren een wereldbeeld en levensvisie die voorgeprogrammeerd is door de staatstelevisie en de MSM. Zelfs bij het sterke vermoeden dat er het een en ander niet klopt, is de onwil/onmacht zich te verdiepen in alternatieve informatie taboe….  Gewoonweg omdat deze door diezelfde staatsdoctrine en geconformeerde omgeving als onzin, anarchistische waanzin, danwel als ‘onbewezen’ wordt verkocht. Alsof het establishment zelf ooit ‘waarheid’ heeft gebracht! In hun ongebreidelde waanzin en psychoses, veroorzaken overheden complete rampen, oorlogen en tragedies, waarbij hun feilloos georganiseerde vazallen van de MSM de brokstukken door leugens aan elkaar lijmen en daar een -weliswaar totaal ongeloofwaardig- verhaal van breien en dat aan het gehersenspoelde volk presenteren als de ‘officiële verklaring’.

In onze ernstig zieke samenleving wordt het begrip ‘goed-kwaad’ – ‘vijand-vriend’ gedefinieerd door overheden, het establishment en overige machthebbers met hun ‘wetten’, waardoor deze begrippen zijn verworden tot een geconformeerd, ‘maatschappelijk geweten’.

De ernstigste ziekte was en is conformisme…!

Het geloof in ‘gezag’, inclusief elk geloof in ‘regering’, is irrationeel en tegenstrijdig in  zichzelf; het is tegengesteld aan beschaving en moraliteit en vertegenwoordigt het meest  gevaarlijke, destructieve bijgeloof dat ooit bestaan heeft. In plaats van een systeem van orde en recht, is het geloof in ‘gezag’ de aartsvijand van het mensdom.

Vrijwel iedereen is geconformeerd en opgevoed met het geloof in precies het omgekeerde: dat  gehoorzaamheid aan ‘gezag’ een deugd is, dat respect en naleven van de ‘wetten’ van de ‘regering’ is wat ons beschaafd maakt en dat  disrespect voor ‘gezag’ alleen maar tot chaos en geweld leidt. In feite zijn mensen zo grondig geïndoctrineerd om gehoorzaamheid te associëren met “een goed mens zijn” dat het idee van een eigen mening en perceptie van goed en kwaad per definitie al misdadig en ‘verkeerd´ is.

Met de uitdrukking; “…met de ‘democratische’ instemming van het volk – … wij met z’n allen hebben besloten…” worden we gvd zelfs naar een Derde Wereldoorlog gevoerd…! Na Hitler, Sadam Hoessein en Bashar al-Assad is nu Poetin de rol van Satan toebedeeld… door de VS, de EU, de VN en de NAVO althans…  en natuurlijk alle multinationals, banken etc.

Wanneer straks onze jonge mannen en vrouwen bij duizenden sterven in een door politici gevoerd oorlogsspel, spreken politici (met tranen in de ogen) daarover als “een offer voor de vrijheid”. Politici maken zelfs gebruik van scènes van burgers en soldaten in kisten – een direct toerekenbare consequentie van wat die politici deden – als fotomoment om aan het publiek te laten zien hoe betrokken en medelevend ze zijn. Diezelfde mensen die de jongelui uitgestuurd hebben om te doden of gedood te worden, praten dan over wat er gebeurd is alsof ze zelf slechts toeschouwers waren, met praat als ‘ze zijn voor hun land gestorven’ en ‘er zijn slachtoffers in elke oorlog’, alsof de oorlog gewoon vanzelf gebeurde.….

Vergeet dan niet dat deze psychopaten dat doen met de volmacht van hun ‘stemmers’!

Geweldsmonopolie van de overheid

Als een mens door straattuig in elkaar wordt gemept en doodgeslagen, zal justitie alsnog proberen om de omstanders die daar passief bij bleven te veroordelen op basis van hun ‘wetten’. Als de politie burgers in het openbaar aftuigt en zelfs vermoord, zijn het diezelfde wetten die ineens elke hulp aan het slachtoffer strafbaar stelt…!?

Vergeet dan niet dan dit alles gelegitimeerd is door ‘stemmers.’

Overheden claimen het monopolie op wapenbezit en geweld, op gevangenisstraffen en in uiterste geval zelfs op moord. Als u zichzelf verweert tegen inbrekers of samen de buurt wenst te beschermen tegen oprukkende misdaad, omdat justitie het laat afweten, bent u strafbaar. Als de regering oorlog wil om hun financiën op te krikken en pluche te consolideren, bent u strafbaar als u weigert wildvreemden te vermoorden en zult u voor de krijgsraad worden gesleept en in de gevangenis worden gesmeten, of ten tijde van de oorlog zelf zelfs worden gefusilleerd – vermoord!

Maar da’s dik in orde, het is gelegitimeerd door uw ‘stemmen’!

De massamoorden, gepleegd door de regimes van Stalin, Mao, Hitler en al die anderen, werden niet alleen mogelijk gemaakt door de bereidheid van de ‘handhavers’ hun orders uit te voeren, maar ook vanwege de door hun slachtoffers ingebeelde verplichting om het ‘officiële gezag’ te gehoorzamen en vanwege het geloof dat ze zich niet moesten bemoeien met situaties waarin de ‘wet’ wordt uitgevoerd. De daders van massale waanzin en onrechtvaardigheid, waaronder zelfs massamoord, zijn altijd enorm in aantal overtroffen door hun slachtoffers, en als je daar het aantal toeschouwers bij optelt – al die mensen die zouden hebben kunnen ingrijpen – wordt het duidelijk hoe belangrijk het handelen (of nalaten) van louter ‘toeschouwers- stemmers’ kan zijn.

Na alle ellende wordt de hoop steeds weer gevestigd op andere figuren, enkel en alleen omdat ze keer op keer bepaalde ‘beloften’ doen. Kennelijk is iedereen vergeten dat ze deze tijdens de gedoogperiode bijv.  voluit achter de bezuinigen stonden, die nu rampzalige gevolgen blijken te hebben voor de gezondheidszorg, de zieken, de alleenstaanden met kinderen, de ouden van dagen en voor al die honderdduizenden die tot slavernij van de uitkeringshel zijn gebracht.

Maar da’s allemaal oké, want dat kunnen en doen zij, omdat “… we zelf op hen hebben gestemd…!”

En voor wie nog steeds veronderstelt dat regeringen en leiders het beste met het volk voorhebben, moet zich eens verdiepen in de ideeën en experimenten van Mengelen, Skinner, Pavlov, Milgram en Albert Pike, want op basis van hun werk houden zij miljarden slaven voorts onder de knoet!

Aan het hele NWO-gebeuren met de moslimfactor als middel is al tussen 1859 en 1871 door Albert Pike hard gewerkt. Het was een geheim programma dat zou moeten leiden tot het uitroepen van een absolute nieuwe wereldorde, met een duidelijk omschreven doel: Een wereld creëren zoals George Orwell die omschreef in zijn boek ‘1984’. Om dit krankzinnige idee echter in de overdrive te krijgen, stelde Pike voor om achter de schermen  – via onder meer spionagediensten, politici, banken en geheime genootschappen – drie wereldoorlogen te initiëren. Deze zouden uiteindelijk moeten leiden tot deze Nieuwe Wereld.

 • WO I moest volgens Pike een eind maken aan de regering van de tsaren in Rusland en zou leiden tot de oprichting van het communistisch bastion dat lijnrecht kwam te staan tegenover het nationalisme en het kapitalisme. Na afloop van de oorlog moest het communisme verder zijn macht uitbreiden en een eind maken aan andere regeringen en geloofsovertuigingen. Niet alleen landen zouden tegen elkaar worden opgezet, maar ook de verschillende klassen, gemeenschappen. De volgende oorlog zou daarmee in de steigers worden gezet.
 • WO II diende de tegenstellingen tussen het fascisme en het toen wortel schietende zionisme te versterken. Vanwege de Holocaust zou de wereld uit humane reden en uit schuldgevoel instemmen met de oprichting van de Joodse staat Israël. Wat in 1948 ook gebeurde en waarmee een nieuw internationaal conflict werd gecreëerd.
 • WO III: geheime agenten van de Illuminatie (CIA enz.) stoken de islamitische volkeren op tegen de eeuwige vijand: Israël. Dit zou leiden tot grootste internationale spanningen en een wederzijdse vernietiging. Met name de Arabische landen moesten op den duur gedwongen worden met elkaar te strijden, maar er zullen door spionnen ook volksopstanden worden gecreëerd. Dit alles leidt uiteindelijk tot een totale uitputting op fysiek, mentaal, spiritueel en economisch gebied. In de ogen van Pike het ideale decor voor het uitroepen van een wereldregering.

Dat alles was en is grotendeels mogelijk door ‘stemmers’.

…. Hoe is de toestand nu…?

De staat is volksvijand nr. 1…  en het volk is staatsvijand nr.1!

We leven in een systeem dat de grenzen van de waanzin al heel ver heeft overschreden.

De Nobelprijs voor Arctische Wetenschap gaat nu naar twee Noren die hebben onderzocht hoe rendieren reageren op een mens die verkleed is als ijsbeer. De geestelijke gezondheidsrisico’s van kattenbezit schijnt ook enorm belangrijk te zijn. En de Nobelprijs voor Biologie gaat naar Japanse onderzoekers ‘voor het meten van de hoeveelheid wrijving tussen een schoen en een bananenschil, en tussen een bananenschil en de vloer, op het moment dat een persoon op een bananenschil stapt die op de vloer ligt’. En Kees Moeliker won zelfs een Nobelprijs voor zijn casestudy over necrofiele homoseksualiteit bij eenden..!

En een oorlogspresident als Obama kreeg de vredesprijs al bij voorbaat!!!

De impliciete en expliciete psychopathische en sociopatische macht van het establishment. Maar euhe…   ‘ook daar is over gestemd hoor!’

Zoals ook over de Redhill School in Stourbridge in de Midlands in Engeland, waar in november een systeem in gebruik genomen wordt waarbij van alle leerlingen de vingerafdruk wordt genomen zodat deze gegevens gebruikt kunnen worden ter identificatie ten behoeve van het cateringsysteem op deze school. De school geeft als reden voor de invoering van dit systeem dat het de wachtrijen in de schoolkantine zal beperken en dat het in staat stelt te controleren of de kinderen niet al te ongezond eten!?

Het is ook niet voor niets dat zelfstandig denkvermogen en de zelfredzaamheid van burgers stelselmatig worden ondermijnd en vaak zelfs strafbaar worden gesteld. Het is niet voor niets dat mensen steeds meer afhankelijk worden gemaakt van fooien van de staat door middel van uitkeringen, die hen volledig in gemeente en staatsslavernij brengen. Het is tegenwoordig zelfs strafbaar om spontaan voedsel uit te delen aan hongerende….

En dan de hypocrisie; “De haat mag niet overslaan naar onze straten….” ?!  Waarom hebben onze overheden die bron van haat dan zelf binnengehaald? O, ja, dat mocht hè. We hebben er toch namelijk ‘met z’n allen voor gekozen’…!

Nog eens; de ‘vijand’ wordt vrijwel altijd gedefinieerd door de MSM… in opdracht van overheden!

Het enige verschil tussen de maffia en een ‘democratische’ regering is dat die laatste zich erop kan beroepen dat; … “Wij door het volk zelf zijn gekozen.’

En zo hebben wij dus ‘zelf ook gekozen’ voor de steeds reëler wordende gedachtepolitie a la Orwell en overlevering van lichaam en ziel aan de machtswellust van krankzinnigen ….

Waarom…?

Waarom echter zou een mens het recht op persoonlijke integriteit en de macht tot zelf denken en beslissen overdragen aan een ander? Aan machtsbeluste anderen die zich kennelijk boven de ‘gewone’ mens hebben gesteld in de zieke veronderstelling dat zij over hen moeten en kunnen ‘heersen’!?

En als we dan toch bezig zijn met werkelijke introspectie zouden we ons eens af kunnen vragen waar de oorspronkelijke fout ligt….

Misschien wel in het feit van onze geboorte hier op deze aarde…?

Want welk recht hebben we feitelijk om een planeet – hel met haar machtsbeluste psychopaten te veranderen? Als we zo graag vredelievend wensten te leven, waarom dan hier… en nu? Zijn er niet meer en andere sferen c.q. dimensies? Als er een kerk, esoterisch centrum en kroeg naast elkaar liggen, waarom zou ik dan die kroeg binnengaan? Om de mensen te verbieden te zuipen en te vechten? Als ik van vrede houd, bieden die andere gelegenheden toch meer t.a.v. mijn wensen…?! En bedenk… de oorlog houden we in stand door ons een geweer in handen te laten duwen. Zo ook blijven we door steeds weer te incarneren de hel alhier in standhouden.

Maar oké, da’s duidelijk een ander hoofdstuk en daar is het stemmende schapenvolk nog niet echt aan toe! Daarvoor zal het eerst moeten evolueren tot een zelfstandig denkend, zelf verantwoordelijk ras.

De mens die echt VRIJ wil zijn, zal ook zelf de verantwoordelijkheid voor eigen leven moeten nemen…. Laat die een persoonlijk geweten ontwikkelen in plaats van een maatschappelijk geconformeerde doctrine.

Wie dat niet kan, wil of durft… wel, laat die dan maar stemmen….   en voor eeuwig zwijgen!

=======================

Waarom overheden hun eigen burgers vermoorden

https://ejbron.wordpress.com

Ontwapen de burgers…opdat ze vermoord kunnen worden!

http://diamental.nl/

Elk volk heeft de leiders die het verdient!

https://ejbron.wordpress.com

De grote oorlog tegen de mensheid

https://ejbron.wordpress.com

Negeren, distantiëren en doodzwijgen

https://ejbron.wordpress.com

Het meest gevaarlijke bijgeloof!

Een gratis e-boek, met een zeer verhelderende kijk op het systeem, wat ik zelf geschreven zou kunnen hebben, als ik niet zo lui van aard was geweest…   

Wat je in dit boek aantreft gaat, naar alle waarschijnlijkheid, direct in tegen wat je is geleerd door je ouders en je leraren, wat je is verteld door de kerken, de media en de regering en veel van wat jij, je familie en je vrienden altijd hebben geloofd…

http://achterdesamenleving.nl

Door:
Linsky
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

31 reacties op De waanzin van het ‘stemmen’!

 1. Tom Hendrix. zegt:

  Ik ben onder de indruk, Linsky. Fenomenaal, ik moet het nog goed tot me laten doordringen. In ieder geval, Chapeau!

  Like

 2. bobzelf zegt:

  we kunnen natuurlijk ook balkenende effe langssturen in Schotland !!!!
  die kon van NEEEEEE
  ook
  JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  maken
  dus ????????????????????
  en die leeft toch ook mog gewoon
  met eenbaantje bij zijn vrienden
  voor slecht euro 410.000

  ze zijn vooir minder opgehangen denk ik dan maar

  gr. bob

  Like

 3. Vederso zegt:

  Democratie is geen goede staatsvorm, maar ik ken geen betere – Winston Chutchill

  Like

  • Vederso zegt:

   Churchill tipo

   Like

  • Linsky zegt:

   Ja, en Albert Guinon zei:
   A force de donner des droits à tout le monde, la démocratie est le régime qui tue le plus sûrement la bonté.

   Vert: Door aan allen rechten te geven, is de democratie de staatsvorm, die op de meest zekere wijze de goedheid vermoordt.

   Maar al die praat doet niks af van het feit dat democratie hoe dan ook een gruwelijke vorm van massa-dictatuur is, waarin elk individu de intrinsieke, aangeboren vrijheid kwijt is!

   Like

   • Wachteres zegt:

    Hoi Linsky, Goed om weer eens wat van je te horen. Ik heb je artikel met interesse gelezen.

    Het lijkt mij dat de baas spelen over anderen bij heel veel mensen ingebakken zit. Denk maar aan het apenrotsverhaal.

    In de loop der tijden hebben velen, uit idealisme, geprobeerd om een ‘ideale’ gemeenschap in het klein op te richten. Denk aan de eerste christengemeentes uit het nieuwe testament, zelfs Frederik van Eden en griezelige figuren, die zichzelf tot geestelijk leider bombardeerden en uiteindelijk hun volk zover kregen dat ze en masse zelfmoord pleegden, wilden allemaal met goede bedoelingen een andere, betere maatschappij creëren. In Amerika konden, vanwege de verregaande vrijheid van godsdienst, dictators ook hun gang gaan en meisjes van 14, 15 zich toeëigenen, zonder dat iemand er wat aan kon doen. Deze ‘ideaalvormen’ zijn allemaal mislukt

    Zoiets werkt alleen maar, als iedereen goede intenties heeft en ‘de belangen van de ander boven zijn eigen belang’ stelt. Anders krijgen we een dictatuur in het klein en dat kan nog veel frusterender zijn dan één in het groot.

    We hebben het zelf meegemaakt in ‘kerkelijke omgevingen’: het probleem is dat heel veel mensen, en dat zie je in de maatschappij ook, het wel best vinden als anderen hen voorschrijven hoe zij moeten denken. Als zij hun ‘natje en droogje’ maar krijgen.
    De romeinen wisten het al: “Geef het volk brood en spelen”.

    En degenen die wel zelfstandig willen denken zijn dan de kwaaie pier. Wij hebben ook geestelijke leiders gekend [Rob Allard, bijvoorbeeld, te vinden op internet] die zichzelf ‘gezalfden des Heren’ noemden en daardoor onaantastbaar waren. Hun aanhangers durfden niets meer tegen hen in te brengen, want als ze dat deden, dan zouden ze rechtstreeks met God in conflict komen.

    Wat wil ik hiermee zeggen? Of je nu een gemeenschap in het klein of in het groot hebt, overal zullen zich ‘dictators’ naar boven dringen, een groot deel zal daar blij mee zijn en hen zelfs steunen en de conflicten liggen voor het oprapen. Geef de mens macht en je ziet wat er uit komt. En dat is meestal niet veel goeds.

    Daarmee wil ik niet zeggen dat ‘democratie’ een ideale vorm van samenleven is, maar ik geloof persoonlijk niet meer in het ‘zelfstandig denken’ van de meeste mensen. En toch is dat een basisvoorwaarde voorwaarde om een goed functionerende gemeenschap te krijgen. Plus een houding van iedereen dat men ‘de ander uitnemender acht dan zichzelf’.

    Helaas, waar vind je dat? Omdat ik officieel nog in een ‘democratie’ leef, maar ook hier zie je weer dat anderen [dictators] ons hun idealen op willen dringen, er zelf goed van leven en het ‘klootjesvolk’ voor de negatieve gevolgen van hun idealen op laten draaien, stem ik tegen.

    In deze structuur is dat de enige manier om iets ‘beters’ te bereiken. Maar ik ben me er, door ervaring, ook heel goed van bewust dat, zelfs al zou je bereiken dat de EU uit elkaar knapt, diezelfde figuren. met een ander jasje aan, de maatschappij weer kunnen overnemen. In het communisme heb je dat ook gezien. De socialisten, waarvan ik dacht dat ze het communisme ontgroeid waren, tonen zich ware communistische dictators.

    Er is blijkbaar niets nieuws onder de zon en dat geeft me vaak het gevoel: “Waar doe je het voor”? “Waar span je je voor in”?

    De inspanningen die ik lever, zijn voor mijn kinderen en kleinkinderen, omdat ik de islam als ‘het grote gevaar’ zie. Een ideale maatschappij zullen we, denk ik, nooit bereiken

    Daar is de mens.te egoïstisch voor.

    Like

   • Vederso zegt:

    @ Wachteres. Ik meen dat het boekje dat we op middelbare school voor het vak Engels moesten lezen “Lord of the flies” was, ik meen tenminste dat het zo heette. Kregen we naast Engels ook nog staatsinrichting erbij, in één toer door. Daar moest ik onwillekeurig aan denken. Het was op een hoogtepunt van de Koude Oorlog.

    Like

 4. Geert zegt:

  Ik heb het al eens eerder aangegeven op deze site, ga maar eens op zoek naar ikclaimmijnnaam.nl Soeverein mens. Waarom een systeem dienen die jou gebruikt als moderne slaaf, ons systeem ziet ons niet als een mens van vlees en bloed maar als een juridische entiteit.
  Veel plezier met uitzoeken.

  Like

  • BertG. zegt:

   Klopt helemaal. Maar ik woon in NL en niet in een tentje in het bos. En leef niet alleen verder van geroosterde eikeltjes en gebraden vogeltjes die boven me boom vliegen.
   Trouwens dat mag niet eens hier, in het bos wonen.
   Maar je kan inderdaad zo goed als stateloos leven. Als zwerver wel te verstaan.

   Like

   • Geert zegt:

    Bert of je hebt je niet genoeg verdiept of je begrijpt het niet.

    Like

   • BertG. zegt:

    http://www.ikclaimmijnnaam.nl/
    Je kan je naam dan wel claimen maar belasting blijft bestaan. Ik moet voedsel kopen, BTW, ik huur een huis, Gemeentebelastingen, zonder rijbewijs/kentekenbewijs blijven de boetes binnen stromen.
    Kan ik me allemaal tegen verzetten als vrij mens maar ik ga het verliezen.
    Wil je hier niet meer aan mee doen, dan moet je geheel zelfstandig zijn maar niet in NL gaan wonen. Op papier klopt het aardig inderdaad.
    Verwijt het je ouders maar dat ze je aangegeven hebben en jou een slavennummer bezorgt hebben. Werken zou alleen maar zwart moeten gebeuren anders wederom belasting. Kom je ook niet onderuit.
    Ik kan dan nog zou hard gaan protesteren als ik wil, dat ik het er niet mee eens ben, maar wat doe ik hier dan eigenlijk. Dan moet ik hier ook niet gaan wonen.
    Maar ik ben het wel met je eens dat het voor geen kant deugt hier.

    Like

   • BertG. zegt:

    En natuurlijk kan je tegen een agent zeggen dat je ‘m niet erkend als wet dienaar, net zoals dat je schijt hebt aan een opgelegd kenteken op je auto, dat kan je tegen iedere ambtenaar zeggen trouwens. Maar ga dan niet hier wonen en proberen mee te doen.
    Leg mij anders even uit hoe jij hier woont en hoe jij je zelf verplaatst en waarin.
    Een fiets blijft er over en een tentje om in te wonen. Maar waar ga je die neerzetten dan.

    Like

 5. Infidel Pride zegt:

  Toen ik dat +/- 13 jaar geleden schreef werd ik uitgelachen.
  Voor mij was toen de ‘democratie’/het democratische systeem al een middel van de elite om (met een beetje schipperen/toegeven en nemen) hun eigen agenda er door te drukken.
  Het democratische systeem geeft de kudde/massa nog een beetje het gevoel dat zij invloed hebben op het geheel.
  Maar daar wordt mee gespeeld.
  De grote lijnen liggen vast. De weg er naar toe niet.
  Dat is de grote illusie waarin we leven; Denkend invloed te hebben op…….het geheel.

  Toen ik hier vorig jaar schreef dat ik mijn stem niet weggaf aan een ander, was de kritiek van dezelfde klank. “Je geeft je stem weg aan een ander!”
  Ja….en?
  Dat doet iedereen die stemt.
  Zij die niet stemmen hebben nog een stem; hun eigen. Zij die deelgenomen hebben aan het toneelstuk wat wij ‘democratie’ noemen, niet meer. Zij hebben hun stem weggegeven aan een ander, een partij, die er een loopje mee nemen (je stem is binnen, bedankt en hier heb je de middelvinger).

  Het maakt ook niet uit op wie je stemt. Zelfs een Wilders met een meerderheid krijgt niet iets voor elkaar wat afwijkt van die lijnen.

  Zolang wij niet erkennen dat er een heel systeem achter die ‘democratie’ schuilhoudt, blijft alles bij het oude.

  En dat is het volk naaien ten voordele van de elite/graaiers/criminelen in pakken/zij die boven de wet staan.

  Like

 6. Jelle R zegt:

  Wat is dan het alternatief?

  Like

  • Linsky zegt:

   Het alternatief is terug naar absolute kleinschaligheid. Alles heeft een eigen ideale omvang… Familie, stam, dorp, stad en land. Bedrijf, onderneming en eigen inzet.
   In veel native tribes waren het echt de ouden/wijzen die de dingen gezamenlijk beschouwden en beslissingen namen, maar waar wel de hele stam van op de hoogte was en een absolute inbreng hadden als individu, mits zij met deugdelijke argumenten kwamen.
   Niet stemmen is zoals gezegd de eerste stap, daarna kunnen de andere volgen.
   http://diamental.nl/images-linsky/Een%20alternatief%E2%80%A6/alternatief.html

   Like

   • Linsky zegt:

    Om het duidelijker te maken;
    Zowel op de grond als in de lucht kun je zien dat dieren en vogels onder bepaalde omstandigheden massaal bij elkaar komen, soms zelf met miljoenen. Als er eenmaal een groepsgeest is gevormd en beslissingen zijn genomen, valt alles in kleine groepjes uit elkaar en gaat op eigen initiatief verder.

    Zo zou het ook met de mensheid moeten zijn. Bij een werkelijk gevaar, bijv. van ‘buiten’ af, of tijdens een massa-meditatie dient zij één hecht orgaan te zijn. Voor het dagelijkse leven echter is er altijd een gepaste, ideale omvang.

    Als vroeger families en tribes te groot werden, gingen die niet voor niets een eigen plaats elders zoeken om daar hun eigen habitat te creëren.

    Een orgaan, van wat dan ook, mens, dier, stam of stad, zal bij overschrijding van de ideale grens zichzelf ondermijnen. Alleen daar, waar elke stem gehoord, gerespecteerd wordt en meetelt, is een liefdevolle, leefbare gemeenschap mogelijk.

    En dat is enkel te verwezenlijken door terug te keren naar kleinschaligheid.

    Like

  • Perfide Albion zegt:

   In elk geval zou het illegaal moeten zijn om zaken die mensen ook privé kunnen regelen dwingend op te leggen aan anderen. Om een voorbeeld te geven. U wilt met 65 met pensioen? Regel het lekker met al die anderen die dat ook willen. Spreek een bedrag af en stop het in een pot. Maar dwing mij niet- met geweld- om mee te betalen aan uw wensen.

   Belasting afdragen aan de meederheid – onder dwang, want dat is het- is immoreel en crimineel. De stembus verandert niets aan het feit dat we hier kunnen spreken van diefstal. Onze democratie is een maffia systeem. De dieven stemmen zich richting de buit.Veel perverser kan het niet worden.

   Like

 7. Perfide Albion zegt:

  Overigens. Niet stemmen heeft weing zin. Alleen een stem tegen deze diefstal heeft zin. En dan kom je uit op de libertariers.

  Like

 8. john zegt:

  In het artikel wordt het libertarische idee goed uitgelegd.
  Velen staan achter de gedachtegang zoals in het artikel, maar verwerpen de libertarische principes. Wat zijn jullie ideeën hierover?

  libertarischepartij.nl
  Vrijspreker.nl

  Like

  • Vederso zegt:

   De ideeën van Baghwan waren ook lief en aardig, maar tenslotte liet hij zich ook zgn. beschermen door lijfwachten mer vervaarlijke geweren en vocht zijn entourage elkaar de tent uit. Noem het maar het “menselijk tekort”.

   Like

   • john zegt:

    Hoe kun je het artikel goed vinden maar het libertarisme afwijzen?
    Weet je wel wat het is? LOL
    Het heeft totaal helemaal niks met lijfwachten te maken.
    De huidige politiek wel.
    Ook heeft het niet met welk ‘geloof’ dan ook te maken.
    Als het dat wel heeft, dan is E.J. Bron de uitdrager van het evangelie met bovenstaand artikel. Ik heb geen zin in een welles nietes-discussie.
    Maar het is net als van aardbeienjam houden, maar de vrucht afwijzen.
    Enfin, ga lekker stemmen op de gevestigde partijen.
    Ook de PVV heeft jouw geld nodig om dingen te doen.
    Ook zij willen je in een richting dwingen die zij voor je bepalen.
    Jij hebt daar absoluut geen stem in. Zo gaat dat in de politiek.

    Like

  • Vederso zegt:

   Helaas heb ik niet beweerd dat ik bovenstaand artikel goed vind, dat vind ik namelijk niet. De vergelijking met aardbeienjam vind ik wel aardig. Een goede kennis van mij zei altijd: “Ik hou niet van abstracte, moderne kunst, maar ik zou het niet willen verbieden. Dat zou ik mijn kleinkinderen niet kunnen uitleggen”. Dus ook met artikelen als deze; ik vind ze niet goed, maar ik zou ze niet willen verbieden. Groeten.

   Like

 9. Tom Hendrix. zegt:

  Er is in mijn bescheiden optiek veel te zeggen voor de opvattingen van, Linsky. Want beste mede-reageerders, de hele Haagse stolp ziende, concludeer ik; dat de politiek de oplossingen niet heeft, maar juist onderdeel van onze problemen vormt. Ik erken dat Dhr. Wilders de zaken goed benoemt, maar er verandert gewoon helemaal niets. En zou de PVV 78 zetels halen, bijvoorbeeld, dat is er nog het socialistische ambtenarenkorps die alles kan tegen houden, wat in het belang van ons zou zijn.

  Like

 10. Tom Hendrix. zegt:

  dat=dan.

  Like

 11. Linsky zegt:

  Hoi Wachteres. 🙂
  Door een structureel gebrek aan zelfbeheersing groeide het comment uit tot de huidige proportie. De intentie was aanvankelijk een kleine inleiding en voorbeschouwing te geven voor het gratis e-boek, waarvan ik geloof dat het de mens tot een heel nieuwe perceptie kan brengen ten aanzien van de geconformeerde wereldbeschouwing en levensvisie.

  Natuurlijk heb je gelijk, in wat je schrijft. Maar het is al erg genoeg dat de ‘overheid’ de macht heeft te doen wat zij wil met de burgers. Het gaat mij om persoonlijke integriteit en principe.
  Ik denk dat het goed is meer mensen er bewust van te maken dat we door te stemmen niet alleen dit verziekte systeem in stand houden, maar er dan in eerste instantie ook voor verantwoordelijk zijn.
  Ook geloof ik niet dat als er inderdaad te weinig of helemaal niet gestemd zou worden, de maatschappij ineens tot anarchie vervalt. De machthebbers van deze wereld hebben op elk mogelijk scenario al een voor hen gunstig antwoord. Het zijn grootmeester-schakers.

  Zoals ik elders al schreef; Een samenleving cq. gemeenschap is enkel beheersbaar tot aan de grens van de ideale omvang. Daarbuiten leidt het uiteindelijk, onvermijdelijk tot zelfvernietiging. Vandaar dat ik pleit voor terugkeer naar kleinschaligheid. Overigens zal dat door de komende ontwikkelingen wel worden afgedwongen…. Vandaar dat ik hier al nieuwe reële mogelijkheden beschreef :
  http://diamental.nl/images-linsky/Een%20alternatief%E2%80%A6/alternatief.html

  Wat ik bedoel is dat je wel een blinde ziel moet hebben om niet te zien dat de ‘grote elites’ het einde van deze westerse beschaving aan het bereiden zijn. Het westerse volk wordt massaal vervangen door voornamelijk moslims. Natuurlijk zal dit uiteindelijk leiden tot een totale transformatie van de maatschappij.

  Maar als dat dan toch onvermijdelijk gebeurd, wel, dan toch zonder mijn – onze- stem!
  Ik ben niet zo naïef te denken dat ik de wereld kan verbeteren hoor, maar ik geloof wel in de kracht en liefde die bij veel mensen absoluut is aangeboren. Niemand zal ze kunnen redden, maar door elkaar ‘wakker’ te schudden en te houden, is het in elk geval mogelijk onze persoonlijke integriteit te behouden, want als we de pijp uitgaan, is er verder helemaal niks wat we mee kunnen nemen, behalve dat wat we Zijn!
  ============
  De mensheid had het potentieel voor een Utopie, maar laat zich verzuipen in een dystopie!
  Het grootste probleem, collectief en individueel, is dat we geen herinnering hebben aan onszelf…!
  Maar bewustzijn is de oorzaak is van de fysieke realiteit…. Je ben dus eigen oorzaak!

  Onze tragedie is echter de permanente aanwezigheid van twee ultieme basismachten; egoïsme & altruïsme…. waarbij egoïsme onvermijdelijk tot een bevroren toestand in zelfvernietiging leid.
  De enige wijze waarop de mensheid het had kunnen redden was door maar één Wet, die van het altruïsme te hanteren; Leef op basis van Liefde. Wat in diepste wezen impliceert dat alles kan en mag, zolang het niet ten koste van anderen gaat!

  Maar het is niet voor niets dat veel mensen zich tot ‘democratie’ voelen aangetrokken hoor. Het geloof in “gezag” zorgt er namelijk voor dat in principe goede mensen zichzelf kunnen distantiëren van de kwade handelingen die ze zelf plegen, het ontdoet hen van elk gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid.

  Echter zoals geschreven aan het slot, dit behoort tot een ander hoofdstuk…. In feite vormt dit moreel besef de laatste stap van de ‘reis’!

  Like

 12. roeldupree zegt:

  Onze bestuursvorm wordt heel schijnheilig “democratie” genoemd maar is in werkelijkheid een particratie.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Particratie

  Like

 13. roeldupree zegt:

  Het enige democratische recht dat wij hebben is om eens in de zoveel tijd onze te mogen kiezen door welke politieke partij we ons de komende tijd de wet voor willen laten lezen.

  Like

 14. luckybee zegt:

  Democratie functioneerd alleen met de leer van Jezus Christus in je hoofd.Niet de Jacobijnse idee, zo als de VVD en D66,niet vergeten dat ook Napoleon Bonnaparte een Jacobijner was, hij regeerde altijd als een absolute heerser.En dito Karel Marx hun einddoel is de Dictatuur van het proletariaat , ook een absolute regiem heft bergens in deze wereld gefuntioneerd.En de Islam dat is een nachtmerry.Voor iedereen ook voor moslims.

  Like

 15. Pingback: “Ik ben racist… en discrimineer!” | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s