Doden in naam van Allah – geweld en theologische traditie in de islam

Screenshot 26

(Door: Martin Rhonheimer – Vertaling: E.J. Bron)

Radicaalislamitische terroristen beroepen zich ter rechtvaardiging van hun misdaden op hun religie. Geven de oprichtingsgeschiedenis en het oprichtingsidee van de islam een handvat om in naam van Allah gepleegde misdaden theologisch principieel te veroordelen? Nee – dan zou de islam zich eerst in zijn religieuze substantie moeten veranderen.

De terreur van de “Islamitische Staat” (IS) tegen “ongelovigen” en christenen schokt de westerse publieke opinie en maakt haar bang. Officiële islamitische stemmen, die deze terreur veroordelen, zijn bijna niet te horen. En zo ja, dan zijn ze alleen maar gericht tegen de schokkende en brute handelwijze, die schade toebrengt aan het imago van de islam. Niet echter tegen het principe. Of ze raken verward in, zoals onlangs een weinig overtuigende fatwa van Britse imams, in tegenstrijdigheden. De IS is geen ketterij, zoals deze fatwa beweert, maar zij handelt precies volgens het in de geschiedenis terugkerende patroon van oorlogszuchtige islamitische expansie. Het voorbeeld is Mohammed zelf. De basis van de legitimering vormen de koran en het islamitische recht, de sharia.

Een politieke religie

De leider van IS, Abu Bakr al-Baghdadi, heeft zichzelf tot kalief benoemd. In een door de tot de islam bekeerde Amerikaan Nuh Ha Mim Keller in het Engels vertaald compendium van de sharia – het werd door de Al-Azhar-universiteit in Cairo als authentiek gecertificeerd – kun je nalezen wat de taak van een kalief is: “De kalief voert oorlog tegen de Joden, christenen en zoroastriërs, nadat hij ze eerst uitgenodigd heeft zich te schikken in de sociale orde van de islam door de hoofdelijke belasting te betalen.” Exact dat vindt op dit moment plaats in het heerschappijgebied van IS. De daar wonende christenen dienen vernederd en onderworpen en door de hoofdelijke belasting de economische bron van islamitische heerschappij te worden. Mohammed had eerst de Joden uit Medina verdreven, daarna liet hij ze massaal onthoofden. Later werden Joden en christenen verklaard tot “mensen van het Boek”: Ze mochten alleen onder islamitische heerschappij hun religie verder uitoefenen – mits de hoofdelijke belasting betaalden en zich onderwierpen aan allerlei discriminerende vernederingen. Zo staat er in soera 9, vers 29: Bestrijd diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.”

Screenshot 28

In het begin waren de moslims in het islamitische heerschappijgebied meestal een minderheid. Hun heerschappij berustte op het grote aantal “dhimmi´s”, de “protegés”. Joden, christenen en andere “schriftbezitters” golden niet als “ongelovigen”: Ze konden als “dhimmi´s” hun leven behouden, ook als ze geen moslims werden. De Yezidi, waar IS nu op jaagt, gelden niet als “schriftbezitters”. Voor hen is er daarom slechts één alternatief: bekering tot de islam of de dood. De islamitische theologie bezit geen argumentatieve bronnen om de handelwijze van IS als “onislamitisch” te veroordelen. Er bestaat in de islam namelijk geen algemeen verbod op het doden. Er bestaat daarentegen een algemene “license to kill”: “Ongelovigen”, die zich verzetten tegen bekering tot de islam, moeten gedood worden. Zo staat er in soera 9, vers 5: “…dood dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

De islam is in zijn wezen meer dan een religie. Hij is een cultisch, politiek en sociaal reglement, wil religieuze en sociaal-politieke orde in één zijn. En hij was vanaf het begin oorlogszuchtig. De islam wil het “Huis van de Islam” over de hele wereld verbreiden. Het gaat hem daarbij niet zozeer om religieuze bekering van de niet-moslims als om hun onderwerping aan de sharia. In soera 2, vers 256 staat: “Er is geen dwang in de godsdienst.” Geloof kan gewoon niet afgedwongen worden, onderwerping onder het islamitisch recht echter wel degelijk. Je verzetten tegen deze dwang kan dodelijk zijn. Historisch gezien was de islamitische eenheid van politiek en religie weliswaar meestal slechts programma en zelden realiteit. Er ontstonden andere politiek machtscentra, die zich niet onder de geestelijke leiding van een kalief bevonden. En volgens de islamitische leer kon de strijd (Jihad) tegen de niet-moslims precies dan onderbroken en met de “ongelovigen” een wapenstilstand gesloten worden als er geen uitzicht op succes voor verdere expansie bestond. Dat leidde tot langdurige en vaak vreedzame periodes van co-existentie. Bovendien zijn islamitische minderheden in niet-islamitische landen verplicht zich aan de lokale rechtsorde te houden.

In onze westerse samenlevingen bevinden zich ontelbare geïntegreerde moslims, die niets van de Jihad willen weten; en zelfs in landen met een islamitische bevolkingsmeerderheid is slechts een heel klein deel voor de jihad enthousiast te maken. De meeste mensen vechten om hun dagelijks brood en zijn vaak zelf het slachtoffer van geweld. Maar juist zij zijn ook vatbaar voor radicalisering – en wel precies op het moment als zij de bronnen van hun religie nauwkeuriger bestuderen en met het oog op de versterking van de politieke radicale islam op het idee komen dat de periode van wapenstilstand voorbij zou kunnen zijn en het toepassen van geweld weer plicht is.

Screenshot 29

Christelijke parallellen?

Natuurlijk bestaat de “gematigde” en hervormende islam. Zijn vertegenwoordigers zijn meestal goed betaalde professoren aan Amerikaanse en Europese universiteiten. Maar ook zij worden met het centrale probleem van hun religie geconfronteerd: Als ze naar diens oorsprongen teruggaan, stuiten ze op de oorlogszuchtige, expansieve islam van Medina, de legitimering van het doden ter ere van Allah en een gewelddadige Mohammed. Hier bestaat een wezenlijk verschil met het christendom. Ook in zijn geschiedenis speelde geweld een vormgevende rol en werd als “rechtvaardige oorlog” of ter verdediging van de religieuze waarheid tegen ketters gelegitimeerd. Ook christenen hebben in het verleden gemoord en gebrandschat. Oorlogsrecht en foltermethodes waren wreed. Als je je echter bezighoudt met de oorspronkelijke bronnen van het christendom, bijvoorbeeld de Evangeliën, dan vind je zinnen van Jezus zoals “Geef de keizer wat de keizer behoort, en God wat God behoort” of “Allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard sterven.” Tot het oprichtingsidee van het christendom behoren de scheiding van religie en politiek – van geestelijke en wereldlijke macht – , het afwijzen van lichamelijk geweld en het gebod van de vijandliefde. Het christendom heeft uit zijn heilige teksten ook geen rechtsorde en sociale orde afgeleid, maar Romeins recht en heidensantieke cultuur geassimileerd. De veelzijdige verbindingen van politiek en religie gingen meestal niet van de kerk, maar van de wereldlijke machthebbers uit. Juist het door het christendom in de wieg gelegde dualisme van “geestelijk” en “wereldlijk” provoceerde steeds opnieuw interne kerkelijke hervormingsbewegingen, die leidden tot processen van de institutionele differentiatie en zelfreiniging.

In de joods-christelijke traditie heeft geweld behoefte aan rechtvaardiging. “Gij zult niet doden”, staat er in de Tien Geboden. Zo´n fundamenteel verbod om te doden is de islam onbekend. In de joodse en christelijke Bijbel verschijnt God als enige Heer over leven en dood. Geen mens kan zich het recht om te doden aanmatigen. Vaak wordt het Oude Testament – ook met een antisemitische bedoeling – als voorbeeld voor wreedheid en legitimering van geweld aangevoerd. Het tegendeel is waar: De God van Israël neemt de mensen de competentie tot het eigenmachtig doden af. In het christendom leidde de ervaring van het ongeloof niet tot de oproep de ongelovigen te doden, maar tot missie-ijver en – na de ontdekking van Amerika – tot figuren zoals Vitoria en Bartolomé de las Casas: Staand in de christelijke traditie maakten zij geldend dat ongelovigen als mensen dezelfde fundamentele rechten bezitten als christenen. Daarbij werden ze door pauselijke bekendmakingen ondersteund (hoewel de Spaanse koningen hun verbreding probeerden te verhinderen).

Screenshot 27

En hier ligt het beslissende punt: Voor de islam zijn niet-moslims geen volwaardige mensen. Volgens de islamitische leer is de mens van nature moslim, de menselijke natuur zelf, de “fitra”, is islamitisch. Dientengevolge zijn niet-moslims afvallige, “gedenatureerde” mensen. In de islam kan daarom geen principiële gelijkheid van alle mensen op grond van hun natuur en geen voor iedereen – afhankelijk van het religieuze lidmaatschap – geldend natuurrecht bestaan. De islam accepteert de moderne mensenrechten altijd alleen maar onder het voorbehoud van de bepalingen van de sharia. Daarom kan de “ware islam” zich niet integreren in de moderne tijd.

Moeilijke zelfreiniging

De moderne mensenrechten zijn een vrucht van de joods-christelijke civilisatie. Hun erfenis is de erkenning van een, onafhankelijk van hun religie, gemeenschappelijke menselijke natuur en waarden van alle mensen. Hun ethos van recht en barmhartigheid leidde, in een constant voortschrijdend leerproces, tot een langzame overmeestering van de legitimering van geweld – ook tot zijn theologische legitimering. In de islam zijn analoge verlichtingsprocessen onbekend of hebben in ieder geval nauwelijks effect gehad. De barmhartigheid van Allah geldt alleen voor de bekeerden, tegen de “ongelovigen” beveelt hij op te treden met het zwaard. Daarin wortelt de theologische nood van islamitische intellectuelen: Ze kunnen op grond van hun religieuze traditie de IS-terreur niet principieel veroordelen. De christelijke kerken konden voor processen van zelfreiniging altijd op hun oorsprongen teruggaan en, zich herinnerend aan hun oprichtingsidee, historische ballast afgooien. De islam zou zich voor zo´n zelfreiniging – juist omgekeerd – moeten distantiëren van zijn oprichtingsidee, zijn politiek-religieuze dubbele aard moeten opgeven en zich daarmee moeten veranderen in zijn religieuze substantie. Zolang dat niet gebeurt, zal het altijd een kwestie van de concrete politieke constellatie zijn of en in welke vorm hij zijn gewelddadige gezicht toont.

Martin Rhonheimer is professor voor ethiek en politieke filosofie aan de pauselijke hogeschool Santa Croce in Rome.

Screenshot 31

Bron:
www.nzz.ch
Auteur: Martin Rhonheimer

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Allah, Christendom, Islam, islamitische ideologie, Jihad, koran, Mohammed, Moslims, sharia. Bookmark de permalink .

20 reacties op Doden in naam van Allah – geweld en theologische traditie in de islam

 1. Erik Bink zegt:

  Kijk es aan….., de “sjoege” is nu ook doorgedrongen tot de “Pontificia Università della Santa Croce” te Rome.’t Is te hopen, dat die kennis zich verder in de rooms-katholieke wereld en daarbuiten gaat verbreiden.

  Like

 2. Jan zegt:

  Vorige week in New York: islamparade, pro-terreurmars
  http://pamelageller.com/2014/09/photos-nyc-muslim-day-parade-2014-pro-terror-march.html/

  http://pamelageller.com/2014/09/graphic-shocking-pro-terror-muslim-day-parade-in-new-york-public-hangings-guns-caged-girls-whippings.html/

  Duidelijk dat moslims imbecielen zijn, net als socialisten die hen in bescherming nemen. Dat deze smeertroep geaccepteerd wordt in New York is niet verwonderlijk, want de marxist De Blasio zwaait hier sinds kort de scepter

  Mayor de Blasio blasts anti-Islamic ad campaign as ‘outrageous’
  http://www.nydailynews.com/blogs/dailypolitics/exclusive-mayor-de-blasio-blasts-ad-campaign-featuring-james-foley-wrong-blog-entry-1.1945934

  Geliked door 1 persoon

 3. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  Weer komt de niet-bestaande vreedzame meerderheid op de proppen, kompleet met, en ze zijn vaak zelf slachtoffer van geweld. niet volgens Opsporing Verzocht!

  Like

 4. Jan zegt:

  Als je Cameron op zijn woord zou geloven zouden moslims in GB tot de ‘gulste gevers’ van het land behoren, zei hij althans in zijn toespraak. Ik vrees dat de centen echter uit Qatar komen, iets wat Cameron niet wil weten.
  Charity, this is one of the things islam is all about. Hoe krijg je het uit je strot. Of zou hij een slag om de arm houden met ‘one of the things’ waarmee dan koppensnellen wordt bedoeld?

  De reetkusser:

  Like

  • Harry zegt:

   Ja , de gulste gevers en de ruggengraat van de economie , het prettigste volk om mee te onderhandelen , de vriendelijkste en meest hulpvaardige buren die je je kunt wensen .
   Reuze gastvrij en dat ze hun kont met hun blote hand afvegen , ach daar proef je in hun gerechten nauwelijks iets van terug . Nee , dát wordt de toekomst ! Shitkebab !

   Cameron en Rutte , allebei aangetast door het nog grote onbekende hersenvirus .
   Erger dan Ebola ! Deze lui leven veel langer door en de aangebrachte schade is daardoor enorm !
   Islamitis heet het .

   Hoe achterlijk zijn politici ? Toch niet zó achterlijk dat ze dit zelf geloven ?
   Ik tref het zeker slecht met die allochtonen , ik ontmoet alleen werkeloze klootzakken , uitkeringstrekkers die ook nog in drugs handelen , agressievelingen die al uit de auto stappen als je ze even aankijkt en als ik tv kijk dan zie ik steevast van die lorrenkoppen die met een gestolen bankpas iemand’s geld proberen te stelen .
   En van die economische bijdrage hoef je je ook niks voor te stellen , in Turkse garages gaat zo’n 75% ZWART ! Over de rest hoef je dan nauwelijks belasting te betalen .
   Het lijkt me maar het beste om alle moslims en moslimknuffelaars maar op te pakken en bij Isis af te leveren .
   God ( of een andere schertsfiguur ) , wat zouden we dan weer een geweldig bestaan hebben !

   En die Rutte ? Nou grote Isis “vrienden” , je mag van mij alles met hem doen wat ie tot nog toe ontkent !
   Je mag hem houden , de schijnheilige Bilderbergse rasleugenaar !
   Hij kan ook ál die kunstjes die jullie met ezeltjes overhoop halen .
   Probeer maar !

   Like

  • maria02 zegt:

   Kijk , Ik snap er niets van hij houdt toch van Moslems..is hij jaloers op de schotten of
   Zoiets ? Hij vit erop nu ze verloren hebben. krijgt moed..hij zal ze een lesje leren. Geen schotse ministers mogen meedoen aan beslissingen over de Engelse polititek !!!!…verboten..tot de schrik van Labour…MAAR, de adviser van Salmond is een radicale Moslem..dreigt MP te worden ook nog!
   Kan de eerst moslem leider worden van een Europese land sinds de kruistochten ! Ach al die braveheart Schotten toch ( dat verzonnen verdraaien van geschiedenis..voor een mythe, gaf zelfs Mel Gibson toe ! Alleen de nuchtere Schotten geloven Hollywood drama toch ? Nou ja nuchter..swerelds grootse alcoholisten na Finland !)

   Enfin hier het bewijs over die radicale moslem

   http://www.breitbart.com/Breitbart-London/2014/09/18/Humza-Yousaf-the-radical-behind-Alex-Salmond

   Like

 5. Tom Hendrix. zegt:

  Het artikel spreekt voor zich. Maar geloof maar niet, dat deze waarheid door de socialisten, liberalen, links-liberalen en christen-democraten overgenomen zal worden. Neen, deze partijen zijn verworden tot de 5e colonne der islam!

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Hé, Tom, wat een goeie typering!
   “De 5de Colonne der islam.” Zonder gekheid, dat zou Geert bij de eerstvolgende gelegenheid Pechtold in z’n huichelachtige tronie moeten smijten!
   Natuurlijk wèl het goede moment afwachten, anders wordt het te pathetisch, maar dàn…….

   Like

   • Tom Hendrix. zegt:

    @Theresa Geissler: 14.01. uur. Dat zou Geert ze inderdaad eens onder hun neus moeten wrijven, Theresa. En als ik in de plaats van Geert was, zou ik ook Pechthold aanpakken, door hem eraan te herinneren dat D66, de Armeense Genocide niet wenst te erkennen!

    Like

 6. luckybee zegt:

  Al dat moorden heeft Mohammed de Rasul Allah in zijn Gashwa (Rooftochten) al voor gedaan.Hoeveel Mekkah caravan handelaren, heeft hij niet onthoofd?en joodse stammen van Medina, uitgeroeid?

  Like

 7. Jean zegt:

  Als nu iedereen in Nederland voor PVV stemt en in Vlaanderen voor VB stemt is “het probleem” binnen de week opgelost dan zal er een tsoenami van moslims richting grote zandbak te zien zijn.
  Het ligt dus voor 100% in onze handen, denk aan het cijfer 50 + 1

  Like

 8. Marc Bouwman zegt:

  Complimenten EJ! Hoe krijg je het voor elkaar zulke berichten te vergaren? Ik hoop dat alle Kamerleden en regeringsleden, Rutte op de eerste plaats, een kopie van dit artikel onder ogen krijgen.

  Rhonheimer verpakt in een kleine tekst de hele essentie ten aanzien van het christendom, en de hele essentie ten aanzien van het verschil tussen christendom en jodendom enerzijds, islam anderzijds. Vergeef me mijn arrogantie, maar zoals hij het verwoordt had ik het niet beter gekund!

  Een aantal opmerkingen van Rhonheimer wil ik toch aanhalen.
  “Juist het door het christendom in de wieg gelegde dualisme van “geestelijk” en “wereldlijk” provoceerde steeds opnieuw interne kerkelijke hervormingsbewegingen, die leidden tot processen van de institutionele differentiatie en zelfreiniging”.

  Dit stelt hij later tegenover de onmogelijkheid van zelfreiniging binnen de islam:

  “De christelijke kerken konden voor processen van zelfreiniging altijd op hun oorsprongen teruggaan en, zich herinnerend aan hun oprichtingsidee, historische ballast afgooien. De islam zou zich voor zo´n zelfreiniging – juist omgekeerd – moeten distantiëren van zijn oprichtingsidee, zijn politiek-religieuze dubbele aard moeten opgeven en zich daarmee moeten veranderen in zijn religieuze substantie”.

  Rhonheimer stelt dus vast dat het voor de islam onmogelijk is om, zoals christendom en jodendom dit wel kunnen, terug te keren tot de oprichtingsidee zonder (telkens opnieuw) tot geweld te vervallen. Want geweld staat, op de eerste plaats met Mohammed, aan de oorsprong van de islam.

  Rhonheimer stelt dat de islam zich zou moeten distantiëren van zijn oprichtingsidee, en zou moeten veranderen van religieuze substantie. Als dat zou gebeuren, houdt de islam op de islam te zijn. In theologisch opzicht is de aanvaarding van Jezus als de Zoon van God het enige serieuze verschil met het christendom. In theologisch opzicht is de aanvaarding van de komst van ‘een’ messias het enige serieuze verschil met het jodendom. De soennitische islam erkent dus noch het bestaan van een messias, noch de verwachting van Hem. Daarom is het des te vreemder dat moslims Mohammed zo’n prominente plaats in hun religie toekennen: volgens hun eigen logica was hij slechts een mens, die nu overleden is. Moslims aanbidden hem echter op gelijke hoogte zoals christenen Jezus, de Zoon van God, aanbidden. Moslims ondervangen dit door het concept van de-Zoon-van-God te vervangen door die van boodschapper of profeet. Geweldig dan, maar waarom hem dan zo vereren alsof hij leeft? Want volgens de eigen islamitische leer is hij zo dood als een pier. Sterker: Mohammed heeft in de praktijk een doorslaggevender rol dan allah zelf. Dus in de dagelijkse islamitische verering lijkt de rol van Mohammed die van Jezus over te nemen. Hij lijkt zelfs op eenzelfde theologische hoogte te verkeren. Toch is dat in tegenstelling tot de leer van de islam zelf.

  Overigens, de shiieten onderscheiden zich van de soennieten door wel een messias te verwachten. Volgens Ach-z’n-ding-is-gejat (Achmedinejad, dus) komt deze messias in deze tijd in een oorlog die verdacht veel lijkt op de huidige die nu in de Levant plaats vindt.

  Nogmaals, deze brief van Rhonheimer zou feitelijk in beide Kamers diepgaand besproken moeten worden. Vervolgens zou de Koning ons volk een diepgaand herzien regeringsstandpunt moeten meedelen!

  Like

  • Harry zegt:

   Ik heb het helemaal niet op terugkeerders . Zeker niet , die met een sterk religieuze achtergrond . Ofdat ze nou jezus of achmed heten .
   En je kunt verzinnen wat je wilt , de islam valt alleen te uit te roeien door heel rigoureus al z’n volgelingen te verdelgen . Allerlei beschouwingen en zienswijzen bedenken , is toch waanzin met betrekking tot die ideologie ?
   Wat in die achterlijke koran staat is hún waarheid en niks anders .
   Hún wetten staan boven alle andere .
   Als je zelfs christenen niet tot rede kunt brengen , wat verwacht je dan van een moslim met een rigiditeit in het kwadraat , of erger ?
   Wat moet je met al dat gezever ?

   Like

 9. Mowdes zegt:

  Het volgende is niet juist, wat Martin Rhonheimer, schrijft:
  In de joodse en christelijke Bijbel verschijnt God als enige Heer over leven en dood.
  Het boek Job zegt wat anders: Als G’d zijn zonen tot zich riep was onder hun de Satan( G’ds zoon). G’d roemde Job en Satan zegt”dat is makkelijk voor Job, die alles heeft”, “Neem hem alles weg en kijk dan of hij G’d nog steeds looft”. G’d zegt tegen Satan “je mag hem alles weg nemen, behalve zijn leven”.

  Dus de Satan had en heeft de macht over het leven!!!!

  Trouwens Jezus heeft het alles voor zegt, dat kun je ook lezen in de bijbel, hij heeft ons gewaarschuwd, je kunt geloven of niet???

  Like

 10. troela zegt:

  Het is heel simpel Bijbel zegt Heb vijanden lief versus Koran 5:51 zegt haat. Hij komt uit het oosten vertrekt naar het westen, zijn getal zal 666 zijn en zal zeggen God heeft geen zoon. Bijbel was er eerst dus het optelsommetje is eenvoudig. Zegen voor wie je vervolgen hun loon zal komen.

  Like

 11. Pingback: DODEN IN DE NAAM VAN EEN GOD! | eunmask

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s