Voorlichting islam gebaseerd op onwetendheid! Of: Hoe politici op het verkeerde been worden gezet…

Screenshot_8

(Door: Mr. Harry La Croix)

De “coalitie of the willing” heeft besloten de “Islamitische Staat in Irak en de Levant” (ISIL) een halt toe te roepen c.q. de organisatie te vernietigen. De in Irak en Syrië ontwikkelde situatie  is dermate ernstig dat thans vliegtuigen de ISIL-bezetters bombarderen. De Nederlandse politici zijn onlangs ambtelijk voorgelicht, maar kregen ze de juiste informatie? Een analyse.

Briefing

Het Algemeen Dagblad van 29 september 2014  maakte gewag van een briefing aan onze Tweede Kamerleden door Wim Geerts, directeur-generaal politieke zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de (toen nog) komende Nederlandse missie in Irak.

Screenshot_1

Wim Geerts, directeur-generaal politieke zaken ministerie van Buitenlandse Zaken

Hij zei o.a.:

“Islamitische Staat (IS) is niet islamitisch en ook geen staat, hoewel de letters dat wel zouden veronderstellen.”

David Wood (VS) is schrijver van de tekst “Jihadist accused of genocide in Congo” (zie noot 1).  Hij zegt: “Als terrorisme en gewelddadige jihad geen onderdeel zijn van de islam, waarom concluderen dan zo veel islamitische groepen uit zoveel verschillende delen van de wereld, dat de islam moslims beveelt om hun vijanden te terroriseren en op gewelddadige jihad te gaan? Hoe kunnen zulke uiteenlopende groepen, van zulke uiteenlopende achtergronden, de islam op precies dezelfde manier verkeerd interpreteren?”

David Wood geeft een prachtig voorbeeld. Hij zegt: Een aardige moslimbuurman gaat tomaten kopen in een supermarkt. Hij komt erg blij de winkel uit en heeft een paar mooie tomaten gekocht. Twee minuten later klinkt een geweldige ontploffing en er vallen vele doden. De tomaten halende moslim heeft de winkel opgeblazen. Een moslim of geen moslim?

Staat

“IS is geen staat”, luidt de voorlichting. Wat is dan wel een “Staat”? Als Staat kan volgens ons Nederlands Staatsrecht worden gedefinieerd de “binnen een afgebakend grondgebied werkzame, in hoge mate soevereine organisatie die gezag uitoefent over de op dat grondgebied wonende bevolking, die deze bevolking naar buiten toe vertegenwoordigt en die over de benodigde machtsmiddelen beschikt, zoals het geweldsmonopolie (zie ook toevoeging noot 2)” (bron Wikipedia).

Nu zal er toch niemand, behalve Geerts dan, willen beweren dat ISIL (ISIS of IS) op het veroverde grondgebied in Irak en Syrië géén gezag uitoefent over de bevolking, het volk niet vertegenwoordigt en géén machtsmiddelen bezit?! Waarom is er dan geen sprake van een Staat? Omdat deze niet volkenrechtelijk is erkend? Maar een Staat hoeft niet volkenrechtelijk erkend te zijn om een Staat te zijn. De reden om IS geen staat te noemen, is omdat de politiek er heel andere denkbeelden op nahoudt en het haar niet uitkomt, zoals ik hieronder zal aangeven.

ISIL, ISIS of IS?

De oprichting van de “Islamitische Staat in Irak en de Levant” (ISIL), ook wel “Islamitische Staat in Irak en in Syrië” (ISIS), vindt plaats in 2003. Het hoofdkantoor bevindt zich in Mosoel te Irak (dus op thans bezet Irakees gebied). De organisatie heeft tot doel wereldwijd een salafistisch kalifaat te stichten. Na een offensief in Irak, in 2014, herdoopte de organisatie zichzelf tot “Islamitische Staat (IS)”. Deze afkorting zal ik verder gebruiken. Onze westerse politiek gaat er vanuit dat het bezette grondgebied Irakees is, maar loochent het bestaan van een bestuur door IS. Een denkfout van formaat!

Is IS islamitisch?

Is IS een organisatie die zich baseert op de Koran en het voorbeeld van de profeet Mohammed volgt islamitisch? Of is IS een terroristische beweging met de islam en de profeet als drijfveren niet islamitisch (opvatting Geerts, lees: Nederlandse regering)?

Wanneer is een organisatie islamitisch?

De gehele islam is gebaseerd op de onlosmakelijke samenhang van de trilogie. Deze trilogie bestaat uit de Koran (het Woord van Allah, doorgegeven door de aartsengel Gabriël aan de profeet Mohammed), de Sira (biografie van de profeet Mohammed) en de Hadith (tradities van de profeet Mohammed). Deze trilogie is, zoals gezegd, onlosmakelijk  met elkaar verbonden. Daarnaast kenmerkt de islam zich door vijf principes (zie noot 3). De Koran alleen bevat onvoldoende richting voor een goed moslim. Bij herhaling zegt de Koran dat de gehele wereld het voorbeeld van de profeet Mohammed moet volgen in elk aspect. Dit is het belangrijkste element!  De woorden en daden van de profeet Mohammed worden “soenna” genoemd (zie noot 4). IS leeft strikt de regels na van de Koran en de regels zoals die door de profeet zijn gegeven en volgt in alle opzichten het voorbeeld van de profeet. IS voldoet aan de beschreven islam en is dus wel degelijk islamitisch. Hoe islamitisch IS is, toon ik hieronder aan met enige voorbeelden.

Is het optreden van IS ook islamitisch?

Hierin verschillen de meningen, omdat politici in het Westen er van uitgaan dat de islam een vredelievende godsdienst is. “Boko Haram”, “Al Qaida”, “Hamas, “Fatah” (enz.) en IS worden daarom terroristisch genoemd en islam onwaardig. Ook in islamitische kringen verkrijgen de acties niet de goedkeuring, want ze bezorgen de islam een slechte naam! De islam als een vredelievende godsdienst betitelen is echter in flagrante tegenstelling met de feiten. Allereerst weerlegt de geschiedenis dit. In 1400 jaar zijn tweehonderdzeventig (270) miljoen mensen door de strijders van de islam afgeslacht (zie noot 5). Gelovige, niet-islamitische mensen in de westerse wereld vragen zich af hoe een godsdienst vredelievend kan zijn als de godheid hiervan, die de mens heeft geschapen, daarna Zijn Schepping genadeloos afslacht in woord, geschrift en daden? Ik refereer aan de 129 verzen van Soerat “At Tawbah”, Koran 9. Deze soera vormt een belangrijk hoofdstuk in het optreden van de islam, ook bij organisaties als IS. Zeer belangrijk zijn de Soera,,,,,’s  9:5  (zie noot 6),  9:29 (zie noot 7) en 9:33 (zie noot 8). Soera 9:5 staat bekend als het “Zwaardvers”. Het roept alle moslims (dus ook al die gematigde en vredelievende moslims, die aardige buurman en die aardige niet kwaadwillende imam) op tot geweld tegen niet-moslims nadat de heilige maanden zijn geëindigd. Soera 9:29 roept op tot vechten (strijd!) en o.a. Soerat 9:33 bestempelt de islam als de enige ware godsdienst (alle andere godsdiensten zijn verboden en er is maar één god). Maar ook  Soera 47: 4: Als gij de ongelovigen ontmoet, slaat hun het hoofd af, tot gij een grote slachting onder hen hebt aangericht; of bindt hen, opdat zij niet ontkomen. Daarna zult gij hen in vrijheid stellen, of hen teruggeven tegen een losprijs, tot de oorlog zal geëindigd zijn. Dit zult gij doen. Waarlijk, indien het Allah behaagde, zou hij, zonder uw bijstand, wraak op hen kunnen nemen, maar hij beveelt u in zijne veldslagen te strijden, opdat hij de een van u, door de ander zou kunnen beproeven. En wat hen betreft, die ter verdediging van Allahs ware godsdienst strijden, Allah zal hunne werken niet doen verloren gaan.  Natuurlijk laten niet alle moslims zich leiden door geweld of laten zich daartoe aanzetten, gelukkig maar zou ik zeggen, maar dat neemt niet weg dat elke moslim dit bevel krijgt. Het moet toch duidelijk zijn dat IS precies doet wat de Koran, Sira en Hadith voorschrijven, het optreden van IS is wel degelijk islamitisch!

Steun uit de islamitische wereld

De steun van Nederlandse moskeeën is begrijpelijk en zeer welkom. Maar dit standpunt wil ik toch enigszins nuanceren. Ten eerste is er de “Taqiyya”, een theologisch concept binnen de islam. Het komt voort uit het sjiisme en betekent ‘zich beschermen tegen’. Het leerstuk staat moslims toe om hun geloof te verbergen of te loochenen als ze bedreigd of vervolgd worden (Koran 3:28;  2:173; 2:185; 4:29; 16:106;  22:78; 40:28). Dat zou het geval kunnen zijn, omdat de steun verlenende partij vaak leeft in een niet-islamitisch land, waardoor aan de opstelling niet alleen politieke, maar ook praktische consequenties vastzitten (zowel positief als negatief). De Taqiyya kan daardoor een reden zijn om in niet-islamitische landen geen steun te verlenen aan IS. Een tweede argument is politiek van aard. De regeringen van islamitische landen, de overgrote meerderheid van de moslims in de wereld, zien in IS een bedreiging van hun macht. Het is daarom hun uitdrukkelijke belang om steun te verlenen aan het Westen, die deze dreiging militair zal opheffen en uitschakelen, zo denken ze. Een derde reden is wat ongemakkelijker voor de steunverleners. Bedriegen door hun afvalligheid te veinzen is verplicht in sommige gevallen; vele juristen hebben vonnissen uitgesproken die stellen dat moslims verplicht zijn om te liegen.

Politici

Het oordeel van niet-politici in de niet-islamitische landen is in de eerste plaats gebaseerd op de uitkomst van het optreden van de organisatie en niet zo zeer op de doctrine (in dit geval de religieuze leer) die aan het optreden ten grondslag ligt. Een organisatie is gewelddadig of terroristisch, of beide, als naar westerse opvattingen het handelen gewelddadige of terroristische kenmerken heeft. Westerse opvattingen zijn echter in dat opzicht heel divers, omdat ook de opvattingen heel divers zijn. Het politieke oordeel houdt bovendien onvoldoende rekening met de doctrine. Anders gezegd, indien het optreden uit islamitisch oogpunt niet gewelddadig is, kan dit in het Westen toch tot het oordeel terrorisme leiden of omgekeerd juist niet. Men verbindt aan dit oordeel politieke consequenties, maar zoals gezegd hoeven die niet feitelijk, of op feiten gebaseerd te zijn, als ze maar politiek correct zijn! De fout die vaak wordt gemaakt, is dat men er (stilletjes) van uitgaat dat de individuele moslim de geschreven teksten niet zo letterlijk zal nemen en het dus zo’n vaart niet zal lopen met de strijd tegen ongelovigen, zoals het ‘hoofden afhakken’, ‘doden’ en ‘strijden’. Politici maken daarbij vaak de fout het woord “ongelovigen” restrictief te lezen in “zij die geen godsdienst belijden”. Maar de Koran bestempelt alle volkeren in niet-islamitische landen als “ongelovigen”,  sommige landen (bijv. Saoedi Arabië) noemen ongelovigen zelfs “atheïsten”, aan welk woord wij een totaal andere betekenis hechten. In zoverre treft het Zwaardvers dus alle niet-islamitische landen.

IS wil, net als de islam, wereldwijd overheersen en zelf een islamitische staat stichten met invoering van de shariawetgeving. De islamitische doctrine wordt gekenmerkt door wereldoverheersing, wereldonderdrukking en globalisme en is daarmee politiek van aard. Maar ook in de landen waar de islam niet zuiver wordt beleden, vindt de organisatie steun in de Koran voor de strijd tegen geloofsgenoten, deze strijd is alsdan niet verboden. Op 1 juli 2014 meldden de media dat sommige officiële nieuwsmedia in het Midden-Oosten en talloze Arabische sociale mediasites in rep in roer zijn vanwege enkele tweets die afkomstig zouden zijn van Abu Turab Al-Maqdisi, woordvoerder van IS. Die zegt dat hun leider, Al-Baghdadi, van plan is om de Ka’aba steen in Mekka te vernietigen, omdat alleen Allah aanbeden zou moeten worden. Mekka ligt in Saoedi-Arabië. De Saoedische koning Abdullah duldt geen enkele tegenspraak. Er is een nieuw decreet van kracht in dat land, ‘Koninklijk Decreet 44”, vanwege het groeiende aantal Saoedi’s dat terugkeert uit de burgeroorlog in Syrië en dat de monarchie omver zou willen werpen. Het decreet bestraft deelname aan ‘vijandelijkheden’ buiten het koninkrijk met een gevangenisstraf van 3 tot 20 jaar. Het decreet breidt het aantal groepen uit dat als terreurorganisatie wordt gekenmerkt, waaronder de Moslimbroederschap. Een Saoedi die heeft gestreden voor IS en die terugkeert, hangt een zeer lange straf boven het hoofd. Saoedi-Arabië behoort tot de landen die het Westen steunen in zijn strijd tegen IS. Op 11 mei 2014 was in de media te lezen dat de Britse moslimleider Abu Waleed begin dit jaar in een preek zijn visie heeft gegeven over de toekomstige “Islamitische Staat Groot Brittannië” (!). Christenen en Joden moeten worden vernederd totdat ze zich bekeren tot de islam. Hij stelde tevens dat de islam niet verenigbaar is met de VN-verklaring van de mensenrechten, omdat de islam nu eenmaal niet alle mensen als gelijken kan behandelen. Als het aan Abu Waleed ligt, worden Joden en christenen straks gemerkt met een rode band om hun hals (zie foto).

Screenshot_2

Inzet: Abu Waleed

Hij vindt: ‘Artikel 2, paragraaf 1 van de verklaring zegt dat de VN gebaseerd is op het principe van soevereiniteit en gelijkheid voor alle leden.´ Deze bestaat volgens hem niet. Is er gelijkheid van geloof? (zie noot 9). Christenen mogen nog wel kerken hebben, maar het luiden van kerkklokken wordt verboden. Ook zijn christenen verplicht hun kerken en huizen altijd open te stellen voor moslims, om wat voor reden dan ook. Daarbij gaf Abu Waleed als voorbeeld een kerk aan de Edgware Road in Londen, waarmee hij suggereerde dat hij van Groot-Brittannië een islamistische staat wil maken. De vernederingen zullen er in zijn ogen toe leiden dat vrouwen en kinderen zich tot de islam zullen bekeren, ook als de mannen dat niet willen. “Wat voor vrouw zal onder die omstandigheden met John willen leven? Wat zal Tracy dan doen? Ze zal zeggen: wat een schande dat (moslim) Abd Al-Ghafour iedere vrijdagavond in ons bed slaapt, en John op de vloer…. John zit met een probleem. Hij heeft de Emir binnengelaten en heeft ook zijn eigen vrouw verloren”. Dus iedereen wordt moslim. Dat, mijn beste broeders, is de islamitische staat”. Dit zijn m.i. sterke argumenten waarom het optreden van IS wel degelijk islamitisch is.

Is het optreden terroristisch?

IS gebruikt de volgende methoden om zijn doelstellingen te bereiken: Reguliere oorlogsvoering, etnische zuivering, massamoord, aanslagen op burgerdoelen, gijzelingen, gebruikmaking van kindsoldaten, onderdrukking met bruut geweld, publieke executies door onthoofding en kruisiging, marteling, verkrachting, vrouwenhandel (vrouwen van ongelovigen), propaganda, chemische wapens (zie noot 10).                                                                                                                                 
De weerlegging

Ik begin met soera 9:73 (zie noot 11).  Deze soera draagt de profeet op een heilige oorlog te starten tegen de ongelovigen die ervoor moet zorgen dat hun woning een hel zal zijn. De soera heeft ervoor gezorgd dat de in Irak en Syrië wonende christenen in hun huizen niet meer veilig zijn en zijn gevlucht. IS voert deze opdracht uit, geheel in lijn met de islamitische doctrine en overeenkomstig het voorbeeld van de profeet. Als het geschetste optreden terroristisch is, moet dan de conclusie zijn dat de Koran een terroristisch boek is? Wat er met de vrouwen gebeurt, staat o.a. in soera An-Nisā, Koran 4:24 en soera Al-Ma`ārij, 70:30. Het betekent, kort samengevat, dat vrouwen van ongelovigen vogelvrij zijn, waarmee alles is geoorloofd en ook dat voert IS letterlijk uit, zie ook Abu Waleed hierboven. Geheel in lijn met de Koran en volgens het voorbeeld van de Profeet.                 Dan de onthoofdingen en de kruisigingen. De Koran geeft o.a. in soera Al-Mā’idah, 5:33 (zie noot 12), maar ook in de Hadith, authorisatie voor onthoofdingen en kruisiging van ongelovigen. Deze daden zijn geheel in lijn met de Koran en volgens het voorbeeld van de profeet.                                                                                                                                                     Ten slotte is de strijd van de profeet Mohammed in de eerste plaats gericht tegen Joden en christenen. Dit stamt uit de 7e eeuw. De profeet Mohammed, aanvankelijk religieus leider in een half joodse stad, moest Mekka verlaten, waar hij ongeveer 150 volgelingen had. Hij ging naar Medina, waar hij naast religieus leider in een stad met een grote joodse bevolking ook geweld predikte en uitoefende. In twee jaar tijd was Medina “Judenrein”. Zijn volgelingenbestand nam met 10.000 per jaar toe. IS handelt volgens de Koran en volgt het voorbeeld van de profeet Mohammed. In die zin is het optreden niet terroristisch, maar wel in onze optiek, want wij kijken weer naar de uitkomst in relatie tot onze opvattingen. Een laatste opmerking betreffende deze paragraaf. In dit bestek is het onmogelijk een gedetailleerde argumentatie te publiceren over de juistheid van het optreden van IS in relatie tot de trilogie. Eigenlijk moet worden vastgesteld dat IS, evenals alle andere organisaties die zich baseren op de Koran en het voorbeeld van de profeet nabootsen, de islam is, zij het in een voor ons strikte en misschien extreme vorm. In het artikel zijn enkele citaten opgenomen, er zijn geweldadiger citaten en er is gewelddadiger optreden die ik echter maar weglaat, zoals afhakken en kruisigen. Foto’s tonen ons wat IS doet met soldaten van het Syrische regeringsleger, behalve het afhakken van de hoofden. Deze beelden zijn te gruwelijk zelfs voor woorden…

Screenshot_3

In het christelijke geloof vindt, voor sommigen althans, na de dood een voortzetting plaats van het leven in het Paradijs. Niettemin bestaat in bepaalde opzichten angst voor de dood, omdat de ratio het wint van de religie. De moslim kent geen vrees voor de dood. Hem/haar wordt een mooi leven na de dood beloofd, voor de mannen zelfs het consumeren van 72 maagden. Ongelovigen met de gruwelijkheden van de dood confronteren, vindt daarom op grote schaal plaats, zij hebben volgens de Koran immers geen recht op een mooi leven in het hiernamaals en ze zijn bang voor de dood!

Het bezette grondgebied

Het grondgebied dat IS bezet omvat sinds juni 2014:

Screenshot_4

Paars: in handen van de Irakese overheid                                                                                         Grijs:  in handen van de Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIS)                                       Lichtgroen: in handen van de Irakese Koerden                                                                               Rose: in handen van de Syrische overheid                                                                                       Lichtblauw: in handen van andere Syrische rebellen (Islamitisch Front, Jabhat al-Nusra en VSL)                                                                                                                                                 Donkergroen: in handen van de Syrische Koerden

Het is een enorm groot gebied, waar niet de oorspronkelijke wetgeving van het bezette land meer van toepassing is, maar de islamitische wetten, waaronder de shariawetgeving.

Coalitie of the willing

Onder leiding van de VS is een coalitie gevormd van circa 50 staten, die allen zeggen de VS te zullen steunen in hun operaties tegen IS. Hoe ze dat doen, is nog steeds niet helemaal duidelijk. In woord, geschrift, het ter beschikking stellen van middelen, vliegbases etc. Het Irakees en Syrisch gebied kent twee elkaar zeer vijandig gezinde machtsblokken. Rusland en Iran hebben er belang bij dat Assad in het zadel blijft, terwijl de westerse wereld, VS, Groot Brittannië c.s., Saoedi-Arabië (Qatar, Koeweit) de rebellen steunen en de omverwerping van Assad zouden toejuichen. De westerse landen hebben de rebellen van zeer modern wapentuig voorzien, maar de rebellen zijn zeer verdeeld in hun opvatting over de vraag hoe Assad te bestrijden en wat er gaat gebeuren als Assad het loodje legt.

Screenshot_5

Opmars van ISIL in moderne Toyota’s onder dankzegging geleverd door de Japanners

De agenda van ISIL (destijds) betrof al vanaf het begin de stichting van een islamitische staat. Zij maakte in Syrië bijna al het moderne Amerikaanse materieel buit op de rivaliserende rebellen en veroverden tevens een Syrisch vliegveld met de aldaar aanwezige vliegtuigen en het luchtafweergeschut. Het gerucht gaat dat ze MIG’s en Sukhoi’s hebben buitgemaakt en hun personeel daarop aan het trainen zijn. In Irak was de Irakese krijgsmacht door de Amerikanen met zeer modern wapentuig uitgerust, maar na strijd met IS sloegen de meeste militairen op de vlucht onder achterlating van al hun moderne militaire materieel. De tijden van Saddam Hoessein herleefden! Voor hun strijd in Irak verplaatsten ze materieel uit Syrië. De rebellen van IS zijn bijzonder goed getraind. In juni 2014 zette Iran een legerdivisie in, in de hoop de val van al-Maliki en Baghdad te voorkomen. Daarbij kreeg Iran mogelijk voor het eerst hulp van de VS, die serieus overwogen om het Irakese leger te voorzien van drones, gevechtshelikopters en meer lucht-grondraketten. In maart 2014 werden er al zo’n 100 Hellfire raketten naar Irak gestuurd. Amerikaanse grondtroepen zullen vooralsnog niet worden ingezet. Bizar genoeg worden de aan Al-Nusra/Al-Qaida verbonden rebellen in buurland Syrië juist door de VS gesteund. De regering Obama bewapent dus beide partijen in de strijd tussen de Soenitische en Shi’itische moslims en bevecht ze tegelijkertijd. Volgens een commandant ter plaatse worden de rebellen wel degelijk bewapend door de VS, onder andere met anti-tankwapens. Tevens worden rebelleneenheden, waaronder IS-strijders, militair getraind in Turkije door Amerikaanse, Duitse en Franse instructeurs, vlakbij de NAVO-basis Incirlik.  Nederland stuurt zes F-16’s en twee reservetoestellen naar het Midden-Oosten. Met de gevechtsvliegtuigen, die in Irak doelen van IS gaan bombarderen, gaan 250 militairen mee. Dat zijn vliegers en logistiek personeel tezamen. Nog eens 130 Nederlandse militairen gaan Irakese en Koerdische militairen trainen. Deze militairen onttrekt de minister van Defensie aan het bestand, waar bezuinigingen in volle gang zijn. De Nederlandse bijdrage is onderdeel van de internationale strijd tegen IS onder leiding van de Verenigde Staten. Intussen steunen 50 landen die Amerikaanse strategie, die volgens Geerts is gericht op de lange termijn. De vraag is alleen wat die steun concreet inhoudt.                                                                                                                                
Luchtaanvallen

De Amerikanen passen dezelfde tactiek toe als tijdens de twee Golfoorlogen. Er vinden beschietingen plaats met kruisvluchtwapens vanaf de grote vliegdekschepen, er vinden bombardementen plaats op IS-doelen met buitengewone precisie, zowel in Irak als in Syrië.

Screenshot_6

Amerikaanse luchtaanval in Mosul (Irak)

De politieke situatie confronteert de Amerikanen echter met het probleem dat IS zich van grenzen niets aantrekt en opereert op zowel Irakees als Syrisch grondgebied. IS heeft het lesje in Turkije ook geleerd, want de zwarte vlaggen wapperen niet meer op het buitgemaakte moderne militaire materieel en ze verspreiden zich over het terrein in kleinere groepjes. Het probleem daarbij is dat in het land Syrië nog steeds Assad in het zadel zit. Hoewel verscheidene groeperingen, waaronder IS, als rebellen aangeduid, de regering omver willen werpen, betekent het vernietigen van IS in Syrië onmiddellijk een verzwakking van de tegenstanders van het Assad-regime en dat is voor sommige westerse politici niet de bedoeling. Een tweede probleem is dat voor sommige partijen het aanpakken van IS moet plaatsvinden op verzoek van het bezette land of via een VN-mandaat. Binnen de regeringscoalitie is de PvdA hiervan voorstander. Irak heeft verzocht om hulp, maar Syrië heeft geen verzoek om hulp ingediend, want het weet natuurlijk het antwoord al. Een groot probleem voor de Nederlandse F-16´s is ook dat Assad over een zeer geavanceerd SAM-systeem beschikt, evenals de rebellen, die deze systemen hebben buitgemaakt. Volgens Telegraaf-deskundige generaal Steven Netto (Commodore-vlieger b.d.) is de Nederlandse F-16 uitgerust met een ALQ131-self protecting jammerpod een prooi voor deze systemen, omdat de modificatie ontbreekt om de frequenties van nieuwste raketten te storen. De luchtmacht heeft dit tegengesproken. Maar als Netto gelijk heeft, is tevens duidelijk waarom Nederland niet deelneemt aan operaties boven Syrië.

Conclusie

Dit alles overziend is de conclusie dat de Nederlandse regering star en stijf volhoudt aan het politiek correcte gegeven dat de islam een vredelievende godsdienst is. De Tweede Kamerleden zijn op een totaal verkeerde manier gebriefd over IS. Het is niet te hopen dat een vrouwelijke vlieger in een F-16 neergehaald wordt en levend in handen komt van IS, ze kan rekenen op dertig verkrachtingen per dag en een geketend bordeel leven. Deze vrouw zal op afschuwelijke wijze de dood vinden, evenals haar mannelijke collega’s, die onthoofd zullen worden getoond op YouTube. Want de MMS zullen deze beelden niet willen tonen om hun geachte moslims “niet voor het hoofd te stoten”, als ze dat nog hebben. De Koran is één van de boeken die te raadplegen is in de Tweede Kamer, terwijl het boek mensen aanzet tot massale genocide. Ik pleit ervoor om dat boek uit de Tweede Kamer te verwijderen!

Voetnoten:

 1. Heeft er een genocide door de islamjihadisten in de Congo plaatsgevonden, iets van gezien op TV in de westerse landen, of is dit weer politiek correct weggelaten?
 2. Het is mogelijk dat een staat (gedwongen of vrijwillig) een deel van zijn machtsmiddelen overdraagt aan een andere staat, of dat staten via een federaal of confederaal verband (een deel van) hun machtsmiddelen overdragen aan een overkoepelende staat.
 3. De islam bestaat uit vijf principes: (1) De trilogie, tevens belangrijkste principe. (2) Politiek van aard. De meeste Koran-doctrine is politiek van aard en niet religieus. Sommigen, waaronder Arabisten, kenmerken de islam hierdoor als een politieke ideologie. (3) Verdeling van de wereld in twee groepen. De islam verdeelt de wereld in moslims en ongelovigen (Arabisch voor ‘ongelovige’: kafir, meervoud kuffar). (4) De dualistische ethiek. Zo zijn er bijvoorbeeld twee verschillende manieren om kafir te behandelen: Hen te vuur en te zwaard bestrijden of ze geen strobreed in de weg leggen; ze op de meest gruwelijke wijze misbruiken of ze behandelen als aardige buren. Beide zijn gangbaar en geoorloofd. (5) De onderwerping aan de islam (door moslims en kafir). De kafir dient zich speciaal in alle politieke- en publieke leven aan de islam te onderwerpen, zo ook elk aspect van de kafir-beschaving.
 4. De “soenna” vinden we in de “Sira” en de “Hadith”. De eerste bron van de soenna is de Sira, het is Mohammed’s biografie (meest richtinggevend is “Ibn Ishaq”). De tweede bron van de soenna is de Hadith, de tradities van Mohammed, waarvan er verscheidene versies zijn, maar meestal wordt de “Bukhari-versie” gebruikt.
 5. Zestig miljoen christenen, tien miljoen boeddhisten, tachtig miljoen hindoes en honderdtwintig miljoen Afrikanen en het aantal groeit nog steeds met duizenden tegelijk.
 6. Het is de plicht van elke moslim tot jihad, opgedragen door de Koran en de profeet Mohammed. Bij jihad wordt vaak de fout gemaakt dat hiermede alleen ‘geweld met het zwaard’ wordt bedoeld, jihad is ook ‘religieuze dialoog’, ‘religieuze geschriften’ en ‘de inzet van geld’. Het jihadgeweld echter, staat in Soerat At Tawbah, Koran 9:5, in het westen het “Zwaardvers” genoemd:

“En wanneer de maanden, waarin het u niet geoorloofd is hen aan te vallen, zullen zijn verlopen, dood dan de afgodendienaars waar gij hen moogt vinden; maak hen gevangen, beleger hen en wacht hen op iedere geschikte plaats op. Maar indien zij berouw mochten betonen, en de bepaalde tijden voor het gebed in  acht nemen en de voorgeschrevene aalmoezen geven, stel hen dan in vrijheid; uw Allah is genadig en barmhartig.”  De boodschap van IS-leider aan alle moslims in de wereld is dan ook: ‘Dus neem de wapenen op, o soldaten van de Islamitische Staat! En vecht, vecht… Krijg hogere idealen, o soldaten van de Islamitische Staat. Want over de hele wereld wachten jullie broeders erop door jullie gered te worden, en verwachten jullie brigades… De tijd is gekomen dat jullie jezelf bevrijden uit de boeien van zwakte, en opstaan tegen tirannie, tegen de verraderlijke heersers – de agenten van de kruisvaarders en de atheïsten, en de bewakers van de Joden… Haast je naar de Islamitische Staat, o moslims. Ja, het is jullie staat. Haast je, want Syrië is niet voor de Syriërs, en Irak is niet voor de Irakezen. De aarde is van Allah… Dit is mijn advies voor jullie. Als jullie eraan vasthouden, dan zullen jullie Rome veroveren en de wereld bezitten, als Allah het wil.’

 1. Soera 9:29:

“Strijd tegen degenen, die noch aan God (Allah)noch aan de jongste dag geloven, en niet verbieden wat God (Allah) in zijn apostel (Mohammed) hebben verboden, en de ware godsdienst niet belijden van hen, aan wie de schriften werden geopenbaard, tot zij door het recht van onderwerping schatting (islamitische belasting) hebben betaald, en zij vernederd zijn”. Hoewel er staat “strijd”, is dit een kwestie van taal en vertalen. De Arabische versie bedoelt duidelijk met het woord strijden dat de moslim gaat vechten!

 1. Soera 9:33:

“Hij (Allah) is het, die zijn apostel (Mohammed) met de leiding en de waren godsdienst heeft gezonden, opdat hij zijn voorrang boven iedere andere godsdienst zou aantonen, hoewel de afgodendienaars er afkerig van mogen zijn”.

 1. Waleed volgt de Salafistische tak van de Soenitische islam, en citeert teksten uit de Koran en Hadith die instructies geven hoe niet-moslims moeten worden aangepakt.

‘De profeet zei: groet de Joden en christenen niet voordat zij jou groeten, en als je ze tegenkomt, dwing ze dan aan de smalle kant van de straat te gaan lopen.’ De hele stoep moet voor moslims worden gereserveerd. Daarnaast moeten ze hun voorhoofd scheren, een rode band om hun hals dragen en twee verschillende soorten schoenen aantrekken. Ook mogen ze niet dezelfde kleren aanhebben als moslims. Als een moslim een ongelovige met mooie kleren ziet, dan moet de ongelovige zijn kleren uittrekken en die aan de moslim geven,’ aldus Waleed. ‘Dit geldt alleen voor volwassenen, niet de kinderen. Je ziet hoe de islam van een kind een moslim maakt. Het kind dat in ketterij opgroeit zal zich tot de islam keren. Waarom? Omdat het kind aan zijn vader zal vragen waarom hij zijn voorhoofd moeten scheren en zijn mooie kleren aan een moslim moet geven.’

10. Onlangs is bekend geworden dat IS in Syrië chemische wapens heeft ingezet tegen het regeringsleger van Assad. In de veroverde gebieden te Syrië vond de beweging voormalige opslagplaatsen van chemische wapens van Saddam Hussein, waaronder chloorgas, tabun, sarin. Deze wapens zijn daadwerkelijk gebruikt. Er zijn slachtoffers met symptomen die duiden op een chemische aanval in de Syrische grensstad Kobani. Israëlische experts hebben bevestigd dat Koerdische strijders zijn omgekomen door een chemische aanval.

11. Soera 9:73:

“O profeet! (Mohammed) onderneem de oorlog tegen de ongelovigen en de huichelaars, en wees gestreng omtrent hen; want hun woning zal de hel zijn. Welk een ongelukkig verblijf!”

12. Soera 5:33:

“Maar de beloning van hen die tegen God (Allah) en zijn apostel (Mohammed) strijden, en er op bedacht zijn, op aarde slecht te handelen, zal wezen, dat zij gedood zullen worden, of gekruisigd, of dat hunne voeten aan de tegenovergestelde zijden zullen worden afgesneden of dat zij uit het land zullen worden gebannen. Dit zal hun ongenade in deze wereld zijn, en voor het hiernamaals zal een grote straf zijn.”

Door:
Harry de la Croix
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", Desinformatie, ISIS, Islam, islamitische ideologie, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, Linkse Kerk, meningsdictatuur, Moslims, Nederland, Overheid, politici, propaganda, Rotzakken, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

11 reacties op Voorlichting islam gebaseerd op onwetendheid! Of: Hoe politici op het verkeerde been worden gezet…

 1. likoednederland zegt:

  Zie ook de eendentest: als het kwaakt als een eend …..
  http://likud.nl/2014/10/isis-en-de-eendentest/

  Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  Een aanrader in deze is ook het boek van IBN WARRAQ: WEG UIT DE ISLAM- GETUIGENISSEN VAN AFVALLIGEN, uitgegeven bij Meulenhoff pers, met een voorwoord van Afshin Ellian. De Islam is een vuile nazi ideologie, niet meer en niet minder.

  Like

 3. Maria zegt:

  onze bloedeigen politiek heeft ervoor gezorgd, door bewapening ontkenning dat zij islam zijn etc dat deze HORROR op de planeer aanwezig is, voornamelijk de VS government en de EU eurofielen erin bewapende en zorgde dat ze trainingskampen konden hebben en zo heel de planeet in vuur en vlam zette…

  ER IS NIET VAN AAN VAN ONWETENDHEID BIJ DE PÖLITIEK DIT IS DOELBEWUST ZO GECREEERD OM ONZE ONDERGANG VAN BLANKE EIGEN RAS TE VEROORZAKEN I HET WESTEN, dit was en is het plan van die ziekelijke 2% gestoorden Illuminatie op onze planeet die zo 6000j lang de MENS HUMAN onderdrukken en oorlogen veroorzaken!!!

  onze eigen politiek is door die elite Iluminatie 2% op aarde omgekocht voor keiharde cash!!! want de mens moet uitgeroeid worden terug naar stenen tijdperk worden gekatapulteerd omdat mensen inzien welke BULLSHIT KONINGSHUIZEN ROCKEFELLERS ROTSCHILDS en al dat andere elite rucht eigenlijk zijn en zij de elite beseffen dat het VOLK MENS HUMAN ervan af wilt , er is zoveel onrechtvaardigheid op aarde zoveel oorlogen VEROORZAAKT DOOR DIE ELITE ILLUMINATIE enz enz…

  Wat de politiek ons eigen volk dan nog ONS HEEFT AANGEDAAN IS ONVERGEEFLIJK en enkel met de doodstraf te elimineren!!! die 2% elite Illuminatie op aarde sturen aan openlijk zelfs nu op WOIII om zich veilig te stellen en hebben de islam hiervoor om het vuile werk te doen,

  ONTKEN NU MAAR EENS DAT HET EEN COMPLOT IS !!!!!
  doelbewust is dit gepland met medewerking EU instelling Bilderberggroep en VS Illuminatie!!!!!
  dit is de laatste keer op aarde dat de MENS een leven heeft, het ligt nu zuiver aan de mensheid om in te grijpen, doet de mensheid dit niet verdwijnt alles en iedereen op aarde wat MENS was ook die klote Illuminatie zij gaan er ook aan !!!!

  AAN ALLES KOMT EEN EINDE OOK AAN DIE ELITE, spijtig genoeg met de mensheid mee 😦

  Like

  • Maria zegt:

   een tijdje geleden had ik het op een van de posten over die ZWARTE MAGIE van moslims en occulte magie Illuminatie, wel het komt uit wat ik schreef op een bepaald moment keert dat tegen jezelf, SAUDI ARABIE, moet nu niet ,komen zeiken klagen ed WANT ZIJ WAREN DEGENEN DIE IN GANS DAT MIDDEN OOSTEN SAMEN MET QATAR terrorisme overal steunde SAMEN met de VS hen trainde weet ik wat, wel…. nu hetgeen ze zelf gecreëerd hebben tegen hun keert door opelijk hun mekka op te blazen bewijst mijn standpunt van toen, YOU DON’T PLAY WITH EVIL FORCES, macht controleer je NIET EVIL MACHT controleert YOU!!!! en saudi arabie gaat wat meemaken nu want de ironie weten jullie eigenlijk dat de saudi’s helemaal geen islam aanhangers zijn NOPE zijn Illuminatie geinstaleerd door de VS daar de El saudi familie vandaar heet dat land saudi arabie…. enig idee wat hen te wachten staat daar die saudi’s??? ikke wel
   want van kleins af aan wist ik waaraan waaraf en weet zoveel over die Annunaki sumerische tijd enz… hier laat ik het bij want heb al teveel geopenbaard wat normaal niet mag… ma ar ja het is 1 sec voor 12 voor gans de planeet…. eraan gaan we heel het menselijke ras en mss zelfs de aarde zelf had al gepost over NIKOLA TESLA H.A.A.R.P dat device kan de aarde in 2 laten spijten, de annunaki hadden hunn eigen planeet (er waren vroeger 10 planeten ipv 9 nu in het universum) zo vernietigd en kwamen daardoor op onze aarde terecht!!!

   Like

 4. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  De politici kunnen net zo goed het internet op als wij, horen het ook geregeld aan van Wilders, hebben zelfs personeel om zaken uit te zoeken en na te trekken zodat beslissingen op feiten zijn gebaseerd — maar ze WILLEN niet.

  Like

 5. Jean zegt:

  Verwacht nooit ‘kennis van zaken’ bij politiekers, hun bek stinkt steeds als een rioolput van het steeds maar konten likken, ze zitten steeds met knieklachten van het kruipen.
  Als er een soort onder de mensen bestaat waar ik van walg zoals ik van islamieen walg dan zijn dat toch de politiekers.

  Like

 6. Avidia zegt:

  Ik wilde dat wij eens met z’n allen opstaan in protest, wij moeten alleen maar betalen voor al die rendabelen, ze voeren geen reet uit, profiteren alleen maar, zitten op hun luie reet, of demonstreren tegen ons, wij die hun voeden!!!!! het is onuitstaanbaar, die smerige witte jurken brigaden, die ons land en onze straatbeeld verpesten, weg met die witte jurken parade!!!!

  Like

 7. Avidia zegt:

  sorry, moet onrendabele zijn.

  Like

 8. b. gast zegt:

  Een religie die mensen verandert in vrouwen- en kinderverkrachters, genocideplegers, sadistische seriemoordenaars, narcistische racisten en pathologische leugenaars. Een religie die hun schepper zien als een opperpooier en het hiernamaals als een luxe bordeel als beloning voor hun immorele en criminele daden.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s