Tineke Bennema, “Moslims are here to stay??!”

Screenshot_44

(Door: Henk V.)

Op de open brief van Tineke Bennema is door veel forumdeelnemers inhoudelijk goed onderbouwd gereageerd. Zij plaatsten met hout snijdende argumenten en zeer kritische kanttekeningen bij het verhaal van de briefschrijfster. Die tegenargumenten onderschrijf ik en het lijkt mij niet zinvol ze nog eens uitvoerig te herhalen. Ik wil reageren op het volgende citaat: “They are here to stay. Het hangt er dus vanaf hoe jij naar moslims kijkt.”

Van meet af aan is de instroom van mensen met een islamitische achtergrond puur mensenwerk geweest en niet een natuurproces waarop wij geen greep of invloed kunnen hebben! Steeds  werden er door mensen besluiten genomen die tot de binnenkomst van grote aantallen moslims hebben geleid. De eerste initiatieven gingen inderdaad uit van het bedrijfsleven, maar sindsdien regelden overheden op nationaal en supranationaal niveau het migratieproces en dat gaat door tot op de dag van vandaag.

Zo kwamen door toedoen van de EU, die het vluchtelingenverkeer ruimhartig de vrije hand geeft, vorig jaar 130.000 nieuwkomers ons land binnen: een aantal waarmee je een middelgrote provinciestad vult. Iedereen die zich aanmeldt als vluchteling heeft het recht om deel te nemen aan het toelatingsproces. Die heeft alvast één voet over de drempel van ons land gezet. Het aantal van vorig jaar is nu allang overschreden.

Door een politiek van gezinshereniging kwamen in de loop der jaren ook de nodige aantallen nieuwelingen binnen, voor het merendeel afkomstig uit islamitische gebieden. En, zoals al door meerdere mensen hier terecht is opgemerkt: sinds 1975 (het Verdrag van Straatsburg) zijn de EU en het islamitische Midden-Oosten onlosmakelijk met elkaar verbonden en continu met elkaar in gesprek. De vrije instroom uit de islamitische hemisfeer was een van de onderdelen van de overeenkomst, evenals de onbelemmerde intocht van het islamitische gedachtegoed..

Al deze activiteiten hebben zich voltrokken – en voltrekken zich nog steeds – zonder ook maar enige inspraak van de hier oorspronkelijk wonende bevolking. Deze heeft zich gewoon te schikken in haar lot en de nieuw ontstane situatie in een sfeer van berusting te accepteren. Ons wordt opgedragen vooral het verrijkende effect van de nieuw te vormen maatschappij op waarde te schatten.

Kritische noten worden niet op prijs gesteld. Wie kanttekeningen plaatst met betrekking tot de islam krijgt meteen een zwaar beladen stempel. Dit riekt naar dictatuur en naar mijn mening leven wij dan ook al lang niet meer in een democratie, want de door ons gekozen overheden leggen geen verantwoording af aan het volk. maar aan “Brussel”. En wat de EU dwingend  van ons verlangt, is duidelijk: wij MOETEN positief  tegenover de islam staan, want deze ideologie is goed voor ons.

En als er in dit afgedwongen samenzijn van moslims en niet-moslims verstoringen in de onderlinge verhoudingen optreden, dan ligt de fout nagenoeg steeds bij de maatschappij die hen onderdak biedt, is de gangbare politiek-correcte invalshoek. Het zouden de omstandigheden zijn waaronder zij noodgedwongen moeten leven die tot radicalisering onder moslims leiden. De moslims worden door ons afgewezen… ja, ja..

Het is merkwaardig dat er verder geen enkele niet-christelijke religie of ideologie binnen onze landsgrenzen is die dat sterke gevoel van afgewezen worden heeft! Geeft dat niet te denken? En dat is niet alleen in Nederland zo, maar in ELK westers land! Wat leert ons dit?

De westerse maatschappijen zijn behoorlijk tolerant aangelegd en dat gaat absoluut op voor Nederland. Intolerantie was nooit onderdeel van onze cultuur als zelfstandige natie. Er waren zeker kortstondige fricties tussen overtuigingen, maar nooit van dien aard dat het leven van andersdenkenden daardoor onmogelijk werd gemaakt.

Wanneer wij mogen vaststellen dat overal in het Westen – in meer of mindere mate – de islam in de clinch komt te liggen met de leefwijze van degenen die daar oorspronkelijk woonden, dan zou dat zeer zeker kunnen worden veroorzaakt door de opvattingen die de moslims zelf koesteren. De wrijvingen die ontstaan, komen niet in eerste instantie door omstandigheden in de maatschappij buiten de moslims, maar door hun innerlijke gesteldheid waarop de buitenwereld reageert!

Ik poneer dan ook maar weer eens deze stelling: In geval van immigratie mag van de binnenkomende migrant verwacht worden dat deze zich aanpast aan de cultuur en de leefwijze die in het land van vestiging al bestaan! De aldaar gevestigde cultuur is per definitie dominant.

Deze veronderstelling houd ik voor volstrekt logisch en verdedigbaar. Binnenkomers passen zich aan en wanneer zij daartoe niet bereid zijn, dan kunnen zij beter naar elders vertrekken. Wanneer zij het voornemen hebben hun nieuwe vaderland naar hun hand te zetten, dan gedragen zij zich als veroveraars en daar zit geen enkel zichzelf respecterend land op te wachten.

Screenshot_46

IEDEREEN die hier binnenkomt, had moeten worden voorgehouden waar hun nieuwe thuisland voor staat! Het heeft een vrije, democratische leefcultuur, met joods-christelijke en humanistische opvattingen die hun weerslag vinden in onze wetgeving die op IEDEREEN van toepassing is. Deze constructie zorgt voor een enorme vrijheidsbeleving, ook op persoonlijk vlak.

In deze leefcultuur zijn mannen en vrouwen volstrekt gelijkwaardig en hebben zij beiden volledig gelijke rechten, kansen en mogelijkheden voor het maken van persoonlijke keuzes en voor hun ontwikkeling. In onze wereld zijn de gedachten en het uiten daarvan VRIJ! Men mag geloven wat men wil en men heeft het recht ongestraft afstand van dat geloof te nemen.

Bovendien heerst hier een duidelijke scheiding tussen wat men persoonlijk gelooft en het leven van alle dag. Aan deze scheiding tussen geloof (“kerk”) en staat mag nooit worden getornd. Het is zaak dat men deze zeer vrije samenleving zonder terughoudendheid respecteert en intact laat.

Aan deze samenleving dient NIET te worden gesleuteld.

Dit beeld had de binnenkomers moeten worden voorgehouden. De werkelijkheid ziet er anders uit.

Wat ik “politiek correct” zeer kwalijk neem, is dat men zich niet daadwerkelijk heeft verdiept in de diepste drijfveren die achter de islam schuilgaan. Voor menigeen lijken alle religies op hetzelfde neer te komen. Er zouden slechts graduele verschillen tussen het Joden- en christendom en de islam bestaan. Gemakshalve noemt men deze drie de “Abrahamitische religies”, omdat in alle drie de aartsvader Abraham opduikt.

Dat het Joden- en christendom in elkaars verlengde liggen, laat het bestaan van de Bijbel zien: het Oude Testament is van Joodse origine en het Nieuwe Testament is het christelijke voortborduren op de thema’s die in het Oude Testament aan de orde komen. Deze twee godsdiensten stellen de persoonlijke beleving centraal. Er worden lijnen uiteengezet die persoonlijk uitgewerkt moeten worden. Beide religies zijn dus primair individualistisch van aard en daarom kon in de westerse cultuurgeschiedenis het humanisme daarop zo goed inspelen en het samengaan van deze stromingen zorgde dus voor het sterk individualistische karakter van de westerse samenlevingen. Voor de menselijke geest zijn de ontplooiingsmogelijkheden ongekend ruim. Daaruit is bijvoorbeeld de kracht van het Westen te verklaren en de hoge vlucht die kunsten en wetenschappen konden nemen. Er waren eenvoudigweg geen belemmerende obstakels.

In haar ongelofelijke naïviteit ging politiek-correct er van uit dat voor de binnenstromende moslims het Westen een paradijselijke vrijheid zou bieden. Dit is een dodelijke vergissing gebleken. Iedereen die zich verdiept in de wereld waar de islam regeert, zal weten dat elke pasgeborene daar automatisch als moslim wordt beschouwd en als gevolg daarvan onder een theocratisch soort denken gaat vallen. Het strakke regime waaronder men komt te leven is groepsgericht. Het is belangrijk dit te beseffen: zij die hier binnenkomen en in hun geestelijk klimaat blijven leven, zijn allereerst groepsmensen, die zich allemaal hebben te houden aan voorschriften die zij kritiekloos moeten opvolgen. Afwijkende persoonlijke interpretaties worden niet op prijs gesteld en zelfs bestraft wanneer zij met de leer van de koran in botsing komen. Geloofsafval wordt in principe niet geaccepteerd. In meerdere gevallen worden de afvalligen zwaar gestraft.

Acceptatie van en respect hebben voor niet-specifiek islamitische geloofsopvattingen zijn verboden! Geen enkele godsdienst is namelijk gelijkwaardig aan de islam en indien niet- moslims WERKELIJK in blijvende vrede met de moslims willen blijven leven, dan zullen zij zich zonder uitzondering aan de dominantie van de islam moeten onderwerpen, of zelf moslim worden. Christendom en Jodendom leven in een verwerpelijke staat van dwaling. Bovendien hebben zij zich vermengd met puur menselijke opvattingen uit het humanisme.

In de ogen van de ware gelovigen zijn zij geen partij voor degenen die zich door de zuivere gedachten van hogerhand laten leiden. Zij zijn, zoals Mohammed zei: “De voortreffelijkste onder de mensen.” Moslims die ernst maken met hun religieuze beleving zullen zich dan ook op geen enkele wijze echt kunnen aanpassen aan wat wij de westerse leefstijl noemen. Zij blijven altijd in de eerste plaats moslims, in de tweede plaats Turks of Marokkaans en pas daarna – als het een beetje meezit – Nederlanders. Het liefste zouden zij zien dat IEDEREEN zich aan de islamitische voorschriften hield, vastgelegd in de sharia.

En dan mag men zich – dit alles overziende – toch wel eens goed gaan afvragen waar het probleem tussen moslims en de westerse samenlevingen vandaan komt!.

Binnenkomers hadden zich aan ons moeten aanpassen, niet andersom! Reken maar niet dat ik mij ooit aan de sharia onderwerp. Onze wetten en leefwijze bevallen mij veel te goed. Ik houd van VRIJHEID.

Screenshot_45

Door:
Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Nederland, Vrijheid, Westen. Bookmark de permalink .

42 reacties op Tineke Bennema, “Moslims are here to stay??!”

 1. janfreak zegt:

  Toch vrees ik dat over enkele tientallen jaren de moslims in ons land de meerderheid uit gaan maken en dan beroepen ze zich op onze democratische beginselen, de meerderheid heeft het voor het zeggen. Ergo, wij zullen dan onder de sharia moeten leven, of we willen of niet. De enige manier om het tij te keren is dat alle Europese landen de moslims uitwijzen.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Een alternatief zou kunnen zijn : bij de landelijke verkiezingen de PVV de absolute meerderheid in de Tweede Kamer bezorgen..
   De waarheid BLIJVEN verkondigen, luid en duidelijk, zodat dat meer en meer mensen de situatie doorkrijgen.Dat kan het begin zijn van .de gewenste omslag,
   Maar je hebt gelijk, @janfreak, de tijd begint zeer te dringen.

   Like

 2. Cathja zegt:

  Helder geschreven! Verplicht ‘leesvoer’ voor de Tweede Kamer, en voor iedereen die akkoord gaat met het inleveren van onze vrijheid!
  Tijd voor een ander geluid.

  Like

 3. Pieter G zegt:

  citaat: De eerste initiatieven gingen inderdaad uit van het bedrijfsleven, maar sindsdien regelden overheden op nationaal en supranationaal niveau het migratieproces en dat gaat door tot op de dag van vandaag.
  ————–
  Eerst was er sprake van TIJDELIJKE arbeidskrachten. de zogenaamde gastarbeider.
  Het principe om voor korte tijd menselijk arbeid in te huren om werk te verrichten als daar een tijdelijk tekort voor is zoals bij seizoen arbeid ook gebruikelijk is lijkt me vrij normaal.

  Ook al was net voor die tijd besloten door de overheid dat 10 miljoen inwoners te veel werd in Nederland en dat deze overbevolking gesimuleerd moest worden om te emigreren.

  Dat daar moslims voor gevraagd werden was eigenlijk al de eerste misser omdat die zo gigantisch anders in het leven staan dan wij in het Westen, en dan naar het super open en vrije Nederland waar alles gezegd en gedaan mocht worden. Dat daar van begin af aan niet negatief op gereageerd werd doet erg naïef en wereldvreemd aan.
  Maar goed, het ging om tijdelijke arbeidskrachten.
  De kolossale fout werd gemaakt door de islam in een massa immigratie project hier naar toe te halen wat alleen maar samenleving ontwrichtend kan uitpakken.

  Tot op de dag van vandaag snap ik niet dat de bestuurders van die misdaad niet opgepakt en berecht zijn.
  En verder is er niets liever dat ik wil dan dat de islam voorgoed uit dit land verdwijnt. Want deze ideologie heeft veelvuldig bewezen niet in onze maatschappij te passen. Het heeft een ernstige degeneratie te weeg gebracht en vrijheden die voor de intrede van de islam als vanzelfsprekend waren zijn totaal naar de haaien.
  Wat dat betreft ben ik alleen maar negatiever over de islam gaan denken.
  En onze bestuurders zie ik steeds meer als een parasitaire kaste die fout op fout op fout stapelen zonder ook maar iets goeds te doen.

  Like

 4. Leo zegt:

  Even Off-topic, heet van de naald maar toch WETENSWAARDIG.
  Obama / CIA War Crimes.

  http://www.whatdoesitmean.com/index1815.htm

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  Henk V, keurig verwoord! En zo conform de waarheid. Ik ben het volledig met je eens, Henk, dat ieder die Nederland binnenkomt, en hier wenst te verblijven, zich AANPAST aan onze NEDERLANDSE SAMENLEVING. En buiten de moslims/islam is dat met de meeste immigranten NOOIT een probleem geweest. Sinds de “tapijtvreters”, dankzij de verraders van; CDA, VVD,PvdA en D66, hier MASSAAL binnen kwamen, is het GEDAAN met het VREEDZAAM SAMENLEVEN. Ik vind de politieke PLOERTEN wat dat betreft de hoofdschuldigen!

  Like

  • Henk.V zegt:

   Dank je. Tom.De waarheid is zelden ingewikkeld. Het is werkelijk niet zo moeilijk om te begrijpen dat redelijkerwijs de islam ons werkelijk niets heeft te bieden.
   Onze maatschappij zit erg goede in elkaar! Waarom zouden wij onze hoge mate van vrijheid en ruimdenkendheid moeten inruilen voor simplisme , bekrompenheid en dwang?
   De logica daarvan ontgaat mij geheel.
   Het geeft aan hoeveel schroefjes er in het linkse denken in de loop van de tijd zijn los getrild sinds de linkse voorkeur voor de islam het gezonde verstand begon aan te tasten.

   Like

 6. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  Ban. de. Koran.

  Like

 7. Goed stuk,alleen;daarvoor is het nu te laat!Er zullen maatregelen moeten worden genomen,door ons;helaas!Omdat politici er te laf voor zijn!Dagelijks komen er nog steeds hordes van die sprinkhanen binnen,die nooit meer weg gaan,als het aan de regering ligt!Dus moeten wij zorgen,dat het niet meer van de regering afhangt en het heft in eigen hand nemen:alle uitvreters retour!Echte vluchtelingen uitgezonderd,en GEEN gezinshereniging!En dan nog,ook voor vluchtelingen:aanpassen,meedoen,of;retour!En….kansloos op politieke en/of bestuurlijke functies,en geval van dubbel paspoort!

  Like

  • Henk.V zegt:

   Die reactie begrijp ik, Yvonne, Het zal zeker noodzakelijk zijn dat iedereen gaat nadenken over de te verwachten scenario’s en daarop anticipeert…

   Like

   • Lis zegt:

    Goed gezegd, Henk en Yvonne. Daar zou ik nog wat aan toe willen voegen. De schuldigen zijn niet alleen de sprinkhanen zelf en de verantwoordelijke politici, maar ook de gewone burgers die er ijverig aan meewerken. Denk maar aan beroepskrachten en vrijwilligers die er alles aan doen om de gelukszoekers zoveel mogelijk in de watten te leggen. Zo langzamerhand vind ik de persoon die wat geld geeft aan een roma met een trekzak net zo goed een fout gutmensch als alle hierboven genoemden. Er is een enorm probleem gecreëerd en elke handeling die hier verder aan bijdraagt, is in mijn ogen zo fout als het maar kan.

    Like

   • Lis:er zijn meer nsb’ers onder ons,dan je wil weten,of verwacht:je zou er moedeloos van worden!

    Like

 8. Qvic zegt:

  Gezien de ernst van dit verhaal wordt het steeds nijpender om deze toestroom van islamieten een halt toe te roepen, voordat ons land compleet ten prooi valt aan de islam. De verzorgingsstaat Nederland is financieel al leeg gevreten/gegraaid van daar dat er nu over een participatie samenleving wordt gesproken. Ze weten nu al niet meer, waar we al die toestromende islamieten moeten laten in het land. De regeringen weten ook bijna niet meer hoe ze de werkende nog verder financieel uit kunnen knijpen, om deze islamieten hun VIP behandeling in onze samenleving te kunnen bekostigen. Hoe nu verder? Want dit kan toch niet constant maar doorgaan.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Dit kan ook niet zo doorgaan,@Qvic, maar de EU die het proces van de de ondermijning van de oorspronkelijke bevolkingen en hun culturen BEWUST gaande houdt, geeft de koers van de nationale overheden aan.
   Er is geen overheid meer die zich daar werkelijk tegen verzet.Wij moeten dus vaststellen dat alle landen momenteel door zetbazen van de EU worden geregeerd.

   De leiding van de EU is echt NIET geïnteresseerd in het lot van de autochtone bevolkingsgroepen in de diverse landen..
   Men wil één grote eenheidsstaat die tot aan de grenzen van Rusland reikt.
   De ”provincies”( of staten naar Amerikaans model) van de nieuwe superstaat,dat wil zeggen de oorspronkelijk zelfstandige landen, zullen allemaal GEMENGDE bevolkingen hebben, waarin het blanke ras een minderheid zal vormen.
   In alle gebiedsdelen zullen de bevolkingen een min of meer gelijke samenstelling hebben, wat het door de EU gewenste eenheidsgevoel zal bespoedigen.
   Daarom ook blijft de EU – steeds gebruikmakend van nieuwe redenen- onverdroten doorgaan met het toelaten niet-westerse elementen tot ons werelddeel.
   Die rampzalige instroom neemt niet af , maar TOE. Tienduizendtallen -met doorgaans een islamitische achtergrond- stromen jaarlijks Europa binnen”
   Die MOETEN van de EU hun plaats in de nieuwe superstaat krijgen. Dat toelaten zorgt voor een aangenaam gevoel bij politiek correct. Ook onze voormalige staatshoofd vond de aanblik van van zoveel veelkleurige verrijking erg mooi, hoewel zij zich liet ontvallen -niet vermoedend dat er een microfoon aanstond- dat zij ” ze liever niet bij haar op de stoep zag.”. :-).

   De nieuwe heersers zullen in hun privé bestaan van deze ”zegeningen” weinig merken!
   De EU verrijkt haar dienaren zeer. De salarissen liggen buitengewoon hoog,en daarbij komen maandelijks werkelijk prettige toeslagen EN de loonbelasting ligt immens laag (lager dan 2%,..), om over de riante pensioenregelingen maar te zwijgen.
   Ook qua huisvesting zal het de EU dienaren aan niets ontbreken.Kortom, bij de EU zit je goed.

   De EU werkt met een verdeel- en heers politiek, want men weet heel goed dat de islamitische belevingswereld zich niet goed verdraagt met de westerse leefwijze, maar dat zal de EU leiding een zorg zijn! Sinds 1975 zorgt de EU voor een in dominantie toenemende aanwezigheid in de EU !
   Door deze strategie worden de getalsmatig veel grotere autochtone bevolkingen – die merendeels niet islamitisch zijn- namelijk BLIJVEND in conflict situaties gemanoeuvreerd en steeds bezig gehouden en waar twee honden om een been vechten.. gaat de EU er rustig mee heen. ZO houdt de EU ons dus in toom..En op die manier bereikt de EU zo onzichtbaar mogelijk(!!) haar doel, want wie houdt er zich nu BEWUST met de EU bezig??? Nagenoeg niemand!! En dat terwijl door toedoen van de EU een ongekend verderf op ons af komt!

   Daar komt nog bij dat de -eveneens zeer bedenkelijke- herverdelingspolitiek van de EU wel is waar een algehele welvaart in het hele gebied tot stand brengen, maar die zal aanmerkelijk lager uitvallen dan wij tot dus nu toe gewend waren. De voortekenen daarvan dienen zich al lang aan…

   Maar ook dat is geen punt voor de EU!
   Wel is waar zal er veel meer armoede zijn, maar de infrastructuur is immers intact en er zullen massa’s mensen zijn die voor veel lagere lonen willen werken…
   Oh, blasted brave new world!

   Het spreekt vanzelf dat Wilders volstrekt gelijk heeft wanneer hij stelt dat wij weer over ons EIGEN lot moeten beschikken en ons uit de wurggreep van de EU moeten bevrijden.
   Als dat zou lukken, dan zou je ogenblikkelijk ook de islamisering efficiënter kunnen aanpakken.,

   Like

 9. Theodoor zegt:

  Sterk stuk, helder en informatief. Net zo als de meeste reacties op het schijven van T. Bennema bij depostonline.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Ja, dat viel mij ook op, Theodoor.Goede reacties vind ik een heel goed teken, want die geven aan dat de aangeboden informatie adequaat wordt verwerkt.
   Het goed op een rijtje zetten van de gegevens die ons bereiken zou meer en meer onze kracht kunnen blijken te zijn, denk ik, vooral in strategisch opzicht.
   Wij beschikken in het algemeen namelijk echt over veel feitenkennis, doorgaans aanmerkelijk meer dan degenen die de lijnen uitzetten in politiek correct!
   KENNIS ZOU MACHT MOETEN ZIJN!
   Bedenk dat de politiek correcte elites hun kracht NIET ontlenen aan hun surplus aan doorzicht en kennis, maar aan hun vermogen om enorme netwerken tot stand te brengen! Dáár ligt hun kracht….
   Indien de kritische realisten in de samenleving datzelfde talent voor netwerken hadden ontwikkeld, dan had het tij allang gekeerd kunnen worden!
   Maar hoe breng je zoiets tot stand in een groot potentieel aan mogelijkheden waarin zich zoveel rasechte INDIVIDUALISTEN bevinden??
   Dit zou een groot aandachtspunt voor iedereen moeten zijn..

   Like

 10. Fred zegt:

  Er zijn 5 factoren die het westen uiteindelijk in een bloedig conflict met zijn moslims (en ander derde/vierde wereldongedierte) zullen dwingen: hun sectarisme, hun criminaliteit, hun gewelddadigheid, hun opruiing, en hun parasitisme. Draai en keer het in alle windrichtingen die je maar kan vinden, ook die die niet op het kompas staan, eraan ontkomen doe je NIET.

  Like

 11. Charles Martel zegt:

  In het christendom gaan moordenaars en verkrachters naar de eewige verdoemenis; volgens de islam verdienen ze op die manier het paradijs van de 70 hoeri’s. Martelaren in het christendom zijn mensen die hun geloofs-‘overtuiging’ met de dood bekopen; in de islam zijn het de beulen die tegenslag hadden bij de afslachting van mensen die er een andere geloofsopvatting op na houden.

  Like

 12. windwens zegt:

  Daarom moeten er geen moslims meer bij komen en die er al zijn moeten maar eens tussen de oren krijgen dat het hier geen moslimland is en als ze met deze feiten niet kunnen leven dan ga je lekker daar wonen waar je, jezelf wel thuis voel. Ze weten nu als de beste dat Europeanen zich niet laten bekeren ook niet met het zwaard, als men daar niet tegen kan het zelfde lot naar een land gaan waar ze dit wel graag hebben. Ga lekker met zijn alle in Afrika wonen lekker ruim, lekker groot lekker warm, en vruchtbaar land. Laat als moslims onder elkaar eens lekker de handen wapperen en wellicht wordt het nog wat. Of ga naar Suriname lekker groot en heeft ook al deze voordelen, voor de Nederlandse moslim erg handig ze spreken er zelfs de Nederlandse taal nog.

  Like

 13. Jan zegt:

  Tineke-Hoofddoek-Bennema (1) vervalt in haar betoog in de eeuwige valse riedel: ‘Gastarbeiders kwamen hier omdat ‘wij het vuile werk niet wilden doen.’ In de mijnen werkten ook Nederlanders die toen gezegd werd dat zij zouden worden gesloten, liever dood gingen. Bij Pernis werkten ook Nederlanders, deden ook vies werk. Spanjaarden en Italianen kwamen hier, maar leverden geen problemen op, evenmin de Vietnamezen, die stelden geen eisen, iets wat Bennema duidelijk ontgaat. Moordende moslims is een fout van ‘ons’, (ook van Bennema?) omdat wij ons weigeren te onderwerpen aan hun eisen. Bennema is iemand met het standpunt ‘weg met ons en leve de islam’ waarin zij geen enkel gevaar ziet ondanks haar pronken met ‘middenoosten studies.’ Overigens, waarom zouden wij iemand die hier komt/wil werken in de watten moeten leggen?

  Dat de islam de niet-islamiet veracht komt geen moment bij Bennema op. Dat zij niets voorstelt binnen de islam, beseft zij geen moment. Voor Bennema het verhaal van een ex-moslim uit Egypte en gevlucht naar Amerika:

  Ik vrees dat het betoog paarlen voor de zwijnen is. Bennema lijkt er een pro-islam agenda op na te houden of is een onmetelijk dom mens. Afgelopen maand september hield zij een betoog (2) voor de vrienden van Sabeel. Over deze organisatie die geleid wordt door Naim Aateek (hier op het blog eerder over geschreven) Nevenfunctie: antisemiet. Op de bijeenkomst die ging over ‘het lot van de Palestijnen’ stak zij dezelfde riedel af die wij kennen van figuren als Van Agt en Meulenbelt, doorspekt met halve waarheden en hele leugens (“Ik hoef niet te schetsen hoe groot de destructie is in Gaza, het getal van meer dan 2000 doden, de duizenden gehandicapten, dat zal Anja Meulenbelt veel beter doen.”).
  Volgens Bennema is ‘het probleem’ alleen dmv terreur tegen Joden op te lossen. Zij noemt dit ‘gewapend verzet.’ Van de ‘Palestijnen’ werd het land gestolen door Joden en met de diverse bevolkingsgroepen in het voormalige Palestina werd geen rekening gehouden, wat een pertinente leugen is. Bennema: “Palestijnen evolueerden dus van een nobody (3), naar een terrorist, naar een stenengooier, die op een zekere sympathie kon rekenen in het westen. Ook werd er meer duidelijk over de bezetting, de achterstelling in rechten en welvaart, de vernederingen”. Voor Bennema is maar één schuldig: Israël, bron van alle ellende die zich de rol van slachtoffer heeft aangemeten. Als voorbeeld van leugenachtige en hypocriete Jood neemt zij Elie Wiesel die schreef dat Palestijnen aanhangers van een doodscultultus zijn en Bennema vindt het antwoord van Sara Roy (4) in (het antisemitische) Counterpunch dan ook zeer raak.

  Zonder verder in te gaan op de regelrechte bagger van Bennema hier een paar statements van haar:
  – Israël is vooral het product van Auschwitz
  – Joden bezetten land dat niet van hen is, een perfide systeem
  – intifada is stenen gooien
  – wrede en laffe Joden vermoordden kinderen, schoten hen in de rug
  – Joden zijn leugenaars, verdraaien het beeld van ‘Palestijnen’ en moeders die zorgzaam zijn met hun kroost
  – huis-tuin-en-keukenraketten veroorzaken géén slachtoffers, dat doen Joden
  – Palestina is een staat in de VN
  – ik ben blij met de (antisemitische) betogingen
  – ik ben blij met Clara Legene (beroepsleugenaar, beroepsantisemiet, vriendin van Meulenbelt)
  – wij moeten doorgaan het beeld van Israël te verdraaien, (dwz leugens vertellen)

  Tussendoor de minachting voor Joden en Israël: het uitverkoren volk, onze lieveling Israël

  Wie weerwoord durft te geven is een leugenaar zoals blijkt uit commentaren van Likoed op andere stukken van Bennema, die Likoed ook voor leugenaar uitmaakt:
  http://www.tinekebennema.nl/blog/nederlandse-vrouw-in-bezet-gebied/

  Bennema heeft een probleem met Joden, dwz zij haat hen. In een brief van Likoed Nederland van 1996 wordt over Bennema gezegd:
  Zij vindt het hele joodse volk verwerpelijk, gezien haar uitspraak “schokkend is het te bedenken dat een meerderheid van dit volk een einde maakt aan het vredesproces”.
  Zij doet scherpe uitspraken over politiek rechts in Israel: “Likoed is als zesde plaag over de Palestijnen uitgestreken”, “Netanjahoe deelt de genadeklap aan hen uit”, enzovoort.
  (…)
  http://likud.nl/1996/06/tineke-bennema/

  1. Een driewerf hoera voor de hoofddoek
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1162168/2009/09/11/Een-driewerf-hoera-voor-de-hoofddoek.dhtml
  2. http://www.tinekebennema.nl/blog/speech/
  3. In het verdrag van San Remo staat echter het volgende:
  (…) The Mandatory will be responsible for putting into effect the declaration originally made on November 8, 1917, by the British Government, and adopted by the other Allied Powers, in favour of the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. (…)
  San Remo Resolution http://www.cfr.org/israel/san-remo-resolution/p15248
  4 Over Sara Roy: Collaborators in the War Against the Jews: Sara Roy
  http://www.frontpagemag.com/2009/steven-plaut/collaborators-in-the-war-against-the-jews-sara-roy/
  Wie Sara Roy zegt zegt Ali Abunimah, Ilan Pappé, Omar Barghouti, Noam Chomsky enz.
  http://cifwatch.com/tag/sara-roy/

  Bennema heeft Midden-Oosten studies gedaan. Op de site van de UvA lees je onder de kop carrièreperspectief: Afgestudeerden Hebreeuws komen relatief gemakkelijk aan de slag in de (Amsterdamse) Joodse culturele sector en de Joodse erfgoed- en kennissector.
  http://gsh.uva.nl/nl/masters/masterprogramma-s/alle-masters/content23/carriereperspectief/carriereperspectief.html
  Dat kan Bennema onder haar schoenzool schrijven

  Like

 14. Theresa Geissler zegt:

  Tja, Henk, dit heeft Daniel Greenfield op zijn eigen beeldende manier al gezegd in zijn essay “Kijk naar de overkant van de grote plas…..etc.,” ik zei het, in navolging van hem, enige tijd geleden nog in mijn artikel “Verkeerde benadering, verkeerde signalen”en nu zeg jij het maar weer eens. Omdat het de zuivere waarheid is. Omdat alle andere benaderingen alleen maar leiden tot ‘buigen of barsten, dat wil zeggen: Voor ons, westerlingen, uiteraard.
  Maar het is dan ook waarschijnlijk niet eens zo, dat Links Nederland zo graag wil buigen, of zich aanpassen. Zij hebben zich alleen maar van meet af aan de goedmenschelijke gedachte eigen gemaakt: Behandel de moslims met alle begrip en coulantie, dan komt het met een paar generaties vanzelf goed en leven wij allemaal vreedzaam samen. Want tenslotte was de islam “een Godsdienst als alle andere…..”
  Dat is nu even anders uitgepakt, maar zij verdómmen het om dat toe te geven, omdat ze die goedmenschelijkheid niet los kunnen/willen laten -Op excessen als met IS hadden ze immers van z’n levensdagen niet gerekend!
  Nu ze ervoor staan, hebben ze er geen weerwoord op en vallen alleen maar in herhalingen.
  Maar realistisch Nederland zit ermee! ZIJ hebben er tegen Wil en Dank maar in mee te gaan, HUN leider wordt verdacht gemaakt en vervolgd…..
  Eens zal ook Links toegeven, dat ze d i t niet voor ogen hadden…..Als het te laat is.
  Tenzij de maasa bijtijds wakkergeschud wordt, natuurlijk……

  Like

  • Henk.V zegt:

   Hou vast aan dat laatste zinnetje, Theresa.
   Lees mijn reactie op Theodoor eens door, als je wilt.
   Terwijl ik hem antwoordde begonnen bepaalde stukjes legpuzzel plotseling op hun plaats te vallen en begon mij iets zeer te dagen.Dat overkomt mij vaker.
   Waarom is politiek zo effectief, terwijl zij heel veel ontwikkelingen helemaal niet goed kunnen inschatten?
   Links bedient zich van netwerken..
   En wat zouden wij, kritische mensen ,die echt veel meer processen doorzien, moeten doen om onze grotere kennis om te zetten in VEEL meer invloed…?

   Like

 15. Geronimo zegt:

  De stelling “Islam is gelijk aan religie”, en de daarmee gepaard gaande erkenning van de islam bij ons in deze hoedanigheid, is de oorzaak van alle kwaad en alle ellende geweest, van alle miserie die wij nu al kennen, en die ons nog boven het hoofd hangt.

  De ongebreidelde instroom van vreemdelingen, die wij nu overal in Europa kennen, heeft niets meer te maken met een gezonde en aanvaardbare immigratie, maar alles met mega-migratie. Ware volksverhuizingen in de echte zin van het woord. Vooral vanuit Afrika begint het stilaan de spuigaten uit te lopen. Dit wordt op termijn onbeheersbaar, en onhoudbaar. Geen enkele beschaving is tegen dergelijke instroom blijvend opgewassen.

  Vandaar dat Ik er persoonlijk van overtuigd blijf dat er voor de autochtone bevolking uiteindelijk maar twee opties zullen overblijven: ofwel zich door deze koekoeken uit het eigen nest laten duwen met alle gevolgen van dien, nl. vreemde in eigen land, ofwel zelf deze vreemde vogels het nest uit bonjouren voor het te laat is.

  Ik vrees dan ook dat deze mega-migratie, graag of niet, uiteindelijk en noodgedwongen zal eindigen in geweld, omdat onze Europese bevolkingen geen andere keuze meer zal resten willen zij hun cultuur in stand houden. Want hoe meer er zullen komen, des te veeleisender en brutaler zij zullen worden. Wij krijgen daar nu al kleine voorproefjes van (o.a. Zwarte Piet etc.), maar wees gerust dat is nog maar het topje van de kolossale ijsberg die op ons afkomt. Wettige zelfverdediging dus.

  De ware schuldigen daarvoor zullen alle beleidsvoerders, of wat daarvoor moet doorgaan, zijn, zowel op nationaal als op Europees vlak. Hopelijk krijgen zij ooit nog de rekening gepresenteerd en de straffen voorzien in oorlogstijd voor landverraders. Hun meer dan verdiende loon.

  Een volk dat niet meer in staat is om zich, desnoods met geweld als het niet anders kan – en dit is geen oproep daartoe, laat daarover geen misverstand bestaan – te verweren tegen al te opdringerige indringers, is de naam volk immers niet meer waard, en is gedoemd om te verdwijnen.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Een scherpe analyse,Geronimo. Ik denk dat wij op zeker moment letterlijk voor die twee opties zullen staan.
   Zo zij het dan maar.Onze beschaving is te goed om zo maar weggegeven te worden.

   Like

 16. Wachteres zegt:

  Mijn reactie op dezelfde site. J.C.Th.Köhler had heel goede, informatieve reacties.

  Ik ben het helemaal eens met de inbreng van J. C. Th. Köhler: 16:55 uur.

  Het is goedkoop links geleuter om steeds maar weer te beginnen over de eerste instroom van moslims. Zij hebben later toestemming gekregen om zich met hun gezin te herenigen. De regering heeft dit destijds beslist en ons is niets gevraagd. Let wel; dat heeft al in de vorige eeuw plaatsgevonden. Ondertussen hebben er zich veel problemen voorgedaan. En de autochtonen kregen steeds meer het gevoel dat zij zich moesten aanpassen aan de moslims en niet andersom.

  In 2010 heeft Angela Merkel uitgeroepen dat de multiculturele samenleving is mislukt. Rutte en Cameron bevestigden dat. Je zou zeggen dat zij dan in gezamenlijk overleg zouden gaan om zich het hoofd te breken over ‘wat nu te doen’.

  Niets van dit alles, zij gingen gewoon door met de jaarlijkse massale instroom van moslims en dat waren bepaald niet alleen familieleden. De kreet van Merkel was dus een doekje voor het bloeden. en dat kan ook niet anders.

  In 1975 is inderdaad voor olie en geld met het Midden-Oosten afgesproken dat de islam vrije instroom heeft in het Westen en dat die ideologie geen strobreed in de weg mag worden gelegd. Dat kwam de EU en de linksen goed uit, want hun droom was en is een multiculturele samenleving en die droom moet doorgang vinden, hoe die zich ook in de praktijk ontwikkelt. Links en het kapitaal hadden daarbij ieder hun eigen motieven.

  Als het werkelijk zo was dat de huidige situatie alleen maar te maken heeft met de vroege instroom, waarom heeft men dan niet gezegd, we stoppen ermee, het werkt niet, de islam past niet in onze samenleving? Wilders heeft dat voorstel gedaan en hij werd honend uitgelachen. Integendeel, de islam mag ook nu nog jaarlijks met tienduizenden hier binnenkomen.

  Femke Halsema heeft destijds een motie ingediend waarin wordt gezegd dat de regering

  “IN WOORD EN DAAD ZAL UITDRAGEN DAT HET TEGENGAAN VAN ISLAMISERING GEEN DOELSTELLING VAN BELEID IS”.

  Alle partijen, behalve de PVV en de SGP, stemden voor.

  Waarom zijn de EU en onze regeringen niet open en eerlijk ten opzichte van ons en verzwijgen zij hun werkelijke motieven? Nu zijn wij degenen die het volk moeten inlichten over hun snode, achterbakse plannen in het Verdrag van Straatsburg, zelfs op internet zijn die weggemoffeld. En kritiek op de islam wordt steeds minder geduld, want het Midden-Oosten en de moslims mochten eens boos worden.

  In feite zijn de problemen huzenhoog gestegen: In Zweden worden momenteel
  één op de vier vrouwen verkracht door moslimmannen. Niemand mag daar iets van zeggen. Bij wet wordt daar geregeld dat er geen kritiek op de islam wordt getolereerd, noch op de immigratieplannen van de regering. Van het verkrachtingsdrama in GB zijn we, naar ik hoop, allemaal op de hoogte.

  Vijfien jaar lang zijn daar honderden, naar later bleek misschien wel duizenden meisjes verkracht door groepen moslims, het zogenaamde ‘grooming’. Kinderen vanaf 12 jaar. Een gruwelijke schande. Hoe heeft die zo lang door kunnen gaan?

  Omdat politiek-correct [gevoed door links] de maatschappij zo in de greep had dat NIEMAND, noch de politie, noch de sociale dienst ook maar iets durfde te ondernemen. Ze waren bang dat ze zouden worden beschuldigd van fascisme en racisme en wat dies meer zij. Sommigen, die de gore moed hadden dat zij de schande naar buiten wilden brengen, werden bedreigd dat ze hun baan zouden kwijtraken.
  Deze arme kinderen zijn jarenlang op een gruwelijke manier door politiek-correct in de steek gelaten

  Dat is ook de reden waarom wij uit de EU willen, omdat die gebaseerd is op communistische leugens en bedrog en op dictatuur. Wij krijgen steeds minder in te brengen en op den duur zullen dat alleen maar lege briefjes zijn. Onze kinderen zullen op school worden geïndoctrineerd met de mythe hoe goed de EU en de islam wel voor ons zijn en de andersdenkenden zullen worden vervolgd.

  De Zweedse wet zal ook in de EU worden ingevoerd.

  Al diegenen die zich maar braaf schikken onder de EU zullen weinig problemen ondervinden, behalve dat hun sociale zekerheid hen wordt afgenomen en zij dag en nacht zullen moeten werken voor een beetje geld. De ‘elite’ zal door hen in stand moeten worden gehouden, net als de immigranten. Overdreven wat ik zeg?

  Ik raad u aan 1984 van George Orwell nog maar eens te lezen; dat boek wordt werkelijkheid in onze maatschappij.

  Like

 17. Th.M. van Baarle zegt:

  Wat zo keihard pijnlijk is voor ons, autochtonen, is dat al enkele decennia van tijd tot tijd de waarschuwing van de een of andere islamitische immigrant gehoord is: “Wacht maar tot wij het hier voor het zeggen hebben”.
  Dat is steeds schouderophalend afgedaan als onwezenlijke onzin. Het blijkt de naderende realiteit tenzij we het samen (met z’n allen) eens kunnen worden dat de fouten uit het verleden niet op ons kunnen blijven rusten. We zullen het standpunt dat democratisch genomen besluiten niet terug gedraaid kunnen worden af moeten wijzen.
  We zullen op nieuwe democratische wijze de moslims terug moeten sturen naar hun zandbak. Nederland is van ons, autochtonen, en dat moet zo blijven.
  en …. als dat niet op democratische wijze kan, dan moeten we andere wegen bewandelen.
  en …. snel want ze vermenigvuldigen zich als konijnen.
  Zullen we dan maar?

  Like

 18. KORT EN KRACHTIG ANTWOORD. VROEGER HADDEN WE GASTARBEIDERS, BELGEN, SPANJAARDEN EN ITALIANEN. DAARNA HADDEN WE ZE NIET MEER NODIG EN GINGEN DIE MENSEN GEWOON NAAR HUN EIGEN LAND TERUG, OP EEN ENKELING NA DIE HIER TROUWDE MET EEN NEDERLANDS MEISJE. WE HEBBEN VAN DIE GASTARBEIDERS NOOIT LAST GEHAD. DE CHINEZEN LEVEN HIER AL ZO LANG IK LEEF, NOOT LAST VAN GEHAD!!! HET IS NIET WAAR DAT DE MOSLIMS GASTARBEIDERS ZIJN, DAT HEEFT DE REGERING ONS ALTIJD VOOR GEHOUDEN. WAAROM LOPEN ER ZOVEEL NEDERLANDERS ZONDER WERK ?????????

  Like

  • Henk.V zegt:

   U hebt zeker gelijk, @LaLunaGemelos, maar in een wereld van verdeel en heers is het goed manipuleren! Er wordt op een ongelofelijke manier met ons gesold, namelijk.
   In mijn reactie op Qvic heb ik geprobeerd dat wat te verklaren.

   Like

 19. Jade zegt:

  Goed stuk, Henk V., en met de laatste regels slaat u de spijker op de kop…

  Like

 20. D.DAY zegt:

  Inderdaad was het niet nodig om moslims in ons land en in Europa als gastarbeiders binnen te halen. Zogenaamd om het vuile werk te doen waar de Nederlander te lui voor zou zijn. Dit was een grove leugen en belediging aan het adres van de Nederlandse arbeiders, die na de 2e wereldoorlog hard aan de wederopbouw hebben meegewerkt. Er werd geen openbaarheid gegeven over de religie van deze immigranten en dat ze met behoud van hun cultuur/religie zich in Nederland konden vestigen. M.a.w. ze hoefden niet te integreren. Dit alles werd buiten de autochtone samenleving om bedisseld. En mede door de introductie van nieuwe woordjes zoals xenofobie, islamofobie en racisme (dit werd uiteraard allemaal door de EU met de Arabische Liga bekokstoofd) werd alles van stal gehaald om kritiek op deze islamitische immigranten de kop in te drukken. Vanaf het begin van deze immigratie was duidelijk dat kritiek op de islam niet ‘op prijs werd gesteld’. We zitten nu op de puinhopen van het beleid dat de afgelopen decennia werd gevoerd. Ondanks het feit dat we inmiddels weten waar de islam voor staat gaat het beleid op dezelfde voet verder, dankzij de overeenkomsten die de EU begin jaren ’70 heeft afgesloten met de Arabische (olierijke) wereld.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s