Open brief aan mijn minister-president (05-11-2014)

Screenshot_37

(Door: Erik Fleumer)

U krijgt vast vele brieven van voor- en tegenstanders. Ik ben voor! Voor vooruitgang. Mag ik daarom een paar minuten van uw tijd, want ik maak me ongerust om ons! Ik heb het gevoel dat we gestaag afstevenen op een revolutie, in de ruimste zin van het woord. Ik bedoel daarmee dat ik niet weet hoe die gevoerd gaat worden of eruit zal zien. Politieke verschuivingen die hun weerga niet kennen zijn ook revoluties.

Het gaat volgens mij niet alleen maar om de vraag of we vrachtwagens wel of niet binnen moeten laten of dat één Europa wel of niet goed voor ons is. Er is iets dat dieper zit dan dat. Het gaat om de manier waarop we met ons allen politiek bedrijven. Die lijkt steeds minder aan te sluiten bij wat we als mens binnen onze samenlevingen nodig hebben.

Net als de natuur is ook ons bewustzijn onderhevig aan evolutie. Gemiddeld genomen worden we allemaal niet alleen slimmer, maar ook bewuster. Dat ligt in de normale lijn van de vooruitgang. Het volk lijkt zo langzamerhand beter te weten wat goed voor is voor zichzelf dan wat de politiek voor ons bedenkt. De samenleving is ons politiek bestel aan het ontgroeien. Ons systeem van politiek bedrijven verandert niet snel genoeg mee. De samenleving en de politiek passen niet meer bij elkaar en daardoor treed scheuring op. Het is het volk dat de politiek haar bestaansrecht geeft en niet andersom. Elk mens en volk als geheel zal zich gestaag doorontwikkelen, daar is geen houden aan, welke richting het ook kiest. Als de groei van iemands bewustzijn onderdrukt wordt, ter goeder of kwader trouw, zal die persoon zichzelf bevrijden. Als een heel volk tegengehouden wordt, zijn de gevolgen het zelfde:bevrijding.

Als we ons niet afvragen waar we mee bezig zijn, begeven we ons met z’n allen op glad ijs. Wij hebben het in Nederland gemiddeld genomen nog steeds heel, heel goed. Goed genoeg om nog niet al te veel stampei te maken. Maar voor al dat goeds is jaren lang heel erg hard gewerkt. De mensen die de arbeid geleverd hebben en nu van hun mooiste jaren zouden mogen genieten, zien wat ze opgebouwd hebben langzaam afbrokkelen. Als reactie worden de stemmen die om verandering en vernieuwing schreeuwen met de dag luider.

Daarin rust een gevaar. Als de politiek van een land niet vlot genoeg met het volk meegroeit, zullen er altijd mensen en groeperingen zijn die de leegte graag op willen vullen. Dat kunnen goedbedoelende idealisten of machtswellustelingen zijn. We hebben voorbeelden genoeg. Sommigen houden het lang vol, anderen worden vermoord. Om te overleven kan een politiek systeem als uiterste vorm zelfs zijn eigen volk uitmoorden. Ook dat zien we soms gebeuren.

Onze huidige politiek doet veel aan economische ontwikkeling, met wisselende resultaten. Maar elk volk heeft ook ruimte nodig om haar bewustzijn te kunnen ontwikkelen en daarin schieten we te kort. Ons politieke systeem verzet zich eerder tegen die vorm van vooruitgang, omdat de politiek zich daarmee in de toekomst wel eens overbodig zou kunnen maken in haar huidige vorm. Elk systeem dat door mensen wordt bestuurd, wil zichzelf graag in stand houden. Het is de macht der gewoonte en angst om los te laten wat eenmaal verkregen is. Mensen herkennen dat en ‘systemen’ kennen het nog beter. Uit angst om als systeem niet meer nodig te zijn, heeft onze politiek er met de andere Europese landen voor gekozen om zoveel mogelijk van Europa bij elkaar te vegen. Daardoor heeft onze lokale Nederlandse politiek straks geen verantwoordelijkheden meer waar ze op aangesproken en afgerekend kan worden en heeft ze ook niets meer in te brengen. En het Europese volk is zo divers dat er geen één stem meer kan klinken die ons politieke systeem onder controle houdt. Op die manier wil het politieke systeem zichzelf in stand houden, het volk besturen, onder de duim houden en, indien nodig, de groei van haar bewustzijn afremmen. Het lijkt ook wel de enige weg die deze vorm van politiek bedrijven nog kan volgen om te overleven. Hoe vreemd en onmenselijk dat het overleven van een ”systeem” tot doelstelling is verworden.

De wereldgeschiedenis leert echter dat de politiek het uiteindelijk altijd van het volk verliest, wat ook zo hoort te zijn. Want het volk gaf de politiek haar bestaansrecht en kan het ook weer van haar afnemen. De wereld verandert, de mensheid wordt bewuster en ontwikkelt zich, daar is geen houden aan. Het creëren van een raamwerk waarbinnen dat mogelijk is, is voor een volk de enige reden om een politiek bestel te laten bestaan. Een raamwerk waarbinnen een volk zich zo mooi mogelijk kan ontwikkelen. Alleen al daarom hoort de politiek thuis bij idealisten. Mensen die iets voor hun volk willen creëren dat mooi is en het vrij laat binnen een stel algemeen aanvaarde regels zoals; maak elkaar niet af en blijf van andermans spullen af.

Vanaf dat ik mocht stemmen heb ik VVD gestemd. Eerst twee gulden verdienen voor je er één uit kunt geven, is gezond verstand. Volkspartij, Vrijheid en Democratie zijn mooie woorden die veel beloven en meneer Wiegel vind ik een man die gezonde politiek met zijn hart bedreef. Ik voelde me daar thuis bij. Maar ik mis al een tijdje wat. Ik hoor al een tijdje geen hart meer kloppen bij de VVD. Ik hoor te veel ‘brein’, te veel zakelijkheid.

Ik heb wat jaren getwijfeld over wat ik moest stemmen en de laatste twee keer heb ik op meneer Wilders gestemd. Dat waren proteststemmen, omdat hij het politieke systeem lijkt te willen openbreken en geen één Europa wil. Hij is de man die in de politieke leegte stapt die we met ons allen hebben gecreëerd.

Ik wil eigenlijk geen PVV (meer) stemmen. Ik ben namelijk niet tegen mensen. Ik vind ook niet dat de islam een achterlijke godsdienst is. Ik vind dat elke godsdienst achterhaald is. 10.000 jaar geleden dansten we om een boom en aanbaden we natuurgoden. 1500 jaar geleden is er een ander verhaal geschreven dat 500 jaar daarvoor plaatsvond en nu is de tijd aangebroken dat we onze toekomst niet langer in handen leggen van een god, maar leren inzien dat de magie van creatie in onze eigen ziel huist. Ook dat is een vorm van natuurlijke vooruitgang die ontspruit uit het bewuster worden van de mens. Het zou een hoop ruimte creëren voor nieuw en vrijer denken als we het bij ons zelf zoeken.

Als ik u op tv in een debat zie, komt u op mij over als iemand die veel meer zou willen dan de mogelijkheden die u nu gegund zijn. Wat helemaal niet hoeft te kloppen, maar wat ik op de één of andere manier voel, is uw enthousiasme en droevigheid tegelijk. En dat vind ik mooi en jammer tegelijk. Hoe prachtig zou het zijn als u uw periode als minister-president af zou kunnen sluiten in de wetenschap dat u het volk waar u deel van bent de kans heeft gegeven qua bewustzijn te groeien. Een mooier goed kun je een volk niet geven. En het kan, want ook daar zijn voorbeelden van.

Maar dat is het ’m nu denk ik net. Het systeem dwingt u tot ”Regeren”, terwijl dat niet langer van deze tijd is. We hebben als volk geen regenten, maar leiders nodig. Leiders met een hart, net als u. Maar dat hart moet wel kunnen en mogen spreken. Dat is wat we nodig hebben. Idealisten die met hun handen uit de gemeenschapspot blijven en die gewaardeerd worden om hun feeling met het volk dat ze voorgaan. Daarmee ruimte gevend aan dat volk om te groeien en zich te ontplooien.

Nu zit ik echter met het gevoel dat we met ons allen door de bestuurders in Brussel onder een deken van regelgeving aan banden worden gelegd. Alleen maar om ons met z’n allen in één keurslijf te persen waardoor we niets anders kunnen dan luisteren en volgen. Net als velen vind ik dat mijn centen, waar ik hard voor werk, verkwanseld worden aan een Europees apparaat waar ik niets bij voel. Ik ben ook niet van plan om mij zo aan te passen dat we bestuurd kunnen worden als één, terwijl we er als verschillende volkeren flink andere inzichten en levenstandaarden op na houden. Het argument dat we binnen Europa toch onze eigen identiteit zullen behouden, voelt niet goed aan. Italianen of Grieken hebben een ander raamwerk nodig dan wij Nederlanders of de Engelsen. We zijn niet te besturen met één set regels.

Maar er is ook iets anders gaande. Hier en daar zie je beleidsmakers opstaan die beter naar hun hart luisteren en daarmee leren spreken. Die inzien dat je mensen niet kunt besturen. Het zijn mannen en vrouwen die tegenwicht durven te geven aan de enorme bureaucratie waarin we verzand zijn. Mensen bij wie het niet om macht en geld gaat, maar om de mens zelf. Mensen die inzien dat Europa juist de verschillende landen op zichzelf nodig heeft. Juist de verschillen maken Europa sterk. Door de diversiteit is er vooruitgang. En alle flauwekul die ons op de mouw gespeld wordt over goedkoper, sterker, handelsbelangen en wat al niet meer, is niks dan bangmakerij. Als knappe koppen een Europese natie kunnen bedenken, kunnen ze ook een Europa bedenken waarbij we onze eigen en elkaars belangen behartigen zonder dat we onze verschillende karakters, onze grenzen en daarmee ons gevoel van veiligheid verliezen. Als die knappe koppen daar niet uit komen, dan zijn ze blijkbaar nog niet slim genoeg en is de tijd niet rijp voor één Europa.

We kunnen nu al waarnemen dat hoe harder Brussel trekt des te meer weerstand er onder de verschillende bevolkingen ontstaat. En dat is wat mij betreft volkomen begrijpelijk. Je krijgt iets tegennatuurlijks bij een ander alleen maar door de strot geduwd met ‘overmacht’. Dat is de manier waarop Brussel op dit moment zijn eigen Europese volkeren verzwakt en te gronde richt. Alleen om het ‘systeem’ te laten zegevieren.

We moeten beseffen dat gewone burgers niet uit zijn op macht of oorlog voeren. Het zijn de bestuurders, die denken wat te verliezen hebben, die burgers er toe aanzetten elkaar om te leggen. Macht over anderen uitoefenen is ouder dan Rome, maar het is ook iets dat we kunnen ontgroeien en overstijgen.

We willen als individu graag erkend worden, ook binnen een samenleving. Binnen onze samenleving willen we ons ook thuis kunnen voelen. En thuis voelen heeft van alles te maken met een gevoel van veiligheid. Het heeft van alles te maken met juist kleinere gemeenschappen waarin je de meeste individuen kent, de ander kunt begrijpen en daardoor respecteren, zelfs als die persoon anders is dan jij. Als ik om me heen kijk, zie ik dat elke gemeenschap die groter wordt ook onpersoonlijker en minder veilig wordt. Daardoor verliezen we als mens het contact met onze samenleving en verdwalen we. We moeten niet groter willen, maar juist kleiner. ‘Groter’ heeft elke samenleving alleen maar schade gedaan. Volgens mij gaat het op voor bijna alles. Supermarkten verdrongen de bakker en de slager waar je je buurtbewoners nog eens sprak, gemeentes worden samengevoegd waardoor ze verarmen en misschien wel het ergste van alles: ROC’s. Regionale Opleiding Centra waar we onze kinderen met z’n duizenden naartoe sturen. Het is toch logisch dat ze elkaar in de haren vliegen of nog erger. Je kunt toch onmogelijk verwachten dat kinderen leren oog te hebben voor elkaar als ze op jonge leeftijd al verdwalen in een massa. En de kinderen die elkaar overhoop schieten in de kantine hoeven we er de schuld niet van te geven. Het ligt aan ons. Wij sturen ze naar die leerkazernes. Niet omdat het beter, maar omdat het goedkoper is. Hoeveel is een jong leven waard?

Uiteindelijk komt het allemaal op één ding neer; zolang we elkaar en vooral onszelf niet kunnen accepteren zoals we zijn, komt er van een kleine samenleving al niet veel terecht, laat staan van zoiets immens groots als Europa. Misschien dat er iets van een Europees hart in Brussel klopt, maar dat is een kunsthart en ook dat politieke systeem bestaat alleen bij de gratie van het volk. Een Europees ‘volks’-hart heb ik nog nergens horen kloppen. Het blijkt een niet door mensenharten, maar door mensenbreinen bedacht plan en we lopen er op stuk.

Toch heeft het geen zin om één of andere politiek (on)correcte elite de schuld te geven. Die mensen hebben we als volk zelf gekozen, of we hebben weggekeken en toegelaten dat ze zichzelf op plekjes installeerden waar ze nu schade doen.

Als we niet op tijd naar elkaar luisteren en elkaar respecteren, komt het vanzelf tot een climax, waarna wat we denken opgebouwd te hebben weer in elkaar zakt. De tekenen van dat verval kun je nu al dagelijks in de krant lezen; meer kinderen in Nederland leven onder de armoedegrens, meer mensen gaan van de WW in de bijstand en meer mensen kunnen hun huis niet meer betalen. We zetten onszelf klem. Stel je voor dat je je in Nederland geen dak boven je hoofd kunt veroorloven, de echt allereerste levensbehoefte. Ontnomen door een politiek systeem dat faalt.

Maar er verandert wel iets in onze samenleving. Omdat we als volk gedwongen worden tot iets dat we niet willen, staan we langzaam op en worden we wakker. En als ons politieke systeem denkt dat wij als volk te laat wakker worden dan staat dat systeem een aardige verrassing te wachten. Hoe langer dit systeem overeind blijft en hoe langer het duurt voor het volk genoeg is ontwaakt om in te grijpen, des te groter de schade. En het volk zal die schade dragen, hoe groot die ook is. Ook als we daar ons dak boven ons hoofd voor op moeten geven. Omdat een volk niet anders kan. Omdat wij het volk zijn. Wij zijn ons land en wij gaan vooruit. Ons zelfbewustzijn groeit gestaag en we zullen ons uiteindelijk ontdoen van systemen die onze groei belemmeren.

De politici die met hun brein regeren, zijn het zo langzamerhand aan het verliezen. Zodra een politicus opstaat die zijn hersenen met een hart laat spreken en ook nog iets wijs weet te zeggen waar het volk wat aan heeft, staat het ‘systeem’ met zijn mond vol tanden. Dat geeft de burger moed. Het volk loopt voor en er is door de politiek een flinke inhaalslag te maken.

Nu kan het nog. Ik kan u deze brief nog sturen in de hoop dat we met ons allen inzien dat we op een verkeerd spoor zitten. Ik kan dit schrijven in de hoop dat velen binnen mijn eigen samenleving mijn gevoel delen en ik nog gehoord wordt. Als het straks te laat is, zou ik deze brief naar Brussel kunnen sturen. Maar waar zou die dan terecht komen? Bij een door andere politici gekozen pion die het gezicht van Europa moet voorstellen? Ik vraag mij af of dit soort brieven dan ooit nog gelezen wordt. Sorry, maar kleiner is fijner, daar voelen we ons beter bij.

Dit moest mij van het hart en ik dank u voor het lezen van mijn gevoel op papier. Ik wens u veel moed en sterkte en hoop dat onze politiek inziet dat het anders moet en kan, voordat het volk het huidige ‘systeem’ op straat zet.

Met vriendelijke groeten,

Erik Fleumer
Kapitein der Nederlandse koopvaardij

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

84 reacties op Open brief aan mijn minister-president (05-11-2014)

 1. E.J. Bron zegt:

  Op zich een goede brief. Jammer van deze passage: “Ik wil eigenlijk geen PVV (meer) stemmen. Ik ben namelijk niet tegen mensen. Ik vind ook niet dat de islam een achterlijke godsdienst is.”

  Dus als je PVV stemt, dan ben je tegen mensen? Zelfs een nuchtere kapitein der koopvaardij is dus blijkbaar onderhevig aan de verderfelijke invloed van de main stream media c.q. hersenspoeling.

  Webmaster

  Like

  • windwens zegt:

   Ben het totaal met je eens vandaar mijn reactie deze passage vond ik storend en zet al de PVV stemmers in een hoek waar ze totaal niet horen.

   Like

  • Driek zegt:

   Met u eens meneer Bron, dit is onwetendheid of hersenspoeling. En ik vond het nogal langdradig, maar dat zal wel weer aan mij liggen.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Welnee, dat vond ik ook.
    Ik kreeg het al amper uitgelezen. En dan inderdaad die ene passage…..
    Nee, erg genietbaar vond ik het alles bij elkaar níet.

    Like

  • Monalisa zegt:

   Zo Webmaster daar kan de kapitein het mee doen.

   Like

  • Leo zegt:

   Beste Heer Bron U weet toch, ……..”De BESTE stuurlui staan aan de Walletjes”

   Like

  • Lis zegt:

   Helemaal met u eens, meneer Bron. Het is een storende zin in het geheel en geeft ook aan dat deze nuchtere kapitein helaas niet weet waar hij over praat. De PVV en PVV-stemmers zijn niet tegen mensen, maar juist voor mensen. En als je vindt dat de islam geen achterlijke godsdienst is, dan weet je echt niet waar je het over hebt. Helaas lees ik dit soort commentaren nog iets te vaak.

   Like

  • bobzelf zegt:

   Nou de reactie van onze webmaster , slaat eigenlijk gelijk de spijker
   in 1 x hard op zijn kop !!!

   Ik zit te lezen, en te lezen , en het verhaal deugt hoor, maar ook hier
   weer ,
   het netjes blijven, en misschien kunt u proberen beste hr, Rutte ,bla,bla,bla

   DEZE RUTTE ,deze ongelofelijke klootzak, werkt voor Bea , en haar Bilderberg MAFFIOSO , en die mislukte lul van pechthold ook !!
   deze hele kutfamilie , heeft nederland gewoon weggegeven voor een fortuin !!

   Waarom denkt u dat ze 1 x meemochten, naar de SS=ELITE/BILDERBERG
   WAFFEN SS , ORANJE FAMILIE ?????

   DONDERSTRAAL NOU TOCH EEN KEERTJE OP , MET JE KUT REGERING , EN DAT ZOOITJE ONGEKOZEN PLEURISHONDEN IN BRUSSEL !!

   HET IS KLAAR , HET IS OVER, ALLES IS NAAR DE KLOTEN !!!

   Dus geef ONZE GEERT , de kans , rotter dan nu gaat het nooit worden !!!

   GEERT VOOR PRESIDENT, EN RUTTE C.S ??

   ophangen aan de stadspoorten , met hun hart uitgesneden hangende op hun rug
   zodat de straathonden er net bij kunnen !!

   groeten Adolf

   Like

   • Monalisa zegt:

    je heet toch bob 🙂

    Like

   • Maria zegt:

    man I love you, je bent de mannelijke versie van mij 😀

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Maria:2.00u: Lijkt mij niet: Bob heeft zijn grenzen wat betreft het aanspreken in de tweede persoon.

    Like

   • Peter Selie zegt:

    Ja, en kijkt u eens op de site van gisteren op Xander. Er staat een artikel over de Bilderberg-adepten c.q. belanghebbende!

    gr.

    Like

   • Maria zegt:

    @ Peter Selie
    als de mensen nu zouden wakker schieten over die Bilderbergroep die opgericht werd door nazi bernard papa van beatrix zij huwde ook een nazi claus…. dat zou de redding zijn van het nederlandse volk en de rest west Europa.. zij leiden de EU zij houden geheime vergaderingen hoe wat de EU moest zijn de navolging van hitler zijn 3é rijk….
    post het opnieuw jullie hebben pc toegang zelf tot deze waarheid en zoek het zelf op, aub Nederlander open uw ogen en aanzie wie en wat de Bilderberggroep is en wat Wilhemina jullie landje flikte onder WOII… deze smerige waarheid heb ik niet verzonnen 😦 is gewoon feiten zoals ze zijn… kan er ook niet aan doen.. de waarheid komt altijd uit

    https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/geheim-rapport-europese-unie-legt-grondslag-voor-vierde-nazi-rijk

    Like

  • Je haalt me de woorden uit mijn mond! Een realistisch stuk, maar waarom hebben mensen soms zo’n goede visie en aan de andere kant lijkt het of ze bewust hun oogkleppen opzetten als het woord PVV of Wilders valt. Is demonisering dan toch sterker dan gezond verstand?

   Like

  • Erik Fleumer zegt:

   Mijn woordkeuze is niet handig geweest. Ik heb niet voor niets twee naal PVV gestemd. Wat ik duidelijk heb willen maken is dat ik niet tegen de mensen ben die Islamiet zijn. Welke godsdienst men beleidt moet iedereen voor zich weten. Ik respecteer waar iemand in gelooft. Ik denk alleen dat we het aanhangen van een god of godsdienst als mensheid aan het ontgroeien zijn.
   Verder bedoelde ik dat ik graag het goede van de VVD terug wil. En als er niets verandert stem ik weer PVV.
   Ik zal een volgende keer proberen duidelijker en korter te zijn.

   mvg Erik Fleumer

   Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Erik Fleumer 6 november 2014 om 01:30

    “Welke godsdienst men beleidt moet iedereen voor zich weten.”

    Met wat u hier zegt, ben ik het volkomen eens, maar de islamiet NIET!
    De islamiet EIST dat iedereen moslim wordt en zo niet, dan maakt hij je af.
    Alleen al daarom is de islam iets verfoeilijks!!!

    Like

   • bobzelf zegt:

    dikke kus x x x x x x

    bob

    Like

   • delamontagne zegt:

    De VVD staat toch ook voor eigen keuze voor de mensen; de synpathie die ik mischien voor 1/1/2006 had voor die partij verdween toen alle NL-ers, die in het buitenland wonen door NL gedwongen werden om in het “Nwe ziekenkosten-systeem” te verdwijnen. ( een VVD-ministers besluit, de minister die bovendien regelrecht stond te liegen in de 2e kamer ))
    De verschrikkelijke betutteling die dat meebrengt en dan heb ik het nog niet eens over het 2 a 3 dubbele betalen van premies, die we voordien hier rechtstreeks in Fr betaalden.
    “VVD voor eigen keuzes”, blijkbaar niet voor ons hier in buitenland. ! ! !

    Like

   • bobzelf zegt:

    duidelijk dank je wel ,
    Nou , helaas kan ik me weinig herrinneren de laatste 40 jaar ,
    wat de VVD voor goeds heeft gebracht ,
    Mijn vader zaliger riep destijds al,
    een VVDer ???? die mag mijn hond nog niet dekken ,
    en daar na heb ik weinig verbetering gezien ,

    Of bent u PER ONGELIJK, NIET VOOR EEN DUBBELTJE GEBOREN ??

    Ik heb mijn hele werkzame leven alleen maar “”BRAAKBALLEN ” , HOCKYERS ,
    CRICKET FIGUREN GEZIEN DIE ALTIJD ALS ,OMHOOGGEVALLEN KLOOTVIOLEN

    de ”” Kids “” even naar de Taaannnnnisssss moesten brengen met de landreuver
    dan wel een grote gele rakker in de kroeg achterover sloegen met de andere
    makkers !! VAN DE HOCKEY !!

    Dus zeg maar BRAAKSEL EN DE GIER, OMHOOG GEVALLEN , OPGE BLAZEN
    KLOOTVIOLEN , DIE ALLEEN MAAR HUN EIGEN PORTEMONNAIE LIEPEN TE VULLEN ,

    Dus laten we nou nou al die jaren , pappen en nathouden, het roer ompleuren

    LAAT GEERT DE GRENZEN DICHT LATEN LASSEN, GRENSBEWAKINGEN TERUG , STOPPEN MET ONTWIKKELINGS HULP DAN WEL SAMEN WERKING ,
    EN DIE BOM IN BRUSSEL NAAR BINNEN PLEUREN DAAR HEBBEN WE ONDERTUSSEN EEN KLEINE 2 MILJOEN NEDERLANDERS VOOR DIE DAT MET LIEFDE GAAN DOEN ,

    IK HEB NU GENOEG NAAR DE KLOTEN ZIEN HELPEN !!!

    DUS KLARE TAAL GRAAG, EN VVD , OPHEFFEN DAN WEL OP TERSCHELLING DUMPEN EN HET EILAND LATEN ZINKEN .

    GR. BOB

    Like

   • Tom Hendrix. zegt:

    @Erik Fleumer: 01.30. uur. Met uw welnemen, meneer Fleumer, ik ben het volstrekt oneens met uw visie op de islam! Ik adviseer U om het boek eens te lezen, met de titel; “Weg uit de Islam- Getuigenissen van geloofsafvalligen”, van IBN WARRAQ, uitgegeven bij Meulenhoff pers! Als U dat gelezen heeft, ben ik benieuwd wat U dan van de islam zal vinden.

    Like

  • Erik Fleumer zegt:

   Dag,

   Ik heb alle reacties nog eens nagelezen.
   Dit was de tweede en de laatste keer dat ik iets schrijf dat op deze manier gepubliceert wordt.
   Een klein stukje van mijn verhaal dat ik niet duidelijk genoeg op papier heb gezet is uitbelicht.
   Ik snap volkomen dat het met media zo werkt, maar daardoor is er een stortvloed aan negativiteit over het artikel heen gekomen.
   De strekking van het verhaal is totaal uit z’n verband gerukt.
   Er zaten ook aardige reacties tussen, maar ik zit niet te wachten op de ongeloofelijke hoeveelheid zwartgalligheid die het naar boven haalt.
   Vooral ook niet op de conclusies die mensen maar klakkeloos trekken.
   Het gesproken woord werkt beter. Dan kun je je nog eens uitleggen als iemand je niet helemaal begrijpt.
   Ik was er al bang voor, anders had ik ook vast al wat vaker iets proberen te publiceren.
   Met wat opbouwende kritiek had ik wat geleerd waarna ik iets beters had kunnen schrijven.

   Iemand die reageert met het idee om Rutte z’n hart uit te snijden en ‘m op z’n kop op te hangen zodat de honden net bij zijn hart kunnen….
   Zo iemand is best wel ziek.
   Met zulk soort taal (gedachten) komen we echt geen stap verder.
   En iemand die een ander zijn godsdienst (gedachtengoed) niet gunt….

   Ach, ik schei er mee uit.
   Jammer, ik ben best teleurgesteld over wat ik teweeg heb gebracht.
   Ik kan beter bij mezelf blijven en mijn eigen wereldje proberen te verbeteren.

   Als kapitein op een Nederlandse KOOPVAARDIJSCHIP (dus geen marine of staatssalaris!) heb ik het met mijn multiculti bemanning prima naar de zin.
   Waar we ook komen en wie we ook ontmoeten, we behandelen elkaar en anderen altijd met respect. Ik ontmoet daardoor heel veel goeds.

   En ja, ik was de aanhef vergeten te typen.
   Sorry meneer Rutte, mijn excuses.

   Waarschijnlijk stem ik gewoon weer PVV, want dat er dingen veranderen KUNNEN is wel duidelijk.

   Mvg, Erik Fleumer

   Like

   • delamontagne zegt:

    Eerlijk antwoord van U. Wat mij eersten trof, was Uw vermelding………….”heb ik het met mijn multiculti bemanning prima naar de zin”.
    Dat wil ik best geloven, maar ik kan toch niet aannemen dat U een bemanning bestaande uit meerdere Nationaliteiten zoudt willen vergelijken met een “multiculti” maatschappij, zoals veel NL-ers en reageerders hier met negatieve gevoelens in hun woonomgeving dagelijks meemaken.
    Ik heb zelf vroeger met veel nationaliteiten gewerkt en niet echt negatieve ervaringen ermee meegemaakt.
    Maar zou dat toch niet willen vergelijken met hoe men dit in NL meemaakt.
    Jammer U nooit meer wilt re

    Like

   • Harry zegt:

    Heer Fleumer ,
    Vond het op zich geen onaardig verhaal , maart zoals Bron al meldde , die Wilders passage schiet velen in het verkeerde keelgat , mij ook !
    Ernstig .
    Maar U hebt dezelfde kwaal als ik ; te langdradig .
    Maar in Uw geval kan ik het me wel voorstellen , wekenlang op zee , tijd zat !
    Of met verlof ; weer tijd zat !
    Maar voor degenen die toch al hartstikke druk zijn , het is veel te veel werk om al die lange epistels door te worstelen .
    Kort en krachtig werkt het beste !
    Sommigen zijn daar heel knap in .

    Maar dat U niet tegen islamieten bent , verbaast me wel .
    Op zee zul je daar ook geen last van hebben , maar aan de wal groeit het kankergezwel met de dag , onbegrijpelijk dat U daaraan voorbij gaat .

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Harry, 10.10u.: Tja, Harry, dat de kapitein aan boord minder last heeft van moslims kan ik me, eerlijk gezegd, wel voorstellen.
    Dat hadden wij vóór ’75 ook niet, toen ze nog hier kwamen zonder gezinnen en met elkaar in pensions woonden.
    De ellende begon pas met de gezinshereniging, toen ze huisvader moesten gaan spelen en vrouwen en dochters te bewaken kregen. Toen moesten meteen de normen van het land van herkomst geïmporteerd worden en moskeeën bebouwd en imams aangesteld.
    Zo met mannen onder elkaar wilden ze het er nog wel eens bij laten hangen, maar met vrouwen en kínderen, in een zich vormende (roddel)gemeenschap…..Neen……
    Mijn kop er af, als het daar niet ergens mee te maken heeft!

    Like

   • bobzelf zegt:

    Deze geweldige heer Rutte, liegt en bedriegt, en heeft als mislukte homofiele schoolmeester , MIJN EN UW MOOIE LANDJE WEGGEGEVEN EN BIJ ZIJN VOLLE VERSTAND , TERUG GEBRACHT NAAR 1930 !!

    Dus ALLES waar onze ouwe vaders en moeders en u zelf voor gewerkt, geknokt en gevochten hebben , door te staken en in Rotterdam en Schiedam de trams om te gooien ,
    alles , werkelijk alles heeft deze klootzak als leider van ons land, naar de kloten geholpen ,
    Dus dat U met een bootje de wereld afhobbelt ,en alle hoeren ter wereld bezocht heeft , , heeft dus helemaal niks te maken , met alle BEIRUT 1.2.3.4.5.6.7.8.9
    STEDEN IN NEDERLAND !!

    iK ZOU U GRAAG ROND WILLEN LEIDEN . !!

    om U wakker te schudden !!

    Wilt u een standbeeld voor deze Rutte klootzak neerzetten ???

    gr. bob

    Like

   • Maria zegt:

    Meneer Flemeur
    het zou een spijtige zaak zijn indien u stopte om mee te openbaren, ok sommige reacties zijn mss niet zoals ze moeten zijn, maar zijn geschreven uit frustratie van mensen en verkondigen dat op hun manier, echter het spijtige aan geschreven tekst is dat er geen intonatie bij is en dan totaal verkeerd geïnterpreteerd kan worden, ik hoop uit de grond van mijn hart dat U niet stopt met schrijven en mee te openbaren, begrijp echt de frustratie van mensen in dit please en hun reacties…
    U bent waardevol qua bijdrage wat je schreef… Please begrijp dit en please stop niet met uw schrijven want iedere bijdrage is een steun voor Uw Nederlandse volk…

    Maria

    Like

   • Maria zegt:

    Meneer Flemeur

    vergat er nog bij te schrijven dat U ergens moet begrijpen dat U de Nederlander kwetst met wat je schreef over PVV en ergens toch steun betuigd aan een regering in Uw land die alles om zeep hielp! daarom verkreeg U deze negatieve reacties ook van mij, want wat wilt U nu eigenlijk? Uw brief is ergens dubbelzinnig en dat veroorzaakt de commotie erop!!!! want uiteindelijk breekt U net degene af nl Meneer Wilders die als enige het opneemt voor de Nederlander!!! die passage in uw brief begrijpen wij niet, begrijpt U dat?
    PVV afbreken en ergens het opnemen voor de huidige regering klopt niet, hoop dat U dat inziet!

    Like

  • Monalisa zegt:

   Kapitein zie de link

   Like

  • N.E. Derlander zegt:

   Precies tot dat punt heb ik het lezen volgehouden. Ik als PVV stemmer van het eerste uur ben immers niet tegen mensen, integendeel.

   Like

 2. Drs.P. zegt:

  Wel een heel errug lang politiek verhaal om te zeggen dat vooral wij, de hard werkende en heftig belasting betalende allochtonen (zeg maar de oorspronkelijke Nederlandse bevolking) gewoon GIGANTISCH ZWAAR VERNEUKT worden door onze zogenaamde regeerders, die alleen bezig lijken te zijn met mooie baantjes in Brussel!!

  Like

  • Leo zegt:

   “Hard werkende en heftig belasting betalende allochtonen ” ?????????????

   Daar heb ik nog NOOIT van gehoord.

   Wel van HEFTIG !!! geld ONTVANGENDE allochtonen.

   Ik HOOP dat u heftig belasting betalende Autochtonen bedoeld Drs., zeg maar de oorspronkelijke Nederlandse bevolking.

   oei,

   Like

 3. Zilvermeeuw zegt:

  Helemaal eens met dhr Bron. Waaraan ik nog wil toevoegen dat de zinsnede :: Ik vind dat elke godsdienst achterhaald is, mij als christen in het verkeerde keelgat schiet. Het christendom wordt op een verschrikkelijke manier vervolgd in het M.O. en eigenlijk overal waar de islam het voor het zeggen heeft. Dat het christendom door een groot deel van onze bevolking aan de kant (of beter gezegd, in de vuilnisbak) is gesmeten doet niets af aan het feit dat ons land Joods/christelijke wortels heeft waaraan ons volk heel veel GOEDS heeft gehad.
  De islam IS een verderfelijke, alles en iedereen hatende ideologie. Dat deze meneer dat niet wil inzien – immers, de daden van de islam zijn overduidelijk – en ook de PVV nog een trap na geeft, brengt mij tot de conclusie dat het een totaal waardeloos episteltje is. Dat er zaken in staan waar ik het mee eens ben, doet daar niets aan af.

  Like

 4. wim van rooy zegt:

  Ook het impliciete gelijkschakelen van de drie monotheïsmen is een ferme uitschuiver. Wie het verschil tussen islam enerzijds en christendom-Jodendom anderzijds niet ziet, is wel héél blind.

  Like

  • Driek zegt:

   Ik ben verheugd dat u dit opmerkt, meneer wim van rooy, je moet toch wel ruw van de pot gerukt zijn om islam en christendom en Jodendom op een lijn te stellen, ik vind het vrij dom en het geeft blijk van een wel zeer geringe kennis dezer godsdiensten, voor zover ik de islam dan een godsdienst mag noemen.

   Desalniettemin vergeef ik het den schrijver, meneer Erik Fleumer, want een varensgezel beziet de wereld vanuit zijn scheepshut. En zeelieden (mijn opa was ook een zeeman) hebben vaak, door hun verre reizen, een ietwat vertroebelde blik, vaak door het vele turen door een verrekijker, of er al land in zicht is. Maar ik vind het toch een doorwrochte brief. Mijn complimenten.

   Like

   • Harry zegt:

    Beste Driek , nou trapt U Delamontagne en mij op onze respectievelijke p*kken !
    Ik denk dat ik mede namens Dlm. hier wel tegen mag protesteren .
    Je zou ook kunnen stellen dat wij op veel plaatsen geweest zijn , veel meegemaakt hebben , héél veel gezien en door soms langdurig te werken met lui uit andere culturen , ontzettend veel opgestoken hebben .
    Dat haal je aan de keukentafel écht niet in !

    Like

   • Fleumer zegt:

    Zou het kunnen, dat mijn blik niet vertroebeld, maar veruimd is na alle werelddelen en hun bevolkingen bezocht te hebben? En dan ontmoet ik daar de werkende man, geen politicus.
    De zaken van een afstandje bekijken levert meestal een wat ruimer inzicht op. In onze krant en op onze televisie, lezen en zien we de zelfde vorm van propaganda waar ander regeringen hun volk mee voeden. Praat eens met de burgers in de landen die verscheurt woden door machtsmisbruik. Die zijn pas echt de lul van sancties. Mijn bemanning bestaat soms uit Hollanders, Russen, Oekrainers en Filippijnen tegelijk.
    Wij leven allemaal samen en respecteren elkaar. Wij doen dat omdat we anders de overkant niet halen.
    Mvg Erik Fleumer

    Like

 5. Hendrick M. zegt:

  Ook ik vind het een goede brief, alleen is hij n.m.m. voor Rutte véél te lang. Vermoedelijk legt hij hem al na het lezen van drie regels opzij, omdat hij dan al weet hoe de wind waait, namelijk een aanklacht tegen hem en dit flutkabinet. En dát hoeft hij even niet !
  Hij geeft überhaupt ook geen antwoord op alle hartenkreten van de bevolking en gaat ‘gewoon’ zijn goddelijke gang. Vermoedelijk is het enige waar hij naar luistert het flitsende mes van een jihadi …

  Like

 6. windwens zegt:

  Ik heb geloof ik al veel radicale gevoelens dan de schrijver voor mij gevoel is het al 5 over 12 en moet er nu iets gebeuren niet over een poosje want dan is het zeker te laat.

  Like

 7. Sjaak zegt:

  Ik vind ook niet dat de islam een achterlijke godsdienst is

  Like

  • Sjaak zegt:

   Zo.zo
   U vind dat de islam met hun koran die voor de moslim
   het enige wetboek is geen achterlijke godsdienst is ?
   En U spreekt over Italianen en Grieken die een
   ander raamwerk nodig hebben ? Ik ken geen enige
   Italiaan of Griek die in Europa leven en werken een
   ander raamwerk nodig hebben !
   Het zijn namelijk alles ook dezelfde mensen met de
   dezelfde voor honderde van jaren beschaafde
   geloofsrichting hebben en hier ook naleven !
   Wereldver is nu de ACHTERLIJKE islam in
   het focus gerukt en de zogenoemde gematigde
   moslim heeft zijn kans verspeelt doordat hij niet
   met man en macht tegen de barbaarse ISIS
   tegengestuurt heeft NEEEEEE ! In tegendeel
   het rekruteren nog dagelijks vanuit Europa
   nieuwe strijders naar de achterlijke 72 maagden
   landen ! Aan U de vraag ! Bent U nog als
   Kapitein der Nederlandse koopvaardij
   werkend ?
   Dan bent U eveneens in staatsdienst en
   een ontvanger van Nederlands belastinggeld
   en mainstream gepoolt !
   Want wanneer iemand wie U beweert dat hij uit
   protest PVV heeft gekozen, is in mijn ogen een
   krentenpikker en heeft voor de PVV zowiezo geen
   waarde omdat U als staatsaangestelde altijd uw
   vlaggetje in staatsrichting waaien laat !

   Like

   • Fleumer zegt:

    Ik werk voor een normale commerciele reder, ben niet in staatsdienst en bataal net als u gewoon belasting.

    Like

   • Maria zegt:

    Meneer Flemeur
    mag ik U de vraag stellen als u in de commerciele rederij werkt, werkt U dan met moslims??? denkt het niet!!! de andere allochtonen daar hebben geen 1 van de landen problemen mee nietwaar? Dus waarom verduidelijkt U dat dan niet in uw brief?
    De Nederlander Belg zijn GEEN racisten enige probleem dat er is is het probleem islam… en ik weet van de haven van Antwerpen dat daar amper moslims werken, wel andere nationaliteiten van overal op aarde waar geen 1 land problemen mee heeft, dus uw mening over de allochtoon te veralgemenen is niet correct!!! moslims zijn nu eenmaal een zeer grote bedreiging voor het westen, en PVV Meneer Wilders heeft NOOIT die groepen mensen OOIT aangevallen, dus op dat vlak heeft u ons en velen anderen ook allochtonen van niet islam origine ergens gekwetst enorm… begrijpt U dit?

    Like

  • Jean zegt:

   Sjaak,
   Die achterlijke barbaarse smeerlapperij is geen godsdienst maar een vulgaire moordmachine.

   Like

 8. debeukerin zegt:

  En dat is dus precies het punt waar ik gestopt ben met lezen.
  Dus geen goede brief!
  Een langdradig verhaal dat slechts voor de helft gelezen wordt.
  Dus de PVV stemmer is tegen mensen?!
  Integendeel meneer de kapitein, de PVV stemmer is juist VOOR mensen!
  De PVV stemmer verafschuwt een foei lelijke ideologie die tegen mensen is!
  De PVV stemmers zijn niet de personen die anderen staan te kelen, kruisigen, spietsen, neer te knallen, martelen, verkrachten, prostitueren, vernederen, treiteren.
  PVV stemmers houden van het leven, houden van de vrijheid en gunnen die aan ieder ander.
  Één zaak is er slechts waar de PVV stemmer zich niet mee kan verenigen en dat is de islam. Niet dat dit aan de PVV stemmer ligt, maar omdat de islam tegen de PVV stemmer en alle anders denkenden/gelovigen is!!

  Like

 9. Jean zegt:

  Rutte zal dat ‘misschien’ wel lezen maar hij snapt dat niet mdat hij teveel bezig is me oranje reetlikken en met zichzelf maar ‘gelukkig’ komt hij zich weldra zelf tegen.

  Like

 10. Republikein zegt:

  Bitter sweet.
  Wiegel is een smiecht, Kutte een stroman tevens lafaard.
  Kots!!

  Like

 11. Driek zegt:

  Maar, geachte meneer Harry, mijn opa was zelden aan wal, oma ging mee op reis, en hoewel ze de hele wereld hadden bereisd en bevaren, waren het zeer naïeve mensen, en dat zie je vaker bij zeelieden, ze hebben iets onschuldigs, ze hebben een onschuldige blik, de ‘zeeliedenblik’. Maar ik denk dat u van een andere orde bent. U bent meer van deze wereld. Gelukkig maar.
  Voor mijn opa gold alleen het schip en de zee, de woeste baren dus, en zijn zoon, mijn oom, is omgekomen bij een schipbreuk, ja, dat waren andere tijden, die tijd past meer in de klassieke verhalen van Jack London, waarin de “Avonturen op de Stille Zuidzee” zo mooi beschreven zijn. Maar, in mijn verbeelding, zie ik u voor mij als een noeste zeebonk, voor geen kleintje vervaard, en als de man die alle wereldzeeën bevaren heeft.

  Like

  • Harry zegt:

   Dat laatste is nou ook weer een beetje overdreven , Driek .
   Zit je me nou voor de gek te houden ?

   Veel meer dan een wandelende grote bek is het ook niet , ben ik bang .
   En een afgebeuld lichaam ( tropenjaren) , waar de sporen van de diverse in het buitenland opgelopen ziektes nog steeds merkbaar van zijn .

   ( Over zelfkennis gesproken ……)

   Like

  • delamontagne zegt:

   Gezien Uw leeftijd moet Uw opa nog de “zeil-tijd” hebben meegemaakt.
   Behalve de klassieke verhalen van Jack London, dacht ik ook aan resp. Sommerset Maugham en Joseph Conrad. die beschreven die tijd ook prachtig.
   Tegenwoordige zeelui zouden eigenlijk anders genoemd kunnen worden met al die “High-Tech”, zijn eerder hoog-opgeleidde mensen.

   Like

   • Driek zegt:

    delamontagne. Ik mag dan wel tot de bejaarden behoren, doch ik ben nog niet dement. Ter uwer informatie:

    HET EERSTE STOOMSCHIP IN NEDERLAND
    Onder belangstelling van duizenden Rottterdammers die langs de kant stonden, voer op 10 mei 1816 het Engelse stoomschip “The Defiance” de haven van Rotterdam binnen. Aan boord was ook koning Willem I (1772-1843). Hij was degene die de ontwikkeling van de stoomschepen in Nederland stimuleerde

    Nederland lag achter bij de ontwikkelingen van de eerste stoomschepen. In Engeland en Frankrijk werd al honderd jaar geëxperimenteerd met stoomboten. In 1803 werd in Amerika de eerste rendabele stoomboot te water gelaten.

    Nederland begon pas in de jaren twintig van de negentiende eeuw met het bouwen van stoomschepen. Want tijdens de Franse overheersing had de handel en industriële ontwikkeling stilgestaan. Onder leiding van koning Willem I werd de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij opgericht. En in 1823 kon de eerste Nederlandse stoomboot te water worden gelaten. Een veerpont over het Hollands Diep genaamd Wilhelmina, waarvoor de marineman G.M. Roentgen de romp ontwierp. De boot zelf was gebouwd in Engeland.
    De koopvaardij kreeg pas na het midden van de 19e eeuw interesse voor de toepassing van stoom in de schepen bij de vaart op onder meer Indië. Een belangrijke reden hiervoor was het hoge kolenverbruik waardoor er weinig ruimte overbleef voor de lading. De stoomboot veroverde Nederland daarom maar traag: eind 1855 telde ons land twintig stoomschepen en in 1877 waren dat er 48.

    De grote ommekeer komt in 1870 bij de ingebruikneming van het Suezkanaal. Het Verre Oosten is gemakkelijker bereikbaar, juist zonder zeil. De einde van de zeilvaart, anders dan voor recreatieve doeleinden, begint zich af te tekenen. De mechanische voortstuwing neemt het werk voorgoed over.

    Like

 12. Tistochwat zegt:

  Ik vind het een oersaaie, veel te lange brief die Rutte veel te veel ontziet.
  Sterker nog: de Kapitein stopt Rutte zelfs onverdiende pluimen in de anus.
  Zo komt die brief tenminste bij mij over. Leest u nu bijv. deze passage eens; ik werd er haast misselijk van:

  “Als ik u op tv in een debat zie, komt u op mij over als iemand die veel meer zou willen dan de mogelijkheden die u nu gegund zijn. Wat helemaal niet hoeft te kloppen, maar wat ik op de één of andere manier voel, is uw enthousiasme en droevigheid tegelijk.”

  Mark begrijpt de tekst van die brief niet eens en als hij die wél zou begrijpen, lacht hij zich drie slagen in de rondte.

  Verder vind ook ik het ergerlijk dat de Kapitein stelt dat PVV-ers ‘tegen mensen’ zouden zijn!
  Wat een onzin! De PVV komt -ALS ENIGE- keer op keer op voor de ouderen en de zwakkeren in deze samenleving! En van mezelf weet ik dat ik steeds opnieuw tranen in mijn ogen krijg als ik denk aan het lot van die ouderen en zwakkeren… aan óns (toekomstige) lot!
  Wat is daar fout aan??? Wat is er mis met het zorgen voor de eigen bevolking??? Wat is er verkeerd aan om ons belastinggeld in de eerste plaats voor ONSZELF te gebruiken???

  Laat de Kapitein toch eens goed om zich heen kijken om te zien wat er wérkelijk om hem heen gebeurt; laat hem eens een aantal verzorgingstehuizen binnenlopen!

  En laat hem eindelijk eens begrijpen dat die islam een volkomen achterlijke barbaarse ‘religie’ is en dat wij Hollanders het zóóóóó beu zijn om overal islamitische ‘lappenpoppen’ te MOETEN aanschouwen…
  Om elke keer weer een knieval voor die islamieten te MOETEN maken…

  Like

  • Monalisa zegt:

   Laat de Kapitein toch eens goed om zich heen kijken om te zien wat er wérkelijk om hem heen gebeurt; laat hem eens een aantal verzorgingstehuizen binnenlopen!
   Tistochwat de kapitein ziet alleen maar water.

   Like

 13. delamontagne zegt:

  Harry zegt:
  5 november 2014 om 22:13
  ……….
  Dat heb je weer eens mooi gezegd. Het is net zoiets als vakantie-brochures:”Ze doorbladeren is mooi en aardig er zelf geweest zijn EN je ervaart het”.
  Dat hele moslim gebeuren heb ik niet zo meegemaakt in NL, van nabij.
  Maar 50 jaar terug wel EN DAN IN DE LANDEN VAN OORSPRONG. Het vreemde was toen dat ik absoluut niet/nooit/nimmer gedacht zou hebben die exotische idioterie later in NL ( EU ) zou gaan zien.
  Als je daarginds, toen-der-tijd zo,n hele “meute” werklui (10-tallen,100-en), als op commando ( waar ter plekke ook ) op de grond met der kont omhoog zag gaan liggen bidden, sta je de eerste keer wel vreemd te kijken.
  Je weet zelf wel dat de brutaliteit van die “MO,s” in NL je niet als Europeaan daarginder zou moeten flikken, je hebt altijd dat beetje “unheimische” gevoel. Ik heb eigenlijk ook nooit iemand ontmoet, die daar ook geweest is EN HET ER PRETTIG / leuk
  vond.
  Als ik dan nu mensen ontmoet ( gelukkig zelden ) en die vertellen trots dat ze met de “cruise” naar DUBAI gaan, dan moet ik wel…………..enfin, hetzelfde als jij dan zou denken.
  groet

  Like

  • delamontagne zegt:

   Ik las dat artikel nu pas goed………….
   Ik ken deze meneer van de brief uiteraard niet en weet ook niet in welke landen hij komt. Denk n.l. niet in die moslim-landen. Als dat wel zo is, zou hij in b.v. een restaurant ( wel in de singles room )[of hij zou met z,n vrouw moeten zijn ], ergens een gesprek met een aantal van die MO,s moeten beginnen en dan zeggen dat alle godsdiensten min-of-meer gelijk zijn, oftewel achterlijk.
   Dat kun je nu nauwelijks nog zeggen in NL, zoals ik op dit blog zag van die moslim bij Pauw ( als ze aan mijn godsdienst komen dan mag je ze vermoorden [of iets dergelijks ] moet je je indenken zoiets bij die FANATIEKELINGEN daarginder te zeggen.
   Die mensen daar zijn werkelijk doordrenkt met dat muslimgedoe, het beheerst hun hele leven. EEN EN AL DWANG.
   Ik moet ook denken aan wat de Heer Pennings een paar keer schreef: over een NL-leraar, die idealistisch in Marokko ging werken. Zelfs bij gestudeerde mensen, zo zei hij, werkte het woord: “ISRAEL” als een rode lap op een stier. Ik kan me indenken dat zelfs de minste kritiek op de islam een gelijke uitwerking zou hebben. ( zo niet erger….)

   Like

 14. guusvelraeds zegt:

  Ik vind ook niet dat de islam een achterlijke godsdienst is. Ik vind dat elke godsdienst achterhaald is.

  Toen ik deze zin las ben ik gestopt met lezen. De islam is de meest achterlijke, meest kwaadaardige en meest bloed druipende godsdienst aller tijden. Punt. Ik ga niet aanhalen waarom ik dat vind want actuele nieuwsuitzendingen, kranten en tijdschriften, ook die media die dat liever niet willen komen er niet meer onderuit dit weer te geven.

  Verder vind ik dat alle godsdiensten achterhaald zijn.

  Iemand die dit schrijft heeft nooit de moeite genomen inzicht te verwerven in de geschiedenis van godsdiensten en hun energie die bijgedragen heeft tot vorming van culturen. De schrijver beseft niet dat juist het Jodendom en in het verlengde daarvan het christendom expliciet bijgedragen hebben dat we nu in een humanere wereld leven. Althans in die delen van de wereld waar de Joods-Christelijke traditie nog de overhand heeft. Nooit had zich een humanistische stroming in de westerse cultuur kunnen vormen als niet al het voorwerk hiervoor gedaan was door de Joodse en Christelijke geloofsleer. Zonder het Jodendom en de Christelijke leer uit het nieuwe testament zaten we nog steeds vast in een wereld van barbarij.

  Like

 15. Jade zegt:

  Deze brief is zo soft omdat meneer meer op zee zit dan dat hij thuis is.
  Hij zou eens een poos werkeloos moeten zijn, dan komt hij wel met het
  echte werk.

  Like

 16. Fubar zegt:

  Ik ben het meeste bovenstaande reageerders eens en ben ook voor een iets hardere aanpak:

  Ik zou willen dat de koppen van de schuldigen op staken gespietst langs de route naar het Binnenhof Rutte en consorten hologig en doods aanstaren als hij en zijn regentenkliek naar het schavot op het Binnenhof gejaagd worden om daar hun gerechte straf te ondergaan.
  http://www.vrijechroniqueurs.nl/stokslagen-voor-rutte-in-het-openbaar/

  Like

 17. Maria zegt:

  EJ heeft gelijk!!!! is voor mij een waardeloze brief!!! PVV aanvallen sorry voor de vuilbak deze brief!!!! Meneer Wilders is de ENIGE die opkomt voor de Nederlander zelf!!!! dus sorry meneer u schrijven is voor mij voor het groot VUIL!!!

  Like

  • Driek zegt:

   Nou nou, beste Maria, ik vind het geen waardeloze brief, de kapitein geeft zijn mening, en dat is de bedoeling van deze site, en ik ben er van overtuigd dat kapitein Erik Fleumer, na het lezen van al deze commentaren tot andere inzichten komt en op zijn schreden terug keert.
   Wij mogen de mening van iemand anders niet als “groot vuil” bestempelen. Natuurlijk heeft u gelijk wat Geert Wilders betreft, en laten wij hopen, wij, lezers van E.J. Bron, dat de Nederlandse burger het binnen afzienbare tijd goed zat is.

   Like

   • Maria zegt:

    heb aan Meneer Fleumer verduidelijkt waarom zijn brief ergens waardeloos was lees reacties op zijn post zeer beleefd geformuleerd

    Like

 18. Avidia zegt:

  Hardwerkende allochtonen??? Waar heeft U die gezien??? Ik heb ze nog nooit gezien, ik zie ze in de supermarkt, hun kar volladen van ons geld, ik heb nooit een allochtoon zien werken. Je kent toch het gezegde: wij naar Nederland gaan, wij gratis geld krijgen, gratis woning krijgen, ben ik nu zo slim, of bent U zo dom

  Like

  • Maria zegt:

   de enige hardwerkende allochtonen ZIJN NET NIET DE MOSLIMS !!!!!
   vrouwelijke moslims werken HELEMAAL niet vanaf dat die getrouwd zijn aan de lopende band ZWANGER!!!!!

   Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Avidia: 02.58. uur. Klopt Avidia. In mijn wijk, in mijn woonplaats zie ik half Marokko de hele dag voorbij schuifelen. NIET EEN van deze MOSSELS werkt er, niet éen! Misschien enige uitzonderingen daargelaten, maar dat zijn veelal Turkse mensen.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Hé, Goddank, Tom, je bent er weer zelf!
    Ik vond het maar onwezenlijk hoor, met dat pseudoniem!

    Like

 19. breget zegt:

  Mij stoorde deze pasage ook (omdat ik vind dat meneer Wilders toch weer negatief wordt neergezet als ……,beetje dubbelzinnig ).wel jammer dat deze brief een verspilling is aan de minister president van Nederland die een tegenpool is van heer Wilders in de strijd voor een vrij Nederland .Helaas is ook Wilders niet perfect maar begint hij vanwaar het grootste gevaar komt.

  Like

  • Maria zegt:

   dat stoort me enorm dat die Meneer Wilders DIE DE WAARHEID spreekt over de islam hier in een slecht daglicht werd neergezet, en de hardwerkende allochtoon?????
   de NIET moslims ja die werken, ga naar de steden je waant je in pakistan afghanistan, slenteren een ganse dag op straat rond!!!!! en dan verschieten ze dat ze aan geen werk geraken wie wilt er nu zo’n arrogant EISEN EISEN EISEN taliban uitziende man in zijn zaak om een job te geven, is net alsof je in hun landen met minirok en een groot kruis rond je nek gaat solliciteren, enig verschil daar worden de christenen barbaars uitgemoord afgeslacht!!! dat vergat de schrijver wel netjes mee te vermelden in zijn brief!!!!

   Like

 20. petra555 zegt:

  Ik ben zeer benieuwd of Dhr. Fleumer ook onze reacties zal lezen. Ik vind zijn opmerkingen ten aanzien van de PVV onterecht.

  Like

 21. Driek zegt:

  Jammer, meneer kapitein Fleumer, dat u nu meteen afhaakt. Als u regelmatig deze beruchte site van E.J. Bron bezoekt, dan had u toch kunnen weten, dat u veel kritiek zou ontvangen op uw ingezonden brief.

  Want als iemand hier schrijft: “Ik vind ook niet dat de islam een achterlijke godsdienst is. Ik vind dat elke godsdienst achterhaald is. 10.000 jaar geleden dansten we om een boom en aanbaden we natuurgoden”, vind ik dat van een bedroevend gehalte”. Ja, met zo’n tekst kunt u van de Bron lezers kritiek verwachten.

  De islam is wel terdege een achterlijke godsdienst en een misdadige ideologie. Ik vind dat wel zo’n ongelooflijke domme opmerking. Blijkbaar heeft u de koran niet gelezen. Zo ook bent u slecht op de hoogte van de twee Bijbelboeken het Oude – en Nieuwe Testament.
  Ik geef op deze site regelmatig blijk van mijn sympathie voor het Jodendom, weer een ander lezer (Tom Hendrix) draagt het christendom een warm hart toe, en wij krijgen hier van niemand vervelende commentaren op.

  Vervolgens schrijft u over Rutte:
  “Als ik u op tv in een debat zie, komt u op mij over als iemand die veel meer zou willen dan de mogelijkheden die u nu gegund zijn. Wat helemaal niet hoeft te kloppen, maar wat ik op de één of andere manier voel, is uw enthousiasme en droevigheid tegelijk”.

  Wat een flauwekul, die man is noch droevig noch enthousiast. Het interesseert die meneer Rutte helemaal niks. Het is gewoon een blaaskaak. Over Hans Wiegel wil ik het maar niet hebben. Dat is te erg voor woorden.

  Wat mijn opmerking betreft over uw ‘vertroebelde blik’, ach, dat is een grapje.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   @Driek

   A. “berucht”??

   B. de islam is GEEN godsdienst, maar een ideologie!

   Vriendelijke groeten,

   E.J.

   Like

   • Driek zegt:

    Meneer Bron, dit is een misverstand, want ik heb die zin “De islam is wel terdege een achterlijke godsdienst en een misdadige ideologie” verkeerd neergezet, u weet heus wel dat ik de islam niet schaar onder de ‘godsdiensten’. Ik verkondig hier altijd dat de islam een kwaadaardige ideologie is.

    Nou ja, dat woord ‘berucht’ heb ik al eens eerder gebruikt, in een artikel. Ik bedoel dat zeker niet negatief hoor. Integendeel. Maar uw site is berucht – als ik dat woord nog even mag gebruiken – om zijn openhartige commentaren en kritieken. Dus excuus.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Géén excuses noodzakelijk hoor! Aan het woordje “berucht” kleeft alleen een vreemde bijsmaak. That´s all!

    E.J.

    Like

 22. Tom Hendrix. zegt:

  @Theresa Geissler: 21.25. uur. Beste Theresa, het had te maken, met reparatie aan mijn eigen laptop. Ik reageerde via de laptop van mijn vrouw, en aangezien ik niet zo handig ben met computers, heb ik via haar nick name gereageerd. Bij sommige reacties, dacht ik eraan Tom achter de reactie te zetten. Maar bedankt voor je reactie Theresa!

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Och, geen dank. Maar blij dat het weer bij het oude is.
   Ik dacht ook al: Wat krijgen we nou? Is Tom ergens bang voor geworden of zo?
   “Petra555!” LOL!

   Like

 23. Erik Fleumer zegt:

  Ik heb mijn brief geschreven omdat ik de manier waarop we politiek bedrijven wil veranderen.
  Ik ben tegen het verkwanselen van onze Nederlandse samenleving en ik ben tegen Brussel en de eenwording van Europa, maar met behoud van de handelsvrijheid. ik wil onze eigen grenzen terug en ik wil dat iedereen die in ons land komt wonen onze samenleving respecteert. Als een Moslim in ons land komt wonen omdat hij het zijne ontvlucht is wegens het radicale en onmenselijke beleid dan is die persoon wat mij betreft welkom. Hij/zij kan wat mij betreft gewoon moslim blijven. Zodra het een extremist blijkt te zijn die de onze samenleving bedreigt kan ie op de trein.
  Op dit moment zit Rutte nu eenmaal in het torentje. Ik heb alleen het gevoel dat hij (de VVD en de meeste andere partijen) een agenda MOETEN volgen die niet echt de hunne is. De politiek is te bang en denkt alleen maar dat we te zwak zijn om voor ons eigen land op te komen. Maar ik moet toch ergens beginnen. Daarom een brief naar het torentje.
  Ik denk niet dat we iets berijken met radicalisering van onze eigen ideologien. We zullen moeten blijven praten en tegelijkertijd onze samenleving moeten verdedigen.
  Christenen, Joden, Boedhisten, Hindoe’s en ook atheisten; iedereen is altijd welkom bij ons geweest zolang ze onze samenleving respecteerden. Die gooien we toch ook niet op straat?
  Ik ben iderdaad niet zo keihard in mijn taalgebruik omdat ik denk dat ik daar niet veel mee berijk.

  Op dit moment bevind ik mij met schip en bemanning in Indonesie, de grootste moslim gemeenschap ter wereld. Ik werk hier dagelijks met de moslimbevolking. We doen ons werk en zitten samen aan de koffie. Deze mensen zijn geen radicale jihadisten. Nog niet. We kunnen deze mensen toch gewoon als mensen benaderen zoals wij elkaar in Nederland ook behandelen?

  Als we elkaar niet leren respecteren gaan we allemaal naar de verdommenis.

  Ik wilde met de brief aangeven dat we een andere manier van politiek bedrijven nodig hebben. Een manier die rekening houdt met wat het volk wil. Een manier die ruimte geeft aan de ontwikkeling van ons bewustzijn in plaats van het volgen een Europese of Amerikaanse agenda.
  Wij moeten wij willen blijven

  Ik geef ook niet op, omdat ik het beste met Nederland en ons eigen volk voor heb.

  Mvg Erik Fleumer

  Like

  • Maria zegt:

   Meneer Flemeur
   de frustratie hier in het westen is niet voor niets zo geworden, u schrijft dat we elkaar allen moeten respecteren en daar heeft u gelijk in… maar probleempje hier de islam hier in het westen respecteert niets van onze waarden wetten, en eisen eisen eisen alles om naar hun zin op te zetten, respect moet van 2 kanten komen niet enkel van de autochtone bevolkingen… U moet eerlijk zijn hierin dat het respect van de islam hier in het westen en andere EU landen gewoon niet bestaat en dan ja dan krijg je tegenkanting frustratie van eigen volk… praten helpt niet meer, door de tolleratie naar alles wat de islam hier deden escaleert het enorm zelfs… want uiteindelijk neemt de islam hier stap voor stap alles over net gesteund door kabinet Rutte, de EU en socialisten…
   daarom dat mensen van hier van eigen landen kwader gefrustreerder weet ik wat geraken… dit komt omdat de autochtone bevolkingen LETTERLIJK achter de islam worden gezet en media tvzenders er aan mee werken en niet luisteren naar de verzuchtingen van eigen volk, (als je een debat erover wilt dat aankaarten komt er maar 1 woord naar de mens toe: RACIST) overal waar de islam is op aarde is het miserie, je kan niet ontkennen dat alles van islam radicaliseert openlijk steun betuigen aan IS en sharia eisen, de gematigde zogezegde moslim ZWIJGT in alle talen en laat maar begaan, en uit onderzoek blijkt dat 70% min van de islam hier letterlijk achter sharia en IS staan..
   En over Indonesie … er wordt momenteel een man van spanje die zich bekeerde van islam naar katholiek terug gestuurd naar daar??? wetende dat de doodstraf hem daar te wachten staat, is een feit in de islam bekeren naar een ander geloof staat gelijk aan de doodstraf in Indonesie, Scarlatti heeft daar paar dagen geleden enorm over geopenbaard en enkel Bali aan Indonesia is nog normaal ergens de rest van Indonesie is ook aan het radicaliseren ongezien… die Man zijn naam ontglipt me die van Spanje terug wordt gestuurd omdat hij katkoliek is geworden en hem staat de doodstraf te wachten in dat land 😦

   Like

 24. Erik Fleumer zegt:

  Ik ga nog even door…

  Mijn proteststemmen op de PVV waren niet bedoeld als stem tegen de VVD. Ze waren MEDE bedoeld als stem tegen de huidige vorm van politiek beleiden door de gevestigde partijen.
  Het programma van de PVV waardeer ik wel zeker, ook wat betreft de zorg, de belastingdruk en het huidige EU beleid. Ik heb niet voor niets op de PVV gestemd. Meneer Wilders verteld naar mijn idee zeker ook mijn waarheid. Ik heb soms wel moeite met de manier waarop hij zich uit.
  Zou het ook anders kunnen?

  Meneer wilders kan vragen: “Meer of minder Marokanen?”
  Voor een overgroot deel van ons volk wordt dat begrepen als; “Elke moslim is een radicale Jihadist, alle moslims het land uit!”

  Meneer Wilders zou ook kunnen zeggen: “Door de huidige politieke koers die ons kabinet volgt zullen wij binnen afzienbare tijd onderdeel worden van de een Islamietische staat. Willen we dat?”

  Er zal net zo hard “Nee!!!, Nee!!!, Nee!!!” geroepen worden.

  Daarna zou hij uit kunnen leggen dat we, als oplossing, beter uit EU kunnen stappen waardoor we onze grensen weer in kunnen stellen zodat we onze samenlevingkunnen beschermen en ongewenste personen de grens over kunnen kiepen.

  Hij zou zelfs kunnen zeggen: “Gematigde moslims die hier een veilig heenkomen zoeken omdat ze hun verfoeilijke regime ontvluchten en hun leven niet zeker zijn, zijn welkom.” Wat mij betreft, voor onze eigen veiligheid, op een manier zoals Zwitserland het aangepakt heeft. Een visum voor een jaar. Mocht zo’n vluchteling zich radicaliseren dan kan het visum meteen ingetrokken worden.

  Er zullen vast mensen onder u zijn die zeggen “Dat doet hij ook!!!” en u heeft gelijk. Maar de gevestigden partijen en een groot deel van ons Nederlandse volk pakt hem op de eerste uitspraak.
  Hij mag daardoor zelfs voor de rechter verschijnen, alweer!

  Er wonen moslims in Nederland die hun eigen regime ontvlucht zijn om de zelfde redenen dat wij dat regime niet in Nederland willen. Met de tweede uitspraak zou de PVV zelfs de stemmen van de door ons opgevangen moslims voor zich kunnen winnen omdat zijn beleid ook hun veiligheid garandeert. Het zou me niet verbazen als daardoor ook een groter deel van onze autochtone bevolking PVV gaat stemmen.

  We moeten niet vergeten dat een flink deel van onze bevolking de moeite niet neemt om een partij programma te lezen. Dat deel kiest voor de politicus die het op tv en in de krant ‘leuk’ doet. Er zullen flink wat mensen zijn die zogenaamd ‘verstandig en gematigd’ kiezen omdat ze niet beter weten. Voor hun is meneer Wilders alleen maar een polariserende onruststoker.
  Ik denk dat meneer Wilders een veel groter publiek achter zich kan scharen als hij zorgt dat zijn verhaal beter begrepen wordt. En dat vergt volgens mij enige aanpassing van zijn taalgebruik.

  Ik wens meneer Wilders succes met zijn strijd voor onze samenleving, en u allen trouwens ook.

  Rest mij nog een ding;
  Ik heb met mijn brief aan meneer Rutte zo zo veel mogelijk mensen willen bereiken. Niet om de PVV in een kwaad daglicht te stellen, maar om onze bevolking duidelijk te maken dat onze manier van regeren op de schop moet. Ons vertrouwen in de politiek daalt gestaag en daar zal wat aan gedaan moeten worden anders zetten we de politiek straks op straat. Op dat moment zijn we op ons zwakst, met alle gevolgen van dien.

  We hebben juist mensen nodig die de waarheid vertellen en die er voor Nederland zijn. Die politici zullen hun verhaal zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk uit moeten leggen zodat we als geheel volk bewuster kunnen kiezen.

  Misschien was de keuze om mijn verhaal op deze site te plaatsen niet de juiste keuze, gezien sommige reacties. Ik heb een andere boodschap over willen brengen dan het kleine stukje dat er nu is uitgelicht. Maar ik heb er veel van geleerd. De brief zat dus niet goed genoeg in elkaar. Mijn excuses daarvoor.

  Maar, ik geef niet op, ik denk dat ik met mijn denkbeelden uiteindelijk ook uw sympathie kan winnen. Door hart en verstand samen te gebruiken.

  Mvg Erik Fleumer

  Mvg Erik Fleumer

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Quote: “Maar, ik geef niet op, ik denk dat ik met mijn denkbeelden uiteindelijk ook uw sympathie kan winnen. Door hart en verstand samen te gebruiken.”

   Daar zult u een heel zware dobber aan krijgen hier op de site, heer Fleumer!

   Webmaster

   Like

 25. Bob Fleumer zegt:

  Nou Erik je ziet dat je best wat hebt losgemaakt, prima, zo leren we te schiften en elkaar beter te begrijpen. Je vader.

  Like

 26. koddebeier zegt:

  Jammer, dat Erik Fleumer zich niet eerst meer in de islam verdiept heeft, de islam zaait al eeuwen dood en verderf over onze wereld, ze hebben geen enkel respect voor anders denkenden, joden, christenen en ongelovigen. Het is een roofzuchtige en moorddadige woestijn ideologie.
  En zoals ze zelf zeggen er is maar één islam. Noem één islamitische democratie.

  Like

 27. Maria zegt:

  Meneer Flemeur
  excuseer ik ga U enorm brutaal wakker schudden een gematigde moslim bestaat NIET!!!!
  aanzie MO Irak wat die gematigden doen met de Christenen en spreek uit eigen ervaring en wat met mijn roots gebeurde, als het ooit open oorlog is dan is het net die gematigde moslim die het meest barbaars aan het moorden slaat!!! Die koran is hun handboek om de niet moslims uit te moorden al 1400j post het opnieuw en verdiep U in de ware islam en wat de koran eigenlijk is!
  deze koran is de koran van een iedere islamiet

  https://ejbron.wordpress.com/2014/01/02/koran-handboek-voor-de-vernietiging-van-de-mensheid/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s