Brief aan Merkel vanwege volksvijandige Nieuwjaarstoespraak

Screenshot_64

(Door: Martin B. – Vertaling: E.J. Bron)

Zeer geëerde mevrouw Dr. Merkel,

Uw Nieuwjaarstoespraak heeft me zeer pijnlijk getroffen.  In plaats van u met de zorgen en noden van de mensen bezig te houden die een democratische basis bij de “Pegida”-beweging hebben gevonden om uitdrukking te verlenen aan hun angsten, kunt u hierover niets anders verzinnen dan deze mensen uiteindelijk diep te beledigen.

De kreet “Wij zijn het volk!” is geen afgrenzing tegenover vluchtelingen of zelfs tegenover mensen met een andere huidskleur, zoals u dat van bovenaf beledigend zegt, maar de luide kreet aan de “politici daar boven, luister alsjeblieft een keer naar ons!!” Ik denk niet, evenmin als de meeste andere critici, dat u zich de moeite heeft getroost om u bezig te houden met de inhouden van “Pegida”. Want als u een keer gekeken zou hebben naar een “Pegida”-demonstratie op internet respectievelijk de nota van “Pegida” gelezen zou hebben, dan zou u tot een ander inzicht in de zaak moeten zijn gekomen. Helaas werd het schriftelijke eisenprogramma van “Pegida” noch in de pers noch op de radio/televisie bekendgemaakt; en dan is men er verbaasd over dat de “Pegida”-beweging het o.a. heeft over “leugenpers”? (ook het, bewust!, weglaten van feiten is een leugen). Dus, in plaats van u bezig te houden met de inhouden, schaart u zich in de gelederen van de critici die zich erover opwinden dat de hoofdorganisator reeds eerder veroordeeld werd. Hier breng ik tegenin dat het tot de menselijke waardigheid behoort om iemand die zijn straf heeft uitgezeten opnieuw zonder vooroordelen in de samenleving op te nemen; de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Fischer heeft ook ooit de politie met stenen bekogeld, werd dat ooit tot onderwerp gemaakt?

Als u zich dus bezig gehouden zou hebben met de doelen van de “Pegida”-beweging, dan zou u weten: “alle oorlogsvluchtelingen zijn niet alleen welkom, maar het is onze plicht en taak hen op te nemen en alles te doen om hen te helpen”, “daartoe dienen alle oorlogsvluchtelingen menswaardig in kleine wooneenheden en niet in massakampen te worden ondergebracht”, “alle oorlogsvluchtelingen dienen mogelijk snel te mogen werken”; wat, zeer geëerde mevrouw Merkel, is daar verkeerd of rechts aan?

“Pegida” is dus niet tegen bescherming zoekende vluchtelingen, zoals ook graag volledig verdraaid wordt voorgesteld door vertegenwoordigers van de kerk en andere partijen, maar de “Pegida”-beweging is uiteindelijk één luide kreet naar u en de politieke klasse, die samengevat ongeveer als volgt luidt: “Wij zijn bang!” en vanuit deze angst komen begrijpelijke vragen en eisen voort, waarop u en de politieke klasse geen antwoorden hebben; ja, u stelt zelf die vragen niet eens, hoe wilt u dan antwoorden? En deze, uw ongelooflijke, ignorantie zorgt ervoor dat “Pegida” steeds meer aanhang krijgt.

Het zijn bovendien de doelen van “Pegida” dat men zich houdt aan de EU-verdragen, wat op dit moment praktisch niet gebeurt en “Pegida” zet zich in voor een regeling in de hele EU om de onderbrenging van vluchtelingen gelijkmatig te verdelen. Dit zou ertoe leiden dat onze gemeenten financieel meer armslag krijgen en de huidige vluchtelingen zouden daardoor duidelijk beter ondergebracht kunnen worden. Bovendien zet “Pegida” zich in voor de handhaving van de Duitse wetten, d.w.z. dat uitgeprocedeerde asielzoekers uitgezet moeten worden, want zelfs dat vindt immers nog nauwelijks plaats. Wanneer geldende wetten dus niet meer worden gehandhaafd, moet u niet raar opkijken dat de mensen de straat opgaan om dat te eisen.

“Pegida” eist bovendien een immigratiewetgeving om de immigranten, die naar ons toekomen en die niet vervolgd worden, beter te integreren, maar ook om ons te beschermen tegen immigranten die hier naartoe komen om onze sociale kassen te plunderen respectievelijk sowieso al helemaal niet van plan zijn om hier te integreren, maar, verborgen in reusachtige clans, om hun criminele zaken af te wikkelen. “Pegida” eist dus meer daadwerkelijke integratie van de vluchtelingen en immigranten en de handhaving van de wetten.

Nu even een blik op ons land, die u en “zij daarboven”, de andere partijen en de kerken, vreemd voorkomen respectievelijk helemaal niet kennen of, wanneer dit wel het geval is, dan wil niemand deze feiten zien; alleen met doodzwijgen zult u deze problemen niet oplossen; “Pegida” wijst ook op deze wantoestanden. Ook hierbij houdt de pers zich meestal voornaam terug, omdat deze feiten niet passen in het beeld dat ons dagelijks wordt voorgeschoteld door de politici van Duitsland:

In Bremen bestaat een familieclan die uit ongeveer 2.500 Arabische personen bestaat. Deze familie krijgt ongeveer 8 miljoen euro aan sociale uitkeringen en de politie schat de omzet van deze familie met drugszaken op meer dan 80 (!) miljoen euro. De politie en het de officier van justitie staan hier bijna machteloos tegenover. Politiemensen, officieren van justitie en rechters worden bedreigd (“we weten waar je familie woont”) en getuigen worden bewerkt om “de juiste” getuigenverklaring af te leggen. Zulke familieclans zijn er veel hier in Duitsland. Deze families misleiden ons rechtssysteem en zijn absoluut niet van plan om te integreren. En wij moeten werkeloos toekijken bij de vergiftiging van onze kinderen door de drugs van deze criminelen!

Dat maakt enorm bang!

In Hamburg bestaat een grote jeugdbende, die door criminele buitenlanders werd binnengesluisd en verzorgd wordt. De kinderen ( 12 tot 13 jaar oud), die allemaal geen identiteitsbewijs hebben, tiranniseren hoofdzakelijk in het gebied St. Pauli een compleet stadsdeel. Tientallen roofovervallen, inbraken, diefstallen en delicten waarbij lichamelijk letsel wordt toegebracht staan op naam van deze bende. De stad, de politie en justitie staan machteloos, omdat de kinderen nog niet strafrechtelijk aansprakelijk zijn. De figuren op de achtergrond zijn nauwelijks te vinden. Deze door buitenlandse criminelen aangestuurde jeugdbendes bestaan inmiddels ook in veel andere steden in Duitsland.

Dat maakt bang!

In bijna iedere grote Duitse stad bestaan wijken die praktisch niet meer onder controle van de staat staan. Wijken, waarin de politie alle respect heeft verloren en waarin de bewoners hun eigen sharia-justitie hebben. Onlangs heeft een politieagente uit Nordrhein-Westfalen uitvoerig bericht over deze problematiek in de vakbondskrant van de politie. Zij schreef o.a. dat men haar als vrouw al helemaal niet serieus zou nemen, dat ze constant beledigd wordt en dat men helemaal niet met haar praat.

Dat maakt bang!

Als ik ´s nachts door Bielefeld loop, zijn er buurten die ik bewust mijd, omdat ik geen slachtoffer wil worden van buitenlandse criminele bendes; deze buurten nemen in heel Duitsland toe.

Dat maakt bang!

Als ik op vakantie ga, of alleen maar even uit huis ben, is het gevaar om het slachtoffer te worden van inbrekers immens groot, omdat buitenlandse bendes over complete wijken heen vallen. De inbraakcijfers zijn de afgelopen jaren geëxplodeerd; de weinige daders die werden gepakt, waren overwegend buitenlanders. Tegelijkertijd werd de personele bezetting van de politie in heel Duitsland enorm uitgedund.

Dat maakt ongelooflijk bang!

Als ik een nieuwe auto koop en dan ook nog in de grensstreek met Polen woon, moet ik er bovendien bang voor zijn dat hij morgen weg is. En de pers mag niet meer spreken van buitenlandse daders.

Dat maakt bang!

En de eigenlijke islamisering?

In de allereerste plaats zin daar de bijna dagelijkse misdaden van de radicale islamieten wereldwijd, waaraan ook steeds meer Duitsers deelnemen. Zelfs uw minister van Binnenlandse Zaken gaat intussen uit van het gevaar van een grote aanslag in Duitsland; wat gaat u dan tegen de bevolking zeggen, mevrouw Merkel?

In Duitsland zelf gaat de islamisering sluipend, maar gestaag, door. Geen kruis meer in de klaslokalen, geen kruis meer op de mijter van St. Nicolaas in Nederland, gescheiden gymlessen, een andere naam voor de St. Maarten optocht en de kerstmarkten, de sluiting van christelijke kerken, daartegenover steeds meer moskeeën (wordt daar niet ook geweld gepredikt?), steeds meer vrouwen die een boerka of een hoofddoek dragen (wat vaak een uitdrukking van de onderdrukking van de vrouw is), daarbij komen nog eermoorden (alleen al in het gebied Bielefeld de afgelopen jaren 6  stuks!), gedwongen huwelijken, illegale genitale verminkingen van islamitische meisjes, het overtreden van de Duitse wetten op het gebied van dierenbescherming (slachten zonder verdoving), politici die islamitische feestdagen willen invoeren enz. Deze opsomming kan naar believen uitgebreid worden. wat komt er nog meer? Het verbieden van het luiden van kerkklokken of zelfs een derde ambtelijke taal? Een islamitische partij in het Duitse parlement? Dat zou voor u, mevrouw Merkel, dan echter wel een vreselijke afgang betekenen!

Dat maakt bang en zou u ook bang moeten maken!

Schoolklassen, waarin praktisch geen Duits meer gesproken wordt, zijn geen zeldzaamheid meer; die “daarboven” maakt dat allemaal echter al bijna niets meer uit, want de kinderen van de “hoge klasse” (voorbeeld: mevrouw Kraft (SPD), minister-president van de deelstaat Nordrhein-Westfalen) gaan naar privéscholen.

Dat maakt bang, dat maakt woedend!

En dan hebben we nog de straatgevechten tussen Koerden en Turken.

Dat maakt bang!

En als ik door Bielefeld loop en er komen me groepen buitenlanders tegemoet, die vinden dat ik niet snel genoeg aan de kant ga, dan word je als Duitser uitgescholden. Onlangs moest ik tegen me laten zeggen “Ga aan de kant, oud nazi-zwijn!”

Dat maakt meer dan bang en ik begin me een vreemdeling in mijn eigen land te voelen

Critici zeggen dat er in Dresden bijna helemaal geen moslims wonen en dat daarom iedere rechtvaardiging om te demonstreren onzinnig is. Kan het nog gekker? Duitsland is een relatief klein land en zouden de inwoners van Dresden erop moeten wachten totdat er ook bij hen sprake is van toestanden zoals hierboven omschreven in Berlijn en elders?

Als u heel goed zou kijken, mevrouw Merkel, dan zou u zien dat het “Pegida” bovendien om nog iets anders gaat, namelijk om meer gerechtigheid en geleefde democratie. Want in deze democratie heeft het volk praktisch geen macht meer, politici en andere “hoge figuren” hebben van de staat hun eigendom gemaakt; zo krijgt de directeur van de gemeentebedrijven in Bielefeld bijvoorbeeld een salaris van € 500.000,-; en de burger is machteloos en verbaasd; uiteindelijk rest hem alleen nog de demonstratie. En precies dit fundamentele recht pakt u af van de demonstranten van “Pegida”, die massaal zwartgemaakt worden als bruine poel van verderf, nazi´s, schande enz.

Ook deze beledigingen maken bang, ze zijn immers een uitdrukking van de volledige hulpeloosheid en het gebrek aan plannen van de politiek

Mevrouw Merkel, ik zou graag eens van u willen horen dat u de vaak niet vreedzame demonstraties tegen “Pegida” veroordeelt. Want wanneer men een protestoptocht, waarvoor officieel toestemming werd verleend, massaal blokkeert, is dat een grove overtreding van het recht van vergadering en zeker een delict, omdat de blokkade zich richt tegen het fundamentele recht van vreedzame vergadering.

Tot slot nog een vraag aan u, mevrouw Merkel. Hoe staat u eigenlijk tegenover de kreet “Duitsland, verrek!”??? Deze kreet was meermaals luid en duidelijk te horen bij de anti-“Pegida”-demonstranten; hij kwam niet alleen uit het vermomde Zwarte blok van de Antifa, maar ook van heel “normale” anti-demonstranten.

Ook dat maakt bang!

Luisteren in op deze angst ingaan, dat is uw taak mevrouw Merkel, niet het beledigen van bezorgde burgers. In plaats van te beledigen, zou u “Pegida” als een kans moeten zien dat in Duitsland de democratie eindelijk weer levendig beleefd wordt, dat er eindelijk open gediscussieerd wordt over problemen, en dat er met de bevolking oplossingen worden gevonden voor ons land en voor al diegenen die in Duitsland vreedzaam samenleven, om het even waar de desbetreffende persoon vandaan komt en welke religie hij heeft!!!

Ik wens u een gezond nieuw jaar 2015; wees niet boos op me, ik heb altijd op u gestemd, maar dat zal ik niet meer doen en dat geldt voor heel veel andere mensen die ik ken. Mijn politieke toekomst ligt bij de AfD.

Met vriendelijke groeten,

Martin B.
Hoofdinspecteur van de recherche b.d.
01-01-2015, Bielefeld

Bron:
www.netzplanet.net
Auteur: Martin B.

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "PEGIDA", Allochtonen, Barbarisme, burgermoed, Criminaliteit, cultuurrelativisme, democratie, demoniseren, Duitsland, Hypocrisie, Immigratie, Islamisering, Krankzinnigheid, meningsdictatuur, migrantengeweld, Multiculti, nieuw fascisme, Overheid, Patriottisme, political correctness, politici, propaganda, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

35 reacties op Brief aan Merkel vanwege volksvijandige Nieuwjaarstoespraak

 1. JooJootje zegt:

  Denken jullie nu echt dat ze dit leest of hierover nadenkt?
  Nee natuurlijk niet ze voert gewoon de geplande agenda uit en daar loopt de bevolking bij in de weg dat is alles.

  Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  Martin B, bedankt! Een keurige brief, waar punt voor punt in wordt weergegeven hoever Merkel en andere politici, van christen-democratische en socialistische snit, van de BURGER zijn af gaan staan. Deze brief zou trouwens ook 1:1 voor Nederland model kunnen staan, en zodoende ook naar Rutte cum suis gestuurd kunnen worden. Ik heb zelfs het vermoeden dat de inhoud van deze nette brief onderhand toepasselijk is voor heel Europa. Dus ook FÜHRER JUNCKER zou zo’n brief mogen ontvangen. Al met al herken ik mij volledig in deze brief. En ik wens Pegida en de AfD, heel veel succes toe. Dat zijn mensen met karakter.

  Like

 3. Wat een versleten DDR kopie heeft zij

  Like

 4. Sjaak zegt:

  Dat praalt bij Merkel Ferkel als een teflonpan af !

  Like

  • Sjaak zegt:

   Met andere Merkel Ferkel woorden, ga jij maar lekker schneeuw ruimen !
   En ik maak met mijn schneeuwruimer plaats in mijn Euro schatkeldertje !

   Like

 5. Lis zegt:

  Wat een geweldige brief is dit!!! Is het op één of andere manier mogelijk dat dit meer in de openbaarheid komt? Dat muts Merkel gedwongen wordt om hier antwoord op te geven? Er is geen woord Spaans bij. Ik hoop dat Pegida navolging krijgt en verder kan groeien.

  Like

 6. Jean zegt:

  Zie ik nu echt zo een klein snorretje op die rotkop?
  Ik wist het , ze is familie…, neen niet van mij, ha ha ha…

  Like

 7. Berthe zegt:

  GEWELDIG GOED VERWOORD!!
  DIT artikel zou op de VOORPAGINA’s van NRC, Volkskrant en Trouw moeten staan. En de robotten van onze NPO zouden het moeten voorlezen voor de kijker!

  Like

 8. bobzelf zegt:

  wanneer komt de eerste nederlander zijn stoel uit, ?
  kijkt niet wat de buren, er wel niet van zullen zeggen ,
  en loopt met een tekst op een groot stuk karton
  b.v.

  EN NU IS HET GODGLOEIENDE GLOEIENDE EEN KEER AFGELOPEN !

  iK WIL MIJN EENS ZO MOOIE LANDJE TERUG, VAN DE LANDVERRADERS

  EN GAAT VOOR HET STADHUIS STAAN ???

  ZOMAAR EEN VRAAG HOOR ??
  DOOEEEIII

  Like

  • Anita G zegt:

   Bobzelf ik ben het helemaal met jou eens , maar is heel dat gezeik niet al begonnen , met de achterlijke benoemingen autochtoon en allochtoon , of zeg ik nu iets raars 😉 groetjes Anita

   Like

   • bobzelf zegt:

    ik denk dat het oude immigrant , de lading niet dekte ???
    want die kwamen naar mijn weten met goede bedoelingen
    Werken , een hand geven als ze je zagen , een babbeltje maken

    dit tuig van de richel , komt om geld en uit zijn neus te vreten !!
    en kakkuhhhhhhoer te roepen , en de vrouwen te misbruiken !
    en alles was dit triefel, tuig uitvreet wordt met de mantel der liefde
    toegdekt door onze autochtonen partij P.v.d.A c.s.

    Ik weet wel als die 8e hands te heet gewassen schaatstrui en die vreemgaander met die kale harsus dit geintje 30 jaar geleden uit hadden gevreten , dat hun kop achterste voren had gestaan en ze 6 maanden door een rietje moesten eten
    Deze nivelleren is een feest figuren moeten ze aan de stadspoorten ophangen met hun hart uitgesneden op hun rug zodat de honden er net bijkunnen !!

    Alles, werkelijk alles wat onze ouwe luitjes opgebouwd hebben , is volledig naar de kloten geholpen , hervormen, doorpakken etc waren de kreten

    Nou die gaan eerdaags van een kouwe kermis thuiskomen . !!

    dus daarom hangt er bij mij een kalashnikov aan de kapstok

    Ik ben er helemaal klaar mee !!

    Mij is 1 x in mijn leven iets gevraagd , en dat was in 2005 !!!!

    En daar hebben ze met mijn en ons 62.9 % Nee

    hun reet afgeveegd

    En dat ga ik eerdaags een keer terug doen ,

    whahahahahaha

    dooei lieve dame , u had helemaal gelijk !!

    dooeei bob

    Like

 9. win zegt:

  beangstigend

  Like

 10. En daar kan ze het mee doen!Akelig wijf!Ook rijp voor een Neurenberg 2!

  Like

 11. louis-portugal zegt:

  Niet te geloven die verhalen.
  Wel een gezellige familie dus.
  Wij hadden (koko petalo) en hebben ook wel van dat soort families hoewel niet zo grof DENK ik.
  Merkel hoort bij Perfide, de tegenhanger van Pegida enz..
  Perfide betekent Persöhnlichkeiten führ Islamisirung van Deutschland.
  Met Pers…. wordt dan het betere duitse publiek bedoeld, waaronder de Gutmenschen dus.
  Erg benieuwd of het maandag weer veel drukker is.

  Like

  • Nemesis zegt:

   @ Louis, je bent zeker al heel lang uit Duitsland weg nietwaar? Geloof die verhalen maar gerust, zr zijn nog veel erger als dat deze heer hier geschreven heeft.

   Like

 12. Willie zegt:

  Och mensen, dit kreng luistert nog niet eens daar dit openhartige schrijven,kan dat r veel schelen , niks dus , t gaat allemaal volgens hun nu bijna 100 jaar oude plan , en ”ze” laten zich er door niks afbrengen. de nwo zal eraan komen

  Like

 13. Harry zegt:

  Als je die foto bekijkt lopen de rillingen over je rug ! Gefotoshopt ?
  Het lijkt wel zo’n engerd uit een griezelfilm , frau Franckenstein of zo .
  Maar misschien ziet ze er écht wel zo uit , ieder met een beetje verantwoordelijkheidsbesef moet toch ook wel hordes slapeloze nachten beleven , dankzij dat tuig ?

  En dat een groot deel van de bevolking je dan ook nog dóórheeft …………..

  Like

 14. guusvelraeds zegt:

  Martin B.
  Hoofdinspecteur van de recherche b.d.
  01-01-2015, Bielefeld

  Dat b.d. is veelzeggend. Hoeveel duizenden politie functionarissen die niet buiten dienst zijn willen ook graag hun mond open doen maar durven niet omdat ze elke maand hun hypotheek en onderhoud van hun gezin moeten betalen. Het vrije woord is decennia geleden te graven gedragen in onze Europese samenlevingen op straffe van abrupt einde loopbaan, verkettering racisme, fascisme en als het helemaal misgaat stenen door je ruit van de anti fascisten. Pegida en aanverwante stromingen door heel Europa zijn niet meer te stoppen. Progressief Duitsland en progressief in de rest van Europa is eindelijk door de mand gevallen. Hoe meer ze nu in verweer gaan met hun gebruikelijke demonisering tactieken hoe meer ze hun ware tronie laten zien. Progressief staat eindelijk met de broek op de knieën en nergens kunnen ze op een geloofwaardige manier nog een riem of bretel vinden.

  Like

 15. Mary Gijzen zegt:

  @ Tom Hendrix, Inderdaad deze brief kan rechtstreeks naar alle regering leiders in Europa worden gestuurd. Allemaal van het zelfde laken een pak hoe zij met “hun” oorspronkelijke bevolking denken om te kunnen gaan, zo ook hier in Nederland. Bij geen gehoor zal er een opstand over heel Europa uitbreken die zijn weerga niet kent! Hoezeer deze regeringen ook halsstarrig gedrag blijven tonen DE EUROPEAANSE BEVOLKING WENST GEEN ISLAM NU NIET EN NOOIT NIET!!! Al die zogenaamde “leiders” als Merkel en rutte moeten van de troon gestoten, en wel heel snel. DE LANDEN WEER TErUG AAN DE BEVOLKING EN OVERAL NIEUWE VERKIEZINGEN!!! GENOEG IS GENOEG !!! WAARVAN AKTE

  Like

 16. Mary Gijzen zegt:

  Hoogste tijd voor gezamelijke akties over heel Europa !!!

  Like

 17. susan zegt:

  Heeft zij ook niet een narcistische persoonlijkheidsstoornis ? Als je die ogen ziet,lijkt ze wel verslaafd. Zij maakt anderen wel uit voor nazi,maar wie is ze zelf, gevoel heeft ze in ieder geval niet en hoe ze lacht,lijkt die Timmermans wel,dat is niet lachen,maar gewoon je bek wijd open zetten, deed hij ook bij die Obama. Je kent per slot wie je zelf bent.

  Like

  • Nemesis zegt:

   Honnecker zou apetrots op haar zijn, ze is nog beter als hij was IM Erika (Haar Stasinaam)
   Zelfs in de DDR waren ze humaner tegenover de inwoners in vergelijking met Frau Ferkel tegenover de inwoners van de BRD..

   Like

 18. J. Oostra zegt:

  Een zeer duidelijke brief van een hoofdinspekteur van politie aan Mevr Merkel waarin punt voor punt aangegeven wordt waar de schoen knelt. En wij hier in Nederland hebben dezelfde schoen en die knelt op exact dezelfde plek. Dus FUCKING Den Haag wordt GVD eens wakker uit die roze droom.

  Like

  • Caroline zegt:

   In Den Haag weten ze net zo goed wat ze doen als in Berlijn en Brussel. Het is geen misverstand maar moedwil, en de enigen die nog wakker moeten worden zijn ‘wij, het volk’.

   Like

 19. Jade zegt:

  Keurige brief, denk wel dat Martin B. binnenkort
  hoofdinspecteur af is.

  Like

 20. jan zegt:

  nou laten we beginnen 27-01-2015 in den haag komt u maaaarrrrrr!!!!!!!
  BREAKHESYSTEM – 11 uur 27-01-2015 BINNENHOF DENHAAG!!!!

  kom met zo veel mogelijk

  Like

 21. Peter Emile zegt:

  Veel Europeanen zijn niet zozeer bang, maar vooral woedend. Woedend op een al te opdringerige doctrine die zich vermomt als religie, en die eisen-stellerij, een op niets gebaseerde arrogantie, vrouwenonderdrukking, homo-haat en jodenhaat als handelsmerken voert.
  En nog woedender wellicht, zijn de Europeanen op links en op de door links gedomineerde politieke elite. Vanwege het wegkijken, het pappen en nathouden, het bagatelliseren en het ronduit in bescherming nemen van deze fascistoïde doctrine, die ze eigenlijk met kracht zouden moeten veroordelen en bestrijden.

  Er is geen religie ter wereld die zóveel geweld, oorlog, haat en blinde woede genereert als de islam. De islam is een wereldwijd totalitair project, een doctrine die aangedreven wordt door testosteron en stompzinnig macho-gedrag.

  Die testosteron klotst zo langzamerhand in Heel West-Europa tegen de plinten op en ik vraag me in arren moede af wanneer er bij de politiek correcte elite, bij de politiek correcte pers en bij de overheid eindelijk, eindelijk ook maar een begin van een gevoel van urgentie zal ontstaan.
  In elk geval zijn de terecht verontruste en boze burgers van Dresden en andere Duitse steden, ze vóór.

  Like

 22. Jaantje zegt:

  Frau Merkel heeft angst en terecht toch vind ik dat ze die overwinnen moet en weer voor haar volk opkomen ook als dat consequenties heeft voor de betrekkingen tussen Europa en Amerika/VN.

  Like

 23. Pingback: De Duitse minister van Justitie roept PEGIDA op om de maandagsdemonstratie af te zeggen | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s