Waarom we de islam bestrijden

Screenshot_18

(Door: Nicolai Sennels – Vertaling: J. v.d. P)

Kort geleden vroeg iemand mij: “Waarom bestrijden we de islam?” Het korte antwoord is: “Omdat de islam ons bestrijdt. En omdat de islam geen grenzen en geen genade kent, zal de islam ons blijven bestrijden tot we verslagen zijn of -hopelijk- tot we ze voorgoed tegenhouden.”

Het  doel van islam is wereldheerschappij en een centraal deel van de religieuze beoefening van iedere moslim is het verspreiden van het geloof met elk mogelijk middel, totdat het over de hele aarde verspreid is. Sinds de 6e eeuw, waarin de oprichter en zelfbenoemde profeet Mohammed (die misschien nooit heeft bestaan) naburige steden begon te veroveren, moordend, verminkend, verkrachtend en de overwonnen mensen tot slaaf makend, heeft de islam zijn onderdrukkende en destructieve doctrine verspreid zover het maar lukte. Christelijke, joodse, hindoeïstische en boeddhistische landen en culturen zijn verpletterd onder onbarmhartige golven van jihadi´s (Arabisch: moedjahedien), die tot 270 miljoen niet-moslimse slachtoffers maakten, meestal op extreem barbaarse wijze vermoord. De recente islamitische overname van gebieden in Afrika, het Midden-Oosten en Westerse steden, die tot voor kort nog niet onder de sharia vielen, is geen nieuw verschijnsel. Het is gewoon weer een fase van een 1400 jaar oude oorlog tegen niet-moslims, die het verstevigen van de macht door moslims over niet-moslims en islamitische heerschappij over democratie en mensenrechten tot doel heeft. Nu miljoenen moslims naar het Westen komen om de zelfgecreëerde gruwelijkheden te ontvluchten, staat de islam op het punt om zich te verspreiden over landen waarin bijna geen moslims waren. Burgers van Oost-Europa en de Baltische staten, die denken dat West-Europa het probleem zonder hun hulp kan oplossen, zijn naïef en niet solidair: het is tijd dat de democratische wereld een eenheid vormt. Omdat het de aard van islam is om zich uiteindelijk overal te verspreiden, is hoe dan ook, niemand veilig.

Wat willen ze?

Het ultieme doel van islam is een wereldwijd kalifaat onder de sharia. De wereld waar de aanhangers van islam van dromen is een planeet die georganiseerd is volgens de wensen van Allah en zijn profeet. In zo’n wereld is er geen vrijheid van meningsuiting, omdat de geringste kritiek op het systeem met de dood wordt bestraft. Zelfs vrij denken bestaat daar niet, omdat iedereen moet geloven in Allah en zijn profeet Mohammed. Iedereen moet vijf keer per dag bidden, halal eten, en familieleden en anderen die afwijken van de islamitische regels, vermoorden.  Volgens de sharia zijn vrouwen zowaar het bezit van de mannelijke familieleden en het is mannen toegestaan om vier echtgenotes te hebben en ze allemaal te slaan. Joden en christenen worden gespaard als ze de beschermende belasting betalen, de jizya, en de status van dhimmi accepteren -tweederangs burgers die naar believen mishandeld en verkracht mogen worden. Mensen die niet in het Oude Testament geloven – hindoes, boeddhisten, atheïsten en anderen – krijgen de keuze tussen vermoord worden of zich bekeren tot islam (wat psychische verkrachting en een gedwongen, strikt leven als moslim inhoudt, inclusief het vermoorden van andere niet-moslims).

Een samenleving waarin wetenschap en onderzoek overeen moeten komen met de wereldvisie van een geesteszieke pedofiel die in de 6e eeuw leefde (Mohammed trouwde Aisha en begon haar te betasten toen ze zes jaar oud was, en had geslachtsgemeenschap met haar toen ze negen jaar was), is uiteraard niet in staat om een functionerende stabiele economie, een gezond politiek systeem of het comfort van moderne geneeskunde, technologie en infrastructuur op te bouwen.

Als het om menselijke vrijheid en rechten gaat, was de Soviet-Unie een Utopia vergeleken met welk islamitisch kalifaat dan ook, dat het best te vergelijken is met de vreugde- en liefdeloze totalitaire werelden van woede zoals beschreven en uitgebeeld door J.R.R. Tolkien in Lord of The Rings en George Lucas in Star Wars. Als onze beschaving instort onder islamitische agressie -geholpen door onze eigen politieke correctheid, lafheid en luiheid – dan zal de enige in dit universum bekende plaats met intelligent leven een donkere, vernietigde planeet zijn, bewoond door miljarden mensen – meestal uit inteelt geboren-  die in totale ellende leven, geknecht door de vrijheid-hatende, dood-verheerlijkende, wrede en geestdodende sharia. Is er een ergere tragedie denkbaar?

Kan het ons overkomen?

Waarschijnlijk hebben de miljoenen niet-moslims die leefden in gebieden waar de islam nu overheerst zich hetzelfde afgevraagd… en ja, het zal ons ook gebeuren als we de islam niet tegenhouden. Westerse inlichtingendiensten waarschuwen steeds vaker dat duizenden moslims buiten en binnen onze eigen landen zich voorbereiden op het vervullen van hun religieuze plicht.

Ondertussen nemen we genoegen met de hoop dat moslims door onze welvaartsstaten en geruststellende media net zo rustig worden als wijzelf.

Islam kent geen grenzen en geen genade, en als onze generatie hem niet tegenhoudt, zal de volgende generatie niet eens meer de kans hebben om een poging daartoe te doen. Onze grootvaders versloegen het nazisme, de generatie van onze ouders overwon het communisme.  De ultieme uitdaging van onze tijd is de islam – een vijand van de vrijheid die prominenter aanwezig, fanatieker en in aantallen groter is dan welk totalitair systeem uit de geschiedenis dan ook. Deze vijand verschilt van alles wat we ooit tegenkwamen: een vijand die de dood meer liefheeft dan het leven valt niet te intimideren.

Onze politie is al niet meer in staat om de wet te handhaven in veel van de moslim-getto’s  die overal als paddenstoelen uit de grond schieten, zelfs in de kleinere steden. De steeds regelmatiger voorkomende uitbarstingen, die het best als kleine burgeroorlog-incidenten omschreven kunnen worden, geven ons een voorproefje van wat ons later in dit decennium te wachten staat (volgens Al Qaida’s profetische plan uit de jaren ’90 zal dit in 2016 gebeuren -Arabische regeringen zouden rond 2010 omvergeworpen worden  en een Islamitische Staat zou rond 2013 worden gesticht…).

Gebieden die door moslims overheerst worden, groeien in aantal en in brutaliteit – bij gebrek aan ingrijpen door Westerse autoriteiten – en het is slechts een kwestie van tijd voordat ze zich ontwikkelen tot voortdurend oorlog voerende moslimenclaves die vechten voor ongrondwettelijke, religieuze rechten. Met de invasie, die we zelf veroorzaakt hebben, creëren we onze eigen Gaza-stroken, die nu al een oneindige stroom van aanvallen tegen niet-moslims en de niet-islamitische samenleving daaromheen voortbrengen. Immigratie van moslims verplettert onze economie, ze ondermijnt onze hard bevochten veiligheid, valt vrijheid van meningsuiting aan en verandert stadswijken in onherkenbare gevaarlijke no-go sharia-zones.

Moslims die in jihad geloven, zijn noch extremisten noch een minderheid. Moslims die geloven in de verplichting om jihad te voeren om hun religieuze plicht te vervullen, volgen gangbare fundamenten van de islam, zoals die ondubbelzinnig en herhaaldelijk geschreven staan in de koran en de al even heilige levensgeschiedenis van Mohammed, de Hadith. Van de ruwweg 56 miljoen moslims die in Europa wonen, gelooft 75% dat de koran letterlijk genomen moet worden en 65% vindt de sharia belangrijker dan democratische wetten. Van de jonge Turken in Nederland vindt 80% jihad tegen niet-moslims prima. In Frankrijk steunt 27% van de jeugd de Islamitische Staat, in Groot Brittannië doet 14% dat – dit is waarschijnlijk inclusief de enorme meerderheid van de jonge moslims in die landen. Wat betekenen deze cijfers? Ze betekenen dat de ontelbare moslim-getto’s, die Westerse grote en kleine steden opslokken, bevolkt zijn met honderdduizenden, misschien zelfs miljoenen mensen die de doctrine van de jihad ondersteunen. Wat zal er gebeuren wanneer ze zich sterk genoeg voelen om onze samenlevingen te vernietigen en over te nemen? Zullen ze passief en vreedzaam blijven of zullen ze de kans grijpen? Velen zullen zeker het laatste doen.

In plaats van dankbaar te zijn voor de veiligheid en de welvaart die hard werkende Westerse belastingbetalers hen verschaffen, hebben de moslims in Europa een leger van jihadi´s voortgebracht die de genocidaire agenda van islam ondersteunen.

Wat kunnen we doen?

Of liever, wat moeten we doen om overeind te blijven omwille van de menselijkheid en toekomstige generaties?

We moeten met democratische middelen de immense kracht en het organisatorisch talent mobiliseren die liggen achter de vorming van de vrije, rijkste en technologisch meest geavanceerde samenlevingen uit de wereldgeschiedenis en deze richten op ons eigen overleven. Als we erin slagen om deze slapende reus wakker te maken voordat onze landen vernietigd worden door barbaren – net als alle hoogontwikkelde culturen vóór ons – zullen we in staat zijn om de hordes fanatici (vaak uit inteelt geboren) te verslaan zonder paniek of haat. In deze beslissende historische periode mogen we ons humane gezicht niet verliezen en niet juist die waarden vernietigen die we willen verdedigen. We moeten eerlijk en direct blijven en realistische middelen en kracht inzetten en daarbij gefocust blijven op win-win-oplossingen op lange termijn. Als we het probleem zonder angst benaderen, maar met mentaal surplus en een breed totaaloverzicht, kunnen we slagen met een minimum aan onvermijdelijke schade. Reageren met totalitaire maatregelen, zoals het beknotten van het vrije woord om de ‘sociale cohesie’ te beschermen of omwille van wraak toegeven aan onvolwassen gevoelens, zal onze zaak niet ten goede komen.

Vredelievende samenlevingen met sociale waarden en een hoge moraal zijn uitgebuit tot een vernietigend niveau – economisch, cultureel en demografisch – door ontelbare moslim-immigranten en -vluchtelingen.

Moderne welvaart en decennia van vrede hebben ons overlevingsinstinct in een winterslaap gesust. Dit maakt het voor ons moeilijk te begrijpen dat we deze historische uitdaging niet zonder het gebruiken van werkelijke kracht zullen kunnen aangaan. Een zachtaardige benadering, die onder gezonde demografische omstandigheden zou kunnen werken, betekent zelfmoord tegenover een massavernietigingswapen als de islam. We zijn op dit punt aangekomen, omdat we onze vrijheid te lang vanzelfsprekend hebben gevonden.

Moslims zullen onze directe eerlijkheid en rationele zelf-verdedigende maatregelen zien als een aanval op hun religieuze rechten en als een oproep voor de door hun god gegeven verplichting om hun religie te verdedigen met alle mogelijke middelen. Wanneer moslims besluiten dat hun religie wordt aangevallen, worden allerlei gewelddadige koranverzen actief. Bescherming van ons en onze nakomelingen tegen deze kanker, die al aan alle vitale delen van onze samenleving knaagt, vereist buitengewoon onwrikbare politieke en openbare vastberadenheid. Terugvechten zal onze zelfbenoemde vijand provoceren en hun wereldberoemde kinderachtige woede- en slachtoffermentaliteit versterken. Maar er is geen reden om de confrontatie uit de weg te gaan, want er is toch geen ontkomen aan de uiteindelijke botsing – en des te eerder die komt, hoe minder groot en georganiseerd de vijand zal zijn. Een paar Facebook-vrienden verliezen of een promotie op het werk mislopen vanwege deelname aan een demonstratie of het geven van je mening in het openbaar is een klein offer vergeleken bij de ernst van het gevaar en wat er voor altijd verloren zal gaan als we in deze beslissende jaren passief zullen blijven.

Het gevaar van de islam is heel reëel en zal niet vanzelf weggaan. Kijk maar naar de geschiedenis.

Het is onze plicht om de verantwoordelijkheid, die onze voorvaders zo dapper en vaak tot een hoge prijs vervulden, op ons te nemen: het beschermen en doorgeven van onze hard bevochten waarden en vrijheid ten behoeve van toekomstige generaties, zodat zij geluk kunnen najagen en een kans hebben om hun volledig menselijk potentieel te ontwikkelen en ernaar te leven.

Tegen de soldaten van de islam en de politieke correctheid in opstand komen, activeert en versterkt de nobelste menselijke kwaliteiten: eerlijkheid, moed, het volgen van je intuïtie, samenwerking, intelligentie en compassie. Het is geen verrassing dat je de beste mensen in de bewegingen tegen de islam tegenkomt.

Het is duidelijk dat we onze media en onze huidige politici niet kunnen vertrouwen als het gaat om de feiten over de islam en de gevolgen van islamitische massa-immigratie. Daarom is het aan ons – het volk – om de overduidelijke waarheden te spreken, onze verhalen te vertellen, belangrijk nieuws, belangrijke feiten en statistieken te verspreiden en onze mede-stemmers te inspireren om leiders met verantwoordelijkheidsgevoel te kiezen. Facebook, Twitter en andere moderne massacommunicatiemiddelen in goede stijl gebruiken, is gemakkelijk en een must-do (een handvol islamgerelateerde postings per week is voldoende). Hetzelfde geldt voor het sturen van artikelen en klachten naar journalisten en politici. Brieven schrijven naar de kranten scherpt de geest en de argumenten van onszelf en anderen en zelfs als ze niet worden gepubliceerd, maken ze de redacteuren bewust van wat de lezer interesseert – en wat de kranten dus moeten publiceren als ze verkocht willen worden. We moeten luid en openbaar protesteren wanneer de scholen tegen onze kinderen liegen over islam of bewust halal gaan serveren. We zouden op dezelfde manier moeten reageren wanneer het lokale bestuur overweegt om moskeeën of ‘islamitische culturele centra’ toe te staan – in werkelijkheid functioneren die als propagandaclubs van de genocidaire boodschap van de koran en controleren en radicaliseren ze de plaatselijke moslims.

Het is natuurlijk om politieke partijen, organisaties en individuen die opstaan voor het vrije woord, democratie en mensenrechten aan te moedigen en te ondersteunen. Daarbij neem je de risico’s die horen bij het openlijk tegengaan van de islam, moslimimmigratie en politieke correctheid. Als je je beschermende vaardigheden verder wilt ontwikkelen, word dan sterk, leer een vechtsport en overweeg of je je bij de Nationale Reserve wilt aansluiten. Ben je politiek actief, houd bureaucratie dan beperkt tot een minimum, word ware vrienden en ga geen competitie aan met je collega’s van de counter-jihad. Wees juist blij dat mensen verschillend werken: het probleem heeft vele kanten en de wereld heeft veel verschillende stemmen nodig om te kunnen begrijpen wat ons te doen staat.

Informeer jezelf om te beginnen door blogs te lezen zoals EuropeNews.dk, JihadWatch.org, 10News.dk, VladTepesBlog.com en TheReligionOfPeace.com. Er is ook een behoorlijk aantal Facebook-groepen en Twitteraars dat het waard is om te volgen – ook in je eigen taal. Gebruik deze als basis voor het verspreiden en vertalen van belangrijke feiten voor je landgenoten, inclusief de media en de makers van de wet. Doe mee aan demonstraties (neem je vrienden mee), draag T-shirts met slogans over vrijheid, leer een paar belangrijke statistieken en citaten uit de koran.

Onwetendheid bestrijden, moed bevorderen

Democratische middelen als deze gebruiken, is niets anders dan het vreedzaam verwijderen van de onwetendheid die de oorzaak is van leed op zoveel terreinen van het leven – onwetendheid, die in dit geval onze samenlevingen naar volledige vernietiging, en volgende generaties naar slavernij kan leiden.

Inspireer anderen met je eigen dappere voorbeeld en vermijd woede: we kunnen het systeem haten, maar we kunnen de mensen niet haten. Omdat ze voornamelijk handelen naar hoe ze zich voelen, kunnen we de wezens alleen maar goede gevoelens en een minimum aan noodzakelijke, pedagogische schade toewensen. Onthoud dat de moslims de eerste slachtoffers van islam zijn: hun systeem zit immers vol met regels en straffen die tegen henzelf gericht zijn. Moslims zijn de ware islamofoben: alleen angst kan verklaren waarom mensen zich onderwerpen aan zo’n vreugdeloos, onvrij en pijnlijk systeem dat hen dwingt om zodanig te denken en te handelen dat ze alleen maar meer leed in hun eigen leven veroorzaken.

Totdat moslims zichzelf bevrijden van de ketens van sharia moeten we er zeker van zijn dat de problemen die voortkomen uit het hersenspoelen en de dwang die van hun religie uitgaat zich op veilige afstand afspelen. Daarom moeten we niet-westerse (moslim-)immigratie tegengaan en het voor de volgers van de religie van onderdrukking zo moeilijk mogelijk maken om hier te leven door elke vorm van islamisering te verbieden. Als ze moskeeën, halal, gebedsruimtes, huwelijken tussen neven en nichten en islamitische feestdagen willen, moeten ze zich elders vestigen. We willen geen moskeeën en minaretten, geen openbare of buitenlandse subsidiëring van islamitische organisaties of imams. Alle moslims die naar onze landen komen, moeten de gewelddadige en criminele passages in de koran actief en openlijk verwerpen. Het uitvoeren en promoten van jihad is landverraad en moet resulteren in verlies van nationaliteit. Dit betekent dat we waarschijnlijk manieren moeten vinden om grote aantallen mensen (zie bovenstaande statistieken over Nederland, Frankrijk en Engeland) te huisvesten in of in de buurt van islamitische landen waar ze niet hoeven te lijden onder een leven buiten hun culturele kring.

De enige win-win situatie ontstaat wanneer we het geld dat we besparen met het uitzetten van jihadi´s (ieder van hen kost honderdduizenden euro’s aan uitkeringen en wetshandhaving…….) besteden aan het betalen van Derde Wereldlanden voor het hebben van minder kinderen (om zo overbevolking tegen te gaan, een andere oorzaak van enorm lijden en miljoenen vluchtelingen) en voor het huisvesten van de moslimvluchtelingen van de wereld en de uitgezette sympathisanten van jihad.

Op deze manier kunnen we de mensheid behoeden voor waarschijnlijk de grootste catastrofe in de geschiedenis van de mensheid: een monsterlijk massavernietigingswapen dat al miljoenen mensen vermoord heeft en ontelbare culturen en samenlevingen vóór ons vernietigd heeft. Een systeem dat zijn eigen aanhangers berooft van de meest basale mensenrechten en hen dwingt hun eigen mensen te onderdrukken en te vermoorden.  Een systeem dat er op uit is om alle mensen – moslims en niet-moslims – te onderwerpen aan barbaarse totalitaire wetten. Een systeem dat zichzelf een religie noemt, maar dat zoveel meer is dan dat. Een systeem dat meer waarde hecht aan de dood dan aan het leven. Een systeem dat geen genade en geen grenzen kent.

Een systeem waarvan de naam ‘onderwerping’ betekent. Een systeem dat de naam ‘islam’ draagt.

Screenshot_19

Nicolai Sennels

Bron:
http://10news.dk
Auteur: Nicolai Sennels

Vertaald uit het Engels door:
J. v.d. P.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Barbarisme, Islam. Bookmark de permalink .

27 reacties op Waarom we de islam bestrijden

 1. E.J. Bron zegt:

  Wat een FANTASTISCH artikel in een GEWELDIGE vertaling!!

  Like

  • rotsus zegt:

   En wat een fantastische en geweldige tekst en uitleg. Ik heb met verbazing en veel waardering voor deze auteur kennis genomen van de inhoud en vooral de rust EN vastberadenheid welke deze persoon in mij oproept.

   Rotsus

   Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  Prima verwoord.

  Like

 3. bigljohn zegt:

  Allemaal leuk en aardig, en goed bedoeld van Nicolai Sennels, maar hij schotelt ons een ellenlang verhaal voor over feiten en feitjes aangaande de Islam, Islam-informatie die we allemaal allang wisten. Feit blijft dat, als een meerderheid der Nederlanders steevast en altijd maar op linkse politieke partijen blijft stemmen, niemand kan verhinderen dat Nederland geheid een prooi van de Sharia zal worden. Het is gewoon niet anders !

  Like

 4. benkok zegt:

  Inderdaad prima. We moeten derhalve onze wetten zsm aanpassen met genoemde maatregelen, iets wat Sam Salomon, islamdeskundige, al jaren roept.
  Maar de politici van de laatste decennia zijn gewoon door gegaan met het importeren van moslims en het laten bouwen van moskeeen.
  En de kerken en synagoges zwegen, evenals ons Bilderberger koningshuis.
  Als we niet massaal een tegenbeweging a la Pegida realiseren, gaat het goed fout, want de huidige elite wil hun macht houden en ze zullen met slechts kosmetische maatregelen komen.
  Persoonlijk verwacht ik de echte en enige redding van JHWH, die zal komen op Zijn tijd in de gestalte van Yeshua op de Olijfberg te Yerushalim.
  Daarom waarschuw ik al sinds 10 april 2007 voor de islam , zie mijn eerste artikel:
  http://web.archive.org/web/20130605182832/http://hvv.amsterdampost.nl/HVV/www.hetvrijevolk.com/index9549.html?pagina=3294
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  Like

  • rotsus zegt:

   Gezien uw tekst welke u hier schrijft bent u zeer goed op de hoogte van de feiten en omstandigheden welke hier in NL spelen, en met name doel ik dan op het Bilderberg gebeuren. De rest is simpelweg een gevolg hiervan.
   Verder kan ik me geheel vinden (m.u.v. de laatste alinea daar ik in niets of niemand geloof dan in mezelf, wel vermoedende dat hetgeen wij hier voorstellen niet het enige kan zijn en dat energie nooit verloren kan gaan, ook geen menselijke) in uw woorden en dat de mensen de straat op gaan om het gevaar naar buiten te brengen en uit te spreken in het openbaar, daardoor beschermd DOOR en MET de massa!!!

   Met vr. groet,

   Rotsus

   Like

   • benkok zegt:

    Bedankt Rotsus, strijd de goede strijd mee en ontdek in dit leven de waarheid over het leven er na.
    Shalom
    Ben
    tora-yeshua.nl

    Like

 5. Jan Wandelaar zegt:

  Like

 6. Pingback: HET GROOTSTE MASSAVERNIETIGINGSWAPEN TER WERELD! | eunmask

 7. koddebeier zegt:

  Help de Islam de wereld uit !! Te beginnen in Nederland !!

  Like

  • Mr Talkie zegt:

   Dit soort ongedierte moet je vertrappen en totaal uitroeien.dat doe je met kakkerlakken ook want die zijn net zo misselijk makend als deze ideologie..

   Like

 8. “Onthoud dat de moslims de eerste slachtoffers van islam zijn: hun systeem zit immers vol met regels en straffen die tegen henzelf gericht zijn. Moslims zijn de ware islamofoben: alleen angst kan verklaren waarom mensen zich onderwerpen aan zo’n vreugdeloos, onvrij en pijnlijk systeem dat hen dwingt om zodanig te denken en te handelen dat ze alleen maar meer leed in hun eigen leven veroorzaken.”
  HO-HO! MANNEN MET MACHT ZIJN GÉÉN SLACHTOFFERS IN DE ISLAM, MAAR HEERSERS DIE OP ELK PRIMAIR GEBIED KRIJGEN WAT ZE WILLEN: SEKS, MACHT, MATERIEEL BEZIT.

  Like

 9. Scheerzeep Nu zegt:

  Waarom we de Islam bestrijden weten we, maar nu nog de wijze waarop, met welke middelen, op wie specifiek gericht. Satire is niet het antwoord. Dat station zijn we al gepasseerd. We komen vanzelf aan op station Tegengeweld. Als iemands famililid slachtoffer is van deze moordenaars dan kun je toch een revance nemen? Net zoals de Marokko’s in Deurne dreigen en doen. Ik zou ook niet ‘netjes’ blijven. Een ander ruimt de rommel maar op.

  Like

  • Republikein zegt:

   Over “satire” gesproken.
   Uw nikneem doet mij continu herinneren aan de klaagzang van mijn vrouw.
   Ik heb naast de pislam nog meer minpunten, maar het één is niet in verhouding tot het andere!
   Goed comment overigens.

   Like

 10. oud-marinier zegt:

  Goed artikel….daar zijn we het allemaal over eens….de manier waarop men de Islam moet bestrijden …is jammer genoeg NIET meer DEMOCRATISCH …daarvoor is het te laat . Tenzij G.W. aan de macht komt. Verder zie ik geen enkele andere oplossing dat wanneer het toch tot botsingen komt , de “politie en legereenheden genoodzaakt zijn om bondgenoodschappen te sluiten met wijk-milities in de NIET Moslim gedeeltes van iedere stad , ieder dorp enz enz… en dan dit tuig er KEIHARD uitmeppen . Daarna de betreffende en verantwoordelijke politici arresteren en voor gerecht brengen en gelijktijdig de OUDE NLse wet weer van toepassing laten worden. Tegen discriminatie cq racisme enz enz….maar dat dit dan ook voor ALLE partijen geldt , en niet alleen voor de autochtone bevolking.

  Like

 11. Tistochwat zegt:

  “wanneer we het geld dat we besparen met het uitzetten van jihadi´s (ieder van hen kost honderdduizenden euro’s aan uitkeringen en wetshandhaving…….) besteden aan het betalen van Derde Wereldlanden voor het hebben van minder kinderen”

  Weten die ‘onontwikkelden’ na vele tientallen jaren ‘ontwikkelinghulp’ en vele, vele miljarden van ons geld, nu nóg niet hoe ze aan geboortebeperking kunnen doen?!

  Like

 12. Jules Vismale zegt:

  Het muisje krijgt nog een lelijk staartje wat de aanslag in Parijs betreft: het zal niet lang meer duren eer er tientallen molotov-cocktails door de ruiten van moskeeën en EU-gebouwen in Europa vliegen! En de moslims beginnen elkaar ook steeds meer te wantrouwen en te haten daar ze door elkaar en door moslim- en islamhatende autochtoonse Europeaan worden bedreigd. Maar dat gore tuig zal er NOOIT in slagen om de wereld te veroveren daar dat geen sterveling ooit is gelukt en ik wens dat dit moslimuitschot in GEEN eeuwigheid het paradijs van Allah ingaan daar Hij zijn naam niet ongestraft laat misbruiken. Dus laat profeetje Mohammed hen maar lekker onder hun vieze islamkonten de paradijspoort uitschoppen (zonder 72 maagden) richting de hel!

  Like

 13. Jade zegt:

  Pff ,wat een lang verhaal zeg…
  Ze moeten gewoon weg, goedschiks of kwaadschiks.

  Like

 14. Nabi Mamod zegt:

  Niks nieuws onder de zon. Weet dit al sinds kind, woonde toen in Indonesia , in de jaren 50 op Zuid Celebes werd de DARUL ISLAM opgericht om een Islam kalifaat op te richten, aanslagen zoals nu in Parijs, was toen dagelijks kost. Soekarno(de 1e president) gaf toen opdracht om Darul
  Islam te vernietigen.
  Ben wel verbaasd waarom Nederland de grens openstelt voor islam, immers 350 jaar heerser in een moslim land, weet je toch wat de islam inhoudt???

  Like

 15. Dokus zegt:

  Een prima artikel wat duidelijk weergeeft waar het omgaat. Dit artikel moet verspreid worden waar mogelijk is. Wat mij opvalt is dat zelfs journalisten dit niet weten en dit gevaar van wereld kalifaat niet erkennen. Journalisten denken te westers ze gaan er vanuit dat Mohammed maar een verouderd verhaaltje is.Hoe naïef kun je zijn!!!!

  Like

 16. luckybee zegt:

  De Islam is feitelijk een cult van de Dood.en niet van het leven.In den beginnen heeft Mohammed geprobeerd een werkelijke profeet te zijn, maar dat mislukte,en in Medina heeft hij bijna alle goede predikkingen die hij in Mekka heeft gepredikt, ongeldigd verklaart, om zo zijn Gashwa in Medina tegen de Mekaanse karavanen uit te kunnen voeren.Predikkingen van Medina wordt ook als na de Hijrah in de Koraan genoemdt.Aangezien ook de Mekkah predikking niet gedeleted mag worden, is de Koraan een oorlogsboek geworden met vele misleidingen.

  Like

 17. Jack zegt:

  Met moslims valt niet te onderhandelen, lees de koran, enige wat we kunnen en moeten doen is deislamiseren, exporteren of uitroeien. Islam/aanhangers zijn zieke mafketels, een boekje die hun voorschrijft wat te doen met ongelovigen, vrouwen, homos, kill all of them !

  Like

 18. Jack zegt:

  Zie wat er in Europa gebeurt, moslims, shit volk, uitroeien is de enige optie to save our Europe !

  Like

 19. Jack Baldinger Amsterdam The Netherlands zegt:

  Mo, een moordenaar, pedofiel, dief, verkrachter, moet ik nog meer zeggen ?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s