Da’wa

Screenshot_32

Kent iedereen dit logo en van wie is dit logo het boegbeeld?

(Door: Harry La Croix)

Dawa verwijst gewoonlijk naar het “vrijwillige bekeren van mensen door ze te laten kennismaken met een religie”. Het Arabische daˤwah betekent letterlijk “uitvaardiging van een sommatie” of “het maken van een uitnodiging”, Een moslim die de daˤwah praktiseert kan in sommige gevallen worden beschouwd als het islamitische equivalent van een missionaris.

Dit is geen quiz om uw kennis te testen. Maar het is zeer noodzakelijk dat u bovenstaand logo herkent. De doctrine van de organisatie achter dit logo  is wijdverspreid over de wereld, in de politiek, het onderwijs, in de religie, in verenigingen. Opgericht door Hassan Al Banna (foto). De Amerikaanse president Obama heeft mensen in het Witte Huis zitten die deze groep vertegenwoordigen. U zult het in heel uw leven leren kennen en vooral ondervinden.

De Moslimbroederschap

Dit zijn haar standpunten:

1. De islam is een godsdienst, die gelijk is aan het christendom en het judaïsme. Ze aanbidden alle dezelfde god en behoren tot het geloof van Abraham (De islam is een godsdienst van tolerantie);
2. Goede moslims bewijzen dat de islam goed is;
3. Er zijn geen Jihadisten, alleen extremisten gevoed door armoede;
4. Extremisten veroorzaken geweld;
5. De als slecht aangemerkte gedeelten in de koran ontstaan wegens een verkeerde interpretatie;
6. De islam moet zoveel mogelijk worden tegemoet gekomen;
7. Eén van de bewijzen van de grootsheid van de islam is de Islamitische Gouden Eeuw;
8. Geweld wordt door moslims verricht omdat ze arm zijn en misbruikt worden;
9. Het Westen heeft de grondvesten van haar intellectueel gedachtegoed verkregen van de islam;
10. De kruistochten waren een duivelse daad gepleegd door christenen;
11. De meeste moslims zijn gematigd en maar een paar extremisten;
12. De islam is alleen te vinden in de koran;
13. De goede moslims zullen de extremisten hervormen;
14. De islam is een godsdienst van tolerantie;
15. De islam heeft een Gouden Regel;

Fantastische groep mensen, geen enkel probleem om met deze mensen zaken te doen, daar valt mee te praten. Elk van deze standpunten zal ik kort in perspectief plaatsen:

Screenshot_33

 Dr. Yusuf al-Qaradawi, meer dan 50 jaar actief in de ‘Islamitische Beweging (‘Ikhwan’) en op het vlak van Dawa’a (verkondiging en bekering tot de islam). Eén van de belangrijkste ideologen uit de traditie der Moslimbroederschap. Predikt geweld.

Ad 1 en 14. De islam is een godsdienst, die gelijk is aan het christendom en het judaïsme. Ze aanbidden allen dezelfde god en behoren tot het geloof van Abraham (De islam is een godsdienst van tolerantie)

De eerste vaststelling is dat het een politieke ideologie is, gepresenteerd als een religie. Een voorbeeld: is het dragen van een boerka een uiting van de religie? Neen, het is een politiek standpunt. Is het bidden op straat een uiting van religie? Neen, het is een politieke daad. Islam betekent “onderwerping”, “moslims” zijn “onderworpenen”. Een godsdienst die mensen onderwerpt, die op afvalligheid de doodstraf zet, is geen godsdienst, maar een ideologie. Waarom claimen ze dan dat de islam een godsdienst is? Als we even bij Nederland blijven, hierom: Grondwet, artikel 6, lid 1:

Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Door te propageren dat de islam een godsdienst is, kan NIEMAND in ons land de islam verbieden. Echter artikel 18 van de Grondwet:

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van geboden en voorschriften”.

O wacht, maar hier gaat dan toch wat fout! Eén van de leerstellingen van de islam, die moslims met de ergste schaamtegevoelens overlaadt, is de doodstraf voor het verlaten van de islam. Wanneer niet-moslims hierop wijzen, gaan moslims heel hard in het defensief. In het beste geval proberen zij dit weg te redeneren of te minimaliseren. Als hun argumenten op zijn, dan beschuldigen zij degene die deze leerstelling ter sprake brengt van islamofobie, haat zaaien tegen moslims, racisme en nog meer fraais. In islamitische landen hebben moslims er weinig problemen mee om hun steun aan de doodstraf voor afvalligheid publiek te maken. Waar staat op afvalligheid de doodstraf? Qu’ran 4:89:

Zij (auteur: andersgelovigen, als “ongelovigen” beschouwd) verlangen ernaar dat jullie ongelovig worden, zoals zij ongelovig zijn, zodat jullie gelijk zijn (auteur: jullie je bekeren). Neemt dus geen vrienden ( auliya: vrienden of beschermers) uit hun midden totdat zij uitwijken op de Weg van Allah (auteur: onderdanig aan Mohammed). En als zij zich afkeren (auteur: van de islam), grijpt hen dan en doodt hen waar jullie hen ook vinden.

Hiermede hebben we afgerekend met de vrijheid van godsdienst en de tolerantie van de islam, alleen Nederland verbindt voor de islam hier geen consequenties aan! Onze apologetische regering zegt: Zulke dingen gebeuren immers niet, het staat er wel, maar welke moslim heeft het ooit gedaan?! Klopt, maar men doodt zo iemand ook niet in Nederland. Dat gebeurt in Turkije of Marokko! Mein Kampf is door de Jodenhaat wel verboden.

Screenshot_34

Imam Yassin Elforkani, voorzitter Nederlandse tak van de Moslimbroederschap

Dan de gelijkheid met het christendom. “Allah” is de naam die de moslims gebruiken om de Schepper God aan te duiden. Deze god zou, althans volgens de islam, dezelfde zijn als de God van Abraham, Isaak en Jacob. Het christendom bevestigt dit niet. Dit heeft tot gevolg dat Hij identiek dezelfde god zou zijn als de God die in het Oude en Nieuwe Testament beschreven staat. Er zijn wetenschappers die hebben vastgesteld dat de naam “Allah” bekend was onder ‘heidense’ Arabische stammen en dat Mohammed deze naam heeft gekozen om zoveel mogelijk aanhangers aan zich te binden, mensen dus die een godheid met de naam Allah reeds aanbaden. De islam zelf beweert dat Allah identiek dezelfde god is als de God van de Bijbel. Maar als Allah dezelfde god zou zijn als de God van de Bijbel, dan zou hij dezelfde eigenschappen, karaktertrekken, e.d. hebben als de Joods-Christelijke Jahweh God. Reden om dit te onderzoeken en dat onderzoek valt, helaas Allah, slecht voor je uit! Daarbij werpt zich de vraag op of het waar is dat men de inhoud van de Qu’ran, die ongeveer 650 jaar na Christus in opdracht van een kalief is geschreven uit de herinnering van geestelijken, blindelings als waarheid kan beschouwen, omdat het boek dit zelf beweert? Moeten de Joden en de christenen, wier geschriften niet in één mensenleven zijn geschreven, maar over een periode van duizenden jaren door mensen uit verschillende lagen van de bevolking en uit verschillende culturen, mannen en vrouwen, geïnspireerd door één en dezelfde God en waarvan de Qu’ran vele passages heeft overgenomen, zomaar zonder enig onderzoek de islamitische beschrijving van god en de moslimkritiek op de christelijke geschriften aanvaarden? Het onderzoek naar de ware natuur van God is van essentiëel belang, daar er eeuwige gevolgen aan zijn verbonden voor ons leven na de dood. Indien Allah de ware god zou zijn van Abraham, dan handelen de christenen en Joden verkeerd door zich niet te bekeren tot de islam. Maar indien Allah niet de God van Abraham is, dan aanbidden de moslims de verkeerde god en leven ze in het duister.

Ad 2. Goede moslims bewijzen dat de islam goed is

Een waarheid als een koe? Neen, in de eerste plaats zegt een “goede moslim” nog niets van het goede van de islam. De islam zal zelf moeten aantonen/bewijzen in woord en geschrift dat de islam goed is. En dat is niet het geval. In de tweede plaats, “goede moslims”, wat bedoelen we hiermee? De moslims die de Qu’ran, de soenna in de Hadith en Sira, alsmede de sharia goed uitvoeren, leven volgens de leer van Mohammed? Die af en toe een klap mag verkopen? Mensen onthoofden? Of ze kruisigen? Of gewoon iedere vrijdag aan het gebed in de moskee of aan jihad deelnemen?

Ad 3, 4 en 11. Er zijn geen jihadisten, alleen extremisten gevoed door armoede. Geweld wordt door moslims verricht omdat ze arm zijn en misbruikt worden. Extremisten veroorzaken geweld (De meeste moslims zijn gematigd en er zijn maar een paar extremisten)

De westerse wereld wordt door deze stellingen volkomen op het verkeerde been gezet: Een jihadist bestaat niet, er zijn alleen extremisten en ook nog maar een paar, klinkklare nonsens. Alleen ISIS telt al 50.000 personen. Zo kan minister-president Rutte zeggen: “Het heeft niets met de islam te maken!” Het woord “jihad” betekent “streven”. Jihadisme, jihad, wordt bevorderd in de Qu’ran, Soerat “At-Tawbah” (9:122), is dus een door Allah gedicteerd gebod. Mohammed legt in de Soenna de Jihadplicht op aan elke moslim. Jihad vindt plaats, kort samengevat, op vier wijzen: – met het zwaard – in dialogen – in geschriften  – met geld. Jihadisme treft dus alle moslims, ze behoren allen jihadistisch te zijn. Jihad vindt dus niet alleen zijn wortels in de islam, het is islam! Dat er geen jihadisten zijn, is dus geklets, dat ze als extremisten worden bestempeld maakt de Qu’ran en soenna extremistische geschriften als ze uitvoeren wat daarin staat (daarin staat immers de opdracht!!) die, zo zegt Wilders, op één lijn staan met “Mein Kampf” van A. Hitler (haatzaaierij, dood en verderf). Dat ze gevoed worden door armoede roept gevoelens van emotie op bij de westerse mens, maar is klinkklaar gezwets. Extremisten veroorzaken geweld, behoeft nu geen bespreking.

Ad 5. De als slecht aangemerkte gedeelten in de Qu’ran ontstaan wegens een verkeerde interpretatie

Laat u niet verleiden tot deze dialoog! De Qu’ran is het goddelijke (perfecte en dus onfeilbare) woord van Allah. De Qu’ran kan alleen daarom al niet herschreven worden. Sommigen denken dat een aanpassing door gematigde moslims van de Qu’ran mogelijk is! Niet dus. Mohammed is zijn enige profeet. Wat Allah en de profeet zeggen. is de islam. Citeert u de Qu’ran, de Soenna, dan citeert u islam en kan er van een verkeerde interpretatie geen sprake zijn. Als er dus staat in Soerat 47: 4:

Als gij de ongelovigen ontmoet, slaat hun (taalfout: hen) het hoofd af, tot gij een grote slachting onder hen hebt aangericht; of bindt hen, opdat zij niet ontkomen. Daarna zult gij hen in vrijheid stellen, of hen teruggeven tegen een losprijs, tot de oorlog zal geëindigd zijn. Dit zult gij doen. Waarlijk, indien het Gode (auteur: Allah) behaagde, zou hij, zonder uw bijstand, wraak op hen kunnen nemen, maar hij beveelt u in zijne veldslagen te strijden, opdat hij de een van u, door de ander zou kunnen beproeven. En wat hen betreft, die ter verdediging van Gods (auteur: Allah) ware godsdienst strijden, God (auteur: Allah) zal hunne werken niet doen verloren gaan. 

of in Bukhari, deel 4, 52:260 (Ikrima).

De profeet zegt: ………… “Als iemand (een moslim) zijn godsdienst belachelijk maakt, dood hem”.

dan is er geen twijfel of interpretatieverschil mogelijk, zoals bleek in Irak, Syrië, Frankrijk en Denemarken. Alleen voor de politici had het niks met de islam te maken.

Ad 6. De islam moet zoveel als mogelijk worden tegemoet gekomen.

Onze politici bewijzen dagelijks dat ze de islam zoveel mogelijk tegemoet komen. Voorbeelden te over. Een greep: moskeebouw in Gouda, Amsterdam, Rotterdam, faciliteiten voor de gebedsmatjes en halalvoedsel e.d. Over de grootsheid van de islam, ja, het is werkelijk om trots op te zijn dat je in 1400 jaar circa 270 miljoen mensen hebt afgeslacht, dat je tussen 2004 en heden bijna een half miljard mensen om zeep hebt geholpen, het vervult de wereld met trots. Laatst nog, o zo trots, zo groots, 41 mensen levend verbrand, 21 Kopten onthoofd, een piloot verbrand. Christenen gekruisigd, onthoofd en hun hoofden aan electriciteitsleidingen laten hangen. Zooooo trots. Maar “dit is allemaal niet de islam, het zijn extremisten, of ISIS, of Boko Haram of Al Qae’da!”                                                                                                                                                                                 Ad 7 en 9. Eén van de bewijzen van de grootsheid van de islam is de Islamitische Gouden Eeuw (het Westen heeft de grondvesten van haar intellectueel gedachtengoed verkregen van de islam)

In werkelijkheid was het zo dat de middeleeuwse islamitische cultuur weinig te maken had met de Europese herbezinning op de klassieke Griekse en Latijnse waarden. Europeanen, Chinezen en Hindoes, en niet moslims, vonden de meeste verworvenheden uit die als islamitische uitvindingen worden gepresenteerd. Veel in de Renaissance was eerder gebaseerd op een eeuwenlange vlucht van de Grieks sprekende Byzantijnse geleerden van Constantinopel naar West-Europa, om te vluchten voor de agressie van de islamitische Turken. Veel denkers van de Romantiek en de Verlichting probeerden de vrijheden van de onderdrukte onderdanen onder de islamitische heerschappij in het oostelijke en westelijke Europa uit te breiden. Ook Serge Trifkovic heeft een algemene afrekening geschreven over deze bombastisch omschrijvingen over de prestaties en hoffelijkheden van de islamitische gouden periode in zijn artikel “The Golden Age of Islam is a Myth”. En nu hebben we Emmet Scott, die in de studie “Mohammed & Charlemagne Revisited; An Introdruction to the History of a Controversy” de these vertegenwoordigt, dat het zich uitbreidende islamitische rijk i.p.v. het klassieke erfgoed te bewaren dit vernietigd en daardoor gezorgd heeft voor de donkere periode. Gewapend met nieuw archeologisch bewijsmateriaal levert Scott een overtuigend argument, dat oorspronkelijk in het jaar 1920 door de Belgische historicus Henri Pirenne naar voren was gebracht, dat de klassieke civilisatie niet was ingestort na de val van het Romeinse rijk, maar dat deze stukje bij beetje afsleet door de bestorming van de Arabische legers en de overvallen. De islamitische gouden periode stond op het punt de klassieke humanistische cultuur van het Westen voor altijd te vernietigen. Hanson heeft al gewezen op de zakelijke fouten van Obama´s lofzang op de islamitische gouden periode.

Screenshot_35

Spotprentje Obama. Het buitenlandse beleid en de benoemingen van de Amerikaanse president wijzen echter steeds duidelijker uit waar zijn werkelijke sympathieën liggen. De als ‘gematigd’ bekend staande Indiase moslimdenker Tarek Fatah heeft in 2011 in een toespraak op de Ideacity 2011 conferentie in Canada gezegd dat de Amerikaanse president Obama

Spotprentje Obama. Het buitenlandse beleid en de benoemingen van de Amerikaanse president wijzen echter steeds duidelijker uit waar zijn werkelijke sympathieën liggen. De als ‘gematigd’ bekend staande Indiase moslimdenker Tarek Fatah heeft in 2011 in een toespraak op de Ideacity 2011 conferentie in Canada gezegd dat de Amerikaanse president Obama maar liefst drie Moslimbroeders heeft benoemd in het Witte Huis.

Spotprentje Obama. Het buitenlandse beleid en de benoemingen van de Amerikaanse president wijzen echter steeds duidelijker uit waar zijn werkelijke sympathieën liggen. De als ‘gematigd’ bekend staande Indiase moslimdenker Tarek Fatah heeft in 2011 in een toespraak op de Ideacity 2011 conferentie in Canada gezegd dat de Amerikaanse president Obama maar liefst drie Moslimbroeders heeft benoemd in het Witte Huis.

Andrew Bostom heeft de mythe dat Córdoba een model voor de oecumene zou zijn geweest, ontmaskerd, Trifkovic heeft aangetoond dat de voortzetting van de leer, de wetenschap, de technologie van “de gouden periode van de islam” lukte, ondanks de islam en niet vanwege de islam en nu hebben we Emmet Scott die de mythe ontmaskert dat de gouden periode van de islam de klassieke humanistische westerse cultuur gered zou hebben. Wat komt er nu? De glorierijke sharia?

Ad 10. De kruistochten waren een duivelse daad gepleegd door christenen

De Kruistochten vervullen heden ten dage een belangrijke rol in het denken door moslims. Deze daad heeft vernedering opgeleverd en dat zal nog steeds moeten worden gewroken. Maar wat zijn de feiten? Door verwijzingen naar de Kruistochten en dit te beweren wordt de islam neergezet als een vredelievende godsdienst en die het slachtoffer is geworden van een duivels christelijk complot. Hiermee kan men de haat tegen christenen en Joden marginaliseren. De moslimlegers daarentegen namen Jeruzalem in en daartegen is tijdens negen kruistochten door christenen opgetreden, er vielen circa 3.800 slachtoffers. In die tijd was het “heel gebruikelijk” mensen te doden die zich niet aan het nieuwe regime wensten te onderwerpen. Op het internet is een uitstekend artikel te vinden over de kruistochten op de website www.crethiplethi.com.

Ad 12. De islam is alleen te vinden in de koran

Nonsens, nog nooit tevoren verteld. De islam is gebouwd door Mohammed op vijf pijlers, t.w. de Qu’ran, Soenna, Sira, Hadith en Sharia. De Soenna zijn te vinden in de Hadith en de Sira. Dit wordt ook wel de Trilogie van de islam genoemd. Vooral de rol van Allah en zijn profeet Mohammed zijn cruciaal. Verwijzingen naar Allah en Mohammed zijn dus altijd correct, onweerspreekbaar en islam! Laat u dus niet degraderen tot een “no no” die niets afweet van de islam. Het zijn meestal “no no’s” die u vragen stellen. Wie kent alle islamitische geschriften?

Ad 13. De goede moslims zullen de extremisten hervormen

De eerste vraag: Wat is een goede moslim en wat een extremist moet nog steeds een antwoord vinden. Nu het hervormen. Dit woord heeft een westerse betekenis, want hervormingen in de islamitische leer zijn NIET toegestaan. Het spreekt onze politici aan dat het zelfreinigend vermogen ook bestaat in de islam. Helaas, hoewel zeer wenselijk, bestaat dit vermogen helemaal niet, maar wordt de wereld geteisterd door meningen, leugens en bedrog over de islam. Gelegitimeerde leugens wel te verstaan: Taqiyya!

Ad 15. Gouden Regel

Onze ethiek is gebaseerd op onze Gouden Regel, waarbij alle mensen gelijk worden behandeld. De islam heeft een dualistische ethiek met verschillende regels voor moslims en kafirs. Allah haat kafirs en ze mogen worden omgebracht, Mohammed zorgt daarvoor. Moslims moeten goed worden behandeld, kafirs zijn tweederangs burgers of slechter als de islam dat nodig vindt. Maar imams beweren dat de islam wel degelijk een Gulden Regel kent. Zij citeren als voorbeeld: ‘Niemand van u gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst’.  Het woord broeder duidt echter op een gulden regel tussen moslims, terwijl de Bijbelse Gulden Regel alle stervelingen betreft! Een Gulden Regel?! Hier is een citaat uit Sahih (Hadith, gewoontes van Mohammed) waaruit blijkt dat de imams het bij het verkeerde eind hebben:

Allah’s apostel (Mohammed) zei: “Een moslim is een broeder van een andere moslim, dus moet hij hem niet onderdrukken, noch mag hij hem aan een onderdrukker overleveren. Hij die de behoeften van zijn broeder vervult, zal Allah zijn behoeften vervullen. Wie zijn broeder tegenspoed brengt, zal Allah tegenspoed bezorgen. Bukhari 3, 43, 622

U leest het goed, het gaat om een moslim die hier als “broeder” wordt aangeduid.

Conclusies

Alle vijftien punten zijn klinkklare onzin en volkomen bezijden de waarheid. Tot de Moslimbroeders zou ik willen zeggen: Ga iemand anders beliegen! Tot de politici? Nou ja die bedriegen immers altijd!

Door:
Harry La Croix
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam. Bookmark de permalink .

9 reacties op Da’wa

 1. Theresa Geissler zegt:

  Uitstekend, zeer gedegen artikel! Compliment!

  Like

 2. Vederso zegt:

  Goed stuk. Compliment.

  Like

 3. W.H.J. Reiss zegt:

  Dwaas, Bombama, is weer anti Assad troepen in Turkye aan het trainen. En Turkye, de vrienden van ISIS werken er maar wat graag aan mee !!!

  Like

 4. Opgeslagen tot ik de tijd er voor heb. Grote lijn is duidelijk.
  Bedankt weer. Mvg.

  Like

 5. Theo Prinse zegt:

  Ad 15. Gouden Regel: Onze ethiek is gebaseerd op onze Gouden Regel, waarbij alle mensen gelijk worden behandeld” – Dit is in tegenstelling met Pim Fortuyn die werd vermoord omdat hij in een radioprogramma zei dat artikel 1 Gw gelijkheid in strijd is met art. 7 Gw vrijheid van mening.
  Artikel 1 van de Grondwet impliceert of sluit immers niet uit dat de islam een religie is
  Art. 1 “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

  Like

 6. Anna zegt:

  Goed en duidelijk artikel. Waar ik wel meer over zou willen weten is; gaat Obama nu in de laatste 2 jaar van zijn ( schrik) bewind een radicalere islam koers varen. Waar Is het verstand van de Amerikanen????? Z’ on kerel zou toch afgezet moeten worden. De zgn ” machtigste man ” van de vrije wereld die via zijn administratie( moslimbroeders) een koers van religieuze onderwerping voert. Ook op maatschappelijk terrein wil hij de grote schulden en werkeloosheid niet toegeven. ( vorige week moest een onderzoeker zijn woorden intrekken!!!!!) is dat de vrije. Wereld??????Amerika staat op de rand van instorten. Zo lijkt het wel gezien zijn dubbele agenda. Straks zal de dollar een duikvlucht nemen dan zal Obama zeker propaganderen onze toevlucht te nemen naar de islam…….. Hij bemoeid zich ook op een smerige manier met de verkiezingen in Israel. Door HEM is ISIS ontstaan! Hij probeert Europa in oorlog te krijgen met Rusland…… ( ws om zijn eigen binnenlandse problemen te verdoezelen) Obama is een gevaar voor de wereld vrede……. Hij flirt op schandalige wijze met Iran zelfs zo dat Saudie Arabië ( ook geen lievertjes) er schande van spreekt…… Wie gaat hem in Amerika aanpakken,!!!!!!!!!!!!!!!

  Like

 7. joopklepzeiker zegt:

  Waardevol werk, 100% .

  Like

 8. Igor zegt:

  Perfecte weergave van de islamitische leugens. Helaas zijn al die moslims gehersenspoeld, vroeger noemden wij dat bij christelijke fundamentalisten “Goddienstwaanzin”
  Nu lopen er 1,6 miljard van die islam idioten rond, want er zijn geen gematigden.

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  Meneer La Croix, respect! De hele perverse islam-ideologie perfect geduid!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s