DE ZELFMOORD VAN EUROPA – Hoe Europa haar verstand verloor

Screenshot_45

(Door: Henk V.)

Wie de huidige ontwikkelingen in het Westen volgt, zal niet kunnen ontkomen aan de gedachte dat de elites, die hier de lakens uitdelen, op de een of andere manier het zicht op de werkelijkheid totaal zijn kwijt geraakt en in een staat van geestelijke desoriëntatie het ene onzinnige besluit na het andere nemen, die doorgaans uitermate schadelijk uitpakken voor de burgers die hier geboren en getogen zijn.

Vaak hoort men uit de hoek van de elites dat de ontwikkelingen in de westerse maatschappijen steeds doorgaan en dat het zinloos is om terug te verlangen naar ‘’de jaren vijftig’’, (toen geluk nog heel gewoon was ). Voor een deel is dat zeker waar: de geschiedenis beweegt zich – in de tijd bezien – naar voren en wie zicht op die geschiedenis wil blijven houden en wil regeren, moet vooruit kijken, niet achterom, maar tegelijkertijd moet iedereen goed beseffen dat onze huidige maatschappij zich heeft ontwikkeld vanuit het verleden! We moeten dus vooruitzien, maar de lessen uit de geschiedenis die achter ons ligt, voor ogen houden, want een mens wordt geacht iets van die voorbije geschiedenis te leren. Je houdt vast aan de dingen die heel goed bleken en je leert van de gebeurtenissen en beslissingen die totaal verkeerd uitpakten en probeert die te vermijden! Laten we dus maar eens stil staan bij wat wij bezitten en wat wij dreigen te verliezen.

De grootheid van de westerse cultuur

De cultuur die uiteindelijk vorm heeft kunnen krijgen in de westerse wereld is werkelijk ONGEËVENAARD! Het is van het GROOTSTE BELANG dat wij inzien hoe BEVOORRECHT deze cultuur in de landen van de westerse hemisfeer eigenlijk is. Het is een cultuur die MET ALLE MIDDELEN zou moeten worden verdedigd en gehandhaafd.

Over het geheel genomen – als we de onderlinge verschillen tussen de westerse samenlevingen in acht nemen – kunnen we zonder overdrijving beweren dat onze westerse cultuur zeer succesvol is gebleken en voor goed functionerende, gezonde samenlevingen heeft gezorgd. In veel sectoren van het leven heeft het Westen buitengewone resultaten geboekt op het gebied van de kunsten en wetenschappen, de technologie, de sociale voorzieningen, de gezondheidszorg en de intermenselijke verhoudingen. Wat het laatste betreft, heeft de westerse cultuur ervoor gezorgd dat de leefomstandigheden voor de burgers  over het geheel genomen goed zijn, het gelijkheidsprincipe voor man en vrouw uitstekend werkt, de seksuele geaardheden van mannen en vrouwen in vrede hun vorm kunnen krijgen, zodat de vrijheidsbeleving van de mensen nagenoeg ONOVERTROFFEN is!

Onder de paraplu van een goed doordachte, wettelijk gefundeerde scheiding tussen geloof en maatschappelijk verkeer is – in principe (!) – ieder persoon vrij om te denken en te geloven wat die wil, mits die zich houdt aan de spelregels die zijn vastgesteld door een niet-religieus getinte overheid! In dit samenspel van krachten mag niemand gaan morrelen aan de oergezonde, verdraagzame samenlevingsvorm waarin wij allen kunnen genieten van VRIJHEID!!  Wie dit principe OPRECHT onderschrijft, zal merken dat er voor iedereen plaats is in de beste samenleving die er ooit was! Wie zich niet kan vinden in het heersende klimaat van openheid en verdraagzaamheid moet uit deze samenleving vertrekken naar gebieden die beter bij zijn opvattingen passen. Onze  westerse cultuur blijkt namelijk zo belangrijk te zijn, dat die maatgevend voor de hele wereld is geworden. Geen zinnig mens zou daar ooit afstand van moeten willen doen. Nergens heerst meer vrijheid en meer welzijn dan hier! En daar horen wij trots op te zijn. Er bestaat GEEN cultuur, buiten de onze, die ons ook maar in enigerlei opzicht kan overtreffen of ‘’verrijken’’!

Screenshot_39

Maar niettemin staan de machthebbers in Brussel er inmiddels op dat wij lieden met een niet-westerse ideologie en een niet-westerse demografische achtergrond in grote aantallen binnen de grenzen van onze dichtbevolkte gebieden gaan opnemen. Deze mensen, die qua achtergrond beslist NIET bij onze leefwereld aansluiten, MOETEN wij op commando van Brussel opnemen, opdat de nieuwkomers zich met onze westerse maatschappijen kunnen gaan vermengen. Zij moeten ons gaan ‘’verrijken’’. Wel, visueel zal onze maatschappij er kleurrijker uit gaan zien, maar sinds wanneer staat vermeerdering van kleur en etniciteit gelijk aan VERRIJKING?

Wie mijn bovenstaande uiteenzetting heeft gevolgd, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat er iets ernstig is misgegaan in de hoofden van de zelfbenoemde machthebbers in Brussel. Daar moeten wij ons beslist in verdiepen en ons afvragen hoe het mogelijk is dat in een buitengewoon succesvolle westerse cultuur het verstand kennelijk op de loop is gegaan!

Succesvolle samenlevingen komen niet uit de lucht vallen!

Elke samenleving heeft een stabiel fundament nodig dat het denken voedt, inspireert, de opvattingen over goed en fout vormgeeft, de burgers mondig maakt, de ondernemingszin stimuleert en voor veiligheid, recht en vrijheidsbeleving zorgt. Deze aspecten van een stabiele en gezonde maatschappij worden aan een vaste, betrouwbare basis ontleend en voor de gezondheid van een westerse maatschappij is het gewenst dat die basis steeds intact blijft, omdat die haar grote waarde voor land en volk over een zeer lange periode heeft bewezen. Er bestaat niet zoiets als ongefundeerd vooruitzien in het wilde weg! Men moet vooruitzien vanaf een basis die heeft laten zien dat die betrouwbaar en succesvol is.

Het Westen heeft zeer lange tijd een buitengewoon goed fungerende maatschappelijke basis gekend: het joods–christelijk denken en het humanisme! Dit samengaan van drie stromingen in het denken bleek zeer sterk. En de benaming van de elementen van het fundament  laat zien waarom de basis van onze maatschappij zo goed werkbaar en solide is: wij zien een samenleving waarin mensvriendelijke vormen van religieuze inspiratie harmonisch samengaan met het nuchtere denken volgens humanistische, menselijke maatstaven. Dat levert een leefsysteem op dat extremistisch denken uitsluit en daarom plaats biedt aan ieder redelijk denkend mens van goede wil. Het wordt ons door een bepaalde ideologie wel eens verweten: JULLIE LEVEN IN EEN DOOR DE MENS GEVORMDE SAMENLEVING. Jazeker! In zekere zin is dat zo, maar niet helemaal, zoals ik laat zien. Onder de mensen die vormgaven aan de hoogst ontwikkelde vorm van maatschappelijk welbevinden bevonden zich ook christenen en Joden.

Ontneem een samenleving haar succesvolle basis en u zult zien dat er storingen gaan optreden in de manieren waarop de maatschappij gaat functioneren. Tast het fundament aan en je krijgt een stuurloze maatschappij, zonder een duidelijk kompas waarop men kan varen! Je kunt een maatschappij vergelijken met  een goed in elkaar stekend gebouw: zonder een goed fundament gaat de constructie absoluut verzakken en scheuren vertonen.

Het waren ultralinkse lieden die op de gedachte kwamen om de structuur van onze formidabel werkende maatschappij  te vervangen door een links concept. Links houdt zich namelijk heel graag bezig met het vernieuwen van de maatschappij, met het werken aan een MAAKBARE SAMENLEVING onder socialistische invloed. En wij weten daarom dat  – wanneer men de maatschappij fundamenteel wil wijzigen – links achter de schermen bezig is.

Screenshot_40

De eerste aanval op het Westen: de “Frankfurter Schule”

Dat is nu precies waar de beruchte ultralinkse denkrichting, de Frankfurter Schule zich op richtte: de vernietiging van de westerse samenleving en die hervormen naar een neomarxistisch model. Zowel het communisme als het socialisme hebben altijd tot doel gehad links geïnspireerde samenlevingen tot stand te brengen.

Wanneer een meer naar het kapitalisme neigende samenleving echter solide in elkaar steekt en ver van het socialisme af staat, dan moet links zo’n samenleving DESTABILISEREN door middel van georganiseerde chaos. Daarna is die maatschappij rijp voor reconstructie. Bij zo’n reconstructie is geweld niet altijd nodig: het is voldoende wanneer de richtinggevende elites van die maatschappij links gaan denken! De bekende Duitse Bündnis 90/die Grünen politicus Jürgen Trittin sprak in dit verband van ‘Meinungsführerschaft’’

Met de verwezenlijking van het thema ‘’omvorming van de samenleving‘’ hield de Frankfurter Schule zich bezig. Het eerste doel van ‘’de Frankfurter aanpak‘’ was de stem van de godsdienst tot zwijgen te brengen. De reden is duidelijk: Het marxisme verafschuwt godsdienst! Twee uitspraken over religie spreken boekdelen: “Godsdienst is opium VAN het volk” (Karl Marx)  en ‘’Godsdienst is opium VOOR het volk” (Vladimir Lenin). Wanneer de inhoudelijke boodschap van de godsdienst niet meer getuigend en gezaghebbend spreekt, dan kun je alle afgeleiden van de godsdienst een nieuwe inhoud geven:

1) Normen en waarden: Goed of FOUT? ALLES is betrekkelijk! Ieder stelt zijn eigen normen en waarden vast. Er bestaat niet zoiets als een vast begrip over goed of fout. Wat voor de een goed is, kan voor de ander helemaal fout zijn. Terwijl in de geest van de mens toch nog de gedachte heerste dat er vormen van goed of fout moesten bestaan die voor iedereen gelden, zette deze modieuze interpretatie de deur wijd open voor morele anarchie. Er traden personen naar voren die GRENSVERLEGGEND bezig wilden zijn. (De “tv-persoonlijkheid” Paul de Leeuw hield zich in zijn optredens met dat thema bezig).

2) Het belang van het GEZIN in samenhang met de moraliteit: De persoonlijke zelfverwezenlijking gaat boven alles! Iedere persoon moet  zijn eigen leven kunnen leiden en zijn eigen weg kunnen gaan en wanneer het huwelijk daarbij teveel afremt, dan is afstand nemen tot de bestaande relatie geboden. Het gevolg kan men voorspellen: de huwelijkse trouw wijkt voor het najagen van de zelfvervulling. Dat door deze redenering veel huwelijken werden beëindigd spreekt voor zich. Van elke drie gesloten huwelijken strandt er volgens de statistieken één. De vanzelfsprekendheid dat je in een relatie gezamenlijk de opvoeding en verzorging voor je kinderen op je neemt, zodat ze in een beschutte atmosfeer kunnen opgroeien is, dankzij de opvattingen van de Frankfurter Schule, al lang geen vanzelfsprekendheid meer.

3) We hoeven ons niet af te vragen wie hier letterlijk de kinderen van de rekening werden. Ook daarin voorzag de nieuwe linkse orde: aan de jongeren werd dezelfde boodschap voorgehouden van mondigheid en zelfvervulling. In botsing komen met je ouders die jou immers NOOIT begrijpen? Gewoon je eigen weg gaan! Links startte de zogenaamde seksuele revolutie en zorgde tevens voor ‘goede’ begeleiding. Wie herinnert zich niet het VARA-programma ‘Open en Bloot’? Aan seks moest je beslist vroeg beginnen! Ook aan alleenstaande ouders met kinderen was gedacht: de vrouw moest natuurlijk aan een carrière kunnen werken en voor de opvang van de kleintjes zouden er, behalve de allang bestaande kleuterscholen, ook kinderdagverblijven komen. Naar de kleuterschool gaan was eerst op vrijwillige basis, maar dat werd later verplicht. En nu al wordt gedacht aan een verplicht uithuizig zijn van kinderen vanaf een veel jongere leeftijd. Daarmee zien we de contouren van de opvoedingsmethode in de vroegere USSR verschijnen.

4) De rol van Overheid en Gezag: De overheid mag jou niet dwingen! Agent werd OOM Agent! De overheid moest ervoor zorgen dat ieder individu zich onbelemmerd kon uiten en ontplooien. Gedogen was de strategie die de overheid in de nieuwe tijd toepaste.

5) De Frankfurter Schule predikte in feite antiautoriteit en regelloosheid en kweekte daardoor verregaande vormen van egoïsme. Het resultaat was een tot anarchie neigende maatschappij, waarin de samenhorigheid geheel dreigde te verdwijnen om plaats te maken voor een ieder- voor- zich mentaliteit.

Screenshot_38

De ‘Frankfurter‘ strategie blijkt dodelijk simpel en effectief en de geest van deze denkwijze is nog steeds niet uitgewerkt. Het doel dat de Schule zich had gesteld, werd grotendeels gehaald: Zorg ervoor dat je overal op sleutelposities sympathisanten van je opvattingen krijgt: in het onderwijs, de opvoeding, de politiek, de rechtspraak, de media en de kerken, zodat bij elke vorm van kennisoverdracht steeds het linkse geluid wordt verspreid! Nederland is nagenoeg volledig in haar denken verlinkst.

De eerste uitwerking van de opvattingen van de ultralinkse denktank werd aan het einde van de jaren zestig al zichtbaar: in theatervoorstellingen ziet men voor het eerst dat godsdienst belachelijk wordt gemaakt. In de kerken zie je ‘’God is dood”-theorieën ontstaan en het verkondigen van het evangelie wordt inhoudelijk puur socialistisch van aard. Bij heil en bevrijding moet je aan ‘opkomen voor de Derde Wereld’ denken, christelijk solidair zijn is: aan ontwikkelingshulp doen, tegen discriminatie strijden, de Apartheid opheffen, eenzijdig ontwapenen en oog hebben voor de vluchtelingen in de wereld.

De grote studentendemonstraties komen op, in combinatie met bezettingen van gebouwen. Geweld tegen de politie. Drugsgebruik wordt gepropageerd en getolereerd. Experimenten met alternatieve leefgemeenschappen (communes, proefhuwelijken, LAT-relaties).

Al deze veranderingen hebben in een periode van tien jaar de structuur van ons land aangetast en van de basis van de maatschappij is de humaniteit overgebleven, aangevuld met rudimenten van joods-christelijke inspiratie. In de oersterke constructie van de westerse maatschappijen zijn dus leemten gevallen. En (ideologische of religieuze) leemten worden ALTIJD weer opgevuld! En onthoud maar dat NIHILISME – waarbij men in NIETS gelooft – GEEN leemten opvult. Dan wordt de vraag: Wie vult die leemten dan op?

Het westerse gebouw begon in de zeventiger jaren dus ideologisch al te kraken in zijn voegen en sleepte zich in de politieke besluitvormen van de ene plotseling opkomende aandachtfixatie [hype] naar de andere. (Denk maar aan de Baas in eigen Buik acties, de massabetogingen tegen het perfide Amerika dat zich ‘misdroeg’ in Vietnam of aan de bewondering voor Che Guevara, aan de massabetogingen tegen kruisraketten: ALLEMAAL voorbeelden van  HYPE-gedrag, waarin het gevoel het nuchtere verstand naar de achtergrond dreef!). Hype-gedrag is in aanleg KORTZICHTIG gedrag! Het is een symptoom van onvolwassenheid, want een belangrijk kenmerk van volwassen denken is dat men de consequenties van zijn beslissingen goed kan overzien! En in deze staat van geestelijke desoriëntatie en onvolwassenheid belandde het Westen in het rampjaar 1975.

De Europese zelfmoord: het Verdrag van Straatsburg

Wat het Westen mogelijk dodelijk verwondde, was het onzalige besluit dat de Europese Gemeenschap in 1975 nam. Na een forse olieboycot van Arabische zijde – vanwege de westerse steun aan Israël – ging Europa er na lange onderhandelingen met de Arabieren toe over om een verdrag met de islamitische wereld te sluiten!

Het Verdrag van Straatsburg  was niet alleen maar puur economisch van aard. Het was een verregaande fusie op allerlei terreinen, waarna in de daarop volgende jaren talrijke overlegrondes plaatsvonden die steeds met verdragen werden afgerond. Al in 2007, na het Verdrag van Lissabon, werd in een Engelstalig verslag gesproken over een onverbrekelijke verbondenheid tussen Europa en de Arabische wereld. En deze verbintenis wordt via de zogenaamde “EuroMed-contacten” steeds verder uitgebreid, er komen steeds meer landen bij. Alle landen om de Middellandse Zee zijn in constant gesprek met elkaar over cultuuruitwisseling en handel. Alleen Libië en Syrië doen nu niet mee.

De EU en de Arabische wereld zijn dus MUURVAST met elkaar verbonden. In feite is de EU allang door de Arabische wereld geannexeerd. De westerse wereld wordt beïnvloed door de islam en de islamitische wereld heeft de neiging om zich ideologisch te radicaliseren! Een ideologisch uitgehold Europa zit vastgeketend aan een wereld die men NIET begrijpt. En daarbij moet direct opgemerkt worden dat de islamitische wereld het WESTEN heel goed begrijpt en zich realiseert dat NU het beste moment is om een succesvolle poging te ondernemen Europa geleidelijk te onderwerpen! De wereld van de islam weet al veertien eeuwen lang wat hij wil (dominantie over de hele wereld) en een fundament dat het veertien eeuwen uithoudt, is bepaald sterk.

Screenshot_44

Dat gebrek aan inzicht in de islam is natuurlijk geen wonder! De rol van de religie is door toedoen van de Frankfurter Schule immers sterk naar de achtergrond verdrongen. De kennis over religies is in een verbazingwekkend tempo vervlakt en het denken van het Westen is bovendien ‘verlinkst’ in bijna alle geledingen van de samenleving, waardoor de heersende opvatting is geworden dat alle mensen gelijkwaardig zijn en hetzelfde nastreven, terwijl alle religies eigenlijk min of meer op hetzelfde neerkomen! Dat is natuurlijk een prettige gedachte, want waarom zou je je druk maken over opvattingen die toch allemaal min of meer hetzelfde zijn? Samen theedrinken en elkaar gewoon accepteren en dan ALLEMAAL DOOR ÉÉN DEUR.

De bijwerkingen die optraden bij de intocht van de islam heeft Europa dus totaal niet goed ingeschat! Op de een of andere manier moet men hebben gedacht dat door de kenmerkende westerse neiging tot relativering de ruimdenkendheid en de vrijheden van het Westen intact konden worden gehouden en de moslims hierdoor zo beïnvloed zouden raken dat zij in een geleidelijk proces van aanpassing volledig zouden verwestersen. Een relativist die aan alles twijfelt, kan zich kennelijk niet voorstellen dat er nog mensen rondlopen die nergens aan twijfelen. En wat het Westen zeker niet heeft begrepen, is dat iemand die NERGENS aan twijfelt NOOIT tot overeenstemming wil komen met iemand die aan alles twijfelt. Zo’n tegenstander wordt door de islamitische wereld niet serieus genomen. De westerse drang om tot een vergelijk te komen met een wereld die zich superieur acht, bevestigt de islam in zijn zekerheid dat hij beter en sterker is!

Ik ben er inmiddels van overtuigd dat het Westen zichzelf volledig heeft overschat. Een andere uitleg is – denk ik – niet mogelijk, want de schrikreacties in het Westen bij het zien van het ware karakter van de islam, zoals dat op brute wijze door ISIS aan de wereld wordt getoond, kan maar op één manier worden verklaard: het Westen DURFT eenvoudig niet de voor de hand liggende conclusie te trekken dat de misdadige terroristen die in naam van Allah op gruwelijke wijze mensen martelen, verkrachten, verdrijven en vermoorden, omdat ze ongelovig zijn of zich te buitengaan aan alles wat niet bij de islamitische cultuur behoort, WEL DEGELIJK een vreselijk aspect van de islam laten zien!

Deze waarheid wil er bij degenen die ervoor verantwoordelijk zijn dat een voortgaande toestroom van moslims op de eigen bevolking wordt los gelaten duidelijk niet in, want dan zal men – wanneer men dat openlijk erkent – onder ogen moeten zien wat men zich in 1975 op de hals heeft gehaald en moeten toegeven dat men zich impliciet aan mogelijke massamoord schuldig maakt. Want hoeveel potentiële geweldplegers zullen zich inmiddels tussen de miljoenen moslims in Europa verschuilen? En er komen nog dagelijks duizenden potentiële terroristen binnen. En dat terwijl het Westen de slagkracht van de politie en het leger heeft aangetast! Krampachtig houdt politiek-correct vast aan een aperte leugen: de islam is vredelievend. IEDEREEN zou dit artikel grondig moeten lezen en dat gaat zeker op voor iedere beleidspersoon, iedere stemmer op verlinkste partijen, die de waarheid willen verdoezelen:

En nu er nog een schijnvrede bestaat tussen het Westen en de islamitische wereld hebben de multiculturele elites de islam in de gelegenheid gesteld één te worden met de westerse samenleving. Aan de ene kant heeft politiek-correct de islam de gelegenheid geboden tot integratie, door de deuren voor het lidmaatschap van politieke partijen en alle overheidsapparaten open te zetten, zonder er ooit bij stil te staan dat dit lidmaatschap mogelijk ook wel een islamitisch doel kon dienen en anderzijds bleken de islamitische strategen ook heel goed op de hoogte te zijn van de Nederlandse wetten om – door een beroep te doen op deze wetten – voor zichzelf voldoende bewegingsruimte te creëren. De ideologische leemtes die zijn ontstaan onder invloed van de Frankfurter Schule worden opgevuld door de islam!

Voorbeelden van een succesvol verloop van de  islamisering geef ik hier nu niet, omdat de website van E.J.Bron meer dan voldoende informatie biedt.

Ik sta liever stil bij een aantal veelzeggende symptomen die aangeven dat de gang van zaken in de maatschappij al behoorlijk wordt gecontroleerd door de islam. Dat men vooral geen kritiek op de islam MAG geven, zegt veel. Dat men inmiddels aan zelfcensuur moet doen, wil men überhaupt nog kritiek hebben op de manier waarop onze politiek-correcte overheid een bepaalde ideologie NADRUKKELIJK in bescherming neemt, spreekt ook al voor zich. Maar nog veel zeggender vind ik hoe het GROTE PUBLIEK al zo ver heen is dat men massaal de straat op gaat wanneer Marokkanen ‘’onrecht wordt aangedaan’’ of dat men op grote schaal aangifte doet tegen Wilders wegens zijn “meer of minder’’ vraag. Dat men het gewoon is gaan vinden om Israël af te doen als een nazi-staat, of dat men zich kritiekloos één voelt met de ‘’verdrukte Palestijnen’’ en dat in betogingen laat zien!

Waar zijn de vergelijkbare betogingen als Hamas de bevolking van Israël met raketten bestookt? Waar zijn de GROTE PROTESTACTIES tegen de massamoorden die ISIS pleegt op christenen, Joden, ‘foute’ mede-moslims en op mensen met een andere religie?

Waar demonstreert men tegen en waartegen NIET?? Achter de keuzes die de mensen maken, tekent zich een patroon af: de vingerafdrukken van een ideologie die ons wil verwijderen en alles in bezit wil nemen.

Zij die het voor ons hadden moeten opnemen, merken van dit alles niets meer. Zij zijn allang ideologisch geannexeerd en tot zombies geworden.

AAN ONS DE TAAK OM POLITIEK CORRECT TE VERWIJDEREN. DE TIJD DIE ONS REST IS ZEER KORT.

Voor degenen die willen weten hoe de huidige Europese Unie tot stand is gekomen, volgt hier een overzichtelijk artikel: http://nl.wikipedia.org

Eveneens aanbevolen: www.europa-nu.nl

Screenshot_43

Door:
Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", antisemitisme, Appeasement, Barbarisme, Brussel, Censuur, Communisme, cultuurrelativisme, Demografie, Dhimmitude, Elite, Europa, EUSSR, hersenspoeling, Historie, Hypocrisie, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, Islamisering, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, Nederland, nieuw fascisme, oliebelangen, Overheid, political correctness, politici, propaganda, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Westen, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

67 reacties op DE ZELFMOORD VAN EUROPA – Hoe Europa haar verstand verloor

 1. E.J. Bron zegt:

  Wat een fantastisch, helder en doorwrocht artikel Henk V. Chapeau!!!

  E.J.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Daar sluit ik mij van harte bij aan, E. J.!
   Dit is nu juist het soort artikel, dat nadrukkelijk aan alle verantwoordelijken voor deze ‘zelfmoord’ -politici, overheid en dergelijke- zou moeten worden voorgehouden, waarna even nadrukkelijk zou moeten worden geëist, dat men, als men denkt, steekhoudende tegen-argumenten te kunnen aanvoeren, dit ook duidelijk te dóen, of anders het eigen ongelijk eindelijk eens te erkennen.
   Negeren zou in geen geval nog geaccepteerd mogen worden: Dat is al lang genoeg gebeurd!

   Like

  • daiyu-ninja zegt:

   Ik sluit me aan bij E.J.Bron.
   Een top stuk.

   Like

  • Sjaak zegt:

   En hier ook nog een beweis van de onverdraagelijke situatie en de
   gevolgen daarvan ! Voor Asylanten word meteen plaats gemaakt en
   de eigen mensen sodemieteren we de straat op !
   Vandaag in de Televaag !
   Dakloze snel terug op straat door duur huis
   Amsterdam –
   Duizenden opgekrabbelde dak- en thuislozen zitten binnen een vloek en een zucht weer in de financiële nesten, omdat ze te dure huurwoningen krijgen toegewezen.
   De Woonbond en de Federatie Opvang luiden hierover de noodklok. Gisteren berichtte De Telegraaf al dat de Tweede Kamer wil dat de minister voor wonen een einde maakt aan deze nijpende situatie.
   Alleen al in de vier grootste steden van ons land raken jaarlijks twaalfhonderd voormalig dak- en thuislozen in de problemen vanwege een te duur huis, zegt directeur Jan Laurier van brancheorganisatie Federatie Opvang. „Bij ons zijn zestig instellingen aangesloten die vrijwel allemaal zeggen dat corporaties te dure huizen toewijzen aan cliënten uit de opvang. Zo’n huis weigeren mag in de meeste gevallen niet.”

   Like

   • Sjaak zegt:

    Like

   • Sjaak zegt:

    Meer klanten voedselbank Vandaag in de Televaag !
    HOUTEN –
    Het aantal mensen dat afgelopen jaar aanklopte bij de voedselbank, is met 11 procent gestegen in vergelijking met 2013. In totaal ging het om 94.000 mensen. Dat meldt Voedselbanken Nederland woensdag.

    Like

 2. Jean zegt:

  Conclusie: Heel snel die politieke misdadigers uitschakelen en opsluiten, tot op heden hebben ze al zeer veel schade veroorzaakt en halen ze dagelijks nog massa’s leeglopers erbij, ze moeten toch een Europees leger hebben om de Europese burgers te terroriseren is het niet Juncker? Dracula betaald wel met ons geld…
  Heel snel kappen met die waanzin voor alles naar de vernieling is geholpen door die gewetenloze slopers van ons seculier Europa.

  Like

 3. R.Kroonenberg zegt:

  ja…daar sluit ik me van harte bij aan Henk V. en ben zo vrij deze leerzame tekst op onze miniscule, maar moedgevend gevolgde: “Gerijmd & Ongerijmd” te herbloggen…

  Like

 4. bobzelf zegt:

  dank , er is weer een wereld voor mij open gegaan !!
  als U het niet erg vindt ,
  ga ik in de buurt bij Ome Vladimir zitten ,
  ik had al wat nekklachten
  en zo’n zwaard wat er langs suist ,
  zal geen verbetering brengen !!!!
  en ook tegen deze haatbaarden kan ik ook mijn grote bek niet houden
  dus heb je een geweer nodig
  en dat mag hier dan weer niet natuurlijk ,

  U bent 40 jaar lang gewaarschuwd, en loopt dus allen als lemmingen
  richting het ravijn !!

  Nou bob met zijn meissies doen niet mee !!

  Ik doe lekker dit jaar weer , “”de groot – beirut marathon, in rotterdam

  EN VERDER graaft u maar lekker uw eigen graf !!

  ik heb het uiteraard nu niet over de Bertje bron reageerders

  maar tegen de D’66 etc , landverraders brigade !!!

  moedwillig een heel geweldig continent terug brengen naar de totale armoede

  En als Gorbatjov dan roept,

  U gaat volledig richting de oude USSR /CCCP

  we were there and it did not work

  wordt de man uitgelachen , door de Baroso’s op deze wereld , de maoist

  gr. Bob

  Like

  • peterselie1 zegt:

   Inderdaad Bob men is al langer dan 4 decennia gewaarschuwd tegen het gevaar van de islamisatie. Het gepamper van deze niet geïntegreerde lui ligt nog steeds op koers door de bestuurlijke elite, welke bij elke nieuwe verkiezingen weer trouw op de reguliere, traditionele politiek wordt gestemd. En steeds maar weer selectief verontwaardigt doen wanneer er in de media spaarzame artikeltjes verschijnen over de uit de hand gelopen islamisatie. Vergeet vooral niet het islamisme de politieke gevolgen van de islamisatie waar deze islamitische asbakken op hoge posten worden benoemd, gekozen of zelfs tot knuffel allochtoon worden geïnstalleerd.

   Groeten kanjer!!

   Like

   • bobzelf zegt:

    whahahahahahaha, gaaf, zal heel fanatiek met je mee duimen , !!

    Ik heb je gemist, snipperdagen ??

    gr. bob

    Like

   • louis-portugal zegt:

    Sjaak gelukkig hebben we jou die af en toe de lange schrijfsels verlicht met een fenomenale prent..

    Like

 5. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  Wie zich in wat ons overkomt niet vindt
  is hoopgevend nog gezegend met gezond verstand,
  wat niet meer vanzelfsprekend blijkt in Nederland
  waar onbegrijpelijke dwaasheid steeds meer handen bindt !
  .
  Jasterke
  .

  Like

 6. Frans de Wit zegt:

  Ik sluit me hierbij aan, daar heb je heel wat denkwerk en tijd ingestoken, weet dat het goed gelezen wordt. De pech is wel dat de andere ook mee genomen worden in onze ellende en onmacht.

  Like

 7. reageerbuis zegt:

  Weer heel goed gezegd!

  Like

 8. Bob Fleumer zegt:

  Je zou wensen dat iedere politicus dit leest, in de praktijk gebracht zijn deze paar A4tjes de oplossing voor veel van onze problemen, dank Henk V voor dit ware artikel!

  Like

 9. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  I told you so long time ago!
  https://eunmask.wordpress.com/2012/06/10/i-told-you-so/

  Like

 10. Driek zegt:

  Henk V. Wat heeft u een fantastisch goed artikel geschreven, u verwoordt precies wat er in mijn hoofd rond spookt, en waar ik mij dagelijks over op zit te winden, doch ik kan het niet – zoals u dat hier wel doet – in de juiste bewoordingen neerschrijven. Ik heb de moed daartoe ook opgegeven.

  Bijvoorbeeld deze zin:
  “De kennis over religies is in een verbazingwekkend tempo vervlakt en het denken van het Westen is bovendien ‘verlinkst’ in bijna alle geledingen van de samenleving, waardoor de heersende opvatting is geworden dat alle mensen gelijkwaardig zijn en hetzelfde nastreven, terwijl alle religies eigenlijk min of meer op hetzelfde neerkomen!”

  Inderdaad, men heeft totaal geen kennis over religies, welke dat ook verder moge zijn, Jodendom, christendom en andere godsdienstige stromingen. En zelfs enige kennis van onze Vaderlandse Geschiedenis en Wereldgeschiedenis, ontbreekt bij vele bewindslieden en andere lieden, volkomen. Knap geschreven hoor, petje af, Henk V.

  Like

  • Hans zegt:

   Het is fijn om elkaar te fêteren over elkaars artikelen. Maar we zijn het toch al eens?
   We kunnen toch niet blijven schrijven en blijven ontvangen en blijven het eens te zijn?
   Jullie hier, die ik beschouw als de weinige verlichte personen in Nederland richten je tot elkaar en hopen erop dat je zijdelings de politiek wakker schudt.
   Maar jullie lopen achter.
   De politiek is wakkerder dan jullie hier.
   En heeft een voorsprong.
   Die voeren bewust een plan uit waarvoor jullie hier allen denkt dat je hen ervoor moet waarschuwen.
   En is blij met aflaat media als EJ en GS.
   Zolang we schrijven zijn we koest.
   Intussen stuurt de politiek onverdroten voort,
   meer import=
   meer armoede=
   meer onrust=
   meer ontwrichting=
   meer angst=
   Dé manier om met grote stappen vrijheden in te perken.
   Een arm en bang volk doet wat je wilt, zeker als je ze laat denken dat je een oplossing hebt. Dan leveren ze alles in.
   WAT KUNNEN JULLIE DAN DOEN?
   Richt je naar beneden, naar de gewone mensen.
   Spreek en schrijf begrijpbaar.
   Breng structuur en organisatie aan.
   Want die gewone mensen,,, zullen het moeten doen.

   Like

 11. Hans zegt:

  Totaal overbodig artikel.
  Wel mooi, veel feiten en beschouwingen en uitleg enzo.
  Net als alle andere artikelen die hopen via via de politici te bereiken zodat ze wakker worden.
  Die politici wéten allang wat ze doen.
  Het is begonnen als moslims voor olie, dat groeide door naar “import tegen vergrijzing” en dat is totaal uit de hand gelopen.
  Wij zullen ze zelf het land uit moeten schoppen. De moslims én de politici.
  Want die politici hebben een imperium rond de importindustrie geschapen en die willen en kunnen niet meer terug.
  Niet voor hun eigen baantjes en die van familie en vrienden en niet voor de broeders van de islamfacisten, de linkse facisten, die net zo geperverteerd als de islamieten zijn geraakt door een leven lang uitslapen, op de rug teren van de rechtsen die ze zo verafschuwen (maar die wel werken) en het bedenken van “waar zullen we vandaag eens tegen demonstreren / wie zullen we vanavond weer eens laf aanvallen.
  Dus die politici moeten door, anders krijgen ze de islam facisten én de linkse facisten achter zich aan.
  Het bewijs vind je bij PVV, die worden aangevallen door linkse facisten, Pim Fortuyn die werd vermoord door een linkse facist. Wilders die onder bedreiging van de islamfacisten moet leven.
  We worden ingeruild en verkocht waar we bij staan en als het straks niet meer te houden is zijn de daders, de politici weg, weg met het geld wat ze van ons hebben gestolen via belastingen, corruptie, baantjes, commisies etc etc.
  Niet meer uitleggen dus maar ze aanpakken.
  Zo lang het nog kan.

  Like

  • Driek zegt:

   Hans zegt: Totaal overbodig artikel. Wel mooi, veel feiten en beschouwingen en uitleg enzo. Net als alle andere artikelen die hopen via via de politici te bereiken zodat ze wakker worden. Die politici wéten allang wat ze doen.

   Nu, beste Hans. Ik vind het geen overbodig artikel, de lezers van E.J. Bron weten van deze onderwerpen af, maar er zijn ook wel weer nieuwe lezers die op deze site terecht komen, en dan gaat er een wereld voor ze open. Althans dat heb ik gemerkt. Ik vind uw reactie een beetje denigrerend.

   En ja, dat is makkelijk gezegd: Niet meer uitleggen dus maar ze aanpakken. Zo lang het nog kan. Wisten we maar hoe we deze corrupte lieden moest aanpakken, voorlopig kan dat alleen maar door niet meer op de gevestigde partijen te stemmen, maar hoe krijg je die Nederlanders zo ver.

   Like

  • Vederso zegt:

   Reactie op de eerste zin: Zo nu en dan is het meer dan handig dat de losse eindjes aan elkaar worden geknoopt en dat heeft Henk V nu hier gedaan, Knap stuk werk.

   Like

  • bigljohn zegt:

   Helemaal mee eens Hans ! En nog wat; Socialisme en Islam gaan niet samen. De Islam wil sowieso met niemand samen gaan. Ergo, ze willen heel Europa gaan onderwerpen. En wat eenmaal veroverde Islam grond is, moet van de Islam voor eeuwig Islam grond blijven. Ik snap niet dat die smerige socialisten dat zelf niet inzien. De Islam zal overblijven, met dank aan die socialisten. De combinatie socialisten en Islam, die ook ons geheid de afgrond in gaat sleuren !

   Like

   • Hans zegt:

    Klopt, dat is het enige naieve waarvan je de linkse landverraders kunt beschuldigen. Dat ze denken mee te mogen doen straks in het Nederlands kalifaat.
    Het fijne is wel dat zij waarschijnlijk gemarteld gaan worden voordat hun koppen eraf gaan,
    moslims kijken neer op dhymmies en hebben meer respect voor een vijand.

    Like

  • Wachteres zegt:

   Je hebt gelijk @Hans, als je zegt dat de politici al lang weten wat zij doen.

   Misschien is dit artikel dan ook niet zozeer voor hen, maar meer voor het ‘gewone’ volk.

   Zolang dat niet ziet wat er echt in Europa gebeurt, kunnen we, hoe dan ook, niets beginnen.

   Laten we hopen dat dit artikel meehelpt om de mensen te doen zien dat we door onze leiders verkocht en verraden zijn.

   Alleen met heel veel ‘open oren en ogen’ kunnen we de vrijheid in ons mooie Europa afdwingen.

   Like

 12. Harry zegt:

  Niks aan toe te voegen dan mijn complimenten !

  Like

 13. Republikein zegt:

  Mooie en wijze les, petje af meneer.

  Like

 14. Pingback: DE ZELFMOORD VAN EUROPA – Hoe Europa haar verstand verloor | Identitair Verzet Limburg

 15. Stradi zegt:

  De grootsheid van de westerse cultuur vertaalt zich op meerdere vlakken daar zijn geen woorden voor nodig
  http://www.golfbrekers.be/antwerpens-spoorwegenkathedraal/

  Like

 16. Ik ken “Hans” (10 maart 2015 om 22:25) persoonlijk heel goed en ik ben het bijna altijd met hem eens, maar deze keer niet.
  Dit doorwrochte artikel van Henk V. is geschreven vanuit een verontrusting die ik helemaal deel en “Hans” ook.
  Natuurlijk zou een normaal mens willen handelen en de neiging om daar geweld bij te gebruiken is mij ook niet vreemd.
  Die gewelds-neiging is een gezonde instinctieve reactie tegen de linkse quasi-elite die al decennia de existentiële en vitale belangen van de autochtone bevolking zwaar aan het beschadigen is.
  De werkende autochtone bevolking, de hele autochtone middenklasse, maar ook de autochtone onderklasse, wordt uitgezogen, uitgeput en kapot gemaakt ten gunste van (de import van) vertegenwoordigers van een parasitaire en misdadige ideologie, de islam, die de maatschappij miljarden kost op jaarbasis, welke miljarden dan weer uit de al uitgeputte autochtone bevolking gezogen moeten worden.
  Maar deze cyclus, dit perpetuum mobile kan natuurlijk NIET voor altijd (perpetuum) doorgaan.
  De bevolking verarmt, er zijn geen woningen te huur voor de mensen, zelfs niet tegen absurde huren.
  Europese kinderen hebben geen toekomst.
  We lijden onder criminaliteit en onveiligheid.
  En dat komt allemaal door die enorme invasie van kansloze moslims en “asielzoekers”(nagenoeg allemaal jonge mannen en gelukszoekers).
  Ook die massa’s geïmporteerde moslims zijn aan het verarmen en zijn kansloos en natuurlijk is de verklaring voor de criminaliteit en de “radicalisering” en Syriëgang niet alleen in die verarming van ook moslims te zoeken, maar een onderliggende factor is het wél: zonder een onderlaag van ontevreden en verarmde moslims in het Westen hadden de vaak relatief goed opgeleide, succesvolle en “geïntegreerde” Syriëgangers één reden minder om te “radicaliseren”, want dan hadden ze alléén maar de “onderdrukte broeders en zusters” in het Midden Oosten kunnen opvoeren als reden.
  Hoe dan ook is de massale import van moslims dé oorzaak van onze economische én culturele én sociale ellende.
  Zodat ik tot een variant op Hitler moet besluiten: “Die Muslime sind unser Unglück!”
  Hitler loog natuurlijk, met zijn “Die Juden sind unser Unglück!” want Joden zijn in overgrote meerderheid productieve, coöperatieve en intelligente individuen, een wérkelijke verrijking voor elke samenleving.
  En nu stop ik met dit comment, want ik merk dat ik mezelf een opdracht heb gegeven: Pennings! Schrijf een essay onder de titel ‘Sind die Muslime unser Unglück?’.
  In elk geval zijn de moslims de hedendaagse oorzaak van het herlevende antisemitisme in Europa, dus voor het ongeluk van de Joden . . . . . tsjonge . . . . . dat wordt een ingewikkeld opstel!
  We zijn denken!

  Like

 17. Oh ja!
  Dat vergat ik!
  “Politiek rechts” – en dat is eigenlijk het echte politieke links, want Wilders is de enige politicus die consequent de standpunten is blijven verdedigen die vroeger als links golden – is aan de basis niet georganiseerd.
  Reactionair quasi-links is daarentegen aan de basis door en door georganiseerd en heeft in de “bovenwereld” ook nagenoeg alle touwtjes in handen in het onderwijs, de politiek en de media.
  IK denk dat de enige oplossing zou zijn als de PVV het initiatief zou nemen “onze” basis te organiseren en de wereld van de subsidies in te loodsen.
  Zodat de eerste gesubsidieerde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) pro-Israël en anti-islam kan ontstaan.

  Like

 18. M.A.L. Sion zegt:

  Hierboven allemaal lovende woorden. En volkomen TERECHT !!
  Maar nu de daden.
  Terecht wordt hiervoor ook opgemerkt dat we nog maar weinig tijd hebben om ons hachie te redden. We moeten doorgaan om doorwrochte artikelen te schrijven over hoe de zaak in elkaar steekt. Als het besef over het kwaad dat ISLAM heet niet vandaag doordringt tot de GOEDMENSCHEN dan morgen maar met een nieuw verhaal.
  Het moet echter niet bij die ‘pakkende’ verhalen blijven. We moeten praktisch zijn en ons ook inzetten voor het organiseren van het VERZET.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten Nederland

  Like

 19. Doornroosje zegt:

  Een geweldig en te begrijpen , goed artikel. Daar ben ik het mee eens Henk V.

  Like

 20. oud-marinier zegt:

  @Henk V. en E.J. Bron …geweldig artikel ….!!! Dit noem ik nu VERRIJKING !!!

  Like

 21. Tom Hendrix zegt:

  Ademloos heb ik jouw voldragen betoog gevolgd, beste Henk! Chapeau! Ik zie hier duidelijk ook wat Emmanuel Kant benoemde, het christendom is een zeer redelijke religie, in zijn geweldig werk: “Religie binnen de grenzen van de Rede”. En terecht noem je de drie belangrijkste stromingen, die ONZE SAMENLEVING (EN) tot de meest succesvolle hebben gemaakt, het Jodendom, het Christendom en het Humanisme. Hoe schandelijk zijn onze politici daarmee omgegaan. Dit alles hebben ZIJ verkwanseld voor OLIE,BAANTJES en POEN, aan de meest perverse IDEOLOGIE der Islam. Hulde dus beste Henk, voor dit doorwrochte werk.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   Kleine aanvulling van mijn reactie: Het waren en zijn inderdaad de socialisten/roden en andere linksen en groenen, die voorop zijn gegaan, met het kapotmaken van onze eens zo goede samenleving.

   Like

 22. Pingback: BOINNK!!! | Eindtijd gerelateerde nieuwsfeiten verzmaled door: Arie Goedhart

 23. Tempelier zegt:

  Super artikel, een subtiele inkijk in de misleidende linkse “sociale ‘ideologie van de maakbare morele wereld. Een prachtig artikel om die verwarde , moreel verheven en wankelende linksdenker te laten omvallen.

  Like

 24. Tistochwat zegt:

  “AAN ONS DE TAAK OM POLITIEK CORRECT TE VERWIJDEREN. DE TIJD DIE ONS REST IS ZEER KORT.”

  Daar heb je groot gelijk in, beste Henk V.! Maar wij, de realisten, zijn zwaar in de minderheid; wij hebben eenvoudig niet de middelen (wapens, guillotine) om de destructieve heersers onschadelijk te maken.
  En op een positieve verkiezingsuitslag hoeven we evenmin te rekenen omdat het oliedomme masochistische ‘goedmenselijke’ stemvee (in feite onze grootste vijand) al blatend achter Manneken Pistold en de andere ‘scoialisten’ blijft aanhollen. Het domme volk gelooft alles wat de media in hun suggestibele gedegenereerde brein stampen en dat is er zó moeilijk, zo niet onmogelijk, weer uit te krijgen…

  Ik vind uw artikel erg goed en ik denk dat ook jij deze toepasselijke passage uit de Bijbel wel kent.

  Prediker 8:9
  “de tijd dat de ene mens over de andere mens heeft geheerst TOT DIENS NADEEL.”

  “er is een tijd, dat de ene mens over den anderen mens heerst, HEM TEN KWADE.”

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Tistochwat: 11.08. uur. Dat ben ik geheel met U eens, Tistochwat. De “domme schapen”, rennen als dwazen achter onze veilingmeester Pechthold aan, en geloven alles wat de LEUGENPERS en de VUURRODE OMROEPEN hen “op de mouw”, spelden. ook zal er weer met de stemmen gefraudeerd worden, want menig kieslokaal zit vol met personen verbonden aan: PvdA,VVD,CDA en juist D66!

   Like

 25. Henk.V zegt:

  Mijn dank voor de reacties!
  Tijden heb ik rondgelopen met de gedachte de kennis die wij hier samen hebben opgedaan te ordenen in noodzakelijke verbanden, want wij zijn ons bewust van een onvoorstelbaar groot gevaar dat op ons afkomt .
  Dat gevaar laat zich benoemen: de vernietiging van onze westerse wereld, de teloorgang van onze eigenheid..
  Over de voortgang van dit kwaad maak in mij zeker zorgen, omdat de elites die met het kwaad collaboreren NIET door de de kiezers worden afgestraft,

  De Duitse bezetting was zwaar en zeer onderdrukkend, maar deze druk werd uitgeoefend op een samenleving waarin de Joods – christelijke, humanistische basis nog INTACT was en vanuit die basis ontstonden vormen van VERZET! Wat ons te wachten staat is ONEINDIG ERGER dan de nazi overheersing.

  Dank zij de manipulaties van de ”Frankfurter ”kliek is ons land links en in ideologische zin onsamenhangend geworden.Er zijn nagenoeg geen normen en waarden meer die wij samen beleven, omdat de in de mode geraakte relativering van alle opvattingen elke mening immers op losse schroeven heeft geplaatst!
  Deze theorie, dat alles RELATIEF is, blijkt zo OVERHEERSEND te zijn dat hier een absurde spagaat is gecreëerd: .DE LEER VAN DE RELATIVITEIT VAN ALLE DINGEN IS ABSOLUUT GEWORDEN!
  In dit zinnetje zit de idioterie van de modieuze politieke correctheid besloten.

  Waarom mag men geen kritiek op de islam als ideologie hebben? Omdat politiek correct OOK op de islam de kwalificatie RELATIEF plakt!
  Op basis daarvan denkt onze elite uit te kunnen maken wat wel bij de islam hoort en wat niet.Dat is pure hoogmoedswaanzin! De islam is immers een theocratie, een totalitair denksysteem met ONWRIKBARE, ONVERANDERLIJKE waarden die tegengesteld zijn aan de basis waarop onze westerse maatschappij floreerde..

  Diezelfde drang tot gelijkschakeling van alles en iedereen beheerst ook de EU.
  Ik beschouw politiek correct als een opvatting die vijandig staat tegenover onze eigen identiteit,, want de elites werken er volledig aan mee dat alle EU landen worden opgedoekt en wij godsdienstig en ideologisch volledig gaan oplossen, waarbij -na vermenging met de islam- er letterlijk NIETS van onze identiteit overblijft

  Waar ik mij zeer zorgen over maak is alle politiek correcte partijen die aan deze vernietiging van onze identiteit ongehinderd met hun werk kunnen doorgaan.

  Hoe krijg je het volk in beweging??!
  Berusten in wat komen gaat is namelijk geen optie voor mij! Ik wil niet dat onze kinderen en kleinkinderen als slaven door het leven gaan. Dus sta ik op en spreek mij uit, in de hoop dat er veel mensen wakker worden en de lieden die ons versjacheren uit hun bestuurderszetels schoppen , opdat wij ons kunnen bevrijden van een organisatie die ons berooft van onze identiteit.

  Like

 26. Pingback: DE ZELFMOORD VAN EUROPA – Hoe Europa haar verstand verloor | Nikontino's Blog

 27. lucky bee zegt:

  Er waren ook mensen die Europa hebben geredt bvb Karel Martel de held van Poitiér, Jan Sobiesky de held van Wenen.Don Juan de held van Lepanto.Door hun moed zijn wij Europeanen vrij gebleven van alle moslim invloeden.

  Like

 28. louis-portugal zegt:

  Hardstikke goed stuk Henk V.
  Ik begon al te schrikken toen den Uyl u. B aan het bewind kwam.
  Daar kwam 10 over rood nog eens overheen.
  Van al die nog levenden van tien over rood durf ik te wedden dat er geen enkele onder het miljoen vermogen bezit en enkelen zelfs beduidend MEER.

  Like

 29. peterselie1 zegt:

  Nu onthult een insider wat er werkelijk gebeurt achter de schermen. De journalist Udo Ulfkotte schaamt zich hiervoor nadat hij 17 jaar heeft gewerkt voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Voordat de auteur de geheime netwerken van de macht onthult, oefent hij consequent zelfkritiek uit. Hij onthult hier voor het eerst hoe hij voor zijn verslaggeving in de FAZ (Frankfurter Algemeine Zeitung) en de corruptie werd aangemoedigd. En hij onthult waarom opinieleiders hun tendentieuze rapporten opstellen als handlangers van het NAVO-persbureau om via de media oorlogen voor te bereiden. Als vanzelfsprekend werd de auteur ingewijd in de Amerikaanse elite organisaties, en ontving in ruil voor de positieve berichtgeving in de Verenigde Staten daarvoor een ereburger certificaat. >>>> Irma Schiffers

  Like

 30. Eline zegt:

  Geen stuk wat je even in een verloren kwartiertje leest,maar zó de moeite waard !
  Bedankt @Henk V.

  Like

 31. joopklepzeiker zegt:

  Een simpele vraag .

  Hoe is het toch zover gekomen ?

  Like

  • Willie zegt:

   Joop , gewoon omdat het volk zo dom en onverschillig is en was
   Ipv hier oeverloos te zwammen zouden we ons beter gaan voorbereiden op the battle ,die er ongetwijfeld komen zal

   Like

   • joopklepzeiker zegt:

    De zonbies zijn eigenlijk allmaal socialisten, collectivisten, laten we lekker de verantwoording voor het leven collectief delen.

    er komt geen battle, we gaan roemloos ten onder, en velen zakken heel tevreden weg in een nog erger technocratische dictatuur weg.

    U is gewoon een nummer , productie eenheid en of vervuilingseenheid.

    houdbaarheidsdatum afhankelijk van de collectieve mentale idioterie.

    Like

  • Henk.V zegt:

   Maar, Joop, waar ging mijn artikel dan over??

   Like

   • joopklepzeiker zegt:

    Beste Henk jouw prima artikel geeft niet de echte oorzaak aan.

    Misschien kom ik hier nog eens op terug.

    Iets te maken met het weg zwelgen in de collectieve verantwoording , overgeleverd aan een overheid,

    Lekker wegzakken in het zombie bestaan, niet meer denken niet meer leren niet meer verantwoording nemen voor het eigen leven , lekker collectief aanklooien,.

    Geen ruimte meer om kinderen te nemen omdat je de pleuris moet werken om het hoofd boven water te houden omdat de de belasting druk dermate groot is geworgden om het collectief instant te houden, vrijheid laat mij niet lachen, gewoon gevangen in een gevangenis waarvan ze de tralies niet meer zien om dat ze te afgestompt zijn.

    Alles wat jij aanhaalt speelt juist in op dat zonbie gedrag, daarom kan je het ook sociaal engineering noemen.

    Werkt dus alleen bij Zonbies , zo u wilt grijze gehaktballen met of zonder kruis.

    Helaas dat is dus een meerderheid.

    Dat is de werkelijke oorzaak.

    De reden waarom het zover gekomen is , is dezelfde waarom er niets zal veranderen in dit gedrag, omdat zeer velen het heel lekker vinden.

    Like

 32. Jean zegt:

  Is het duidelijk waarom er zo veel politiekers die barbaarse smeerlapperij blijven knuffelen en de vieze reten blijven likken?
  ANGST want de barbaren weten ze wonen.
  Wilders zegt zin mening a.g. en zie de gevolgen. Alleen al daardoor verdiend G Wilders alle respect en steun.
  nog 7 dagen te gaan…

  Like

 33. Jade zegt:

  Ik zie er altijd tegenop om enorme lappen tekst te gaan lezen,
  maar in dit geval heb ik mij over mijzelf heen gezet,
  en het was het absoluut waard!!!
  Alles staat erin…, ook dit:
  Onze Westerse maatschappij heeft zich zo kunnen ontwikkelen
  met behulp van energie…
  Aangezien de hoge heren triljarden dollars verdienen
  met de olie- en gas- industrie, is voor deze vorm van energie gekozen,
  en wordt elke andere vorm van energie min of meer tegengewerkt.
  Helaas is er veel olie te halen in de islamitische landen, en
  daarom heeft men dus z`n ziel en zaligheid verkocht aan Arabie.
  (Resolutie van Straatsburg)
  De moslims die zich hier komen vestigen in Europa, komen helaas
  niet als vriend, maar komen om te veroveren…
  Omdat reductie van de wereldbevolking een volgend agendapunt is van
  de hoge heren, wordt het huidige systeem tot het uiterste in stand gehouden.
  Indien we geen stokken in de spaken van dit systeem gaan gooien,
  zijn we allemaal ten dode opgeschreven. En veel tijd rest ons niet meer…

  Like

  • joopklepzeiker zegt:

   citaat :Ik zie er altijd tegenop om enorme lappen tekst te gaan lezen,

   ikkes : zie hier het zonbie gedrag, te lui te dom .

   mens het is maar een A4 tje, er liggen nog 100.000 pagina,s op je te wachten.

   En daar zou ik mij dus voor op de barricaden moeten gooien, voor iemand die te achterlijk, te lui is om wat te lezen.;

   Best Henk , begrijp je het nu waarom het zover gekomen is ?

   Like

 34. Ivanneau zegt:

  Geweldig stuk. Hulde en grote klasse. Helaas zit de overval van links ook goed in elkaar. Het onderwijs is de laatste 40 jaar helemaal uitgekleed en verlinkst. Bijna niemand heeft meer enige historische kennis. Als ik in mijn omgeving aangeef dat de euro tot mislukken gedoemd is omdat je uit de geschiedenis kunt weten dat alle vorige muntunies ook zijn mislukt staart men je aan of je van Mars komt. Ja maar nu zijn we veel slimmer dan toen krijg je dan te horen. Dat juist deze zelfoverschatting er de oorzaak van is dat het weer mis gaat, en dat dit al door wijsgeren ver voor onze jaartelling is geponeerd, laat helemaal spontaan het water in brand vliegen. Mijn notaris is nogal een eurofiel. Ik vroeg hem welke voordelen hij van de euro op kon noemen. Ik dacht zo’n geleerde zal nu wel helemaal losbranden. Het enige dat hij kon noemen was het gemak dat hij geen geld meer hoefde te wisselen als hij op vakantie ging. Een ander nog niet genoemd probleem is de chronische masochistische dementie waar 95% van de bevolking last van heeft. Ze worden door de politiek voorgelogen, geplunderd, vernederd, niet gehoord, als idioten weggezet, genegeerd, uitgeschud en leeggezogen. En als ze volgende week weer in het stemhokje staan zijn ze dat allemaal vergeten en stemmen ze weer op hun kwelgeesten. Het is om moedeloos van te worden. O ja, waar gaat dit eigenlijk over…?

  Like

 35. Martha N zegt:

  Heel goed Henk V, dank.

  Like

 36. Jaantje zegt:

  Goed leesbaar stuk en zo duidelijk dat er ook voor twijfellaars geen enkele twijfel meer overblijft :We moeten er van af .

  Like

 37. 4sjun zegt:

  Eerst de linkse politici en daarbij angehauchte lieden uit de macht en sleutelposities in de maatschappij, pas daarna is het mogelijk om arabiserende infiltratie langs beschaafde weg om te kunnen keren. Het komt dus aan op een niet aflatend voorlichtingsoffensief onder familie, vrienden bekenden en vage kennissen onder wie maar zo een doorslaggevende stem verloren zou kunnen gaan. Het artikel hierboven draagt daartoe al een behoorlijke steen bij. Uiteraard ben ik benieuwd naar een essay dat onder andere vragen opwerpt aangaande het ongeluk dat meekomt met islam en sociaaldemocratie, wellicht ontsluierend werkt en zicht biedt op namen en rugnummers.

  Like

  • “Langs beschaafde weg”oplossen????Met zo’n onbeschaafde tegenstanders?Met zo’n landverradende regering?Met zulk dom kiesvee???Onmogelijk!

   Like

   • Sjun Demartelaere zegt:

    Zeker. Elk begin is beschaafd om te voorkomen dat we in soortgelijke monsters veranderen als we wensen te bestrijden. Maar: Indien er verdedigd moet worden en de zaak escaleert heb je mensen nodig die bereid zijn om ook vuile handen te maken. De invasie in Normandië bleek nodig om Europa te bevrijden van een slavenjuk dat niet met wat overleg verdween. De aanval vanaf de Kahlenberg bleek nodig om de Turken voor Wenen te verdrijven. Een reconquista bleek nodig om Spanje te bevrijden van vooral uitvretend volk in weerwil van wat sommige media er omkerend van proberen te maken.
    .
    Ga er maar vanuit dat het nodig zal blijken om Europa opnieuw te bevrijden. Lukt het niet door middel van de rede en verbeterd onderwijs dan zal ook het terugslaan niet geschuwd moeten worden. Met bijbehorende bijtljesdag voor aan een middeleeuwse slavendoctrine al te coöperatieve politici en bestuurders. Mensen die kennelijk slechts dan tot actie bereid zijn als ze in de eigen leefomgeving zelf met de meekomende problemen met hun beleid worden geconfronteerd.

    Like

 38. Pingback: Een reactie op het artikel ‘Wat wil president Barack Obama?’ van Leon de Winter | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s