“Hard-Rechts”

Screenshot_40

(Door: “eg regs”)

“We kunnen niet langer leven met de gevolgen van onze ondeugden, maar evenmin met die maatregelen welke ter remedie zouden strekken”.Dit verwijt, 2000 jaar geleden door een Romeins historicus geformuleerd richting zijn eigen tijdgenoten, past wonderwel op het Nederland anno 2015. Ook wij kunnen wel aanvoelen dat onze ‘vrijgevochten verworvenheden’ ons als een molensteen om de nek hangen, maar om bij de logische gevolgtrekkingen uit te komen is voor ons vooralsnog een te bittere pil.

Want het is niet al te moeilijk om de verbanden te leggen tussen de hippie-ondeugden uit de jaren zestig en de onappetijtelijke werkelijkheid waarin we inmiddels beland zijn. Logisch was het dat het ‘gelijkheidsdenken’ van toen zou leiden tot onder andere massa-immigratie, megamoskeeën en multiculturalisme. Want als we inderdaad allemaal gelijk zijn, wie zijn wij dan – als Nederlanders – om anderen de toegang tot ons land te weigeren, om de islam een strobreed in de weg te leggen of om ons zelf cultureel superieur te wanen?

‘Vrijheid’ was de tweede kernwaarde van de hippies. Vrijheid van overheidsgezag en van de overige ‘instrumenten van onderdrukking’: de ‘kunstmatige etnische, patriarchale en godsdienstige rollenpatronen’. Vanzelfsprekend is het heel lastig om gelijktijdig ‘gelijkheid’ en ‘vrijheid’ na te streven. Je kan iedereen in het gelijkheidskeurslijf persen, maar welke vrijheid blijft er dan over? Of je kan alle mensen werkelijk vrij laten, maar dan zal de ongelijkheid als vanzelf naar de oppervlakte drijven. Maar deze moeilijkheid weerhield de hippies er niet van om te proberen het onverenigbare te verenigen.

En zo kwamen we uit bij het onontwarbaar web van absurditeiten van vandaag de dag. Zo staat het kerkgenootschappen inmiddels niet meer vrij om zelf te bepalen wat zij met hun eigen gebouwen doen. Gaan zij tot verhuur over, dan moeten zij ook aan iederéén verhuren. Willen zij vervolgens niet meewerken aan de ‘huwelijksceremonie’ van twee mannen? – jammer dan, want die keuzevrijheid bestaat niet meer. Met andere woorden: de vrijheid om zelf te bepalen aan wie je je diensten aanbiedt, is verleden tijd. In een andere context zouden wij dit slavernij noemen, maar in een dergelijk geval zijn we geconditioneerd om te spreken van ‘diversiteit’, ‘verdraagzaamheid’ en ‘inclusiviteit’. Maar stel dat een pooier naar de vrouw die bij Albert Heijn achter de kassa zit, zou toelopen en zeggen: “Kom mee, je gaat voortaan voor mij werken”. Op basis van welk filosofisch principe zou die caissière dan kunnen weigeren? Op geen enkel, als het leidend beginsel daaruit bestaat dat het verboden is om bij het beschikbaar stellen van arbeid te ‘discrimineren’.

Beseffen we wel in wat voor een ronduit eng en ontaard land we inmiddels wonen? Nog niet zo heel lang geleden zouden we naar de politie zijn gestapt als een wildvreemde met onze kinderen zou beginnen te spreken over de geneugten van ‘alternatieve liefde’. Inmiddels echter behoort het tot de standaard schoolkost wanneer vijfjarige kinderen wordt verteld dat je best ‘twee vaders of twee moeders’ kunt hebben. En wat is dit anders dan een schaamteloze inwijding in ‘genderism’? En denk eerst maar goed na voordat je bezwaar aantekent tegen deze gang van zaken, want in dit tijdsbestek zal het niet de ‘vreemde man’ zijn die zich op het politiebureau moet verantwoorden, maar het zal de bezorgde ouder zijn – het risico lopend aangeklaagd te worden wegens een één of andere ‘haatmisdaad’.

Maar behalve de ‘roze maffia’ is er ook nog het verschijnsel van de ‘femi-nazis’. En dankzij hen werd dus bijvoorbeeld de SGP gedwongen ‘vrouwen op de lijst’ te zetten. De keuze was: of dat, of geen subsidie meer. Natuurlijk is te zeggen dat alle subsidiëring van politieke partijen verkeerd is, maar om één partij uit te sluiten van de één miljoen die alle andere partijen (gemiddeld) ontvangen, is natuurlijk niets minder dan een ernstige corrumpering van het democratische proces; het is een de facto partijverbod.

En dit terwijl het hele fenomeen van ‘politieke vrouwenparticipatie’ op zich al een heel dubieuze kwestie is. Toen Nederland kort na de Tweede Wereldoorlog een gigantische troepenmacht op de been bracht (niet op eigen grondgebied, maar aan de andere kant van de wereld; haar meest imposante machtsontplooiing ooit), bestond er een grote discrepantie tussen hoe mannen en hoe vrouwen tegen dit gebeuren aankeken. De mannen die geroepen waren om in dit (dienstplichtig) leger mogelijk te sterven, waren vóór; de vrouwen waren  tegen. Het is veilig om aan te nemen dat dit sekseonderscheid zich ook vertaald zal hebben naar de meer recente politieke vraagstukken. Met name dan waar het de zieligheidsindustrie betreft: de asielzoekers, de professionele discriminatiezoekers, de gezinshereniging en de ontwikkelingssamenwerking. Kortom,vrouwenemancipatie: tel uit je winst.

In deze opsomming van bevolkingsgroepen die ‘gelijker zijn dan anderen’ en die zich in een bijzondere politieke bescherming en bevoordeling mogen verheugen, mag de derde kaste natuurlijk niet onvermeld blijven: de buitenlanders. Discriminatie is vanzelfsprekend verboden, maar niet als etnische minderheden in personeelsadvertenties ‘uitdrukkelijk uitgenodigd (worden) te solliciteren’. Verder is het volstrekt ondenkbaar dat blanken zich langs etnische lijnen zouden organiseren (het is volgens de Europese jurisprudentie – zie de BNP-casus – simpelweg onwettig), maar om de één of andere reden is men wat minder dogmatisch wanneer het aankomt op Kwakoe of een Marokkaans ‘adviesorgaan’. En alles mag natuurlijk gezegd worden, behalve als het gaat om ‘IQ-verschillen’ of om andere meningen die als ‘stigmatiserend’ aangemerkt zouden kunnen worden. Dan zou verder nog vermeld kunnen worden het gevaar van onschuldige grapjes op internet en het risico waaraan je je blootstelt wanneer je zou wagen te pleiten voor ‘minder Marokkanen’. Het is haast eindeloos allemaal; het is in- en intriest.

Rode draad door dit alles is de ‘hippievrijheid’ die tot een onnatuurlijke en oneerlijke ongelijkheid heeft geleid en de ‘hippiegelijkheid’ die is uitgemond in een ongekende dwingelandij. Iedereen moest vrij zijn om te doen waar hij zin in had en niemand mocht daar iets tegenin brengen; we waren immers allemaal gelijk (niemand mocht menen de wijsheid in pacht te hebben). De ‘bekrompenheid’ zijn we zodoende misschien wel voorbij , maar onze vrijheid op vele terreinen ook. De ‘spruitjeslucht’ van de christelijke era heeft plaatsgemaakt voor multiculturalisme en zijn aroma van ‘heerlijke exotische lekkernijen’, maar ondertussen zijn we onvrijer dan ooit.

Stel dat we alle verkeersregels zouden afschaffen. Dit zou ontegenzeggelijk de schijn van vrijheid in zich bergen (en van gelijkheid). We zouden immers allemaal vrij zijn om stoplichten, tekens op het wegdek en andere markeringen te negeren. We zouden rechts kunnen blijven rijden, maar als we er de voorkeur aan gaven zouden we ook de linker weghelft kunnen  kiezen. Uiteraard zou binnen de kortste tijd het wegennet dichtslibben en er zouden doden vallen. Maar is dit niet precies waar de hippievrijheid en de hippiegelijkheid toe  hebben geleid – tot een verlammende chaos en letterlijk tot doden?

En is de oplossing dan niet om radicaal af te rekenen met de valselijk zo genoemde ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’ van de bloemenkinderen? En om terug te keren tot die oude waarden die nu doorgaan voor ‘hard-rechts’, maar die vroeger zo vanzelfsprekend en achteraf bezien zo profijtelijk waren: gezag, plicht, orde en traditie.

Door:
“eg regs”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

13 reacties op “Hard-Rechts”

 1. Turul zegt:

  helemaal eens met de schrijver!!!

  Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  Ook ik ga mee met de conclusies van “eg regs”. Dankzij de sufgerookte LINKSEN en GROENEN zijn WIJ in een beklagenswaardige situatie geraakt. Ze hebben ONS LAND volkomen kapot gemaakt! En het ergste is nog, dat vele dwaze stemmers nu overlopen naar Demonen 66 en het “miezerige mannetje”, Pechthold. We gaan echt de afgrond in!

  Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Zo vrij als ze voorgaf, te zijn, was die hippie-vrijheid dan ook helemaal niet: Ze hadden vastomlijnde codes omtrent doen en laten, uiterlijk en voedingsgewoonten en wie daar ook maar dàt van afweek, kon er op rekenen, vroeg of laat met zachte drang buitengesloten te worden, ook als het ging om zaken, waar anderen normaal gesproken niet door werden belemmerd als iemand die op zijn manier ter hand nam; Het punt was dan echter, dat ‘het plaatje’ niet meer klopte, wat voor hippies onverdraaglijk was! Zo was in bepaalde woongemeenschappen het aangaan van een vaste relatie tussen twee personen absoluut taboe, evenals het claimen van het alleen recht op de, nota bene, eigen kinderen: Het ‘alles is van iedereen’ principe werd niet zelden tot in het totalitaire doorgevoerd, zonder dat hierover enige discussie mogelijk was! Anderzijds werden buitenstaanders zo ongeveer als onaanraakbaar beschouwd!
  Aldus creëerde de hippie-scene veel verkapt en tegelijkertijd onbespreekbaar leed, eenzaamheid en uitsluiting onder het motto: “Alles moet mogen!” Zo viel ondergetekende bijvoorbeeld enkele malen uitsluiting ten deel vanwege haar ‘overbeschermde’ achtergrond, waarmee men kennelijk niet frequenter dan strikt noodzakelijk te maken wilde hebben. Een goede remedie voor levenslange verbittering……

  Like

  • BertG. zegt:

   Zo werkt het toch in elk ploegje, hoe ze zich ook noemen.
   Hippies, punkers, skinheads, socialisten enz. Je doet mee met de rest en anders lig je er uit.
   De regels verschillen alleen, maar een soort van gedrag code hebben ze allemaal.
   Je past je daar aan aan of niet, dat bepaalt of je er bij hoort of niet.
   Ik ben blij dat ik uiteindelijk nergens bij hoor.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Je hebt gelijk, maar wat ik zeggen wil: Wàt is dan eigenlijk ‘vrijheid?’
    Voor het woord ‘code’ kun je dan ook ‘conventie’ gebruiken.
    En dan kom je uiteindelijk tot de conclusie, dat al die groepjes net zo goed ‘conventioneel’ zijn als de burgermaatschappij, die ze dat juist verwijten.
    Dus hoefden ze ze in feite niets te verbeelden!

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Herstel: …..hoefden ze ZICH…….natuurlijk.

    Like

 4. Jean zegt:

  Lopen die binnen? Dan opvangen en terugsturen.
  Lopen die buiten? Alle opstakels verwijderen zodat ze doorkunnen.

  Like

 5. Sjaak zegt:

  Maar is dit niet precies waar de hippievrijheid en de hippiegelijkheid toe hebben geleid – tot een verlammende chaos en letterlijk tot doden?
  ———————————————————————————————————————————
  Precies ! En nu hebben we de cocktail van nog meer ellende !
  Namelijk de linkse rooie bende die massen van binnenstroomende
  asylbewerber waarvan de meeste met islam-achtergrond ook noch
  met open armen begroeten !
  Ze plunderen in alle openheid de staatskas en spelen sinterklaas en
  vervallen aansluitend in lethargiestarre waarvan ze waarscheinlijk
  eerst ontwaken waanneer we midden in een burgeroorlog zitten !

  Like

 6. asaman zegt:

  Een welvaartsstaat en immigratie is niet mogelijk. Een welvaartsstaat is een behoorlijk gesloten systeem waar het recht van de belastingbetalers hun het voordeel later toekomt, maar de exotische escapades moeten mensen zonder geld huizen die niets in brachten.

  Like

 7. M.A.L. Sion zegt:

  Het zal een harde dobber zijn om de samenleving weer in het oude gezagsstramien te krijgen. En toch zal dat geprobeerd moeten worden als we de samenleving een langer leven toewensen.
  De laatste tijd is weer met enige regelmaat het liedje te horen: “Wij zijn van de wereld en de wereld is van iedereen”. Het wordt op meeslepende wijze gezongen en muziekaal begeleid.
  Het is het gevaarlijkste ‘hippieleidje’ dat bestaat.
  Het is het ultieme gelijkheidsbeginsel dat oorzaak is van de chaos waarin we tegenwoordig moeten trachten te overleven.
  ‘De wereld is van iedereen’, dus laat half Afrika maar naar Europa komen. De kassen van de sociale diensten staan wagenwijd open. De ECB zet de geldpers aan dus is er geld genoeg om zoveel analfabetische messentrekkers op ONS grondgebied toe te laten als er zich maar melden.
  We sturen schepen de Middelandse Zee op om de ‘indringers’ te helpen met de klandestiene oversteek naar Italië als doorgangsland naar de rest van Europa.
  De verzonnen geweldsideologie, vermomd als godsdienst ISLAM, wordt getolereerd en het aantal moskeeën groeit met de dag. Dat we straks onder een hardvochtige, onverbiddelijke sharia-knoet komen te verkeren deert de GOEDMENSCHEN niet.
  Kunnen we ons al dit moois nog van het lijf houden??????
  Ja, maar dan moeten we wel opschieten voordat het echt te laat is. Dan moeten we bijvoorbeeld zorgen dat het valse gekraai van een miezerig mannetje als Pechtold niet de bovenhand krijgt.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriottten Nederland.

  Like

 8. Bob Fleumer zegt:

  De islam heeft Nederland Lam gemaakt.

  Like

 9. BertG. zegt:

  Nog even en ze rennen binnenkort ook hier in NL door de straten met een kapmes.
  Waar we dan van mogen genieten met je tuinstoeltje voor de deur met bier en popcorn erbij,
  met een tuinslang in de buurt om het overtollige bloed van de stoep weg te spuiten.
  Waarna we weer met ze alle het 20:00 journaal kunnen bekijken waar ons toch echt op het hart wordt gedrukt dat we hier blij mee moeten zijn.
  Anders was het nog veel erger geweest als we deze verrijking niet hadden mogen meemaken.

  Like

 10. BertG. zegt:

  Ik denk dat we ons handen mogen dicht knijpen met zo’n verrijking.

  Er zijn grote zorgen om jonge Capelse tieners die groepsseks hebben. De gemeente weet van zeker twee gevallen. Een populaire, seksueel ontspoorde jongen uit de wijk wordt ingezet als rolmodel. Maar hij is wel verdachte in een groepsverkrachtingszaak.
  http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/3903676/2015/03/14/Grote-zorgen-om-seksmoraal-Capelse-jongeren.dhtml

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s