FOTOSHOPPER “Koningshuis”

Screenshot_57

Geplaatst door:
E.J. Bron
(h/t “Jan Wandelaar”)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Koningshuis. Bookmark de permalink .

38 reacties op FOTOSHOPPER “Koningshuis”

 1. Tistochwat zegt:

  Ja, ze zijn allen van zeer ‘nobele’ komaf, dat criminele cocktailtrio.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Je moet toch wàt: De hoeveelheden BLAUW bloed vallen immers, naar alle waarschijnlijkheid, nogal tegen……..

   Like

  • fleckie zegt:

   ‘DE VLUCHT VAN WILHELMINA … Door Monique Marreveld.
   Voor de OORLOG was Joods-Nederland oranje van binnen en van buiten .Na de Sjoa was die kleur war verschoten,Terecht ,concludeert NANDA van der Zee………………..Koningin Wilhelmina
   liet in mei 1940 haar ministers achter ” zonder enige instructie,zonder enig overleg,nadat zij geheel
   op eigen houtje het in oorlog zijnde koninkrijk verlaten had.Zij liet het kabinet in zo’n grote onwetendheid achter dat Jhr.mr.D.J.de Geer, notabene voorzitter v.d.ministerraad ,haar nog liep te zoeken..en contact met haar probeerde te krijgen toen zij al zo goed als buitengaats was.”Dit schrijft NANDA van der Zee,waarbij zij zich baseert op documenten in het PUBLIC RECORD OFFICE in Londen. ……….Van der Zees boek ‘OM ERGER TE VOORKOMEN’, met als onder-
   titel ..’DE VOORGESCHIEDENIS EN UITVOERING VAN DE VERNIETIGING VAN HET NEDER LANDSE JODENDOM TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG ,bevat veel informatie die al
   bekend was,De schrijfster gaat in op het Nederlandse vluchtelingenbeleid voor 1940. de Joodse Raad en de rol van prof.David Cohen. Nieuw is haar visie de vlucht van Willemientje en de gevolgen die haar Engelse ballingschap voor de Nederlandse Joden had. ………..Wilhelmina’s per-
   woonwijk beraamde plotselinge vlucht dwong het kabinet in wezen de koningin te volgen naar Engeland.Slechts twee ministers,A.A.van Rhijn van Landbouw en Visserij,en M.P.L.Steenberghe
   van Economische Zaken ,achtten dit dermate discutabel dat zij achterbleven. Zij vonden het onverantwoord ..het..hazenpad te kiezen zonder ook maar enigszins te hebben voorzien in het MACHTSVACUUM dat door de vlucht van kroon en kabinet zou ontstaan………………..
   …..SPOEDVERGADERING…..Dit tweetal besloot in een spoedvergadering …het…burgerlijk…
   bestuur over te dragen aan generaal WINKELMAN,opperbevelhebber v.h.Nederlandse leger.Het dagelijks bestuur legden zij neer bij degenen die vanuit juridisch oogpunt de plaatsvervangers v.d.ministers waren—de secretarissen-generaals .Deze hoogste a,betonwaren op de diverse ministeries hadden zich echter naar de bevelen v.d.opperbevelhebber te voegen………Voor deze
   ‘Regeringsdaad’ was geen enkele basis in de grondwet,legt Van der Zee. Uit. ‘Zetelverplaatsing’
   naar een plaats buiten het koninkrijk was volgens artikel…21…onmogelijk. Hitlers juristen konden de koningin daarom beschouwen als iemand die vrijwillig de benen had genomen naar een zelf-
   gekozen ballingsoord waar ze niet door een formele regering werd omgeven,maar door een groep
   rebellen zonder gezag.Haar vlucht en die van het kabinet met achterlating van het regeringsgezag
   legden de staatsrechtelijke basis voor het Duitse ..civiele bestuur. ……………Op het moment dat
   Hitler Nederland binnenviel , had hij geen civiel bestuur voor ogen.Volgens het oorlogsrecht …
   ( Landoorlog recht,Conventie van Den Haag 1907) mag een bezettingsmacht ..niet..het..burgerlijk
   bestuur over het ..door..haar..bezet..gebied leggen,indien daar nog een civiel gezag aanwezig is.
   Toen Wilhelmina vluchtte en WINKELMAN zich een paar dagen later aan de Duitsers overgaf,capituleerde –met de opperbevelhebber –als het ware ook het civiel gezag……..HITLER
   kreeg zo onverwacht niet alleen de facto ..maar ook de Jude de macht in handen.Razendsnel improviserend benoemde hij Seyss-Inquart -tot dan plaatsvervanger van gouverneur-generaal
   Frank ..in.POLEN, -tot rijkscommissaris .Nadat ze zijn gezag had laten erkennen door de secretarissen-generaals –die hiertoe opdracht hadden gekregen van WINKELMAN –gold ..de…Duitse ..bezettende macht als wettige overheid en had zij in wezen de handen vrij voor de
   JODENVERVOLGING………..Aan de keten v.h.kwaad werd vanaf dat moment elke dag wel een schakel gesmeed.Secretarissen-generaals die niet meewerkten ,werden geleidelijk aan vervangen door meer gezeglijke NSB’ers.Sommigen bleven zitten’om erger te voorkomen’.NSB’er
   of niet,zIj tekenden de besluiten in de verordeningen tot …isolatie..van..de..Joden..werden uitgewerkt,concludeert Van der Zee.Zelfs de HOGE RAAD–het hoogste rechtshandhavende orgaan in Nederland-werkte met de nazi’s mee. Deze verzette zich niet tegen het feit dat president
   Mr.Visser moest aftreden ,louter en alleen omdat hij Joods was.Op dat moment,stelt Van der Zee,”
   begon de eigenlijke oorlog voor de Joden in Nederland……………….RADIO…..ORANJE……………….
   Hoewel koningshuis en kabinet in deze strijd eigenlijk geen partij meer waren ,hadden zij–zeker
   psychologisch –meer kunnen doen tegen de ..jodenvervolging,…volgens Van der Zee. Via Radio
   Oranje had Wilhelmina immers week in,week uit kunnen waarschuwen ..tegen..de…bezetter.
   ” Wat de Joden betreft “,stelt Van der Zee,” wekken haar radioredevoeringen (…) eerder de indruk
   dat er voor de Joden weinig te doen viel; zij worden slechts en passant ,liefst in een bijzinnetje genoemd. En dat terwijl de koningin ” een VOORBEELDFUNCTIE van…ongemeen belang” had
   kunnen hebben “toen de elites in Nederland het praktisch geheel af lieten weten”. ……………………..
   Historici hebben eerder al aangetoond dat het bestaan van een civiel Duits bestuur in Nederland
   een van de belangrijkste factoren was voor het ‘welslagen’ van de Jodenvervolging in vergelijking
   met andere landen.Door te bewijzen dat het instellen van deze bestuursstructuur vooral was te
   wijten aan het handelen van ?.WILHELMINA,maakt Van der Zee de koningin als het ware mede-
   plichtig ..aan…de…SJOA:…Nederland werd mede door Wilhelmina het land met relatief het grootste percentage ..vermoorde…Joden ..in West-Europa . Deze conclusie is prikkelend.De JURI-DISCHE feiten spreken voor zich. …………..DAVID …COHEN…………..Het is jammer ..dat..Van der Zee daarmee niet heeft volstaan.Pagina na pagina laat zij de lezer delen in haar waardeoordelen.
   Met name David Cohen moet het ontgelden.”Verdringen,ter wille van de drang om leiding te geven,het moet David Cohen tot een tweede natuur zijn geworden”. ASSCHER ..en…COHEN waren (…)primair natuurlijk ter wille van hun leven en dat van hun gezinsleden,met de politiek
   van de bezetter meegegaan”, zegt Van der Zee over de .leiders v.d.Joodse Raad.
   Willekeurige,anonieme Nederlanders krijgen een sneer.Generaliseren lijkt Van der ees.. tweede
   natuur:” Ook al bedden de secretarissen-generaal vergaande ..bestuurlijke ..bevoegdheden ge-
   kregen, het bleven a,netmagen. A,betonwaren zijn autoriteitsgevoelig ,daarom werkte Seyss-
   Inquart zo graag met ze samen. Autoriteitsgevoelige mensen Ijn geneigd alle verantwoordelijk-
   heid bij de autoriteit neer te leggen en bij de gevolgen van hun daden -in-opdracht verder nauwelijks stil te staan.”. ……….Natuurlijk staat de historicus niet buiten de maatschappelijke werkelijkheid;hij of zij mag best wel eens boos worden en die boosheid laten doorklinken.Soms levert dat zelfs prachtige boeken op,zoals JacqueS. PRESSERS.’ONDERGANG’ Maar Van der
   Veer velt haar oordelen wel erg veelvuldig en stellig. Authentieke woede en verdriet zoals bij Presaer maken indruk.Van der ees waardeoordelen wekken..een ..tegenovergestelde reactie. Het is wel weg gemakkelijk in 1997 iemand te veroordelen ..voor..landverraad en collaboratie. Bovendien ,terecht of niet,het is niet de taak van de historicus zo’n oordeel te vellen. Dat Presser dat wel deed,valt hem gezien zijn achtergrond nauwelijks ..te..verwijten.Jongere historici genieten
   dit excuus niet. Het wetenschappelijk gehalte van ..’OM ERGER TE VOORKOMEN’ is daarom niet al te hoog,ondanks een uitgebreid notenapparaat..en..een ..flinke bibliografie. Maar het boek leest als een trein. Wat dat betreft blijft Van der Zee trouw aan haar stijl.Ook haar biografie van Jaques Presser ( Balans 1988) go.d..als.Mooi..geschreven,maar niet altijd als even wetenschappelijk ver-
   antwoord.Het zou mij overigens niet verbazen als Van der Zees negatieve oordeel over Cohen mede is ingegeven door de wijze waarop Presser tegen ..deze .collega- professor opkeek.
   Knipmessend als hij Cohen ontmoette,.. maar venijnig -kritisch zodra deze zijn hielen had gelicht.
   ##############################################################################

   Like

   • fleckie zegt:

    ‘NW.ISR.WEEKBLAD ,11.4.1997 .Om erger te voorkomen’, van NANDA Van der Zee. De voorgeschiedenis en uitvoering van de vernietiging van het Nederlandse Jodendom tijdens de
    Tweede Wereldoorlog.Uitg.Meulemhoff, A’dam 1997 ,prijs fl.39,90, Vanaf 10 april(1997) in de boekhandel.############

    Like

   • fleckie zegt:

    De stelling van deE week: …’ De opening door Máxima van de Elburg-sjoel is de kroon op de relatie met onze Joodse gemeenschap’…… EERDER . TREND………Bart Wallet .:
    Vanuit historisch perspectief bezien lopen de Oranjes nu de deur bij de Joodse gemeenschap
    plat………………..’ Nee, een kroon op de relatie met de Joodse gemeenschap…is..de..opening..van
    de Elburgse sjoel door prinses Máxima niet. Het is veeleer een perfecte demonstratie van een trend van de laatste vijftig jaar.Vanuit historisch perfectief bezien lopen ..de…ORANJES…nu de deur bij de Joodse gemeenschap plat. In..voorgaande eeuwen bezocht een Oranjevorst een of twee keer in zijn leven een synagoge .bij voorkeur de..Portugese ..in..Amsterdam.Nu zijn de Oranjes er kond aan huis, Om alleen maar even naar de afgelopen jaren te kijken : koningin Beatrix was bij 375 jaar NIHS ..in de..OBRECHTSJOEL ..en..prins Willem-Alexander bij de opening van de nieuwe liberale ..sjoel..in Amsterdam. Het grote keerpunt is net huwelijk van Beatrix en Claus in 1966 geweest. Dat was de eerste keer dat de vanouds grotendeels Oranjegezinde Joodse gemeenschap publiekelijk afstand hield tot bet koningshuis,omdat een huwelijk met een Duitser gevoelig lag. En dat in een tijd waarin door toenemende aandacht voor de Sjoa de Symbolische rol van Joden on de samenleving steeds groter werd. Vanaf het huwelijk hebben de Oranjes zich daarom volop ingespannen om de Joodse gemeenschap opnieuw voor
    zich te winnen.Dat betekende VEEL bezoeken. …Het heeft z’n vruchten afgeworpen.,hoewel het
    Oranjefront in Joods Nederland sindsdien nooit meer helemaal gesloten is.
    Dr.Bart Wallet(34), docent en onderzoeker aan de Universiteit van A’dam, docent bij Crescas en
    Levisson Instituut ,geeft komend seizoen een cursus’Oranjes..en de ..Joden’ voor het Joods Studiecentrum Leiden.#######################################################
    …..’CLAUS, heden en verleden’ van Pim Christiaans& Henk Hanssen, .uitg.K-tel(Holland b.v.
    Isbn 9034903419. Bijv pag.28 ,.’kleine groep Duitse planters ter plaatse (TANGANYIKA) is
    besmet door het nazi- virus ,dat uit het Duitsland van Hitler is overgewaaid. Sinds 1933 wapperen hakenkruizen in de tropenbries en snerpt het Heil Hitler ! steeds vaker over de plantages.in dit
    TANGANYIKA weten de Von Amsbergs een uitstekende school voor hun zoon: het Duitse internaat in Lushoto ,waar strenge leraren een harde hand garanderen’.pag.29: o.a. ‘ Duizenden
    kilometers afstand; maar de tentakels van Hitler zijn verstrekkend, ongestoord…bloeit het’Nieuwe Duitsland’in de kleine ,ongeveer 2700 Duitsers tellende kolonistensamenleving in Brits TANGANYIKA.########################
    Ingezonden brief in het NIW van 23.11.23 nov. 2012:………………’ ADEMHALEN’ ……………
    ‘Een Republikein naar mijn hart,nog wel uit rabbinale hoek( Column Tamarah Benima,NIW 7)
    Mevrpuw Benoma, misschien is er hoop als ook de Nederlandse burgers evenals de slachtoffers een beroep doen op het twijfelachtige gevoel van ‘innerlijke beschaving’ bij onze hotemetoten .
    Dat het misdadige ver.eden van Zorreguieta schoongepraat moet worden .blijkt wel uit de overdreven…PR…voor zijn dochter Máxima. ……….Nederland heeft geen UITLEVERONGSVER-
    DRAG met ARGENTINIE.Als secretaris van de SOCIEDAD RURAL ARGENTINA, was hij de
    Sleutelfiguur bij het in het zadel helpen van net VIDELA-regime.Hij krijgt vermoedelijk ASIEL in ons land.Wat zou Marta Siërra. Hiervan vinden.? Harmoniseren willen de waarheid weten .Ik zou zeggen:’ Jorge, wees een kerel ,vertel net. ……………….PRINS ..BERNHARD..,lid v.d….SS/SA/NSDAP..en hoofd van het Nederlandse Verzet,onderhield vriendschapsbanden met de ZORREQUIETA’S. Zodoende ontmoette Willem Máxima. De genetische mix ( erfopvolging) maakt dat Willem koning van’de Nedwrlandse polder wordt. ……………Tijdens de junta werden er relatief gezien 12 keer meer Joden vermoord dan anderen( zie NIW 39, 2010) ….BILDERBERGER
    Victor Halberstadt hielp Máxima inburgeren ook al was hij niet vergeten dat hij zelf moest onder-
    duiken wegens het..antisemitisme dat welig tierde en nog tiert. Collaborerende hotemetoten werden gezuiverd ,de kleintjes opgesloten.De VERZWIJGCULTUUR ligt diep verankerd in onze genen….ZORREGUIETA is een voorbeeld dat er niets veranderd is. Hopelijk geeft men NOG blijk van
    Innerlijke beschaving,die veelal genetisch is bepaald ,door hun standpunt te herzien….Dan hoeft
    Bea ook niet meer te hyperventileren en ,kan ze opgelucht ademhalen. …H.v.D.Erica.

    Like

   • fleckie zegt:

    ‘ GENERAAL WINKELMAN TOT HET NEDERLANDSCHE VOLK’ , pag.88, Panorama: 16 V 1940 .
    Uitg.Skarabee Facsimile . Laren. Isbn 9060710800. : een fascinerende selectie uit de jaargangen
    1913-1973. ……….” Nederlanders, ik heb er prijs op gesteld,u persoonlijk een toelichting te geven bij het hoogst ernstige besluit ,dat u reeds hedenavond hebt gehoord door de Nederlandsche radio……….Wij hebben de wapens moeten neerleggen omdat het niet anders kon.Allen waren vastbesloten ons vaderland te verdedigen tot het uiterste. Welnu,ik,die als Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht alle berichten ontving ,ik wist met volstrekte zekerheid,dat dit uiterste vandaag was bereikt. Onze soldaten hebben gestreden met een moed,die onvergetelijk zal blijven.Maar de strijd was te ongelijk .Onze troepen stonden tegenover technische middelen ,waartegen de grootste menschelijke moed niet is opgewassen.Bij duizenden zijn zij gevallen voor de vrijheid van Nederland. ……….De luchtstrijdkrachten waarover wij thans nog beschikken zijn zoo minimaal,dat zij onze troepen te land nagenoeg niet meer bij de operatien konden steunen. ……….Tegenover de Duitsche overmacht in de lucht hadden ook onze andere afweermiddelen ,zoals de luchtdoelartille-rie ,slecht een beperkte uitwerking,hoe dapper en bekwaam de luchtdoelbatterijen haar taak ook vervulden. Zoo stonden onze troepen bloot aan de vernietigende bombardementen van het Duitsche luchtwapen. ……….En niet alleen zij.onder de burgerbevolking ,onder vrpuwen en kinderen,maakte de .luchtmacht tallooze slachtoffers .In ons dichtbevolkte land,met zijn vele steden,kan bij luchtbombardementen moeilijk worden onderscheiden tusschen militaire ..en..niet-
    militaire objecten. Rotterdam.dat vandaag door de Duitsche luchtmacht werd gebombardeerd,heeft het droevige lot van den totalen oorlog ondervonden.Utrecht en andere grote bevolkingscentra zouden binnen zeer korten tijd dit lot met Rotterdam deelen.
    Vrijwel geheel aangewezen op eigen kracht,waren wij niet in staat ons land, onze burgerbevolking
    voor dit geweld te behoeden. Het waren deze harde feiten ,die mij noopten mijn hoogst ernstig
    besluit te nemen: Wij hebben den strijd gestaakt. ……….Ik kan mij ten volle indenken,dat dit besluit
    voor vele Nederlanders schokkend is. Laten zij allen echter beseffen ,dat ik op dit oogenblik de
    Nederlandsche regeering hier te lande vertegenwoordig en dat ik derhalve niet alleen gerechtigd
    ,doch ook verplicht was te besluiten,zooals het belang van het Nederlandsche volk in deze om-
    standigheden voorschrijft. ………Het staat voor mij onomstootelijk vast,dat dit belang medebrengt,
    dat de volstrekt ongelijke strijd moet worden gestaakt,opdat niet nog meer onschuldige slachtof-
    fers vallen.Wie mijn verantwoordelijkheid kan peilen,beseft hoe zwaar mij dit besluit moet zijn gevallen.Het kon echter niet anders luiden…………………Nederlanders! Hebt ondanks dezen zwaren tegenslag vertrouwen in de onverwoestbare krachten en tradities van ons volk.Wij hebben
    deze beproeving van een korten ,doch hevigen oorlog moeten doorstaan. Wij zullen het nieuwe lot
    ,dat ons voorloopig beschoren is, met denzelfden moed en vastberadenheid dragen als waarmede wij den strijd voor onze zelfstandigheid hebben gevoerd.Hebt daarom,ik herhaal het nogmaals,
    vertrouwen de toekomst. ……….Doch vooral: Toont dit vertrouwen door de rust en de orde te bewaren,welke wij zoo dringend behoeven om ons geschokte land weder op te bouwen.Laten wij
    ons thans richten op dezen eersten plicht ,welken het vaderland ons oplegt.
    Leve Hare Majesteit de Koningin!
    Leve het vaderland .################

    Like

   • fleckie zegt:

    Op 28.1.2013,: ‘geheim rapport EUROPESE UNIE’ . (O.a.vermwlding van WALDECK PYRMONT ,een volle
    neef van ..koningin Wilhelmina,(Erbprinz zu( SS_Obergruppenfuhrer und General der Waffen SS,der Hohere Polizeifuhrer des Wehrkreises pag 307,313,315,318 f,323-326,361, in Der SS-Staat van Eugen Kogon.( das System der deutschen Konzentrationslager

    Like

 2. Sjaak zegt:

  EN WAT WE MET ELKAAR GEMEEN HEBBEN IS !
  WE ZIJN GELDGEILE BLOEDZUIGERS EN DAT
  NATUURLIJK OP KOSTEN VAN HET DOMME
  KLOMPENVOLKJE DAT ONS OOK NOG TOEJUIGT !

  Like

 3. Driek zegt:

  Gelukkig, deze dag vol koningsvreugde is bijna om, want ik word bijkans misselijk als ik de website van De telegraaf aanklik. Al die feestvierende blije Oranjeklanten, met hun bijeen gegaarde rotzooi die ze op straat verkopen, en die de hele dag dat smerige voedsel vreten en bier drinken, ik zet op zo’n dag geen voet buiten de deur. Wat een walgelijke vertoning, en het ergste – het allerergste is prinses Laurentien.
  Die andere koninklijke lieden zijn ook erg hoor, daar niet van, maar Laurentien? die slaat werkelijk alles, daar slaap ik niet van. Als ik die vrouw zie – ja, en ik aanschouwde haar zojuist op de website van De Telegraaf – dan ben ik volkomen van streek, dan breekt het zweet me bijna uit. Wat is dat een vreselijke vrouw. Ik heb werkelijk een allergie ontwikkeld voor dit soort mensen.

  Dat heb ik overgehouden uit de oorlogsjaren, toen het koningshuis lekker veilig ver weg zat, en koningin Wilhelmina de lakens uitdeelde, in Londen. En die Nederlanders? die weten helemaal niet waarom ze naar die mensen staan te zwaaien. Nou ja, laat ik er maar over ophouden, ik wil het hier even gezegd hebben, op deze site van meneer Bron, misschien lucht het me op.

  Maar, de avond is nog niet om. Straks, vuurwerk. Voor den koning. Mijn hemel, wat wordt die man bejubeld, de mensen lijken wel gek. Dat alles voor een koning die gewoon parasiteert op de zakken van anderen. Klaplopers zijn het. Verkwisters. En dan druk ik me nog netjes uit.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   KIJK op zo ’n dag dan gewoon niet, Driek: Wat moet je nou ook uitgerekend vandaag met de website van de Telegrááf?!
   Daar zou ik óók doodziek van worden!
   De hele dag nergens last van gehad op deze manier, de Vrijmarkt gewoon links laten liggen en de Oranje-tompoezen in de supermarkt mogen ze zelf opvreten!
   En, oh ja: Na al die jaren weet ik nog steeds niet, hoe de Tango-trut ‘r stem klinkt; dat het maar zo mag blijven!

   Like

  • Tistochwat zegt:

   @ Driek 27 april 2015 om 20:47

   Beste Driek, ik voel hetzelfde en daarom heb ik geen seconde ‘meegekregen’ van dat klootjesvolk-gebeuren. Ik heb er nog geen letter over gelezen en dat houd ik zo.
   ‘Zijne majes’ heeft vast weer enorm genoten van z’n enige pleziertje per jaar, zo heerlijk onder ‘zijn’ volk!

   @ Theresa

   De tango queen klinkt ongeveer zoals in dit filmpje:

   http://www.luckymedia.nl/luckytv/2015/04/mee-naar-dordrecht/

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    A ja: Een hele tijd geleden had je het al eens over een stemgeluid als van een hese call girl, als ik me goed herinner.
    En inderdaad: Doet enigszins denken aan ene Katja Schuurman……

    Like

  • anna zegt:

   laurentien met haar overbite, het schijnt zo te zijn dat trix ooit iets met haar vader had, het blijft dus allemaal in de familie …

   Like

 4. Kraftavilqa zegt:

  Ach ja die Oranjetjes het familieverleden is niet helemaal okselfris en de vraag is nog steeds of ze wel echte bloedzuivere Oranjetjes zijn. Die majesteit is pas 48 broekie nog hè. Vanmiddag toen mijn vrouw en ik naar het TV-verslag van het koninklijk uitje in Dordrecht keken zei ik nog tegen haar “kijk daar gaan Neerlands duurste uitkeringstrekkers”. Nochtans lijkt zijne majesteit me geen ongeschikte gozer om een borreltje mee te drinken.

  Like

 5. harry zegt:

  Ach , geen hond zo bont of er is wel eens een vlekje aan , zegt het spreekwoord toch ?

  Alleen zijn dit Dalmatiërs .

  Like

  • Frans Brassens zegt:

   🙂 Wat een vondst weer, Harry. Wel eens aan gedacht je geluk te zoeken in de wereld der komieken?

   Like

  • Wachteres zegt:

   Wil je mijn – allang overleden – Dalmatische hond niet beledigen, Harry? 😉

   Like

   • Wachteres zegt:

    De dalmatiër, Dalmatische hond, is in oorsprong waarschijnlijk afkomstig uit de Kroatische kuststreek Dalmatië. De naam is echter afgeleid van Dalmatica, de Romeinse koningsmantel gemaakt van hermelijn

    Wat is die Harry toch slim. Dat wist ik niet eens.

    Like

   • Frans Brassens zegt:

    Zéker is Harry slim, Wachteres!
    Het lukte hem zelfs een koe in een hond te veranderen! 😉

    Like

 6. Jean zegt:

  En die handel wordt aan de vreet gehouden met belastinggeld! Decadent en verwerpelijk.
  Nog 7 te gaan in Europa, waar wachten we nog op?

  Like

 7. Scarlatti Bombatti zegt:

  èn allemaal connecties met ‘Duitse banden’ in de slechte zin vh woord FOTOSHOPPER “Koningshuis” http://wp.me/p1O7aM-mRM via @wordpressdotcom

  te bedenken dat ik heeeeel vroeger voor ik ook maar ‘iets’ wist over die criminele bende, wèl hiernaar keek?

  Nu kun je alleen nog maar de tv uitzetten wil je niets zien of op een onschuldige buitenlandse zender…. dat geluk heb ik dan iig nog… het idee dat ik daar vroeger naar keek doet me het bloed in de aderen stollen… ben wèl blij dàt ik t weet allemaal inmiddels, t idee dat ik ook zou staan juichen of met vlaggetjes zwaaiend a d kant zou staan en jullie hier met dédain over ‘mij’ zouden praten…
  aarrghhhhh

  kennis heeft vele ‘zijden’…

  soms zou ik heeeel graag ONWETEND zijn van alles,
  vooràl als ik keer op keer met mensen wordt geconfronteerd die door ‘niets gehinderd’ vrolijkjes door het leven stappen… ik kijk er naar en denk ‘hóe ìs het mógelijk… maar dan denk ik terug aan de tijd dat ik nèt zo was… voor 2001 dus…

  Like

 8. bigljohn zegt:

  Wat deze lieden ook gemeenschappelijk delen, is hun voorliefde en steun voor de islam, de E.U. , het marxistische gedachtengoed die ze ons opdringen, bijvoorbeeld de Kersttoespraak, maar zelf niet bezigen. Bezie hun kapitale bezittingen, banktegoeden, goud en sieraden, aandelen in bijvoorbeeld Shell, gefinancierd van ons belastinggeld. Ze minachten in feite het Nederlandse volk. Maar dat volk is zo dom dat ze nog te stom zijn om nog voor de Duvel te dansen. Ze dragen de Oranjes op handen. En de weduwe van Friso (Mabel Smit) is van komaf een ex vriendinnetje van een notoire drugsdealer (Klaas Bruinsma). Over blauw bloed gesproken…..Over adel, nivo en klasse gesproken, bah, bah !!! Overigens is hun bloed net zo rood als van u en ik.

  Like

 9. Driek zegt:

  Kraftavilqa zegt: Nochtans lijkt zijne majesteit me geen ongeschikte gozer om een borreltje mee te drinken.

  Nou, beste Kraftavilqa, gelukkig ben ik geheelonthouder, dus ik kan beleefd weigeren, maar ik moet er toch niet aan denken, om met koning Willem iets te nuttigen, ik zie me toch al zitten, met den koning. Nee, dat gaat me te ver. Ik vind het trouwens geen sympathieke man. En waar moet ik het in hemelsnaam met zo’n koning Willem over hebben? Ik zoude het niet weten hoor.

  Like

 10. Boorzalf zegt:

  https://m.youtube.com/watch?v=OctJP0GLzhw
  Driek, deze is voor u, geniet er maar van. Hij blijft goed,

  Like

  • Tistochwat zegt:

   @ Boorzalf 28 april 2015 om 08:29
   Ik hoor Jules steeds zingen: “Hallo koning HONDENLUL”.

   Deze is ook wel toepasselijk voor die ‘koninklijke’ levensgenieters:

   Like

 11. vanhetgoor zegt:

  Ik weet zeker dat als de nood aan de man komt dat dan onze geliefde Koning Willen Alexander in zijn hoedanigheid als opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten weer het leger zal aanvoeren. Net als zijn Opa in 1940-’45 maar dan niet vanuit het veilige Londen, maar vanuit het veilige huisje ergens op het Argentijnse platteland.

  En wij weten toch allemaal hoe het na de val van Srebrenca is gegaan, daar stond Prins Willen Alexander pal achter zijn manschappen in de wachtrij bij de bar bij de verstrekking van het bier. Iedereen weet dat het gebeurt is maar Google kan die polonaise foto’s niet meer vinden. Er is dus niet één filmrolletje zoek gemaakt maar nog hele serie.

  Like

 12. delamontagne zegt:

  Toch vond ik het wel weer leuk om die beelden uit Dordt te zien. De plek waar de H.K.K.H,s zaten, daar kwamen wij vroeger vaak als we een paar uurtjes eruit gingen om met de kinderen te wandelen. Maar dat is al weer meer dan 30 jaar geleden. Ik kan me niet herinneren trouwens daar in, b.v. de Voorstraat, ooit moslima,s met hoofddoeken te hebben gezien.
  Maar veranderingen gaan snel………….!!!!!!!!!!!!!!

  Like

 13. Tistochwat zegt:

  Ik vond nog een foto van de dodenherdenking in 2013; hier vertonen ze een geheel andere gelaatsuitdrukking.
  Wát een TOP-acteurs hè?

  Like

  • Willem zegt:

   Onnodige kwetsingen worden hier geplaatst.
   Hopelijk wordt dit wel geaccepteerd.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Oh, vindt U?
    Je zult anders maar doorlopend geconfronteerd worden met een kliek, waaraan je niets hebt, die door een meute blinden en dwazen wordt gekoesterd, bejubeld, volgestopt en met ‘eer’ overladen, die zich, gvd, van alles permitteert en op de koop toe mooi weer speelt met zoiets als de islam, waaronder islamieten van de fielterigste soort -want zó kun je die zogeheten ‘koningshuizen’ in het MO toch wel aanduiden- terwijl ze het verdómmen om óók maar één cent belasting te betalen en toelaten dat steeds meer landgenoten naar de voedselbank kunnen!
    Leuk voor de Middeleeuwen, maar dit is 2015!
    Als deze kliek niet onnodig gekwetst wil worden, kan ze het beste oprotten naar de Pampa ’s van Argentinië en stilzwijgend afzien van al dit onverdiende eerbetoon: ZIJ kwetsen ONS dagelijks…..MET HUN AANWEZIGHEID!
    En wie kaatst kan de bal verwachten!

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Willem 28 april 2015 om 16:26

    Hoezo ‘kwetsingen’?!
    Hoe denkt u hoe gekwetst IK (en met mij vele anderen) me voel bij het aanschouwen van de uitspattingen van die rijkaards die GEHEEL OP ONZE KOSTEN leven zonder hun gigantisch grote vermogen voor hun eigen -meer dan weelderige- levensonderhoud aan te hoeven spreken?
    Vooral als ik zie hoe mijn hoogbejaarde ouders hun laatste ‘dagen’ moeten slijten…
    De ene ‘bezuiniging’ na de andere regent op hun ruggen neer en die ‘koninklijken’ (waarom is iemand in vredesnaam ‘koninklijk’?!) leveren geen seconde van hun schaamteloos rijke leventje in!
    Ze liggen geen moment wakker van de zorgen om wát dan ook!
    Waarom zouden wij hen moeten respecteren? Respect moet je verdienen; dat mag je niet zomaar van iemand verwachten en zelfs eisen!

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Je zal ook maar Willem heten. Geen wonder. En je kunt ze niet genoeg kwetsen!

    Like

 14. Tistochwat zegt:

  Ik kon het niet laten om de tekstballonnen enigszins aan te passen:

  Like

 15. fleckie zegt:

  De datumvan.de stelling van deze week;in het NIW( de opening door Máxima v.d.Elburg-sjoel) is
  22.6.2012,

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s