Amerika betaalde miljoenen dollars uit aan ex-nazi’s

Screenshot_12

(Door: Tim Engelbart)

Vrij anoniem konden volgelingen van Adolf Hitler na 1945 vluchten naar de VS . . . en daar massaal uitkeringen aanvragen.

Toen in mei 1945 Berlijn veroverd werd, en daarmee een einde kwam aan twaalf jaar Nazi-Duitsland, zijn veel voormalige handlangers van Hitler het land ontvlucht. Enkele duizenden kwamen vervolgens terecht in Amerika. Bij gebrek aan betrouwbare gegevens kon men daar geen goed onderzoek doen naar de immigrant, met als gevolg dat onder andere veel kampbewakers zonder al te veel moeite de Amerikaanse nationaliteit konden verkrijgen.

Lees verder>>>
(h/t “Peterselie1”)
DDS

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in nazisme, VS. Bookmark de permalink .

18 reacties op Amerika betaalde miljoenen dollars uit aan ex-nazi’s

 1. luckybee zegt:

  Werner von Brauwn was ook een nazi, en is nu de beste Amerikaanse raketten expert van Amerika.

  Like

 2. koloth zegt:

  Ach voor de show gaan ze er nu wat aan doen, de meeste zijn nou toch al dood.
  Allemaal om te verbergen dat het hele land allang en nog steeds onder een NAZI regiem zit en geregeerd wordt. De gewone puppets trappen er nog in ook.

  Like

 3. toestroom zegt:

  Als ik het goed heb hebben we hier al over geschreven (dit weet ik niet zeker) of was het de telegraaf. Er komt ook zo veel voor bij.

  Like

 4. En volgens de Duivel heeft Adolf Hitler in 1945 in Berlijn zelfmoord gepleegd. En dat wordt nog geloofd ook door de dwazen van de wereld. Ik heb daar altijd anders over gedacht. En dat ook bekend gemaakt, het heeft zelfs bijna mijn leven gekost. Maar ik werd, word haast door niemand geloofd…

  Like

 5. vanhetgoor zegt:

  Tijdens de tweede wereldoorlog heeft Nazi-Duitsland idioot veel geld besteed aan research en ontwikkeling, van ondermeer raketten en straalvliegtuigen. Om de oorlog te winnen was het allemaal te laat, maar voor de Amerikanen was het voldoende om te beseffen dat hier rekening mee moest worden gehouden, elke Duitser die ‘slachtoffer’ was van het Nazisme en toevallig onderzoek gedaan had naar laten we zeggen hoe massa-moord het snelst gaat, die werd uitgenodigd, tenzij het te overduidelijk was dat deze ‘slachtoffers’ van de Nazi’s niet al te veel druk nodig hadden om zich in te zetten voor de Nazi’s. Kortom er waren vele tienduizenden die slecht over de periode van vijf jaar hun familiefoto’s behoefden te verbranden om binnen te komen.

  Het grote voordeel vaan Amerika was dat men als een speer vooruit kon in de industrie. Andere landen hebben een beetje naast de pot gepiest op dat punt. De gigantische groeispurt die Amerika gemaakt heeft in de jaren vijftig en zestig is het bewijs dat zij het goed hebben gezien. Tussen 1950 en 1970 waren de US of A het machtigste land van de wereld, en dat is feitelijk in zijn geheel dankzij Nazi-reseach voor straalvliegtuigen en raketten. Dus geef ze eens ongelijk!

  Like

  • fleckie zegt:

   maar ook door..’ DE GENETISCHE MANIPULATIE’ , …:VAN DR.H.SCELLEKENS,…..DR.R.P.W.VISSER,…uitg. Meulenhoff Informatief, A’dam.isbn 9029097175……..Voorwoord: Het erfelijkheidsonderzoek : staat de laatste jaren regelmatig in de belangstelling.Aanvankelijk vooral van de wetenschappelijke onderzoekers,omdat een indrukwekkende reeks ontdekkingen en nieuwe technieken leidden tot de opheldering v.d.code voor erfelijke eigenschappen en de vertaling ervan in moleculaire en cellulaire processen. In een latere fase kreeg het erfelijkheidsonderzoek steeds meer aandacht in de gezondheidszorg en van een steeds breder publiek omdat er nieuwe mogelijkheden ontstonden voor nauwkeuriger en vroege diagnostiek van aangeboren afwijkingen,erfelijkheidsadvisering en preventie van handicaps. De laatste jaren heeft de ontwikkeling v.d.DNA-technologie ertoe geleid dat OOK INDUSTRIELEN,ECONOMEN,FINANCIERS en zelfs …POLITICI…zich op de hoogte stellen van de mogelijkheden en beperkingen v.d.zogenoemde ‘biologische revolutie’/ Tot nu toe zijn de discussies en beslissingen in ons land overwegend positief van aard geweest,al zijn uiteraard in het kader van selectieve abortus na prenatale diagnostiek en het al dan niet instellen van intensieve medische behandeling bij ernstige defecte (te vroeg ) geborenen wel vragen naar voren gekomen over criteria voor ‘menselijk leven’ en menswaardig bestaan’ en over de vraag bij wie de beslissing ligt om al dan niet in te grijpen in het leven van ..anderen…………Mede door de snelle technologische ontwikkeling op het gebied van ..vroegtijdige diagnostiek van aangeboren afwijkingen..en erfelijke ziekten,waarbij in sommige gevallen voorspellingen mogelijk zijn over ziekteverschijnselen die zich pas over tien.twintig,zelfs vijftig jaar zullen openbaren,zijn er de laatste tijd nieuwe vragen bijgekomen—en voor sommigen zelfs onzekerheid of angst voor bepaalde ontwikkelingen. ……………..De VPRO-tv-serie ‘Beter dan God’ heeft in ons land eigenlijk voor het eerst de nadruk gelegd op alle mogelijk negatieve effecten van erfelijkheidsonderzoek nu en in de toekomst. Daarbij werd zelfs een verbinding gelegd naar de eugenetische bewegingen vroeger en naar de verschrikkingen van het NAZI-BEWIND. Uit ervaring weet ik dat met name de ouder-en patientenorganisaties op het gebied van aangeboren en erfelijke afwijkingen geschokt waren door de suggestie dat de geschiedenis zich kan herhalen. zij weten immers als geen ander wat het betekent een of meer gehandicapte kinderen ter wereld te brengen, en veel ouders en patienten hebben juist alle hoop gevestigd op diezelfde wetenschap en technologie waarvoor gewaarschuwd werd. …………..Toch geloof ik dat het,ondanks het vele positieve v.h. erfelijkheidsonderzoek,onjuist zou zijn de ogen te sluiten voor mogelijke negatieve facetten. Dit boek van Schellekens en Visser heeft als verdienste dat het een duidelijke beschrijving gaaft v.d.opkomst en ontwikkeling van..eugenetische bewegingen in Engeland,Scandinavie,AMERIKA, DUITSLAND en ons eigen land. Daaruit blijkt dat wetenschappelijk onvoldoende gefundeerde of onjuiste gegevens MISBRUIKT zijn voor het verwezenlijken van…SOCIAAL-POLITIEKE DOELSTELLINGEN tot en met RACISME, discriminatie, INGRIJPEN in de VOORTPLANTING van
   BEPAALDE GROEPEN MENSEN en uiteindelijk onder de nationaal-socialisten ZELFS TOT HET BEEINDIGEN van miljoenen levens………….Gelukkig concluderen ook de auteurs van dit boek dat in NL geen voedingsbodem bestond voor een eugenetische beweging,laat staan voor huwelijks-,sterilisatie-of IMMIGRATIEWETTEN die daarop gebaseerd waren. Ons land is al vanaf de 16e eeuw door bezoekende buitenlanders geprezen om de zorg voor zwakkeren,bejaarden,en gehandicapten. Ook nu nog wordt daar,terecht,een aanzienlijk v.d.middelen aan besteed. …………
   Dat neemt m.i.echter niet weg dat daarnaast gestreefd mag worden naar het voorkomen v.ernstige aangeboren handicaps. We behandelen toch ook zo goed mogelijk patienten met een hartinfarct,terwijl er anderzijds veel maatregelen worden gepropageerd om hart-en vaatziekten te voorkomen?………..De vraag naar de grenzen bij erfelijkheidsonderzoek is echter legaal,evenals de zorg voor eventuele sociale druk bij beslissingen over de eigen gezondheid of die van het nageslacht. Op nog kortere termijn moet het probleem worden opgelost van mogelijk gebruik of misbruik van gegevens die voor een ander doel zijn verkregen. Dat geld overigens niet alleen voor gegevens over erfelijke aanleg. ………..Er is de laatste tijd veel aandacht besteed aan publieksvoorlichting over de gunstige mogelijkheden van erfelijkheidsonderzoek. Ook het onderwijs past zich(eindelijk) wat aan de moderne ontwikkelingen in de (MEDISCHE) BIOLOGIE aan. Het is verheugend dat NU OOK gegevens over mogelijke negatieve facetten,o.a.via ..dit..boek. gemakkelijker toegankelijk worden.Het sterkste is een samenleving als de individuele leden ervan zelf voldoende zijn opgeleid en geinformeerd om te beoordelen of bepaalde ontwikkelingen en technische mogelijkheden wel of niet aanvaardbaar zijn, Dat is een groot verschil met de periode tot halverwege deze eeuw, 20e, waarover dit boek voornamelijk gaat.Gedurende de periode van de eugenetische bewegingen wisten immers de meeste mensen zelf niets of te weinig en werd er door enkelen- wetenschappers, OVERHEIDSAMBTENAREN en POLITICI –over hun BESTAAN..BESLIST. Die beslissingen waren gebaseerd op VERWERPELIJKE…SOCIALE…en…POLITIEKE overwegingen en ze betroffen groepen mensen als geheel. Onvolledige of verkeerde zogenaamd wetenschappelijke GEGEVENS werden door LEIDINGGEVENDE POLITICI als dekmantel gebruikt.In de loop der jaren is in vrijwel ALLE LANDEN ..de EUGENETISCHE BEWEGING geneutraliseerd.: het oneerlijke en onjuiste houdt geen stand. Slechts waar een totalitair regeringssysteem bestond,heeft het misbruik van pseudo-wetenschappelijke feiten tot een ran=mp geleid……………..Het erfelijkheidsonderzoek nu vindt plaats op basis van individuele vragen, meestal van mensen die al droevige ervaringen hebben met een of meer handicaps in gezin of familie. De beslissingen worden door henzelf genomen na een zo goed mogelijke voorlichting. Nieuwe technische ontwikkelingen zullen in de toekomst vermoedelijk erfelijkheidsonderzoek op groter schaal mogelijk maken. In beide situaties moet ervoor worden gewaakt dat ONDERZOEKSGEGEVENS SLECHTS GEBRUIKT WORDEN VOOR HET DOEL waarvoor ze ..verkregen werden..De ook in dit boek geschetste problemen zijn moeilijk maar lijken oplosbaar…………….Anders is het met de verbinding die door sommigen ook in de toekomst mogelijk zal worden gelegd tussen GEGEVENS omtrent ERFELIJKE AANLEG en …..
   PSYCHOSOCIAAL en CULTUREEL bepaalde EIGENSCHAPPEN en ONTWIKKELINGEN. Daar moet niet opnieuw de fout worden gemaakt van ..MISBRUIK van WETENSCHAPPELIJK onvolledige of onjuiste gegevens……Wie dit boek leest,zal die fout hopelijk niet maken……………….
   …..Prof.dr.H/Galjaard, …Hoogleraar celbiologie Erasmus Universiteit Rotterdam,……….hoofd afd.klinische genetica Academisch Ziekenhuis Rotterdam.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   ……….pag. 63, : de genetische manipulatie, van Dr.H.Schellekens+dr. R.P.W.Visser;…………………..
   ‘Het belangrijkste onderzoekscentrum werd het ‘KAISER WILHELM INSTITUT FUR ANTHROPOLOGIE, MENSCHLICHE ..ERBLEHRE UND EUGENIK’, dat in …1927 in Berlijn was opgericht. Het is opmerkelijk, gezien het STANDPUNT v.d.KATHOLIEKE KERK, dat dit nationale eugenetische instituut het geesteskind was van de …JEZUIETENPATER… en bioloog H.muckermann. Het welslagen van Muckermanns plannen was niet alleen te danken aan zijn doorzettingsvermogen en groot organisatietalent, maar ook aan het feit dat de overheid hem krachtig steunde. Het Pruisische ministerie van volksgezondheid, gedomineerd door leden v.d.KATHOLIEKE CENTRUMPARTIJ, STOND UITERST POSITIEF TEGENOVER MUCKERMANNS INITIATIEF. Het instituut bestond uit 3 afdelingen;antropologie,menselijke erfelijkheidsleer en EUGENETICA, Ze werden geleid door respetievelijk Fischer, Othmar von Verschuer en Muckermann. Het werk van Fischers afdeling concentreerde zich op het in kaart brengen van RASVERSCHILLEN met behulp van biologische kenmerken, zoals BLOEDGROEPEN, erfelijke ziekten en andere karakteristieken,die op genetische wijze konden worden verklaard. Von Verschuer en zijn medewerkers richtten hun aandacht vooral op TWEELINGEN-ONDERZOEK. en verder op de erfelijkheid van kanker en tuberculose. Muckermanns onderzoek had betrekking op de VRUCHTBAARHEID van bepaalde groepen die hij een positieve eugenetische waarde toekende. Tot die groepen rekende hij boeren, professoren, legerofficieren en politiemensen. ……….Het instituut had in de eerste plaats tot taak om de wetenschappelijke status v.d.eugenetica te verhogen. Het bestuur v.h. Kaiser Wilhelm Gesellschaft,de organisatie voor de bevordering van zuiver en toegepast onderzoek waaronder het instituut ressorteerde,hoopte dat het de invloed v.h.amateuristische racisme zou terugdringen. Sommige volksvertegenwoordigers, o.a. de socialist Julius Moses,maanden tot voorzichtigheid bij de subsidiering v.d.antropologie. Zij behoorden tot de kleine minderheid die onderkende dat er..POLITIEK MISBRUIK van kon worden gemaakt. ..>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   ‘MET DE WETENSCHAP ALS EXCUUS’, VAN BENNO MULLER HILL. …..De rol van PSYCHIATERS,, ANTTHROPOLOGEN en…GENETICI in NAZI-DUITSLAND, uitg. Anthos,Epo,Baarn. isbn 9060741722, Anthos……pag. 53o.a. betr. ‘vernietiging v.d Sovjetrussische krijgsgevangenen door honger.’In het voorjaar van 1942 zal de Wehrmacht v.d.vernietiging door honger overgaan op de ‘vernietiging door arbeid’ (Rijksminister Thierack). …<<<<<<<<<<<<<<<<<

   Like

 6. Dat pakken die Amerikanen toch weer slim aan nu zo’n beetje alle nazi’s onder een groen tapijtje liggen.
  Dit artikel suggereert dat het allemaal op een misverstand berust.

  “Bij gebrek aan betrouwbare gegevens kon men daar geen goed onderzoek doen naar de immigrant….”
  Korte tijd geleden is door onderzoek ook aangetoond dat de VS wel degelijk wist aan wie zij onderdak en geld gaven.
  De ‘nazi-immigrant’ was juist heel interessant voor de VS.
  Zij waren een bron vol informatie voor de VS over allerlei zaken; beleid, strategieën, ontwikkelingen, enz….
  Een kijkje in de keuken bij je zogenaamde vijand, zal ik maar zeggen.
  En daar mocht best een geringe vergoeding tegenover staan (o.a. uitkeringen, onderdak, nationaliteit).

  Velen zullen zich niet kunnen vinden in ‘zo’n Amerika’.
  Maar velen weten ook niet hoe Amerika te werk gaat in de wereld.
  Als je voorafgaand aan een conflict/oorlog beide partijen steunt, kun je tijdens het conflict/oorlog kiezen voor de partij die de overhand neemt/gaat nemen.
  Je bent altijd ‘winnaar’. (Als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen.)

  Kent iemand hier de geldstromen/steun van Prescott Bush richting Hitler om hem aan de macht te helpen?

  Like

 7. Jaantje zegt:

  Honderden Nazi oorlogsmisdadigers zijn naar Zuid Amerika gevlucht net voor en na het einde van de oorlog.

  Like

 8. Aegolius cs zegt:

  DE VATICAANSE RATTENROUTE door JONATHAN PETROPOULOS

  “”Jaren later werd het publiek geheim dat oorlogsmisdadigers als Klaus Barbie (Gestapo chef in Lyon), Adolf Eichmann (hoofdadministrateur van de jodenvernietiging), Heinrich Meller, Franz Stangl (commandant van vernietigingskampen Sobibor en Treblinka) en een hele lijst van andere oorlogsmisdadigers het verscheurde Europa ontsnapt waren via de Katholieke Kerk.””

  De meeste van deze mannen ontsnapten door toedoen van één man, een RK bisschop genaamd Aloïs Hudal.

  http://www.positief-atheisme.nl/atheisten/jonathan_petropoulos/de_vaticaanse_rattenroute.html

  Aloïs Hudal: http://nl.wikipedia.org/wiki/Alois_Hudal

  De prangende vragen zouden moeten zijn in waarom de VS de door het Vaticaan aangeboden geanonimiseerde welsprekende Duitsers opnamen in het land en sociale zekerheidsstelsel. Nota bene, zelfs na jaren zonder nader identiteitsonderzoek of wellicht het voorgaande vertraagd, geblokkeerd of thans gespeelde “politieke”domheid?!

  De VS heeft sinds de najaren WOII meer dan grote belangstelling getoond voor Duitsland en zeker de EU alsmede de voormalige Sovjet satellietstaten.

  En dan zojuist dit krantenartikel Amerika betaalde miljoenen dollars uit aan ex-nazi’s?

  Wie heeft het licht na jaren doen schijnen in de VS? Vast wel de Russen en Israël had de kennis maar pakt nu uit?

  Nieuws is een vreemd openbaringsverschijnsel.

  Like

  • fleckie zegt:

   wel … ‘eigenaardig’!…dat Amerikaanse soldaten bij de bevrijding AL wisten betreffende de hulp van het vaticaan bij vluchten naar diverse landen, en vooral …ARGENTINIE,!!….en andere Latyns-Amerikaanse landen.

   Like

 9. Luchtpint zegt:

  Ouwe koek, denk ik wel.

  Reinhard Gehlen en de CIA


  http://en.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Gehlen

  Like

 10. fleckie zegt:

  boek ‘MEESTERSPION GEHLEN, DE MAN ZONDER GEZICHT ONTMASKERD.’. (Een schokkend relaas door de geheime Dienst-specialisten Hermann Zolling en Heinz Hohne v.h.Duitse blad ‘Der Spiegel’……:Deze meesterlijke uitgave wordt ingeleid door de internationaal beroemde historicus Professor H.R.Trevor-Roper,die slechts volledige authenticiteit toekent aan deze uitgave. ………..”Het was een schandaal van wereldformaat,de opwinding was algemeen. Alle Duitsers,maar ook alle buitenlanders konden het lezen. Het ging niet goed met de Bundesnachrichtendienst (BND), de spionage-organisatie v.d.Duitse Bondsrepubliek,die aan het begin v.d.Wereldoorlog ll was opgericht door de voormalige Wehrmachtgeneraal Reinhardt Gehlen, die zijn’ apparaat’ tientallen jaren met legenden onthulde en in nevels verborgen hield. Nu was Reinhardt Gehlen in zoverre een ideale chef v.d.geheime dienst,dat hij de geheimzinnigheid liefhad omwille van die geheimzinnigheid. Hij ontweek alle publiciteit,legde rookgordijnen en een moeras van legenden en onwaarheden rond zijn eigen persoon en werk Zelfs nu zijn eigen memoires zijn verschenen geeft de Duitse pers, met name het blad’Die Zeit’ duidelijk aan dat deze memoires vele’witte plekken ‘ vertonen. …..Alleen door het onbarmhartige speurwerk v.d.geheime -dienst-specialisten H.Zolling en H.Hohne en de onthullingen door het weekblad ‘Der Spiegel’ is het mogelijk gebleken de naakte waarheid omtrent Gehlen en de Westduitse inlichtingendienst te achterhalen. ………..En deze waarheid is voor meesterspion Gehlen ..niet..bepaald,,vleiend.!……..
  Dit alles,maar nog veel meer—we denken slechts aan het mysterie ‘Martin Bormann’—wordt in dit unieke,ezenswaardige en van begin tot einde fascinerende document uit de doeken gedaan………
  Verlucht met 69 authentieke en onbekende foto’s. ……uitg Zuid Holl.Uitgeversmij. Den Haag, isbn…902358063 X.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s