Open brief van een verontruste Nederlandse Realist aan David Cameron, minister-president van Groot-Brittannië

Screenshot_46

(Door: Theresa Geissler)

Geachte heer Cameron,

Om te beginnen gebiedt de welvoeglijkheid mij U alsnog geluk te wensen met uw verkiezingsoverwinning van 7 mei 2015. U moet namelijk weten dat dit gebeuren aan de andere kant van de Noordzee juist door de Realísten onder ons, Nederlanders, met belangstelling is gevolgd – ofschoon U dit wellicht zal verwonderen, gelet op ons nationalistische beginsel. En voor zover het U níet verwondert, zult U wel begrijpen naar welke partij(en) onze belangstelling hierbij vooral uitging. Dat deze partij(en) het gewenste succes uiteindelijk niet zouden behalen, ongeacht de verkiezingsuitslag, kwam overigens voor ons niet als een verrassing: Wij zijn ons hier bewust van de uitwerking van het door Groot-Brittannië zo hardnekkig in stand gehouden districtenstelsel; een element, waaraan de Nederlandse politiek zich, God zij geloofd en geprezen, niet bezondigt. Maar dit terzijde.

Wat echter te zeggen van deze uitkomst, welke voor U aldus resulteerde in een, men mag wel stellen, klínkende overwinning? Ach, in aanmerking genomen dat er vanuit Realistisch perspectief toch al geen triomf te verwachten viel, konden wij op het moment zelf enigszins herademen en tegen elkaar zeggen: “Het had nóg erger kunnen zijn.”

En wat hiermee bedoeld werd begrijpt Ú eveneens: De buitenproportionele bezetenheid die uw jonge tegenstander van Labour, Ed Miliband, in één cruciaal opzicht aan de dag legde, deed ons, Realisten op het Europese vasteland, húiveren en het begin van het einde vrezen voor Groot-Brittannië én de rest van Europa – let wel: niet de EU, maar Európa- als hij de overwinning zou behalen. Zó ver kwam het gelukkig niet.

U bleef in het zadel, steviger dan voorheen; zelfs verschoond van de nu en dan hinderlijke bemoeienissen van liberale zijde die U eerder nog parten speelden. Samengevat: Alles blijft volkómen zoals het was. Hetgeen ons, Realisten, na de eerste kalmering – het woord ‘opluchting’ is hier iets te sterk – thans opnieuw vervult met bezorgdheid:

Want bepaalde zaken schreeuwen wel degelijk om verandering, Mr. Cameron, zowel ín Groot-Brittannië als daarbuiten, maar te beginnen met Groot-Brittannië. En aangezien dit, voor zover te beoordelen valt, vooralsnog voor geen méter tot U schijnt door te dringen, neem ik hierbij de vrijheid U dit eens uitvoerig uit de doeken te doen:

Uw land en het onze hebben beide een veelbewogen geschiedenis achter de rug als zeevarende naties en koloniale grootmachten. Dat leidde uiteraard veelvuldig tot wedijver en, jazeker, enige malen zelfs tot zee-oorlogen, maar wederzijds begrip voor elkaars positie zorgde tenslotte toch altijd weer voor verbroedering. Vooral de gehechtheid aan de eigen soevereiniteit werd door beide volkeren gedeeld. Dat zij, bij vlagen, niet mét, maar ook niet zónder elkaar konden, wordt al treffend geïllustreerd door het feit dat in de 17de eeuw twéé maal achter elkaar een dochter uit het Huis Stuart werd uitgehuwelijkt aan een Stadhouder van Oranje, in weerwil van alle onderlinge conflicten. En het hoogtepunt van verbroedering vond plaats in 1688, toen Stadhouder Willem III gehoor gaf aan het verzoek van de Anglicaanse Britten om hen te verlossen van zijn schoonvader, de ál te pontificaal-katholieke James II, die een gevaar vormde voor de Anglicaanse traditie. Willem kwam, zag, overwon…..En aanvaardde samen met zijn vrouw Mary in 1689 het Dubbelkoningschap over Groot-Brittannië, met de instemming van het hele protestantse bevolkingsdeel! Hij zou koning blijven tot zijn dood in 1702. Dit, nu, kan beschouwd worden als het absolute symbool van de band tussen beide naties en hoewel het later, bij gebrek aan nakomelingschap, weer teniet gedaan werd, zal het eeuwig voortleven in de geschiedenis.

Screenshot_47

Koning Willem III van Groot-Brittannië

Thans, alweer ruim drie eeuwen later, zitten wij wederom min of meer ‘in hetzelfde schip,’ zij het dan op een aanmerkelijk minder glorieuze wijze: Oorzaak is deze keer het doorzetten van beide landen van het lidmaatschap van de Europese Unie, deze keer -waar het Nederland betreft  aantóónbaar – zónder de instemming van het volk!

Op het eerste gezicht is het lidmaatschap van de EU géén gevangenschap, aangezien het juist het tegenovergestelde nastreeft van totalitaire dictaturen zoals de voormalige Sovjet-Unie: Open grenzen en vrije vestiging voor iedereen. Vandaar ook dat menigeen er tot nu toe met open ogen intrapt. De tirannie is echter hierin gelegen dat de deelnemende landen door het Centraal Orgaan in Brussel verplícht worden zich open te stellen voor de multiculturele samenleving en aldus groepen immigranten van totaal verschillende signatuur op te nemen en hen een bestaan te garanderen. Onder deze groepen is vooral de islam oververtegenwoordigd en, hoewel de hier geschetste situatie de afzonderlijke lidstaten voor méérdere ernstige problemen stelt, mag dit toch wel met recht en reden het hóófdprobleem genoemd worden:

De Europese Unie speelt in op de Geest des tijds door te willen verordonneren dat iedere etnische groepering binnen haar territorium dezelfde rechten geniet (van dezelfde plíchten wordt minder nadrukkelijk gerept), gevrijwaard blijft van discriminatie en dat vrijheid van religie wordt gegarandeerd. Hoe redelijk dit in eerste instantie ook klinkt, het begrip ‘religie’ dekt, wat de islam betreft, helaas de lading niet: De islam is anders, wil iets anders en wacht al meer dan 300 jaar op de kans de missie te volbrengen, die tot zijn frustratie zo ongeveer werd gefnuikt in 1683 voor de Poorten van Wenen: De verovering en onderwerping van de gehele niet-islamitische wereldbevolking aan “De Wil van Allah.”

Ik weet het: Groot-Brittannië is gewend aan het opnemen van moslimmigranten; U heeft wat dat betreft zelfs een langere traditie dan Nederland, met name door de Pakistaanse- en Indisch-islamitische nieuwkomers, die al sinds de vroege jaren ’50 en ’60 door U worden opgenomen. Velen van hen beheersen zelfs redelijk goed de Engelse taal – ook al is dat vaak het enige aspect van het Westen dat ze zich eigen gemaakt hebben en al blijkt het in veel gevallen geen invloed te hebben op hun uitheemse manier van denken. Daar kom ik dadelijk nog op terug.

Bezorgdheid om het uiteindelijke streven én om de buitensporigheden van de islam vormt de voornaamste drijfveer – er zijn er meer- van de Realisten, overal in Europa, voor hun afwijzing van de EU. Vooralsnog staan zij alleen. Gehoor krijgen zij niet of amper. De gevestigde politiek, waartoe ook uw partij behoort, houdt onverkort vast aan het verwezenlijken van de Europese Eenheid en deinst er in dat kader zelfs niet voor terug om haar tegenstanders fascistische doelstellingen of in ieder geval racisme in de schoenen te schuiven. Ten onrechte, aangezien een religie al geen ras ís en de islam, ten tweede, zoveel meer is dan een religie: Het is een ideologie, wier ambities aanmerkelijk verder gaan dan in alle rust en vrijheid beleden te worden. Met name dat laatste is het waartegen de Realisten zich teweerstellen en waarvoor de rest – waaronder U – geen oog wenst te hebben. In Nederland strijdt onze voorman, Geert Wilders, dezelfde eenzame strijd tegen vooroordelen en verdachtmakingen als in Groot-Brittannië. Mr. Nigel Farage van de UKIP en Mr. Paul Weston van LibertyGB: Hoon, spot en tegenwerking zijn hun deel, waar zij niets anders doen dan de realiteit verkondigen, die zich vroeg of laat zal doen gelden indien U zich hardnekkig doof en blind blijft tonen.

Screenshot_48

De Britse minister-president David Cameron

Want ik moet U waarschuwen, Mr. Cameron: Ofschoon onze landen, oppervlakkig gezien, in een vergelijkbare situatie verkeren, bevindt de Uwe zich op dit ogenblik tóch in een iets verder gevorderd stadium, wat hoe dan ook voor de koele waarnemer vanaf enige afstand het beste te beoordelen valt:

Zoals hierboven reeds opgemerkt: Groot-Brittannië kent een lange traditie van moslimmigratie, misschien wel de langste van alle lidstaten van de EU, en zeker de Britten in de grote steden zullen ongetwijfeld gewend zijn aan de aanblik van islamitische verschijningsvormen in het straatbeeld. Gewenning kan evenwel verraderlijk zijn, Mr. Cameron, omdat het al te gemakkelijk kan leiden tot grensoverschrijding:

Wat te denken van de massale, georganiseerde groepsverkrachtingen zoals die van minderjarige AUTOCHTONE vrouwen in Rotherham, symbool van de islamitische minachting voor vrouwen in het algemeen en niet-islamitische vrouwen in het bijzonder, die door de politie in de doofpot worden gestopt en door U in het openbaar genegeerd als islamitisch delict, omdat U voor het voetlicht liever de “goede band” met de moslimpopulatie benadrukt? Ook de autochtone burgerbeweging Britain First, die, terecht, publieke aandacht voor de kwestie eist, wordt door U genegeerd!

Wat te denken van de no-go area’s? Het is op zichzelf een aanvaardbaar verschijnsel dat bepaalde nationaliteiten/culturen in elkaars nabijheid wonen en bovendien al een oud, bekend verschijnsel. Niemand verbiedt hen dat dan ook. Het mag er echter níet toe leiden dat dergelijke wijken verworden tot enclaves, waar de oorspronkelijke Britse wetten gaandeweg door ‘eigen’ wetten vervangen worden en waar, behalve de oorspronkelijke Britse bevolking, ook de Britse ‘Arm der Wet’ de toegang wordt ontzegd. Hiertegen zou in feite onmiddellijk moeten worden opgetreden in plaats van het verschijnsel te gedogen tot het te laat is!

Screenshot_49

Jayda Fransen en Paul Golding van Britain First

Nu weet ik wel: Het is een ziekte, waaraan op het ogenblik alle grote steden in alle lidstaten van de EU lijden. In Nederland was recentelijk de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, zo lafhartig en verraderlijk om de handhaving van de orde openlijk in handen van op islamitische leest geschoeide sharia-politie te leggen, wat voor ons al een schandalige, onaanvaardbare mijlpaal was. Het valt echter niet te ontkennen dat Groot-Brittannië ons hierin niet alleen reeds sinds jaren is voorgegaan, maar dat er in uw geval tevens sprake is van een extra dimensie, die ons, Realisten aan de andere kant van de Noordzee, misschien nog wel met de mééste afschuw vervult:

Iedere moslimgemeenschap, in welk land ook, heeft zijn geestelijke leider, zijn haatprediker, mag ik wel stellen, maar het gaat er vooral om wat een dergelijke figuur zich kan permittéren: In de Londense wijk Tower Hamlets, de Britse tegenhanger van de Haagse Schilderswijk, zetelt sinds Jaar en Dag ene Anjem Choudary, islamitisch rechtsgeleerde, voorman en haatprediker en om het eens rechtuit te zeggen: Wij, Nederlandse Realisten slaan steil achterover van verbijstering over wat U deze man allemaal toestaat! Hij is één van die lieden – waarop ik hierboven al zinspeelde – die de Engelse taal machtig zijn, maar deze kennis toepassen tégen in plaats van ten gunste van de Britse samenleving: Deze man, die trouwens ook wordt verdacht van support aan terroristische en criminele activiteiten, krijgt regelmatig een podium van de media, organiseert haatmarsen door de Londense straten, roept op tot invoering van de sharia en aarzelt daarbij niet de autochtone Britse bevolking openlijk te bedreigen, te schofferen en te beledigen! En zeker dat laatste, Mr. Cameron, is ongehoord!

Wij in Nederland hebben eveneens de nodige ervaring met grensoverschrijdende demonstraties, waarin onder meer het “Dood aan de Joden” weerklonk, jazeker, en daaraan is, voor zover haalbaar, ook enigszins paal en perk gesteld, maar dít, het openlijk tarten, bedreigen en omlaaghalen van de autochtone bevolking in interviews, praatprogramma’s op televisie of tijdens de genoemde haatmarsen door de megafoon….nee, dat is deze Choudary op het vasteland van Europa nog niet door welke geestverwant dan ook nagedaan. En ook U zou dit nooit mogen tolereren! Was het bewind over Groot-Brittannië op dit moment in handen van een Realist geweest, dan zou met deze – en trouwens met meerdere- wantoestanden al lang en breed zijn afgerekend! En zou uw land trouwens de EU inmiddels hebben verlaten. U, echter, bent geen Realist, maar een Conservatief en U handelt conform het concept van de EU, zij het wat dít betreft enigszins in de overtreffende trap! Het is waar, dat alle andere lidstaten van de EU, Nederland inbegrepen, U momenteel weinig te verwijten hebben: Ook zij zitten in ’t schip en ze laten veel te veel toe. MAAR TOT NU TOE TOCH NIET IN DEZE MATE!

Screenshot_50

Anjem Choudary

Toont U zich uw verkiezingsoverwinning waardig, meer dan U tot nog toe gedaan heeft, en grijpt U hier in, vóór de moslims zich overal in Europa hetzelfde permitteren! Reken af met deze vergaande vorm van islamitische aanmatiging!

Dit, aldus, verzoekt beleefd doch dringend,

Een verontruste Nederlandse Realist.

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", "Weg met ons!", Appeasement, Barbarisme, cultuurrelativisme, Dhimmitude, Eurabië, EUSSR, gezond realisme, Groot-Brittannië, Hypocrisie, Islam, islam-collaboratie, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Moslims, Multiculti, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, politici, propaganda, Rotzakken, soevereiniteit, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

23 reacties op Open brief van een verontruste Nederlandse Realist aan David Cameron, minister-president van Groot-Brittannië

 1. Pingback: Open brief van een verontruste Nederlandse Realist aan David Cameron, minister-president van Groot-Brittannië |

 2. Driek zegt:

  Wat heb je dat ontzettend mooi geschreven Theresa, ik ben vol bewondering.

  Like

 3. louis-portugal zegt:

  Ik ben onder de indruk Theresa.
  Alleen vrees ik dat het zeer weinig zal helpen.

  Like

 4. Vederso zegt:

  Douglas Murray vraagt ook om actie tegen Anjem Choudary. En hij vroeg het ook van Cameron. U hebt dus alvast steun van één persoon en niet van de minste.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Zeer zeker niet! Bijzonder verheugend!
   Mijn inspiratie voor dit artikel werd overigens gestimuleerd door onze kleine gedachtewisseling van enige dagen geleden op het topic: “Is David Cameron gek geworden” als U zich dat herinneren kunt….?

   Like

   • Vederso zegt:

    Zeker. Op Cameron is vaak geen peil te trekken, maar hij zal onder druk van UKIP moeten kiezen in de aanloop naar het EU-referendum. Peter Hitchens vindt dat hij geen ruggengraat heeft. Laten we niet te vroeg juichen.

    Like

 5. Frerik zegt:

  Goed opbouwend en beschaafd stuk Theresa, Als Cameron dit echt zou lezen en eerlijk zou nadenken over het geschrevene zouden we er een realist bij hebben en dan 1tje met een hoofdletter.

  Like

 6. Tistochwat zegt:

  Geweldig geschreven artikel; doodzonde dat de realisten niet aan het bewind zijn.

  Like

 7. Scheerzeep NU zegt:

  Anjem Choudary

  Laat die Anjem Choudary eerst een condoom om zijn vinger doen. De Lullo.

  Like

  • daiyu-ninja zegt:

   Scheerzeep NU zegt:
   28 juli 2015 om 22:55

   Wat mij betreft mag hij dat condoom heel diep in zijn bevuilde vieze islammond mond stoppen zodat zijn ademhaling geblokkeerd wordt.

   anjem choudary (geen H-letter waard): R.I.H (Rest In Hell)

   Like

 8. Wachteres zegt:

  Je geeft heel goed de problemen weer, Theresa.

  Helaas, helaas, helaas …

  Ik hoop dat er anderen dan Cameron hierdoor wakker geschud worden.

  Like

 9. delamontagne zegt:

  Wat die vreselijke import van muslims in Engeland betreft: die Engelsen hadden beter kunnen weten.
  Bij de splitsing van Brits-Indië, eind jaren 40 in Pakistan ( in begin ook nog Oost Pakistan, het tegenwoordige Bangladesh, ook al zo,n VERSCHRIKKELIJK land.) EN India zijn er miljoenen doden gevallen.
  Ze moeten toch geweten hebben hoe fanatiek die moslims zijn.
  En dan werd de import ook nog eens verhevigd/versneld door de z.g.n. “Commonwealth”.
  De kolonialen, Engeland en Nl hebben al vanaf 1600 kennis kunnen nemen wat islam is.
  Frankrijk pas 2e helft 19e eeuw.
  Het merendeel van de muslims hier, komt uit Algerije na de 60-er jaren, Een soort “spyt-optanten” zoals NL uit de Oost werden genoemd, toen ze toch liever in Nederland wilden wonen dan in het nieuwe Indonesia.
  Wat dat districten-stelsel betreft. Ik denk dat het nog ,t enige land is in Europa die dat heeft. Stamt nog uit de 19e eeuw, de tijd van de stoom-trein.
  Geen wonder er in Engeland nog eind jaren 60, begin ,70 ( passagier )-stoomtreinen reden.
  Geen conservatiever volk.
  Ik ben ooit eind jaren 50 ergens in England geweest, ik weet de plaats niet meer, kan ook wel Londen zijn geweest.
  Ik moest er op een of ander kantoor zijn. Ik zal hier wel niet gelooft worden, maar tot m,n stomme verbazing stonden de klerken/kantoormensen, achter een soort hoge lessenaar, geen bureau niks.
  Het was in de koude periode,………DUS……. er brandde een open haard voor verwarming.
  Later moest ik hierbij aan scenes uit de verhalen van Dickens denken.
  Maar waarschijnlijk zijn ze niet meer zo CONSERVATIEF. ( ik wil de Anglofielen onder ons niet beledigen………)
  Het is wel een over/over en nog eens overbevolkt land geworden. Ik denk het evenaardt Nl hierin.
  Geen wonder dat hier in ,t Zuiden van Fr er 10-duizenden zijn neergestreken.
  Er wordt wel eens spottend gezegd:”de tijd van Acquitaine weer terugkeert, toen heel Zuid-West Frankrijk in bezit was van de Engelsen.

  Wat de Engelse taal in Londen betreft. Ik las een paar dagen terug ergens van een Engelse actor, die zich er aan ergerde hij niet meer met de Engelse taal in Oost Londen terecht kon.
  Die William en z,n Mary zijn mischien wel de oorzaak geweest dat een eeuw later de NL-se Willem IV, vluchteling in England begin 19e eeuw, het in z,n hoofd haalde om zich tot Koning Willem I van NL te laten inzegenen/kronen.
  Zitten we nu dus met zulke “overtalligen” opgescheept.
  (B.T.W , die NL-se William werd spottend “Koning”in Nederland genoemd EN regent in England. Hij had daar niet veel in de “porridge” te brokkelen.
  Enfin goed artikel, ik zou het niet kunnen.
  Maar ben bang dat die “over-het-paard-getilde-idioten” overthere, het niet zullen lezen.

  Like

 10. Bob Fleumer zegt:

  Dank Theresa, laten we hopen dat de Waarheid zal zegevieren !

  Like

 11. luckybee zegt:

  David Cameron hoort tot the Lords,Het zijn voor al deze lieden die de Commonwealth verdedigen.Tsia bij hem zal je op dove oren komen. Theresa !!

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Lekker bemoedigend, lucky’. Maar goed, dat ik dit al weet, omdat het een fic-tie-ve open brief is, snap je wel….?
   Overigens, my friend, behoort Cameron nu juist n i e t tot de Lords,omdat hij in dat geval in the House of Lords zou zetelen en die kunnen niet de Premier leveren. Dat is de taak van the House of Commons, weet je wel…..
   (Iets met een klok en een klepel…..zucht…….)

   Like

   • harry zegt:

    Oh Lord !
    Voor Lucky is the house of Lords het huis van de goden .
    De god van Abraham , de god van Jacobus , etc, etc, , je weet wel , zijn vrienden die ons pas te hulp komen als het ECHT nodig is .
    Tot dan zijn alle smeekbeden op dove oren gericht .

    Like

 12. Ad de Koning zegt:

  Theresa, heb zojuist je geweldige open brief gelezen, er is geen speld tussen te krijgen en heb bewondering voor de wijze waarop je alle feiten zo duidelijk naar voren heb gebracht. Ik hoop dat Cameron deze brief onder ogen krijgt, maar ik denk dat er wel iemand zal zijn die al dergelijke brieven voor hem verzamelt en ze aan hem ter kennisneming geeft. Ik zou denken dat zo’n brief hem toch wel even aan het denken moet zetten.

  Like

 13. Hendrik M. zegt:

  Hulde Theresa, wat heeft u dat er netjes, beleefd en correct neergepend.
  Heel wat uurtjes werk denk ik zo; alle respect!

  Like

 14. Ekster zegt:

  Helemaal eens met dit stuk, maar helaas hoeven we van Cameron helemaal niets te verwachten. De voorbeelden van het in bescherming nemen van moslims door hem i.p.v. het opkomen voor “zijn” Engelse volk zijn legio. Denk maar aan zijn reactie op het afslachten van Lee Rigby. Ik word subiet onpasselijk als ik daar weer aan denk. Dat was eigenlijk toch gewoon landverraad. Met walging denk ik ook terug aan zijn bij diverse gelegenheden maar steeds herhaalde mantra dat (moslim)terrorisme niets met de islam te maken zou hebben. Het spijt me het te moeten zeggen, maar wat dit onderwerp aangaat is er absoluut geen verschil te vinden tussen de zg. conservatieven, labour of libdems. Hij is een struisvogel en landverrader en iemand die zich hopelijk ooit zal moeten verantwoorden voor zijn misdaad tegen het Engelse volk.

  Like

 15. paulzwueste zegt:

  Theresa. Fantastisch geschreven! Prachtige zinsbouw. Leest als ’n spannend boek! En wat een waarheid!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s