Een vreemdeling zijn en blijven, ofwel Taqiyya ontrafelt

Screenshot_12

(Door: Peter Rissing)

Dit artikel schreef ik al in 2010 voor de website HVV, die jammer genoeg plots werd opgedoekt. Omdat de inhoud nog steeds van toepassing is voor de integratieproblemen van moslims in onze cultuur en de werkzaamheden van haat-imams (een term die Groen-Links wil vervangen door ‘gastsprekers’ – ?!) is het hier opnieuw uitgebracht. Wel een beetje een taai stuk vol met dubbele bodems, maar zo is de islam nu eenmaal. Overigens zijn sinds het eerste verschijnen van dit stuk onder meer de volgende relevante artikelen verschenen door Carel Brendel en op Geenstijl, JihadWatch en Elsevier.

Intro

Nog wat na mijmerend over het recente artikel in de Volkskrant, ‘Loop naar de hel met je integratie, ging ik op zoek naar de motivatie van sommige moslims om te willen wonen in een cultuur die hen blijkbaar zo tegen de borst stuit.

‘Surfend’ kwam ik bij de salafistische As-Soennah moskee in De Haag ( o.l.v. Fawaz Jneid – Syriër met ook een Nederlands paspoort)) langs.  Fawaz Jneid heeft een unieke kijk op de integratie van moslims in de Nederlandse cultuur. Hij is o.a. bekend als de inspirator tot de moord op Van Gogh, ook gunde hij Hirsi Ali eenzelfde lot in zijn preken. Een van zijn discipelen, Mohibbon lil-Haq (Google maar eens), publiceert aardige stukjes op de Al-yaqeen website van deze moskee, die ook niet-salafistische moslims – veelal Marokkanen – tot leidraad dienen. Omdat deze columns zich kenmerken door vaag, vermoeiend en herhalend (spreek-)taalgebruik, heb ik de tekst geaccentueerd, ingedikt en leesbaarder gemaakt. De strekking van het verhaal heb ik nadrukkelijk intact gelaten, daar is ze veel te interessant voor. De originele tekst leest U hier.

Door mijn aanpassingen laat het verhaal van Mohibbon lil-Haq van de Haagse As-Soennah moskee zich nu als volgt lezen:

“Een vreemdeling zijn en blijven”

Het leven in een westers land is voor een moslim vol gevaren. Het kan niet ontkend worden dat de westerse maatschappij een bedreiging vormt voor de islam. Maar de islam maakt ons sterk en wij zijn beschermd door Allah. Moslims vertegenwoordigen het ware geloof en wij zijn onoverwinnelijk. Maar dat betekent niet dat de islam niet bedreigd kan worden, juist wij moslims, zijn het doelwit van deze Satan. De westerse maatschappij is voor de moslims een ultieme test, zij presenteert zich als tolerant en kent grote waarde toe aan ‘godsdienstvrijheid’.

Dit is echter een valstrik, want er is geen maatschappij zo intolerant ten opzichte van de onderwerping aan Allah als de westerse maatschappij. Dit gebeurt ongemerkt en onopvallend, en juist dat maakt haar gevaarlijker dan wat ook. Zedeloosheid en normvervaging zijn grote gevaren van de westerse democratieën, maar godsdienstvrijheid vormt het grootste gevaar. Het gevaar zit in de geleidelijke verdoving, de inkapseling binnen het waarneembare en het begrijpelijke, en daarmee de ontkenning van al-ghayb (het verborgene), dat tot de kern van de islam behoort. Moslims worden uitgenodigd om deel te nemen aan de westerse maatschappij waar wij onze godsdienst in vrijheid uitoefenen, maar wij moslims voelen ons niet welkom.

De westerse maatschappij dwingt alles in de openbaarheid en datgene wat wezenlijk verborgen is (al ghayb), bestaat er dus niet. De westerse cultuur dwingt alles in de openbaarheid, en dwingt daarmee iedereen een ‘rechtmatige vrijheid’ op. Echter, de westerse vrijheid is geen vrijheid, zij is een illusie en een gevangenis. De westerse vrijheid is de onvrijwillige positionering van de mens als individu, als ware hij een zelfstandig wezen dat zelfstandig kan denken om tot zijn beslissingen te komen. In de kern is de mens geen individu, dat is slechts de buitenkant. De mens is behoeftig, en de zin van zijn bestaan bestaat uit de onderwerping aan Allah, dat is zijn vrijheid.

Ieder mens is een dienaar van Allah en dient zich te onderwerpen aan de koran. Voor de westerse maatschappij is dit echter ontoelaatbaar. De Islam mag in het Westen de ‘individuele vrijheid’ niet in de weg staan, de islam is als iets extra’s, iets wat je mag hebben, maar niet wat je mag zijn. Voor westerlingen betekent onderwerping onderdrukking, een beperking van vrijheid.

Moslims zijn voor westerlingen mensen die bevrijd moeten worden van hun waan. Je eigen cultuur houden is goed, maar je mag de westerse vrijheid niet weigeren. Daarom zijn de westerse maatschappij en de islam wezensvreemd aan elkaar. De islam is de onderwerping aan Allah en de voorbereiding op het hiernamaals. Wat volgt hieruit?

Geen integratie

Wat ‘het Westen’ integratie noemt, is geen optie. Men bedoelt assimilatie, en dat betekent onherroepelijk het verlies van de islam. Je mag je er een moslim noemen, maar je kunt het niet zijn. Een volwaardig lid worden van de westerse maatschappij en willen groeien in de islam gaat niet samen, leert de ervaring ons. De ware moslims bevinden zich uitsluitend in de onderlagen van de westerse maatschappijen. Carrière maken vraagt namelijk op een bepaald moment het opgeven van de kern van de islam. Een moslim die én een ware gelovige is én een gerespecteerde positie inneemt in de westerse maatschappij moet ik nog tegenkomen.

Moslims moeten zich niet verdedigen

Als moslim kun je dus geen volwaardig modern westerse burger zijn. Daarom moeten wij de islam niet ‘verdedigen’, want de islam hoeft niet verdedigd te worden. Dan vormt zich een uitgeholde versie van de islam. Wij moslims zijn de ‘Gemeenschap van Overwinnaars’ en hebben alleen ‘vertegenwoordigers’ nodig die ons standpunt weergeven. Wij stellen: hoe het zit, wat wij willen, en wat wij niét toestaan. Als westerlingen vragen hebben over de islam, dan beantwoorden wij die met kennis, die niet gerechtvaardigd hoeft te worden! Dat westerlingen alles beargumenteren, is hun zaak, laat hen hun waan. Laat ons onze islam en de onveranderlijke koran, die geldt voor altijd en iedereen.

Er buiten blijven is dus geen optie meer

De westerse maatschappij dwingt ons dus ongemerkt tot deelname en probeert ons zover te brengen dat wij het zwaartepunt van ons leven overhevelen naar de westerse wereld. De eerste generatie moslims bood hier goed weerstand tegen, ze integreerde of assimileerde niet. Deze moslims spreken de taal niet of nauwelijks en trekken zich niets aan van de moderne maatschappij om hen heen. Zij bleven ‘vreemd’ onder elkaar, en hun geloof werd niet aangetast.

Voor onze generatie is dat geen optie meer. Zodra moslims hier op school hebben gezeten en de Nederlandse/westerse taal goed beheersen, worden ze beïnvloed door de ‘moderniteit’. Taal bepaalt het denken voor moslims en de inrichting van hun leven en hoe ze naar zichzelf kijken.

Westerse talen zijn doordrongen van modern denken. Daardoor gaat de moslim zichzelf als een denkend individu zien en neigt hij er naar een positie in te nemen binnen de westerse maatschappij. Gek genoeg zijn het vaak onwetende ouders die dit stimuleren. Zij zien de nadelen niet, ze staan er buiten. Wij (de huidige generatie moslims  – P.R.) zijn al binnen, het ‘westerse’ is bij ons al binnen. De leegte woont dan weliswaar nog niet in ons hart, maar wel in ons leven.

Het nieuwe terugtrekken

De enige die ons kan redden, is Allah en onze onderwerping aan hem. Veel jongere moslims en ‘bekeerlingen’ onderkennen dit, ondanks dat zij van hun vrijheid zijn beroofd door de westerse cultuur. Antwoordend aan de oproep tot onderwerping proberen deze jonge moslims zich terug te trekken uit de westerse maatschappij. Zij richten zich weer naar de voorschriften van de islam en kiezen voor Allah. Deze jonge moslims zijn te prijzen, omdat ze hun toevlucht in de islam zoeken, die sterk genoeg is om hen te beschermen tegen de westerse leegte. Bevrijd van de westerse vrijheid, hebben zij de islam-vrijheid gevonden.

Een kansloze strijd

Sommigen van deze jonge moslims vormen echter kleine eilandjes. Zij neigen naar exclusiviteit. Ze leren Arabisch en lezen de geleerden, zoeken kennis en stimuleren elkaar in het volgen van de koran. Fundamentalisme maakt zich dan van hen meester, onder leiding van imams met weinig kennis. Wat makroeh (afkeurenswaardig) is, wordt haraam (verboden volgens de sharia) en wat moestahab (aanbevelenswaardig) is, wordt fard (individuele verplichting). (Met voorgaande zin omschrijft Mohibbon lil-Haq het formele standpunt van As-Soennah t.o.v. de gewelddadige Jihad  – P.R.)

Deze jonge moslims (fundamentalisten) sluiten zich af van de westerse maatschappij, maar ook van andere moslims. Ze gaan niet meer naar de moskee, en gerespecteerde imams worden openlijk door hen afgewezen. Het ontbreekt hen aan leiding, ze verharden en zonderen zich af en zijn daarom niet opgewassen tegen de moderniteit. Dat is ook een vorm van verliezen. Om de druk van de moderniteit te kunnen weerstaan, moeten moslims strijden als gemeenschap. Wij moeten ons verenigen buiten westerse maatschappij om. Wij moslims staan buiten de westerse gemeenschap en onze vreemdheid heeft grote behoefte aan verbondenheid en eenheid met de islam.

Ons antwoord

De weigering om ons leven in de doenya (het huidige – westerse – leven) te leggen, moet gesteund worden door de gehele islam, alleen kun je dat niet. ‘Verenigen’ is voor moslims echter iets dat wij niet doen, dat is een politieke daad, dat betekent ons voegen naar de westerse maatschappij. De islam is niet door mensen gemaakt, hij komt van Allah, om ons leiding te geven.

Wij moslims moeten ons voegen naar de islam, naar de Oemmah (de islamitische wereldgemeenschap). Dat is onze zelfstandigheid en vrijheid, dus schud dus de waan van de westers geïnspireerde ‘individuele vrijheid’ van je af! Moslims zijn lid van de Gemeenschap van Overwinnaars, en de strijd tegen de westerse onderdrukking vraagt om de erkenning van islamitisch gezag.

Ons thuisland is niet Marokko, Turkije of Suriname, en ook niet hier in het Westen. Het thuisland van moslims kan alleen Masdjid al-Haram (moskee in Mekka) zijn, waar zich het middelpunt van de onoverwinnelijke islamitische gemeenschap bevindt. Welke moslim zal dat ontkennen? Moslims mogen en kunnen goed werken en wonen in het Westen, maar met deelname aan de westerse maatschappij moeten wij voorzichtig blijven. We kunnen heel goed een vreemdeling blijven, als we ons maar niet teveel verliezen in het westerse leven. Het denken mag het hart niet overschaduwen.

Een grote groep jonge moslims keert vandaag de westerse maatschappij de rug toe. De stem van het hart wint terrein, ook bij ongelovigen wordt deze groep groter. De gemeenschappelijke onderwerping aan Allah is de manier om ‘buiten’ te blijven en zeker te zijn van de bescherming van je ziel. Wij moslims moeten zuiver blijven, wij zijn de redding van deze tijd, wij zijn niet een bedreiging voor het Westen, wij zijn hun redding. Wij worden allemaal als vreemdeling geboren, maar om een vreemdeling te blijven, heb je de bescherming nodig van Allah. Laat het een duidelijke boodschap zijn voor gelovigen en nog-niet-gelovigen: “Moslims vertegenwoordigen de redding van de mens”. Moslims zijn vreemdelingen, de mens is een vreemdeling. Dit is de leidraad van de moslims: onze eenheid is vreemd en onze vreemdheid is onze eenheid. Moslims moeten zich niet verbergen, maar moslims mogen zichzelf ook niet verliezen. Moslims hoeven niet aan te vallen en moslims hoeven zich niet te verdedigen. Moslims hoeven alleen zichzelf te blijven, zich te onderwerpen aan Allah en de koran. Schrik niet terug voor de vreemdheid van je stem en laat hem horen, maar raak jezelf niet kwijt binnen het openbare gesprek.

Opmerkingen:

 • Duidelijk blijkt dat in de As-Soennah moskee opgeroepen wordt tot cultureel-religieus geweld tegen onze cultuur, waarbij men streeft naar islamitische wereldoverheersing. Deze salafistische moskee wordt echter tot op heden erkend als een als een ‘algemeen nut beogende instelling’ door de NL-belastingdienst. Daardoor zijn giften aan As-Soennah aftrekbaar en hoeft ze geen schenkingsrecht te betalen.
 • Hoewel de naam van Lil Haq onder het originele stuk staat,  zijn er vele ander  versies van dit verhaal te vinden. Zo wordt deze moraal door veel moskeeën en in vele talen in het Westen uitgedragen.
 • De AIVD constateert dat “de verspreiding van de niet-gewelddadige variant van de radicale islam in Nederland en Europa op steeds grotere schaal en in toenemende mate georganiseerd plaatsvindt”. Radicalisering, polarisatie en maatschappelijk isolement zijn daarvan het gevolg. Met ‘niet gewelddadig’ doelt de AIVD op het niet uitvoeren van bomaanslagen, moorden, intimidatie en andere vormen van islamitische terreur. Het (niet fysieke) cultureel-religieuze geweld dat binnen de As-Soenah moskee gepredikt wordt -dat er naar streeft onze vrijheid van meningsuiting, democratie en mensenrechten om zeep te helpen- lijkt niet als zodanig (h)erkend te worden.
 • De plaats en de invloed van het fundamentalistisch salafisme binnen de moslimwereld is moeilijk te benoemen, het kent vele varianten. In ieder geval wijkt het niet veel af van de radicale ‘Moslim Broederschap’ (“God is ons doel. De Profeet is onze leider. De Koran is onze wet. De strijd is onze manier. Voor God sterven is onze hoogste verwachting.“)
 • Dat Nederland een vruchtbare akker vormt voor de islam blijkt uit het feit dat er deze maand twee internationale islamitische congressen in Amsterdam worden gehouden, ‘Het tweede nationale islamcongres’ en de ‘Islamitische conferentie FION Islam’. Gevreesd wordt dat zich hier radicaalislamitische sprekers zullen aandienen. Daarom heeft de PVV om uitleg van minister Hirsch Ballin gevraagd, waarbij zij deze keer gelukkig steun kreeg van VVD, CDA en SGP.

Door:
Peter Rissing
16 oktober 2010

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Allah, Appeasement, Desinformatie, Eurabië, Europa, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, koran, Krankzinnigheid, meningsdictatuur, Mohammed, Moslims, Nederland, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, propaganda, Rotzakken, Salafisten, soevereiniteit, Taqiyya, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Westen. Bookmark de permalink .

8 reacties op Een vreemdeling zijn en blijven, ofwel Taqiyya ontrafelt

 1. Theresa Geissler zegt:

  Taqiyya ontrafeld? Toch nog niet helemaal, want je terugtrekken uit de westerse maatschappij is één ding, maar wat men vervolgens van plan is met zowel de talloze westerlingen als met de afvalligen, die om welke reden dan ook dit voorbeeld niet wensen te volgen, wordt in dit relaas niet uitgesproken.
  Er wordt gesteld dat het volgen van allah de enige juiste weg is, maar niet wat de moslim te doen staat met betrekking tot degenen die dit consequent weigeren..
  Is het de bedoeling, dat hij tegen hen de wapens opneemt, althans zodra de tijd rijp is?
  Wij weten inmiddels zeker van wèl, maar uitgesproken wordt dit hier niet.
  De vraag is derhalve, of er hier bewust pas op de plaats is gemaakt, teneinde geen verdenking op zich te laden.
  Of valt iets -bewust- achterhouden/verzwijgen niet onder taqiyya?
  http://depatriotten.weebly.com/

  Like

 2. Tempelier zegt:

  Moslims zijn lid van de Gemeenschap van Overwinnaars, en de strijd tegen de westerse onderdrukking vraagt om de erkenning van islamitisch gezag.
  Wij moslims moeten zuiver blijven, wij zijn de redding van deze tijd, wij zijn niet een bedreiging voor het Westen, wij zijn hun redding.
  Dit is voldoende om te constateren dat men vijandig gezind is tegen het westen.,
  Tja , en als men de mens ziet als een individu , die zelf kan nadenken dan valt de moslimgemeenschap uit elkaar en daarmee de Islam.
  Ik denk toch zomaar aan Kuifje.

  Like

 3. Scheerzeep NU zegt:

  Landversmaders
  Wie in Nederland sterft wordt hier meestal ook begraven of gecremeerd. Als je het land versmaad, versmaad het land jou. Dat is dan een posthume belediging voor de landversmaders als ze hier toch begraven worden. Wel je schoenen uit in de moskee, omdat de moskee een heiliger plaats is dan het land waarop het staat, maar vervolgens wel zonder schoenen de grond in met je gezicht richting Mekka en een hoop vuile aarde over je heen.
  Landversmaders.

  Like

 4. Hendrik M. zegt:

  Doe me een plezier; géén moslims hier!

  Like

 5. kraftavilqa zegt:

  Natuurlijk blijf maar lekker buiten buiten ons land en Europa wel te verstaan. En blijf vooral fijn hangen in dat achterlijke nepgeloof van je en doe dat bij voorkeur in het strontgat-kudt-land waar je oorsprong ligt want hier moeten we je niet, hoe eerder jullie allemaal oppleuren naar jullie zandbak hoe beter, doei!

  Like

 6. Pingback: SCHREEUW MEE! | E.J. Bron

 7. Pingback: Jozias de collaborateur | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s