Open brief aan Ahmed Aboutaleb, islamitisch burgemeester van Rotterdam

Screenshot_28

De Marokkaans-Nederlandse burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb (PvdA)

(Door: Theresa Geissler)

Heer Aboutaleb,

Summier en afgemeten, zo zal deze aanhef op U overkomen. Te meer, daar men zich kan voorstellen dat U om te beginnen al gewoon bent een persoonlijk aan U gericht schrijven minstens met “Geachte” begonnen te zien. Mínstens, aangezien uw huidig ambt normaal gesproken een aanhef als “Geachte Heer Burgemeester” passend maakt, om over de uitgebreidere, zij het thans verouderde, aanspreekvormen maar te zwijgen. Meer dan deze twee woorden komen echter, gezien mijn huidige gemoedstoestand, niet in aanmerking en daarvoor heb ik mijn redenen, die ik hierbij zo vrij ben, U – mèt of zónder wederzijds goedvinden – uit de doeken te doen:

Voor de goede orde: U heeft hier, strikt genomen, niet te maken met een ingezetene van de stad Rotterdam. Toch liggen daar mijn “roots” van vaderszijde, al is het dan zuiver in emotionele zin. De tastbare geschiedenis hiervan begon bij mijn grootvader, geboren in1887, die, ondanks een tamelijk ongelukkige start als ‘Burgerwees’, een gedegen vakopleiding mocht genieten – dàt was hier in Nederland althans vroeg goed geregeld – en de betrekking wist te verkrijgen van kleermaker bij het Rotterdamse politiekorps. Een betrekking met een ambtelijk aureool, die vastigheid betekende en hem en zijn gezin verzekerde van een bescheiden welstand. Het grootste deel van de familie bleef ook in Rotterdam en omstreken wonen. En hoewel dat bij mijn vader – die in ’42 een baan aanvaardde in de Kop van Noord-Holland teneinde de Arbeitseinsatz te ontlopen en betrokken raakte bij het Verzet, mijn moeder ontmoette en in ’46 met haar trouwde, waarna hij in ‘de Kop’ bleef wonen – anders liep, zou de stad Rotterdam ook voor óns een wezenlijk deel van onze familiegeschiedenis blijven, die zich tot op heden niet laat verloochenen.

Aldus was het deze weken ook voor mij, zij het dan vanaf een afstand gadegeslagen, een pijnlijke zaak om er getuige van te moeten zijn dat de wijk Beverwaard in Rotterdam-IJsselmonde, een recentelijk gebouwde, maar tot dusverre geslaagde woonwijk, thans tégen de zin van de bewoners een asielzoekerscentrum, dat geacht wordt 600 (!) ‘vluchtelingen’ te huisvesten, opgedrongen kreeg……..Door Ú.

Ja, ja, ik heb al een vermoeden wat U hierop gaat zeggen, niet in de laatste plaats doordat U dat de protesterende aanwezigen op de informatie-avond óók al zo fijnzinnig onder de neus wist te wrijven: U bent toch nog altijd de burgemeester van Rotterdam! Om daar dan misschien aan toe te voegen dat U in deze toch zeker niet anders handelt dan wie dan ook van uw collega’s, waar dan ook in Nederland! Om op die eerste opmerking te reageren: dat bent U; burgemeesters worden in Nederland nu eenmaal benoemd in plaats van gekozen. En wat betreft de tweede: ook dat klopt. Zij het dat daar in uw geval een gevoelig liggende extra dimensie aan verbonden is. Staat U mij toe deze hierbij nader te verklaren – voor zover U het zelf nog niet mocht zien, of niet mocht willen zien:

Kijkt U eens, heer Aboutaleb -laten we elkaar geen mietje noemen- Uw voorgeschiedenis is in grote lijnen bekend: Op vijftienjarige leeftijd vanuit Marokko naar Nederland gekomen, in een recordtijd Nederlands geleerd, voorspoedige schoolcarrière……Prachtig hoor, dat alles, valt niets van te zeggen! U was duidelijk intelligent, ijverig en ambitieus; zulke mensen kan Nederland uiteráárd goed gebruiken, met name in het bedrijfsleven. Maar daar hàd men het nou net: U kóós uiteindelijk niet voor het bedrijfsleven, maar voor de journalistiek en aansluitend voor de politiek. En dàt was , in uw geval, nu eens een minder welgekozen stap…..Oh, U wilt graag weten, waaróm?

Wel, heer Aboutaleb, vanwege uw hardnekkig vastklampen aan twéé dingen: Uw oorspronkelijke nationaliteit en uw geloof; of moet ik zeggen: ideologie? Goed, goed, ik ben de beroerdste niet: we houden het maar éven op gelóóf. Om trouwens te beginnen met dat éérste aspect: U heeft dus nooit willen naturaliseren tot Nederlander; U bent een man met twéé paspoorten. Men moet, onder ons gezegd, het lef maar hèbben om met zo’n ambivalente houding ten opzichte van Nederland de Nederlandse politiek in te willen, maar tja, U klopte dan ook niet geheel toevallig bij de PvdA aan, naar ik vermoed: dé partij die een dergelijke gotspe met gráágte door de vingers ziet, zolang hij maar afkomstig is van een allochtoon, het liefst een islamitische allochtoon. Enfin, eenmaal met open armen binnengehaald door de PvdA maakte U daar uw politieke carrière: wethouder van Amsterdam, staatssecretaris zelfs…Voor de PvdA was het een ware triomf om iemand als U naar voren te kunnen schuiven: het levende bewijs dat moslims heus vanzelf integreren als ze maar lang genoeg in Nederland vertoeven; dat hun ‘geloof’ daarvoor geen beletsel vormt. Zo’n wandelende reclame voor het-gelijk-van-links mócht eenvoudig niet in de vergetelheid raken. Vandaar dat U, na de beëindiging van uw periode als staatssecretaris, door hen zo welwillend op de volgende in het oog springende post gemanoeuvreerd werd: die van burgemeester van de stad Rotterdam.

Een praktiserende moslim als burgemeester voor de PvdA… Het valt nauwelijks voor te stellen dat die partij daar in dezelfde mate voor geijverd zou hebben als het een praktiserende katholiek of een praktiserende Doopsgezinde, whatever, had betroffen, maar uiteraard liet men zich híer de kans niet ontgaan om de ‘werkelijkheid’ van de geïntegreerde moslim hoog te houden. Leefbaar Rotterdam, toch nog steeds de tweede Rotterdamse partij qua kiezersaantal, was trouwens overwegend tégen uw komst, maar tjá, naar zo’n halve erfenis van Pim Fortuyn gaat de rest immers niet lúisteren: bevooroordeelden! Racisten! In het verdómhoekje ermee, net als op landelijk niveau de PVV van Wilders! ‘s,Werelds grootste havenstad zou, als eerste in Europa, haar islamitische burgemeester-voor-links krijgen en een ieder zou er getuige van zijn hoe goed en lóuterend dat zou uitpakken!

En U…..Nou ja, als intelligent man wist U wat U te doen stond: Men kán, als moslim, in het openbaar hevig tekeergaan tegen radicalisering en groeperingen als IS verketteren. Men kán openlijk beweren dat Jihadisten de gelegenheid moeten krijgen naar de oorlog in Syrië te vertrekken, mits hen wordt geweigerd ooit nog terug te keren. Dat kán men allemaal zeggen….zolang men voor de uitvoering ervan maar niet, althans niet direct, verantwoordelijk is. Van het eerste-leugentje-om-bestwil (Taqiyya) is de islam tenslotte niet gebarsten; dit wordt zelfs door de Koran voorgeschreven. Dezelfde Koran, die ook groepen als IS en Al-Qaida hanteren ter ondersteuning van hun wandaden. Want, heer Aboutaleb, hoe men het ook wendt of keert, de slam is niet zoals alle andere religies.  De islam gaat ideologisch een stap verder en erkent aldus de scheiding van Kerk en Staat niet. Daarnaast kent hij nog een ander element: de veroverings- en onderwerpingsmissie. Behalve de aanbidding van Allah heeft de moslim nóg een levenstaak: de verspreiding van de islam over de hele wereld en onderwerping van alle niet-moslims aan de wil van Allah, goed- dan wel kwaadschiks.

U koos voor de pragmatische mogelijkheid en probeert het aldus góedschiks. Een verstandig besluit, want tot nu toe blijkt het dé manier om talloze Nederlanders, die dènken de islam als een religie-als-alle-andere te kunnen zien, om uw vinger te winden. U heeft echter buiten de waard, oftewel buiten één groep gerekend: de Realisten. De Realisten, waartoe in Nederland Geert Wilders en de PVV behoren, evenals, in zekere zin, Leefbaar Rotterdam. Kortom allen die de moeite hebben genomen het karakter van de islam nader te bestuderen, teneinde hem afdoende te doorgronden. Iets, waarvoor men ècht niet de Koran van binnen en van buiten hoeft te kennen.

De Realisten draait U in dit opzicht aldus geen rad voor ogen: zij zijn zich ervan bewust dat er uiteindelijk maar één islam bestaat. En dat daardoor automatisch de radicaal-orthodoxe evenals de zogeheten ‘geïntegreerde’ moslim dezelfde Koran lezen en dezelfde Allah en diens profeet aanbidden. Anders gezegd: wie zich moslim noemt, staat achter het uiteindelijke doel van de islam: de onderwerping van de gehele niet-islamitische wereld.

Nu ja, de aanpak kan dan verschillen: de militante radicalen richten het bloedbad aan en de zogeheten gematigden ruimen het vergoten bloed weer op, ook opdat nog te onderwerpen groepen ongelovigen argeloos blijven ten opzichte van hernieuwde radicale aanvallen. Zich in geval van hernieuwde radicale aanvallen aan de zijde van de ongelovigen scharen, dus samen met hen strijden, zullen de ‘gematigden’ nooit doen. Hooguit zullen ze de ogen neerslaan en bekennen dat ze als moslim niet tussenbeide mogen komen. En na afloop ruimen ze dan weer het bloed weg. Ach, dat wou U ontkennen, heer Aboutaleb?

Inderdaad speelt U het de meeste tijd subliem, het moet gezegd. Doch zelfs de grootste geesten laten van tijd tot tijd – zeer menselijk – wel eens een steekje vallen en daarop vormt U geen uitzondering. Zo ontviel U ooit al eens de uitspraak, dat U uw dochters liever niet zag thuiskomen met een niet-moslim. Goed, dat praatte U weer recht, waarschijnlijk omdat het U het volgende ogenblik te binnen schoot dat de gemiddelde Nederlandse gelovige wat dat betreft inmiddels de teugels aanzienlijk heeft laten vieren. Binnen de islam ligt dat weliswaar weer iets anders, maar daarvan moeten de Nederlanders zich maar liever niet al te bewust worden, nietwaar? Dat dus terzijde, “want U gunt uw dochters uiteraard alle geluk.” Oké. In een ander interview echter, in de Franse l’Express, liet U zich opnieuw een beetje ‘gaan’ en lichtte U een tip van de sluier op betreffende uw idealen: dat de islam maar vooràl goed mocht integreren in de Nederlandse samenleving, zodat tenslotte…..ooit….. U besefte ergens wel dat het niet al te realistisch overkwam om, met zo’n 50 jaar, te hopen op een islamitische premier voor Nederland, máár…men wist nooit…!

Welnu, wij, Nederlandse Realisten, weten daarmee genoeg: een islamitische premier voor Nederland; dat is het grote ideaal waar U naar streeft! U schrijft daarmee geschiedenis, heer  Aboutaleb: voorheen was het altijd zo dat, als de PvdA een praktiserende gelovige in haar gelederen opnam èn op een toppositie hielp, die gelovige het bedrijven van de sociaaldemocratie als ambitie had en níet het promoten van zijn geloof, waarvan verlangd werd dat hij het zorgvuldig voor zichzelf hield. Er openlijk voor uitkomen dat hij, ook al was het op termijn, streefde naar een confessionele premier voor het land zou gelijkgestaan hebben aan hóógverraad en bij de PvdA had hij onmiddellijk kunnen vertrekken! Zo niet U. Ik merkte het hierboven al op: een MOSLIM mag àlles van hen wat een ander niet mag. En wat Ú betreft: het laat geen twijfel over de vraag waarom U zich juist binnen de PvdA-gelederen heeft geïnstalleerd.

Als wethouder, staatssecretaris en nu als burgemeester gíng en gáát U opvallend tekeer tegen de IS en Jihadisten – die U niet zelf hoeft in te rekenen – om ónopvallend de islam in de Nederlandse samenleving wortel te laten schieten:

– Door naar buiten toe vast te houden aan het volstrekt onrealistische denkbeeld dat er zoiets als een ‘Euro-Islam’ mogelijk zou zijn en te blijven hameren op “integratie;”
– Door aan te dringen op toenadering en samenwerking tussen moslims en niet-moslims;
– En nu weer door de tot nog toe rustige wijk Beverwaard op te zadelen met een opvanglocatie voor 600 “vluchtelingen”, lees moslims. En U daarbij te verschuilen achter het argument dat U niet anders doet dan uw collega’s overal in Nederland.

Nee, inderdaad. Maar het grote verschil: dat zijn Nederlanders. Verdoolde, misleide, wellicht goedmenschelijke Nederlanders. En wat bent U? Een migrant, die, getuige zijn twee paspoorten, nooit volledig Nederlander heeft willen zijn. En in díe hoedanigheid durfde U het aan om op de bewuste informatieavond de bezorgde wijkbewoners om ‘respect’ te verzoeken “omdat U nog altijd de burgemeester van Rotterdam was?” Ik heb geen woorden voor een dergelijk misplaatst machtsvertoon!

Heer Aboutaleb, mijn hart huilt. Het huilt vanwege het feit dat de huidige inwoners van de stad, waarin mijn grootvader, de Burgerwees, uiteindelijk toch nog een veilig thuis vond, waarin zijn kinderen voorspoedig opgegroeid zijn, de stad, die zelfs het bombardement van mei ’40 te boven gekomen is, dat de huidige inwoners van díe stad zich thans moeten laten koeioneren en achteruitzetten door iemand als U: een moslim-intrigant met een verborgen agenda! Weet, dat Realistisch Nederland U in het vizier heeft; zodra het ons als door een wonder mocht lukken het dreigende gevaar van de islamisering van ons af te wentelen, zult U nader van ons vernemen!

Dit, aldus, bezweert U een getergde Nederlandse Realist!

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

89 reacties op Open brief aan Ahmed Aboutaleb, islamitisch burgemeester van Rotterdam

 1. Feniks zegt:

  Een wolf in schaapskleren, een moslim mag/moet liegen van de islam, maar ieders ogen zijn inmiddels wagenwijd open.

  Like

 2. Bob Fleumer zegt:

  Zolang er zijn gebruiksaanwijzing staat dat alle niet moslims dood moeten is Aboutaleb een Januskop.

  Like

 3. Als Aboutaleb echt een kerel was zou ie de islam vervloeken en net zo zijn als Ayaan Hirsi Ali! Of speelt ie toch stiekem Taikyla, maar dan de andere kant op?

  Like

 4. lebuinus zegt:

  Theresa Geissler, dank, uitmuntend verwoord.

  Like

 5. frida zegt:

  Ik wou dat ik het geschreven had. Geweldig en zo waar. Ik probeer ook iedereen duidelijk te maken dat ik een realist ben en geen racist.

  Like

 6. Doornroosje zegt:

  Een pracht stuk . Zo denk ik er ook over. Het verbaasd mij dan ook, dat er nog zoveel Nederlanders zijn , die de Aboutaleb truc niet doorhebben

  Like

 7. reageerbuis zegt:

  Geweldig verwoord! Over respect gesproken: Een Talibanstrijder gaf onlangs uitleg over wat een moslim onder respect verstaat: “Toon respect, anders doden wij jullie”. Ook een Noorse imam uitte zich zo.

  Like

 8. Driek zegt:

  Lieve Theresa Geissler, wat een schitterende brief, ….: een moslim-intrigant met een verborgen agenda! Weet, dat Realistisch Nederland U in het vizier heeft; zodra het ons als door een wonder mocht lukken het dreigende gevaar van de islamisering van ons af te wentelen, zult U nader van ons vernemen!

  Prachtig Theresa. Misschien geschied het wonder nog eens, dat wij lieden als Ahmed Aboutaleb ter verantwoording kunnen roepen en levenslang opsluiten.

  Like

 9. friese canadees zegt:

  @mrs Theresa Geissler
  Bulls-eye!! 100%
  Nothing to add!
  Sad, sad situation.
  ABOUTALEB C.S.: insiduous, taqqya weeds helped by de nieuwe nsb-ers.

  Wij lezen Uw artikels met graagte hier in (western)Canada!!

  Alhoewel ik weinig hoop meer heb, voor een voor U positieve uitkomst betreffende de situatie in Ned, jullie schijnen van de ene crisis(economic, social, political etc) naar de volgende te rennen zonder oplossingen en met totale politieke wanbeleid , zet eea zich op- for a perfect storm(disaster)-en it is nothing good
  .
  Ook ik moest denken, nav. Uw artikle, aan mijn (groot)vader: veel gedaan voor Ned.(bijv) gevochten @grebbeberg in 1940 met oude rommel van WW1, half verhongerd 3 maand later naar huis gelopen terug naar de dairyfarm(vlakbij de afsluitdijk in friesland, joden, onderduikers, in huis genomen ( aangekleed als friese boeren/boerinnen)mijn oom Sjoerd verraden,zwaar gemarteld en afgemaakt (lichaam nooit gevonden)bij bevrijding in april 1945 1 grote rokende puinhoop met letterlijk NIETS left over en dat alles en nog meer, omdat -het- wel- meezou- vallen- die- nazi’s
  .
  Het is alweer de jaren dertig, de tijden van het gebroken geweertje en wir haben es nicht gewusst(,read -we hebben het niet WILLEN weten-)

  O ja en waar waren de nederlandse( politieke) LIJDERS ook al weer na de 1940 – invasie.?
  Juist, wegwezen

  Holland: ik zag en zie dat het niet goed was en is

  Like

 10. exmarineman zegt:

  Ach het is al jaren bekend dat hij een wolf in schaapskleren is. Helemaal toen hij duidelijk liet weten en verklaarde dat hij zijn dochters had verboden om met een niet-moslim (oftewel ongelovige) thuis te komen. En dan durft hij zich geïntegreerd te noemen. Hij heeft een verborgen agenda en ook de PvdA heeft kilo’s boter op het hoofd want voor die partij en andere linksche gutmenschen is hij naar voren geschoven als zijnde een positief allochtoon die het dan toch maar heeft gemaakt in Nederland. En dan nu tijdens die voorlichting-/informatieavond de bewoners afbluffen en eigenlijk negeren en beledigen en dan ook nog respect EISEN. Respect moet je VERDIENEN en dan krijg je het vanzelf. Maar kennelijk kwam toch weer het moslimzijn bovendrijven want een moslim E I S T respect van en door niet-moslims/ongelovigen. Dus toch na al die jaren nog niet zo goed geïntegreerd…..

  Like

 11. W.H.J. Reiss zegt:

  Wauso is daar nog duidelijker in: Dit Burgermannetje heeft de Rotterdammers verraden en moet eigenlijk opsodemieteren. Hier staat het duidelijker:
  http://fenixx.org/2015/10/23/in-ieder-geval-u-kunt-niet-meer-zeggen-ich-habe-es-nicht-gewusst/

  Like

 12. leefbarbaar zegt:

  Beste mevrouw Geissler,
  u pakt wel wel uit. Zoveel woorden voor een allochtoon met een dubbele agenda. Iemand van de PvdA, die niet eens Nederlander is. Een moslim. U vergeet zijn Forum-verleden.
  Hij is alleen beloond met zijn functie omdat Marokkanen op hem stemmen. En dus op de PvdA. En waarom is dat? Omdat iedere allochtoon hier AOW krijgt zonder er ooit een dag voor te moeten werken en dat is de verdienste van meneer Abou Taleb. Zijn enige verdienste, voor alleen allochtonen dan. Want wij betalen dat.
  En dat AZC in Beverwaard zal er komen, want volgens meneer Samsom kunnen er makkelijk 60.000 eisnegerts bij en geen journalist zal hem vragen of 600.000 ook kan, of 6 miljoen ook kan.
  Het moeilijke verhaal van meneer Samsom wordt hem erg makkelijk gemaakt.
  Ik heb overigens geen hekel aan meneer Aboutaleb, maar blijf van mening dat Nederlands bestuur uitsluitend Nederlands zou moeten zijn en dat allochtonen iets moeten presteren en bijdragen aan ons land voordat ze hun hand ophouden. Dan valt A. dus af.

  Like

 13. Sjaak zegt:

  Theresa ! 100 % mee eens en daar past geen spelt meer tussen !
  Dat hij met twee paspoorten überhaupt burgermeester kon worden
  is het ultime beweis met wat voor een rode landveraders en
  verkwanselaars we opgescheept zitten !

  Like

 14. harry zegt:

  Geweldig stuk , Theresa !
  Woorden schieten me hier te kort , chapeau en proficiat klinken hier in deze ook al zo afgezaagd .
  Heel knap verwoord , wat mij betreft onverbeterlijk .

  Je hebt een prima fles wijn van me te goed , krijg je volgende keer .
  Misschien wel twee !

  Like

  • Je generositeit is iedere keer wéér hartverwarmend, Harry!
   Dikke pakkerd voor jou èn één voor Russell!
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

   • Willem zegt:

    even een vraag Theresa en dat is ik dacht dat je Nederlander moest zijn om in de politie te kunnen treden of wel als burgemeester te worden of is dit niet waar sorry hoor maar ik begrijp niet veel van deze dingen

    Like

   • @Willem, 16.30u.: Dat zou je wel zeggen, Willem: Tot niet zo lang geleden dacht ik het ook.
    Maar dit ‘pracht-exemplaar”-en hij is de enige niet, in zijn soort- weigert dus te kiezen; aanvaardt het Nederlandse paspoort en behoudt tegelijkertijd het Marokkaanse. Tja, en dat laten onze heren regenten minzaam lachend toe, prachtig als ze het vinden om te’showen’ hoe ruimdenkend Nederland wel niet is op dit gebied.
    Wilders kaartte jaren geleden al aan, wat een kolder het is en toen krabden verschillenden zich achter het oor en: Hm Hm, ja, ja, dat was wel zo; Wilders hàd een punt…….Maar er iets mee gedaan hebben ze tot nog toe niet. (Omdat het Wílders is, die er op wees, denk ik.)
    Maar intussen is het koren op de molen van wolven in schaapsvacht, zoals dít exemplaar, die met een dubbele nationaliteit zelfs carriëre in de politiek kunnen maken.
    Waanzin, natuurlijk!
    http://depatriotten.weebly.com/

    Like

 15. bigljohn zegt:

  Ik ben ben benieuwd wat zijn reactie hierop is. Hopelijk lees ik die nog eens hier.

  Like

 16. Tistochwat zegt:

  Zo, daar kan hij het mee doen!
  Ware het niet, dat hij er NIETS mee zal doen.
  Waarom zou hij ook? Hij zit in het zadel en daar wenst hij te blijven.
  We zijn er mooi klaar mee! d
  Die faciliterende PvdA-ers en de andere ‘salonsocialisten’ verdienen een passende islamitische straf, zoals onthoofding door hun geïmporteerde oogappeltjes..
  BAH, wat is het toch een smerig links tuig!

  Like

 17. Jean zegt:

  Theresa, je bent een schat, persoonlijk gebruik ik nooit titels want voor mij maakt een titel niets uit, hetgeen men doet creëert respect, respect moet men verdienen en moslims/islamieten krijgen van mij nooit respect dus worden ze ook aangesproken met hun naam zonder titel.
  Laten we nooit vergeten dat politiekers & ambtenaren werknemers zijn van de burgers w.w.z. zij hebben enkel uit te voeren wat hun opgedragen wordt door de burgers en daar moeten we ze dagelijks aan herinneren.
  Dubbele nationaliteit MOET verboden worden, het is A of B maar nooit A&B en moslims/islamieten/vreemdelingen mogen nooit voorkomen op publieke functies, die mogen eerst in aanmerking komen als ze bewezen hebben na 25 jaar aanwezigheid dat ze ONZE normen, waarden & wetten respecteren, fabeltjes mogen nooit meespelen in beleid en zeker nooit die perverse smeerlapperij zoals de islam.
  Theresa, ik lees uw reacties steeds met veel bewondering, ze zijn steeds to the point.

  Like

 18. koddebeier zegt:

  Subliem Theresa, geen spelt tussen te krijgen, jammer, jammer dat Abouteleb het waarschijnlijk niet zal lezen en zeer zeker niet op zal reageren, want hoe zou hij zich hier uit kunnen redden !!

  Like

 19. albertien54 zegt:

  Nou van deze brief word ik helemaal stil van, goed geschreven en inderdaad de laatste zin:
  Weet, dat Realistisch Nederland U in het vizier heeft; zodra het ons als door een wonder mocht lukken het dreigende gevaar van de islamisering van ons af te wentelen, zult U nader van ons vernemen!
  Let maar op, van deze duivel gaan we nog meer horen en hij zou inderdaad wel eens kunnen lonken op het premierschap, maar ik vrees dat het voor die tijd al volledig uit de hand gelopen is in Nederland. Voel je ook de spanningen in je onderbuik, dat zeurende gevoel, wanneer breekt de pleuris uit, wanneer breekt de hel los, zoals die in andere landen al volledig uit de hand loopt.
  Lees de artikelen op Xandernieuws!

  Noorse politie: Jihadisten rekruteren migranten voor islamitische opstand Oslo
  Xander 24-10-2015
  Aan ISIS verbonden moslimgroep eist onafhankelijke Shariastaat in Noorwegen met de woorden: ‘Wij willen niet met jullie smerige beesten samenleven’ – Politie statistieken: 100% van alle verkrachtingen in Oslo gepleegd door migranten, 90% slachtoffers is Noorse vrouw – Zware misdaden met 31% gedaald nadat nieuwe regering begon met deporteren radicale moslims
  Video: Duizenden moslims marcheren met zwarte vlaggen door Hannover

  Xander 24-10-2015
  ‘Goed voor economie’?: 81% migranten heeft geen enkele vorm van opleiding voltooid – Slechts 7% heeft een diploma – Reichskanzler Merkel wil migranten met vliegtuigen ophalen en eist dat EU-staten alle bevoegdheden over grenzen overdragen aan Brussel – Duitse overheidscijfers toegepast op Nederland: Migranten kosten ons land volgend jaar € 39,3 miljard

  Duitsland zet leger in om massale vechtpartijen AZC’s te stoppen
  Xander
  Journalisten kregen bevel van politie niet te schrijven over ernstige misdaden asielzoekers – President Hooggerechtshof Oostenrijk eist inzet leger omdat ‘samenleving in gevaar is’

  NOOIT ZIE JE HIER IETS VAN TERUG OP DIE PROPAGANDA NAZIKANALEN NPO/RTL/SBS!

  Like

 20. delamontagne zegt:

  Toch heb ik die Abu Taleb altijd wel een “amiable” mens gevonden, alhoewel ik vanaf ,t begin het heel vreemd vond dat iemand van Marokaanse afkomst zo,n belangrijke positie kon verwerven.
  Daar komt voor mij nog bij dat ik “muslims” al 10-tallen jaren niet vertrouw, niet mag [om ,t maar “zachtjes” uit-te-drukken], vooroordeel van mij sinds ik er vroeger mee te maken had.
  Zover ik me herinner stond de meerderheid van de R,dammers toen, na de moord op P.Fortuijn, toch achter zijn nagebleven partij.
  In Fr. bepaalt de grootste partij wie burgemeester wordt.
  Wat ik ook altijd al vreemd vond dat iemand met 2 nationaliteiten, zo,n hoge positie in ,t land kan krijgen.
  Anders dan in de U.S.
  waar o.a ,t Staatshoofd in het land geboren moet zijn.
  Ik weet niet met welk land de Hr Abu meer binding heeft ?
  Marocco of Nederland.
  Of dit met zijn “geloof” [ideologie ] te maken heeft, zoals
  zijn Staatshoofd uit dat andere land van hem: Marokko.!
  Dit Staatshoofd, de Keuning, voelt zich eerst pas
  MOSLIM, daarna Staatshoofd:
  VIDEO:

  De zienswijze van Hassan II, Koning van Marokko.

  ///La vision d’Hassan II sur la laicité!!

  Ik ben geen Staatshoofd van een seculiere Staat, want vanaf het moment  dat je moslim bent [ vanaf je geboorte], kan men als moslim geen seculier zijn.
  En dit geldt  voor alle Staatshoofden uit de islamitische wereld.
  ////
  En als zij dit wel zeggen, voel ik me des te meer moslim.
  Het “islamitische” recht komt voor ons op de eerste plaats, of je dat nu wilt of niet.
  Zelfs op ,t vlak van publiek recht, als dit lijnrecht tegenover ,t privérecht staat.
  Dit is helaas verloren gegaan in Iran en heeft er voor gezorgd dat mijn vriend [ de shah van Perzië ] de prijs er voor heeft moeten betalen.
  Om nu te zeggen dat hij het was die daar de boel heeft laten ontploffen omdat hij zich tot de mullahs richtte [om zich soepeler op te stellen], en dat terwijl het land in de islamitische sfeer ligt.
  Maar hij heeft er de prijs voor moeten betalen.
  ((.de  rest  niet  vertaald….)

  Like

 21. jowitteroos zegt:

  Goed geschreven Theresa,

  Inderdaad een wolf in schaapskleding zoals eerdere reageerder meldde. Dat iemand met een dubbele nationaliteit en nog eens een zeer dubieus sektarisch ‘geloofs’ ideologie aanhangt uberhaupt op zo’n post mag zitten……

  Bij interesse. petitie gestart te ondertekenen door betrokken inwoners van nederland, om ACZ te Coudewater te stoppen: http://petities.nl/petitie/red-coudewater

  Kom in verzet en meld u aan: http://depatriotten.weebly.com/

  Like

 22. ildiko zegt:

  fantastisch ! proficiat.!

  Like

 23. Ad de Koning zegt:

  Theresa, wat een uitgebreid. goed onderbouwd, en duidelijk artikel, helemaal mee eens, ik wou dat
  dat ik het zelf zo had kunnen verwoorden, ik verstuur altijd een hoop mails over het onderwerp asielzoekers en moslims en zojuist heeft er van mij weer een brief gestaan in de Almeerse krant “Almere deze week” en gelukkig ook nog een van een andere inwoner tegen de islam maar zoals jij het kunt verwoorden zonder ergens mee de mist in te gaan is toch wel bijzonder, ik bewonder je zeer. Toen Geert Wilders hier, een paar weken geleden, op bezoek kwam op de zaterdagmarkt heb ik een hevige discussie gevoerd met een vrouw die met een bord “asielzoekers welkom” rondliep en tegen haar gezegd dat ze een landverrader was waarbij ik gelukkig veel bijval kreeg en gelukkig juist van diverse jongeren die mij een klopje op de schouder gaven en een mevrouw die mij bij afloop op beide wangen zoende. Diegene die voor meer asielzoekers was met haar bord zei in de reportage in de krant dat het haar was tegengevallen zoveel tegenstand ze ondervond. maar ja de PVV is hier gelukkig de grootste partij en ik moet zeggen dat er nogal eens iemand van de PVV uit de raad in de krant zijn woord mag doen gelukkig.

  Like

 24. Leo Simons zegt:

  Hij ABBIE heeft regelmatig besprekingen met zijn staatshoofd in Marokko. Ze lachen zich een slag in de rondte hoe ze de wereldhaven Rotterdam toch maar mooi ge-islamiseerd hebben. Financieel legt het ook geen windeieren, vooral niet. Mannen , of moet ik zeggen mietjes, als Samsom en Plasterk en nog zo’n paar voelen nu langzaam de Rotterdamse grond onder hun voeten wegglijden. Wij Nederlandse Nederlanders zullen de toekomst in kunnen gaan met een gerust hart,
  Dat zal niet in dank worden afgenomen door Marokko en Turkije. Mooi. So be it,
  Leo Simons 82j en voor de duvel niet bang.

  Like

 25. Harry Korthals zegt:

  Een realistische zienswijze van een “Realist”.

  Like

 26. paulzwueste zegt:

  Theresa. Heel goed geschreven. Alles klopt. Moedig. Het zal je opluchten! En ’n schitterend einde waar hij recht op heeft! Gezien de verschuivingen in de samenleving zal hij wel extra slaaptabletten nodig hebben de komende tijden…
  Ach en het ging hem tot voor anderhalf jaar of zo, nog zo voor de wind….

  Like

 27. alidas1 zegt:

  Mooi geschreven Theresa
  Ook ik heb die vent nooit vertrouwd.
  Zal er altijd met wantrouwen naar kijken en luisteren
  En Nederlander worden ze nooit ze doen maar alsof om er beter van te worden

  Like

 28. Sjun Demartelaere zegt:

  Het wordt al lang eens tijd om het aantal burgemeestersposten ten lande een afspiegeling te laten zijn van het politieke mandaat van een partij. Dat laatste betekent dat de PvdA fluks posten kan gaan inleveren want steeds minder mensen zien het zitten wat er aan bijwerkingen of uitwerkingen plaatsvindt van de roodgroene gelegenheidscolaitie waarbinnen vooral het opdringen van islam in de publieke ruimte en het misleiden van de massa via angehauchte media uitstekend gedijt.
  .
  Gelukkig kan dit tij gewoon gekeerd worden zoals dat ook in 1492 op het Iberische schiereiland gebeurde.

  Like

 29. Drs.P. zegt:

  Een knuffelallochtoon, op die plaats gemanipuleerd door de partij van de afgrond, een van de kleinste fucking splinterpartijen van dit land. Met een dubbel paspoort heeft die man totaal geen recht daar te zitten als boergemeister van Rotterdammed!!!!
  http://depatriotten.weebly.com

  Like

 30. Sjun Demartelaere zegt:

  coalitie

  Like

 31. mijn-idee zegt:

  Ik weet niet wat dit voor u gaat betekenen mevrouw Geissler, deze open brief.
  Maar ik moet zeggen dat ik hem voor 100% onderschrijf.

  Ik weet waar het vandaan komt en ik snap de euforie van links Nederland ook wel want zo op het oog hebben “we ” toch de bijna meest geslaagde en best ge-integreerde Marokkaan/moslim ever…

  Behalve voor de mensen die de scheurtjes opvallen, die zich hebben verdiept in de Islam, die de meer of minder verborgen agenda (her) kennen…..

  Ik kan het niet zo uitgebalanceerd en eloquent verwoorden, maar het is zoals u schrijft.

  Voor meneer Aboutaleb is het slechts wachten op een grote stroom van zijn mede moslims om de ommekeer te bewerkstelligen en daar is hij persoonlijk en zijn partij ( PvdA) heel druk mee bezig.

  Even persoonlijk, en off topic, ik ben geboren Gronings, maar mijn ouders ( groot -en verdere voorouders zijn allemaal geboren Rotterdammers en/of omstreken.)
  Hoewel ik er weinig ben geweest, heeft de stad Rotterdam daardoor toch een bijzondere lading.
  Mijn vroege geschiedenis, via de genen en familiegeschiedenis en de verhalen…….
  Ergens is Rotterdam ook een beetje ” mijn stad…”

  Soms voel ik me een “derde generatie “en ik betrapt me op een plaatsvervangende emotie die derde generatie Turken/ Marokkanen ook moeten voelen………
  Alleen, mijn ouders hebben zich totaal ingevoegd, vrienden gemaakt met de zgn. stugge noorderlingen, zich ge-integreerd, hard gewerkt, een positie verworven, zich geliefd gemaakt.
  Ik ben nooit ge-indoctrineerd als in “Rotterdam is the best…..”.

  Maar toch, in hun plaats………. ik had liever gezien dat er een christelijk/ joods/humanistische/oerhollandse burgemeester was aangesteld die vanuit de Hollandse klei was opgetrokken……
  Ik ben ( nog niet ) paranoia, maar ik hang wel aan mijn land, mijn stad/steden, vrijheden en vrije toekomst voor mijn kinderen, kleinkinderen en verder nageslacht.
  Ik zie ze graag in vrijheid………en met islamitische bestuurders die voor hun eigen kinderen het pad al hebben uitgezet, vrees ik voor de mijne die ik vrij wil laten…….of ik het nu leuk vind of niet

  Like

 32. ieznogoedh zegt:

  Nou Feniks, niet naar bedoeld maar je hebt het toch wel een beetje mis.
  Nog lang niet, maar dan ook nog laaaaaang niet zijn ieders ogen inmiddels wagenwijd open.
  En zo de ogen van de gemiddelde linksmensch al open zijn, dan zijn daar “gelukkig” de door de linkse ideologie ingebouwde oogkleppen.
  Want, net zoals bij moslims, is ook de linksmensch ervan overtuigd het beste te weten wat goed is voor iedereen op deze aarde.
  Daar waar de moslims hun “religie” hebben, heeft de linksmensch de gutmensch ideologie.
  Dan hebben we nog de lachende leugenaar die beweert dat iemand landverrader noemen, te ver gaat. Een begrijpelijk standpunt nu hij immers zelf de aanvoerder van de landverraders is. Mussert zou zich wensen zo goed de zaak te kunnen belazeren. Dat de meeste Nederlanders begrip voor de opvang van “vluchtelingen” heeft is ofwel te wijten aan het aanhangen van de gutmensch ideologie, ofwel aan het door de Lügenpresse een rad voor ogen draaien van de Nederlandse bevolking. Daar zou dan weer Goebbels zijn handen voor dichtknijpen, want zo grootschalig is het hem nooit gelukt om het journaille datgene te laten publiceren wat hij graag wilde.
  Dus ja, landverrader is een terecht gebruikte term die het nog ver gaat brengen, waarbij dan te hopen is dat die landverraders ook daadwerkelijk als landverraders worden gestraft.

  Like

 33. rightie zegt:

  Heel mooi stuk. Het wordt hoog tijd dat wij Realisten eens een goeie samengebalde vuist gaan tonen aan al dat islamitische gespuis en daar reken ik ook Aboutaleb onder.

  Like

 34. Dit noem ik nog eens spijkers met koppen slaan!

  Like

 35. Helena zegt:

  Reken maar! Er komt steeds meer weerstand tegen de opgedrongen islamisering alleen wil men niet geassocieerd worden met de schreeuwende ‘tokkies’ die ruimschoots in beeld genomen worden als zijnde de tegen het asc protesterende bezorgde Nederlanders. Zo lang men daar banger voor is dan voor het sluimerende gevaar zal er niets veranderen. Een beweging als Pegida wordt aangestuurd door realisten maar weggezet als extreem rechts, dat weerhoudt veel bangeriken om in verzet te komen en dat is intens triest. Wees trots op je stad en op je land en ga ervoor!!!!

  Like

 36. M.A.L. Sion zegt:

  Het is te hopen dat zoveel mogelijk Rotterdammers, maar ook de andere realistische Nederlanders, dit verhaal goed lezen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dat geldt zowel voor Aboutaleb, die vooral de laatste volzin goed moet lezen maar ook de lezers van dit artikel.
  Heeft u kennissen in Rotterdam of het gewest Rijnmond, stuur hen dit bericht door. Ook zij dienen kennis te nemen van deze waarschuwing. Zij allen kunnen in de (nabije) toekomst de gevolgen moeten ondervinden van beslissingen van deze, zoals Theresa hem noemt, moslim-intrigant.
  Aboutaleb is niet de enige moslim die zich binnen het Nederlandse bestuurlijke stelsel omhoog heeft weten te werken. Er zijn er veel die op allerlei plaatsen ‘aan de knoppen zitten’.
  Er is geen enkele garantie dat zij, als het er op aankomt, vredelievender zullen handelen dan de JIHADISTEN, zelfs als zij die (jihadisten) nu het nog veilig kan, veroordelen.
  Men is moslim of men is het niet. Een tussenweg bestaat niet. Dat wordt bij de islam nadrukkelijk geleerd. Mensen die de islam verlaten zijn hun leven niet zeker. Hen wacht de dood.
  De Koran is heilig. Van de koran mag geen letter gewijzigd worden. Moslims krijgen in de koran letterlijk uitgespeld hoe hun houding ten opzichte van de wereld in het algemeen en de ongelovigen in het bijzonder moet zijn. De koran schrijft voor dat ‘Joden, christenen en Ongelovigen gedood moeten worden. Die koran geldt ook voor Aboutaleb en als hij het daar niet mee eens is moet hij het lef hebben om openlijk te verklaren dat de koran niet voor hem geldt. Zijn laatste uur is dan niet meer ver af.
  Voor wie kennis neemt van de koran, het handboek voor de moslim, en met open ogen ziet wat er in de wereld gebeurt, de moorden van IS, Boko Haram, Al Qaida en anderen, de haatboodschappen aanhoort van de leiders van Iran en de afschuwelijke dreigingen van HAMAS aan Israël, die kracht bijgezet worden met raketten, geldt slechts:
  Islam, weg ermee !!!
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

 37. Antivenin zegt:

  Er zijn maar twee soorten moslims die je kunt vertrouwen: ex-moslims en dode moslims. De rest liegt in opdracht van hun “geloof”…

  Like

 38. Helena zegt:

  Ja zeker, er komt steeds meer weerstand tegen de islamisering, maar zolang door de (linkse) media het vergrootglas gelegd wordt op de ‘azc weg ermee’ scanderende tokkies en de bezorgde burgers doelbewust weggezet worden als racisten komt men nog te weinig in beweging want men wil daarmee niet geassocieerd worden, daar is men banger voor dan het sluimerende gevaar. Een beweging als Pegida die aangevoerd wordt door moedige realisten wordt ook iedere keer weer weggezet als rechts extremistisch! Klagen heeft geen zin, sta op en kom op voor je stad en voor je land steun het verzet!

  Like

 39. laura van der storm zegt:

  Schreef ik al in mijn artikel bij Artikel7 – Nu in 2011 “Crisis en Islam”, maar niemand luistert :-((. Mooi artikel trouwens, heel goed verwoord!

  Like

 40. Aad den Haan zegt:

  Een buitengewoon goed artikel, dat mij uit het Rotterdamse hart gegrepen is.
  En dat zullen heel veel mensen met mij vinden

  Like

 41. Hendrik M. zegt:

  Een moslim vertrouwen zal je altijd berouwen…

  Like

 42. delamontagne zegt:

  Toch heb ik die Abu Taleb altijd wel een “amiable” mens gevonden, alhoewel ik vanaf ,t begin het heel vreemd vond dat iemand van Marokaanse afkomst zo,n belangrijke positie kon verwerven.
  Daar komt voor mij nog bij dat ik “muslims” al 10-tallen jaren niet vertrouw, niet mag [om ,t maar “zachtjes” uit-te-drukken], vooroordeel van mij sinds ik er vroeger mee te maken had.
  Zover ik me herinner stond de meerderheid van de R,dammers toen, na de moord op P.Fortuijn, toch achter zijn nagebleven partij.
  In Fr. bepaalt de grootste partij wie burgemeester wordt.
  Wat ik ook altijd al vreemd vond dat iemand met 2 nationaliteiten, zo,n hoge positie in ,t land kan krijgen.
  Anders dan in de U.S.
  waar o.a ,t Staatshoofd in het land geboren moet zijn.
  Ik weet niet met welk land de Hr Abu meer binding heeft ?
  Marocco of Nederland.
  Of dit met zijn “geloof” [ideologie ] te maken heeft, zoals
  zijn Staatshoofd uit dat andere land van hem: Marokko.!
  Dit Staatshoofd, de Keuning, voelt zich eerst pas
  MOSLIM, daarna Staatshoofd:
  VIDEO:

  ZELFS  DE  KONING  VAN   MAROKKO, is op de eerste plaatse  moslim.

  VIDEO

  De zienswijze van HassanII, Koning van Marokko.
  ///
  Ik ben geen Staatshoofd van een seculiere Staat, want vanaf het moment  dat je moslim bent [ vanaf je geboorte], kan men als moslim geen seculier zijn.
  En dit geldt  voor alle Staatshoofden uit de islamitische wereld.
  ////
  En als zij dit wel zeggen, voel ik me des te meer moslim.
  Het “islamitische” recht komt voor ons op de eerste plaats, of je dat nu wilt of niet.
  Zelfs op ,t vlak van publiek recht, als dit lijnrecht tegenover ,t privérecht staat.
  Dit is helaas verloren gegaan in Iran en heeft er voor gezorgd dat mijn vriend [ de shah van Perzië ] de prijs er voor heeft moeten betalen.
  Om nu te zeggen dat hij het was die daar de boel heeft laten ontploffen omdat hij zich tot de mullahs richtte [om zich soepeler op te stellen], en dat terwijl het land in de islamitische sfeer ligt.
  Maar hij heeft er de prijs voor moeten betalen.
  ((.de  rest  niet  vertaald….)

  Like

 43. Latraviata zegt:

  Prima verwoord Theresa, niets aan toe te voegen!!

  Like

 44. Guardiacivil zegt:

  Lieve Theresa, goed gedaan, is het een idee om jouw brief door te sturen naar Elsevier en Ellian die daar een blog heeft? lezen in ieder geval nog meer Nederlanders jouw brief.

  Like

  • Ik vrees, dat Elsevier en Ellian dit niet aan zouden durven, Guardiacivil:
   Ellian is een prima man, maar uit onduidelijke, maar onmiskenbare overwegingen blijft hij in de VVD-sfeer hangen; De voortvarendheid van de PVV is een stap te ver voor hem.
   Nou, en als U dan nagaat, dat de VVD momenteel wel in staat blijkt, hele wijken in handen van de sharia te geven (van Aartsen) wat hebben we op dit vlak dan van ze te verwachten?
   Ze gaan heus niet de aanval steunen op wat officieel “gewoon een PvdA-politicus” is!
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

 45. Nemesis zegt:

  Geweldig, zo niet overweldigend. Respect lieve Theresa je overtreft je iedere keer weer meer. Je bent een waardige verzetsvrouw !!!!!!

  Like

  • Het mooiste compliment, dat in dit verband gemaakt kan worden, Nemesis (Tien)!
   http://depatriotten.weebly.com/

   Geliked door 1 persoon

   • Nemesis zegt:

    Je hebt ook meer dan verdiend. Ik zou willen dat ik je er een in goud gevatte met briljant onderscheiding voor kon geven.En de burgemeesterspost van Rotterdam e,o,.. Daarna mag je de eerste vrouwelijke MP worden. Ik ga op je stemmen als ik dat nog mag beleven. Ik heb lange tijd niet zo genoten als van deze brief die jij hebt geschreven.

    Like

   • Tja, het heeft meer losgemaakt dan ik zelf verwacht had.
    Vooral ook als je kijkt, naar het aantal keren, dat het op Facebook is gedeeld; in zekere zin ongelofelijk!
    Net alsof veel mensen zich niet echt lekker voelen, bij de gedachte aan die vent, maar de vinger niet op de zere plek weten te leggen.
    Nou, als ik dat onbedoeld bij deze voor ze heb weten te doen: Uitstekend; graag gedaan! Toch?
    http://depatriotten.weebly.com/

    Like

 46. rikie zegt:

  Geweldig geschreven. Respect. Respect !!!!!

  Like

 47. Republikein zegt:

  Ik deel alle meningen hier getoond.
  Ook fraai de afbeelding van de sticker actie, het viel me nu pas op.

  Like

 48. Giny zegt:

  Theresa, wat geweldige brief, ik ben er ontroerd van!
  Chapeau!

  Like

 49. Giny zegt:

  Aan de Webmaster!
  Het is voor mij een raadsel waarom mijn reacties niet geplaatst worden!!!

  Like

 50. Louise zegt:

  Zo goed verwoord. Petje af voor je jij hebt geschreven hoe veel Nederlanders over hem denken. Hij is een wolf in schaapskleding

  Like

 51. exmarineman zegt:

  In mijn reaktie was ik nog vergeten te zeggen dat ik het een uitstekende brief van je vind en er helemaal mee kan instemmen.
  Het is voor mij nog steeds een groot raadsel dat mensen met 2 nationaliteiten / paspoorten een publieke functie kunnen uitvoeren. Want men kan namelijk géén 2 heren dienen. En als je dan ook nog kiesrecht hebt voor zowel de 2e kamer als voor de PS dan is het helemaal absurd. Net zoals nu die Turken die vandaag stemmen voor het Turkse parlement. Dat betekent dat zowel Turkije alsook Marokko indirect invloed kan uitoefenen op ons binnen- en buitenlandsbeleid. Moet u eens proberen om in bijv die 2 landen 2 paspoorten te krijgen en dus ook kiesrecht verkrijgen. Vergeet het maar, zelfs niet voor de burgemeester of de gemeenteraad. Ik woon zelf in het buitenland maar heb geen enkel kiesrecht hier….ook niet voor de lokale bestuurders, burgemeester of gemeenteraad.
  M.a.w. ook al ben je dan geboren in Nederland (wat hij overigens niet is….) maar je vader is geen Nederlander dan krijg je de nationaliteit van je vader. En dus niet beiden…..

  Like

 52. Jean zegt:

  Mensen please wakker worden en alles maar dan ook alles wat gelinkt is aan islam asap verwijderen “zonder pardon”.
  De lafaards onder eigen volk veroordelen want zij garanderen onze veiligheid niet alhoewel ze daarvoor een eed hebben gezworen.
  West Europa MOET moslim/islamvrij geborsteld worden.
  Dus starten met die EU misdaadorganisatie uit te schakelen want wie nu nog een positieve dunk er op nahoudt betreffende die EU lafaards, land- en volksverraders is ofwel dement of een parasiet.
  Grenzen sluiten, bewaken en controleren want WIJ willen een veilig Europa, een veilig Vlaanderen, een veilig Nederland ZONDER moslims & islamieten want die achterlijke perverse gewelddadige barbaarse smeerlapperij hoort hier niet thuis, punt.

  Like

 53. kernrob4 zegt:

  Ik ben ook een Realist.Aboetaleb is een voorloper van de Moslim president van Houellebecq. Door hem voorspeld door Theresa ontmaskerd.

  Like

 54. Martha N zegt:

  Theresa , mijn stem heb je. Niet omdat het over Rotterdam gaat gaat, waar mijn roots liggen van vaders en grootvaders kant. Gewoon omdat je gelijk hebt. Moeten wij NU weer alles verliezen, waar onze ouders voor moesten vechten.

  Like

 55. fransdewit zegt:

  Ik heb deze open brief op twitter gezet en ik kreeg deze reactie van:

  Martine Bakx‏@Artoek @FransLDeWit ejbron is een hoax-site https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/artikels/geruchten-over-asielzoekers … #kominverzet tegen leugens

  Like

  • De hoaxwijzer beweert ook zonder blikken of blozen dat E.J. Bron een rechts-extremistische site is, die het nazisme verheerlijkt. Dus trek zelf uw conclusies:
   Van deze “weerleggingen hoeven we ons ook al niets aan te trekken; allemaal bedoeld om onbelemmerd de islam te kunnen blijven binnenhalen.
   En één ding kan die hoaxwijzer trouwens alvast níet weerleggen: Het is van de gekke om iemand met twee paspoorten een bestuurlijke functie te geven!
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

 56. Kraftavilqa zegt:

  Zolang men politieke correctheid belangrijker vindt dan de toekomst van kinderen en kleinkinderen, komt ’t niet goed. Ik ben benieuwd of de policor habbezakkers straks tegen hun kinderen gaan zeggen “We wilden het niet weten”. Of zullen ze glashard liegen en beweren “We wisten het niet”.

  Like

 57. Ronxo1 zegt:

  Ik vind dat het kolder is om twee nationaliteiten te mogen hebben. Je bent een Nederlander of een Turk .Een Nederlander of een Marokkaan.
  Waarom beide paspoorten?
  Alle moslims hebben twee paspoorten.
  Als er verkiezingen komen..bijv.als turkije bij Europa komt.
  Dan zijn niet meer de Duitsers of Fransen de grootste maar de Turken.
  Wat betekent dat voor Europa..WORDT WAKKER SLAPENDE OUDE GEDACHTEN REGERENDE IDIOTEN.

  Like

 58. Ger zegt:

  Tja, wat een mooie omschrijving van een echte Nederlander die weet waar hij het over heeft
  Ik hoop dat Nederlandse bevolking ook deze brief leest en nadenkt over de toekomst van Nederland
  De Rotterdamse huidige burgemeester moet ook eens nadenken over zijn uitlatingen, ik ben er niet bij geweest masr als het klopt dat hij gezegd zou hebben, jullie moeten respect hebben want tenslotte ben ik nog steeds de burgemeester vsn Rotterdam, nou dat had hij van mij ook een dikke vinger gekregen wat denkt hij wel niet zeg
  Respect krijgt de persoon die deze brief geschreven heeft, chapeau geweldig

  Like

 59. Henk Bouma zegt:

  Ik weet niet of jullie die man hebben gehoord in Pauw, Hij noemde alle islamitische groeperingen op, die door IS worden afgemaakt, en als laatste, de “ONGELOVIGEN” Wat door Pauw werd gecorrigeerd voor christenen, Waarop Aboutaleb zichzelf dus ook maar verbeterde en “christenen zij. Maar in EERSTE instantie, noemde hij ons “ONGELOVIGEN” Leuk he?
  Hoeveel christelijken, of gewoon echte europeanen zitten er in turkije of marroco of wat voor land daar in de politiek?
  Dank zij de PVDA hebben we nu zelfs een turkse partij…lol…en de koran op de tafel bij de voorzitter.

  Like

 60. crouwel GC zegt:

  ik wil u zeggen dat ik het eens ben met deze brief
  hij heeft inderdaad niet meegemaakt wat er in de oorlog heeft plaats gevonden en wij wel. wij hebben ons vaderland hier ook op zien bouwen door onze opa´s vaders, moeders, en dan zie ik met open ogen hoe ons vaderland wordt overgenomen door de islam en dan een Marokkaanse burgemeester hoort hier ook niet thuis. Dit is Nederland, het land van ons en onze voorouders en onze kinderen en kleinkinderen. Triest gewoon wat u zegt. Ons hart huilt echt

  Like

 61. Jan zegt:

  Er staat geen ongelogen woord in.Geweldig geschreven.Er is een grote groep Nederlanders angstig voor Islamisering Vooral voor de ,bijbehorende wreedheden.

  Like

  • philip zegt:

   Angst is een heel slechte raadgever,Voel steeds meer de plicht opkomen ,om elke goed geaarde Nederlander ,hun ogen te openen voor het geen wat gaande, steeds meer in discussi te gaan ,ze vertellen hoe we al heel lang worden bestolen,Door de moslim gemeenschap,die ons als Slaven zien ,zich op alle manieren op dringen zonder een enkele prestatie te leveren,alleen maar afdwingen ,We moeten de ogen openen van alle Nederlanders ,dus katholieke ,protestanten gerevormerden , ook een staatskundig gereformeerde partij, om echt samen te werken ,ook de joodse gemeenschap,,echt samen samen samen. Dat moet rond ,dan alleen ,kunnen we onze afkeer tonen ,dus de straat op ,bij de Nederlandder aan bellen ,en ze overtuigen,wat er gaande is ,en ze bijna ook verplichten op de P.v,v te stemmen ,dat is het enige wat Nederland,kan helpen,en stoppen met aardig en lief zijn ,dat wordt allen maar misbruikt ,echt de harde lijn

   Like

 62. Geweldig, ik wou dat ik het geschreven had!

  Like

 63. Tom Hendrix zegt:

  Prima geschreven artikel Theresa. En heel goed onderbouwd.

  Like

 64. Lieve Theresa Geissler,…..Ik ben het voor de volle 100% met je eens!!! En als ik een cijfer moet geven, wordt het een dikke TIEN !!!!

  Like

 65. Brenda zegt:

  Dit wist ik allang, en begreep ook niet dat een marokaan burgermeester van Rotterdam kon worden, ben een geboren Rotterdams, zie de stad naar de afgrond gaat, en nederlandse volk ,vooral na de aanslag op 13Nov2015 steeds meer in de ellende wordt gestort.
  Voel me allang niet meer thuis hier,Afganen in mijn flat , die mij uitmaken voor viezerik omdat ik 2hondjes heb. Alle winkels hebben ze, met subsidie natuurlijk,enige is AH, wonen hier al lang, spreken amper nederlands, fokken als konijnen, heb Rotterdam al veranderd in turkendam.
  Zie dagelijks de imams lopen in hun witte jurk en puntmuts, dacht van de week nog dat de clan was opgestaan, u weet wat ik bedoel.
  Dan hun winkels, ene jaar een belwinkel,jaar erna een kapperszaak, dan avondwinkel, jaar erna een bakkerij, of slagerij, met kisten groenten voor de deur, ga zo maar door, misschien belasting probleem, maar ja kan allemaal in ons land.
  Aboutaleb die dan in Crooswijk aan komt , met zijn prive chauffeur , en even op bezoek gaat bij alibaba een marokaanse supermarkt.
  Ja een wolf in schaapskleren.
  Beoordeel mij niet op mijn schrijven, want ik heb de pest in, over hoe het met ons mooie land gaat.
  Vind islam een rot volk, een slechte mentaliteit, uitzuigers, ,maar ja zolang wij met deze regering zitten??????
  Ik kan een boek schrijven over Rotjeknor, ben inmiddels 75jaar, is niet Amsterdam huilt dat komt nog . Is Rotterdam huilt. Misschien een tweede Zadkini erbij, ?
  Burgermeester kiezen , wordt nu moelijk met al die moslims erbij.
  Zo dat lucht op, maar
  Bedankt THERESA. kwam toevallig op je site.

  Like

 66. Te veel eer, Brenda: De Site is van E. J. Bron.
  Maar toch goed, dat ik uw reactie toevallig nog ontdekte: Als U dit toevallig óók nog mocht lezen, kan ik U er misschien nog attent op maken, dat op 29 November a.s. Pegida Rotterdam plaatsvindt, zoals het er voorlopig naar uitziet op de Pim Fortuynplaats, Korte Hoogstraat.
  En U weet misschien wel: Ook dàt is gericht tegen dat soort volk.
  U ziet het: Rotterdam mag dan in een pèstsituatie zitten met die vent, vergeten wordt U niet. Houdt moed!
  http://depatriotten.weebly.com/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s