Laat ze wél lopen!

Screenshot_35

(Door: Theresa Geissler)

Tweede Pegida-Rotterdam, zaterdag 19 december 2015

Het was omstreeks elf uur ’s ochtends, die 19e december 2015, en ik was nu héus de eerste aanwezige. Ik stond op Station Rotterdam Lombardijen. Sinds een dag of zes was ik ervan op de hoogte – met dank aan Pegida Nederlandop Faceboo k- dat dít deze keer de verzamelplek zou zijn: Zo was het met de gemeente Rotterdam overeengekomen en de organisatie had het eveneens een aanvaardbare oplossing gevonden: verzamelen vanaf 12.00 uur; vanaf ca. 12.30 uur zou er ‘gelegenheid’ zijn om met de gratis beschikbaar gestelde bussen naar de Wilhelminapier gereden te worden, de uiteindelijke plaats waar de manifestatie gehouden zou worden. Dus tóch weer die bussen…..En daarnaast bleef het voorlopig ook nog wat onduidelijk hoe het nu zat met de belofte dat we deze keer écht even een ‘mars’ zouden mogen houden, al was het dan kennelijk geen al te lange.

Maar goed, men moet elke kans grijpen die geboden wordt en zéker in het geval van Pegida-Nederland. Bovendien was de aankondiging dat één van de sprekers waarachtig “the one and only” Filip Dewinter van het Vlaams Belang zou zijn veelbelovend genoeg om het de moeite waard te vinden, het althans te proberen, en daartoe om te beginnen de gegeven aanwijzingen minutieus op te volgen.

Nu zal het in elk mensenleven minstens één, maar waarschijnlijk meer keren voorkomen dat men met een treinstation te maken krijgt waarvan men eerder nooit gehoord heeft en wat mij betrof was dat thans station Rotterdam Lombardijen. Met enige moeite verdrong ik de gedachte aan een zeker, tot enige decennia geleden, overbekend liedje (van Jules de Corte?), plande de trip met behulp van “NS-reisplanner” en “OV 9292.” ……en kwam tot dezelfde conclusie als altijd: Die-en-die vertrektijd aanhouden zou een aankomsttijd van om en nabij half twaalf betekenen. In principe goed op tijd, maar, bedacht ik dan weer, zoals altijd, één vertraginkje van nog geen tien minuten en ik zat met een verlies van een half uur……En haasten is iets wat ik toch al nooit gekund heb…… Beter het zekere voor het onzekere nemen. Dús was het einde van het liedje dat ik daar tenslotte rond elf uur arriveerde. Op een stationsplein, waar op dat uur nog dóódse stilte heerste.

Nu moest gezegd worden dat het weer meewerkte: droog, zacht en vrijwel windstil. Je zou gewoon vergeten dat het toch écht de 19e december was. Ik installeerde me voorlopig met een meegenomen pocket op een bank. Vanuit mijn ooghoek nam ik na enige minuten waar hoe het eerste politiebusje op een afstandje parkeerde. Een kwartier of zo later was dat aangegroeid tot het tien à twintigvoudige. Dus dit was zonder twijfel de goede plek. Een agent slenterde mijn kant uit, “blakend van welwillendeheid,” zoals Simon Carmiggelt het ooit in één van zijn ‘kronkels’ uitdrukte. “Goeiemorgen.” “Goeiemorgen,” gaf ik, naar ik hoopte, even welwillend terug. “Wacht U hier op iemand?” “Op de demonstratie: Ik wil er geen minuut van missen.” “Oh juist.” Na enig heen-en-weer gepraat, waarbij, als bijzonderheid, ook nog de site ter sprake kwam en mijn naam “Theresa Geissler”, informeerde hij, als argeloos: “Duits?” “Het is de naam van mijn man zaliger,” legde ik uit. Waarop hij weer: “En uw meisjesnaam dan?” Nu besloot ik het spelletje of wat het ook was, af te kappen en informeerde vriendelijk: “Wilt U soms mijn ID-bewijs zien? “Eh….graag, mevrouw.” ‘Man, had dat direct gevraagd,’ dacht ik, enigszins verwonderd. Aarzelde hij soms welke houding hij het beste in acht kon nemen tegenover Pegida-aanhangers? Enfin, het was nu in orde: Hij tevreden, ik tevreden.

Intussen was het ná half twaalf en langzaamaan arriveerden er meer mensen, van wie ik nu al verschillende in ieder geval van gezicht kende, en steeds meer van naam: Helena en Ton, José, Asje Bello (“Hallo, schat!”), André van Delft en, uiteraard, onze woordvoerder Edwin Utrecht. Vooralsnog overtrof het aantal “Hermandad-dienaren” echter nog steeds ruim het aantal demonstranten, terwijl het aantal politiebusjes zo op het oog wel het hele Rotterdamse politiekorps leek te vertegenwoordigen. Vanuit minstens één van de busjes klonk van tijd tot tijd het zenuwachtige geblaf en gejank van politiehonden.

Edwin legde uit dat we de korte mars straks op de Wilhelminapier tussendoor zouden mogen houden. Intussen was het van belang dat we nú het aangeboden busvervoer zouden accepteren, teneinde bij alle volgende gelegenheden steeds méér te kunnen bedingen. Dat werd begrepen, uiteraard. Voor dít ogenblik werd toegestaan dat de spandoeken en vlaggen werden uitgevouwen en gefotografeerd, waarna we ons zonder één wanklank in de bussen lieten loodsen om naar de Wilhelminapier te worden gebracht.

Aldaar wachtte Raffie Chohan ons op, samen met nog enige medewerkers en op eigen gelegenheid gekomen demonstranten. Het aantal bedroeg nu naar schatting zo ’n kleine 100 man. Stabiel, dat wel, maar kennelijk waren de gunstige weersomstandigheden toch niet het middel om de toeloop te stimuleren; je vroeg je af wat dan wél het middel mocht zijn. Op mijn vraag of ze blij was dat Filip Dewinter hier zou gaan spreken, bekende Raffie dat ze maar hoopte, dat hij op tijd aanwezig zou zijn: ze had hem intussen een paar keer aan de telefoon gehad, maar erg duidelijk was het allemaal niet. Enfin, er zat weinig anders op dan dat af te wachten, al viel het niet te hopen dat zich ook hier een kink in de kabel zou voordoen.

Hoe dan ook opende Edwin de middag met een pluim aan het adres van de politie en de gemeente Rotterdam, waarmee deze keer zulke goede afspraken gemaakt konden worden (voor de goede orde: Aboutaleb werd daarbij niet specifiek genoemd.) “Het gaat er om dat er wederzijds goede signalen worden afgegeven,” betoogde hij, “we laten ze zien dat Pegida over maníeren beschikt!”  Dat kreeg uiteraard veel instemming.

Ene Richard Gras, die hierop het woord kreeg, stelde onder meer dat van alle “vluchtelingen” vrouwen en kinderen uiteraard in de meeste gevallen welkom zijn, maar dat het ‘m dat nu juist wás: de meeste binnenkomers zijn nog steeds jonge, schijnbaar ongebonden mannen, die over hun herkomst liegen, erop uit zijn om zich te verrijken en nu al de oorzaak zijn van talloze vecht- en steekpartijen in de AZC’s. Ze wachten hun kans af, aldus de spreker, die vervolgens nog eens de eisen opsomde waaraan  iedere vluchteling zou moeten voldoen op straffe van uitzetting. Hij hekelde ook de armoede waarin ondertussen steeds meer autochtonen dreigden te vervallen en waarvan kinderen en ouderen het eerst de dupe werden. Terwijl zou moeten gelden: eigen volk eerst. Deze toestanden, begonnen met “Barcelona 1995” zouden een einde moeten nemen. Tenslotte besloot hij met de bezwering vooral níet op te houden met demonstreren: “Laat U niet langer de mond snoeren!” Groot applaus en instemming, uiteraard.

Een zekere Hugo, die na hem aan het woord kwam, begon met te refereren aan het feit, dat de huidige immigranten die Europa binnenkwamen op geen enkele manier de vergelijking konden doorstaan met de Nederlanders die in de jaren-50 naar Canada en Australië waren getrokken, zónder noemenswaardige tegemoetkoming van de landen in kwestie. Dát waren pioniers geweest; waar we nú mee te maken hadden, waren gelukzoekers, die voor de voorzieningen kwamen! En de belastingbataler was goed voor de kosten, hoewel hem geen enkele inspraak gegund werd over wie er binnenkwamen! Hij refereerde verder aan de inmiddels in totaal 2.741 incidenten in de AZC’s, waaronder aanrandingen en aanslag(pogingen) door zelfmoordterroristen. Verder beweerde hij dat het inmiddels van zo’n 4000 gelukzoekers zeker was dat ze Nederland hadden verlaten, maar ja, de rest….. In ieder geval was dit alles ons door onze eigen overheid en politiek opgedrongen!” Bijval, vanzelfsprekend.

Screenshot_36

Tussendoor werd ik ook nog even meegetroond door André (van Delft) met de bedoeling me voor te stellen aan de hierboven reeds genoemde Richard Gras, die al op Asje Bello’s demo in Den Haag gesproken had. Een aardige geste, al gaven zowel de heer Gras als ik aan elkaar daar dus reeds te hebben ontmoet. “Zijn uw stukken nu alleen bestemd voor Bron of worden ze ook elders geplaatst”, informeerde de heer Gras. Ik antwoordde dat ze in beginsel voor E.J. Bron bestemd waren, hoewel het andere sites vrijstond ze desgewenst over te nemen ingeval ze geïnteresseerd waren. Af en toe gebeurde dat. Kort hierop moest ik mij echter bij de heren verontschuldigen, omdat de belangrijkste spreker van die middag, Filip Dewinter, intussen (gelukkig) was gearriveerd en thans het spreekgestoelte beklom:

Nu, Dewinter was gróóts, zoals altijd! Hij sprak zoals hij de laatste 20 jaar onafgebroken gedaan had: Gedegen, meeslepend en nadrukkelijk. Rotterdam en Antwerpen, zo opende hij zijn speech, waren als handelssteden met elkaar verbonden. Maar geen van beide waren het steden bestemd voor de islam! De islam, die al sinds tijden bezig was hier binnen te dringen met de intentie het Avondland te koloniseren. De westerse cultuur was er weliswaar één van liefde, maar in de loop der tijd zwak geworden, onder meer door het toelaten van multiculturele invloeden. Er heerste oorlog met de islam en de oorzaak was gelegen in de koran, die men zou moeten lezen, zeker om er achter te komen waarom men dit geschrift het volgende ogenblik zou moeten verbieden! Te houden diende men zich aan de scheiding van Kerk en Staat, de gelijkheid van man en vrouw, want met name dat laatste, aldus Dewinter, werd door de islam niet gedeeld: de islam hield niet van vrouwen en maakte zich zo automatisch schuldig aan discriminatie, dus: Weg met de islam! Overal in Europa diende Het Volk zich te organiseren: als de politiek weigerde te luisteren, móest het immers wel in opstand komen! Hiertoe was samenwerking vereist met alle Europese Volksbewegingen!

Islamofobie, gaf Dewinter toe, wás een angst. Máár: een rédelijke angst. Sterker: Islamofobie was een plicht, voor een ieder die stónd voor de Europese Zaak! Wij moesten ook niet geloven in zoiets als een “Europese islam,” want die bestond niet: islam=islam! Nederland en Vlaanderen, besloot de voorman van het Vlaams Belang zijn rede, hadden een gemeenschappelijke geschiedenis en dienden samen te werken aan een gemeenschappelijke toekomst, met als belangrijkste uitgangspunt: EIGEN VOLK EERST! Ovatie, uiteraard.

De daaropvolgende spreker was Raffie, die begon met de tendens te hekelen om het Suikerfeest binnen onze gelederen te introduceren ten koste van onze eigen feestdagen, alsmede de teloorgang van de zorg voor ouderen en daklozen ten behoeve van asielzoekers, die de staat tenslotte 100 Euro per persoon per dag kosten! Vervolgens begon ze een zorgvuldig uiteengezette tirade tegen de sharia met een gedicht, waarvan ik me vaag dacht te herinneren dat het van de hand van onze eigen Jack Terrible was, hoewel hij niet bij name genoemd werd. Hierop benadrukte ze nog eens alle grieven die in westerse ogen tegen de sharia bestonden. Allah, besloot ze haar betoog, was géén God van liefde en wij moesten ons blijven verzetten tegen ideologieën die de vrijheid van meningsuiting op het spel zetten. “Allah is NIET groot!”

Het spreken ging onze dappere dame, Raffie Chohan, deze middag gemakkelijker en vlotter af dan de vorige keren, met name doordat ze nu de elementen niet tegen had: geen wind, geen regen en wat betrof de AFA-ordeverstoorders…..Tja, hoe zat het daar eigenlijk mee….? Idyllische rust wat dat betrof. Maar laten we nog niet meteen op de zaken vooruitlopen:

Want na Raffie’s voordracht was het zover: We mochten de ‘korte mars’ gaan houden! Langs niet veel meer dan enkele kades en veel meer dan 20 minuten zal hij niet in beslag genomen hebben, maar toch: dit was een márs, met alle benodigde borden en spandoeken en het betekende dat we ons konden laten zien én horen! Ook van dat laatste werd dus grif gebruik gemaakt: behalve ‘nieuwkomers’ als “Nee tegen AZC” en “hop hop hop Immigratiestop” werden er tevens ‘klassiekers’- sinds Pro Patria 2014- gescandeerd als:”Geen Jihad in onze stad/straat” en ISIS, ISIS, krijg de tyfus!”

Zónder verstoringen zult U vragen? Já, zónder verstoringen. We liepen de route onder zwaar bewaakte politiebegeleiding, compleet met bereden politie, en de hele tijd kraaide er geen (AFA) haan naar, net zomin als tijdens de toespraken. Tijdens welke, zoals ik later thuis uit de digitale berichtgeving las, een AFA-delegatie wel degelijk had geprobeerd op de Pier te komen om de boel te verstoren, maar daarbij onmiddellijk op de politie was gestuit, die ze had tegengehouden en zes- tot negenendertig arrestaties had verricht. Wanneer dat was geweest, tijdens welke toespraak, geen idee: er was geen sprake geweest van verstoring en wij hadden er absoluut niets van gemerkt! Chapeau voor de Rotterdamse politie!

Natuurlijk heeft alles zijn prijs: Toen ik Raffie na terugkeer op de Wilhelminapier vroeg of ze niet blij was dat Dewinter nog bijtijds was gearriveerd, barstte ze toch nog verontwaardigd los over een groep van 50 Vlamingen, VB-aanhangers, die te laat was aangekomen en niet meer het terrein op gemogen had. “Filip gelukkig wel, maar die groep niet meer!” Ik knikte, maakte een aantekening en beloofde dat ik het in het verslag voor E.J. Bron zou vermelden, al kon ik me stilzwijgend wél iets voorstellen bij deze maatregel ten behoeve van de algemene veiligheid: dat zijn van die maatregelen waarmee denkelijk vooral de Hollanders het beste uit de voeten kunnen; het valt voor te stellen dat onze Zuiderburen iets relaxter plegen om te gaan met zoiets als ‘tijd.’

Raffie had ook nog losgelaten dat ze een probleem had met het vinden van voldoende sprekers. Dat bleek hieruit dat Edwin, die vóór de aanvang van mars (hoopvol?) had verkondigd dat ons na terugkeer méér redevoeringen zouden wachten, zich kennelijk genoodzaakt zag, het woord te geven aan Yvette Evers, kunstenares en gezicht van de “Vrijbuiterspartij”, die een kort, politiek sprookje uit eigen keuken citeerde. Of ze op het programma stond, weet ik niet zeker: Ik heb haar intussen leren kennen als iemand die aanwezig is waar demonstraties zijn, om vervolgens haar eigen ‘activiteiten’ en denkbeelden te slijten onder de aanwezigen. Het kon dus zijn dat ze zichzelf nu tussen neus en lippen door had ‘aangeboden’ – met de onbevangenheid, excentriekelingen eigen – en geaccepteerd was bij gebrek aan beter. Na haar bijdrage, die Edwin typeerde als ‘kort maar krachtig,’ hield hijzelf zijn slotrede, waarin hij onder andere pleitte voor het recht op een BINDEND referendum, een stop op de bouw van alle moskeeën en islamitische scholen respectievelijk sluiting daarvan en verbod op alle islamitische gebruiken die haaks staan op onze waarden, zoals het halal slachten. Ook liet hij op een gegeven moment iets vallen over de aanpak van “personen met twee paspoorten, die kennelijk niet echt Nederlander wilden zijn” en die hij de keuze gaf: “politicus in Nederland óf huisvader in Marokko.” Wij allen wisten dat hij hiermee zéker ook zinspeelde op een zekere “burgervader:” Onder de bijval was hier en daar duidelijk een “Weg met Aboutaleb” te vernemen.

Voorts wees Edwin nog op de op 9 jauari geplande demonstratie in Antwerpen “waarbij  Nederlandse Pegida-gangers uiteraard óók welkom zouden zijn” en liet weten voor de 16de wederom iets in Nederland te willen plannen. Waar en hóe, daarvan zouden we nog nader vernemen. Zijn slotuitspraak: “We gáán veranderen!” Algehele instemming natuurlijk: Veranderen is nog steeds, wat we allemaal willen. Ten goede, wel te verstaan.

Slotconclusie: Heeft deze middag tot tevredenheid gestemd? Jawél. Er zijn kleine overwinningen geboekt: dankzij het correcte, alerte optreden van het politiekorps Rotterdam heeft Pegida haar wettelijk gerechtvaardigde demonstratie zónder verstoringen kunnen houden. Wederom zijn er aan onze kant géén arrestaties verricht en, in weerwil van de eis van de AFA – “laat ze niet lopen”- hebben we dat wel mogen én kunnen doen. Met wie weet hoeveel verruiming bij volgende gelegenheden!

Alleen: Dat alles heeft pas zin als oneindig veel méér van diegenen die het in principe met Pegida eens zijn in de toekomst met ons méé gaan lopen…. Dus, trouwe lezers, denk hier tóch eens over na en probeer uw mogelijke schroom te overwinnen: Je kunt het wenden of keren, maar op den duur zullen we de islam, de corrupte EU, de nep-politici en het legioen van Goedmenschen alléén het hoofd kunnen bieden als we duidelijk laten zien dat we er ZIJN. En dát kúnnen we…….met Pegida-Nederland, Vlaanderen en waar dan ook in Europa!

Screenshot_34

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "PEGIDA", burgermoed, Counterjihad, Islamisering, Nederland, Patriottisme. Bookmark de permalink .

71 reacties op Laat ze wél lopen!

 1. Jan Wandelaar zegt:

  Like

 2. Ha Theresa, ik kom zodra ik geld genoeg heb naar zo’n Pegida demonstratie. Blij dat Raffie mijn sharia gedicht heeft voorgelezen. Heb er nu via een professionele manier een song van gemaakt.
  Vraag aan jack@jackterrible.com naar de song en ik stuur hem diagonaal op. Of er nog iemand een site of adres weet waar ik de song naar toe kan sturen, mail me dan! Hier de tekst;

  Strijdlied

  Sharia, sharia, sharia!
  Sharia, sharia, sharia!
  Sharia, sharia, sharia!

  De sharia moeten we hebben als wet.
  Dan is het afgelopen met de pret.
  Geen rechter meer maar een imam.
  Lekker halal eten in plaats van ham.
  Allah, zijn naam wordt geprezen, loert
  op de hoofden van afvalligen,
  ongelovigen, christenen en Joden.
  Dus mogen we die lekker vermoorden.
  Dieven lopen dan zonder hand.
  Sharia in het land!!!

  Sharia, sharia, sharia!
  Sharia, sharia, sharia!
  Sharia, sharia, sharia!

  De sharia betekent vrede voor moslims wereldwijd.
  De sharia scheldt ook anders gelovigen niets kwijt.
  Die zullen zich ook moeten bekeren of lijden.
  In plaats van voorechtelijke seks nemen we
  schapen, bokken of geiten.
  Een mannelijke moslim mag vier vrouwen trouwen.
  Wij zullen niet-moslims steeds benauwen.
  Overspelers worden gedood. Op deze aardkloot.
  Homo’s hangen we op. De westerse beschaving is een flop!!!

  Sharia, sharia, sharia!
  Sharia, sharia, sharia!
  Sharia, sharia, sharia!

  Wie naar goddeloze muziek luistert
  worden zijn of haar ogen voor altijd verduisterd.
  Als je als (jonge) vrouw westerse kleding draagt
  word je door tien mannen gewelddadig ontmaagd.
  Als je je niets aantrekt van de sharia word je gestenigd.
  En dan word je in het Hellevuur vereeuwigd.
  Niet-moslims branden in de Hel en zijn niet wijs.
  Iedere martelaar wacht 72 maagden in het
  Hemels Paradijs!!!

  Sharia, sharia, sharia!
  Sharia, sharia, sharia!
  Sharia, sharia, sharia!

  Jack Terrible

  Like

 3. Hier de Engelse vertaling, heb ik ook een song van gemaakt, staat op CD en is digitaal en kosteloos aan te vragen via jack@jackterrible.com

  Fight Song

  Sharia, sharia, sharia!
  Sharia, sharia, sharia!
  Sharia, sharia, sharia!

  We must have the sharia as law.
  Then it’s gone with the fun.
  No judge but an imam.
  Yummy halal food instead of pork/ham.
  Allah, his name is praised, lurks for the heads
  off apostates, infidels, Christians and Jews.
  So we may kill them sweetly.
  Then thieves will walk around without their hands.
  Sharia in the country!

  Sharia, sharia, sharia!
  Sharia, sharia, sharia!
  Sharia, sharia, sharia!

  Sharia means peace for muslims worldwide.
  The sharia doesn’t provide any pardon or excuse
  to other believers.
  Those will also have to submit, repent or suffer.
  Instead of premarital sex we take sheep,
  bucks and goats.
  A male muslim may marry four women.
  We will oppress the Non-Muslims.
  Adulteresses will be killed on this globe worldwide.
  Gays we hang, Western civilization is a disaster.

  Sharia, sharia, sharia!
  Sharia, sharia, sharia!
  Sharia, sharia, sharia!

  Those who listen to wicked music will be
  cut off their ears.
  You can rape if you like ten times
  (young) women wearing Western clothes.
  If you ignore the sharia
  you will be stoned,
  and you will burn eternally
  in the Hellfire!!!
  Non-Muslims burn in Hell
  and are not wise.
  Every martyr awaits 72 virgins
  in the Heavenly Paradise!!!

  Sharia, sharia, sharia!
  Sharia, sharia, sharia!
  Sharia, sharia, sharia!

  Jack Terrible

  Like

 4. Pingback: Laat ze wél lopen! | Rechtsaf doorzee

 5. Elena zegt:

  Sterk verslag,
  Dank daarvoor.
  Waar zijn al die jonge Rotterdammers? om mee te lopen .
  Respect voor alle Pegida mensen.

  Like

 6. Nemesis zegt:

  Dank je Theresa voor dit verslag. Ook met kleine stapjes kom je voorwaarts :DJullie waren weer top.

  Like

 7. SeeMore zegt:

  Ik werd dus rigoureus tegen gehouden. Op FaceBook was de tijdige Pegida info wederom redelijk brak. Aangezien ik een directe Metro verbinding heb tussen mijn woonplaats en station Wilhelminaplein; vind ik het geen optie om over te moeten stappen op andere OV verbindingen om op NS station Lombardijen te geraken. Helaas…

  Like

 8. tjonge zegt:

  hoorde van “jan van” op de nieuwe realist dat een ieder die geen buskaartje kon tonen tegen gehouden werd door de “geweldige politie”.
  ook degenen die dus niet werden toegelaten door de politie en op gepaste afstand bleven kijken werden regelmatig “”geveegd” door de politie.
  .
  .
  ik snap nu wel waarom het pegida-publiek niet wil groeien, het wordt bewust tegengehouden/gefrustreerd door de politie.
  .
  beste theresa, u spreekt telkens over de fantastische medewerking van de politie, ik heb hier ernstige bedenkingen over, over de WERKELIJKE medewerking dus….

  Like

  • Ja, dat zou kunnen, uiteraard. Maar ik kijk in verband hiermee allereerst naar het feit, dat de politie -van Rotterdàm- aan de andere kant even consequent optreedt naar tegendemonstranten en die onmiddellijk inrekent. En ook, dat ze naar de demonstránten toe onveranderlijk vriendelijk blijven. Dat was in Utrecht wel anders!
   Dat van dat buskaartje kan ik niet goed plaatsen: Wordt er echt geen ID-bewijs bedoeld?
   Overigens heb ik al aangegeven, dat ik wel begrijp, dat de aanvangstijden óók als veiligheids-maatstaf worden aangehouden. Ik zeg het nog eens: Als je er zo graag bij wilt zijn, ga dan wat eerder!
   Ik kende die aanvangsttijden toch ook? En ik ben af en toe best een stoethaspel met dat soort dingen,maar tot nu toe heb ik me hierbij nog niet vergist.
   Wie ervoor wil gáán is liever een uur te vroeg, dan vijf minuten over tijd, en dàn wordt je echt niets in de weg gelegd!
   Al zie je het vaak genoeg, ik begrijp niet zoveel van de houding: “Twaalf uur…..? Nou, ja,10 over twaalf zal ook wel goed zijn.”
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

   • SeeMore zegt:

    Neen Theresa. ID bewijs was niet afdoende. Er waren zelfs mensen die helemaal uit Duitsland waren gekomen. Mochten er niet door. Op de FB van Pegida hebben zich al ruim 60 personen beklaagd over het feit dat zij niet doorgelaten werden door die “fantastische” Politie.

    Like

   • tjonge zegt:

    hier het bericht van jan van;
    .

    Jan Van
    19 december 2015 om 15:12

    Het wordt van de gekke, in Nederland, Joost….
    Ik kom net uit R’dam want ik dacht even aanwezig te zijn bij de Pegida demo.
    Niet dus……
    Niet omdat ik 10 minuten ‘laat’ was…., maar omdat “ik geen kaartje van de bus had”.
    De demonstranten mochten blijkbaar alléén naar de Wilhelminapier met de geboden bussen die klaarstonden bij station Lombardijen.

    Nu kom je met een beetje scootmobiel moeilijk een bus in dus ik ging op eigen gelegenheid naar het plein achter de Holland-Amerika lijn…., maar… achter het net gevist!
    Op gepaste afstand konden wij de boel gadeslaan.
    Zo te zien waren er meer busjes, let op, busjes, van de politie dan demonstranten!

    Tot 3x toe werd de plaats waar de toegang-geweigerden verbleven, schoongeveegd.
    Was de eerste maal dat ik ergens ‘geveegd’ werd!

    Zwaar overdreven machtsvertoon en aangezien in de verste verte geen ANTIFA spul te zien was.
    Bij enkele agenten was de frustratie voor deze onzinnigheid waar te nemen.”

    Like

   • noniem zegt:

    Wat tjonge zegt is waar.
    Iedereen die naar het plein wilde komen werd weggestuurd. Net als de vorige keer.
    Geen toegang tot demonstratieplek houd de demonstratie klein. Toegang tot de demo alleen door gebruik gratis bussen was nergens gemeld. Niet bij Pegida facebook pagina, niet bij politie en gemeente. Wie toch naar het plein kwam, moest ID laten zien. Hier werd foto van gemaakt. Daarna weggestuurd.
    Wat is dit? Legitimatieplicht om weggestuurd te worden bij een demonstratieplek? Die compleet afgezet was? En beveiligd door een overmacht aan politie?
    Deze keer werden ook journalisten weggestuurd heb ik gehoord.

    Like

   • tjonge zegt:

    zo zie je maar weer theresa, het “recht” op demonstreren is een wassen neus in nederland, mensen vanuit duitsland en andere die niet de bus genomen hebben en journalisten worden tegen gehouden door onze “meewerkende” politie.
    .
    leuk zo een “demonstratie” voor een eigen select publiekje van 100 man met geen kans om te groeien.
    .
    ook zo leuk dat: “Langs niet veel meer dan enkele kades en veel meer dan 20 minuten zal hij niet in beslag genomen hebben”,
    hoeveel publiek hebben jullie nu kunnen waarnemen op die kades ?
    .
    .
    misschien moet je je maar eens afvragen hoe het kan dat in een zogenaamd “vrij en progressief ” land als nederland een demo op een besloten achteraf niemandsland plekje wordt “toegestaan” uit naam der democratie terwijl in duitsland iedereen vrij op straat kan demonstreren zonder enige vorm van restricties ?

    Like

   • Goed, Heren (Dames en Heren?), dat zal dan best de adder onder het gras zijn en trecht, dat daar werk van gemaakt wordt, misschien moet er zelfs aangifte van gedaan worden, weet ik veel, maar als je dat nu eenmaal wéét, daar blijf ik bij, begin dan met dat te omzéilen, in de eerste plaats door op tijd te komen, ook al ís dat 45 á 60 minuten vroeger. Kom desnoods niet in al te grote groepen, hou het onopvallend tot je de plaats van bestemming hebt bereikt, maar vooral die tijd is essentieel, dan is er ook geen aanleiding voor botsingen met de politie! Ik heb ze tot nu toe immers ook niet gehad?
    En dat is NIET hetzelfde als hielenlikken; dat is wederzijds vertrouwen stimuleren!
    Kost tijd. Maar is op den duur effectief.
    We willen toch zeker op den duur de kit aan ónze kant krijgen, net zoals de opstandelingen in de toenmalige DDR in ’89? Dat bereik je eerder door tàct!
    De AFA zal het om diezelfde reden nóóit lukken: Dat zijn veel te verbeten, stomme honden daarvoor. Des te beter voor óns….ALS we het weten op te brengen.
    http://depatriotten.weebly.com/

    Like

   • @Tjonge: Nu, als jij dat dan zo graag wilt verbeteren, zou ik willen voorstellen: Hou op met griepen vanachter het toetsenbord en loop een volgende keer eens méé!
    Hoeveel ons gezien zullen hebben? Nou, genoeg! Het woord ‘kade’klinkt misschien ‘stil’, maar dat valt in de praktijk behoorlijk mee!
    Met zúlke ogen stonden ze af en toe langs de kant te kijken!
    En eh…. ik weet tamelijk zeker, dat ze van deze of gene reaguurder op die en die site op dat moment n i e t s gemerkt hebben.
    Dus: Kritiek is prachtig, maar alleen als je zelf met een betere suggestie komt.
    http://depatriotten.weebly.com/

    Like

   • SeeMore zegt:

    Theresa…hoe dik is dat blok beton??
    Gaat niet over “op tijd komen” of “griepen achter toetsenbord”.
    Gaat over vrijheid van demonstratie en er gewoon op eigen initiatief naar toe kunnen gaan. Zonder dat je ID gefotografeerd word!!
    In principe hoef je je ID enkel te tonen indien je verdacht word van een strafbaar feit.
    Hoe anders verloopt dit alles in Duitsland.
    https://ejbron.wordpress.com/2015/12/21/30-000-deelnemers-aan-pegida-kerstmanifestatie-merkel-treed-af-grenzen-dicht/#more-104483
    Uw denigrerende houding jegens anderen stuit mij ook tegen de borst.
    “Al zie je het vaak genoeg, ik begrijp niet zoveel van de houding: “Twaalf uur…..? Nou, ja,10 over twaalf zal ook wel goed zijn.”
    U verteld wel eventjes hoe de vork in de steel zit bij een ieder die niet aan uw protocol voldoet.
    U heeft het hier over potentiële demonstranten die ruimschoots op tijd waren, maar niet werden doorgelaten omdat ze niet met de speciale bus waren gekomen. Het hele Lombardijen scenario was door die fijne “kit” van u bedoeld om iedere pegida aanhanger nauwkeurig in kaart te brengen.
    Gefeliciteerd; alle busreizigers hebben nu een piepklein AIVD dossiertje.

    Like

   • @See more, 13.20U.: MIJN protocol? Ik heb niets anders gedaan dan de instructies van de organisatie opvolgen.
    DIE hadden onderhandeld met de gemeente en waren akkoord gegaan met de voorwaarden. Vervolgens laten ze ons via Pegida Nederland op Facebook weten: Om twaalf uur verzamelen op Rotterdam Lombardijen, vanaf half één gelegenheid om met de bussen naar de Wilhelminapier gereden te worden.
    Daarmee is de organisatie akkoord gegaan: Het was vrijwel zeker: Dàt, of geen demonstratie. Iets of niets.
    Dat is niet in de haak, nee. Maar wat had de keuze dàn moeten zijn? Niets?
    Dan maar liever wèl en alle instructies nauwgezet opvolgen, in een poging om bij volgende gelegenheden gaandeweg meer ruimte te creëren. Essentieel daarbij is, te laten zien, dat niet WIJ de moeilijkheden veroorzaken. Dat is óók een doelstelling, om dàt te laten doordringen.
    Het is niet de schuld van Pegida Nederland, dat het zó moet. Degenen, die tenslotte hebben kúnnen deelnemen, hebben de consequenties die dat met zich meebracht, aanvaard. Ook dàt was een keuze. Als U daar niet in mee wenst te gaan is dat úw zaak, maar het gevolg is, dat U uiteindelijk níets heeft kunnen doen.
    Pegida Nederland gelooft, dat het op den duur wèl zin heeft, dús gaan we door. Ook al hebben we dan de pech, dat we in dit “verschrikkelijke” Nederland zitten, dat op dit punt kennelijk een landje met gebruiksaanwijzing is, wat een speciale aanpak vergt.
    Het heeft immers geen zin om daarom maar bij de pakken te gaan neerzitten! Maar als U denkt, een betere methode te weten ga dan gerust uw gang!
    (En op die laatste venijnigheid van dat piepkleine AIVD’dossiertje zal ik dan maar liever even niet ingaan: Als Ú daar veilig voor meent te zijn, veel geluk ermee!)
    http://depatriotten.weebly.com/

    Like

 9. jowitteroos zegt:

  Geweldig verslag weer Theresa. Zo goed dat je er iedere keer weer bent. Hartelijk dank.

  Like

 10. Teunis zegt:

  Betekent die pluim aan het adres van de gemeente dat er ook steun was van Leefbaar Rotterdam, dat in de geest van Pim Fortuyn de stad bestuurt?

  Like

 11. R.Kroonenberg zegt:

  .
  De zeepkist…vrienden…is helaas niet meer
  dàt Volksrecht zijn we nu dus óók verloren
  nou ja, je mag best ergens op ’n kist gaan staan…
  .
  maar niemand krijgt de kans je nog te horen
  zo heeft de Overheid vilein Haar plicht gedaan
  want anders werd je immers in elkaar geslagen ?
  .
  nu kan jouw leven eh. “onbedreigd” fijn verder gaan
  zijn er in dit verband wellicht nog interessante vragen ?
  U zwijgt gelukkig allemaal…dus dank U zeer !
  .
  Zorg dat je ‘t komende TV-succes niet mist…:
  BOER ZOEKT KIST !
  .
  Jasterke
  .

  Like

 12. José zegt:

  Zaterdagmorgen rond half twaalf waren mijn man, dochter en ik op de Wilhelminapier. We konden zonder problemen doorrijden en hadden een parkeerplek op een invalidenplaats vlak bij de demoplek. Mevrouw Raffie Chohan en een paar ordebewakers waren al aanwezig, we hebben meer dan een uur over van alles en nog wat met elkaar gesproken, zelfs de politie stond hier meerdere keren bij. Waarschijnlijk was de toegang van de pier vanaf twaalf uur niet meer mogelijk wat heel wat frustratie heeft opgeleverd bij veel mensen die wèl aanwezig hadden willen zijn, zie de link naar de Facebooksite van Pegida hieronder!
  Het lange staan eiste echter zijn tol wat zich tijdens de mars wreekte en ik met rugpijn moest afhaken, helaas! Wij werden wèl door een agente naar de auto gebracht, niemand mocht zomaar uit de demogroep stappen, we waren helemaal omsingeld door politie en achter de stoet reden zelfs politiebusjes mee! Mijn man en dochter wilden echter nog wel verder aanwezig zijn maar helaas, alles was hermetisch afgesloten, ze kwamen er niet meer bij!
  Gelukkig hebben wij het laatste stukje in je prachtige verslag kunnen lezen en gezien dat wij maar een klein stukje gemist hebben. De politie was zeer correct, op één incident na. Een jongeman, die een sjaal van Pegida voor zijn mond had, werd meegenomen en uitgebreid gefouilleerd. Er was helemaal gèèn reden dat dit gerechtvaardigd was, tenzij de politie dit als gezichtsbedekking zag??!!.
  Met het tegenhouden van de mensen die bij de demo aanwezig wilden zijn, wordt wèl de indruk gewekt dat dit ‘afgesproken’ werk is om de groep Pegida demonstranten maar zo klein mogelijk te houden in de hoop dat het dan wel zal doodbloeden.
  Gevraagd waar de volgende demo gehouden wordt, waarschijnlijk in het oosten van het land. Als het maar enigszins kan, zullen wij er zeker weer bij zijn!!!

  Al met al was het een geslaagde demonstratie die wèl meer aanhangers nodig heeft de volgende keer!!!!

  Martin Trell 500 km and 8 Hours for nothing! The police did not let us pass.
  I came from Germany to Utrecht (11. octobre, 8. november) and to Rotterdam (29. november).
  Last time in Rotterdam we had no ………………………………………………….
  19 december om 9:21

  Like

 13. joopklepzeiker zegt:

  Wat zijn we toch een braaf volkje !

  Maar H/T voor de aanwezigen

  Komen er herinneringen naar boven over een demo in Brussel een hele tijd geleden, met o.a Cor de SNOR en nog een paar oudgedienden .

  Like

 14. tjonge zegt:

  beste theresa, het is geen kritiek op jou !
  het is kritiek op de politie/overheid die er alles op slinkse wijze er aan doet om pegida nederland klein te houden !!
  .
  waarom lopen ze in duitsland, polen en vele andere landen WEL zonder restrictie,s over straat ?
  .
  .
  “demonstreren mag, maar met je rug tegen de muur”…..

  Like

  • Dan is het aan ons om daar ook híer verandering in te brengen.
   En dat kan om te beginnen door bepaalde strategieën op tactische wijze te omzeilen, om te beginnen door OP TIJD (Lees: veel te vroeg) aanwezig te zijn.
   Je instellen op zo’n dag en vervolgens éven eerder je bed uit en op weg.
   Best te doen: Als een kneus als ik, die niet eens een auto heeft, het kan, waarom anderen dan niet?
   Heb je dat er niet voor over…..tja, einde verhaal dan.
   En met meesmuilende beschouwingen-achteraf, hoe vreselijk we in dit land aan banden worden gelegd, komen we niet verder; DOE daar dan iets aan, bedenk elke keer iets, wat ons een stap verder brengt!
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

   • tjonge zegt:

    “En met meesmuilende beschouwingen-achteraf, hoe vreselijk we in dit land aan banden worden gelegd, komen we niet verder”
    .
    hou eens ff op theresa, snap best dat je gedreven bent dat pegida een groot succes wordt, en dat ben ik ook !!!! maar mag ik dan niet meer constateren dat we zitten met een corrupte politie/overheid ?
    .
    u loopt enkel halleluja te zingen over uw “kit”, ik hoor en lees heel andere geluiden !
    .
    laat mij ff lekker constateren wat ik wil aub ?

    Like

   • @Tjonge, 1.42 u.: Ophouden? Ik zou even rechtstreeks hetzelfde aan jou kunnen vragen. Maar ik vind, dat ik daar het recht niet toe heb en daarom zul je een dergelijk bevel aan mijn kant niet lezen.
    Niemand verbiedt jou, te constateren, wat je wilt, maar als ik of wie dan ook denkt, daar wat tegenin te kunnen brengen, heeft hij dat recht evenzeer.
    Lees anders mijn comment van vanmorgen vroeg nog maar eens en ik herhaal het omdat het mijn eerlijke mening is: Als je echt recht van spreken wilt hebben, loop dan eerst eens één keer, één keer maar, zelf mee.Daarná kunnen we verder praten.
    http://depatriotten.weebly.com/

    Like

   • tjonge zegt:

    “Als je echt recht van spreken wilt hebben”
    .
    sorry hoor theresa, uw broek wordt een paar maatjes te groot neem ik aan ?
    ik reageer zoals ik reageren wil, de enige die hier op ejbron daar over gaat is de hr bron !
    .
    nogmaals, ik begrijp uw gedrevenheid jegens pegida, maar ga eens ff lekker met iemand anders oorlog zoeken die commentaar heeft op de overheid, niet met mij.
    .
    nu klaar er mee.

    Like

   • @Tjonge, 14.45u.: Goed zo, ik ook.
    Het is toevallig een realiteit, waar je niet omheen kunt: Je hebt recht van spreken zodra je het een keer serieus geprobeerd hebt.
    Als je zó graag ziet, dat Pegida zich sterk genoeg manifesteert om niet langer weggestopt te kúnnen worden, zo sterk dat niemand er omheen kan, alle slinkse pogingen van de overheid ten spijt, loop dan méé, stimuleer ànderen om mee te lopen en blijf dat doen, als je kunt: Een beweging krijgt meer speling naarmate men minder om haar heen kan!
    En tevens: Als je daarbij uit eigen ervaring op dingen stuit, die je niet vindt deugen, kun je dat meteen veel concreter bespréken.
    Kennelijk komt die realiteit bij jou zó hard aan, dat je niet anders weet, hóe er op te reageren,dan grof te worden. Jouw probleem dan: Ik ben nu inderdaad óók uitgepraat.
    http://depatriotten.weebly.com/

    Like

 15. Tom Hendrix zegt:

  Mooi verslag Theresa, hulde! Ik sta volledig achter Pegida.

  Like

 16. Rapunzel zegt:

  Ben helaas een stuk minder enthousiast over de politie.

  Tot nog toe geprobeerd bij alle vier Pegida demonstraties aanwezig te zijn en

  dat is maar 1 keer gelukt, in Rotterdam bij de Erasmusbrug.

  En dat komt niet omdat ik te stom zou zijn om ergens op tijd te komen.

  In Utrecht de eerste keer kwam je er niet bij al was je op tijd, de tweede keer

  was de afslag van de snelweg richting Hogeland park afgezet door de politie waardoor

  je verder moest rijden en een alternatieve route moest nemen dwars door de stad.

  Ja, dan ben je te laat ja, met dank aan de politie en Jan van Zanen.

  Zaterdag was ik voor twaalven al op de Wilhelmina pier. Daar aangekomen werd ik door agenten aangesproken en die wisten mij te vertellen dat ik er niet bij zou mogen lopen/staan tenzij ik

  met de tram naar station Lombardijen zou reizen om daar op de bus te stappen naar de Wilhemina pier.

  Waar ik al was. Yo.

  Dat doe ik dus niet. De twee agenten die me aanspraken leken nog wel een beetje welwillend om een oogje toe te knijpen. Ze vroegen of ik me kon legitimeren en hebben denk ik even gecontroleerd of ik een bekende van de politie ben. Nee dus.

  Helaas moesten zij aan een meerdere vragen of ik er bij zou mogen en dat was een stramme befehl is befehl man (een pré als je hogerop wil komen bij de kit) dus dat ging niet door. Ik moest en zou naar Lombardijen en met de bus terug.

  Mijn auto stond in een parkeergarage op de Wilhelmina pier en ik zag het al voor me dat ik na afloop ook weer in die bus gepropt zou worden, terug naar Lombardijen en dan maar zien hoe weer bij mijn auto te komen.

  Waar ik woon is het OV ruk met een rietje en ik blijf er dan ook verre van. Hier haal je je rijbewijs als je 18 bent, je zorgt dat je een auto onder je reet hebt en tot voor kort kon je dan overal komen waar je wezen wilde.

  Ik ben niet van plan dat stukje vrijheid op te offeren door in Aboutalebs bussen te gaan zitten.

  Overigens was ik alleen, zonder vlag/spandoek/cartoons, ik ben 1.65 en weeg nog geen 60 kilo, ik droeg gewone vrouwenkleertjes en was slechts gewapend met een koekblik Brownies, ik heb een blanco strafblad en je maakt mij niet wijs dat die boomlange agenten ook maar een seconde gedacht hebben dat ik een serieuze bedreiging zou zijn voor wie dan ook.

  Het idee dat je wel iets gedaan of gelaten zal hebben als je weggestuurd werd vind ik dan ook flauwekul.

  Onze enige “zonde” was dat we met eigen vervoer waren gekomen en ik zou niet weten waarom dat niet zou mogen.

  Het is hoog tijd dat Aboutaleb eens probeert bij ons in een goed blaadje te komen en het mogelijk maakt dat we zonder allerlei tegenwerking een Pegida demo bij kunnen wonen.

  Like

  • Aboutaleb? Vergeet U dat maar! Er is maar een manier waarop die kl..tz.k af en toe probéért, bij autochtonen in een goed blaadje te komen en dat is door ze zand in de ogen te strooien door middel van mooie (taqiyya)praatjes!
   Richt U vooral niet op hèm: Het is boter aan de galg gesmeerd!
   Maar als ik uw pogingen zo nalees, zou ik tóch zeggen: Als U zich een volgende keer nu eens strikt houdt aan de plek, die Edwin aangeeft als verzamelplaats, en U zorgt er tevens voor, daar ruim op tijd te zijn…..Goed, ik geef toe: Dan wordt het vooralsnog de bus, maar U kunt het ook zó zien, dat, wat goed genoeg is voor onze wóórdvoerder -Edwin dus- eveneens goed genoeg is voor óns. Dat oprekken van de mogelijkheden moet langzamerhand komen.
   Als het niet kan, zoals het moet…..dan moet het maar, zoals het kàn. Je kúnt je daartegen verzetten, maar in je eentje win je het niet.
   Daarom zal de AFA het nóóit winnen. Wij misschien wel…..Zolang we het tactisch spelen zónder ons te distantiëren van het uiteindelijke doel: Demonstreren als gröep.

   Like

   • tjonge zegt:

    volhouden hoor theresa, en blijven volhouden dat de “kit” op uw hand is !!!
    man man man *vrouw), zie toch eens in dat de pliesie/overheid pegida aan alle MOGELIJKE kanten tegen werkt !
    .
    en dat probeer ik u nou de hele tijd te vertellen, alleen het wil niet indalen !
    .
    zeg ik hier mee dat je niet naar pegida moet gaan ? NEE !!! er moeten zoveel mogelijk mensen gaan !
    .
    wil ik enkel kenbaar maken dat we in een bananenrepubliek leven ? JA!!!!!!
    en dat was mijn enige punt….

    Like

  • delamontagne zegt:

   Alles, maar dan ook alles zullen ze er aan doen om het de deelnemers zo MOEILIJK mogelijk te maken.
   Waarom naar station Lombardijen en dan in bussen, wat een achterlijkheid. En omslachtig.
   Centraal Station en dan de metro, duurt nog geen 10 minuten van Centraal naar Wilhelmina-pier.
   Zou “Abu”er achter zitten [ dat moeilijk maken ] ?

   Like

   • Daar kunt U dónder op zeggen! Maar het is dan ook zaak, om de kit -door hun eigen ervaringen- te laten inzien, wat een quatsch dat is en dat die moslim zo handelt omdat hij z’n eigen agenda heeft.
    In de voormalige DDR heeft de politie het óók door eigen ervaring leren inzien; een proces van járen is dat geweest. maar tenslotte, in ’89, was het kwartje toch gevallen en kón hun toenmalige “overheid” ze wat!
    Kan hier ook, maar vraagt tijd en geduld.
    Dan kun je paniekerig gaan tegenwerpen, dat we dat geen van beide hebben, maar dan sta je voor de keuze: Blijven proberen of ópgeven.
    En dat dat laatste zéker niets brengt, behoeft geen betoog!
    http://depatriotten.weebly.com/

    Like

   • delamontagne zegt:

    Toen ik de eerste zinnen van Uw verslag las, dacht ik gelijk:”Wat vreemd, Lombardijen”.
    Terwijl Wilhelmina-pier zowat in centrum is.
    Lombardijen is rand van R,dam Zuid.
    Werd ooit [ op radio Rijnmond ], door een “allochtoon”- raadslid “een wijk in de OVERGANG” genoemd.
    Hij bedoelde toen: daar trekken de R,dammers weg en de allo,s binnen.
    Meer dan 30 jaar geleden en ik ergerde mij er toen al aan.
    Ik had al de reacties van andere reageerders nog niet gelezen, dus mijn achterdocht voor Abu,s gebod voor dat vervoer, had ik toch een goede intuïtie.
    In mijn jeugd heb ik al die omgeving goed gekend. Weten de mensen dat ooit in de jaren ,50 er vanaf de Wilhelmina-pier, de H.A.L., er 10.000 den NL_-ders zijn geëmigreerd naar US.en Canada.
    Vanaf de ander zijde rivier ( R,damse Lloyd ) gingen er emigranten-boten naar Nieuw Zeeland en Australië.
    Het land was toen “overvol” ook volgens de toenmalige keunegin.
    10 miljoen inwoners en nu 17 en de meest achterlijken worden binnengehaald.
    [ op de apothekers, specialisten en neurologen na uiteraard.
    Ik wens U en alle volhouders voor PEGIDA , veel moed en sterkte toe.

    Like

   • tjonge zegt:

    “In de voormalige DDR heeft de politie het óók door eigen ervaring leren inzien; een proces van járen is dat geweest. maar tenslotte, in ’89, was het kwartje toch gevallen en kón hun toenmalige “overheid” ze wat!”
    .
    nog ff en dan gaat u ons vertellen dat de ddr-politie de doorslag was voor het vallen van de muur ?
    tjonge jonge jonge, hoeveel onzin moet een mens erbij halen om een mening kracht bij te zetten ?

    Like

 17. Elena zegt:

  Gatverdamme…dat filmpje. de manier .waarop die agente naar die baardmans loopt.
  Zal zeker weten geen Joodse man geweest zijn.

  Like

 18. Helena zegt:

  Lieve Theresa, wat hebben we weer genoten van je verslag en van je aanwezigheid gisteren! Dankzij jou wordt het ware Pegida verhaal openbaar, we zijn super blij dat je er iedere keer weer bij bent en de moeite neemt om met de trein die lange lastige reis te ondernemen, daar kan een ieder een voorbeeld aan nemen! We zullen er de volgende keer natuurlijk ook weer bij zijn en wellicht met meer mensen, we doen ons best om de Pegida boodschap te uit te dragen mede door jouw verslag te delen, met positieve reacties tot gevolg. Tot ziens en alle goeds toegewenst. Groetjes van Helena en Ton

  Like

  • Kijk, Helena: deze reactie van jou is nog eens extra waardevol omdat:
   -Ton en jij, hoewel toch ook met de auto gekomen, er in geslaagd zijn, -net als ik- overal dóórgelaten te worden en niets gemist te hebben;
   -jullie toch ook, tot de mensen behoren, die besloten hebben, het te doen zoals het kán, bij gebrek aan de mogelijkheid om het te doen, zoals je wílt;
   -en er desondanks tóch een positief gevoel aan over weten te houden en het besef, dat het wel degelijk allemaal ergens toe díent!
   Ik hoop, dat menigeen, die deze reactie van jou leest, hem ter harte neemt en zich realiseert, dat je het ook zó kunt zien.
   (En als je intussen sommige andere comments hier hebt gelezen, weet je, wat ik daarmee bedoel.)
   Heel hartelijk dank: Jullie zijn prachtmensen!
   Groetjes terug van Theresa!
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

 19. reageerbuis zegt:

  Theresa, veel dank voor je verslag. Ik kon niet ter plaatse komen. De trein had al in het Oosten van het land vertraging en als ik nóg eerder van huis zou zijn gegaan, had ik het wellicht niet vol kunnen houden. In Rotterdam stond ik voor het dilemma: óf doorreizen naar Lombardijen met het risico dat de bussen al zouden zijn vertrokken, óf direct naar de Wilhelminapier. Ik gokte op het tweede, omdat in Utrecht bij het station de bussen ook weg waren en ik me lopend nog bij de groep in het Hogelandse Park had kunnen voegen, zij het na een omtrekkende beweging, omdat een cordon agenten me bij de overweg niet doorlieten. Net als toen vroeg ik een van de agenten aan het begin van de pier de weg naar de plaats van samenkomst. Dat had ik misschien beter niet kunnen doen want ik mocht er niet door. Langzaam groeide er een groepje met dezelfde ervaring. We konden nog zwaaien naar de bussen toen ze voorbijreden en hoopten dat we in ieder geval de “mars” nog zouden zien langskomen, maar nee! Ik kan het dan ook geen demonstratie vinden want demonstreren betekent iets aan anderen laten zien.
  Ik ben niet positief over de politie. We werden enkele keren aangemaand om ergens anders te gaan staan, identiteitsbewijzen werden opgevraagd en langdurig bestudeerd en een politieauto reed tot twee keer toe zonder waarschuwing hinderlijk met spatbord en buitenspiegel langzaam tegen een of twee mensen van ons groepje aan. Volgende keer er echt bij te kunnen zijn.

  Like

 20. Rapunzel zegt:

  Theresa, dat oprekken van de mogelijkheden zie ik dus niet gebeuren.
  Bij de Erasmusbrug mocht je er wel bij als je met de auto kwam en rara politiepet paar weken
  later op de Wilhelmina pier niet. Dan moet je opeens verplicht met de bussen.
  Dat is achteruitgang in mijn boekje.
  Overigens kan ik er wel van genieten hoor, als ik als vrouwtje van 3 turven hoog blijkbaar zo’n lastpak ben dat er drie agenten aan te pas moeten komen om mij in de smiezen te houden.
  We hebben gezellig staan kletsen en ach, ik kreeg de indruk dat zij ooit ook een ietwat heldhaftiger beeld hadden van politiewerk dan vrouwtjes uit de provincie ergens wegsturen.

  Ik ga er maar vanuit dat we alle mensen nodig hebben bij Pegida, degenen die met de bussen komen maar anderen die zich verzetten tegen flauwekul regeltjes en betutteling net zo goed.

  Opdat men niet gaat denken dat het normaal is dat je in bussen aan- en afgevoerd wordt op een demonstratie.

  Like

  • tjonge zegt:

   “Opdat men niet gaat denken dat het normaal is dat je in bussen aan- en afgevoerd wordt op een demonstratie.”
   .
   precies !!
   maar dat schijnt er niet in te willen bij sommigen, want die gaan denken dat je negatief bent of anti pegida.
   .
   waarom kan je in voormalige oostbloklanden/dutsland wel simpel op straat demonstreren en in nederland alleen maar onder allerlei voorwaarden ?
   .
   rest my case….

   Like

   • Het wil er best in en het is ook reëel om dat aan de orde te stellen, maar daarover moet je niet bij Pegida Nederland gaan griepen; niet bij de deelnemers noch bij de organisatie: Die stuiten er telkens weer op en doen wat ze kunnen.
    Als je deze tendens signaleert, en je ergert je er aan, denk dan samen met ons na, hóe dat doorbróken kan worden. En begín met één keer zèlf deel te nemen, dan heb je tenminste recht van spreken!
    En geen drogredenen gaan aanhalen van ik-heb-het-wel-geprobeerd-maar-ik-kwam-er-niet-door, want waarom heeft een stoethaspel als ik -wat ik af en toe best bèn- er dan al vier of vijf keer totaal geen moeite mee gehad? Ik zeg je: Wat ik aan het begin van dit verslag geschreven heb, over mijn ID-bewijs, dat is voor mij de àllereerste keer geweest in vier of vijf demonstraties. En nóg moest ik het die juut bijna uit zijn strót trekken!
    En waaróm? Omdat hij zelf ook wel zag, dat er feitelijk geen aanleiding voor bestond: Ik deed immers niets strafbaars! Wie het doet zoals ik -ruim voor de vastgestelde tijd aanwezig zijn en niet erná- heeft wat dat betreft het pleit al gewonnen.
    En die bussen, ja, als je het mij vraagt zijn ze daarmee begonnen nà Pro Patria, in Augustus vorig jaar: bij die demo-zelf was daar nog geen sprake van. Bij Asje Bello’s demo, ook in Den Haag, trouwens evenmin. Een wet van Meden en Perzen is het dus nog n i e t , als je het zó bekijkt.
    Maar goed, jij -en Rapunzel- hebben gelijk, dat het aangekaart moet worden, maar doe dat dan bij de g o e i e n .
    Nu ik er zo over nadenk, lijkt het me wel wat om de PVV (Geert) over te mailen; ga ik misschien ook wel doen, om te beginnen.
    Maar als het jullie zo dwars zit, had je dat zelf óók kunnen doen, in plaats van het afreageren op mensen, die roeien met de riemen, die ze nu eenmaal hèbben.
    http://depatriotten.weebly.com/

    Like

   • tjonge zegt:

    theresa, is nou de 2e keer dat u zegt dat ik “loop te griepen”, en dan ook nog eens bij pegida nederland ?
    .
    weet niet wat het woord “griepen” inhoudt, maar als ik moet gokken dan zal het zeuren of zeiken zijn.
    punt 1; ik zeur en zeik niet, ik lees en constateer andermans reactie en trek daar conclusies uit en deel dat hier op ejbron op het corresponderende topic .
    punt 2; ik citeer, “daarover moet je niet bij Pegida Nederland gaan griepen”, huh, volgens mij reageer ik toch echt op de site van ejbron ?
    punt 3; uw wensdenken dat de politie/overheden aan pegida,s kant staan is en blijft ook alleen maar wensdenken, of denkt u nou werkelijk dat het slagen van pegida afhangt van de autoriteiten ? think again ! het is toch echt het volk dat pegida groot moet maken.
    .
    zo, nou ben ik uitgegriept, en ik hoop dat pegida nederland heel groot mag worden.

    Like

   • tjonge zegt:

    “Maar als het jullie zo dwars zit, had je dat zelf óók kunnen doen, in plaats van het afreageren op mensen, die roeien met de riemen, die ze nu eenmaal hèbben.”
    .
    theresa, m.i. vat je de aanmerkingen persoonlijk op, terwijl niemand aanmerkingen heeft over pegida nederland of de organisatie.
    de mensen hier op dit topic die kritiek hebben, hebben enkel kritiek op de politie/overheid EN daarmede op degene die de politie/overheid loopt te verdedigen.
    .
    dus niemand heeft kritiek op pegida maar wel op jouw struisvogelgedrag/het likken jegens de politie.

    Like

   • @Tjonge: Dit lees ik nú nog weer eens.
    Ik was al van plan, niet meer te reageren, maar dít kan toch niet onbesproken blijven.
    “Likken.” Dan doet Edwin dat zeker ook? En Raffie ook?
    Weet je, hoe je het ook heel goed kunt noemen?
    Tàct. Pegida blijft zoveel mogelijk on speaking terms met de politie, já.
    Die àndere houding laten we aan de AFA over, als het jou hetzelfde is.
    En moet j i j zien, wie er op den duur aan het langste eind trekt.
    Daarnaast: we wíllen ook niet anders: Pegida is een nationalisische búrgerbeweging, geen anarchistische club.
    Dat is het verschil, snap je?
    http://depatriotten.weebly.com/

    Like

 21. Jan zegt:

  Theresa allereerst bedankt voor het levendige verslag wat je hebt geschreven. Het was de eerste keer dat ik in de gelegenheid was om aan een demonstratie van PEGIDA deel te nemen. De volgende keer zal ik er, als ik niet moet werken, zeker weer bij zijn. Soms word ik moedeloos als ik zie hoe dit land door de boven ons gestelden naar de verdommenis wordt geholpen en vraag me af of we het tij nog kunnen keren. Niets doen is echter geen optie en ik hoop dan ook dat PEGIDA gaat groeien zodat ze in Den Haag eindelijk eens door krijgen dat er iets moet veranderen.

  Like

 22. tjonge zegt:

  theresa, toch knap dat u mij grof noemt jegens u ?
  mijn geheugen laat mij even in de steek maar kunt u een voorbeeld geven waar ik grof geworden ben tegen u op dit topic ?
  .
  daarentegen kan ik wel een paar opmerkingen uwerzijds herinneren naar mij toe die mijn wenkbrauwen doen fronsen.
  .
  .
  tenslotte, even kort resumerend,
  u vindt het blijkbaar nodig om de politie/overheden de hand boven het hoofd te houden, en wensdenkt dat de politie/overheden op de hand van pegida is ?
  als uw zo een stelling neemt, wees dan voorbereid op kritiek, want we zitten hier op een site die niet alleen anti islam is maar ook zeer kritisch op overheden is.
  .
  dus misschien wat beter reageren op kritiek ipv om je heen te gaan slaan met antwoorden van “meesmuien”, “griepen”, “recht van spreken” ed ?
  word ik ook niet echt positief van…..

  Like

  • Het zijn gewone Nederlandse woorden. Misschien komen ze bij jou aanvallend over, maar ze zijn in beginsel zeker niet specifiek bedoeld om te kwetsen.
   Zeker in de derde persoon zou niemand op het idee komen, als hij ze las.
   Dit is nu de twééde, dat geef ik wel toe.
   Maar als jij daardoor zó geraakt wordt, geldt voor jou misschien wel hetzelfde, wat jij mij verwijt van dat “beter reageren op kritiek.” Tja, dan is het een kwestie van “De pot verwijt de ketel.”
   En het is maar, wat jij “zeer kritisch op overheden zijn” noemt. Ik zou, als ik jou was, niet de fout maken, om te denken, dat de héle site daar hetzelfde in staat als jij.
   Daarnaast hèb ik gereageerd op jouw kritiek. Als je de moeite neemt om al mijn comments nog eens na te lezen, haal je dat er wel uit.
   Maar dat zag jij niet, omdat je viel over een paar hard overkomende woorden.
   Ik weet van mezelf, dat ik soms wat lichtgeraakt ben, maar tjongejonge, jij bent het óók…..tjonge.
   Pegida Nederland staat op haar eigen manier in die ‘kritische houding’ t.a.v. overheden, een manier, die denkelijk is afgeleid van die van de Duitse Pegida. Een manier, die ik zo langzamerhand denk, te doorgronden en waar ik me in kan vinden; dat zeg ik je hierbij eerlijk.
   Kritisch…..maar niet op de manier van de AFA, die alleen maar systemen uit haar voegen wil lichten.
   Dat is zéker niet de doelstelling van Pegida. Trouwens, óók niet die van de PVV of van Wilders, vergis je daar niet in.
   Als jij denkt dat ‘islamkritisch’ synoniem is aan ‘je afzetten tegen alle vormen van overheid’ dan vrees ik toch echt, dat je daar een klein beetje naast zit.
   Zo heb ik de meeste mensen op de site ook helemaal niet leren kennen, moet ik zeggen.
   Nou, ik zou zeggen: Laat dàt nou maar even rustig bezinken. En een goede raad: Werp eens een kritische ‘zelfblik’ op je ‘blik:’ Misschien zie je sommige dingen wel een beetje stàr.
   Succes ermee…..tjonge.
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

   • tjonge zegt:

    ik geef het op theresa, je hebt het voor elkaar.
    ik heb nog nooit zoveel onzinnige jij-bakken gelezen als in deze laatste reactie.
    daarbij worden er ook nogal allerlei beweringen in mijn mond gelegd die ik nergens zeg of beweer.
    .
    hou vol, je komt er wel.
    en nu ben ik er echt klaar mee, mits u niet weer met allerlei onzin aankomt, want dan voel ik mij toch weer verplicht er op terug te reageren.
    .
    desondanks onze “aanvaring” waardeer ik uw geschreven verslagen over pegida e.d. ten zeerste (maar daar ging het ook niet om wat mij betreft).
    .
    prettige avond verder….

    Like

 23. Rapunzel zegt:

  Dit staat op de Facebookpagina van Pegida:

  —————–

  Wij bedanken iedereen die ons heeft geholpen, bezocht en ondersteund.

  Spijtig te horen van inmiddels meer als 60 Mensen dat het niet mogelijk was om bij onze demonstratie te geraken, dat gaan we de volgende demonstratie anders oplossen.
  —————-

  Inmiddels begrijp ik wat beter waar het misging.

  Zoals denk ik wel meer mensen zit ik niet op Facebook, aankondiging van Pegida demonstraties

  lees ik hier of op Twitter.

  Op de aankondiging stond: demo op de Wilhelmina pier, 1 uur 19 december.

  Eronder stond ook dat je kon verzamelen bij Lombardijen en vandaar met bussen naar de pier

  kon.

  Maar niet dat de mensen uit de bussen de enigen waren die op de pier mochten.

  Omdat het bij de Erasmusbrug geen probleem was bij aanvang van de demo aan te sluiten als je niet

  met de bussen kwam gingen veel mensen er vanuit dat dat ook deze keer zou kunnen.

  Niet dus.
  Het werd kennelijk te druk.
  Erg jammer dat het zo moet.

  Mocht het nog eens op de Wilhelmina pier zijn hoop ik een Pegida sjaal te hebben zodat ik voor anderen
  herkenbaar ben, ik zou nog eens graag een bak koffie drinken in Hotel New-York voor er een shoarmatent of belwinkel van gemaakt wordt.
  Dat demonstreren wordt dan weer niks natuurlijk want ik stap nog steeds niet in die Aboutaleb bussen.

  Maar dan kunnen we wel de befaamde chocolate-chips cookies eten die ze bij New-York hebben.
  En kijkend over het water overwegen om te emigreren….

  Like

  • tjonge zegt:

   zou dat nou bewust gekozen zijn die Wilhelminapier, met het oog op haar emigratie verleden ?
   ik bedoel, misschien wil aboutaleb wel heel stilletjes en ironisch een signaal afgeven aan de pegida aanhangers.
   zo van…. als het jullie het niet zint, emigreer/rot dan naar een ander land.
   .
   natuurlijk ver gezocht en overdreven, maar toch een fractie van een seconde mijn gedachte 🙂
   .
   heb gekkere dingen meegemaakt…..

   Like

 24. Rapunzel zegt:

  Zou best kunnen Tjonge!
  Merkel heeft dacht ik ook al tegen de autochtone Duitsers gezegd dat ze op kunnen rotten als het ze niet aanstaat.
  Zweedse vrouwen die niet van plan zijn in een steegje te eindigen na een groepsverkrachting maken ook al dat ze daar wegkomen.
  Nog een probleem wat de roverheden in de Westerse landen niet wensen te zien.
  Vooral jonge mensen die iets kunnen zullen bedanken voor het kromliggen voor zoveel koekoeksjongen en de omvolking ontvluchten.
  Hongarije bijvoorbeeld is een prachtig land, ruimte zat, voor wat je hier voor een flatje 3 hoog
  neertelt koop je daar een landgoed.
  Ik ben er zeker van dat welwillende mensen van alle gezindten vrijplaatsen gaan bouwen, weg van de allahfans en ex-moslims voorop!
  Fijn uit het buitenland bekijken hoe het de “laat ze niet lopen” luitjes vergaat als ze hier alleen achtergebleven zijn met de 5de colonne.

  Like

 25. joopklepzeiker zegt:

  Het brave volkje moet nog HEEL veel leren .

  zoals demonstreren !

  Wat iets anders is dan identificeren .

  Geliked door 1 persoon

  • Nou, Joop, ik zou zeggen: Wend je tot de organisatie van Pegida Nederland via facebook, bied aan om met ze in overleg te treden over hoe het ècht moet en, belangrijk: Kom, zo dat wordt aanvaard, de eerstvolgende keer in eigen persoon demonstreren. Door méé te lopen, dus, weet je wel?
   Geen wóórden, maar daden, zo luidt een bekend parool.
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

   • joopklepzeiker zegt:

    Allerbeste poppedop, ik was al bezig met deze materie toen jij nog moest ontwaken uit je lethargie.

    De methode om druk uit te oefenen is ZO HEEL erg eenvoudig, dat langzamerhand het toch ook bij velen moet zijn doorgedrongen, indien dat niet het geval is , is alles geheel nutteloos, en willen de zombies zich lekker blijven wentelen in hun zombie bestaan.

    Dan moet het maar erger worden, totdat ze wakker worden geschud door de pragmatische zintuiglijke ervaringen als zijnde het leerproces , bij het ontbreken van een intellectueel proces.

    De voorhanden zijnde methoden zijn algemeen bekend en vele male toegepast in het verleden, maar gezien het ontbreken van een intellectueel proces schijnen die niet meer bekend te zijn onder de bevolking .

    Daarom moet het leerproces overnieuw plaatsvinden, ook bij Pegida ( welk ik een warm hart toedraagt ) .
    Persoonlijk heb ik echt geen behoeft om aan dat neo leerproces mee te doen, ik ben nog bekend met de oude erg effectieve methoden .

    Verder :

    De plicht tot identificatie is allen geldig in geval van geweld of calamiteiten, maar als een persoon gewoon even lekker een richting op wandelt is er geen enkele reden voor welke politie agent dan ook om je te bevragen waar heen je gaat en je te verplichten te identificeren.

    GA GVD eerst maar eens je rechten uit pluizen, voordat je ook maar over denkt om iets te organiseren .

    De identificatieplicht houdt in dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie daar om vraagt. Ook andere ambtenaren die toezicht houden op de naleving van wetten, kunnen u vragen om een geldig identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld boswachters, belastinginspecteurs en milieu-inspecteurs. De identificatieplicht geeft de politie of toezichthouders niet de bevoegdheid zonder reden uw identiteit te controleren.

    Strafbaar zonder identiteitsbewijs

    Als u geen origineel en geldig identiteitsbewijs kunt of wilt laten zien, bent u strafbaar. U loopt het risico op een boete. Dit staat in de Wet op de uitgebreide identificatieplicht.
    Toonplicht of draagplicht

    U heeft geen draagplicht, alleen een toonplicht. Omdat u het identiteitsbewijs verplicht moet kunnen tonen, betekent het in de praktijk dat u altijd een identiteitsbewijs bij u moet dragen. Het verschil tussen een draagplicht en een toonplicht is dat de politie bij een draagplicht bevoegd zou zijn u ook zonder reden aan te houden om uw identiteit te controleren.

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/vraag-en-antwoord/wat-is-de-identificatieplicht

    Weiger je bestemming op te geven en je te identificeren , er is geen enkele reden toe , je wandelt immers lekker in een richting en dat is nog steeds niet verboden, breng dit desnoods tot aan de rechter indien je rechten geschonden worden .

    Wees weerbaar !

    Meelopen, nee echt niet , ben de kleuterspeelplaats een heel lange tijd geleden ontgroeid.

    De jaren 70 van de vorige eeuw laten zien waar de werkelijke macht van de burger zich verschuild .

    Like

 26. joopklepzeiker zegt:

  Ik heb geen enkel bedoeling je te ontmoedigen allen maar de bedoeling het wat anders te gaan spelen, iets leren vanuit onze geschiedenis .

  Like

 27. joopklepzeiker zegt:

  Puur persoonlijk vind ik dat dit nieuw leerproces MOET plaatsvinden !
  En zolang dat niet heeft plaatsgevonden blijf ik gewoon de gebeurtenissen aanzien als een reiziger in de trein van de geschiedenis , maar ik wens je wel ALLE succes toe .

  Like

 28. tommiehendriks zegt:

  11 okt.—-Utrecht, Vredenburg————–350 demonstranten
  8 nov.—Utrecht, Oorsprongpark———-220
  29 nov.—R’dam, onder de Erasmusbrug-130
  13 dec.—R’dam, op de Wilhelminapier—–70
  Het afknijpbeleid van de heren burgemeesters werkt: beknotten en uithollen van het demonstratierecht.

  Like

 29. wauso zegt:

  Hoe naar ze ook overkomen. De Politieagent treft geen blaam ! Dat zijn kornuiten die op het eind van de maand Euro 2.000 (nacht/avond diensten) krijgen en enkel te luisteren hebben naar hun boven gestelden. En dat zijn nu precies de mensen waar ik steeds op doel. Aboutaleb liet heel duidelijk zijn PvdA politieke afkomst zien. Daarnaast is de Takkiyya boy ook nog een marokkaan. Deze kornuit heeft vele petten op, maar niet 1 pet past bij de gewone Autochtone Nederlandse burger. De PvdA en VVD zijn met Burgemeesters en hun vrienden bij het O.M. bezig met intimideren en dreigen van Pegida gangers (lees PVV stemmers). Dit Krapuul zou PVVers heel graag als schietschijven willen afschieten. En de media (Die Lugenpresse) zal zeggen dat het noodzakelijk was ! Ze vrezen voor hun baantjes en misbruiken de gewone politieagent voor hun politieke doelstellingen. Dat er straks wel eens andere mensen kunnen komen, die korte metten maken met op het paard zittende politieagenten, dat interesseert ze niet. Het is enkel PvdA/VVD partijbelang. Pegida is een beweging van ‘Rechtse Gutmenschen’, slappe neuzelaars met goede bedoelingen. Zulke mensen worden in de politiek niet gezien en als het even kan ‘afgemaakt’ ! 5 Artikelen die bij bovenstaande mening passen zal ik hierbij geven: http://fenixx.org/2015/11/08/die-lugenpresse-de-opper-pinokkio-van-de-npo/ http://fenixx.org/2015/11/11/aan-het-opperhoofd-van-het-om/ http://fenixx.org/2015/11/14/jan-van-zaanen/ http://fenixx.org/2015/10/23/in-ieder-geval-u-kunt-niet-meer-zeggen-ich-habe-es-nicht-gewusst/ http://fenixx.org/2015/11/19/van-aartsen-de-pvv-zegt-oprotten/
  Dit zijn de 5 meest treffende. Andere artikelen gaan ook over de corrupte de zichzelf in beeld stellende politici. Nogmaals wil ik hier betonen, dat men aan deze lieden, die over Uw lot bepalen, bijna nergens geschreven wordt !

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s