Simpel bewijs van de oorlog tegen het volk!

Screenshot_40

(Door: “Linsky”)

Een boom herken je aan zijn vruchten….

Waarom en hoe is het mogelijk dat overheden, die toch ten dienste horen te staan van hun volk, datzelfde volk terroriseert, knecht, bedriegt, misleidt, kleineert, uitbuit, besteelt, vergiftigt, mishandelt, valselijk berecht, onteert, hersenspoelt, beliegt, manipuleert, indoctrineert, intimideert, provoceert, molesteert, verloochent, onredelijke wetten oplegt, verraadt, in oorlogen stort, tot dhimmitude aan de islam dwingt, kritiek bestraft,… en zelfs vermoordt?! Er schijnt wat structureel mis te zijn!

Voor iedereen die zich wel eens verdiepte in de geschiedenis was al snel duidelijk dat een oorlogvoerend land, oorlogvoerende natie of stam ALTIJD begint met het vernietigen van de verworvenheden van de tegenstander. Alle boeken, kunsten, culturele, filosofische, intellectuele en wetenschappelijke verworvenheden, alsmede de volkse gewoonten en, als het even kan, zelfs hun taal moeten worden weggevaagd… opgelost in het niets!

Dat is niet zomaar, zonder doel. Hele volkeren zijn op die wijze beroofd van hun afkomst en hun wezenlijke zielaard. Een volk zonder herinnering aan zijn eigen verleden is een volk zonder roots en zonder zijn eigen verworvenheden, is het zijn wortels kwijt. Een boom zonder wortels zal snel sterven! De hedendaagse islaminvasie zal dit opnieuw bewerkstelligen, georganiseerd, gefaciliteerd en afgedwongen door onze eigen autoriteiten.

De geschiedenis herhaalt zich

Conformisme is bij de kuddes helaas de meest voorkomende aandoening! Het veroorzaakt een ongerechtvaardigd, vaak zelfs onwankelbaar vertrouwen in autoriteit, wetenschap, dogma’s, axioma’s, kortom, het hele establishment, etc…

Een volk, een leefgemeenschap, klein of groot, kan bij een ideaal, laag aantal mensen van buiten evenwel zelf de teugels in handen houden en daar waar het nodig is ook zelf stichtelijk en corrigerend optreden. Het overwicht blijft gehandhaafd. En er is weinig of geen gevaar van transformatie van eigen normen, zeden en cultuur. Uiteindelijk zullen gevoel, emotionele en intellectuele overwegingen leiden tot een evenwichtig standpunt, waarin ook het allochtone volkje zich in redelijkheid kan vinden.

Daar waar machthebbers een andere politieke, demografische of geografische transitie willen, kiezen zij steevast voor anarchie, revoluties en etnische en/of religieuze oorlogen, die natuurlijk onvermijdelijk tot een versplinterd of vernietigd volk leiden.

De praktijk wijst uit dat zulks ook onvermijdelijk resulteert in bruut geweld, verkrachtingen, mishandeling, moord, etnische zuiveringen, etc… en soms zelfs ontaardt in genocide. Men had al de nodige ervaring opgedaan natuurlijk in het verleden, waarbij men kan denken aan de Maya’s, de Azteken, de Spanjaarden en de Europese kolonisten in Amerika, etc… Evenzo hebben de zendelingen in Amerika bijgedragen aan de totale vernietiging van complete volkeren!

Toen men zag dat de import in ons Westen van buitenlanders met ander gewoontes en zeden niet groot genoeg was in aantal om de bestaande structuur van de diverse samenlevingen te ontwrichten, zetten overheden in op de ‘kaart’ van massale immigratie door moslims! Onder het huichelachtige devies dat bij voldoende tolerantie multiculturalisme op den duur zou leiden tot cultuurverrijking etc…. Dit streven werd beargumenteerd met de termen ‘mensenrecht’, ‘tolerantie’ en ‘gelijkheid’, een kwalijke hypocriete oprisping in hun gewetenloze hart.

Men houdt het volk dag in dag uit voor dat men een ander niet mag beoordelen of veroordelen op diens ‘geloof’… Maar als dat ‘(moslim)geloof’ inhoudt dat men andersdenkenden moet onderwerpen, tot dhimmitude moet brengen of desnoods dient te vermoorden, is tolereren, faciliteren en opdringen van een dergelijk ‘geloof’ dan geen openlijke hypocrisie en oorlogsverklaring van onze eigen politici aan hun volk…?

Als antwoord op elke kritiek tegen de islamisering schreeuwen politici dat er haat en tweedeling wordt gezaaid…. Maar is het niet simpel zo dat die door de politiek zelf afgedwongen vermenging met een middeleeuwse barbaarse cultuur tot haatzaaierij, tweedeling en ondergang van het eigen volk leidt…?

Zelfs het vieren van onze al eeuwen bestaande nationale en religieuze feesten wordt als haatzaaierij bestempeld! Deze geschiedenis herhaalt zichzelf al eeuwen. En dat alles wordt ook door de eeuwen heen aan het volk, de normale burgers, opgedrongen, beter gezegd, afgedwongen. Burgers willen nooit oorlog,… de machthebbers in het establishment willen dat!

Besef wat er al geruime tijd, jaren zelfs, gebeurt:

 • We worden gedwongen onze zienswijze van vrijwel alles en culturele gewoonten in te ruilen voor die van volkomen vreemden met een diametraal tegengestelde anti-levenshouding.
 • We worden gedwongen een vermenging aan te gaan met een levens-vijandige cultuur ter wille van moslims.
 • We worden gedwongen ons eten en onze eetgewoonten aan te passen ter wille van moslims.
 • We worden gedwongen onze nationale feesten aan te passen, en in veel gevallen zelfs helemaal niet meer te vieren, ter wille van moslims.
 • We worden (nood)gedwongen onze kleding aan te passen aan de wensen en gewoonten van moslims.
 • We mogen onze eigen nationale vlag niet meer in het openbaar te tonen, omdat het moslims stoort.
 • We mogen bepaalde kleuren niet meer gebruiken. Vooral rood en groen zijn taboe, omdat moslims daarbij associaties hebben die hen niet welgevallig zijn.
 • Er is steeds vaker een verbod op vuurwerk, omdat het moslims stoort.
 • Steeds meer verboden muurtekeningen, graffiti, cartoons, boeken, kunst etc., omdat cultuuruitingen voor moslims per definitie verboden zijn.
 • Steeds vaker komen er verboden voor de pers/MSM om de waarheid te vermelden op straffe van ontslag en demonisering, ten einde het volk te misleiden omtrent het werkelijke aandeel van moslims in de misdaden.
 • Steeds meer woorden zijn verboden, zelfs normale die we al eeuwen gebruiken, zoals zigeunervogel, de negerzoen, witte kerst etc… de lijst is te lang, zijn eveneens voorts verboden, omdat moslims en hun knuffelaars in werkelijk alles ‘racisme’ en belediging zien.
 • Steeds vaker een verbod voor kinderen om op hun eigen manier te bewegen; geen haasje over, niet rennen etc., afgedwongen door de islam, i.v.m. de maagdelijkheid.
 • Op verschillende plaatsen eist men zelfs afschaffing van het incestverbod… ter wille van de islam!
 • We mogen bepaalde bewegingen met lichaam, handen of vingers niet meer maken, omdat moslims vrijwel elke beweging van een westerling als beledigend interpreteren.
 • Er is steeds meer en meer verbod op religieuze symbolen, voornamelijk christelijke en joodse, terwijl de islamitische meer en meer worden gepromoot en in alle vrijheid ten toon worden gespreid, gesteund en gefaciliteerd door het establishment en de overheid.
 • Het is ons (en de politie) steeds meer en meer verboden in wijken te komen waar de islamieten hun sharia en kalifaat hebben uitgeroepen.
 • Steeds vaker wordt de eigen bevolking verdreven uit hun bejaardentehuizen, sportcentra, hotels en huizen etc.
 • In navolging van politieambtenaren worden onze kinderen steeds vaker gedwongen deel te nemen aan het bidden en knielen in de moskee.
 • Verbod te stofzuigen tijdens islamitisch avondgebed.
 • Verbod te grasmaaien wegens islamitisch middaggebed.
 • Verbod op kruisbeeld in eigen tuin, omdat moslims zich beledigd voelen.
 • Als een Nederlander geen identiteitsbewijs kan tonen, volgt er een boete (In 2014: 20.741) en desnoods celstraf, terwijl wildvreemden en illegalen zonder welk id. dan ook bed, bad, brood en geld krijgen, waarbij ze vertroeteld en toegezongen worden.
 • Over de gehele wereld is er een progressief toenemende christen- en Jodenvervolging en uitroeiing door moslims.
 • In feite vormt ons bestaan als westerling alleen al een belediging voor moslims en is derhalve onaanvaardbaar voor hen!
 • Overheden en instanties halen zelfs kinderen bij ouders weg wegens christelijke opvoeding, men noemt het indoctrinatie, of omdat de politieke kleur van de ouders hen niet welgevallig is…!
 • Overheden halen onder het mom van ‘hulp aan vluchtelingen’ terroristen binnen, teneinde de westerse beschaving en het sociale stelsel totaal te ontwrichten.
 • Rechters en politici staan sharia-politie en No-Go zones toe.
 • Politiek bepaalt dat de politie in een aantal wijken alleen met toestemming van moslims mag komen.
 • Illegale sharia-politie wordt zelfs niet langer meer strafrechtelijk vervolgd.
 • Alle kritiek op de overheid en haar beslissingen ten aanzien van de door het volk verafschuwde gedwongen islamisering wordt steeds meer en meer gecensureerd en in veel gevallen zelfs gewoonweg verboden, op straffe van boetes en celstraf.
 • Valt het niemand ook op dat alle terrorisme vrijwel altijd uitsluitend is gericht tegen machteloze, onschuldige burgers….? Vrijwel nooit tegen de feitelijke echte veroorzakers van alle ellende, de elites, hun vazallen en politici…!
 • Per definitie is de islam dus onaantastbaar verklaard!
 • Met als klap op de vuurpijl, een verbod op het hebben van een eigen mening…!
 • Etc. enzovoorts en zo verder…..!

En dit allemaal ten gerieve en heil van islamieten, die door hun eigen soort,volk, broeders niet eens geaccepteerd worden, maar met miljoenen de letterlijk de EU en de VS  worden binnengehaald. En diegene die daar bezwaar tegen aantekent, is een ‘racist’, alsof moslims een ras zijn!

Dat alles georganiseerd, gefaciliteerd en afgedwongen door onze eigen autoriteiten en overheden, onder leiding van stroman/opper-moefti Obama!

“Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.” (Recep Tayyip Erdoğan)

Onze westerse beschaving wordt door onze eigen overheden, autoriteiten en establishment vernietigd ten gunste van de levensvijandige islam!

En dit alles geldt niet alleen voor ons geliefde Nederlandje, het is van toepassing op alles en alle westerse landen en beschavingen met een joods-christelijke cultuur…

Daarnaast is de wereld vergeven van de wetenschappers met hun al dan niet deugdelijke rapporten en onderzoeken, die uitwijzen dat letterlijk alle regeringsbeleid fataal is, maar zolang er in de wereldtop psychopaten, krankzinnigen en misdadige egoïsten zitten, maakt het allemaal geen barst uit.

De rijken worden nog steeds rijker en de armen armer…. Waarbij de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de bevolkingen worden vernietigd.

Natuurlijk is er nooit een officiële oorlogsverklaring afgegeven. Omdat hiertoe is besloten tijdens super geheime vergaderingen van talloze voor de buitenwereld ontoegankelijke obscure clubjes, die uiteindelijk allemaal door de ‘elites’ in de top van de piramide centraal worden aangestuurd.

Voor eenieder die de ontwikkelingen in de wereld volgt, is ook duidelijk dat Rusland door de VS, de VN en Europa tot oorlog gedwongen wordt.

Het uiteindelijke resultaat is evenwel niet minder dan een daadwerkelijke oorlog tegen het mensdom zelf! Waarschijnlijk is hun grootste kracht juist daarin gelegen dat de mensheid niet eens wéét dat hen de oorlog is verklaard…. en wel door onze eigen overheden!

Hoeveel vruchten moeten er nog vallen voor men ziet welke boom het is? Wie nog steeds niet inziet dat er al heel lang een wereldwijde oorlog wordt gevoerd tegen onze eigentijdse beschaving ten gunste van een middeleeuwse levensvijandige non-cultuur, heeft werkelijk een blinde ziel…!

“Islam is geen religie, maar een ideologie ter onderwerping van de gehele mensheid en het vormen van een mondiaal kalifaat. In feite dus een compleet juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem!”

Islam is het wapen… maar in de handen van onze eigen overheden en Co. Vóór ons zijn al talloze beschavingen ten ondergegaan aan vreemde overheersing. Nu is het onze tijd. Gewoonweg, omdat we er bij staan en het laten gebeuren.

En als we de strijd tegen ‘hen’ niet kunnen winnen… ik weet dat we in elk geval de strijd in onszelf moeten aangaan in de overtuiging dat de overwinning daar ook haar vruchten zal afwerpen. Gewoonweg, omdat we daar uiteindelijk bepalen welke vruchten we zelf voortbrengen. Want besef dat de finale van de komende oorlog geen gewone is, maar de ultieme strijd om onze zielen!

Wie zich de geschiedenis echter niet herinnert, is gedoemd deze te herhalen…!

NASA:The End Of Mankind “Leaked Document” 2013:

 

Ik ben hier mens… wat zou ik moeten kunnen weten?

Misschien is de echte vijand wel te machtig, te groot, te intelligent en met vermogens die tot diep in andere sferen en dimensies reiken…

Wat ik echter wel weet, is dat wij allemaal een keuze hebben. De mogelijkheid om diep in onszelf, in onze ziel, in ons hart te kiezen voor een samenleving op basis van altruïsme in plaats van egoïsme, door het uitdragen en praktiseren van persoonlijke ethiek en normbesef in plaats van doctrines en conformisme, opgelegd door de misdadige elites en het hypocriete establishment.…

Dat we in ons innerlijk een wereld kunnen bouwen waar plaats is voor elke goede, vreedzame, liefhebbende ziel. Ook weet ik dat we allemaal ééns kleur moeten bekennen.

Ik wens u allen een fijn kerstfeest en een heel goede jaarwisseling.

 Door:
Linsky
(voor www.ejbron.wordpress.com)

 Voor meer info:
https://ejbron.wordpress.com/…/het-verbod-op-leven-en-zing…/
https://ejbron.wordpress.com/…/waarom-overheden-hun-eigen-…/
https://ejbron.wordpress.com/…/de-grote-oorlog-tegen-de-me…/
https://www.youtube.com/watch…

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

13 reacties op Simpel bewijs van de oorlog tegen het volk!

 1. jungleelephant zegt:

  En als klap op de vuurpijl wordt Erik van Muiswinkel aangeklaagd omdat hij hoofdpiet speelt[al jaren!]in het Sinterklaasjournaal!Hoogste tijd om die zwarte pietenhaters het land uit te pleuren!Ik kan geen kleur meer zien en dat hebben ze aan zichzelf te danken!

  Like

 2. Pingback: Simpel bewijs van de oorlog tegen het volk! | Rechtsaf doorzee

 3. Jean zegt:

  Linsky, als je alles samendrukt tot één woord dan bekom je EU, een verzameling dictators die decadent parasiteren en daarbij de eigen bevolking vernederen en verraden en dat aan barbaars tuig.
  M.i. én hopelijk halen ze eind 2016 niet en zitten die 751 misdadigers op een eiland in een gesloten instelling ver in zee opgesloten voor de rest van hun leven.
  Hoe is het in godsnaam mogelijk dat dit gedrocht aan de vreet gehouden wordt??? Rattenvergif is nog verknoeid aan die lafaards.

  Like

 4. jowitteroos zegt:

  Linsky, ook een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar………

  Like

 5. koddebeier zegt:

  De politici zijn volksvijand nr.1 geworden, (op een enkele uitzondering na.)

  Like

 6. Japio zegt:

  Er is hier maar 1 woord voor en dat is, volksverraders. De mensen die hier verantwoordelijk voor zijn moeten onmiddellijk afgezet en berecht worden. De verantwoordelijken zijn alle politieke partijen behalve de PVV. Daarnaast natuurlijk die elite-bende en de MSM huigelaars die dit allemaal bewerkstelligen. Ik snap daadwerkelijk niet dat de (gewone) mens niet inziet wat er gaande is. Ze blijven slikken wat ze voorgeschoteld wordt door de leugenbrigades van de MSM en die Haagse witteboorden criminelen.

  Like

 7. Ron zegt:

  Een geweldig goede column.
  Wie er allemaal twitter gebruikt, graag allemaal het adres van deze column tweeten, als het even kan op plaatsen met veel volgers.

  Ook op andere manieren het adres verspreiden is zeer zinvol, via facebook bijvoorbeeld.

  Doe het niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen of andermans kinderen.
  Het is belangrijk dat anderen zien dat de bevolking aangevallen wordt, wie de aanvallers zijn, en wie de opdrachtgevers zijn.

  Like

  • Linsky zegt:

   Dank je…
   Fijn om te horen dat het gewaardeerd wordt. 🙂

   Elke schrijver wil gelezen worden natuurlijk, anders heeft je werk geen zin.
   Maar in dit geval, maar expliciete onderwerpen zoals islam, sharia verderfelijke land- en volksverraders, is het een absolute noodzakelijkheid om het ‘woord’ zogezegd te verspreiden… helaas!

   Alhier op de onvolprezen website van E.J. is natuurlijk veel te vinden:
   https://ejbron.wordpress.com/?s=Linsky

   Alsmede mijn eigen website: http://diamental.nl/

   naast mijn Facebook: https://www.facebook.com/linsky.dekroon

   alwaar ik ook met grote regelmaat mijn, inzichten, bezwaren en gal spuw!

   Voor wie het interesseert is er wel het een en ander te lezen.

   Bij dit alles is mijn voornaamste overtuiging, dat de islam en hun wereldwijde moslim-invasie wel een zeer geducht wapen is, maar dat de werkelijke verraderlijke aanstichters en verantwoordelijken onze eigen overheden, DE USA, de VN en natuurlijk de top-elites zijn die hen aansturen.

   Alleen de islam bestrijden is exact zoals medici doen met zieken… symptoom bestrijding… zonder de echte oorzaak aan te pakken. Dat is waarom de machten het volk opzetten tegen de islam… opdat we ons voor alles niet keren tegen henzelf.

   Dat is de reden dat de wereld, de mens en maatschappij door en door ziek zijn, feitelijk zelfs in een terminaal stadium verkeren…!

   En vergis je niet, de P.T.B. (the powers that be) zijn niet dom, zelf zijn zij volledig immuun voor de ziekten die zij over aarde en mens verspreiden. En zij werken al vele jaren aan dit Grote Plan’ waarvoor zij nu de ‘endgame’ hebben ingezet!
   Zij hadden al de grootste macht over de mensheid, alle goud, alle wapens en bezitten onze lichamen en vergiftigde al onze hersenen… wat blijft dan eigenlijk over?

   Daarom geloof ik absoluut dat zij uit zijn op de ultieme waarde… de werkelijke geest, de ziel van de mens!

   Like

 8. Ron zegt:

  Als je ervaren bent met vuurwerk, koop dit dan 29 december, maar steek het niet af op 31 december.
  Er zullen spoedig momenten gaan komen in het komend jaar dat dit vuurwerk veel harder nodig is wanneer er bijvoorbeeld op demonstraties ingeslagen wordt door ME of erger.
  Vuurwerk is een van de weinige wapens die we als simpele burger nog mogen hebben.

  Like

 9. Avidia zegt:

  Wat een verschrikkelijk verhaal, ik ben verbijsterd. De rillingen lopen langs mijn rug, ik zal dit verhaal doorgeven. Meneer Bron U bent een held om zo een prachtige website aan ons te laten lezen. Ik zal U een bedrag toekomen uit dankbaarheid.
  Ik wens U fijne Kerstdagen toe en ben U zeer dankbaar voor deze site, de beste op heel internet!!!

  Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  Linsky bedankt voor dit duidelijke artikel. Ik sta er volkomen achter, ook de betreffende machten, achter deze duivelse samenzwering heeft U volledig naar waarheid benoemt. Ik beschouw de huidige politiek- minus de PVV- als marionetten, die deze gang van zaken stimuleren en ondersteunen, i.s.m. de EUSSR, de Bilderbergbende, en de Illuminatie.

  Like

 11. Peter selie zegt:

  Bedankt Linsky voor je verhelderend artikel. Blijf schrijven, want Europa is nog lang niet wakker of het kan hen niet schelen welke barbarij over ze regeert!
  Grootdeels blijft het volk de verkeerde keuzes maken zoals hun vakanties doorbrengen in barbarijen en steunen ze zo. Maar producten uit Israël ho maar! Als het aan dat soort mensen ligt zal de toekomst zwarter dan zwart zijn en de nazi’s in de schaduw stellen.

  Fijne dagen nog!
  Peter Selie

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s