MUST READ!: De derde islamitische invasie bedreigt Europa

Screenshot_51

(Door: Gerd Fischbacher – Vertaling: E.J. Bron)

Vorig jaar heeft een woord in ons taalgebruik veld gewonnen dat de gebeurtenis waarvoor het staat zelfs niet eens in beginsel juist weergeeft. Dat woord is “vluchtelingencrisis”. Het werd door de gedupeerden enerzijds en de heersende politieke krachten anderzijds gevormd en bewust door voortdurend gebruik en permanente herhaling in ons nationale en Europese taalgebruik ingevoerd, omdat het bestaat uit twee zelfstandige naamwoorden, die elke een bepaalde betekenis hebben en bepaalde associaties oproepen bij mensen die deze woorden horen.

Het woord “vluchteling” staat voor zielige, betreurenswaardige mensen, die iets heel ergs is overkomen. Het roept over het algemeen bij de toehoorder medelijden en sympathie op en dat moet het ook vanuit het oogpunt van de gedupeerden en de heersende politieke klasse. Het woord “crisis”, dat de regerenden in dit verband constant gebruiken, staat voor catastrofe, voor een onafwendbare, quasi door God gewilde gebeurtenis. Daarmee dient verklaard te worden dat de uiterst moeilijke en gespannen situatie, waarin Europa en vooral Duitsland zich al maandenlang bevinden, niet op nalatigheden of een verkeerde politiek, dus niet op fouten en falen van de regeringen is terug te voeren. Veelmeer moet er een soort natuurcatastrofe gesuggereerd te worden, die door de verantwoordelijken noch te voorzien, noch op tijd af te wenden was en diens beheersing daarom – uiteraard – aanzienlijke offers en een voortdurende enorme krachtsinspanning eist.

De migratie-tsunami was al heel lang aangekondigd

In werkelijkheid gaat het bij de overwegende meerderheid van de vele mensen die verleden jaar met honderdduizenden Europa zijn binnengestroomd, en die ons ook in de toekomst met hetzelfde aantal zullen teisteren, noch om vluchtelingen in de zin van de Conventie van Genève, noch kan men bij de gebeurtenissen in de afgelopen maanden spreken van een onvoorziene crisis. Veelmeer hebben we te maken met een al lange tijd aangekondigde gigantische immigratiegolf, een islamitische migratie-tsunami, die door nog nader te benoemen buitenlandse machten werd geïnitieerd en op gang wordt gehouden. Heel toepasselijk kunnen we daarom met betrekking tot de huidige migratiebewegingen spreken van de derde islamitische invasie van Europa.

De eerste poging van de moslims (Moren), om het al 2000 jaar lang christelijke Europese leefgebied via Spanje vanuit het zuidwesten te bezetten, werd door Karel Martel in 732 na Chr. bij het Franse Tours gestopt. Bijna 1000 jaar later kon prins Eugenius van Savoye de verovering door de Turken van West-Europa in 1683 voor Wenen definitief afslaan, nadat de islamitische hordes al grote delen van Oost-Europa hadden verwoest.

Op empathie geprogrammeerde goedmenschen

Na alles wat we op dit moment meemaken, heeft het er helaas alle schijn van dat we er deze keer niet zo genadig afkomen, want de islam zet bij zijn derde poging om het christelijke Avondland te bezetten wapens in waartegen de westerse samenlevingen en hun regeringen schijnbaar machteloos zijn. Deze wapens zijn effectiever dan alle kanonnen, bommen en raketten. Het gaat om zwangere vrouwen, indien mogelijk met nog meer kleine kinderen aan de hand, die na een mars van meer dan duizend kilometer of na een avontuurlijke tocht over zee in niet zeewaardige rubberbootjes verzwakt en uitgehongerd in West-Europa aankomen. Deze medelijden opwekkende beelden worden dan doelbewust via de tv en het internet naar de Europese, en dus ook naar de Duitse, huiskamers getransporteerd en leiden tot het gewenste resultaat.

De Duitse goedmenschen, door maandenlange hersenspoeling van de kant van onze regering en diegenen de haar ondersteunende gelijkgeschakelde media geprogrammeerd op empathie, barsten in tranen uit en stormen de vermeende betreurenswaardige nieuwkomers stralend van vreugde en applaudisserend tegemoet. Met voorop de bondskanselier, die niet te beroerd was om met enkele van de zogenaamde vluchtelingen glimlachend voor de camera´s te poseren om zodoende in samenwerking met meerdere ministers-presidenten en ministers van de deelstaten de verbaasde wereld onze nieuwste Duitse verworvenheid te demonstreren, de welkomstcultuur.

Screenshot_50

Excessief tentoongestelde welkomstcultuur

Als het bij de nieuwkomers daadwerkelijk om vluchtelingen in de zin van de VN-charta respectievelijk de Conventie van Genève zou gaan, dan zou het gedrag van de heersende politieke krachten en hun ondersteuners nog enigszins te begrijpen zijn, echter met het oog op de excessief tentoongestelde en uitgevoerde welkomstcultuur sterk overdreven. Maar het overgrote deel van de asielzoekers kan, als je goed naar de feiten kijkt, helemaal geen aanspraak maken op de speciale status van een vluchteling.

Volgens de Vluchtelingenconventie van Genève zijn vluchtelingen mensen, die uit gefundeerde vrees voor vervolging vanwege hun ras, religie, nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde sociale groep of hun politieke overtuiging het land verlaten waarvan zij het staatsburgerschap bezitten. Mensen, op wie deze bepalingen van toepassing zijn, vluchten uit ervaring niet de halve wereld rond, maar gaan naar het dichtstbijzijnde land dat hen bescherming tegen vervolging garandeert. In het geval van Syrië zouden dat behalve de directe buurlanden Jordanië en Irak vooral Iran en Saoedi-Arabië zijn. Deze beide landen zijn dankzij hun olievoorraden rijk en ook groot genoeg om hun desbetreffende geloofsgenoten veiligheid en een voldoende materiële verzorging te kunnen bieden.

Plaatsvervangende oorlogen onder geloofsbroeders

Maar precies dat gebeurt niet. Integendeel. Ondanks de veeleer ontroerende en hulpeloos overkomende pogingen van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier en andere westerse ministers van Buitenlandse Zaken, die Iran en Saoedi-Arabië willen bewegen tot een constructieve samenwerking bij de diplomatieke inspanningen betreffende een wapenstilstand en vredesonderhandelingen in Syrië, voeren beide landen daar en elders hun plaatsvervangende oorlogen. In werkelijkheid wakkeren ze de conflicten door middel van het leveren van wapens en andere oorlogsgoederen aan hun desbetreffende partijgenoten aan.

Alleen dit al laat zien dat het de leiders van de islamitische wereld er niet om gaat hun geloofsbroeders te beschermen tegen de vervolging door de zelfbenoemde “Islamitische Staat” of andere krankzinnige islamitische fanatiekelingen. Geheel integendeel. Zij gebruiken de oorlogen in de Arabisch-islamitische wereld als voorwendsel om de mensen uit de crisisgebieden op reis te sturen naar het Westen om te profiteren van de welvaart van de “ongelovigen” en tegelijkertijd in het christelijke Europa nieuw leefgebied voor de steeds sterker toenemende islamitische bevolking te veroveren.

Screenshot_53

Migratiebewegingen zijn zo oud als de mensheid

De geschiedenis van de mensheid was echter vanaf het begin ook een geschiedenis van de migratiebewegingen. Altijd al hebben verschillende volksgroepen en complete volkeren – meestal om economische redenen – hun oorspronkelijke vestigingsgebieden verlaten en geprobeerd om elders nieuwe leefgebieden te ontsluiten. Dat leidde in het verleden ook altijd tot processen van verdringing en niet zelden tot gewelddadige twisten tussen de autochtonen en de immigranten, waarbij de laatste – door vaak jarenlange migratie gehard en beproefd in de strijd – meestal de overhand kregen.

Voor de oorspronkelijke bevolking bleef er dan, als hun verzet tegen de bezetting gebroken en uitzichtloos geworden was – vaak niets anders over dan zelf te vertrekken of zich onvoorwaardelijk aan hun nieuwe heren te onderwerpen. Door de zodoende afgedwongen overname van vreemde culturen, religies en leefgewoonten verloor de bevolking van het veroverde gebied daarna in de loop der tijd haar eigen identiteit en ging ze als zelfstandig volk ten onder.

De migratiebewegingen die we nu meemaken en de daarmee verbonden ernstige problemen voor de mensen die al sinds vele generaties in de door de immigranten uitverkoren gebieden leven, zijn historisch gezien dus niets nieuws. Nieuw en waarschijnlijk uniek in de geschiedenis van de mensheid is echter dat een volk grotendeels werkeloos toekijkt bij zijn langzame ondergang. Erger nog, dat het overwegende en maatgevende deel van zijn politieke en intellectuele elites de sluipende overname van het eigen leefgebied door een constant toenemend aantal immigranten niet alleen zonder verzet accepteert, maar door het uitvaardigen van voorschriften en wetten, die de immigratie begunstigen, en door nog in de uithoeken van de wereld hoorbare lokroepen mogelijk maakt en permanent bevordert.

Catastrofale foute beslissingen en fatale passiviteit

Bij dit schandalige gedrag van de heersende politieke en maatschappelijke krachten past dan ook dat de weinige voor de fatale gevolgen van zo´n onverantwoordelijk handelen waarschuwende stemmen door middel van systematische belastering en stigmatisering monddood gemaakt en de foute en onverantwoordelijke politiek van de regering aan het eigen volk als “zonder alternatief” en enig mogelijke manier om te overleven verkocht wordt.

Met het oog op de voor Duitsland en Europa catastrofale foutieve beslissingen respectievelijk de fatale passiviteit van vooraanstaande Europese politici en vooral de Duitse bondskanselier met betrekking tot de massale islamitische immigratie in het nu nog overwegend christelijke Avondland, moet natuurlijk de vraag gesteld worden naar het “waarom”. Is vooral de Duitse regering te ignorant of te naïef om de werkelijke oorzaken en de ware dimensie van het huidige gebeuren te herkennen en juist te beoordelen? Mogelijk, maar niet waarschijnlijk. Waarschijnlijk is veelmeer van toepassing dat de bondskanselier en haar adviseurs, evenals andere regeringschefs en de voorzitters van de Europese Commissie en het Europees Parlement zich wel degelijk bewust zijn van de gevaarlijke situatie waarin Europa vanwege de massale islamitische immigratie is terechtgekomen en deze heel goed weten in te schatten. Kennelijk nemen ze echter desondanks de door hun beslissingen respectievelijk door hun passiviteit als gevolg van nationale egoïsmen veroorzaakte langzame ondergang van het christelijke Avondland in ieder geval goedkeurend op de koop toe.

Screenshot_54

Alleen de VS profiteren van de Europese chaos

Als dat zo is, dan moet je naar de beweegredenen voor dit zelfvernietigend handelen vragen. Het eenvoudigste antwoord zou zijn dat onze politieke leiders het stiekem al hebben opgegeven en dat zij het langzame verlies van onze nationale identiteit en de uitroeiing van onze christelijke cultuur van het Avondland als onafwendbaar beschouwen. Maar zo eenvoudig zijn de motieven van de westerse regeringen waarschijnlijk niet. Bij het onderzoek naar de oorzaken zouden we een anders door criminalisten ter opheldering van misdaden toegepaste methode moeten gebruiken. Eerst moeten we de vraag stellen: wie profiteert van het huidige gebeuren, wie heeft er baat bij een zwak, door binnenlandse politieke crises en gewelddadige interne conflicten verscheurd Europa? Dan schieten ons uiteraard eerst de VS te binnen, want aandachtige waarnemers van het wereldgebeuren weten al langer dat welk handelen van Amerika dan ook – ondanks constante tegenovergestelde bezweringen van de supermacht – enkel en alleen het eigen politieke en/of economische voordeel dient.

Vanuit het oogpunt van de VS bekeken, heeft een zwak, en op de lange termijn wegens de enorme krachtsinspanningen om de vluchtelingenstromen de baas te worden, Europa dat met zichzelf bezig is aanzienlijke voordelen voor de supermacht. Alle signalen spreken ervoor dat Amerika zich op dit moment voorbereidt op een laatste twist met Rusland. Als deze oude tegenstander uitgeschakeld is, zo berekent men, dan heeft men de rug vrij en een strategisch gunstige uitgangspositie voor de in de nabije toekomst onvermijdelijke globale competitie met China om de verdeling van de steeds schaarser wordende, maar voor industrielanden onmisbare bronnen. Uiteindelijk gaat het daarbij om niets minder dan om de hegemonie in grote delen van onze wereld.

De volksverhuizing naar Europa moet gestopt worden

Een opkomende, globaal opererende grootmacht Europa, wellicht zelfs als bondgenoot van een sterk Rusland, zou in dit duel der giganten alleen maar een lastige concurrent zijn. Om het helemaal niet zover te laten komen en de parvenu bijvoorbeeld door massale migratie uit vreemde culturen en etniciteiten te verzwakken, is daarom, ongeacht alle vriendschapsbetuigingen, in het vitale belang van de VS. Als het Amerika tegelijkertijd lukt om een zwak en daarmee afhankelijk Europa als hulptroep voor de twist met Rusland te rekruteren – des te beter.

Het eigenlijke falen van de Duitse en Europese politieke leiders bestaat daarom niet in hun fouten en nalatigheden bij het organisatorische en logistieke de baas worden van de vluchtelingenstromen. Dat zijn gemakkelijk te corrigeren nevenverschijnselen. Hun catastrofale foutieve inschatting van de oorzaken zal op de middellange en lange termijn leiden tot de ondergang van het christelijk-Europese Avondland. Oorzaken, die voor de massale immigratie van moslims in ons leefgebied verantwoordelijk zijn. Wanneer onze leidende politici niet spoedig voornemens en bereid zijn om de dodelijke bedreiging, waarmee Europa door de islamitische invasie geconfronteerd wordt, als zodanig waar te nemen, de huidige situatie nuchter en zonder emoties te analyseren en daaruit de noodzakelijke consequenties te trekken, dan heeft ons continent als christelijk-Europese cultuur van het Avondland en als leefgebied geen kans op overleven.

Een invasie kan men niet met woorden, maar alleen met militair handelen stoppen. In ons geval betekent dit dat alle beschikbare politie- en militaire eenheden van Europa onmiddellijk de buitengrenzen van ons continent te land en ter zee in ieder geval tijdelijk hermetisch zouden moeten afsluiten om zodoende te voorkomen dat de immigranten Europa binnendringen, totdat d elanden van herkomst en de betrokken groot- en regionale machten bereid zijn om geschikte maatregelen te nemen om de volksverhuizing uit islamitische landen naar Europa te stoppen. Als ons dit niet lukt, om welke redenen dan ook, is Europa onvermijdelijk verloren.

Screenshot_52

Bron:
www.anderweltonline.com
Auteur: Gerd Fischbacher

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in asielwaanzin, Europa, Immigratie, Islam. Bookmark de permalink .

30 reacties op MUST READ!: De derde islamitische invasie bedreigt Europa

 1. “Alleen de VS profiteren van de Europese chaos”, tja dat was al bekend in 1995 toen Belgrado tijdens de Kosovo oorlog door de NATO gebombardeerd werd met volledige medewerking van de Nederlandse luchtmacht. Ach het ging uiteindelijk om Kosovo wat het eerste islamitische land van Europa moest worden en de het Servische volk dat is een broedervolk van de Russen, twee vliegen in een klap gemept. Ach wat moet er eigenlijk gebeuren voor dat grote groepen mensen de schellen van de ogen vallen, vrees dat het dan te laat is…

  Like

  • joopklepzeiker zegt:

   Het is al te laat !

   Geliked door 1 persoon

   • Kerry waarschuwt de wereld zal ondergaan als een “globale Titanic”

    John Kerry heeft gewaarschuwd voor het einde van de wereld. De verslechterende migratie crisis en de om zich heen grijpende internationale terrorisme kan daartoe leiden, zoals ooit de Titanic het is vergaan, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken op het World Economic Forum in Davos.
    Er zijn meer en meer mensen die alles om zich heen vernietigen en dit tot norm willen maken, zo werd Kerry geciteerd door de Online krant Rosbalt dat weer op RNA berust.

    Met betrekking tot de steeds nieuwe terreur aanslagen en stervende vluchtelingen voerde de US-politicus aan, dat de terroristen de wereld aan een “duurzaamheid test” zou onderwerpen. Ze wilden controleren of deze wereld bezwijkt onder de last van wreedheid en eeuwige gevaar.

    De inspanningen van alle regeringen kan dit nauwelijks doorstaan, als de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, wanneer gewone mensen zich schikken met deze gang van zaken. “We kunnen allemaal met deze wereldwijde ‘Titanic’ ondergaan. Maar ik denk niet dat we dit zullen laten gebeuren. Wij zijn geen gijzelaars van een vooraf bepaalde toekomst”, aldus Kerry.

    Bron
    http://de.sputniknews.com/

    Like

   • Ja, wanneer je zó gaat beginnen, is er geen redden meer aan, nee.
    Hieronder zit je nota bene Hr. Bron de hemel in te prijzen voor de vertaling van dit -inderdaad uitstekende- stuk. Dan moet het je toch minstens opgevallen zijn, dat de auteur, zeker in de laatste alinea, nog de mogelijkheden aangeeft, hóe het tij nog te keren.
    Die zijn weliswaar nog niet gerealiseerd, maar wat niet is, kan komen: Zolang die invasie niet de meerderheid uitmaakt in Europa, kàn het!
    Hoe langzaam het ook gaat, zolang de kentering in het denken van de massa waarneembaar is, moeten we dóórgaan! “Het is al te laat” is, hoe dan ook, geen optie.
    http://depatriotten.weebly.com/

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Beter te laat dan nooit zeg ik altijd maar… Nou jullie weer.

    Like

 2. Charles Martel zegt:

  De ware invasie zal in 2017 beginnen, wanneer bovenop de instroom nog eens 65miljoen Turken zonder visum Europa binnen mogen.

  Like

 3. Sjaak zegt:

  Dankzij Merkel/Ferkel !
  Gisteren stonden we nog aan de afgrond,
  Nu zijn we al een stukje verder !

  Like

 4. Bob Fleumer zegt:

  Een donker vooruitzicht en vooral omdat deze hele situatie uit lafheid geboren is!

  Like

 5. alwine zegt:

  Als ik berichten, zoals hier plaats, krijg je van alle kanten te horen, ja maar, WIJ bombarderen daar, dus hebben ZIJ het recht om hier te komen.
  Dan kun tig aantal malen zeggen, als die mannen, want het zijn merendeel mannen, daar eens gaan vechten, in plaats van hier hun eten te weigeren, noem de rest nog niet eens, dan geven ze of geen antwoord meer, of zeiken gewoon door op hun gelijk.
  Iemand een idee om dat lui de mond te snoeren?

  Like

  • kauwe kak zegt:

   paar atoombommen op die ellende daar????,goed voor het milieu misschien ook al zo,n heet hangijzer!
   allereerst de veroorzakers aanpakken en geen boehhh meer roepen!!!
   tuig aan oppakken en deporteren!!ja ook in containers !!geen enkele luxe,want dat verdragen ze toch niet!!
   Nog ff en dan moeten wij vluchten..wil jij in zo,n islamzooi wonen dan??
   Verraden voel ik me,,,,,,,het gevoel van onveiligheid komt steeds nader bij,ik merk het elke dag weer ,steeds enger word ik ervan!!

   Like

  • “Iemand een idee om dat lui de mond te snoeren” Jawel, je zelf tot de islam bekeren.

   Like

   • paulzwueste zegt:

    Nou daar zeg je wat. Als we ons nou eens allemaal tot de islam bekeren dan kunnen we die moslims hier allemaal afmaken.
    Want dat mag van de islam en het gebeurt voortdurend. Dat is het idee!

    Geliked door 1 persoon

  • Drs.P. zegt:

   Tegen de hersenafwijking van gutmenschen werkt maar heel weinig, men is zooooo overtuigd van eigen goedheid ende gelijk!! Misschien als je asielratten tegenkomt, ze het adress of adressen geven van deze debiele gutmenschen en zeggen dat daar alles gratizzzzzz is te krijgen, komt er een ware stormloop op gang!!
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

 6. joopklepzeiker zegt:

  TOPPER !

  Like

 7. joopklepzeiker zegt:

  Dit stuk gaat als een heet mes door de boter .

  Fantastisch !

  Werkelijk EEN MUST READ

  dit moet gelezen worden !

  Hat tip voor Heer Bron , eenmalig stuk werk vertaal werk !

  Slaat dit op voor de toekomst !

  Like

 8. Drs.P. zegt:

  Aan een kant een goed stuk, aan de andere kant iets om doodziek van te worden.
  Al die 2eslaapkamer nsb-ers die automatisch tegen alles van Wilders stemmen en ons land naar de gallemiezen helpen.
  Ook de gristenhonden partijen geven niet thuis en hobbelen gewoon mee met het anti block.
  Zie ook deze domme ras echte debiel, hoe kun je nu dit soort achterlijk gekken kiezen:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/25059172/__Huis_raadslid_Yerseke_bekogeld__.html
  Blijkbaar zijn zijn kiezers daar ook van doordrongen, dus mag hij wel oppassen met deze oerdomme acties.
  http://depatriotten.weebly.com/

  Like

 9. “totdat de landen van herkomst en de betrokken groot- en regionale machten bereid zijn om geschikte maatregelen te nemen om de volksverhuizing uit islamitische landen naar Europa te stoppen”. Mee eens maar wat moet er met de ruim 50 miljoen moslims die reeds in de grote steden van Europa in de banlieues, achterstandswijken, prachtwijken en Tokkiebuurten wonen?

  Like

 10. jungleelephant zegt:

  Reeds lang geplande genocide op de EU bevolking,die nu,langzaam maar zeker, in gang wordt gezet!

  Like

 11. Bas zegt:

  Quote: ”Alleen de VS profiteren van de Europese chaos”

  Dat was na de zogenaamde bevrijding van 1945 ook al zo !

  Like

  • Europa heeft de V.s. zelf de macht gegeven die ze nu hebben. Ze hebben gedurende 2 oorlogen het grootste deel van hun goudvooraad afgegeven aan de V.S. in ruil voor de middelen om oorlog te voeren. Over w.o. 2 valt nog te twisten of het de schuld van Europa zelf is of alleen de Nazi’s maar…….Voor W.o. 1 ,hebben ze hun eigen kapitaal verwaarloosd door het toe te staan dat de V.S. bepaalde, dat de goudstandaard werd losgelaten,met als enig doel meer geld te kunnen drukken om oorlog te voeren…….We hebben ons geld laten ontwaarden. de dollar laten opzetten als wereldeenheid omdat we in die tijd zelf geen stabiele factor konden (wilden) zijn.

   Like

 12. Pingback: MUST READ!: De derde islamitische invasie bedreigt Europa – Rechtsaf doorzee

 13. Scarlatti Bombatti zegt:

  Scarlatti Bombatti ‏@ScarlattiBomba 22 sec22 seconden geleden #KOMINVERZET #WORDWAKKER #VERENIG U! MUST READ!:De 3e ISLAMITISCHE INVASIE BEDREIGT EUROPA http://wp.me/p1O7aM-s1s via @wordpressdotcom

  lees en huiver en kom in verzèt: Scarlatti Bombatti ‏@ScarlattiBomba 45 min.45 minuten geleden
  “Wij zijn door een ramp getroffen want wij hadden de illusie dat wij de islam konden aanpassen” http://wp.me/p6Rc6O-3G1 via @wordpressdotcom
  “Wij zijn door een ramp getroffen want wij hadden de illusie dat wij de islam konden aanpassen”
  Posted on januari 19, 2016 by Hans den Hollander in Artikelen // 17 Comments
  Door: Hans den Hollander

  Luigi Masseroni interviewt Professor Giovanni Sartori, een Florentijn van 91 (bijna 92) jaar, die als een der grootste experts van de internationale politieke wetenschap beschouwd wordt en die al jaren een aandachtig waarnemer is van de hedendaagse hoofdthema’s: islam en Europa.

  Siamo al disastro (3b) Giovanni Sartori 1440058128-n-sartori-large570Luigi Mascheroni:

  Professor, hier wordt met onze toekomst gespeeld.

  Giovanni Sartori:

  «Hierover worden veel domme dingen gezegd».

  In Frankrijk beginnen linkse intellectuelen hierover als een rechtervleugel te praten. Ze zeggen dat het multiculturalisme mislukt is, dat de migratiestromen uit de moslimse landen onhoudbaar zijn, dat de islam zich niet met het democratische Europa kan assimileren …

  «Dat zijn dingen die ik al tientallen jaren zeg».

  Praat u nu zoals de rechtervleugel?

  «Rechts of links maakt mij niets uit, wat mij interesseert is het gezond verstand.
  Ik praat uit ervaring want ik bestudeer deze dingen al jarenlang omdat ik de politieke, ethische en economische systemen tracht te begrijpen die de betrekkingen tussen islam en Europa regelen, om oplossingen voor te stellen voor de ramp waarin wij terechtgekomen zijn».

  viale jenner ag. emmevi (Agenzia: emmevi) (NomeArchivio: 49231nvw.JPG)

  Welke ramp?

  «Onszelf wijs maken dat men een grote moslimse gemeenschap die trouw is aan een theocratisch monotheïsme dat geen politieke naast de religieuze macht aanvaardt, vreedzaam kan integreren met de westelijke democratische samenleving.
  Door dit misverstand is de oorlog waarin wij ons bevinden losgebarsten».

  Waarom?

  «Omdat de islam die in de laatste twintig-dertig jaar hevig ontwaakt is – opgezweept en klaar om los te barsten, door nieuwe en steeds gevaarlijkere technologieën bijgestaan – is het een islam die niet in staat is om zich te ontwikkelen.
  Het is een theocratisch monotheïsme dat bij onze middeleeuwen is blijven stilstaan. En het is een islam die met het westelijke monotheïsme onverenigbaar is. Gedurende lange tijd, vanaf de strijd om Wenen en daarna, hebben deze twee realiteiten elkaar genegeerd. Nu zijn zij weer in botsing gekomen».

  Waarom kunnen zij niet samenleven?

  «Omdat de vrije samenlevingen, zoals het Westen, op democratie gebaseerd zijn, d.w.z. op de volkssoevereiniteit.
  De islam daarentegen baseert zich op de soevereiniteit van Allah.
  En als de islamieten dit principe in de westelijke landen willen toepassen, is het conflict onvermijdelijk».

  Zegt u dat de integratie voor de moslim onmogelijk is?

  «Ik zeg dat vanaf 630 na Chr. de geschiedenis geen gevallen vermeldt waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is.
  Denk maar aan India en Indonesië».

  Dus als in hun islamitische landen de muzelmannen onder de soevereiniteit van Allah leven, gaat alles goed, maar als …

  «… maar als de immigrant bij ons aankomt en dit principe blijft aanvaarden en onze ethisch-politieke waarden blijft weigeren, dan betekent dit dat hij nooit zal kunnen integreren. In Engeland en Frankrijk vinden wij dan ook een derde generatie jonge islamieten die fanatieker en kwaadaardiger zijn dan ooit».

  Maar het multiculturalisme…

  «Wat is het multiculturalisme? Wat betekent het? Het multiculturalisme bestaat niet. De linkervleugel die met het woord multiculturalisme zwaait, weet niet wat de islam is en volgt domme ideeën. U moet er maar eens over nadenken.
  De chinezen, blijven chinezen ook na tweeduizend jaar en leven rustig met hun tradities en gebruiken in onze steden. Zo ook de joden.
  Maar de muslims niet. In het privéleven kunnen en moeten zij hun eigen religie blijven belijden, maar in het politieke leven moeten zij onze regels over de volkssoevereiniteit accepteren, anders moeten zij weggaan».

  Als een conservatief van links u zou horen, zou hij u voor een xenofoob houden.

  «De linkervleugel is schandalig. Het heeft de moed niet om het probleem aan te pakken. Het heeft zijn ideologie verloren en om zijn mooie progressieve figuur te slaan klampt men zich vast aan de funeste zaak van de deuren die voor iedereen openstaan. Solidariteit is goed. Maar het is niet voldoende».

  Wat is er nodig?

  «Regels. De immigratie naar Europa heeft onhoudbare aantallen.
  Wie er ook binnenkomt, moet een visum hebben, regulaire documenten en een identiteit die zeker is. Wie illegaal in een land woont, moet uitgewezen worden.
  En wie blijft mag geen kiesrecht hebben, anders stichten de islamieten een politieke partij en krijgen met hun verschrikkelijke geboortecijfers de absolute meerderheid. En wij moeten dan onder de wet van Allah leven.
  Ik heb dertig jaar in de USA gewoond. Ik had alle rechten, behalve het kiesrecht. En het ging mij uitstekend».

  En het massale aan land gaan van de immigranten voor onze kusten?

  «Elke noodtoestand heeft verschillende crisisstadia.
  Wij zijn nu aan het laatste, het oorlogsstadium – wij zijn de belaagden, laat dat duidelijk zijn – en in de oorlog verdedigt men zich met alle wapens die ter beschikking staan, vanaf de drones tot het torpederen».

  Wat zegt u?

  «Ik zeg dat in het oorlogsstadium men de territoriale wateren niet respecteert.
  Men stuurt vliegtuigen naar de Libische kusten en men brengt de schuitjes tot zinken voordat ze vertrekken. Uiteraard zonder de mensen erin.
  Dat is het enige afschrikkingsmiddel tegen de bestorming van Europa.
  Twee tot drie zinkingen en ze zien ervan af.
  En om Europa binnen te komen zullen ze andere wegen moeten zoeken die gemakkelijker te controleren zijn».

  Als één van die intellectuelen volgens wie de schuld altijd bij het Westen ligt u zou horen …

  «Domme intellectuelen en zelfverminkers zijn het.
  Ik weet ook dat de Inquisitie iets afschuwelijks was.
  Maar die fase van het fanatisme heeft het westen al eeuwenlang achterhaald.
  De islam niet. De islam heeft geen evolutiecapaciteit.
  Het is en zal altijd zijn wat het tien eeuwen geleden was.
  Het is een onbeweeglijke wereld die nooit in de industriële samenleving binnengedrongen is. Zelfs de rijkste landen, zoals Saoedi-Arabië niet.
  Zij hebben petroleum en heel erg veel geld, maar ze fabriceren niets en kopen van buiten af ieder eindproduct.
  Het symbool van hun beschaving is dan ook niet de industrie, maar de markt, de soek».

  Men zegt dat het contact tussen verschillende beschavingen een verrijking voor allebei is.

  «Als er wederzijds respect is en de wil om samen te leven, dan wel.
  Anders is er geen verrijking maar oorlog. Een oorlog waarin het machtigste wapen het demografische is, dat geheel in hun voordeel is».

  En wat doet Europa?

  «Europa bestaat niet. Men heeft nog nooit een dwazer politiek bouwwerk gezien dan dit Europa. Het is een monster. Het is zelfs niet in staat om de immigratie te stoppen van mensen die voor tien procent van de Europese arbeidskosten werken en de economie van het vasteland verwoesten. Dit is mijn Europa niet».

  Wat is uw Europa dan wel?

  «Een confederaal Europa, dat slechts uit de eerste zes/zeven lidstaten bestaat, wier president tevens het hoofd van de Europese Bank moet zijn zodat hij zowel de politieke als de financieel-economische macht in handen heeft, en een enkel Hooggerechtshof, zoals in de USA.
  Het Europa van Brussel met 28 landen en 28 verschillende talen is een dode entiteit. Een Europa dat zich wil uitbreiden tot aan de Ukraine…. Belachelijk.
  Het kan zichzelf niet eens verdedigen tegen het islamitische fanatisme».

  Hoe zal het met de islam aflopen?

  «Als wij de mens-bom bereikt hebben, de martelaar voor het geloof die zich tussen de burgers laat ontploffen, dan betekent dat dat het conflict zijn hoogste graad bereikt zal hebben».
  ____________________________________

  Bron: Il Giornale van 17/01/2016

  Journalist: Luigi Mascheroni

  Artikel: ilgiornale.it

  Vertaling: Hans den Hollander

  Wikipedia gegevens over Giovanni Sartori:

  Duits: https://de.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Sartori_%28Politikwissenschaftler%29

  Engels: https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Sartori

  Like

 14. Pingback: De derde islamitische invasie bedreigt Europa |...

 15. de humanright indicator geeft aan dat de V.S. een score krijgt van rond de 69 %. De Verenigde Arabische Emiraten rond de 61 %.
  een beetje moderatie in de stellingen zou het een stuk aannemelijker maken voor een grote groep. Zwart wit zoals dit stuk is onzin. Stellingen zoals die op het plaatje over rechten voor minderheden zetten een valse toon.
  Verder absoluut mee eens dat islamisering van Europa onze grootste zorg moet zijn. Dit ontneemt ons elke politieke en economische macht momenteel en kan dus heel makkelijk het systeem compleet ontwrichten.

  Like

  • Ongelovige gelukkig zegt:

   Religie is k. In wat voor een vorm dan ook. Stoppen met denken. Ik mag jou pijn doen want is mijn religie. Religie is voor domme zeer domme ultra domme mensen. Hoeveel mensen zijn gestorven door religie hoeveel dieren. Dom dom dom. Er is geen god of allah. Sukkels. Religie is zoooooo dom!!!!!!!

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s