Klára Samková zegt: Moeten we bang zijn voor de islam? (+ video)

Screenshot_4

Klára Samková

(Door: Luboš Motl – Vertaling: “Wachteres” en “Henk V.”)

Nog even dit: Als u dit artikel goed in u hebt opgenomen, dan kunt u ook de toespraak met dezelfde strekking (die iets vreedzamer is dan de toespraak hieronder) lezen, die Benjamin Kuras bij dezelfde gelegenheid hield. Neem ook kennis van de toespraak van de Tsjechische ex-president Klaus, 3 dagen geleden in Tel Aviv, over de vraag- en aanbod kanten van de massale migratie en waarom de ‘benaming erachter’ een totaal verkeerde interpretatie van de mensenrechten is.

(Luboš Motl: toen ik haar gedetailleerd had bestudeerd, vond ik de lezing die deze bekende advocaat voor de ambassadeurs van de islamitische landen en andere gasten in het Tsjechische parlement had gehouden veel beter dan ik had verwacht (ook al was het soort taalgebruik “krachtiger” dan wat ik normaal zou gebruiken), dus volgt hier een vertaling. Er zijn veel verwijzingen naar zaken zoals natuurkunde, sommige ervan zijn een beetje onvoorzichtig/dwaas, maar die maken de tekst hoe dan ook beter geschikt voor deze blog).

Geachte gasten, [18 mei 2016]

Dank u voor de uitnodiging en de gelegenheid die mij wordt geboden om een toespraak te houden. Men veronderstelt dat de conferentie van vandaag zal helpen de vraag te beantwoorden of we bang voor de islam zouden moeten zijn. Mijn antwoord op de vraag is eenvoudig: we moeten zeker niet bang voor de islam zijn. We moeten er op dezelfde manier mee omgaan als de Europese beschaving is omgegaan met alle totalitaire en onmenselijke regimes waarmee het gedurende de meer dan 2000 jaar van haar geschiedenis te maken heeft gehad. In het bijzonder moeten we strijden tegen de islam, hem verslaan, en voor eens en voor altijd voorkomen dat hij zich uitbreidt, net zoals dat het geval was bij voorgaande monsterlijke ideologieën en maak duidelijk dat de islam in diepste wezen een strafbaar gegeven is, dat ingaat tegen de menselijke natuur, de vrijheid en met name tegen de menselijke waardigheid.

Want dat is precies wat de islam is: Een systeem dat in tegenspraak is met de menselijke natuur, de menselijke vrijheid en de menselijke waardigheid.

De islam is gelijk aan het nazisme, het fascisme en het communisme van vroeger. Hij heeft dezelfde kenmerken, ondanks dat hij zich verbergt achter het masker van een religie. In werkelijkheid is hij in de eerste plaats een criminele (zowel in de zin van het plegen van een misdrijf als gecontroleerd door criminelen) ideologie en een bestuurssysteem dat zich niet laat veranderen.

De islam verschuilt zich om twee redenen achter het masker van religie. Eén reden is de historische omstandigheden rond de geboorte van de islam, toen alleen een religie een toegestane vorm van een ideologische presentatie was. Zelfs in het oude Griekenland was het verboden om filosofische/wijsgerige denkbeelden onafhankelijk van de staatsgodsdienst te ontwikkelen, een feit waarover Socrates ons veel zou kunnen vertellen. Het was nog minder mogelijk om in de zevende eeuw na Christus, op de uiterste grens van de beschaafde wereld van die tijd, een filosofisch model, bestaande uit antigodsdienstige ideeën, samen te stellen.

De tweede reden waarom de islam zich graag verschuilt achter het religieuze masker is het voortdurende, weloverwogen en doelbewuste misbruik maken van het Europees-Amerikaanse rechtssysteem en de waarden waar de beschavingen, gebouwd op de Joods-christelijke fundamenten, naartoe zijn gegroeid. Er is niets beter of doeltreffender dan de waarde van het systeem van de vijand te misbruiken, vooral als men dat systeem niet deelt. En dat is precies hoe de islam zich gedraagt. Hij wil worden beschermd volgens onze traditie, die hij op deze manier misbruikt, maar hij is niet bereid om zich op basis van wederkerigheid te gedragen. Hij beroept zich op onze tradities en stelt dat de tradities belangrijk zijn, terwijl hij achter de schermen lacht om ons en ons systeem van waarden.

Laten we eerst bekijken waarom het absoluut juist is om de islam op één lijn met de totalitaire regimes te plaatsen. Hoewel hij zichzelf een religie noemt, is de islam vooral een totalitair bestuurssysteem, waarin God alleen een plaatsvervangende rol speelt, omdat het belangrijkste thema van de islam over niets anders gaat dan over de inrichting van de staatszaken. In tegenstelling tot het christendom, het hindoeïsme, het boeddhisme, het taoïsme, of shintoïsme, is het hart van de islam de wet, namelijk de islamitische sharia.

De wet is een wezenlijk en onafscheidelijk deel van de islamitische ideologie. Die vormt de kern van de inhoud van de islam. Terwijl de regels religieus of ethisch heten te zijn, zijn die slechts secundaire en marginale componenten van de ideologie. Vanuit het gezichtspunt van de islam is het concept van religie als een persoonlijke, intieme zaak van een individu absoluut onaanvaardbaar. Dat is echter precies het principe waarop het huidige christendom en de hiervan afgeleide beschavingen steunen. Het is de privérelatie tussen een individu tot God die min of meer [door bemiddeling] tot stand is gebracht door een van de kerken.

Zelfs die leden van onze beschaafde wereld die zichzelf als atheïsten beschouwen, dat wil zeggen degenen die beweren niet in God te geloven, ontlenen hun opvattingen ten opzichte van het leven automatisch aan de christelijke tradities, terwijl deze tradities de vorm aannemen van ofwel folklore of van culturele automatismen, waardoor ze deel uitmaken van het algemeen aanvaarde karakter van Europa en van de beide Amerika’s.

Nogmaals, het is noodzakelijk om onszelf eraan te herinneren dat deze visie niet alleen onaanvaardbaar is voor de islam, maar deze visie wordt ook aan de kaak gesteld en expliciet genoemd als een misdaad. De islam verwerpt de individuele opvatting van het geloof in God en op een totalitaire manier verbiedt hij alle twijfels daarover. Als iemand denkt dat we niet het recht hebben om te beoordelen wat totalitair en hegemonie inhouden en dat we niet het recht hebben om de islam op deze manier te classificeren, wil ik zeggen dat in een land dat 300 jaar vreemde overheersers heeft gehad en 48 jaar van de laatste 78 jaar onder totalitaire regimes heeft doorgebracht, onze voelsprieten vrij goed getraind zijn om patronen te herkennen en dat stelde ons in staat om totalitarisme onmiddellijk te onderkennen. We hebben zowel het recht als het vermogen om dat te identificeren en een oordeel te vellen.

De islam deelt niet de Verlichtingsgedachte van de sociale vooruitgang, die verband houdt met een toekomstverwachting. Volgens de islam zijn de goede tijden er al geweest – in het tijdperk van de profeet Mohammed. De beste dingen die hadden kunnen worden gedaan, zijn al gedaan. Het beste wat had kunnen worden geschreven, is al geschreven, namelijk de koran. In zijn essentie is de islam een religie gebaseerd op het boek Prediker dat een heel millennium voor de profeet Mohammed zei:

“Wat winnen de mensen bij al hun arbeid waarop ze zwoegen onder de zon? Generaties komen en generaties gaan, maar de aarde blijft voor eeuwig”.

Het Jodendom, het christendom en de beschaving die daaruit is ontstaan, hebben deze niet te rechtvaardigen scepsis, deze minachting van mensen voor zichzelf, achter zich gelaten. Op hetzelfde moment bleef de islam een doodgeboren kind voor wat betreft het begrip ‘gnosis’ [kennis van je ware zelf], dat vervormd werd tot een monsterlijk gemuteerd verlangen om zich weer met het universum te vermengen, vanuit een achterlijke, dwangmatige, psychopathisch-paranoïde visie op het uitzonderlijke karakter van de eigen weg die een mens moet gaan om tot een hereniging met de essentie van iemands toewijding tot God te komen.

Deze foutieve voorstelling geeft ook aanleiding tot de gedachte die de islam geheel doordringt als het gaat over de identificatie van wat het kwaad eigenlijk is en de minachting voor onze beschaving, die als materialistisch wordt beschouwd, en dus intrinsiek slecht is en in botsing met God. Het is een onvervalste tragedie voor de moslims zelf dat ze hun reis naar God voor eeuwig hebben afgesloten, omdat zij deze doodlopende weg nastreven.

Depressie, ondergang, het ontbreken van vertrouwen in de mens en zijn onvervangbare waarde, scepsis over de waardigheid van ieder mens, ongeacht zijn kenmerkende karakteristieken, zoals religie, sociale status, geslacht en nationaliteit, dat is wat de islam kenmerkt. De islam heeft de filosofie zoals wij die kennen, als een mogelijkheid om een kritische en rationele kijk op de aard van de werkelijkheid te hebben, verworpen.

Deze houding voorkomt ook dat moslims nadenken over de vragen die de menselijke vrijheid, waardigheid, de rol van een persoon en de staat betreffen en – paradoxaal genoeg – ook over de vragen betreffende God, die binnen de Euro-Amerikaanse beschavingscontext een ingeworteld bestanddeel van de schema’s van het denken werden en waarmee top-wetenschappers zich bezig hielden – astrofysici, wiskundigen, biologen, die de fundamenten van het heelal en dus het wezen van God door hun onderzoek raken. Het is moslims echter voor altijd verboden om direct contact met God te hebben, dat verloren zij op het moment toen de profeet Mohammed stierf. Hoe enorm wanhopig moet hun leven zijn, wanneer het in wezen enkel bestaat uit het wachten op de dood.

Dankzij deze totale verlamming van ruimte en tijd door de islam, zijn de volkeren die lijden aan de islamitische ideologie die volkeren die het ergst beschadigd zijn. Precies deze landen worden klein gehouden door de erbarmelijke quasi religieuze omstandigheden en hun aanleg, die hun werd gegeven, net als aan alle mensen, kan niet worden omgezet in prestaties, hoewel ze er bewust of onbewust naar verlangen. Net als de Russen de meest ellendige slachtoffers van het communisme waren, omdat het totalitaire communisme in Rusland werd geboren, net zoals de eerste slachtoffers van het Duitse nazisme Duitsers waren, zijn de mensen die het meest getroffen werden door de islam de Arabieren en andere landen die gedwongen worden onder de hegemonie van de islam te leven. Ik gebruik deze ontmoetingsplaats op internet om mijn diepste medeleven met deze volken en in het bijzonder met de islamitische vrouwen, die meer dan anderen lijden, te uiten.

Voor moslims is de weg naar de ondergang de enige weg, omdat hen zelfs de essentie van de menselijke natuur, namelijk de ontwikkeling, wordt ontzegd. De islam heeft geen respect voor ontwikkeling, vooruitgang, en voor de mensheid. In zijn wanhoop probeert de islam de rest van de mensheid mee te nemen, omdat vanuit islamitisch oogpunt de rest van de wereld zinloos, nutteloos en onrein is.

De islam en de sharia-wetgeving zijn in strijd met de beginselen van de Europese wetgeving, met name in strijd met de rechten zoals die worden opgenoemd in de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens (en de Vrijheden) van 1950. Hoe is het mogelijk dat onze specialisten op het gebied van wetgeving dit conflict niet zien? Hoe is het mogelijk dat ze zwijgen? Hoe is het mogelijk dat ze alle verzoeken van de moslims die verwijzen naar artikel 9 van de bovenvermelde overeenkomst, die de vrijheid van denken, geweten en geloof garandeert, goedkeuren? En hoe is het mogelijk dat de moslims in onze wereld eisen te worden beschermd op basis van dit juridisch document, terwijl ons rechtssysteem niet dezelfde bescherming aan de meningen, ideeën en religies die het oneens zijn met de islam, lijkt te bieden? Zijn onze advocaten slechts in staat tot veertien te tellen, wanneer artikel 14 van het Verdrag zegt dat het gebruik van de rechten en vrijheden die beschreven worden in de Conventie moet worden gegarandeerd zonder discriminatie, op basis van welke criteria dan ook? Laat ik iedereen verzekeren dat we in ieder geval kunnen tellen tot zeventien, omdat artikel 17 van het Handvest zegt:

Artikel 17 – Verbod van misbruik van recht

Geen der bepalingen van dit Verdrag mag worden uitgelegd als zou zij voor een Staat, een groep of een persoon het recht inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of enige daad te verrichten met als doel de rechten of vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld teniet te doen of deze verdergaand te beperken dan bij dit Verdrag is voorzien.

Dit artikel is door Winston Churchill persoonlijk ingevoerd in de Conventie en hij heeft dat om een speciale reden gedaan,  namelijk als een bescherming tegen de totalitaire regimes. Hij dacht duidelijk aan de relevante regimes van die tijd, de communistische regimes. Ik heb de islam in het achterhoofd, die is net zo totalitair en bedreigend als de regimes waar Winston Churchill tegen vocht en die hij versloeg.

Artikel 17 beschermt op de juiste manier tegen elke ideologie en het feit dat de Europese landen, die door het Verdrag aan banden worden gelegd, besloten het artikel tot nu toe niet dwingend toe te passen, betekent niet dat ze niet de wil hebben om dat te doen. Deze landen zijn gewoon te aardig en te welwillend, zich teveel bewust van de prijs die zij tijdens het leren wat de hoogste waarde van de mensheid is, hebben betaald, en ze zijn te geduldig.

De veronderstelling van de islamitische landen en hun leiders, die hebben besloten om de Europeanen te terroriseren vanuit hun wereldvisie en die denken dat de oorzaak van Europa’s inactiviteit uit haar zwakte voortkomt, is geheel onjuist. De houding van Europa komt voort uit haar opvatting en haar kijk op de wereld waarvoor een hoge prijs is betaald; tientallen miljoenen menselijke slachtoffers en van dat lijden kunnen moslims zich geen voorstelling maken.

Tegenwoordig blijft Europa de moslims vragen: “Willen jullie bij/met ons wonen/leven?” Omdat niet onze angst voor de islam, maar deze vraag van het grootste belang is, een cruciale vraag die moet worden beantwoord en alleen de islamitische landen kunnen het antwoord geven.

Tot nu toe lijkt het erop dat de moslims de planeet niet vreedzaam met de (niet-islamitische) rest van de wereld willen delen. Hun terroristische handelingen, luid aangekondigd en begaan uit naam van de islam, suggereren dat ze niet geïnteresseerd zijn in de broederschap tussen de volkeren en de mensen. Ze schreeuwen woorden over de superioriteit van de islam en hun rechtsstelsel en ze beweren dat wij de plicht hebben om onszelf ondergeschikt aan hen te maken. We hebben nog geen enkel bewijs gevonden dat de moslims zich verhoudingsgewijs niet superieur voelen ten opzichte van ons, niet-moslims of vrouwen of homo’s of iedere ander die zich niet strikt houdt aan de Koran.

Europa zal deze vraag over de vreedzame co-existentie enige tijd blijven stellen. Op een gegeven moment zal de vraag een metamorfose ondergaan en zij zal heel anders klinken. Zij zal niet meer zijn WILLEN JULLIE BIJ ONS KOMEN WONEN, maar WILLEN JULLIE LEVEN? Hebben jullie, de moslims, de wil om te overleven? Want als de volgelingen van de islam niet in vrede willen leven, dan zullen Europa en Amerika doen wat zij twee keer hebben gedaan, toen zij door ideologieën, die de essentie van de mensheid aanvielen, werden bedreigd: zij zullen oorlog voeren en de vijand verpletteren. Net als in de oorlogen uit het verleden zal dit conflict een aantal grandioze wetenschappelijke, technische of technologische ontwikkelingen bevatten, deze keer ongetwijfeld in verband met het verkrijgen van de totale onafhankelijkheid voor wat betreft de energie.

Ik heb geen idee op welke wijze dit zal plaatsvinden: misschien zal de tokamak [tokamaks worden gebruikt om kernfusie te bestuderen] worden vervolmaakt. Misschien zullen we energie uit nulpunt kwantumfluctuaties  halen, misschien zullen we een brokje donkere materie hier brengen om ons te dienen. In ieder geval zal het belangrijkste gevolg van de gewelddadigheden die door de moslims zijn begaan en de oorlog die vanwege hen zal ontstaan, een compleet onheil betekenen voor de islamitische ideologie.

De islam zal alleen nog worden beleden door verschillende gedegenereerde individuen die rondkruipen in de woestijn, waaruit onnodige en ongewenste olie nutteloos zal vloeien naar eindeloze moerassen, een groep individuen die zich – terwijl ze luid protesterend schreeuwen, de oude verlichting in de straten van Damascus en de schoonheden van Mekka zullen herinneren, die zullen zijn veranderd in niets meer dan een gat naar de hel. Deze groep naamloze individuen zullen door de rest van de mensheid als rotzooi worden bestempeld, rommel die is afgeweken van de reis naar God en die nooit meer de weg terug kan vinden, omdat die door minachting was vervuld voor de entiteit die God zo dierbaar was, te weten de mensheid. En daarmee worden bedoeld: alle mensen en de hele planeet.

In deze tijd worden we kunstmatig gevoed met de opvattingen dat Europa bang zou moeten zijn en angst hebben voor haar toekomst, haar cultuur, haar filosofie en haar wereldbeeld. Nee, het is precies andersom. Door hun boosaardige daden hebben de moslims de eerste stappen in de richting van hun eigen absolute ondergang gezet.

Ik gebruik deze bijeenkomst om de oproep te doen aan alle moslims en alle landen die beweren dat de islam hun religie is: Houd ermee op. U bent op een dwaalspoor. U bent op een pad dat wegleidt van God. U bent op de weg van de moordenaars. Uw dood zal u niet naar Barbelo brengen, naar het land van de God die niet geschapen heeft, maar naar het land van het niets en de naamloze nutteloosheid. Er zal niets van u overblijven en de naam van uw vermeende religie zal alleen worden uitgesproken wanneer mensen speeksel uitspuwen dat werd vermengd met het stof van de weg van de succesvolle, gelukkige mensen, die God liefheeft.

Want dit is wat er in de Openbaringen van Johannes, hoofdstuk 12, wordt geschreven, genaamd: “De vijand verslagen”:

“En er verscheen een groot teken in de hemel; een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren”.

De blauwe jas van de vrouw wappert in elke vlag van de Europese Unie. De kroon van twaalf sterren is ook te vinden op elke vlag van de Europese Unie.

Moslims, stelt uzelf de vraag wie de slang of de draak is die vertrapt en verslagen zal worden door de vrouw. En nog belangrijker, vergeet dan niet om het juiste antwoord op de bovengenoemde vraag te geven: Wilt u leven? Het juiste antwoord is – In dat geval zult u moeten leren hoe u met ons en (in onze landen) moet leven in overeenstemming met onze opvattingen.

Bekijk hier de video van de toespraak van Klára Samková:

(Lees HIER een interview met Klára Samková na de ontstane opschudding over haar bovenstaande lezing)

Bron:
http://motls.blogspot.nl
Door: Luboš Motl

Vertaald uit het Engels door:
“Wachteres” en “Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

h/t “De Realist”

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", gezond realisme, Islam, islamappeasement, Islamisering, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, koran, Rotzakken, sharia, Taqiyya, Tsjechië. Bookmark de permalink .

27 reacties op Klára Samková zegt: Moeten we bang zijn voor de islam? (+ video)

 1. Pingback: Klára Samková: de Turkse ambassadeur heeft zich als een lafbek gedragen. De moslims verwachten dat hun ideologie zal worden getolereerd. | E.J. Bron

 2. Japio zegt:

  Kan er een link van dit artikel gestuurd worden naar “denk” en naar Aboutaleb en alle andere moslim-betweters? 100% eens met het artikel maar stiekum wisten wij dit al.

  Like

  • Jan zegt:

   Beide lijden aan geestelijke anorexia, dus verwacht niets.

   Like

  • Anna zegt:

   Denk en Aboutaleb en alle andere moslims- betweters zo u ze noemt WETEN DIT OOK

   DIT IS ZELFS HUN LEEFSTIJL….. HUN OPDRACHT ALS MOSLIM IN HET WESTEN…….
   Maar de ” Denk” figuren zullen vol in de aanval gaan en ons beschuldigen van islamofobie.
   De Moslim – betweters zijn bang en durven geen standpunt in te nemen…. Ze gedragen zich nu al als Dhimmi, om straks als het te laat is moord en brand te gaan schreeuwen….
   De islam moet weg uit de ( groep) RELIGIES daar hoort het fundamenteel NIET HET IS EEN IDEOLOGIE……
   Maar onder het mom van Godsdienstvrijheid nestelen ze zich stevig in onze samenleving om straks dezelfde/ onze samenleven hun wetten op te gaan leggen……..

   Like

 3. Driek zegt:

  Klára Samková zegt: De islam zal alleen nog worden beleden door verschillende gedegenereerde individuen die rondkruipen in de woestijn, waaruit onnodige en ongewenste olie nutteloos zal vloeien naar eindeloze moerassen, een groep individuen die zich – terwijl ze luid protesterend schreeuwen, de oude verlichting in de straten van Damascus en de schoonheden van Mekka zullen herinneren, die zullen zijn veranderd in niets meer dan een gat naar de hel. Deze groep naamloze individuen zullen door de rest van de mensheid als rotzooi worden bestempeld, rommel die is afgeweken van de reis naar God en die nooit meer de weg terug kan vinden, omdat die door minachting was vervuld voor de entiteit die God zo dierbaar was, te weten de mensheid. En daarmee worden bedoeld: alle mensen en de hele planeet”.

  Een prachtige toespraak, nu hoop ik maar dat onze regeringsleiders dit lezen, doch dat zal wel weer niet, die klootzakken gaan stug door met ons ten ondergang voeren. Maar misschien, heel misschien, breekt den tijd aan, dat die regeringsleiders en hun naamloze individuen, bestempeld als rotzooi, rondkruipen in de woestijn. Ik hoop het van ganse harte. Want dit is niks. Die islam moet de wereld uit. En wel zo snel mogelijk.

  Geliked door 3 people

 4. Hendrik zegt:

  Fantastische voordracht!

  Geliked door 1 persoon

 5. D. G. Neree zegt:

  Bravo. Dit zou het uitgangspunt moeten zijn van alle westerse regeringen

  Geliked door 1 persoon

  • Helaas, D.G.: als dat het uitgangspunt zou zijn van alle regeringen, dus ook de onze, dan hadden wij hier niet alleen geen orthodoxe islam, maar evenmin nog wolven in schaapskleren met twee paspoorten, zoals Aboutaleb, Arib en Marcouch, want het eerste wat ik dacht, na pas zo’n twee alinea’s gelezen te hebben, was: “Dat kunnen juist díe in hun zak steken!”
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

   • D. G. Neree zegt:

    Mijn hart breekt als ik bedenk hoever het gevorderd is en hoe snel het nog steeds de verkeerde kant opgaat. Hoe langer het duurt, hoe groter de schade, het verlies en het leed worden

    Like

 6. Jan zegt:

  Let op de smerige triomfantelijke smoelen:

  Like

 7. Erik zegt:

  Tsjong wat een mooie toespraak, mijn hele wezen weet dat deze vrouw het bij het juiste eind heeft en dat de Gnosis nooit aflatend ons bewustzijn zal voeden tot een hoger inzicht dan de domme schapen die we aan het worden zijn. Prachtig ik kan haar volledig volgen in wat ze bedoeld, de eeuwige Bron Van Liefdekracht spreekt in haar woorden zo mooi door dat het mij ontroerde.

  Like

 8. reageerbuis zegt:

  Heel veel dank voor al het vertaalwerk!

  Like

 9. Anneke zegt:

  Moeten we bang zijn voor de islam….NEE NEE NEE. Heb geen vrees voor de demonische allah en mohammed. Zij hebben met een grote agressieve waffel, eerder vrees voor onze – / de God van Israel….

  Like

 10. Fleckie zegt:

  Wij zullen wel op onze hoede moeten blijven voor de ISLAM-BELIJDERS[met hun lange tenen]

  Like

 11. Anna zegt:

  Een geweldige toespraak…….. Wanneer, O, wanneer, gaan de ogen van de Nederlandse politici open.????

  Like

 12. De islam is geen geloof, maar een politieke partij. Dus bang zijn nee!!! Waar die jouw links raakt meteen een flinke rechtse terug. Stelletje uitvreters, die ons moeten vertellen hoe wij in ons land moeten leven. Lekker daar naartoe gaan waar je het zo goed had.

  Like

 13. paulzwueste zegt:

  De islam zal zichzelf vernietigen.
  Maar tegen welke prijs aan onschuldige blanke burgers en de puinhoop van ons hele land….!!!
  Dat moeten we onze landsverraderlijke beroepspolitici in hun bleke verwaten smoelen spuwen op de dag dat ze berecht zullen worden!!!…

  Like

 14. Dit is op Onwetendheid herblogden reageerde:
  Interesant, moeten we bang zijn voor de religie van de vrede?
  Lang stuk om te lezen, maar deze vrouw ziet het goed.

  Like

 15. Met heel veel dank voor deze vertaling, ik hoop dat veel mensen dit gaan lezen. Dit is een meesterwerk van deze vrouw. De totale arrogantie van deze doctrine wordt hiermee goed uitgelegd. Nu de landverraders in Den Haag en Brussel nog even wakker schudden.
  Onze volksverradende premier heeft geschiedenis bestudeerd…… zegtie, hij zou toch de kennis moeten hebben over wat er in het verleden gepasseerd is. De Moslims hebben het al een paar keer eerder geprobeerd en ze hebben ook toen verloren dankzij de kruisridders. Maar als de regeringen door gaan op deze weg zullen de gevolgen verschrikkelijk zijn en ver boven ons bevattingsvermogen uit gaan. De oostblok landen zullen het eerst op de rem trappen, dat kan je nu al zien, zij kennen de geschiedenis als geen ander. Er zullen nog meer landen volgen. In Griekenland zitten veel van deze mensen die deze ideologie navolgen, relatief houden ze zich rustig omdat ze wel weten dat een orthodox christelijke bevolking hard zal optreden tegen deze barbaren. Brussel of geen Brussel of mensenrechten organisaties. Toch denk ik dat de Russen ons gaan redden omdat punt1 ze zijn Orthodox Christelijk, ze zijn sterk en ze zijn tegen de Islam. De orthodoxe patriarch heeft zijn zegen uitgesproken om de strijd aan te gaan tegen de antichrist, de Islam en als er 1 schaap over de dam is, volgen er meer, zo werkt dat. Ik hoop dat we het tij snel keren, voor onze beschaving, voor onze kinderen, voor onze toekomst.

  Like

 16. Pieter zegt:

  We moeten eerder bang zijn voor al die gekken die hier de islam rustig wortel laat schieten.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s