Inbreng Marjolein Faber (PVV) bij debat “Internationale Veiligheid” in de Eerste Kamer (31-05-2016)

Screenshot_42

De fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer, Marjolein Faber

Voorzitter, 

de wereld wordt geteisterd door terroristische aanslagen. Alleen al vanaf  11 september 2001 gaat het om tienduizenden terroristische aanslagen waarbij  honderdduizenden doden en gewonden zijn gevallen. Dit alles gedreven door wat  sommigen noemen de religie van de vrede. Voorzitter, ik heb het over de veroveringsideologie, de islam.

Voorzitter, de islam wint versneld aan invloed. Eén van de drijvende krachten hierachter is de Moslimbroederschap, die opgericht is in Egypte in 1928. Deze internationale organisatie heeft vertakkingen naar o.a  Hamas,  Al Fatah, Al Qaida, IS, Milli Görüs, de Taliban. Ook de AKP van het met de EU bevriende staatshoofd Erdoğan is gelieerd aan de Moslimbroederschap. En niet te vergeten, ook in Nederland is de Moslimbroederschap geïnfiltreerd.

Deze broederschap doet zich voor als gematigd, maar is in de kern bikkelhard. Dat het de broeders bloedserieus is, is te zien aan hun strategie genaamd het Project. Middels het Project wil de Moslimbroederschap het Westen onderwerpen d.m.v. propaganda, preken en, indien nodig, oorlog.

Hiervoor wil men infiltreren, aparte sociale netwerken opbouwen, autonome veiligheidsdiensten oprichten, het onder de aandacht brengen van de jihad-plicht bij moslims, invloed uit oefenen op de media, het steunen van jihadistische bewegingen en het aanwakkeren van het Israëlisch-Palestijns conflict.  Alle zichtbare samenwerking met terroristische organisaties wordt zorgvuldig vermeden, zodat zij zich op kan werpen als bruggenbouwer tussen de verschillende culturen en zich positioneert  als islamitische gesprekspartner voor overheden en internationale organisaties. Zij schroomt dan ook niet om de democratie te misbruiken om haar doel te bereiken.

Zo kon het geesteskind van de Moslimbroederschap, de Organisation of Islamic Cooperation, afgekort de OIC, worden verwezenlijkt. Deze organisatie heeft een grote invloed binnen de Verenigde Naties, waar zij naar hartenlust haar Project kan uitrollen, waarvan het Israëlisch-Palestijns conflict een onderdeel is. Terroristische cellen in Palestijnse gebieden worden bewust gevoed en men schroomt niet om verband te leggen tussen terroristische activiteiten in de Palestijnse gebieden en het wereldwijde terrorisme. Dit alles om een wig te drijven tussen Israël en het Westen met als doel de eliminatie van Israël en de verovering van het Westen.

Voorzitter, ondertussen staan onze grenzen wagenwijd open. Miljoenen economische vluchtelingen rammelen aan de poorten van Europa. Deze enorme stroom ongecontroleerde migranten ontwrichten niet alleen financieel en maatschappelijk de westerse samenleving, maar hebben ook terroristen in het kielzog, die als doel hebben zo veel mogelijk chaos te creëren in het vrije Westen. Zij worden opgevangen in AZC’s, waar ze hun terroristische activiteiten al starten: het treiteren en mishandelen van christenen, homoseksuelen en ander zwakkeren. In de Duitse AZC´s is het helemaal bont. Deze AZC’s staan veelal onder controle van  Arabische beveiligers die dikwijls de andere kant opkijken bij geweld en discriminatie tegen christenen.

En in Nederland? Ook daar worden mensen in AZC’s geterroriseerd die niet in het islamistische plaatje passen. I.p.v. dat men deze terroristen direct uitzet, wordt er in de Tweede Kamer een motie aangenomen met het verzoek aan de regering om invulling te geven aan aparte veilige opvang voor LHBT’s, christenen en andere kwetsbare individuen.

Voorzitter, de wereld op zijn kop!

Na de asielprocedure te hebben doorlopen of verdwenen te zijn in de illegaliteit, voegen de migranten zich veelal in de diverse bestaande migranten enclaves, waar de politieke elite  hen voorziet van een uitkering en subsidies met een vage hoop op integratie. Deze enclaves ontwikkelen zich als uitvalsbasis voor islamitische terreur, waar aanslagen worden beraamd en terroristen worden verborgen, dit werd al pijnlijk duidelijk in de Brusselse wijk Molenbeek. Ook in Frankrijk zijn er al honderden van deze enclaves waar de autoriteiten nauwelijks gezag hebben.

Voorzitter, als wij willen weten hoe zich dit in de nabije toekomst zal ontwikkelen, dan hoeven wij alleen maar naar Israël te kijken. Wij gaan hier Palestijnse toestanden krijgen en dit islamitisch terrorisme wordt óók nog gefaciliteerd door de overheid.

Voorzitter, een praktijk voorbeeld. Niet van een grote stad, maar van het platteland. In de Achterhoek heeft de Marokkaanse sjeik El Mokadmi vrij spel om de salafistische madrassa Al Islah te besturen waar het sharia-recht heerst. Kinderen leven in het internaat in een hoge mate van afzondering zonder enige vorm van toezicht door de Nederlandse overheid, mogelijk gemaakt en mede gefinancierd met belastinggeld. Zo kunnen ouders dubbele kinderbijslag  aanvragen om hun kind op deze madrassa te laten indoctrineren en kunnen deze kinderen met Nederlandse  studiefinanciering doorstromen naar de Al Azhar Universiteit in Caïro, die verbonden is aan de Moslimbroederschap.

El Mokadmi heeft zelf vele jaren gewoond en gestudeerd aan soortgelijke madrassa’s, die verbonden zijn aan de extreme Deobandi-school die onderdeel uitmaakt van het salafisme. Ook hij studeerde  aan de Al Azhar Universiteit in Caïro. Wat El Mokadmi door de jaren heen heeft geleerd in dergelijke instellingen wordt vandaag de dag namens hem uitgerold en in de praktijk gebracht in de Gelderse Achterhoek.

Door zijn gebruik van mooie woorden zoals integratie, respect en transparantie, laat de overheid zich misleiden en geeft zij zelfs een ANBI-status  af voor de stichting Al Islah alsook voor de stichting Al Mahad al Islami, die gevestigd is op hetzelfde adres. Door deze ANBI-status krijgen beide stichtingen hierdoor fiscale voordelen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden, maar vast staat dat deze stichtingen daaraan niet voldoen. Hoewel de belastingdienst daarvan al sinds januari 2015 op de hoogte is, heeft dat niet geleid tot enige maatregel. Het kan zijn dat ze te druk zijn met de Panama papers, maar vast staat dat er geen hypotheek rust op het gebouw waarin de madrassa gevestigd is, terwijl er wel een geldlening wordt afgelost. Kennelijk wordt de madrassa door derden gefinancierd. Wie deze derden zijn, is dan ook niet bekend, mede omdat de stichting niet voldoet aan haar verplichting om financiële verantwoording af te leggen. Vaststaat dat El Mokadmi  zich in kringen van de Moslimbroederschap beweegt en dat hij bovendien één van de topmannen is binnen Jamaat Tablighi, een stroming gebaseerd op de salafistische Deobandi school.

Het doel van Jamaat Tablighi is de her-islamisering van de moslimminderheden in het nu nog vrije Westen en ze predikt een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving en propageert ‘apartheid’, hetgeen helemaal in lijn is met de Moslimbroederschap.

Het is niet voor niets dat de AIVD waarschuwt dat Jamaat Tablighi kan fungeren als een voedingsbodem voor radicalisering van moslims. Als men de hiervoor beschreven verstrengeling bekijkt in het licht dat de stichting Al Islah het doel heeft om zoveel mogelijk imams op te leiden en af te leveren, dan is het wachten op het moment dat geïslamiseerde wijken in de grote westerse steden worden bestuurd in lijn met het sharia-recht. Nu al zijn er sharia rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk.

Voorzitter, ik heb slechts één voorbeeld beschreven, de madrassa Al Islah. Ondertussen zijn en worden er in Nederland honderden islamitische organisaties opgericht, vaak gesubsidieerd met belastinggeld. Meestal begint het als een culturele stichting die uitgroeit tot een moskee. Rond de moskee vormt zich een islamitische gemeenschap, die steeds meer haar islamitische stempel gaat drukken op de wijk. Autochtonen trekken weg, buurtvaders vervangen de politie en de azan schalt door de wijk. En zo wordt de enclave gevormd, een Gazastrook in wording.

En terwijl de enclave Molenbeek in Brussel al onder controle staat van de Salafisten geven  minister Asscher van Sociale Zaken en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie schaamteloos aan dat er geen verbod komt op salafistische organisaties. De huidige wetgeving zou voldoende zijn om uitwassen te kunnen bestrijden. Echter van handhaving is nauwelijks sprake. Men laat het allemaal gewoon lopen. Beide ministers schrijven in een brief aan de Kamer dat zij een religie, ideologie of gedachtegoed niet verbieden, omdat ‘individuele vrijheid de basis is van onze rechtstaat’. Met een verbod zou daaraan worden getornd.

Voorzitter, dit is ongelofelijk naïef. Beide ministers gaan volledig voorbij aan het feit dat binnen de islam geen sprake is van individuele vrijheid. Tolerantie voor intoleranten kan dodelijk zijn. Door bijvoorbeeld de madrassa en zijn sjeik in Nederland ruim baan te geven, worden  onze rechtstaat en onze vrijheid van binnenuit gesloopt. Dit terwijl juist de overheid als taak heeft onze rechtsstaat te beschermen.

Voorzitter, de overheid moet een keuze maken: of zij beschermt de rechtsstaat of zij beschermt de islam. Waarvoor kiest de regering? Graag een reactie van de minister.

Voorzitter, ook moeten wij ons serieus gaan afvragen of wij mensen met een dubbele nationaliteit wel binnen defensie, politie en de veiligheidsdiensten moeten opleiden en laten werken. Ik heb al eerder het voorbeeld genoemd van de Arabische beveiligers in de Duitse AZC´s, die  dikwijls een oogje dichtknijpen als er christenen worden geterroriseerd. Daarnaast laat de praktijk  zien dat de koning van Marokko en de sultan van Turkije schaamteloos hun invloed blijven uitoefenen op hun onderdanen in Nederland. Als een columniste wegens belediging van het staatshoofd al in Turkije wordt gearresteerd, hoe moet het dan gaan bij een gewapend conflict in het Midden-Oosten?

De vraag aan de minister is of zij een dubbele nationaliteit wenselijk vindt voor het leger, de politie en de veiligheidsdiensten. En zijn er gevallen in Nederlandse leger bekend dat n.a.v. ITAR, International Traffic-in-Arms Regulations, personeel van defensie met een dubbele nationaliteit beperkingen krijgt opgelegd die niet worden opgelegd aan personeel van defensie met enkel de Nederlandse nationaliteit? Graag een reactie.

Voorzitter, wij worden op twee fronten bedreigd. Ten eerste de buiten grenzen; zowel op nationaal en Europees niveau zijn deze zo lek als een mandje. Miljoenen migranten aan de Europese grenzen maken zich op voor de strijd om Europa. De strijders van Mohammed reizen ongecontroleerd door naar de Europese geïslamiseerde wijken waar zij door hun geloofsgenoten worden opgevangen en hun handlangers vinden voor hun enclave oorlog. En tot overmaat van ramp sluit dit kabinet een krankzinnige deal met de Turken, waardoor 80 miljoen Turken visumvrij warm onthaald worden. Al deze mensen zullen nog meer islam binnen brengen. Migratie is een onderdeel van de jihad. De vraag aan de minister is ook met hoeveel migranten hij Nederland nog gaat opschepen? Wat moet er gebeuren voordat hij eindelijk eens die reusachtige olifant ziet staan? Graag een reactie.

Voorzitter, ik rond af. Dit had allemaal voorkomen kunnen worden. Maar wat doen deze ministers voor Nederland? De één loopt sjiek te doen op Brusselse cocktailparty’s en de ander schrijft mooie persberichten. En verder gebeurt er niets. En als u mij niet gelooft, omdat ik een PVV´er ben, vraagt u het dan eens aan de burgemeester van de gemeente Ede, een CDA´er. Hij vraagt geen hulp meer aan zijn eigen regering, maar zet de hulp in van de clanvertegenwoordiger  van de vijfde colonne, de Marokkaanse consul.

Voorzitter, burgers worden niet enkel bedreigd door terroristen die hen belagen en angst aanjagen. De haperende overheid die hen moet beschermen, maar die selectief de wet en regelgeving handhaaft of helemaal niet handhaaft, maakt de nachtmerrie compleet. Terwijl de burgers in vertrouwen het mandaat hebben gegeven aan het politieke bestuur worden zij, als dank, gruwelijk in de steek gelaten en aan hun aan hun lot overgelaten.

 —————————————————

 MOTIE VAN HET LID Faber

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een meerderheid van de Nederlandse Turken aanhangers van Erdoğan en zijn islamisering-politiek zijn;

overwegende dat bij Marokkaanse Nederlanders de autoriteit van de Marokkaanse consul zwaarder weegt dan de autoriteit van de Nederlandse overheid;

van mening dat werknemers bij defensie en veiligheidsdiensten enkel het Nederlandse belang moeten dienen, zonder gehinderd te worden door gezagshebbers uit het land van oorsprong;

verzoekt de regering om als voorwaarde te stellen aan werknemers bij defensie en veiligheidsdiensten dat zij maar één nationaliteit, te weten de Nederlandse nationaliteit, mogen bezitten

en gaat over tot de orde van de dag.

Faber-van de Klashorst

PVV anders

Door:
Marjolein Faber-van de Klashorst
voorzitter PVV-fractie in de Eerste Kamer

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in gezond realisme, PVV. Bookmark de permalink .

19 reacties op Inbreng Marjolein Faber (PVV) bij debat “Internationale Veiligheid” in de Eerste Kamer (31-05-2016)

 1. Fubar zegt:

  Zijn de titel en het foto onderschrift niet in tegenspraak?

  Like

 2. Ron zegt:

  Even ter herinnering, wat is Het Project van de moslim broederschap?
  Zie hier: http://www.antivenin.blogspot.nl/2013/09/flashback-het-moslim-broederschap.html

  En hier:
  http://antivenin.blogspot.nl/2015/11/stadia-naar-een-volledige-overname.html

  En:

  Stadia naar een volledige overname.
  http://westerse-beschaving.org/stadia-naar-een-volledige-overname/

  In Nederland bevinden we ons in fase 2 van overname, omgeveer op de helft van deze fase.

  Wie het arabisch machtig is kan hier ook nog het originele project document downloaden als PDF:
  http://tinyurl.com/po9jhjo

  Geliked door 2 people

  • Pieter zegt:

   Dit is precies waar moslimorganisaties zich mee bezighouden en wat je om je heen ziet gebeuren.
   Wanneer zegt de maatschappij : Stop het is genoeg.
   Wellicht komt het nooit, door politieke correctheid, zelfs als de islamitische stront tot onze neuzen reikt. Als ik Samsom dan tegen kom in dat strontmeer, verzuip ik hem eigenhandig.

   Geliked door 1 persoon

 3. Pieter zegt:

  Uitstekend stuk. Vooral hoe de islam voortschrijdt en op welke wijze. Het begint allemaal quasi onschuldig, vaak met oprichting van een zg. islamitische culturele stichting waarin ook Nederlanders welkom zijn.

  Geliked door 1 persoon

 4. Pieter zegt:

  Griezelig om weer eens onder woorden gebracht zien hoe wij in Nederland van binnenuit worden uitgehold en opgevreten door de islam.

  Geliked door 1 persoon

 5. Driek zegt:

  DE TELEGRAAF

  Zwemavond voor moslima’s in Plopsaland
  De Panne – In het Belgische pretpark Plopsaland wordt komend weekend een zwemavond gehouden speciaal voor moslima’s. Mannen en jongens zijn niet welkom. Het ‘shariazwemmen’ vindt plaats in subtropisch zwemparadijs Plopsaqua in kustplaats De Panne.

  Dat bevestigt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof tegenover De Telegraaf. Hij benadrukt dat het evenement niet door het attractiepark zelf georganiseerd wordt. „Wij verhuren ons zwembad regelmatig aan externe partijen, zoals schoolklassen. Laatst was hier nog een rijke oliesjeik. Zolang waarden en normen gerespecteerd worden, hebben wij er geen moeite mee om dat te faciliteren. De grens ligt bij seksfeestjes.”

  In dit geval huurt een belangenorganisatie voor moslima’s het zwemcomplex in het pretpark af. De club eist ook dat er tijdens het evenement, dat zaterdagavond na sluitingstijd plaatsvindt, geen mannelijke personeelsleden aanwezig zijn. Alle mannelijke badmeesters mogen dus thuisblijven.

  Like

  • Pieter zegt:

   Wel zelf laten schoonmaken dat zwemparadijs door die moslima’s want zij hebben de gewoonte scheermesjes mee te brengen en zich te ontdoen van oksel en schaamhaar.
   Dat is al bekend bij sportscholen.

   Like

 6. Rini willems zegt:

  Idd, ik voel totaal niet thuis van islam……gewoon griezelig religie!

  Like

 7. um shmum zegt:

  Wat een geluk dat generaal Al Sisi krachtig in Egypte heeft ingegrepen. Hopelijk dat ook in Turkije het leger rigoreus zal ingrijpen. Islamieten hebben blijkbaar een harde hand nodig

  Like

 8. terex zegt:

  En de regering slaapt rustig verder. Wat moet er gebeuren om die vieze Rutte en aanhang wakker te krijgen en hun in te laten zien hoe slecht het ervoor staat ?

  Like

  • Ron Soeverein Mens zegt:

   Eindelijk eens met minstens 10.000 mensen het binnenhof bestormen en die hele laffe landverraders kliek naar buiten slepen en met pek en veren door de stad jagen en daarna berechten via een volkstribunaal en levenslang opsluiten. Hierna volgt Nurnberg 2 voor de rest van de landverraders, zoals Kok, Lubbers, Pechthold, Klaver, Jorritsma, Halsema etc etc de lijst is oneindig

   Like

 9. leefbarbaar zegt:

  En alweer een motie voor de prullenbak, want de elite heeft zijn eigen waarheid en wordt altijd gesteund door een meerderheid, dus gaat er niks veranderen.
  Niettemin goede inzet van de PVV, geef nooit op.

  Like

 10. reageerbuis zegt:

  Na de Duitse inval op 10 mei 1940 werden mensen met de Duitse nationaliteit geïnterneerd. Hoe stel je dat voor als er, wat God verhoede, oorlog met Turkije zou komen? Erdogan windt er geen doekjes om dat hij Europa in zijn macht wil krijgen.

  Like

 11. Is de islam wel een religie? Het lijkt meer dan alleen tussen den 10 en 50 plus geboden, waar het woord eerbied en liefde niet in voor komen.

  Like

  • Ron Soeverein Mens zegt:

   Islam is een ideologie en geen religie. Elke ideologie en religie heeft altijd tot doel om de bevolking te onderwerpen.

   Like

 12. Sabeltant zegt:

  De islam is een kankergezwel wat zich uitzaait over Europa.
  Waarom houden onze politici de kaken op elkaar? Zijn de bang voor aanslagen?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s