MEEDOGENLOOS EN ONVERBIDDELIJK IS ONZE TEGENSTANDER

Screenshot_70

(Door: Jos Wouters)

In een eerste artikel omtrent de “invasiecrisis” in Europa wees ik het beroep op de Verlichting terug.  Men stelt vast dat vele burgers ontsteld zijn, er wordt radicale taal gesproken en gewezen naar de verantwoordelijken.  Het is echt toch wel aan de orde om eens dieper na te denken over hoe het zo ver heeft kunnen komen en of we niet enkel slogans, maar remedies kunnen voorstellen! Om vooruit te lopen op een conclusie die tegenstanders, twijfelaars en Judassen zullen opvoeren: ja, hier zal het weer gaan over “samenzweringstheorieën”.  Het beleid in de EU is er in toenemende mate toe gekomen – in overeenstemming met een welbepaalde economische elite in Amerika – een beleid te voeren dat neoliberale kenmerken heeft.  Deze bestuurselite treedt op zonder zich de belangen van de modale burger voor ogen te houden; voornamelijk tegen de autonomie van (kleinere) volkeren, tegen de lagere middenklasse en de privacy van het individu.

De huidige importcrisis dateert niet enkel van het crisisjaar 2015 en verder, maar is reeds geruime tijd bezig.  We stellen een vermenging vast van een ethische politiek, gericht op het verminderen van niet-productieve groepen (geboortebeperking autochtonen) en nieuwe wetten die burgers zelf laten beslissen over hun levenseinde.  Als ruilmiddel heeft de NWO (Europa en Amerika) beslist tot een massa-immigratie van goedkope en multiculturele groepen. Hiermee worden twee doelen bereikt: het afschaffen of verzwakken van homogene volkeren en het op de markt brengen van”low-cost” werknemers of groepen.

Men kan vaststellen dat in heel Europa (uitgezonderd Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije) één en dezelfde soort ideologie aan de macht is.  Ze steunt op de aan de macht gekomen infiltratie van de Mei-68 beweging (gestuurd vanuit de Frankfurter Schule) en wordt gekenmerkt door het invoeren van de gedachten- en ideeëncensuur.  Bijvoorbeeld Marcuse en Gramsci hebben een systeem voorzien, waarbij op onverbiddelijke wijze elk waardesysteem dat hen niet zint voor verboden wordt verklaard.  Hier ziet men reeds de link naar de geheime serviceclubs en hun bondgenootschap met de politiek en de overal aanwezige “Antifa-groepen”.

We beleven dus de eindstrijd van ons vrijheidssysteem, onthutsend genoeg, omdat de ooit hechte bastions, n.l. de christelijke kerken in het Westen, volledig in de macht van deze geheimzinnige elite is. In dit al geruime tijd durende debat werden voor onze strijd voor het behoud van een authentiek (en christelijk) Europa al ontelbare argumenten aangehaald.  Maar wezenlijk verandert er niets aan de slopende afbraak van ons sociaal en etnisch geheel. Gelijktijdig met de verdere invasie uit Afrika en het Midden-Oosten worden ook steeds nieuwe aanvallen en veroveringen gedaan op ons ethisch denken: gender-besluiten, toegang tot ons sociaal systeem zonder voorwaarden, aanval op tradities, uitsluiting en ontslag van politiek niet-correcte burgers.

Europa is in handen van een economische elite (Nieuwe Wereld Orde), waarbij de werkelijke machtsuitoefening niet duidelijk is. Zij bepaalt achter de schermen welke politici hun (geheime) plannen uitvoeren. Het voorbeeld is Oostenrijk met “Van der Bellen” : alle goedmenschen EN de immigranten hebben gekozen voor de kandidaat van de “Loge”, de “Freimaurerei” zoals deze daar heet.  In alle Europese landen legt de Loge “Taqqiya”-verklaringen af, waarbij ze ontkent zich met politiek te bemoeien.  Nochtans bepaalt  ze het beleid integraal, zoals het voorbeeld van Vlaanderen toont: alle partijen behalve het Vlaams Belang worden “gemonitord” door de  Loge, de officiële zender VRT is al decennia in haar handen en via haar worden vooral de “Groenen” als de door haar uitverkoren uitvoerders naar voor geschoven.  De vertegenwoordigers van deze “Groenen” zijn niet uit de media weg te slaan, met K. Calvo op kop. Ze verdedigen de “geheime” besluiten, zoals daar zijn de volledige verloedering van ons volk, een fervent belgicisme (strijd tegen Vlaanderen), steun aan de ongebreidelde immigratie en het invoeren van een politiek-correct controlesysteem.

Vanuit de machten achter de schermen heerst de grootst mogelijke MEEDOGENLOOSHEID. Het invoeren van steeds nieuwe aanslagen op de waarheid en de ethische orde verloopt zoals de tijdslijn: onmogelijk om te keren. Niet enkel voerden ze abortus in (tienduizenden doden), euthanasie ook voor jongeren (idem), het ondermijnen van het huwelijk als instituut.  Ze zorgden er ook voor dat bijv. Justitie en het leger steeds maar inhoudslozer werden. Geen enkele (ethisch bedreigende) maatregel werd ooit  teruggedraaid, en dit met de schuldige steun van de kerken.

Het aantal burgers dat in het verzet gaat tegen de totalitaire besluiten van deze leiders is veel te laag. Vooral in Duitsland, Vlaanderen en Scandinavië.  Het net van onderdrukking wordt elke dag harder aangetrokken, nu wordt op Facebook en Twitter de vrijheid van meningsuiting beperkt (afsluiten niet-correcte boodschappen). Onze landen worden vol controlesystemen geplaatst; deze hebben als uiteindelijke bedoeling iedereen zo permanent mogelijk in de gaten te houden. Het verhandelen van contact geld wordt beperkt en men hoopt dit binnen de kortste tijd af te schaffen! Op de meest onverbiddelijke wijze wordt de vrijheid van de burger teruggedraaid!!

Men spreekt er steeds van (samenzweringroddel?) dat de elite op Goelag-wijze de wereld wil onderwerpen. Daarvoor gebruikt men de satanische idioten van de islamitische Jihad. Zowel in de USSR als in nazi-Duitsland wordt/werd er alles aan gedaan om de meest ijselijke misdaden verborgen te houden voor de rest van de wereld. Met Al Qaida en ISIS is dat anders: op de zenders en internet tonen ze trots de talloze onthoofdingen, executies en kruisigingen. Men kan ook het vervolg zien van de geschiedenis van honderden miljoenen gedode christenen, animisten en hindoes. Ondanks het feit dat er elke tien minuten door hen een christen wordt gedood, zwijgt de leiding van de kerken over deze misdaden.

De voornaamste bedoeling moet hier zijn het ontmaskeren van de tweeledige vijand: het politieke systeem islam (einddoel invoering van het wereld-kalifaat) en de geheime machtselites  die de individuele vrijheid (ook van denken) willen afschaffen. In onze strijd tegen dit veelkoppig monster dienen we het volgende in acht te nemen: verspreid onze niet-correcte waarheid met grote moed;  controleer elke (overheids)-instantie of elk bedrijf waar u handel mee drijft of waarvan u klant bent op hun toebehoren aan de occulte machtssystemen (steun hun systemen niet!); tracht noch economische, kerkelijke en politieke groepen geldelijk te steunen die onze westerse cultuur willen vernietigen; gebruik zo weinig mogelijk communicatiesystemen waar u permanent gecontroleerd wordt en bestrijd de voortgaande aantasting van de privacy. Maar vooral kan men geen enkele concessie doen aan het vernietigen van de integriteit en het volkse toebehoren dat hoort bij de echte vrijheid van de individuele mens. Daarom moeten we vooral luidkeels de hersenspoelingen in het onderwijs bestrijden, die telkens weer de nieuwe generaties dingen leert aanvaarden die tegen de autonome vrijheid van de mens ingaan.

Onze tegenstanders zijn talrijk en vooral meedogenloos en onverbiddelijk!  Uit alles blijkt dat er vanuit hun machtscentra mensen met psychopathische afwijkingen de hoofdtoon voeren. Dit moet ons meer vastberaden maken, omdat veel van hun politiek leidt tot het verder verspreiden van deze psychopathie. Vooral gekenmerkt door het absolute vervagen van de normen tussen goed en kwaad. Laat de occulte afwijkingen en het satanisme niet zegevieren in deze wereld waar nog zoveel goeds is!

Door:
Jos Wouters
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

9 reacties op MEEDOGENLOOS EN ONVERBIDDELIJK IS ONZE TEGENSTANDER

 1. louis-portugal zegt:

  Idd. gaat het hele systeem naar de klxxten.
  De kerk is voor mij allang verleden tijd maar toch ben ik er nog verwonderd over hoe weinig ze zich van de onderdrukte christenen, en overigens geldt dat ook voor feministen over de onderdrukking van de vrouwen in de islam, aantrekken c.q. proberen te ontkennen.
  Maar ja als we een paus hebben die syrische moslims opneemt en zich niet bekommert om zijn eigen gelovigen en die zegt dat we moeten proberen met de moslims in discussie te komen terwijl die dat helemaal niet mogen van hun heilige boek, is wel duidelijk hoever die mensen van de realiteit zijn afgekomen.

  Geliked door 2 people

 2. hendrikush zegt:

  Mark Twain over mohammedanen:
  “Spain is the only nation the Moors fear. The reason is that Spain sends her heaviest ships of war and her loudest guns to astonish these Muslims, while America and other nations send only a little contemptible tub of a gunboat occasionally. The Moors, like other savages, learn by what they see, not what they hear or read. … The Moors have a small opinion of England, France, and America, … But the moment the Spanish minister makes a demand, it is acceded to at once, whether it be just or not.”

  Wat is er nou moeilijk aan om hieruit dezelfde lessen te trekken als Israël.
  Geen woorden maar daden. Handhaven en niks gedogen.

  Geliked door 1 persoon

 3. Pingback: MEEDOGENLOOS EN ONVERBIDDELIJK IS ONZE TEGENSTANDER | eunmask

 4. fleckie zegt:

  UT het boek ‘de Grote Leugen’, van Dick Dreux, uitg.De Arbeiderspers,A’dam, wordt op pag.302, vermeld hoe een majoor v.h.Reichs-Luftministerium over diverse toestanden beweerde, “Bij een
  Bespreking over verliezen onder de burgerbevolking tijdens bomaanvallen beweerde een majoor v.h.Reichs=Luftministerium dat zulke aanvallen van EUGENETISCH [rassenverbeterings] standpunt zeer gezond waren. Het opeenhopen in stadswijken was namelijk het gevolg van economische mogelijkheden,die op hun beurt weer. Uit rasonderscheid voortkwamen. De economische armen waren namelijk ook rassenkundig gezien’armen’. Zodoende leefde er overal in de ‘goede’ wijken een ‘goed’ras en omgekeerd. Aangezien de armsten het dichtst bijeen woonden, konden die beter en meer geraakt worden dan de rijken. Zodoende veroorzaakten luchtbombardementen het VOORTBESTAAN van de besten. Bovendien zouden die aanvallen degenen uitroeien die te zwakke zenuwen bezaten om in oorlogstijd op de been te blijven,al was het maar doordat ze hun gasmaskers niet tijdig zouden opzetten………Onder de vele rassentherorieen die we reeds te slikken kregen is dit nog wel de meest onder de burgerij verbreide,al zal dat natuurlijk nooit buiten eigen kring worden toegegeven. ……….WIE ARM IS, is MINDERWAARDIG. BUITEN Duitsland heeft men zulke uitlatingen als ZEER geheim weten te bewaren,maar het hoeft niemand te verbazen als ze OOK daar aanwezig zouden blijken<<<<<<<<
  Fleckie's commentaar met and.woorden "UNTERMENSCHEN'! dus.

  Like

  • fleckie zegt:

   Vervolg , Maar het Hoeft niemand te verbazen als ze ook daar aanwezig zouden blijven).:’ een KOBALTBOM kan moeilijk meer een wapen genoemd worden dat na zijn explosie de heren generaals nog iets aan te voeren overlaat. Een ..met..RADIO-ACTIEF afval bezwangerde wolk gaat waar ze wil,stijgt en daalt en trekt zich niets aan van lijnen of stafkaarten. Onder de meer dan zeshonderd moderne ..GIFGASSEN …zijn er nog niet gevonden die zich iets aantrekken van een bevel uit een hoofdkwartier.Men weet wel. Waar..en..hoe..men..ze loslaat.,maar hoelang ,hover ..en..op..welke..manier ..ze hun krijgskundig werk ..zullen blijven doen is nog niet uit gemaakt. ………..Hoe ver de radeloosheid onder de nog steeds middeleeuws denkende machthebbers is gestegen blijkt uit de toenemende PROEVEN MET ..MENSEN ..die VRIJWILLIG..MAANDENLANG..IN..DIEPE..GROTTEN..GAAN..HUIZEN. …….Deze proefstommelingen moeten helpen de mogelijkheid te onderzoeken of in paniek geraakte LEIDERS..en..AANVOERDERS ..een …AANVAL ..met MODERNE ..VERNIETIGINGSMIDDELEN..KUNNEN…OVERLEVEN….Verreweg het grootste deel ..der..WERELDBEVOLKING ..wordt..aldus …REEDS..VAN…TEVOREN…AFGESCHREVEN– als…WAARDELOOS…MISSCHIEN.
   Die wereldbevolking is drug bezig zich dat predicaat ..ook..te..verdienen. Belangenstrijd, geloofsstrijd,..rassenstrijd,,klassenstrijd. …BRUIN ..tegen..BLANK, , GEEL tegen BRUIN..en..BLANK ,ARM ..tegen…RIJK ..en…OMGEKEERD. …Tot in kleine bedrijfjes ,tot in gezinnen zijn vormen van strijd gehandhaafd die als een uiterst gevaarlijk virus de..’ strijd en overwinning’ – ziekte bevorderen..FILMS, TONEELSTUKKEN , BOEKEN ..en..HOORSPELEN..over …MOORD,ROOF en SEKSUELE AFWIJKING duiden op de ontspanningsvoorkeur van een wereldbevolking die…OMGEVEN is van wapens..die het absolute einde van het… MENSELIJKE..VOORTBESTAAN…betekenen. ..KALMTE en ..VRIENDELIJKHEID …GELDEN..ALS…DOMHEID. , BRUTE..GROFHEID. geldt als …WERKELIJKHEIDSZIN ….Er is ..GEEN..deep psychologisch ..inzicht voor nodig om in te zien dat een langdurige, gemeenschappelijke ..geestesziekte in haar allergevaarlijkste stadium ..gekomen is. ………..Als in een middeleeuwse ..stad de pest lang had geheerst,..en..te..veel slachtoffers has geeist,, dan kwam de dag dat alle bewoners hun mooie kleren en sieraden wegsmeten. Hun wapens braken, ,zich in zakkengoed kleedden en de straat opgingen. Uit de torrens van hun ..kathedraal galmden zwaar en dof de klokken,.Meer en meer gebogen gestalten kwamen bijeen, stroomden naar het grote plein voor de kathedraal,Waar even eens in zakkengoed geklede priesters hen opwachtten. …Terwijl de klokken beierden onder een loodgrijze lucht en de stank van de doden om de spitse huisgevels hing als een bijna zichtbare never , knielden ze allen neer– ook de priesters –een grauwe massa, waar geen arm of rijkdom, geen vriend of vijand meer in te herkennen viel. Diet bogen ze neer, ,hieven dan de armen op, en zeiden duizendstemmig : ‘Onze schuld, Heer…onze..zonden …Vergeef ze ons, ..HEER…VAN…DEZE..ZIEKTE, …VERLOS..ONS…O HEER!!!.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>> ‘MOOIE NIEUW uitgave …DECAMERONE,’…..de Telegraaf. 24.12.2003. ……….DE vrolijke..EROTISCHE ..levensverhalen in de..DECAMERONE van BOCCACIO zijn nog steeds leukemia om te lezen. Dat kan nu in de schitterende ,geillustreerde uit gave die deze maand verscheen. ……………Giovanni ..Boccaccio (1313-1375). was de zoon van een koopman uit Certaldo ..en zijn Franse Maitresse. Een onecht kind dus, voorbestemd hetzelfde beroep uit te oefenen als zijn vader, ,ware het niet dat Boccaccio ..zich in navolging van zijn literaire leermeesters Dante en Petrarca very verwijderd voelde van Kooplieden en juristen. …..Hij werd dichter en begon in 1349 aan zijn meesterwerk DECAMERONE, een raamvertelling van honderd novellen,:10 dagen lang worden 10 verhalen per dag vermeld door 10 Jonge mensen, 7 Vrouwe..en..3 MANNEN….Tijdens het uitbreken v.d…PEST…, ontmoeten ze elkaar in de kerk Santa Maria Novella in FLORENCE en be sluiten hun toevlucht te nemen in een villa in de heuvels van Toscane .Om de verveling te verdrijven vertellen ze Elkhart om de blurt verhalen, dansen ,teen en maken Muziek………..Hun vertellingen ..ironiseren ..menselijke. zwakheden..als .ijdelheid,..gierigheid,,of..afgunst, en zijn een lofzang op de menselijke vindingreidheid……( etc)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

   Like

 5. fleckie zegt:

  Op 31.5.2015, ‘Amerika betaalde miljoenen uit aan ex-nazi’s………[is over ‘De GENETISCHE MANIPULATIE’ vermeld]

  Like

 6. fleckie zegt:

  In de Anti-fascist no 2,1985 stond het volgende;………’Von PAPEN,HITLER en de PAUS’…………….
  “IK heb indertijd. Eens..een..artikel geschreven over het in het begin van HITLERS macht gesloten CONCORDAAT tussen HITLER en de PAUS………..Het was Von Papen van het KATHOLIEK CEntrum in Duitsland,die hiervoor had gezorgd. Thans lees ik in Vrij Nederland dat dit concordaat ook nog een andere betekenis had. Hitler moest ..JAARLIJKS een ..MILJARD MARK..aan. Het VATICAAN betalen voor de hulp aan zijn regime. Dit bedrag werd tot het einde van de oorlog betaald………..Is het dan een wonder dat het Vaticaan voor alle misdaden van het HITLER-REIME volslagen blind was? ……….Voor zoveel geld moet je een oogje dichtknijpen.>>>>
  ‘GEEN VERZET tegen het NAZI- regime….[.Uit ‘Ontwaakt 12.10.1985.]……….Vertegenwoordigers v.d. Katholieke kerk die in DUSSELDORF bijeenkwamen. Voor een forumdiscussie over het onderwerp van h.verzet tegen de naz’s tijdens het Hitlerregime,stonden versteld over hetgeen zij uit de mond van de 83-jarige prelaat van DUSSELDORF, Dr.Carl Klinkhammer,vernamen. Hij zei,volgens het verslag in die Rheinische Post, dat hij precies wist wie in de kerk gefaald hadden verzet te bieden. Zonder iemand te sparen,noemde hij de vooraanstaande leden van het destijdse
  Duitse episcopaat, de kardinalen FAULHABER van Munchen, Bertram van BRESLAU, en Schulte en FRINGS van Keulen, als personen die zich ‘in geen enkel opzicht leden van het verzet hadden betoond’.Het kranteverslag over de discussie vervolgde:’Met behulp van talloze aanhalingen uit preken, herderlijke brieven, telegrafische groeten aan Hitler,alsmede andere bulletins van Duitse bisschoppen, slaagde hij erin aan te tonen dat deze leiders, in strijd met de wensen van vele priesters en enkele leken,er niet alleen tegen waren enig verzet tegen de nazi’s te bieden wanneer die eenmaal aan de macht waren gekomen,maar in hen ook de enige hoop op bevrijding van het socialisme en het communisme zagen’.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  UIT ‘VRIJ NEDERLAND’, 4.2.1984……………………’HET…. HEILIGE…HEENKOMEN’…………………
  Het vervelende met de rooms-katholieke kerk is dat je er bijna niet de geschiedenis van kunt beschrijven zonder van anti-papisme beschuldid te worden. Nu weer dat verhaal uit. De New York Tmes over hulp die het Vaticaan geboden zou hebben bij de vlucht van VOORAANSTAANDE nazi’s. Niets nieuws onder de zo’n-de heilige stoel heeft een naam op te houden als het gaat om steun aan vervolgden. Eind jaren dertig begin jaren veertig werd die taak wellicht enigszins ve
  waarloosd, maar sinds 1943 heeft de toenmalige paus Pius Xll alles gedaan om dat weer goed te maken. Het ging toen om andere vervolgden. In DAT JAAR werd duidelijk dat Duitsland de oorlog zou verliezen, en de geallieerden begonnen plannen te maken voor de berechting van oorlogsmisdadigers die op de capitulatie van HET DERDE RIJK zou volgen. Op de paus hoefden
  Ze daarbij niet te rekenen, die liet weten dat hij er niet over dacht om oorlogsmisdadigers uit te leveren. Integendeel:hij zou ze ruimhartig asiel verlenen.. Pius heeft woord gehouden. In de gigantische reddingsoperatie voor beulen, bureaumoordenaars en landverraders die na mei 1945
  Op gang kwam,, heeft de rooms-katholieke kerk een belangrijke rol gespeeld.En dan heb ik het nog niet eens over de blinde liefde waarmee in Duitsland zelf een aantal prelaten hun dolende schapen voor vervolging trachtte te vrijwaren- zoals de BEIERSE kardinaal Faulhaber op wiens voorspraak een groot aantal ex-nazi’s werd opgenomen in de regering die de Amerikanen in hun zone installeerden. En ook wil ik niet zeuren over de speciale school die in het Vaticaan werd gesticht voor de jongste volgelingen van de WITRUSSISCHE nationalist ABRAMTSJIK. Geld, de man was informant van de GESTAPO en de …SS…geweest, maar het Vaticaan werd vooral aangetrokken door zijn felle ANTICOMMUNISME. Bovendien werden WITRUSSISCHE collabo
  rateurs en oorlogsmisdadigers niet allen door het Vaticaan geholpen maar vooral door de AMERIKAANSE GEHEIME DIENST. Nee,het gaat om de functie die Rome vervulde als tussenstation voor nazi’s die op de vlucht waren. Na de oorlogsjaren er drie vluchtroutes. De EERSTE liep van Duitsland over Oostenrijk naar ITALIE en vandaar naar SPANJE. De TWEEDE
  ging eveneens via ITALIE naar deARABISCHE landen,. En de DERDE route eindigde in LATIJNS_AMERIKA-eveneens via ITALIE…………Door OOSTENRIJK liep nog een andere vluchtroute: die werd gebruikt door Joden die naar PALESTINA trachtten te komen. Voor de voortvluchtige oorlogsmisdadigers maakte dat de zaak alleen maar makkelijker,want de BRITSE autoriteiten in Oostenrijk maakten zich meer zorgen over die verboden transporten naar PALESTINA, dan over nazi’s die zouden kunnen ontsnappen. Simon Wiesenthal schrijft in “MOORDENAARS..ONDER..ONS’ over twee hotels bij de Oostenrijk-Italiaanse grens waar Joden en nazi’s soms tegelijkertijd de nacht doorbrachten………..Maar meestal sliepen voortvluchtige oorlogsmisdadigers niet in hotels-want tussen “oostenrijk en ITALIE liep de..KLOOSTERROUTE. …Wiesenthal:Rooms-katholieke geestelijken, voornamelijk FRANCISCANEN, hielpen de vluchtelingen voort langs een hele reeks veilige kerkelijke onderkomens’…………………Eenmaal in
  Rome gearriveerd was het wachten op transport nar de uiteindelijke bestemming. Liefst met een indentiteitskaart van het Vaticaan-vooral in de LATIJNS-AMERIKAANSE landen werd je daarmee makkelijker toegelaten…………………Ik stel me daarbij altijd voor dat er in het Vaticaan meer vreugde heerste over EEN massamoordenaar die een veilig heenkomen vond, dan over duizend vluchtelingen die de naziterreur overleefd hadden. ………………………………………………………….K
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s