De wortels van de Europese Unie

Screenshot_79

(Door: “Reageerbuis”)

In sommige perioden van de geschiedenis werd gestreefd naar het verkrijgen van macht over heel Europa. Het Romeinse Rijk was hier het eerste voorbeeld van en het Derde Rijk van Adolf Hitler het laatste. Ook de Europese Unie trekt steeds meer macht naar zich toe, zowel door expansie als door regelgeving.

De rol van de nazi´s

De Britse politicus Boris Johnson beweerde onlangs dat de EU hetzelfde wil als Hitler, namelijk heersen over heel Europa, zij het met andere methoden. De historische feiten geven hem gelijk. Eerder zei de Britse Europarlementariër Gerard Batten dat de EU door de nazi´s is ontworpen en met behulp van de Amerikaanse CIA tot stand is gekomen. Voormalig adviseur van Margaret Thatcher, Christopher Story, die zich zeer kritisch uitliet over de EU, refereerde aan een document van de nazi´s, “Europäische Wirtschafts Gemeinschaft” (Berlijn 1942). Daarvóór wees ook voormalig minister en auteur Rodney Atkinson  op de grote invloed van nazi´s en fascisten bij de oprichting van de EU, waarbij hij de namen noemde van onder meer Walter Hallstein, Walther Funk en Hans Josef Globke.

Tijdens de oorlog maakten de nazi´s en de Italiaanse fascisten plannen voor Europese economische en politieke integratie. Hitler en Mussolini vaardigden in 1941 een communiqué uit waarin stond dat een Nieuwe Europese Orde de oorzaken zou wegnemen die in het verleden geleid hadden tot Europese oorlogen. In 1943 verscheen een nota over de oprichting van een Europese confederatie van soevereine staten, die elkaars vrijheid en onafhankelijkheid garandeerden. Door versluierend taalgebruik bleek niet dat het uiteindelijke doel was om de nationale regeringen hun soevereiniteit te ontnemen, wat ook het doel van de EU is.

In juni 1938 nam Walter Hallstein (1901-1982) deel aan de officiële onderhandelingen tussen Nazi-Duitsland en fascistisch Italië met de bedoeling om hun ideologieën tot grondslag te maken van een toekomstig Europa en in januari 1939 hield Hallstein een redevoering, waarin hij in detail de economische structuur weergaf van Europa onder suprematie van IG Farben, de belangrijkste financier van de nazi´s. Hij was lid van veel naziorganisaties, onder meer de nationaalsocialistische universiteitsvereniging, en ging in 1942 het leger in als nazi-officier.

Na de Tweede Wereldoorlog was de Europese gedachte: nooit meer oorlog en onderlinge solidariteit. Jean Monnet stelde voor om steenkool en ijzererts in het grensgebied van West-Duitsland en Frankrijk gezamenlijk te exploiteren. De onderhandelingen hierover werden gevoerd door Hallstein voor West-Duitsland en Monnet voor Frankrijk. Ze leidden tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en resulteerden in 1951 in het Verdrag van Parijs, dat ook door de BENELUX-landen en Italië werd getekend. De Europese Economische Gemeenschap (EEG) trad met het Verdrag van Rome op 1 januari 1958 in werking. Hallstein was in 1957 medeondertekenaar van de akte die de basis legde voor deze voorloper van de  Europese Unie en het jaar daarop werd hij aangesteld als eerste president van de “Europese Commissie”, een functie die hij bijna tien jaar bekleedde. Hij streefde ernaar de landen zoveel mogelijk van hun soevereiniteit te ontdoen, overeenkomstig de nota van het nazibewind van 1943. Hij en Monnet worden wel de architecten van de Europese samenwerking genoemd.

Walther Funk (1890-1960) sloot zich in 1931 aan bij de nazi-partij. Hij werd economisch adviseur van Hitler, was rijksperschef, werkte onder Joseph Goebbels op het ministerie van Propaganda en werd in 1938 minister van Economische Zaken, waar hij een zeer anti-Joods beleid voerde. Hij schreef in 1941 een boek “De Europese Gemeenschap”, waarin hij wees op de noodzaak van  een “Centrale Europese Unie” van staten die bereid waren om de eigen belangen daaraan ondergeschikt te maken. Ondanks zijn veroordeling tijdens het proces van Neurenberg werkte hij na zijn vrijlating in 1957 bij het ministerie van Onderwijs van Niedersachsen, waar hij op scholen en universiteiten de Europese Gemeenschap promootte.

 Hans Josef Globke hielp met het formuleren van de noodwetgeving, die in 1933 Hitler onbegrensde macht gaf en was degene die de Neurenbergse rassenwetten opstelde, waardoor het burgerschap van de Duitse Joden werd ingetrokken. Desondanks was hij van 1953 tot 1963 directeur van de bondskanselarij in Bonn en veiligheidsadviseur van Adenauer. Als een van diens assistenten was hij nauw betrokken bij de plannen voor de EU. De EU is dus mede gebaseerd op plannen van de nazi´s en een aantal van hen heeft meegewerkt aan de totstandkoming ervan. Uit dezelfde koker komt de instelling van de Karel de Grote prijs, die ieder jaar in Aken wordt toegekend aan personen die de gedachte van de Europese eenheid in politiek, economisch en geestelijk opzicht hebben gestimuleerd.

Richard Coudenhove-Kalergi

Plannen voor de Europese eenwording in haar huidige vorm zijn er ook van eerdere datum. Daarbij blijken de ideeën van de Oostenrijkse diplomaat Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972) toonaangevend. Hij richtte in 1922 in Wenen de Pan-Europese beweging op en legde contacten met wetenschappers, onder wie Albert Einstein en Thomas Mann, met invloedrijke personen uit de internationale politieke wereld, zoals Otto von Habsburg, Konrad Adenauer en de Franse politicus en Nobelprijswinnaar Aristide Briand, en uit de financiële wereld, met name Louis de Rothschild.

Coudenhove-Kalergi was sinds 1922 lid van de Weense vrijmetselaarsloge Humanitas. Hij vroeg in 1926 om beëindiging van zijn lidmaatschap en trad uit de loge om daarvoor in de plaats toe te treden tot het hogegraadsysteem van de vrijmetselaars. Hierdoor kwam hij in contact met Winston Churchill en later met president Harry Truman van de VS.  Zijn eerste doel was te komen tot een “Verenigde Staten van Europa”. Ook op andere continenten zouden zulke samenwerkingsverbanden moeten komen met als einddoel een wereld met slechts vijf samenwerkende staten, een “Nieuwe Wereld Orde”.

In 1923 kwam zijn eerste boek “Pan-Europa” uit, dat ging over samenwerking binnen Europa. In zijn boek “Praktischer Idealismus” (1925) schreef hij dat een toekomstig Europa niet meer bewoond zal worden door de oorspronkelijke bewoners, maar door een mengras van Europese, Aziatische en Afrikaanse volkeren: “Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmenden Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen.” Dit houdt in dat ruimte, tijd en vooroordeel steeds meer worden overwonnen. “Vorurteil” betekent bij de vrijmetselaars vooroordeel tegenover de Joden, dus antisemitisme. Hij oogstte bij veel Joden dan ook geestdrift, temeer daar hij schreef: “Der Generalstab beider Parteien (kapitalisme en communisme) rekrutiert sich aus der geistigen Führerrasse Europas: dem Judentum.” Bij uitstek Joden moeten dus leidinggevende posities gaan innemen, wat impliceert dat zij zich niet moeten vermengen.

Coudenhove-Kalergi meende dat bij het mengen van rassen hun karaktereigenschappen zullen verzwakken. De plutocraten zouden de nieuwe mens wegens zijn karakterzwakte gemakkelijker kunnen onderwerpen dan iemand die deel uitmaakt van een volk dat zich een eenheid voelt. Hij ziet de democratie als een façade van de plutocratie, want de mensen zouden een openlijke plutocratie niet accepteren; de politici zijn marionetten van de plutocraten, die de touwtjes in handen hebben. Coudenhove-Kalergi was dus geen democraat. Ook de politieke elite van de EU trekt zich weinig van de burgers aan; ze staat in dienst van de mondiale plutocratie om de Nieuwe Wereldorde te realiseren.

In de jaren 1923‑1929 nam Kalergi´s invloed toe: de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Aristide Briand, sprak zich bij de Volkerenbond in 1929 uit voor een federale band tussen de Europese volkeren. De Pan-Europese Beweging werd in Nazi-Duitsland verboden, omdat Coudenhove-Kalergi de Joden een leidende rol op het wereldtoneel toekende. Na de inlijving van Oostenrijk in 1938 vluchtte hij met zijn Joodse vrouw eerst naar Hongarije, een jaar later verkreeg hij het Franse staatsburgerschap en hij bracht de oorlog door in de Verenigde Staten van Amerika.

Screenshot_80

Nieuwe aandacht volgde in 1941, toen de Italiaanse communist Altiero Spinelli zijn visie op de eenwording van Europa formuleerde in het “Manifest van Ventotene”, genoemd naar het eiland waarop hij geïnterneerd was. Churchill interesseerde zich ook voor de ideeën van Coudenhove-Kalergi en pleitte na de Tweede Wereldoorlog voor een “United States of Europe”. Coudenhove-Kalergi beoogde dus de verdwijning van het recht op zelfbeschikking, de eliminatie van naties en de vervanging van de oorspronkelijke bevolking van Europa door middel van massa-immigratie. Zijn racistische filosofie behelst uitwissing van het blanke ras door menging met Afrikanen en Aziaten en blijkt een blauwdruk voor de omvolking en daarmee de destabilisering van Europa, die in volle gang is. Ook de keuze voor het volkslied kwam uit zijn koker.

In een ander boek, “Europa zoekt eenheid” uit 1949, sprak hij zich uit voor invoering van een eenheidsmunt in een gefederaliseerd Europa: “Iedereen is het ermee eens dat niets sneller herstel zal promoten dan de adoptie van een Europese valuta.” Als eerste ontving hij in 1950 de Karel de Grote prijs. Bovendien wordt er iedere twee jaar een naar hem genoemde prijs uitgereikt aan leidende persoonlijkheden die met toewijding werken aan de eenwording van Europa. De drie laatste winnaars van de Coudenhove-Kalergiprijs waren Angela Merkel (2010), Herman van Rompuy (2012) en Jean Claude Juncker (2014). Alleen al het bestaan van deze prijs bewijst dat de ideeën van Coudenhove-Kalergi onverminderd voortleven bij de leiders van de EU en dat de Europese naties en culturen onder deze bewindhebbers moeten vrezen voor hun voortbestaan.

Een belangrijke navolger van Coudenhove-Kalergi is Nicolas Sarkozy, die als president van Frankrijk poneerde dat vermenging van rassen een plicht is voor de Fransen. Ook Duitsland´s minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, liet zich niet onbetuigd. In een openhartig interview in Die Zeit (juni 2016) zei hij dat de grenzen met Afrika en het Midden-Oosten open moeten en het oude Duitsland en het oude Europa moeten verdwijnen: “Het zijn schotten die ons kapot maken en ons door inteelt zullen degenereren. Voor ons zijn de moslims een verrijking van onze openheid en verscheidenheid.” Het maakt duidelijk dat hij verdwijning van het Duitse volk op het oog heeft en wil dat Duitsers zich niet meer onder elkaar voortplanten!

Adam Weishaupt als inspirator van Coudenhove-Kalergi

Coudenhove-Kalergi op zijn beurt heeft zich ontegenzeggelijk laten inspireren door ideeën van Adam Weishaupt (1748-1830). Deze was de zoon van een rabbijn, bekeerde zich tot het katholicisme en werd jezuïet. Na zijn vertrek uit deze orde werkte hij vanaf 1770 voor de gefortuneerde Mayer Amschel Rothschild in Frankfurt am Main, die hem opdracht gaf een organisatie van wereldleiders in het leven te roepen om in het geheim een één-wereldstaat te ontwerpen die aan Rothschild onderhorig zou zijn. Dat resulteerde in de oprichting van de Orde der Illuminati op 1 mei 1776, toen Weishaupt een communistisch 6‑punten­programma presenteerde:

 1. Afschaffing van de monarchie en alle benoemde regeringen
 2. Afschaffing van privé-eigendom
 3. Afschaffing van erfrecht
 4. Afschaffing van het patriottisme
 5. Afschaffing van het traditionele gezin door afschaffing van het huwelijk, uitbanning van de moraal en inrichting van communale instellingen voor kinderen
 6. Afschaffing van iedere religie

De werkwijze van de opgerichte organisatie was geheim, dictatoriaal en despotisch. Haar leden moesten zich achter Weishaupt´s denktrant stellen en onderwerping, spionage, dwang en verklikkerij niet schuwen. In 1790 schreef Weishaupt: “Met dit plan willen wij de hele mensheid besturen……. De posities moeten toegedeeld en geconstrueerd worden, waarmee wij in het geheim alle politieke processen beïnvloeden.” Dat hield in dat zoveel mogelijk macht en rijkdom verworven moesten worden, wat uiteindelijk moest uitmonden in de wereldheerschappij en de constructie van een Nieuwe Wereld Orde. De bedoelingen van de organisatie lekten uit en in hetzelfde jaar werd ze opgeheven.

Veel Illuminati infiltreerden in de vrijmetselarij, waarbij Weishaupt zich in 1777 al had aangesloten. Zij waren erop uit om de samenleving te ondermijnen en Weishaupt koos de loges van de vrijmetselaars als dekmantel voor zijn doel. Mirabeau (1749-1791), een van de leiders van de Franse Revolutie, wist de Franse vrijmetselarij verregaand Illuministisch te maken. Vast staat dat sindsdien de wereldgeschiedenis grotendeels door vrijmetselaars werd bepaald. Volgens Churchill zaten zij niet alleen achter de Franse Revolutie, maar achter iedere revolutie en oorlog sinds 1776.

De communistische ideeën van Weishaupt leven voort in de EU. Karl Marx was lid van de Illuminati en heeft daardoor waarschijnlijk van zijn ideeën kennis genomen, hij schreef in 1848 een communistisch manifest met gedachten die overeenkomen met die van Weishaupt en in de Sovjet-Unie werkelijkheid werden of moesten worden. Het is niet toevallig dat 1 mei, de dag van de oprichting van de Orde der Illuminati (1776), de internationale dag van de arbeid is geworden. De EU ontwikkelt zich dan ook als de voormalige Sovjet-Unie. Einddoel van beide is en was het scheppen van een “Europees volk” c.q. een “nieuwe mens”, bij beide een schijnparlement zonder betekenis; de “Europese Commissie” komt overeen met het “Politbureau”. De leden worden naar goeddunken en volgzaamheid benoemd en hoeven aan niemand rekening en verantwoording af te leggen. De Sovjet-Unie werd geleid door ambtenaren, leden van de communistische partij, die overladen werden met voorrechten. Dat laatst geldt ook voor het ambtenarenapparaat van de EU. Het eenpartijstelsel van de Sovjet-Unie is binnen de EU vervangen door dat van een bevoorrechte politieke klasse, waarvan de leden worden geworven door coöptatie en geselecteerd op loyaliteit aan het eurocratische project. De EU-richtlijnen en ‑verordeningen zijn vergelijkbaar met die van het Gosplan, dat alle economische activiteiten reguleerde. Volgens Gorbatsjov ontwikkelt de EU zich tot een nieuwe Sovjet-Unie. Niet toevallig heeft een aanzienlijk deel van de EU-elite een communistisch verleden (onder meer de maoïst Manuel Barroso en Federica Mogherini).

Op weg naar een Nieuwe Wereld Orde

Uit het bovenstaande blijkt dat de EU gebaseerd is op het nazisme, de communistische ideeën van Weishaupt en Marx en de racistische van Coudenhove-Kalergi, welke laatste via massa-immigratie het multiculturalisme in de hand hebben gewerkt. Achter de schermen doet de macht van het kapitaal haar werk.

Het beoogde einddoel is een Nieuwe Wereld Orde met een wereldregering, bestuurd door de wereldelite. Om dat te bereiken moeten alleenheerschappij, discipline, onderwerping, dwang en verklikkers worden ingezet. Met behulp van massa-immigratie wordt in Europa culturele en economische chaos gecreëerd en de oplossing daarvoor wordt gezocht in een nieuwe communistische werelddictatuur met herverdeling van de welvaart. “Orde uit chaos” is niet voor niets het motto van de 33e, de hoogste graad van de vrijmetselarij.

Screenshot_81

Door:
“Reageerbuis”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Communisme, Europa, EUSSR, Fascisme, Immigratie, Islamisering, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Marxisme, Multiculti, nazisme, New World Order, Racisme, Rotzakken, socialisme, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

23 reacties op De wortels van de Europese Unie

 1. koddebeier zegt:

  Als het de bevolking van Europa ooit mocht lukken om onder dit nieuwe juk uit tekomen, laten ze dan niet vergeten deze nieuwe nazi’s tot de laatste man/vrouw te vernietigen !!
  Zodat er eindelijk gezegd kan worden “dit nooit meer”.

  Like

 2. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  Alles wat in dit artikel is beschreven heb ik al vele malen gepubliceerd! Gezien de huidige uitzichtloze situatie en de nog steeds apathische houding van het volk, kan worden geconstateerd dat er helaas weinig is veranderd. Dit is de reden dat ik toch nóg een poging ga wagen door dit artikel te ‘herbloggen’. Overigens met dank aan de auteur!

  Like

 3. paulzwueste zegt:

  Godzijdank dat deze monsters sterfelijk zijn…

  Like

 4. Jean zegt:

  Die EU is een pure ordinaire DICTATUUR met totaal fouten creaturen aan het stuur, hopelijk zal dit schip snel zinken en gaan wij Europeanen verder met 6 a 7 Onafhankelijke Republieken die onderling afspreken wat ze samen willen doen zonder ordinaire EU dictators.
  Gezien het zeer vuile spel dat gespeeld wordt in G.B. én in de USA door maar steeds “de waarheid” te verdoezelen zal het nog wel even duren, helaas kijken momenteel veel Europeanen liever naar voetbal i.p.v. te zorgen voor een veilig Europa voor hun kinderen en kleinkinderen.
  Voor de aardigheid ga eens lezen op: http://nageltjes.be/wp/ en lees er eens rustig (voor zover dat mogelijk zou kunnen zijn volgend artikel: Betrapt! EU wil 60 miljoen migranten naar Europa halen voor 2050…

  Like

 5. witte raaf zegt:

  http://m.journal-neo.org/2016/06/17/military-schengen-washington-calls-for-the-further-integration-of-nato/

  Is weliswaar beetje off topic en wist niet precies waar te plaatsen dus maar hier gedaan maar wilde het toch even melden/delen.

  Like

 6. Dat zal dan met een atoombom moeten, dan ben je er inderdaad van af.

  Like

 7. Pilgrim zegt:

  Toch een beetje te paranoïde. De illuminaten van Weishaupt bestaan al lang niet meer, behalve in de fantasie van complotdenkers die in de (wereldwijde) ‘Grote Samenzwering’ geloven. Koudenhove-Kalergi was inderdaad een naïeve idealist, maar ook een kind van zijn tijd (jaren 20) en zijn beweging werd door de nazi’s verboden. Ook over die Vrijmetselaars gaan er allemaal indianenverhalen die we beter niet al te serieus moeten nemen.

  Like

 8. fleckie zegt:

  “HOLLAND und BELGIEN verschwinden ganz von der KARTE”, beweerden de nazi’s nog, in december 1944,en “zu WEINACHTEN kommen Wir zuruck met dem neuen WAFFEN”+
  “Heute gehort uns DEUTSCHLAND und Morgen die ganze WELT”, in de vaste overtuiging van UBER ALLEN werden Wir siegen.

  Like

 9. fleckie zegt:

  [zomaar] een bericht uit de’ANTIFASCIST’ 17e jaargang .1991-3…..[uitgave van antifascistische oud-verzetstrijders Nederland, bond van antifascisten]………….KAPITALISME of SOCIALISME…..
  ‘In het begin v.d.2e Wereldoorlog vroeg de USA de steun v.d.haven-mafia aan de Oostkust bij de bestrijding van de Duitse duikboten. De samenwerking had het gewenste succes. Voor wat hoort wat en de haven-mafia kreeg de vrije hand. Later hielp de ITALIAANSE mafia bij de landingen in Sicilië en ITALIE en sindsdien is de invloed v.d.mafia daar steeds groter geworden. ………..De mafia heeft het met illegale middelen verkregen geld goed gebruikt. Het is belegd in aandelen van ALLERLEI banken en BEDRIJVEN. Hierdoor heeft de mafia zetels gekregen in de besturen van grote ondernemingen,waardoor zijn macht verder is vergroot. Daardoor is het o.a. Mogelijk geworden om op een gemakkelijke wijze met de DRUGSHANDEL..verdiende geld wit te wassen…
  ……….Onlangs is gebleken dat de Bank of Credit and Commerce International…BCCI…het wel erg bont heeft gemaakt. Deze bank bleek een ”beerput van ..LIST en BEDROG” te zijn. DE frauduleuze handelingen werden in. Een aparte geheime boekhouding vermeld,..zodat..er..bij..een.
  ..accountantsonderzoek niets van was te ontdekken. De ..BCCI is opgericht door de PAKISTAANSE AGHA HASAN ABEDI en de aandelen zijn voornamelijk in handen van OLIESHEIKS. De bank is in VELE landen werkzaam. In 1986 raakte de Amerikaanse CIA op de hoogte v.d.ware aard van deze bank maar zweeg. De CIA ging deze bank gebruiken voor zijn geheime operaties en werd daarbij gedekt door de MINISTERIES van Binnenlandse Zaken en JUSTITIE. Maar ook bij onwettige transacties kan er verlies worden geleden en de BCCI raakte in de problemen. De BANK of ENGLAND ging de zaak onderzoeken en nam daarna maatregelen. De kantoren v.d.BCCI werden gesloten,de bank bleek failliet te zijn. Het tekort was het hoogste ooit vertoond.OVERAL ter wereld zijn MENSEN en INSTELLINGEN gedupeerd. In New York is de leiding v.d.BCCI voor de rechter gedaagd.Maar het vertrouwen in de banken is aangetast,ook door vele andere,minder omvangrijke schandalen. ***************OVER de NAVO en de ..EG.. Is weer
  hevig gedeicussieerd. De troepensterkte v.d.NAVO wordt verminderd en een groot deel v.d.buitenlandse militairen gaat naar huis. Er komen kleine legereenheden,die op moderne wijze
  overal ter wereld kunnen worden ingezet om…”WESTERSE WAARDEN” te beschermen. Dit is de boodschap van de…..”NIEUWE WERELDORDE”………..Hoewel volgens sommige politici de NAVO overbodig geworden is,heeft een vergadering van Ministers van Buitenlandse Zaken verklaard, dat
  het Atlantische Bondgenootschap de basis blijft voor de ..Westerse Veiligheid…………”De Navolanden staan netjes in het gelid”,luidde een kop in NRC/Handelsblad van 7 juni. ………………..
  Bij de EUROPESE GEMEENSCHAP zijn er ook veranderingen. De ministers v.d.twaalf Staten kunnen over economie en wellicht ook over veiligheid..beslissingen..nemen, zonder dat zij daarbij door een of andere volksvertegenwoordiging kunnen worden gehinderd of gecontroleerd. Zie een artikel van Hans Nijenhuis in NRC/HAndelsbad van 20 maart. Het Europese Verbond van Vakverenigingen biedt tegenstand. Succes wordt..niet..verwacht. De EUROPESE..GEMEENSCHAP luistert slechts naar het…GROOTKAPITAAL***>>>>>>>>>>>>>>>
  Tijdens een congres te Amsterdam over INTERNATIONALE ONTWIKKELING..zei Prins Claus,dat de problemen in de Derde Wereld alleen kunnen worden opgelost door een radicale koerswending v.h.Westen. EGOÏSME moet plaats maken voor solidariteit. Gedurende de afgelopen twee eeuwen was het doel de rijkdom v.d.rijken te vergroten. Ons economisch denken is door en door conserva-
  tien……”de veel geprezen ..vrije..markteconomie heeft geen pasklare oplossing voor het probleem v.d.vernietiging van het milieu, honger en armoede”…………..Wij voegen er aan toe,dat wij over het
  meen veel te weini weten over onze..koloniale geschiedenis. Wij zijn onkundig over de wreedheden begaan bij het veroveren v.d.kolonien. Ook over de slavernij en de slavenhandel. Vooral over de ..leugens..en..het..derog dat daarbij is gepleegd en waarvan maar weinig in de openbaarheid is gekomen. Wij hebben nog steeds niet afgerekend met ons koloniaal verleden en de daarbij behorende mentaliteit*****<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  Like

 10. fleckie zegt:

  Uit de Anti-fascist 1991-3.uitgave van antifascistische oud-verzetsstrijders Nl. ,bond van anti-fascisten……
  :”de Lange arm van het VATCAAN”, of De rol van de clerus bij het doen van ontsnappen v.d.nazi-
  moordenaars…………Dit artikel begint in ROME aan de PLAZA Navona, een geliefd fot-object voor
  toeristen wegens de schilderachtige achtergrond. Een kerktoren,hier vlak in de buurt,blijft echter voor de meeste bezoekers onbemerkt.Deze toren behoort bij de DUITSE Nationale Kerk”Santa Maria Midden in het oude Rome ontdekt men op deze kerktoren de Duitse Rijksadelaar, tezamen met de oude keizerskroon en het kruis. Hierheen stromen elke zondagmorgen de talrijke in de eeuwige stad verblijvende Duitsers voor de Heilige Mis en hier bevindt zich ook een Duits Priester-
  college. ……….Ook in de jaren na de Tweede Wereldoorlog begaven zich reeds vele Duitsers naar dit adres en wel nazi’s op de vlucht voor hun vervolgers. Hier vonden zij voorlopig onderdak,een liefdevolle verzorging en vooral een gewillig oor. Binnen deze christelijke muren werden hen valse passen en geld verstrekt,waarmede zij ongehinderd Eropa konden..verlaten..en een nieuw leven,MEESTAL in Zuid-Amerika konden beginnen. …………….Over dit pittoreske pleintje liepen tijdens de na-oorlogse jaren vele nazi’s, zoals…Adolf EICHMANN, de organisator v.d.”ENDLO-
  SUNG”,………..Walter Rauff, de constructeur v.d.GASWAGENS, waarin honderdduizenden slachtoffers op een uiterst pijnlijke manier de dood vonden,……….Frans Stangl, commandant v.d.vernietigingskampen SOBIBOR en TREBLINKA-………. Gustav Wagner,zijn plaatsvervanger
  ……….Dr.Gerhard Bohne, organisator v.d.euthanasiecampagnes,………..Rudel, tot op heden idool v.d.neo-nazi’s. Deze boef zei over deze kwalijk rol v,d,KERK:”MEN KAN OVER HET KATHOLICISME DENKEN HOE MEN WIL> WAT IN DEZE JAREN DOOR TOEDOEN VAN DE KERK …AAN WAARDEVOL”MENSCHENTUM”>>>VAAK VOOR EEN ZEKERE DOOD WERD GERED>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Like

  • fleckie zegt:

   Vervolg,[‘de lange arm van het vaticaan]………………:”ECCESIAE et NATION”……………….
   of:”Voor Kerk en Natie”, het devies v.d.Oostenrijkse bisschop Alois Hudal, rector v.d.Anima tussen 1923 en 1952. >>Deze kerkvorst droomde letterlijk van een “christelijk nationaalsocialisme”. In zijn levensherinneringen schrijft hij vol trots,dat dankzij zijn hulp “zogenaamde” oorlogsmisdadigers van valse reisdocumenten werden voorzien en zo naar het buitenland konden vluchten. In het archief van Hudal bevinden zich talrijke schriftelijke bedankjes van gevluchte nazi’s voor zijn voorbeeldige medewerking. Onder de vele documenten een foto van SS-OBERSTURMBANNFUHRER Dr.Waldemar Meyer. Hij werkte voor een “SONDERKOMMANDO”, dat zich in de Sowjet-Unie met het roven van kunstschatten bezighield. Na de oorlog legde dit heerschap zich toe op het verkopen van rozenkransen. In 1951 emigreerde hij naar…CHILI………..het archief bevat ook vele brieven van [nog]geinterneerden. Aanvragen van kerkelijke instanties uit andere steden.
   Het Staats-secretariaat van Zijne Heiligheid de Paus, zo schrijven van Giovanni Battista
   Montini, de latere paus Paul VL In opdracht van paus PIUS Xll ondersteunt hij het werk van Hitler met een financiele gift.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>…
   ………………EEN PAS VAN ..HET ..INTERNATIONALE.. RODE..KRUIS………………………
   De gelukkige bezitter van dit levensreddende document was de beruchte nazi Franz Stangl. In TREBLINKA leidde hij de massale vergassing van..700.000 mannen,vrouwen
   en kinderen. .BISCCHOP Hudal overhandigde het paspoort..PERSOONLIJK aan Stangl..
   EEN van de vele collega’s van HUDAL was de SILEZISCHE PRIESTER Karl Bayer. Sinds 1946 werkte deze geestelijke voor de ”PAUSELIJKE HULPCOMMISSIE”. Het doel
   van deze commissie was de verzorging v.d.oorlogsgevengenen-let wel,niet de oorlogsslachtoffers. OOK hij hield zich actief bezig met het in veiligheid brengen van oorlogsmisdadigers. In 1950 maakte hij carriere,hij werd benoemd tot secretaris-generaal van CARITAS INTERNATIONALIS. ……….In 1948 gaf Hudal in een “brochure voor emigranten” de goede raad:”EVENTUEEL BEDIENE MEN ZICH VOOR HET AANSCHAFFEN VAN DOCUMENTEN VAN DE HULP DIE DE. CARITASBURO’S IN DE GROTE STEDEN KUNNEN VERSCHAFFEN”. Een van de vele nazi’s, die zich bedienden, was Dr.Hans Hefelmann. Deze boef organiseerde de massale moord op…..
   GEHANDICAPTE KINDEREN. Op 26 juni 1947 gaf de”APOSTOLISCHE NUNTIATUUR
   OOSTENRIJK” de goede raad aan Hefelmann: “Wellicht zou het beter voor u zijn naar een ander land met een meer gematigd…klimaat zoals ARGENTINIE, CHILI,,PERU te
   emigreren. Van harte zegen ik U en verblijf, hoogachtend…”……….Op 24 juni 1948 stuurt
   CARITAS INTERNATIONALIS aan Hevelmann een schrijven met de volgend inhoud van-
   uit…BUENOS AIRES:”BIJGAAND ZEND IK U HET VOLGENDE INREISDOCUMENT NO.31759…WAARMEE U ZICH KUNT BEHELPEN EN VERZOEK U BELEEFD DE ONTVANGST TE BEVESTIGEN”……………………….Plaatselijke leiders v.d. NSDAP verze-
   keren zelf tot de bedrogenen te horen. Ambtenaren v.d.GESTAPO verklaren slechts de wetten te hebben nageleefd. Leden v.d.krijgsmacht verklaren plechtig altijd “korrelt” te hebben gestreden. SS-ers zweren eerst uit de pers van nazimisdaden te hebben gehoord………..BISSCHOPPEN delen zeer hulplijnen boterbriefjes uit. De bisschop van Keulen, FRINGS verklaarde in 1945, dat met de toenmalige partijleden v.d.NSDAP juist de “vlijtige krachten” van het land werden uitgeschakeld. In een gemeenschappelijke verklaring eisen de AARTSBISSCHOP van MUNCHEN >>FAULHABER en de PROTESTANTSE bisschop van Duitsland MEISER de SS-ers niet over EEN KAM te scheren. Letterlijk verklaren zij”Wij spreken in naam van de humaniteit….als wij erop wijzen hoe zwaar deze lieden te lijden hebben onder het juk van de gevangenissen”.>>>
   >>>>>>>>>>>………..DE NEURENBERGSE PROCESSEN…………………De kopstukken van het NAZIRIJK werden hier voor hun misdaden berecht. Het zal niemand van de lezers–na lectuur van het bovenstaande–verbazen, dat DE KERK niets naliet het lot v.d.gevangen nazibonzen te verzachten. Zo gaf Pastor Gerecke,de protestantse geestelijke,die belast was met het zieleheil v.d. Gevangen Hitlertrawanten op 4 november 1946 een verklaring uit. Over von RIBBENTROP, de minister van Buitenlandse Zaken. van het DERDE RIJK staat te lezen:Hij toonde oprecht berouw over zijn vertoonde verachting voor de Kerk en de Here Jezus”………..Over de Gouwleider van Thuringen en Rijksgevolmachtigde voor de TEWERKSTELLING van DWANGARBEIDERS Fritz
   Sauckel schrijft Gerecke:Sauckel vierde dikwijls het Avondmaal…VOOR zijn dood nog
   verklaarde hij onder tranen zijn geloof aan Gods liefde voor Jezus Christus, zijn persoonlijke Heiland.”. ……….Over de chef-staf v.d.”WEHRMACHT” veldmaarschalk ..KEITEL:”Keitel hield dagelijkse aandachten…Hij geloofde vast in de verlossing door het bloed van Jezus”. ……….In NEURENBERG bevindt zich ook de kerkgemeente Sint JOBST. Sinds 1948 werd dit onderdeel v.d.r.k.Kerk als sluis benut om giften voor de nazimoordenaars.WIT TE WASSEN. In het kasboek van 1949 tot 1951 staan alle inkomsten vermeld,omschreven als”historische opgaven” of “historische werkzaamheden”. De lijst van opdrachtgevers is lang waaronder veel bekende persoonlijkheden en INDUSTRIECONCERNS zoals..KRUPP, I.G.FARBEN[thansBASF], RUHRGAS AB,STAHLBAU RHEINHAUSEN, FRIEDRICH FLICK etc. OOK de advocaat v.d.te berechten nazi’s werd rijkelijk bediend met het toen royale bedrag van DM 1050,–
   ………………….NIET VOOR PUBLIKATIE BESTEMD…………………Onder de titel”MEMO
   over de processen wegens oorlogsmisdaden voor Amerikaanse militaire gerechtshoven” wordt dit kerkelijk schrijven in februari 1950 aan de toenmalige Hoge Commissaris v.d.USA in het bezette Duitsland Mc Cloy aangeboden. De auteurs zijn BISSCHOP THEOPHIL WURMS, de bekende theoloog MARTIN NIEMOLLER en de STUTTGARTSE
   Prelaat KARL MARTENSTEIN. In dit epistel wordt serieus beweerd dat de in Landsberg
   Gevangen gezette naziboeven bitter onrecht wordt aangedaan en er veroordeelden bij zijn die niet weten waarom men hen ter dood veroordeeld heeft. ……….Twee worden er met name genoemd:EMIL PLEISSNER. Deze SS-er was blokhoofd in het concentratiekamp BUCHENWALD, De ander is AUGUST GINSCHEL, kapo en KAMPBEWAKER van het kamp FLOSsenburg. Zelfs een gangster als JÜRGEN STROOP, de SS-er die de opstand in het GHETTO van WARSCHAU brutaal neersloeg en waarbij ruim …56.000 doden vielen,gold als getuige dat de aangeklaagden ten onrechte werden veroordeeld en bekentenissen door middel van folter werden verkregen. De getuigen a charge, de voormalige slachtoffers daarentegen,werden dikwijls als “criminele elementen” bestempeld wier getuigenissen als leugens werden bestempeld om zodoende een financiele vergoeding te verkrijgen. …..Het is dus alleszins te begrijpen,dat dit KERKELIJK MEMO >>NIET>>aan de grote klok werd gehangen.>>>>>

   Like

  • fleckie zegt:

   Vervolg op …’ voor PUBLIKATIE BESTEMD’:..:…’Een man,in het bezit van een hogelijk
   Normbesef, een goed hart,kaarsrecht,oprecht en eerlijk’…: De omschrijving van al deze goede eigenschappen gold de SS-er OSWALD POHL,, EEN van de machtigste mannen van het DERDE RIJK. Hij was de hoogste baas van alle DWANGARBEIDERS in DUITSLAND en de bezette gebieden. Niets liet hij verloren gaan. Zelfs de lijken werden geschonden. Zijn buit bestond uit: schoenen, brillen,..menselijk haar. Hiervan maakten men ..vilten pantoffels. …..JUWELEN, HORLOGES en TROUWRINGEN, gouden tanden, die de nog levenden uit de monden van de vermoorden moesten trekken en daarna tot
   GOUDSTAVEN werden OMGESMOLTEN. …..Een jaar voor zijn verdiende terechtstelling op 7 juni 1951 ging deze voormalige. Protestant tot het katholieke geloof over. De r.k.kerk beschouwde hem daardoor bijna als een heilige. Met behulp van zijn ZIELEHERDER pastoor Karl Morgenschweis schreef POHL het boek:”CREDO. Mijn weg tot God”. De vicaris-generaal van Munchen Buchwieser gaf zijn uitdrukkelijke toestemming tot deze uitgave. ………..Een man die miljoenen onschuldigen beestachtig liet vermoorden, deze lijkenschender,werd een bekende katholiek,vervuld” van een innige gebedsgenezer en apostolische ijver”, aldus zijn uitgever pastoor Morgenschweis van wie het ook eerder ge-
   noemde [twijfelachtige] citaat stamt.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   ………………….DE WRAAK HEEFT OVER HET RECHT GEZEGEVIERD………………aldus
   de pastoor,die de godsdienst leidt op 10 juni 1951 in de gevangeniskapel van Landsberg. Deze dienst gold de laatste terechtgestelde nazi’s. Verder zei deze priester nog,dat’onze broeders zich zelf nog in de laatste uren, in het aangezicht van God, verzet hadden tegen het onrecht om als ordinaire misdadigers te worden afgestempeld”. Tegen het einde van de mis werden de laatste woorden v.d.geexecuteerden onder het schavot voorgelezen. EEN van hen was de SS-Standartenfuhrer Paul Blobel, leider van het..DOODSESKADERS 4a. In 1948 werd deze boef weer lid van de EVANGELISCHE
   GEMEENTE, Zijn laatste woorden:” Discipline en trouw heb ik als soldaat altijd in acht genomen…Thans heeft discipline en trouw mij naar het schavot geleid”………..WAT..was dat voor soort discipline en trouw?. Laten wij daarvoor eens even terug gaan naar een ravijn in BABI YAR, in de buurt van de OEKRAINSE HOOFDSTAD >>KIEF, in september 1941.***…..Het moordcommando onder BLOBEL had hier 33.771 joden bijeengedreven. Nadat zij zich hadden uitgekleed, werden de slachtoffers met machinepistolen vermoord
   en het ravijn ingegooid. Blobel zei hierna tegen een andere nazi:”Hier liggen mijn joden”.
   ………..Volgens DE KERK echter ‘GEEN ORDINAIRE MISDADIGER!”………..’.De STILLE
   HULP’… Dit was de naam van een op 7 oktober 1951 opgerichte vereniging in Munchen. De initiatoren waren de BISSCHOP van Munster Johann Neuhausler en PRINSES Helene Elisabeth on ISENBURG, die zich’moeder Elisebeth” noemde, een vrouw van fanatieke missionarische ijver. TIJDENS het Hitlerregime bestempelde de plaatselijke partijafdelingen v.d.NSDAP haar als ‘politiek betrouwbaar “. Het bestuur van de ‘STILLE HULP’ bestond uit: De PRINSES von ISENBURG, Z.E, de BISSCHOP van Munchen, BISSCHOP Wurm, de..directeur..van CARITAS…Dr, ROSCH–JEZUÏET,…, de voormalige
   “OBERSTURMBANNFUHRER”Dr.Heinrich Mals, zjn voormalige ” collega “SS-Stand-
   artenfuhrer Dr. Wilhelm Sprengler. Deze obscure vereniging hield zich uitsluitend bezig met het verlenen van hulp aan de TALRIJKE op de vlucht zijnde nazi’s. Voor ons EEN van de vele voorbeelden hoe KERKVERTEGENWOORDIGERS en nazi’s ..TWEE HANDEN OP >>EEN>>BUIK WAREN……………Dr,Hans Eisele. Deze fanatieke nazi was KAMPARTS in BUCHENWALD, NATZWEILER en DACHAU en was EEN van de beruchtste artsen. …..DUIZENDEN..slachtoffers stierven door zijn handen als PROEFKONIJN een …verschrikkelijke..dood. Hij ..opereerde .en .amputeerde..lichaams-
   delen ..ALTIJD..ZONDER..NARCOSE…….In Neurenberg werd deze slachter tweemaal ter dood veroordeeld……Hij werd echter BEGENADIGD DOOR TOEDOEN van o.a. de
   BISSCHOP..van ..FREIBURG W.BURGER en NUNTIUS ALOISIUS MUNCH………………..
   “SS-Hauptsturmfuhrer” Walter von Radetski,Plaatsvervanger van Blobel van het Moordkommando 4a, De gevangenisdominee pleit voor zijn spoedige vrijlating daar deze
   “Een trouwe kerkganger zou zijn, en t.g.v.Kerstmis een kerstspel heeft georganiseerd. …
   …Letterlijk over deze massa-moordenaar:”IK ben er zeker van,dat hij… Op een niet te .veronachtzame..wijze..een ..bijdrage kan leveren de opbouwwillige krachten van ons volk te stimuleren”………………….Erich Koch- voormalig Gouwleider van Oost-Pruisen en Rijkscommissaris voor de…OEKRAINE, ..De wreedste van allemaal. Hij iet hele dorpen-samen met vrouwen en kinderen – platbranden en hele landstreken uitmoorden. Zelfs in de ogen van vele nazi’s ging hij te ver. Doch OOK DEZE BOEF vond een KERKVERTEGENWOORDIGER, die het voor hem opnam: THEODOR SCHOBER, tot 1984 PRESIDENT v.h.DIAKONISCHE WERK. Volgens Schober waren de gruweldaden van Koch niet te bewijzen en ‘wie is het bekendst KOCH VOORHEEN lid was van de christelijke gemeente van jonge mannen en in 1933 verscheidene KERKELIJKE FUNCTIES bekleedde?” ..De slachtoffers en nabestaanden zal het worst zijn!…………
   F.Neufeld***…………………….<<<<<<<<<<<Het indrukwekkende monument in BABY YAR.
   Opgericht ter nagedachtenis aan de ruim 100.000 mensen van alle gezindten, die tijdens de Duitse bezetting in dit ravijn..beestachtig..werden neergeschoten. Direct na de inname
   van Kiev kwamen eerst de joodse inwoners aan de beurt………..WERELDWIJD is er gehetzt dat er geen monument was omdat hier alleen joodse slachtoffers vielen. …………..
   Zelfs bij de kranslegging van BUSH, enkele maanden geleden,werd dit bewijsstuk zorgvuldig uit de publiciteit gehouden. Zeker zal het gefilmd zijn. Geen cameraman zal dit bij deze adembenemende getuigenis van het veroorzaakte leed, hebben kunnen late. …..
   …………….MAAR. DE..CENSUUR..WERKT..TOT..IN..DE,,..FINESSES.<<<<<<<<<<<<<<

   Like

   • fleckie zegt:

    …”INLEIDING”, ..’DE.. NAZI ..ECONOMIE’, ‘…’economie ..en ..buitenlandse ..handel..in
    NATIONAAL-SOCIALISTISCH…DUITSLAND…………van DR.H.VAN CAPELLE. ………..
    Uitg.van Gorkum & Comp.B.V. ASSEN…isbn 9023216350…………………..Het is algemeen
    bekend,dat het nationaal-socialistische Duitsland van 1933 tot 1945 een …territoriale..expansie ..door middel van geweld beoogde. De economische politiek en de daaruit voortvloeiende buitenlandse handelspolitiek werden daaraan ondergeschikt gemaakt………..De ontwikkelingen in de genoemde periode,zowel op economisch als op handelspolitiek gebied,kunnen tegen deze achtergrond worden verklaard.Het economisch systeem van het nationaal-socialistische Duitsland zou een eerste poging in de historie worden om reeds in vredestijd een slechts gedeeltelijk centraal geleid economisch stelsel voor te stelsel voor te bereiden op het voeren van kortstondige aanvalsoorlogen[zoge-
    naamde “BLITZKRIEGE”]. Ter voorbereiding op de territoriale expansie moest Duitsland zich gaan herbewapenen,terwijl de economie daarop zo optimaal mogelijk moest worden
    afgestemd.. Aangezien Duitsland niet autarkisch was,ging vooral de buitenlandse handel een belangrijke functie vervullen, met name voor …het importeren..van..vitale…grondstof
    fen voor de..herbewapening, zonder welke het allesoverheersende doel—uitbreiding van
    de “LEBENSRAUM” door middel van territoriale expansie, opdat er een …CONTINENTAAL DUITS ..IMPERIUM..zou ontstaan–niet te bereiken was. In verband daarmede greep de overheid in de buitenlandse handel steeds meer volgens politieke maatstaven in. ……….Noch over de economische politiek. Van nationaal-socialistisch Duitsland,noch over de ontwikkelingen van zijn buitenlandse handel,is tot op heden een studie verschenen die de gehele periode van 1933 tot 1945 omvat. ………..Het ..doel..van
    ..de..onderhavige..studie,die uitgaat van de territoriale expansie..als..belangrijkste…doel…v.d.Duitse politiek,is,om tegen de achtergrond van het daartoe gevoerde economisch-politieke beleid,een nadere analyse te geven van d.structuren en ontwikkelingen binnen de buitenlandse handel van Duitsland. Verder zal worden ingegaan op de politieke en ideologische achtergrond van die territoriale expansie,alsmede op de structuur en ontwikkelingen van het gehele Duitse economische systeem als zodanig. ………..Onze centrale vraagstelling luidt derhalve;”Op welke wijze
    wisten de nationaal-socialisten de buitenlandse handel van Duitsland te transformeren
    tot een instrument in dienst van hun territoriale expansie beogend politiek.machtssysteem
    ?”…………In hoofdstuk 1 zullen wij daartoe de economische en buitenlandse handel speciaal in de republiek van Weimar tot 1931 behandelen. Wij geven het desbetreffende overzicht omdat de regering Hitler gedurende de eerstejaren in sterke mate steunde op economische en handelspolitieke maatregelen, die..VOORDIEN..waren genomen. ………
    Vervolgens zal in Hoofdstuk ll de aandacht worden gevraagd voor de buitenlandse handel van Duitsland en de zogenaamde ‘eenvoudige DEVIEZENCONTINGENTERING ” gedurende de periode 1931 tot 1934. Deze”eenvoudige DEVIEZENCONTINGENTERING ” was,in combinatie met het beginnend bilateralisme, van grote invloed op de latere handelspolitieke ontwikkelingen gedurende het nationaal-socialisme.. ………..Daarna zal, in Hoofdstk lll, worden ingegaan op de nationaal-socialistische denkbeelden ..op…ECONOMISCH. Gebied VOOR 1933, het jaar waarin Hitler de macht in Duitsland wist over te nemen. Zowel de motivering van de territoriale expansie als de uiteindelijke economische plannen v.d.nationaal-socialisten zullen daarbij aan de orde komen. Dit hoofdstuk is onmisbaar ..in..verband..met..de..betekenis..van..de
    ..gedurende de jaren 1933-1945 gevoerde economische en handelspolitiek. ………In hoofdstuk lV komt de economische ontwikkeling van het “REICH” gedurende de periode
    1933-1945 aan de orde. Immers,uit de economische politiek vloeit een politiek t.a.v.de buitenlandse handel voort en zonder `voorkennis van het economisch systeem van na-
    trigonaal-socialistisch Duitsland,is het beleid ten aanzien van de buitenlandse handel niet in zijn juiste verhoudingen te overzien en te begrijpen………..Tenslotte wordt in Hoofdstuk
    V de buitenlandse handel van Duitsland gedurende de jaren 1933-1945 behandeld. In dit hoofdstuk zullen wij trachten tot een antwoord te komen op onze centrale vraagstelling. Tot dit doel onderzochten wij, in Oeveren Duitsland er in geslaagd is,zijn systeem van buitenlandse handel,evenals. Dat van zijn economie,te transformeren tot een instrument in dienst van een POLITIEK SYSTEEM dat gericht is op TERRITORIALE expansie,en welke gevolgen dit voor het handelssysteem met zich mee bracht……….Samenvatting en
    conclusies geven wij in het Slothoofdstuk.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Like

 11. ………..afschaffen van iedere religie???…………….. eu is islam aan het promoten ………….

  Like

 12. Mirjam zegt:

  Herverdeling van de welvaart!!! Rechtstreeks in de zakken van de overheersers, bedoelen ze…
  Wat een duivels plan en wat voor een duivelse kliek. Je geeft er bijna van over, van deze bende.
  Het feit echter dat ze al bijna 200 jaar bezig zijn om dit alles te verwezenlijken en nog steeds bezig zijn, is wel een zeer belangrijk teken.
  Bovendien hebben ze het plan al diverse keren proberen te laten gelukken, maar op de een of andere manier was het nog niet de tijd ervoor. Op heel belangrijke momenten in de geschiedenis hebben ze het geprobeerd, maar toch was het nog niet zover.
  Nu, in onze moderne tijd, zou het dan wel zover zijn? Zullen ze van hun plan een succes kunnen maken?
  Ik zeg NEE, dat zal niet lukken. Dat zal wederom niet lukken. En de enige reden is het volk. Het volk van Europa zal dit niet toelaten, want, in tegenstelling tot wat vroeger niet mogelijk was, is het nu wel mogelijk om alles in de openbaarheid te gooien. Dat blijkt wel met dit artikel.

  Vroeger werd alles geheimgehouden en kon alles geheimgehouden worden, nu is dat niet meer mogelijk en dat zie je ook aan de paniek die in Brussel heerst en waarom ze de macht over het internet en de media in het algemeen willen hebben. Ze willen de nieuwsstroom in de hand houden, zodat hun strategie niet in de openbaarheid komt. Maar dat is vergeefse moeite, de tijd heeft hun ingehaald en het volk weet al meer dan genoeg. Ze zullen de informatiestroom niet kunnen stoppen.

  Daarvoor ook de paniek van de Brexit en de dreigementen van Juncker. De controle glipt hen uit handen en dat is geen goed gevoel. Bovendien als de Brexit doorgezet wordt, dan volgen er nog meer landen. Vandaar de uitspraken van de regeringsleiders, dat ze tegen referendums zijn en dat Groot Brittannië zich daarmee in grote moeilijkheden brengt. Als de EU breekt, breekt ook hun plan en dit is hun laatste kans, want de tijd staat niet stil en het wordt alleen maar moeilijker tot onmogelijk om het uit te voeren.

  Dit plan is niet meer geheim, het ‘gewone’ volk weet het ook, ondanks de ‘geheime’ Bilderberg bijeenkomsten. Het is nu meer dan duidelijk waardoor de vluchtelingen zo welkom zijn en de grenzen wagenwijd openstaan. Maar het zal ze niet meer lukken. Het is te laat. Het functioneerde alleen toen ze alles geheim konden houden, toen de burger niet ‘slimmer’ waren dan dat de eilite ze ‘maakte’. Maar die vlieger gaat niet meer op. Met alle burgers in Europa zijn wij met meer en we laten ons onze landen niet afpakken en we laten ons onze vrijheid niet afpakken. Forgett it!

  Like

 13. Anneke zegt:

  Fleckie is uitermate goed op de hoogte, van de geschied-feiten. BRAVO CHAPEAU….

  Like

 14. Anneke zegt:

  Vlak de psycho-patische hoofdrol in dit spel van Amerika niet. Amerika werd in 1776 on-af-hankelijk en speelde direct de hoofdrol in dit NWO-DRAMA-spel…De wieg stond in New-York…

  Like

 15. Pingback: De wortels van de Europese Unie | 2012-2019

 16. Pingback: Theologie en politiek in de mix | Genade.info

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s