DE KORAN

Screenshot_1

(Door: Michael Stürzenberger – Vertaling: E.J. Bron)

De aanwijzingen die de profeet Mohammed aan zijn aanhangers geeft, komen rechtstreeks van zijn god Allah en er mogen geen vragen over gesteld worden:

Dit is het volmaakte Boek, daaraan is geen twijfel, een gids voor de godvrezenden. (soera 2, vers 2).

De koran staat vol bevelen, die duidelijk geformuleerd zijn en volgens de islamitische opvatting tijdloos geldig en onveranderbaar zijn:

En verkondig hetgeen u door Uw Heer is geopenbaard in het Boek. Er is niemand, die Zijn woorden kan veranderen en je zult geen toevlucht vinden buiten Hem. (soera 18, vers 27).

Iedere vorm van kritiek en tegenspraak wordt verboden:

Dat is omdat zij Allah en Zijn boodschapper tegenwerkten – en hij die Allah tegenwerkt – waarlijk, Allah is streng in het straffen. (soera 59, vers 4).

Moslims moeten de leerstellingen, die Mohammed 1.400 jaar geleden in de Arabische woestijn aan zijn medestrijders toediende, als algemeen geldend erkennen. De koran behoort ook in Duitsland tot de regelmatige lectuur van veel moslims. En wat eist deze profeet? De islam dient naar de wil van zijn god Allah succes te hebben tegen alle andere religies:

Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de godsdienst der Waarheid heeft gezonden, opdat Hij hem moge doen zegevieren over alle (andere) godsdiensten. En Allah is als Getuige voldoende. (soera 48, vers 28).

Dus een godgewilde strijd. Tegen bestanddelen van zijn eigen schepping. Deze god Allah beschouwt het bovendien als noodzakelijk om zijn zekerheid van de zege te bevestigen:

Allah heeft verordend: “Voorwaar Ik en Mijn boodschappers zullen zegevieren. Voorzeker Allah is Sterk, Almachtig. (soera 58, vers 21).

Over zijn plan laat deze god geen twijfel bestaan:

Opdat Allah de gelovigen moge louteren en de ongelovigen vernietigen. (soera 3, vers 141).

Alle mensen die dit idee van een dreigende en strijdlustige god niet accepteren, worden geïntimideerd:

En Wij hebben hem (de profeet) het dichten niet geleerd, noch is het voor hem passend, dit is slechts een vermaning en een duidelijke verkondiging; Opdat de levenden mogen worden gewaarschuwd en opdat het oordeel tegen de ongelovigen gerechtvaardigd moge zijn. (soera 36, vers 69 en soera 36, vers 70).

In de islamitische geschiedschrijving is overgeleverd dat Mohammed minstens drie van zijn critici liet doden. De grijsaard Abu Afak, de dichteres Asma´ Bint Marwan uit Medina en de halve Jood Ka´b Ibn Ashraf. Dit doden wordt in de koran niet alleen toegestaan, maar er wordt zelfs nadrukkelijk opdracht toe gegeven. Het woord “doden” komt 180 keer voor in de koran, waarvan 27 keer in de bevelsvorm. Voordat er twijfel rijst over de formuleringen van de verzen: alle koran-citaten zijn letterlijk overgenomen van altafsir.com via Wikipedia, waar de hele koran is opgeslagen:

En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen. (soera 2, vers 191).

Screenshot_2

Zulke instructies worden wereldwijd in meer dan 40.000 Koranscholen van buiten geleerd en in honderdduizenden moskeeën gepredikt. Er moet gevreesd worden dat de voedingsbodem voor komende terroristische generaties al bewerkt is:

Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol. (soera 9, vers 5).

Deze niet mis te verstane oproepen om te doden zijn tijdloos geldig en kunnen op ieder moment toegepast worden, bijvoorbeeld als de islam in zijn uitbreiding gehinderd wordt of als de “profeet” beledigd wordt. Vaak wordt hier sussend tegenover gesteld dat het Oude Testament immers ook bloedige passages zou bevatten. Dat is zonder twijfel waar, maar in tegenstelling tot de koran zijn er in de Bijbel slechts omschrijvingen van historische gebeurtenissen te vinden. Op geen enkele plaats wordt echter een algemeen geldende opdracht tot geweld en het doden gegeven. Wie de moeite neemt om de koran door te lezen, komt onwillekeurig tot de overtuiging dat Osama bin Laden, Hamas, Hezbollah en al die andere fanatieke Allah-strijders volgzame leerlingen van hun meester Mohammed zijn:

Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het. En indien Allah wilde, had Hij hen Zelf kunnen bestraffen. Doch Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen. En degenen die ter wille van God worden gedood, hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken. (soera 47, vers 4).

Daarom is het zo moeilijk te begrijpen wanneer islamitische vertegenwoordigers steeds opnieuw als een gebedsmolen een verband tussen geweld, terreur en de islam betwisten. Vechten en de islam horen heel duidelijk onafscheidelijk bij elkaar:

Vechten is je geboden ofschoon je er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat je tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is en het kan zijn, dat je iets behaagt terwijl het slecht voor je is. Allah weet het en jij weet het niet. (soera 2, vers 216).

Iedere “Allah-strijder” krijgt met de paplepel ingegoten dat hij in alles wat hij doet contant door zijn strenge heer gecontroleerd wordt:

Strijd voor de zaak van Allah en weet, dat Allah Alhorend, Alwetend is. (soera 2, vers 244).

Maar niet alleen het vechten, ook het opstoken van andere gelovigen tot de “heilige oorlog” is in de islam een plicht:

Strijd daarom voor de zaak van Allah – slechts gij wordt verantwoordelijk gesteld – en spoor de gelovigen aan. Het kan zijn, dat Allah de macht der ongelovigen zal beteugelen en Allah is sterker in macht en streng in het opleggen van straf. (soera 4, vers 84).

Deze strijd wordt ook rijk beloond, waarbij Mohammed de betekenis van het aardse leven bagatelliseert, dat in het hiernamaals echter benadrukt:

Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven. (soera 4, vers 74).

Mohammed was volgens officiële islamitische bronnen (bijvoorbeeld Ibn Hisham – De biografie van de profeet Mohammed) binnen tien jaar in 89 oorlogshandelingen verwikkeld. Aan 27 daarvan nam hij zelf deel; in 62 andere gevallen belastte hij anderen met de leiding. Deze reikten van kleine moordcommando´s, roofovervallen via verdedigingsoorlogen tot aan expansieve veldtochten. Zo is de islam al sinds zijn oorsprong een ideologie van voortdurende strijd, totdat er alleen nog maar moslims op de wereld zijn:

En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen. (soera 8, vers 39).

Van de 15 grootste oorlogen van Mohammed waren er drie tegen Joden gericht, vier tegen christenen en acht tegen zogenaamde “afgodendienaren”:

En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmee gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van Allah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan. (soera 8, vers 60).

Gezien deze permanente oorlogstochten moest Mohammed zijn aanhangers effectief motiveren. Dit lukte met behulp van Allah:

O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen. (soera 8, vers 65).

Op grond van dit vers zullen de legers van Arabische landen vermoedelijk overwinningsbewust in de vier grote zelf verklaarde oorlogen tegen Israël sinds 14 mei 1948, de dag van de stichting van Israël, getrokken zijn. Wat een trauma moet dit sindsdien zijn voor koran-gelovige moslims: waarom heeft Allah ons niet de overwinning bezorgd? Maar de strijd wordt stoïcijns voortgezet. Want in de koran is zelden sprake van liefde, behalve voor bijzonder dappere strijders:

Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die ter wille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen. (soera 61, vers 4).

Het gevaarlijkste aan de islamitische geweldideologie is het ontbreken van de doodsangst. Want de god van de moslims beloont al diegenen die sterven in de strijd:

En als je voor de zaak van Allah wordt gedood of sterft, zal Allah´s vergiffenis en barmhartigheid zeker beter zijn, dan hetgeen zij bijeengaren. (soera 3, vers 157).

Mohammed heeft ingezien dat de gevechtskracht van zijn metgezellen zonder twijfel aanzienlijk groter is met doodsverachting dan met doodsangst:

En denkt niet over degenen, die ter wille van Allah zijn gedood, als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer worden hun gaven geschonken. (soera 3, vers 169).

Screenshot_3

Gesneuvelde strijders krijgen bij Allah ook hun zonden kwijtgescholden en worden direct het paradijs binnen geleid:

En hun Heer verhoorde hen, zeggende: “Ik zal het werk van iedere werker onder u, hetzij man of vrouw, niet verloren doen gaan. – Gij behoort tot elkander. – En Ik zal van hen, die hun land verlieten en van hun huizen zijn verjaagd en voor Mijn zaak zijn vervolgd en die hebben gevochten en zijn gedood, de fouten zeker bedekken en zal hen tuinen doen binnengaan, waar doorheen rivieren stromen: een beloning van Allah en bij Allah is de beste beloning. (soera 3, vers 195).

Moslims krijgen in de koran de opdracht om zonder compromissen de strijd aan te gaan zodra men zich in de meerderheid bevindt. In genade voor de vijanden is niet voorzien:

Waarlijk, de ongelovigen, die van het pad van Allah afleiden en sterven, terwijl zij ongelovig zijn, Allah zal hen zeker niet vergeven. (soera 47, vers 34).

Deze oorlogszuchtige profeet beschouwt zichzelf als door zijn god Allah als onverbiddelijke voorvechter ingezet in de veldslag tegen de “ongelovigen”:

Een profeet kan geen gevangenen maken voordat hij tot geregeld vechten in het land komt. Gij wenst de goederen van deze wereld terwijl Allah het Hiernamaals voor u wenst. En Allah is Almachtig, Alwijs. (soera 8, vers 67).

Alle “ongelovigen” zijn volgens de koran aan de ondergang gewijd:

Maar de ongelovigen wacht vernietiging en Hij zal hun werken vruchteloos maken. (soera 47, vers 8).

Wie zoals Mohammed van zijn aanhangers de compromisloze strijd met doodsverachting eist, moet hen daarvoor als tegenprestatie ook iets heel bijzonders bieden. Daarom belooft hij een paradijs in het hiernamaals:

Maar de boodschapper en de gelovigen met hem, strijden met hun bezit en hun persoon en zij zijn het, die het goede zullen ontvangen en zij zullen slagen. (soera 9, vers 88).

Mohammed Atta en zijn geloofsbroeders beriepen zich bijvoorbeeld op soera 9, vers 111 bij hun aanslag op New York op 09-11-2001 en kozen daarom ook de symbolische datum 09-11:

Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood. (soera 9, vers 111).

Na de dood in de strijd zorgt Allah voor zijn beschermelingen:

Degenen die hun huizen verlaten ter wille van Allah, en dan sneuvelen of sterven, voorwaar voor hen zal Allah een goede voorziening verschaffen. En voorzeker Allah is de Beste der Voorzieners. (soera 22, vers 58).

Maar in het paradijs wachten niet alleen wereldse goederen op de zonen van Allah. Mohammed wist zijn strijders ook met seksuele verlokkingen te vangen:

Voorwaar, de rechtvaardigen zullen in een woning van vrede en veiligheid zijn, Tussen tuinen en bronnen, Gekleed in fijne zijde en zwaar goudlaken naar elkander toegekeerd. Zo zal het zijn. En Wij zullen hen met schone meisjes die grote, mooie ogen hebben, verenigen. Zij zullen daar naar alle fruitsoorten vragen (en deze ontvangen) in vrede en veiligheid. Zij zullen daarin geen andere dood smaken na de eerste dood. En Hij heeft hen voor de straf van het laaiend Vuur behoed. Als een genade van uw Heer. Dit is de grootste zegepraal. (soera 44, vers 51 t/m soera 44, vers 57).

Nu wordt ook duidelijk waarom de islam kennelijk “vrede” brengt, zoals moslims steeds opnieuw beweren: deze is voor de gelovigen in het paradijs gereserveerd, nadat zij hun werk, ongelovigen onderwerpen en doden, op aarde gehoorzaam hebben verricht. Omdat de toegang tot het paradijs voor anders gelovigen verboden is, heerst daar eeuwige vrede:

Voorwaar, op die Dag zullen de bewoners van de Hemel in (een groot) werk hun geluk vinden. Zij en hun echtgenoten zullen zich in de schaduw op tronen neder vlijen. Zij zullen daar vruchten hebben en alles waar zij om vragen ontvangen. Het woord van de Genadevolle Heer zal klinken: Vrede. (soera 36, vers 55 t/m soera 36, vers 58).

Deze aanlokkelijke omschrijvingen van het paradijs zullen op mensen in het Arabië van de 7e eeuw vermoedelijk een magische aantrekkingskracht hebben uitgeoefend. Maar nog niet genoeg met de aantrekkelijke voorspelling: in dezelfde ademtocht worden alle “ongelovigen” met de ergste hel gedreigd:

Zeg: “Het is de waarheid van uw Heer: laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven, die niet wil.” Voorwaar, wij hebben de boosdoeners een Vuur bereid, welks omheining hen zal insluiten. Indien zij om hulp roepen, zullen zij worden begoten met water als gesmolten lood, dat hun gezicht zal verbranden. Hoe verschrikkelijk is de drank en hoe vreselijk de rustbank. (soera 18, vers 29).

Hier zijn twee tegenstanders die redetwisten over hun Heer. Voor de ongelovigen zullen gewaden van Vuur worden gesneden en over hun hoofd zal kokend water worden uitgegoten. Waardoor hun ingewanden alsmede hun huiden zullen worden verteerd. En hen zullen ijzeren roeden wachten. Telkens wanneer zij er uit (uit de hel) wensen te gaan, zullen zij er in terug worden gedreven; men zal zeggen: Proef je de straf van het branden? (soera 22, vers 19 t/m soera 22, vers 22).

Dit is (voor de gelovigen). Maar voor de opstandigen zal er een slechte plaats van terugkeer zijn. De hel! Daarin zullen zij branden, het is een slechte rustplaats, Deze! Laat hen daarom een kokende en een ijskoude drank proeven. En meer dergelijke van verschillende soorten. Hier is een groep van uw volgelingen die er samen met u ingestort zal worden. (Zij zullen zeggen:) “Geen welkom voor hen, zij moeten in het Vuur branden.” (soera 38, vers 55 t/m soera 38, vers 59).

Met zulke horrorverhalen maakte de profeet zijn aanhangers inschikkelijk. De heerscharen van Mohammed konden echter niet alleen van het idee van maagden met volle borsten leven. Daarom moest de “profeet” hen ook aardse goederen beloven. Deze liet hij heel eenvoudig van de “ongelovigen” afpakken. Uiteraard niet zijn provisie door Allah te laten goedkeuren. En daarom staat er in de koran een complete soera die “De Buit” heet:

En weet, dat wat gij ook als buit neemt, er een vijfde van voor Allah, de boodschapper, de verwanten, de wezen, de armen en de reiziger is, – indien gij in Allah gelooft en in hetgeen Wij aan Onze dienaar op de dag der onderscheiding neerzonden, de dag waarop de twee legers elkander ontmoetten. En Allah heeft macht over alle dingen. (soera 8, vers 41).

Screenshot_4

Op deze manier gemotiveerd, heeft het islamitische leger het Arabisch schiereiland binnen enkele jaren onderworpen.

Allah heeft u een grote buit beloofd die gij moogt nemen en Hij heeft u deze voorlopig gegeven en heeft de handen der vijanden van u weerhouden opdat het een teken moge zijn voor de gelovigen en dat Hij u op het rechte pad moge leiden. (soera 48, vers 20).

En een andere overwinning, die gij nog niet hebt kunnen behalen, maar Allah heeft deze in zijn hand; Allah heeft macht over alle dingen. (soera 48, vers 21).

Met zulke goddelijke aanwijzingen in hun bagage ploegden de islamitische Allah-strijders zich ook na de dood van Mohammed in het jaar 632 na Chr. door christelijke gebieden van Noord-Afrika via Spanje tot in Frankrijk. Voor deze invasie waren ook grote delen van Egypte, Syrië, Jordanië en het Byzantijnse Anatolië christelijk. Jeruzalem, het centrum van het christelijk en joodse geloof, werd eveneens veroverd door de strijders van Allah. Net zoals Constantinopel, het huidige Istanbul.

Maar tegenwoordig probeert men christenen een slecht geweten aan te praten vanwege de kruistochten, die pas vanaf 1095 als reactie op de al 400 jaar lang woedende islamitische veroveringstochten begonnen. De gewelddadige islamexpansie wordt of als “verdediging” voorgesteld of helemaal weggelaten. Terwijl de koran vervuld is met agressieve strijdideeën:

Gaat voort licht of zwaar, streeft met uw bezit en uw persoon voor de zaak van Allah. Dit is beter voor jou als je het slechts weet. (soera 9, vers 41).

Het niet in acht nemen van deze agressieve filosofie heeft grote consequenties:

Als je niet voortgaat te vechten zal Hij u met een pijnlijke straf straffen en zal Hij een ander volk in uw plaats stellen en je zult Hem in het geheel niet deren. Allah heeft macht over alle dingen. (soera 9, vers 39).

Mohammed zei ook tegen de moslims dat zijn een buitengewone hogere positie innemen, wat in principe in ieder land de rechtvaardiging betekent om de macht over te nemen:

Gij (Moslims) bent het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; je gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah. En, indien de mensen van het Boek hadden geloofd, zou het zeker beter voor hen zijn geweest. Sommigen hunner zijn gelovigen, maar de meesten hunner zijn overtreders. (soera 3, vers 110).

In het kader van de machtsovername is de vernedering van alle anders gelovigen de hoogste wet:

Waar zij zich ook bevinden, worden zij door vernedering getroffen, tenzij zij een verbond met Allah of een verbond met andere volkeren hebben. Zij keerden terug met Allah´s toorn en werden door armoede getroffen. Dat kwam, doordat zij de tekenen van Allah verwierpen en de profeten onrechtvaardig doodden. Dat kwam, doordat zij ongehoorzaam waren en (zijn gebod) overtraden. (soera 3, vers 112).

Iedere anders denkende wordt nadrukkelijk gewaarschuwd voor verzet:

Degenen, die tegen Allah en Zijn boodschapper ingaan, zullen zeker vernederd worden zoals degenen die hen vooraf gingen vernederd werden; want Wij hebben reeds duidelijke tekenen neder gezonden. En de ongelovigen zullen een onterende straf ontvangen. (soera 58, vers 5).

Het principe onderwerping en tribuut betaling is ook zeer goed bekend uit de zogenaamd vreedzame tijd van de islamitische heerschappij in Spanje. Want in “Al Andalus” heerste pas relatieve rust toen de Joden en christenen bogen voor de enorme druk: de onderworpenen mochten geen wapens dragen, ze waren niet in staat zich te verdedigen, dus geen volwaardige mannen. Christenen en Joden moesten speciale kleuren of kledingstukken dragen om herkenbaar te zijn als “dhimmi”; ze mochten niet paardrijden, alleen maar op ezels, zodat ze voortdurend aan hun vernedering herinnerd werden; ze betaalden een tribuut (Jizya), die ze persoonlijk moesten afgeven, waarbij ze een klap op hun hoofd kregen. Ze moesten zich door moslims laten slaan zonder zich te mogen verzetten; als een “dhimmi” terugsloeg, hakte men zijn hand af of werd hij terechtgesteld. De getuigenis van een “dhimmi” gold niet tegen moslims; deze kregen voor een misdaad tegen een “dhimmi” slechts de halve straf; en ze konden niet terechtgesteld worden wegens zo´n onderworpene. Omgekeerd waren de meest gruwelijke manieren van terechtstelling voorbehouden aan de “dhimmi´s”. Zodoende werden Mohammed´s leerstellingen letterlijk uitgevoerd:

Bestrijd diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn. (soera 9, vers 29).

Barmhartigheid bestaat in de islam alleen maar onder elkaar in de oemma, de wereldwijde gemeenschap van moslims. Tegenover ongelovigen gelden hardere omgangsvormen:

Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander. Gij ziet hen zich buigen en neder werpen (in gebed), Allah´s genade en Zijn welbehagen zoekende – Op hun aangezicht zijn de sporen van het zich ter aarde werpen. (soera 48, vers 29).

In de ideologie van de islam worden niet alleen de “ongelovigen” onderworpen, maar ook de vrouwen. Mohammed stond zijn medestrijders bijvoorbeeld tot vier vrouwen toe, hijzelf gunde zich meer. Zijn volgelingen begonnen te morren toen hij 13 vrouwen “bezat”. Welnu, ijlings kwam er een vers van Allah naar beneden gezweefd:

Profeet, Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt, aan wie gij haar huwelijksgiften hebt gegeven, en degenen die uw rechterhand bezit van haar, die Allah u als een oorlogsbuit heeft gegeven en de dochters van uw ooms en tantes van vaderszijde en de dochters van uw ooms en tantes van moederszijde die met u emigreerden, en elke gelovige vrouw indien zij zich aan de profeet toevertrouwt als de profeet haar wenst te huwen; dit is slechts voor u en niet voor de gelovigen. Wij hebben reeds kenbaar gemaakt wat Wij omtrent hun (gelovige) vrouwen en degenen die hun rechterhand bezit, hebben verordend, opdat er geen blaam u aankleve. Allah is Vergevensgezind, Genadevol. (soera 33, vers 50).

Het is wel praktisch als je zo´n rechtstreekse lijn naar je god hebt, die dan ook nog al je wensen vervult. Want toen Mohammed de vrouw van zijn geadopteerde zoon Zaid begeerde, wat volgens geldend recht eigenlijk verboden geweest zou zijn, kwam ook snel de gewenste verandering voor de familieorde van Allah:

. . . noch heeft Hij uw aangenomen zonen tot uw (werkelijke) zonen gemaakt. Dat is slechts een woord dat men uit, maar Allah spreekt de waarheid, en Hij wijst de weg. (soera 33, vers 4).

En aansluitend stuurde Allah nog de rechtstreekse legitimering:

. . . Toen Zaid van haar scheidde, verenigden Wij haar met u in de echt, opdat er voor de gelovigen geen bezwaar mocht zijn ten opzichte van de vrouwen van hun aangenomen zonen, als zij van haar zijn gescheiden. Allah´s gebod moet worden nageleefd. (soera 33, vers 37).

Screenshot_5

Toen Mohammed 13 vrouwen en bovendien nog meer dan een dozijn slavinnen in zijn harem had verzameld, zorgde hij er jaloers voor dat ze niet vreemd gingen. Daarom ook de versluieringsaanwijzingen:

O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol. (soera 33, vers 59).

Vanwege de jaloersheid van Mohammed moeten islamitische vrouwen zich dus nu nog van top tot teen verhullen. Om zijn schare vrouwen onder controle te houden, legitimeerde Mohammed ook het principe van het slaan als straf:

Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot. (soera 4, vers 34).

Vrouwen worden in de islam door de heersende mannenkliek zoals bekend enorm onderdrukt. Ze hebben minder rechten, erven slechts de helft in vergelijking met wat een man erft, haar getuigenis is slechts half zoveel waard en ze moeten aan hun mannen ook op ieder moment ter beschikking staan voor seks:

Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees Allah en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen. (soera 2, vers 223).

Bij ontrouw in het huwelijk geldt voor de vrouw de doodstraf:

En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent. (soera 4, vers 15).

Na de geslachtsdaad met vrouwen moeten mannen zich, net als bij een ziekte of na een grote boodschap, wassen:

O, gij die gelooft, komt niet tot het gebed als gij bedwelmd zijt; totdat gij weet wat gij zegt, noch, wanneer gii onrein zijt tot gij u hebt gebaad, tenzij gij onderweg zijt. En indien gij ziek zijt, of op reis, of een uwer van de afzondering komt, of gij hebt vrouwen aangeraakt en gij vindt geen water, neemt dan uw toevlucht tot zuivere aarde en veegt er uw gezicht en handen mee af. Waarlijk, Allah is Inschikkelijk, Vergevensgezind. (soera 4, vers 43).

Men vindt het in de Arabische wereld ook helemaal niet stuitend dat de 50-jarige Mohammed trouwde met een 6-jarige (!) en seks met haar had toen ze 9 (!)  was. Integendeel, in islamitisch geregeerde landen zoals Iran, Saoedi-Arabië, Pakistan, Afghanistan en Jemen mag men, trouw naar het voorbeeld van de profeet, trouwen met 9-jarige kinderen. Ook veel oudere mannen. Gearrangeerde en gedwongen huwelijken zijn in dit rigoureuze patriarchaat gebruikelijk. Vanuit westerse optiek is het zeker een fenomeen dat een half miljard islamitische vrouwen daar niet tegen in opstand kwamen. Maar de keiharde opvoeding vanaf de kinderjaren, de goddelijke legitimering van de onderdrukking en de angst voor lichamelijk geweld zorgen er blijkbaar voor dat het systeem islam functioneert.

Terwijl in Europa het aantal moslims enorm toeneemt, kan men in alle Europese landen de vorming van afgesloten parallelsamenlevingen waarnemen. Er komt nauwelijks een vermenging met de inheemse cultuur voor. Ook hiervoor is de verklaring in de koran te vinden:

O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. Wij hebben u onze geboden duidelijk gemaakt, indien je ze wilt begrijpen. (soera 3, vers 118).

Moslims mogen op den duur de regels van hun gastland niet accepteren:

Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen – en wie dat doet heeft geen deel aan Allah, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt. En Allah waarschuwt u voor Hemzelf en tot Allah zullen allen weerkeren. (soera 3, vers 28).

Veel moslims sluiten zichzelf in de meeste Europese steden strikt af van anders gelovigen. Hiervan af te wijken, wordt niet geduld:

O, gij die gelooft, neemt de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, God leidt het overtredende volk niet. (soera 5, vers 51).

Steeds opnieuw wordt de glorierijke strijd tegen de ongelovige samenleving gepropageerd:

En hij, die Allah en de boodschapper en de gelovigen tot vrienden neemt (wete) dat de partij van Allah gewis zal zegevieren. (soera 5, vers 56).

De afgrenzing wordt geëist met radicale consequentheid:

Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en dood hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden. (soera 4, vers 89).

In de koran wordt ook onverholen gedreigd met de geleidelijke machtsovername:

De ongelovigen zullen dikwijls wensen, dat zij moslims waren. Laat hen eten en zich vermaken en laat hun ijdele hoop hen achteloos maken; zij zullen het weldra te weten komen. En Wij hebben nooit een stad verwoest of het besluit er toe was bekend gemaakt. Geen volk kan zijn vastgestelde tijd vooruitlopen noch kunnen zij daarbij achterblijven. (soera 15, vers 2 t/m soera 15, vers 5).

Screenshot_6

In de islam is de wereld verdeeld in het “Huis van de Islam” (Dar al-Islam) en het “huis van de Oorlog” (Dar al-Harb), waarin de ongelovigen (nog)  heersen. Maar door Allah werd de verovering al in het vooruitzicht gesteld:

En Hij deed u hun land, huizen en hun rijkdommen erven en ook een land waarop gij nog nooit een voet had gezet. Allah heeft macht over alle dingen. (soera 33, vers 27).

In Engeland is het al zover dat in enkele stadsdelen, bijvoorbeeld in Bradford en Birmingham, de islamitische rechtspraak werd geïnstalleerd en sharia-rechters langzamerhand het Engelse recht buiten werking stellen. Van dezelfde aanzetten is ook al sprake in veel stadsdelen van Berlijn, Rotterdam, Antwerpen, Marseille, Brussel, Londen, Kopenhagen, Oslo en Malmö. Zogenaamde islamitische “scheidsmannen” hollen ook al in Duitse steden justitie uit. Geen wonder, want de koran verbiedt moslims om op den duur recht en wet van de “ongelovigen” te accepteren:

En de gelovigen, mannen en vrouwen, zijn vrienden van elkander. Zij sporen aan tot het goede en verbieden het kwade en houden het gebed en betalen de Zakaat en gehoorzamen Allah en Zijn boodschapper. Dezen zijn het, wie Allah barmhartigheid zal betonen. Voorzeker, Allah is Almachtig, Alwijs. (soera 9, vers 72).

Voor strenggelovige moslims geldt dus alleen maar hun eigen wet:

Dus volg de ongelovigen niet, en voer met (de Koran) een grote strijd tegen hen. (soera 25, vers 52).

Wat zijn de verdragen eigenlijk waard die moslims met “ongelovigen” hebben gesloten?

Dit is de verklaring van ontheffing door Allah en zijn boodschapper tegenover degenen der afgodendienaren met wie je een verdrag hebt gesloten. (soera 9, vers 1).

Daarbij is de toepassing van list toegestaan. Zoals bekend bestaat in de islam het principe van “Taqiyya”, dat het moslims toestaat te misleiden en zelfs te liegen als het in het voordeel van de islam is.

Willen zij een plan smeden (tegen u)? Maar de ongelovigen zullen door hun eigen plan worden gevangen. (soera 52, vers 42).

De onverzoenlijke vijandschap met de “ongelovigen” gaat zelfs nog verder dan de dood:

En bid voor geen enkele hunner die sterft, noch sta bij zijn graf, want zij verwierpen Allah en Zijn boodschapper en stierven, terwijl zij overtreders waren. (soera 9, vers 84).

Daarom weigeren moslims ook meestal op dezelfde begraafplaatsen als de “ongelovigen” begraven te worden. Want de grond zou door hen “verontreinigd” zijn. Weliswaar wordt er steeds opnieuw benadrukt dat het christendom en de islam dezelfde wortels zouden hebben, maar de islam grenst zichzelf scherp van het christendom af. Wie in Jezus Christus als god gelooft, behoort eveneens tot de veel geciteerde “ongelovigen”:

Voorzeker, zij lasteren Allah die zeggen: “De Messias, zoon van Maria, is zeker God.” Zeg: “Wie heeft dan macht tegen Allah, als Hij de Messias, zoon van Maria en zijn moeder en allen die op aarde zijn, teniet wil doen?” Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en al wat daartussen is. Hij schept wat Hij wil en Allah heeft macht over alle dingen. (soera 5, vers 17).

Jezus Christus wordt gedegradeerd tot een boodschapper van Allah:

O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: “Drie (in één).” Houd op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende. (soera 4, vers 171).

De christenen, die de nieuwe religie niet willen aannemen, worden net zo massaal bedreigd als de Joden:

O, mensen van het Boek, gelooft in hetgeen Wij hebben neer gezonden, vervullende hetgeen bij u is voordat Wij uw leiders vernietigen en neerwerpen of hen vervloeken, zoals Wij het volk van de Sabbath vervloekten. Allah’s gebod zal volbracht worden. (soera 4, vers 47).

Mohammed diskwalificeert de christelijke religie consequent en verbiedt haar:

Waarlijk zij lasteren Allah, die zeggen: “Allah is Eén der Drie.” Er is geen God dan de enige Allah. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen. (soera 5, vers 73).

De “mensen van het boek”, Joden en christenen, van wie Mohammed eigenlijk het nodige heeft overgenomen – uiteraard in veranderde vorm – moeten de nieuwe religie erkennen, anders worden ze vervloekt:

En de Joden zeggen: “Ezra is de zoon van Allah” en de christenen zeggen: “De Messias is de zoon van Allah.” Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allah’s vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd! (soera 9, vers 30).

De straf zal vreselijk zijn:

Gewis, degenen die Onze tekenen verwerpen zullen Wij weldra het Vuur doen binnengaan. Wij zullen hen telkens, wanneer hun huiden zijn verbrand, andere huiden er voor in de plaats geven; opdat zij de straf ten volle zullen ondergaan. Waarlijk, Allah is Almachtig, Alwijs. (soera 4, vers 56).

Screenshot_7

De haat tegen de Joden werd door Mohammed nog sterker in de harten van alle moslims geplant dan de haat tegen de rest van de “ongelovigen”:

Zeg: “O gij Joden als gij denkt dat gij met uitsluiting van andere mensen de vrienden van Allah zijt, wenst dan de dood als gij de waarheid spreekt.” Maar zij zullen deze nooit wensen vanwege hetgeen hun handen hebben uitgevoerd. En Allah kent de onrechtvaardigen goed. Zeg: De dood waarvoor gij vlucht zal u zeker treffen. Dan zult gij tot de Kenner van het onzichtbare en zichtbare teruggebracht worden, en Hij zal u inlichten over hetgeen gij placht te doen.” (soera 62, vers 6 t/m soera 62, vers 8).

Het principe “islam”, letterlijk vertaald “onderwerping”, begon zoals bekend goed te functioneren vanaf de toepassing van geweld en dreiging. Zodra Mohammed macht had, was zijn wraak vreselijk en gruwelijk. In het jaar 627 liet hij meer dan 600 gevangen Joden in Medina onthoofden:

Indien de huichelaars en degenen in wier hart een ziekte is en degenen die opschudding in de stad veroorzaken, niet ophouden, zullen Wij u zeker tegen hen in beweging brengen; dan zullen zij slechts voor een korte tijd in uw nabijheid mogen vertoeven. Vervloekt zijn zij; waar zij zich ook bevinden zullen zij worden gegrepen en gedood. Voorwaar, zo was Allah´s handelwijze met degenen die voordien zijn heengegaan en in Allah’s handelwijze zult gij geen verandering vinden. (soera 33, vers 60 t/m soera 33, vers 62).

Sindsdien gelden in de islam Joden als vervloekte mensen:

En zij zegden: “Ons hart is verhuld.” Neen, Allah heeft hen vanwege hun ongeloof vervloekt. Weinig is derhalve hetgeen zij geloven. (soera 2, vers 88).

Wie zich tegen de islam verzet, driegt de ergste straf. Kan er met zo´n ideologie ooit vrede in het Midden-Oosten of elders in de wereld bestaan?

Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.(soera 8, vers 12).

De haat van Mohammed op diegenen die zich afsloten voor zijn nieuwe “religie”, scheen enorm te zijn. Hij vergeleek hen met dieren:

En weest niet zoals degenen, die zeggen: “Wij horen,” maar zij horen niet. Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van Allah de doven en de stommen die niet willen begrijpen. (soera 8, vers 21 en soera 8, vers 22).

En het wordt zelfs nog erger:

Voorzeker, in de ogen van Allah zijn zij, die (de waarheid) verwerpen erger dan beesten, want zij willen niet geloven. (soera 8, vers 55).

Als je bedenkt dat deze verzen volgens de islamitische zienswijze nu nog steeds letterlijk gelden, en dat deze verzen ook door moslims in Duitsland gelezen worden – verklaart dat ook niet het steeds weer optredende ongegronde en uit zijn oevers tredende geweld tegen “kloten Duitsers”,  “varkensvleesvreters”, “kloten christenen” en “Duitse hoeren”?

Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen. (soera 98, vers 6).

Wie nu op de hoogte is van al deze haat-, geweld- en moord-excessen verbaast zich er over dat door islamitische vertegenwoordigers steeds opnieuw wordt beweerd dat het doden in de koran verboden zou zijn. Dat klopt echter niet. Hier is het veel geciteerde vers in zijn volledige lengte:

Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken. En voorzeker Onze boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen en toch – werden daarna -velen hunner op aarde tot overtreders. (soera 5, vers 32).

Mohammed citeert hier dus uit een oude aanwijzing aan de Joden, die afkomstig is uit de Talmoed. Omdat, zoals bekend, noch lezen noch schrijven kon, werd ze aan hem voorgelezen. Ze luidt daar in het origineel:

“Want een ieder die een ziel van Israël doodt, zou volgens de schrift gelden als iemand die een hele wereld heeft gedood. En een ieder die het leven van een ziel van Israël redt, zou volgens de schrift gelden als iemand die een hele wereld heeft gered.”

Bovendien veranderde Mohammed dit vers, dat eigenlijk alleen bedoeld was voor het samenleven van Joden onderling, beslissend: vanuit zijn zienswijze is een moord alleen dan te veroordelen als deze zonder reden plaatsvindt. Maar als iemand een “onheil” veroorzaakt, mag hij gedood worden. Een ongelovige valt onder deze motivering als hij zich tegen de islam verzet. Dus is het doden met het motief van “verdediging van de religie” in de islam absoluut gerechtvaardigd. En wordt per slot van rekening op tientallen plaatsen in de koran letterlijk geëist, zelfs in het direct hierop volgende vers:

De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. (soera 5, vers 33).

Screenshot_8

Omdat de koran het onveranderlijke woord van de god Allah is, gelden de vele oproepen tot geweld en doden in de koran ook voor onze huidige tijd en zijn daarmee levensgevaarlijk. Als moslims in het Westen dit zouden toegeven, zou de islam snel het middelpunt zijn van een openbare, kritische discussie. Daarom proberen ze uit alle macht te camoufleren en te versluieren: deze verzen zouden “uit hun verband gerukt zijn”, “anders bedoeld zijn” of zelfs “verkeerd zijn vertaald”.

Maar in de koran bestaat geen historisch verband, omdat de aanwijzingen van Mohammed gewoon op lengte van de soera´s werden gerangschikt. Als ze chronologisch gerangschikt zouden zijn, dan zou je kunnen herkennen dat er een fatale ontwikkeling in het leven van de “profeet” plaatsvond: In de Mekka-fase had hij slechts enkele tientallen aanhangers en kon hij het zich niet veroorloven anderen zijn mening met dreigingen op te dringen en geweld toe te passen. Nadat hij van Mekka naar Medina was verhuisd, zorgde hij er daar met diplomatieke handigheid voor dat twee vijandige stammen vrede met elkaar sloten, die daarna als dank de islam aannamen. Vanaf dat moment bezat hij macht, paste deze zonder compromissen toe en veroverde het huidige gebied van Saoedi-Arabië met wrede aanvalsoorlogen.

Een ander populair voorbeeld om de intolerantie en agressiviteit van de koran te versluieren, is de bewering dat er in de islam geloofsvrijheid zou bestaan. Welnu, hier gaat het om vers 256 van de 2e soera:

Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend. (soera 2, vers 256).

Vanuit de zienswijze van Mohammed is het de enige juiste beslissing om je te bekennen tot de islam. Omdat hij immers de enige ware religie is. Wie dit niet doet, wordt bestreden, onderworpen of gedood. En tegelijk in het volgende vers wordt ook duidelijk hoe Allah met al diegenen omgaat die weigeren in hem te geloven:

Allah is de vriend van dergenen, die geloven; Hij brengt hen uit de duisternis tot het licht. Maar de vrienden der ongelovigen zijn de duivelen, zij brengen hen uit het licht in de duisternis; dezen zijn de bewoners van het vuur, daarin zullen zij wonen. (soera 2, vers 257)

Twee andere verzen laten zien dat er geen geloofsvrijheid in de islam bestaat:

Zoeken zij een godsdienst anders, dan die van Allah, terwijl al hetgeen in de hemelen en op aarde is zich willens of onwillens aan Hem moet onderwerpen? En tot Hem zullen zij worden teruggebracht. (soera 3, vers 83).

En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn. (soera 3, vers 85).

Bovendien geldt voor het verlaten van de islam de doodstraf, want Mohammed beval zonder compromis, vastgelegd in deze Hadith uit de Soenna, de overlevering uit het leven van de “profeet”:

“Als een moslim zijn religie verlaat, dood hem dan.” (Bukhari V4 B52 N260).

Als je rondkijkt in een islamitische geregeerd land, zie je hoever “tolerantie” en “geloofsvrijheid” in de islam gaan. Overal waar hij heerst, toont hij zijn ware dictatoriale gezicht. Precies zoals waartoe Mohammed in zijn koran opdracht had gegeven. De islam is een starre geloofsleer, die in 1400 jaar geen millimeter veranderd is en dit op grond van zijn eigen dogma´s ook niet kan. De islam is verdoemd tot constante strijd tot de eindoverwinning. Daartoe goddelijk gelegitimeerd, maakt dit van hem een levensgevaarlijke ideologie.

Veel preken van Arabische imams spreken helder en duidelijk van de verovering van Europa en tenslotte van de hele wereld. De versluieringsstrategie van islamitische vertegenwoordigers hier in het land wekt tegen deze achtergrond uiteraard diep wantrouwen op en verduidelijkt de tactische marsrichting:

Screenshot_9

De “ongelovige” samenleving in het ongewisse laten, in zekerheid wiegen, kritiek verbieden, met grote moskeeprojecten aan landverovering doen, islamitische levenswijzen in de samenleving vestigen en steeds meer rechten eisen, zodat men dan over enkele jaren op grond van de geboorte-Jihad in staat is langzamerhand de macht te kunnen overnemen. Zogezegd de Libanonisering van Duitsland. Een belachelijke aanname? Welnu, het citaat van de Turkse president Erdoğan is bekend:

“De democratie is slechts de trein waar we opstappen, tot we bij het doel zijn. De moskeeën zijn onze kazernes, de minaretten onze bajonetten, de koepels onze helmen en de gelovigen onze soldaten.

Pas wanneer men al deze onbetwistbare feiten kent, begrijpt men wat er in het openbare dispuut rondom de islam voor groteske klucht wordt georganiseerd. Grote delen van de politiek en de media weigeren hardnekkig een kritische discussie zonder taboes. Uit vrees voor de beschuldiging van vermeende “vreemdelingenhaat” of “racisme”, of een mogelijk ongecontroleerde reactie van boze moslims.

Al die zelfbenoemde “goedmenschen” in Duitsland, die iedere vorm van kritiek op de islam proberen te verhinderen, bewijzen zichzelf als kruiwagens van een geweld verheerlijkende intolerante ideologie, die zich onder de dekmantel van een religie steeds meer uitbreidt in Europa. Deze waanzin is slechts te verklaren met fundamentele onwetendheid over de islam of met het bekende Duitse schuldcomplex.

Het kan niet zo zijn dat met het alibi van de “godsdienstvrijheid” langzaam maar zeker de verworvenheden van de Verlichte christelijk-joodse-Europese civilisatie uitgehold worden.

De islamitische cultuur verschilt echter principieel van de westerse en de levens- en gedragswijzen worden in de islam zo nauwkeurig voorgeschreven, dat een onproblematisch samenleven met gelovige moslims nauwelijks voorstelbaar is. Voorbeelden:

Verbod van varkensvlees, inentingsverbod bij bestanddelen van varkens in het serum, onverdoofd slachten, verbod van “niet onverdoofd geslacht” vlees, hoofddoek, versluiering, vijfmaal daags bidden, geen deelname van meisjes aan klassenexcursies, afwijzing van seksuele opvoeding en evolutietheorie in de biologielessen, geen gezamenlijke gymlessen van jongens en meisjes, geen gezamenlijk zwemmen van islamitische vrouwen in openbare zwembaden, geen contact van vrouwen met mannelijke artsen, verbod van alcohol (deels zelfs bij desinfecterende middelen), geen desinfectie van vrouwelijke islamitische artsen van de onderarmen vanwege het verhullingsgebod, de familiaire erecode, de ban op bekeerlingen, het gedwongen huwelijk, de polygamie, het slaan van vrouwen, de agressieve afwijzende houding tegenover homoseksualiteit, de wetenschapsvijandigheid (de koran onderwijst alles), de woede over godsdienstkritiek, de fobie voor honden (veelvuldig weigeren van islamitische taxichauffeurs om blindengeleidehonden mee te nemen), het plaatsen van ziekenhuisbedden richting Mekka, het verplaatsen van toiletten i.v.m. de richting naar Mekka, enz., enz., enz.

Problemen en nog eens problemen. Moet men heel realistisch toch niet vaststellen dat deze cultuur nauwelijks compatibel is met de christelijk-joodse-Europese? Is zo´n veelomvattende wereldbeschouwing überhaupt te hervormen?

Daartoe zijn antwoorden uit de islam zelf nodig. Tot nu toe hebben we deze echter nauwelijks vernomen.

De eerste maatregelen om de uiterst explosieve elementen van de islam aan banden te leggen, zouden het voorschrift van preken in de desbetreffende landstaal, het schriftelijk afzien van alle geweld verheerlijkende en mensenrechten vijandige aspecten van de koran evenals de sharia moeten zijn. Voordat dit alles niet bindend en tijdloos geldig is verklaard, zouden er niet nog meer moskeeprojecten in Europa gerealiseerd mogen worden.

Wat blijft er dan echter nog over van de islam? Welnu, als moslims zich tot de zogenaamde vijf zuilen van de islam beperken, veroorzaken ze in ieder geval geen leed meer bij de “ongelovigen”. Waarbij de ramadan bij islamitische leerlingen en werknemers vast en zeker voor grote problemen zorgt, die uiteindelijk ook meegedragen moeten worden door de samenleving.

Het moet absoluut stoppen dat de uitbreiding van deze ideologie in Europa als gevolg van verkeerd begrepen “tolerantie”, “naastenliefde” en “welkomstcultuur” onkritisch en zonder eisen ondersteund wordt.

Want tolerantie tegenover intolerantie betekent uiteindelijk zelfopgave.

Deze analyse van de koran is niet tegen echt vredelievend ingestelde moslims gericht, maar tegen de gevaarlijke bestanddelen van de islam. Ze dient een aansporing te zijn om dit geschrift uit de 7e eeuw van zijn scherpe kanten te ontdoen en modern vorm te geven, wat ook niet in de laatste plaats zal bijdragen tot een bevrijding van islamitische vrouwen van onderdrukking.

 Als deze modernisering uitblijft, zal zich de komende jaren hoogstwaarschijnlijk een maatschappelijk explosief potentieel vormen, dat zou kunnen leiden tot op burgeroorlog gelijkende toestanden in de straten van grote Duitse en Europese steden.

Mei 2008

Michael Stürzenberger

Journalist.

Screenshot_11

Bron:
http://www.directupload.net/file/d/4214/752qikvk_pdf.htm
Door: Michael Stürzenberger

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Allah, Barbarisme, Islam, islamitische ideologie, koran, Moslims. Bookmark de permalink .

35 reacties op DE KORAN

 1. Weer dat kut boek met de levensstijl van de barbaren. Die moeten ze allemaal op een hoop gooien en verbranden.

  Like

 2. En die soera’s kunnen oprotten naar hun moera’s

  Like

 3. dutchdl zegt:

  Dit is op dutchdl herblogden reageerde:
  Duivels boek
  =========

  Like

 4. M.A.L. Sion zegt:

  Uitputtend maar verhelderend. Het lijdt geen twijfel.
  Wie oorlog predikt zal uiteindelijk in die oorlog de dood vinden.
  Deze sekte moet geheel vernietigd worden. En die vernietiging geldt ook voor de verraders van resolutie 1743.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

 5. Elena zegt:

  Ja hoor, alle moslims spreken de waarheid, Islam is de religie van de vrede.
  *proest*

  Helaas voor de moslims…..gaan de westerse mensen niet mee met dit soort “vrede”.

  Like

 6. fleckie zegt:

  Hebben de islam-belijders ooit al eens iets ontworpen, of ontdekt, behalve het zich toeeigenen onder mom van… Andermans eigendom?[en kennis], in vergelijking met Israelische bedrijven, waaronder ‘DermaCompare o.a. …..Uit Israel Nieuwsbrief juli 2016, van het CIDI……………………….
  ‘ISRAELISCHE app signaleert ..huidkanker’, [420 miljoen mensen wereldwijd hebben kans op huidkanker’]………..Het Isralische bedrijf DrmaCompare heeft een gratis app ontwikkeld die het mogelijk maakt jezelf te scannen op huidkanker. De app maakt gebruik van aangepaste opsporingstechnieken die de Israelische luchtmacht toepast om vijandelijke bewegingen op luchtfoto’s op te merken en te volgen. “Moedervlekken zijn onze vijand en wij weten ze op te sporen”, zegt Lior Wayne,directeur en oprichter van DermaCompare, bij de lancering van zijn app. Veranderende moedervlekken kunnen het beginstadium zijn van huidkanker; wereldwijd lopen ongeveer 420 miljoen mensen een hoog risico om die ziekte te krijgen. De huidkankerscan-app van DermaCompare is onderdeel van het bedrijf Emerald Medical Applications[MRLA], dat sinds de oprichting in 2013 is gevestigd in Ptach Tikva. Hij is in de Verenigde Staten geregistreerd en goedgekeurd voor gebruik doorde Voedsel-en Waren-Autoriteit[FDA]. Het grootste risico lopen personen met een lichte huid. Het bedrijf heeft distributieovereenkomsten voor de app in Israel,Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, ITALIE, Brazilië, Nieuw Zeeland en AUSTRALIE ,[waar EEN op de 7 mensen huidkanker krijgen]. De Braziliaanse Kamer van Koophandel voorspelt een grote kans van slagen voor de app en er is nu ook een Spanse versie uitgebracht in Puerto Rico, MEXICO en ARGENTINIE. DermaCompare hoopt het aantal Latijns-Amerikaanse landen die gebruik kunnen maken v.d. Aap snel uit te breiden. ……………POSITIEVE REACTIES….
  …..De medische wereld reageert positief op de nieuwe app. De Israelische plastisch chirurg Dr.Fried wil dat hij ingezet wordt op scholen om Israelische tieners ieder jaar een controle op huidkanker te geven, als aanvulling op de regelmatige zicht-en gehoortests die leerlingen op Israelische scholen krijgen. ……………OOK de commercie heeft interesse. Zo roemde Marc Zuckerberg op 3 mei tijdens een Facebook-presentatie de vele mogelijkheden die apps voor de gezondheidszorg kunnen bieden. Moderne technologie kan medici in ontwikkelde en opkomende markten ondersteunen om betere en snellere diagnoses te stellen en gezondheidsproblemen eerder op te sporen. Bedrijven als Google,Apple,Microsoft, IBM en Amazzon zetten ook in op de ontwikkeling van apps op het gebied van gezondheid. …………….HOE. WERKT. HET?………………
  De ..gratis app van DermaCompare maakt gebruik van beeldverwerking, vergelijking en voorspellende analysemethoden om veranderingen in moedervlekken op te sporen. Bij veranderingen in de vorm of dikte van de moedervlek zal de app de gebruiker waarschuwen dat het tijd is om gescreend te worden op kanker. Volgens Dr.Fried kan een dergelijk’vergelijkend systeem’ een bruikbaar hulpmiddel zijn voor dermatologen en plastisch chirurgen om mensen te screenen op vroege tekenen van huidkanker, waarna een adequatere behandeling kan volgen…….
  …Volgens oprichter Emerald Wayne is de DermaCompare-app uniek:”Concurrenten gebruiken handmatige diagnostiek en geen algoritmes om beeldmateriaal te vergelijken”. ……………GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID……….De app is gratis te downloaden in de applicatistore
  zodat iedereen zichzelf kan scannen op de mogelijkheid van huidkanker, Om de analyse te beginnen moet de gebruiker zelf of met hulp van een ander met de smartphone foto’s maken van moedervlekken en huidverkleuringen . Een avatar, een grafische representatie van een persoon,
  geeft instructies voor optimaal gebruik. Mocht er na analyse een verdachte moedervlek of verandering aangetroffen worden op de huid, dan krijgt de gebruiker het advies contact op te nemen met een arts voor evaluatie. Hij kan ook direct gekoppeld worden aan de dichtsbijzijnde dermatoloog. Volgens DermaCompare blijft het doel om melanomen, kwaadaardige cellen, in het vroegste stadium te ontdekken. Dat heeft grote voordelen voor het welslagen van de behandeling en een kostenbesparing binnen de gezondheidszorg.*..[MD]

  Like

 7. ongesgoolde zegt:

  Deze analyse van de koran is niet tegen echt vredelievend ingestelde moslims gericht

  Die zijn er niet,en het geloof daarin is het fundamentele probleem van het westerse denken.
  Ziende blind en horende doof, en voor de rest oziwodo en de dagen en de klamen.

  Like

 8. Avidia zegt:

  Ik heb ook een koran gekocht en stukken erin gelezen, kotsmisselijk werd ik ervan. Ik moest het gewoon lezen, en sindsdien bekijk ik iedereen die die achterlijkheid aanhangt met de gedachten van wat ik gelezen heb en waarin zij geloven. ik kijk ze niet eens aan, en als ze brutaal worden, kijk ik zeer minachtend terug, dat werkt verschillend uit, is ook interessant. Het is echt niet te geloven wat er allemaal in staat, er is niet voor niets daar altijd oorlog, en schiet het ook niet op met hun drang om eens de handen uit de mouwen te steken en er iets van te maken. Daarom komen ze allemaal naar het westen, hier krijgen ze alles voor niets, hebben tijd genoeg om al die haat stukken in zich op te nemen en straks tegen ons te gebruiken als ze hun zin niet krijgen. WALGELIJK!!!!! En daar werken wij voor, onbegrijpelijk, we moeten eigenlijk met z’n allen dreigen geen belasting meer te betalen, je kunt ons hele volk toch niet in gevangenissen kwijt :-} Maar ja, de linksen he?????

  Like

 9. boorzalf zegt:

  Koran: Allah is Grootste Aller Misleiders.

  De Bijbel bemoedigt ons dat de duivel uiteindelijk ‘in de poel van vuur en zwavel’ zal worden gegooid (Opb.20:10). Verbazingwekkend genoeg zijn de in de Bijbel gevonden beschrijvingen van Satan in heel de Koran terug te vinden. De meest verbijsterende is ongetwijfeld het feit dat Allah zich letterlijk ‘de Grootste van alle Misleiders’ noemt (Koran 3:54)! De context waarin Allah zich de grootste misleider aller tijden noemt gaat interessant genoeg over de kruisiging van Jezus. In Soerah 3:54 zou Allah het niet hebben toegestaan dat Jezus aan het Kruis stierf, maar hem ‘tot hemzelf’ hebben opgenomen.

  Terwijl Jezus dus aan het Kruis Zijn Vader ultiem gehoorzaam was, bedacht Satan allerlei methoden voor zijn eerstgeborene: Mohammed. Alle meest gezaghebbende islamitische uitleggers van de Koran zeggen dat Soerah 3:54 slaat op Allahs misleiding de mensen te laten geloven dat Jezus gekruisigd zou zijn, terwijl dit niet zo zou zijn geweest. Eén van Allahs mooiste namen zou volgens de geestelijken ‘de beste van alle intriganten’ zijn. Het gebed ‘o intrigant der intriganten, beraam intriges voor mij’ is dan ook een veel voorkomend islamitisch gebed, dat ook Mohammed gebeden zou hebben.

  In de Bijbel worden de duivel en diens antichrist herhaaldelijk gekenschetst als ‘intriganten’ of (meer letterlijk) ‘misleiders’ en ‘leugenaars’. In de Koran is het Allah zelf die de ‘grootste aller misleiders’ wordt genoemd! En dat zou in de islam dus een goede eigenschap zijn? Hoe dan ook, Satan weet heel goed wie en wat hij is, en aangezien hij het was die de Koran inspireerde, kon hij het niet nalaten een beetje over zichzelf op te scheppen.

  Het Arabische woord makara betekent ‘misleiden’, ‘bekokstoven’, ‘(uit)broeden (van plannen)’. In de Arabische Bijbel wordt in Genesis 3:1 hetzelfde woord voor Satan gebruikt. Het Internationale Koran Centrum verklaart dat de betekenis van dit woord verwijst naar een wapen, zoals een mes of een geweer. Volgens Koran uitlegger Sharif zijn er twee soorten ‘misleiden’ / ‘bekokstoven’. De ene soort is verboden, maar de andere is goed.

  Satan en Allah delen dus niet alleen de eigenschap de allerbeste misleiders te zijn, maar ook hun ‘voorliefde’ voor één specifieke groep mensen die ze het liefste willen misleiden: de volgelingen van ‘het boek’, in de context de volgelingen van de Bijbel, de Joden en de christenen. In de Bijbel wordt openlijk gewaarschuwd dat Joden en christenen Satans favoriete doelwit zijn. In de Koran en in alle islamitische heilige teksten zijn Joden en christenen hét doelwit van Allah. Jezus waarschuwde er al voor:

  ‘Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet.’ (Matth.24:24-26)

  Like

 10. boorzalf zegt:

  De boodschap van de islam aan de wereld is dat de islam uiteindelijk alles wil vervangen: aanbidding, wetten, zelfs de kalender. Dit streven vindt je inmiddels in ieder land op aarde terug. Achter alle maskers willen ze allemaal de bestaande niet-islamitische wetten vervangen door de islamitische sharia wet, en iedere grondwet vervangen door de grondwet van het Kalifaat. En dat betekent bloedvergieten.

  Like

 11. boorzalf zegt:

  De naam van het beest Allah.

  Verbazingwekkend genoeg is dit symbool of embleem – precies zoals de Bijbel voorzegd heeft – een gebod van de profeet Mohammed zelf:

  ‘Allah zal op de dag des oordeels een man van mijn volk boven de hele schepping stellen. Voor hem zullen 99 lijsten met zijn zonden worden gelegd. Iedere lijst is zo lang als het oog kan zien. Dan zal hem gevraagd worden ‘Ontken je één van deze (zonden)?’ Dan zegt hij ‘Nee, o heer’. Dan wordt hem gevraagd: ‘Heb je enige verontschuldiging?’ Hij antwoordt: ‘Nee, heer’. Dan wordt hem gezegd: ‘Je hebt één goede daad verricht, en daarom zal er geen veroordeling voor je zijn.’ Dan wordt er een symbool/embleem getoond met daarop de woorden ‘Geen god dan Allah en Mohammed is zijn boodschapper’. Dan wordt hem gevraagd zijn daden te tonen. Hij vraagt ‘O heer, wat is dit teken bij deze lijsten?’ Hem wordt verteld ‘Je zal niet veroordeeld worden. De daden worden in de ene hand en het teken in de andere hand gelegd. Dan zullen de lijsten gaan zweven en zal het embleem (het teken) zwaarder wegen dan de lijsten.’ (Tirmuthi 2639)

  Samengevat: De naam van het beest zal uit verschillende variaties op de naam van Allah bestaan en om de rechterarm of om het voorhoofd worden gedragen, als teken van onderwerping aan deze vreemde god. Vanuit Bijbels oogpunt is de Shahadatan de ultieme godslastering. Deze banden worden door veel moslims om hun hoofden en armen gedragen en vervullen dus naadloos de Bijbelse profetieën over het ‘teken van het beest’.

  Moslims krijgen teken van het beest uit de aarde.

  En mocht u nog twijfelen: zelfs het gedeelte in de Bijbel waar over het teken van het beest op het voorhoofd of de arm wordt gesproken kan worden teruggevonden in zowel de Koran als de Hadith. Ook de islam kent namelijk een ‘beest uit de aarde’, zoals dat in Openbaring 13:11 wordt beschreven. Terwijl in de Bijbel dit beest kwaadaardig is, krijgt hij in de Koran juist de heilige opdracht om de islam te doen herleven en alle ware moslimgelovigen aan hun voorhoofd te markeren! In de islamitische traditie zal dit beest in de laatste dagen op aarde verschijnen: ‘En als het woord aangaande hen is vervuld zullen wij een beest uit de aarde doen voortkomen dat tegen hen zal spreken, omdat de mensheid geen geloof had in onze openbaringen.’ (Koran 27:82)

  Ook de hadith verklaart dat ‘de profeet van de islam verklaarde dat de eerste van de komende tekenen het opkomen van de zon op de plek waar hij ondergaat is, en het oprijzen van het beest over de mensen. Welk van deze (tekenen) ook het eerste gebeurt, het andere (teken) zal er vlak achter komen.’

  Ziet u hoe Satan voor moslims alles omgekeerd heeft? Het beest dat uit de aarde komt en volgens de Bijbel kwaadaardig is, zal volgens de islam juist een teken aan de voorhoofden van alle ware moslimgelovigen aanbrengen. Moslims willen juist dit teken van het beest ontvangen! Niet zo vreemd, want volgens de islamitische traditie komt dit beest uit Mekka: ‘De profeet nam mij mee naar een plek in de woestijn, bij Mekka. Het was een droog stuk land omringd door zand. De profeet zei: Het beest zal uit deze plaats verrijzen. Het was een heel klein gebied.

  Like

 12. boorzalf zegt:

  Vanuit Bijbels oogpunt is de Shahadatan de ultieme godslastering. Deze banden worden door veel moslims om hun hoofden en armen gedragen en vervullen dus naadloos de Bijbelse profetieën over het ‘teken van het beest’.

  Like

 13. boorzalf zegt:

  Wil deze tekst toch ook er even bij zetten,
  Iedere zichzelf verklaarde christen die meent dit artikel te kunnen misbruiken voor haatvolle opmerkingen over of tegen moslims, geeft dus géén blijk van het leven uit deze Geest!
  Want E. J de bron en Eunmask en vele andere geven de feiten aan wat de islam werkelijk is. En dat is geen hoax.

  Like

 14. exmarineman zegt:

  En maar blijven volhouden dat islam en de koran “vredelievend” zijn……

  Like

 15. Joshua zegt:

  Dit leugenboek is 2 tot 3oo jaar na moh. geschreven, dat is bewezen, door fantasten die de klok hebben horen luiden………… en plagiaat hebben gepleegd,en vele idioten geloven die levens gevaarlijke verzinsels.
  Dit boek dient verboden en vernietigd te worden !!!

  Like

 16. iemand zegt:

  Het gekke is dat links niets doet als de islam ons dood wenst, onze dood predikt, en ons vermoord. Maar wel, als de slachtoffers van de islam daarover klagen.

  Als de slachtoffers van de islam klagen over het geweld van de islam. Noem ze dan geen racisten. Maar help ze nou eens een keer! En dat begint met het probleem benoemen, de ISLAM PREDIKT MIJN DOOD. Wat vind links daar nou precies van, en wat gaat links daaraan doen, behalve de slachtoffers van de islam de mond snoeren en meer islam importeren.

  Like

  • Tom Hendrix. zegt:

   @Iemand: 08.00. uur. LINKS is de grootste 5e colonne der Islam. Dat is het punt, waarom LINKS de moslims blijven pamperen.

   Like

 17. delamontagne zegt:

  Op Bezoek in Turkije…………..

  Ook de Paus was onder de indruk………………..!

  Like

 18. delamontagne zegt:

  Islam, geloof van de vrede, liefde en…………………heel veel ELLENDE.

  A woman in Uganda rejected Islam as a false religion and converted to Christianity. A mob of Muslims broke into her home, dragged her out, and hacked her to death. As we read from one report: A mob of unidentified Muslims in eastern Uganda beat a Christian woman to death.

  Like

 19. fransdewit zegt:

  Dus vanaf dat men gaat leren lezen, krijgt men de opdracht zo snel mogelijk te gaan moorden en als het even kan zich zelf van het leven te beroven om elders het nog beter te krijgen? Nou sorrie hoor maar geef mijn porsie maar aan fikkie. Hoe naief kan je zijn zeg

  Like

 20. kernrob4 zegt:

  Wat een artikel? En wat een werk. Dank EJ.

  Like

 21. Jack zegt:

  De walgelijkheid van islam kort samengevat. Dit moet verplichte leerstof op alle scholen worden . Zodat de ogen van allen ook moslims eens geopend worden. Wij naïeve niet moslims denken dat het zo n vaart niet zal lopen doen het af met : het is maar een geloof . Stop deze walgelijkheid Hetgeen me nog het meest frappeert is het feit dat nl moslims met vwo opleiding deze bullshit die ze islam noemen ook nog voor waar aannemen

  Like

 22. Hendrik zegt:

  Als ‘Mein Kampf” verboden materiaal is dan is het nog logischer dat de koran ook heel snel op die lijst moet komen. Den Haag, zijn we nog wakker? Of laten we alles gewoon maar over ons heen komen?

  Like

 23. Jean zegt:

  Ik zou die vuiligheid zelfs nog niet gebruiken als toiletpapier omdat ik vies ben van die perverse vuiligheid. Voor de open haard aan te steken is het nog net goed.
  Een land dat nog maar 10% “respect” toont voor eigen volk en eigen seculiere wetten zou die smeerlapperij al lang verboden en verbannen hebben, helaas hebben wij nog te veel lafaards rondlopen die bezig zijn voor “eigen gewin”.
  Gelukkig komt Payday sneller dan hun hersens, voor zover ze die hebben, komen.

  Like

 24. Tom Hendrix. zegt:

  Het klopt helemaal. Het komt ook overeen, met het boek van IBN WARRAQ: ” Weg uit de Islam- Getuigenissen van Afvalligen”, met een inleiding van Afshin Ellian. Uitgegeven door Meulenhoff te Amsterdam, onder het ISBN nummer: 9789029081535/NUR 717. Toen ik dat boek uitgelezen had, was ik volkomen klaar met de perverse Islam.

  Like

 25. louis-portugal zegt:

  Dit schrijven zou men op iedere voortgezette school.moeten behandelen.
  Vroeger hadden we, nadat godsdienst afgeschaft werd, het vak maatschappijleer.

  Like

 26. Angie1968 zegt:

  Al die moslimknuffelaars hebben ook geen idee wat in dat kutboek staat. Wisten ze het wel, en hadden ze enige mate van verstand, hadden ze nooit al die schijtmoslims in onze westerse wereld toe gelaten.

  Like

 27. fleckie zegt:

  Bij het sluiten der steenkolenmijnen in Zd.Limburg, [waarschijnlijk OOK in DLD.+ BELGIE ]werd NOORD-Afrikanen[ o.a.Marokkanen] de gelegenheid geboden om in deze landen als ‘gastarbeider’ te komen werken, met de vooropgestelde bedoeling dat ze ‘na gedane arbeid’ weer terug zouden gaan naar hun landen van oorsprong!, wat dus NIET gebeurd is. …..[vermoedelijk bestond TOEN AL…de E.K.S.G, , waaruit NOG later de BILDERBERG-organisatie zou ontstaan, dus de Groot-kapitalisten, etc. opgericht door prins ‘Bernhard uit ‘ het vorstelijke huis ZUR LIPPE-BIESTERFELD’], [met alle gevolgen ! van dien].[berekening, ingecalculeerd , kennis hebben van? de aard/mentaliteit van ‘deze’ gastarbeiders??!!]

  Like

 28. Jan zegt:

  Ik dacht dat je dat stuk papier als ‘heilig object’ moest behandelen:

  ISIS Leaving Korans With Bombs Hidden Inside Them As They Retreat From Cities In Iraq…
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3753541/ISIS-fanatics-booby-trapping-copies-Koran-leaving-streets-liberated-cities-target-Muslims-don-t-follow-warped-ideology.html?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s