Zolang zèlfhaat maar kan worden ontkend . . .

screenshot_9

(Door: Theresa Geissler)

Er zijn in de aanloop naar de verkiezingen van maart 2017 op de site van E.J. Bron al enkele speculaties langsgekomen van reaguurders, die vrezen dat “DENK”, het politieke (wan)product ontsproten aan de breinen van de twee allochtone politieke querulanten Kuzu en Oztürk, wel eens hoge ogen zou kunnen gooien. Pessimisten houden zelfs rekening met 6 of 7 zetels! Ofschoon ik niet pretendeer over een kristallen bol te beschikken, geloof ik persoonlijk niet dat het zo’n vaart zal lopen. En ik zal U hierbij proberen uit te leggen waarop ik dat dènk te kunnen baseren:

Om het maar eens ronduit te zeggen: De ‘heren’ mogen dan nóg zo in de veronderstelling verkeren dat ze het slim aangepakt hebben door van meet af aan luidkeels te verkondigen dat “DENK” géén ‘moslimpartij’ is, maar een partij voor àlle Nederlanders die van Nederland gewoon een staat willen maken waarin tolerantie en rechtvaardigheid hoogtij vieren en waarin niemand “gediscrimineerd” wordt, maar ik voorspel dat ze daarmee dan misschien wel de boze allochtone kiezer – enigermate – lokken, maar uiteindelijk níet de progressieve, áutochtone kiezer, op wie ze overduidelijk eveneens een oogje hebben. Reden: Ze gaan een brug te ver.

Ze gaan te ver door in hun verkiezingsprogramma openlijk te suggereren dat in Nederland het roer radicaal óm zou moeten en dat de Nederlanders als het ware moeten worden her-opgevoed tot verdraagzame, niet discriminerende wezens, die zich iedere dag, ieder úúr met het schaamrood op de kaken bewust zijn van hun schandelijke, koloniale verleden en zich in allerlei bochten wringen om die historische schuld te vereffenen. In tegenstelling tot wat de heren wellicht DENKen, zit progressief Nederland op zo’n verregaande ‘zuivering’ niet te wachten…..omdat het van mening is hier níet de hand in eigen boezem te hoeven steken. Ja, U leest het goed: Die mening is het volgens mij wèrkelijk toegedaan:

Progressief Nederland, van het links-liberale D66 tot de post-Maoïstische SP, erkennen weliswaar volmondig dat dit schandelijke verleden metterdaad realiteit geweest is, máár……. zij beschouwen zichzelf nu juist als de verlichte geesten die dat verleden inmiddels ontgroeid zijn en het zèlf inmiddels al véle malen hebben goedgemaakt! Door met de komst van de EU en de Euro in te stemmen. Door de open grenzen toe te juichen. Door de massa-immigratie en daarmee de vluchtelingenstroom te omarmen. Door zich, kortom, reeds het toonbeeld van tolerantie en ruimdenkendheid te tónen en andersdenkenden op dit gebied luidkeels te verketteren. Die andersdenkenden behoren dan bijna per definitie tot de PVV, al zijn er, naar hun mening, bij partijen als VVD en CDA inderdaad óók hier en daar twijfelachtige geluiden waar te nemen, maar daarvoor werpen ZIJ zich immers al op als zijnde het “gezonde” tegenwicht: ZIJ zijn het juist die zulke oneffenheden telkens weer wegwerken door die geluiden consequent te overschrééuwen; ZIJ zijn het, die, in antwoord op die geluiden, luidkeels blijven volhouden dat de wereld van “iedereen” is, dat ook in Nederland iedereen zich naar hartenlust mag vestigen, dat alle migranten/vluchtelingen hier welkom zijn en geholpen zullen worden en dat ZIJ, het ‘linkse’ deel van Nederland, voor het verlenen van die hulp onveranderlijk in de voorste gelederen zal staan! Met andere woorden: Dankzij HEN is Nederland, ondanks de genoemde bedenkelijke geluiden, een humane, menslievende, verzorgende staat geworden, waar iedereen terecht kan, júist allochtone ‘medelanders’, waarover ZIJ zich altijd liefdevol zullen blijven ontfermen. Dus, nietwaar, wat willen die nog méér……?

Want, trouwe lezers van E. J. Bron, er wordt door deze of gene in onze kringen dan wel eens gesuggereerd dat er bij progressief Nederland sprake zou zijn van een behoorlijke dosis zelfhaat,  die hen ons land, onze identiteit en onze cultuur doet opofferen aan vreemde invloeden, de islamitische voorop, maar om U de waarheid te zeggen: zelf vermoed ik dat die zelfhaat bij hen niet veel meer inhoudt dan een dun vernislaagje waarmee zij slechts koketteren en waaronder eerder een overmaat aan EIGENLIEFDE schuilgaat, zoals het de linkse goedmensch betaamt:

In eerdere analyses, die ik ooit voor deze site schreef, gaf ik al aan dat de zogeheten ‘onbaatzuchtige’ idealen, waaruit progressief ingestelden het enthousiasme putten om dingen te veranderen, in werkelijkheid nooit helemaal onbaatzuchtig z i j n. Dat kan ook eigenlijk niet, aangezien onbaatzuchtigheid lijnrecht tegen het menselijke oer-instinct indruist, dat in de eerste plaats op zelf overléven is gericht. Dat alleen al is er de oorzaak van dat mens en samenleving níet maakbaar zijn, al maakt links zichzelf dat nóg zo graag wijs. Maar feitelijk zijn ze er zelf niet toe in staat: Aanleiding voor de Mei ’68 Revolutie, destijds, was eerder de vrijheidsdrang en de wil van een jonge generatie om zich aan de heersende conventies te ontworstelen dan de hoogstaande argumenten waarmee ze de opstand officieel rechtvaardigden. Dit patroon is thans nóg duidelijk waar te nemen, met name in de hoek van het Rariteitenkabinet GroenLinks en haar burgerlijker, links-liberale zusje, ‘het zonnige zonnetje D66.’

Werkelijk ál hun beweegredenen om de door hen verkozen koers te blijven varen, zijn terug te voeren op dat patroon: Hun blindelingse verdediging van de islam komt bijna rechtstreeks voort uit het partij kiezen voor de Palestijnen tégen Israël, louter omdat de laatste vooroorlogse generatie, aan wiens gezag ze zich wensten te onttrekken, het tegenovergestelde deed. En trouwens ook, omdat het christendom, welks gezag ze evenmin nog wensten te accepteren, lange tijd als dé opponent van de islam gold, al is dat momenteel aardig aan het vervlakken, doordat het ‘goedmenschisme’ klaarblijkelijk ook de kerken niet onberoerd laat. Hoe het ook zij: Aan dàt en alle neven-bijkomstigheden zoals open grenzen en multi-cultuur is, behalve nobelheid en onbaatzuchtigheid, voor de linksmens de achterliggende gedachte verbonden van vrijheid voor zichzèlf, om ongebreideld te kunnen ‘ervaren’ en ‘experimenteren’ zonder zich af te hoeven vragen wat hiervan de gevolgen zijn voor ánderen, in wiens bedenkingen hij zich dan ook níet wenst te verdiepen. Over “onbaatzuchtigheid” gesproken . . .

Zelfs het kritiekloze meegaan in de “gekwetstheid” van een bepaalde etnische minderheid en daarmee in de eis dat de Zwarte Piet-traditie wordt afgeschaft, kan dezelfde achterliggende reden hebben: Inderdaad werd Sinterklaas, zeker tot halverwege de jaren ’60 van de vorige eeuw, nadrukkelijk gepresenteerd als een vertegenwoordiger van het Ouderlijk Gezag, met Zwarte Piet als zijn afdoende werktuig, ook alweer iets waartegen de progressieven zich als eersten afzetten door hun kinderen nog vóór het bereiken van de kleuterleeftijd “eerlijk” te vertellen dat Sinterklaas niet bestond. Het vermoeden lijkt gerechtvaardigd dat velen onder hen dat stilzwijgend nóg de beste benadering vinden en dus maar wát blij zijn met een groep mekkerende, ‘getinte’ Medelanders, die hen met hun ‘gekwetstheid’ een stok verschaffen om de hond mee te slaan: Het appelleert hoe dan ook aan hun nog steeds sluimerende aversie tegen elke vorm van ‘gezag’ onder de dekmantel van ‘empathie’ en ‘sociale bewogenheid,’ dus dat kán gewoon niet beter!

Voor iedere sterveling buiten hun links-idealistische kring met een min of meer realistische inslag, die zich vertwijfeld afvraagt of ze dan bijvoorbeeld niet bevreesd zijn aan een anders soortig gezag, bijvoorbeeld het islamítische, te worden onderworpen, terwijl ze toch zo’n aversie koesteren tegen alle àndere denkbare soorten van gezag, is maar één verklaring denkbaar: Omdat deze reële mogelijkheid haaks staat op hun goedmenschelijke utopieën, doorspekt met eigenbelang, verwerpen ze hem bij voorbaat. Mag hij van hen geen werkelijkheid zijn, omdat hij niet in hún werkelijkheid kan worden ingepast. Houden zij op de eerste plaats vast aan de stelling dat de islam een godsdienst is zoals alle andere, dat die ándere godsdiensten hèn er toch óók niet onder hebben kunnen krijgen en de islam daarop geen uitzondering vormt. Dat z i j integendeel na verloop van tijd bij de model-immigranten de scherpe kantjes er wel af zullen krijgen met behulp van hun progressiviteit, hun ruimdenkendheid, hun tolerantie . . .

Hoe dan ook: ze doen het doodgewoon góed, vinden ze. ZIJ wèl. Als ze al iets van schaamte voelen, ergens over, dan is het plaatsvervangende schaamte over die groep Nederlanders – de PVV´ers – die zich maar tegen hun opvattingen over een ideale wereldorde blijft verzetten en keer op keer dat beeld dreigt te vernietigen. Maar ál te diep schamen hoeven ze zich daarvoor ook weer niet, omdat  z i j alles goed doen, Nederland open en gastvrij en menslievend houden . . .

En zie, geachte lezers: Nauwelijks heeft Links Nederland zich daarvan overtuigd of daar verschijnen twee allochtone figuren op het toneel die duidelijk van mening zijn dat Links het helemáál niet goed doet, niet naar hún zin, althans. Die zich om die reden dan ook met veel misbaar losmaken van de linkse PvdA en hun eígen beweging oprichten, waarmee zij aankondigen eens orde op zaken te gaan stellen. Ze geven die beweging een Túrkse naam, “DENK”, wat vertaald in het Nederlands “balans” of “gelijkwaardigheid” betekent, daarmee aangevend dat naar hún mening de héle balans/gelijkwaardigheid in de Nerderlandse samenleving zóek is en dat z i j die wel eens eventjes zullen gaan hervinden. Ze eisen invoering van een “racisme-politie”, omdat die hier zo bróódnodig is, volgens hen, en dat vermaledijde Nederland er desondanks nóg niet aan begonnen is. Ze eisen dat Nederland zich 24 uur per dag in het stof wèntelt van berouw over haar ‘koloniale’ verleden, verordonneren de vestiging van een slavernijmuseum ter bevordering van dat berouw, eisen dat de namen van zeehelden verdwijnen uit het straat(naam)beeld –iets dat tot nu toe zelfs bij de gemiddelde linksmensch nooit in diens brein opgekomen was – spelen voor Big Brother door woorden als allochtoon en autochtoon uit de Dikke van Dale geschrapt te willen zien en kondigen heropvoeding aan voor alle Nederlanders, teneinde van Nederland “eindelijk” een prettige, verdraagzame samenleving te maken, waarin níemand wordt achtergesteld of gediscrimineerd. Zo, die zit! Geen woord van erkentelijkheid jegens het nobele, línkse deel van de samenleving, dat altijd zo vréselijk goed voor “nieuwe Nederlanders” is geweest en zich steeds zó heeft uitgeput in goedmenschelijkheid, de ondankbare honden!

En dan verandert “DENK” na deze barse opsomming opeens weer van toon en laat weten een partij voor àlle Nederlanders te zijn! Geloven ze nu echt dat linkse Nederlanders zich na déze koude douche geroepen voelen om dáár op in te gaan? Dan geloven ze meer dan ik. Want wat zij hier tegenover de válse zelfhaat van de linkschmensch hebben gezet, is èchte haat. Onverwachts voor links en dáárom een brug te ver: Niet waarschijnlijk dat links dát zal weten te verwerken. Oh, ze zullen het niet met zoveel woorden zèggen: Ze willen met alle mogelijke middelen voorkomen voor een sympathisant van het PVV-gedachtegoed te worden aangezien. Daartoe zullen ze zwijgen, de ondankbare honden, waar mogelijk laten blaffen en er niet eens doorlopend tegenin gaan. Maar ermee sympathiseren? Tóetreden of er minstens op stemmen? Nee.

Dat is misschien een optie voor de èchte haters van de Nederlandse samenleving, zoals Sylvana Simons, ook al zijn die te stompzinnig om voor zichzelf te kunnen uitmaken wie of wat ze nu precies háten. Níet voor de quasi-zelfhaters in de hoek van Links Nederland. Die hebben alleen baat bij hun eigen wereldje binnen vooral GL en D66: Waarin ze kunnen blijven geloven dat álles vanzelf goed komt, zolang je maar van tijd tot tijd de beschaamde, berouwvolle spéélt . . . zónder je ook zo te hoeven vóelen; de zelfhaat op cruciale momenten voor jezelf te kunnen ontkènnen . . .

Sorry, “Heren” van DENK: Een miskleun. Jullie DENKen de Nederlandse samenleving te doorgronden, maar in werkelijkheid zijn jullie daar in de verste verte niet toe in staat! Niet alleen ondankbare, maar óók nog stómme honden.

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

28 reacties op Zolang zèlfhaat maar kan worden ontkend . . .

 1. Henk der Niederlander zegt:

  Doodzwijgen dat stelletje narcisten.

  Like

 2. BertG. zegt:

  Ik heb een paar biertjes op en het geprobeerd te lezen.
  Ik ga morgen zodra ik uit mijn bed kom, een nieuwe poging wagen om dit te lezen en te snappen.

  Like

 3. joga zegt:

  Ik DENK … oh wacht, ik weet het zeker beste Theresa, dat je het volledig bij het goede eind hebt. Die linksen en DENK gaan vanzelf de bietenbrug op zoals de Democraten in de USA. Als gepensioneerd oud-directeur(35 jaar jaar succesvol) van een middelgroot bedrijf met ervaring in de USA en het Midden-Oosten stem ik al vanaf het begin op de PVV, omdat die partij als enige een realistische kijk heeft op de toekomst en ik de gevaren van de islam zeer goed ken.

  Like

 4. Mary zegt:

  DENK, in het Nederlands zou ik zeggen zeer bedenkelijk niets Nederlands aan en dus geen partij, dat had het ook nooit moeten kunnen worden, Nederlandse partijen staan voor Nederlandse waarden en niet voor waarden (Turkse) zoals een partij als DENK, dat geld natuurlijk ook voor een partij als GL met het Marokkaanse opperhoofd Jesse Klaver die ook duidelijk die Marokkaanse “waarden” de Nederlander door de strot wenst te duwen, in aanraking met de REALITEIT van die waarden heeft zijn voorgangster de benen genomen na jaren halleluja gezongen te hebben over haar allochtone vriendjes.

  Like

 5. 300 miljoen niet-moslims zijn vermoord door moslims; met DENK aan de macht zal dit aantal snel groter worden

  Like

 6. Mirjam zegt:

  ‘Zij, als aspirant politicus, moet kunnen zeggen wat zij wil….’ Dit is was ik Kuzu hoorde zeggen in het nieuws. En, sorry dat ik het zeg, ik moest meteen aan Geert Wilders denken, die het ‘kunnen zeggen wat hij wil’ met een aanklacht wegens racisme moest bekopen en zich nu moet verdedigen voor deze ‘vrijheid van meningsuiting’, welke Kuzu zojuist passioneel in het nieuws verdedigde voor Sylvana Simons.

  Geert Wilders wordt al meer dan 12 jaar met de dood bedreigd en heeft rond de klok bescherming nodig. Zou het dan niet ook een beetje een ‘bewustwording’ moment voor de partij Denk en met name de leiders van die partij moeten zijn, dat zij zelf niet te kust en de keur met het woord én de aanklacht van racisme moeten strooien, als racisme niet racisme is? Het is namelijk héél makkelijk om met een vinger naar iemand te wijzen, terwijl je weet dat het begrip ‘ras’ voor velen en misschien wel voor de meeste mensen een ‘dooddoener’ is en zich mensen als het ware angstig voelen om het woord ras ook maar in de mond te durven nemen, in deze tijd. Terwijl heel veel slechte dingen gebeuren in deze wereld, gepleegd door menselijke rassen, nationaliteiten, maar het mensdom hierover niet mag praten, wegens een omgebogen gevoel van schaamte om dan als racist te worden betiteld. Als dit de manier is om slechte dingen goed te praten, dan is die schaamte hier meer op zijn plaats.
  Geert Wilders staat op eenzame hoogte op de ‘racisme’ agenda, terwijl hij géén ras heeft beschuldigd, maar een nationaliteit heeft genoemd, die al om veel in de criminaliteit wordt vertegenwoordigd. Een typisch voorbeeld van boven geschrevene. Hij wordt, laat ik het maar zo zeggen, negatief nationalistisch bejegend en beschuldigd van racisme, wat in feite géén racisme is, wegens het blootleggen van iets waar veel mensen in Nederlands last van hebben. Dit werd echter niet zo gezien, maar beledigend opgevat. Het enige wat men kon bedenken als antwoord was de ‘rascisme’ stempel, want dat legt alles plat. Een politiek spel, want Geert wordt potentieel al een gevaar voor Nederland gezien.

  Sylvana Simons maakt deel uit van een partij die het alleen maar over racisme heeft en dat als basis voor de partij inzet. Tegen racisme, ook al is het geen racisme, alles ís racisme. Het is hun credo. Het noemen van racisme, als het geen racisme is, het zich gediscrimineerd voelen, als ze niet gediscrimineerd worden, het slachtoffer zijn, als ze géén slachtoffer zijn, ze, Denk, lijken er hun beroep van te hebben gemaakt.
  Ik gun Sylvana Simons haar vervolging niet en al helemaal geen geweld, want dat gun je niemand. Ik wil haar partij en haarzelf wel vragen om eens goed na te denken over hoe ze zelf met racisme tegenover anderen om gaan? Is het niet zelfs een narcistische paradox om iemand van racisme te beschuldigen als het géén racisme is? Plaats je zo iemand, gezien de taboesfeer rond het gegeven racisme wat momenteel heerst, dan niet in de verdomhoek en veroordeel je hem zelf dan niet tot een oneindige hetze die hem of haar zal vervolgen en blijven vervolgen? Zelfs al is deze ‘aangeklaagde’ geen racist maar een realist? Een realistische nationalist die een deel is van het menselijke ras, waar wij allemaal deel van uitmaken? Ik denk het wel.
  Als deel van het menselijk ras worden we door onze rasgenoten allemaal weleens racistisch behandeld, maar dat mag, omdat elk mens een mens is en niemand meer is dan de ander en je door de vrijheid van meningsuiting je genoegen of ongenoegen tegenover je eigen ras, het menselijke ras, mag uiten. Gelukkig wel. Maar zelfs dat is dan racistisch, hoewel dan de goede kant ervan.

  Like

 7. BigLJohn zegt:

  Het zijn niet de linkse Nederlanders of de ontevreden Nederlanders die op DENK gaan stemmen, want die zullen juist op Wilders gaan stemmen. De kiesvijver van DENK ligt bij de 2 miljoen Moslims, waarvan ik verwacht dat een flink deel van hun op DENK gaan stemmen. En misschien is dit ook maar speculeren. De verkiezingen zullen ons laten zien wie het bij het rechte eind had.

  Geliked door 2 people

 8. Henk der Niederlander zegt:

  Nog eens uitleggen.
  Doodzwijgen dat stelletje narcisten.
  Kuzu en Oztúrk zijn twee weglopers van de andere linkse kant die hun kans schoon zagen om de doctrine van Erdogan hier in te voeren en gebruiken daarvoor de idioot SS voor.
  Zelf lopen ze ook over van het discriminatie gelul van SS en weten maar al te goed dat zo iets heel erg goed te verkopen is in Nedrigland (want wij hebben toch verschrikkelijke wreedheden uitgehaald in Suriname en Indonesië.)
  Nou kan Ik me niet herinneren ooit in deze twee landen te zijn geweest maar die halve garen daar vinden nog steeds dat iedere Nederlander daarvoor verantwoordelijk is.
  Bij DENK vinden ze dat met deze stelling dus het hele Nederlandse volk weggezet kan worden als racisten (een groot aantal Gekken hier in NL gaat in die stelling gewoon mee en de kans is groot dat die op een kutpartij als DENK zullen gaan stemmen.
  Zeker in ieder geval een groot aantal moslims die zich nu vertegenwoordigd zien in dat stelletje narcisten.
  Dan komen we bij SS.
  Die halve gare die om alles loopt te janken dat het racisme is, is niet meer dan een super-narcist die haar deel van alle aandacht voor zich op eist (en daar waarschijnlijk wel veel vocht van in haar slipje voor terug krijgt)
  Daarom begrijp Ik niet dat de gekken van DENK in zee blijven gaan met SS, maar het zou zo maar kunnen zijn dat zo gauw men echt door heeft welk een splijtzwam SS werkelijk is men haar op een heel stille wijze gaat lozen.
  Denk heeft nmm echter wel goed bekeken dat ze een groot deel van de zwarte en islamietische bevolking naar zich toe kan trekken en daardoor een aantal (zij het een klein) kiezers aan zich kan binden die zich net als SS om een scheet gediscrimineerd voelt.
  In ieder geval is dan voor de heren Kuzu en Oztúrk het kostje binnen en hebben ze een zeten in het parlement en recht op 6 jaar riant wachtgeld.
  Dus Ik zeg het is onomkeerbaar en laat ze genieten van hun geld maar geef de gekken geen platform.

  Like

 9. Henk der Niederlander zegt:

  Even eraan toevoegen.
  Nou wil DENK en SS hebben dat SS beveiligd gaat worden.
  Laat doen alstublieft.
  Het zal die halve gare narcist niet echt goed bevallen als haar leven naar de kloten geholpen word door de overheid die omdat ze beveiligt moet worden haar totaal geen privë leven meer over laat.
  Dan krijgt ze misschien door dat narcisme een nare ziekte is.

  Geliked door 1 persoon

  • paulzwueste zegt:

   Gisterenavond bij Pauw ging ze al over op slachtoffer-modus door te klagen dat ze
   (na een dag beveiliging…) door die beveiliging geen privéleven meer had.
   Het gaat dus de goede kant op.
   Het kost ons weer wat, maar die centen zijn dit keer goed besteed.

   Like

   • Henk der Niederlander zegt:

    @ Paul

    Whoehahahahaha.
    BTW Ik vraag me af hoe lang het duurt voordat die halve gare erachter gaat komen dat Geert Wilders die beveiliging voor haar aangevraagd heeft. LOL

    Maar van de andere kant bezien vraag Ik me af hoe lang het gaat duren voordat DENK haar in stilte gaat lozen.
    Daar zullen ze ook wel inzien dat het gejank van die gek hen nou niet datgene op gaat brengen wat ze ervan verwachtten.
    Ze denkt misschien dat ze haar plaatsje gevonden heeft in DENK maar dat zal zo lang duren totdat ze door krijgt wat het betekend als Turken iemand arab noemen.
    Hetgeen ongeveer zoiets betekend als bij ons Neger. Hehehehehehe

    Geliked door 1 persoon

 10. Duchesne zegt:

  theorie en praktijk: een klas middelbare scholieren krijgt de opdracht uit te rekenen hoe lang het duurt voor een kudde van 30 koeien om via een open hek van het ene weiland in het andere te komen, met groener gras natuurlijk. per minuut gaat er een koe van weriland A naar weiland B.
  hoe lang duurt het voordat alle koeien in weiland B staan/

  ,ongeveer 10 minuten.

  de theorie zegt dat het dertig minuten duurt, maar in de praktijk gaan koeien achter elkaar aan en dat is wat er gebeurd als er een koe door het hek is. Hetzelfde met mensen, als er een iets doet of zegt of doet volgt er een hele groep, al is het nog zo stom.neem nou gelovigen,z egt er een Imam op 15 maart dat ze op DENK moeten stemmen, klopt er van eender welke peiling geen hout meer. het is ehct heel simpel; DENK is de eerste moslimpartij en daarmee een breekijzer voor ISLAM. waar hier maanden van campagne voeren nodig is om de autochtoon een keuze te laten maken is voor de ISlam een kwestie van een heftig vrijdaggebed en een paar woorden van Ergogan of een soort gelijke vechter voor Islam en de kudde volgt. Zelfs de vrouwen zullen ineens vaqn hun stemrecht gebruik maken, onder toeziend oor en oog van de mannen. heeeft niets met democratie te maken maar alles met ISlam.

  volgens Tsun tzu is de echte kunst oorlog te voeren tegen een vijand endeze te overwinnen zonder een wapen te moeten heffen, Wel, we zijn getuige van precies dat, door onze wens tot gelijkheid en rechtvaardigheid word de dictatuur en godsdienstwaanzin groot.

  DENK heeft het potentieel met 2,1 miljoen kiesgerechtigde moslims om regeringspartij te worden. misschien wel met de meeste zetels. exit vrijheid en enter Sharia.
  De PVDA, GL en andere kruipers zullen dan aanhaken. en zo zal ons land de eerste Islamitische staat worden in europa…oeps, de tweede.

  alles hangt af van hoe capabel Erdo’s honden zijn, het potentieel is er, in hoeverre zullen ze dat uitbuiten.

  en wij, wat doen wij als na de verkiezingen we ineens wel DENK als regeringspartij krijgen? huilen in het cafe of op internet?

  Geliked door 1 persoon

  • Alex Delarge zegt:

   De tweede islamitische staat? De vierde zult u bedoelen na Kosovo,Albanie en Bosnie.

   Like

  • Mirjam zegt:

   Denk is een partij die nooit in een regering zou moeten zitten, het is niet het algemeen goed van Nederland wat zij vertegenwoordigen. En dit IS Nederland en Nederlandse burgers stemmen voor de Nederlanders.

   Like

 11. We zullen ongetwijfeld wel wat mee gaan maken met Denk, ze hebben een kort lontje. Zoals laatst met Bontes.

  Like

 12. Goed stukje geschreven, Theresa! Ik heb net op de playknop van een filmpje van een half uur van Sylvana Simons gedrukt. Het begon dat blanke Nederlanders gore racisten zijn en toen begon ze over dat 150 Anti Zwarte Piet demonstranten gearresteerd waren in het centrum van Rotterdam en onmenselijk behandeld waren door de politie… toen heb ik uit verveling na een paar minuten het filmpje maar uitgezet! Want daar wil een normaal mens niet naar luisteren!!!

  Like

 13. tinekevanschagen zegt:

  @ Theresa Geissler;

  Complimenten,Theresa
  Heel mooi verwoord!
  Daar zit geen letter Spaans bij!!

  Like

 14. leefbarbaar zegt:

  We gaan het zien. Dengk heeft natuurlijk de aandacht van alle moslims in ons land, in de grote steden de grootste groep potentiële stemmers.
  Maar gaat de moslim nu Dengk stemmen?
  Ook hier ontstaat een tweedeling. De moslim die stemt voor jihad en haat omdat dit moet. En de moslim die PvdA blijft stemmen (en de rest van de NSB) omdat deze partijen geld en middelen hebben om hun stem te kopen.
  Zo kreeg de moslim eerder al: uitkering, geen verplichting tot werken, AOW zonder bij te dragen, ziekenfonds, drugshandel, eigen mosketen en haat, haatonderwijs, rijbewijs en audi voor de deur, etc, etc, zonder iets te hoeven. Alleen maar om rood te stemmen.
  Ik voorzie nog grote ruzie in het haatkamp en ben benieuwd waarmee de NSB dit keer de stemmen gaat kopen. Het enige dat zeker is; wij moeten het betalen.

  Like

 15. Jan zegt:

  Wilders na commotie rond Sylvana Simons: Hef DENK op


  De reactie van Wilders volgde op een uitzending van het tv-programma Pauw, waarin Sylvana Simons vertelde dat ze haar privacy en bewegingsvrijheid heeft ingeleverd voor haar politieke carrière. Het kwam Wilders vervolgens weer op een verontwaardigde reactie te staan van Jesse Klaver: ‘Zelf beweren dat je monddood gemaakt wordt, maar tegen een bedreigde collega zeggen dat ze beter kan stoppen. Ongelofelijk’, aldus de leider van GroenLinks.
  ….
  http://www.ad.nl/binnenland/wilders-na-commotie-rond-sylvana-simons-hef-denk-op~a70815d1/

  Like

 16. Lis zegt:

  Prachtig geschreven, Theresa. Toch ben ik bang dat veel linkse figuren wanneer zij teveel met de denkwijzen van dit belachelijke partijtje geconfronteerd worden, niet de ogen geopend krijgen, maar juist dieper hun kop in het zand steken. Want wat u beschrijft, betekent realisme toelaten. En dat is eng, dat knabbelt aan je utopische droombeeld van een wereld waarin iedereen lief is voor elkaar. Desalniettemin hoop ik van harte dat u gelijk krijgt en dat meer mensen zullen gaan nadenken (en PVV gaan stemmen ;-))

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Op dat laatste gok ik hier nog niet eens, Lis. Wèl op de -reële- mogelijkheid, dat DENK ècht een brug te ver gaat en daardoor de autochtone linkse Nederlander afschrikt.
   Zoals opgemerkt zal die dat weliswaar niet hardop zeggen, maar evenmin er op gaan stemmen, laat staan zich er bij aansluiten.
   Dáár gok ik op: Dat dat hapje -onuitgesproken- te machtig voor ze is. Dat hun ‘zelfhaat’ uiteindelijk vals is en dat ze zich alleen thuis voelen bij hun eigen partijen, die dat valse beeld stilzwijgend koesteren.

   Like

 17. Stef zegt:

  Dit was aan te zien komen en ook goed.
  Zo weten we waar de tumor zit.
  Links heeft niets gemeen met islam behalve zich gediscrimineerd voelen!
  De tijd zal komen dat links en islam botsen.
  Met de denk partij zal dat nog eerder gebeuren dus laat maar gaan.
  De oorlog zal toch uitsluitsel moeten geven en hoe eerder hoe beter.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s