DE NIEUWE WERELDBURGER IS EEN LINKS VERZINSEL

screenshot_46

(Door: “Weethetwel”)

De ontwikkelingen in de westerse wereld zijn duizelingwekkend (geweest). Er is zoveel veranderd dat het bijna niet bij te houden is. In zo’n maatschappij is het van het grootste belang dat de mensen niet ontheemd (of in de woorden van Pim Fortuyn: verweesd) raken. Het is een pleidooi om bij al het nieuwe dat op ons afkomt de verworvenheden die er zijn te koesteren en te bewaren. Maar helaas, de westerse cultuur is zichzelf aan het opheffen. In eerste instantie komt dat door haar eigen succes. De kinderen van die cultuur zijn zich niet bewust van dat succes en verdedigen haar niet. Maar met kwaadaardige manipulatie door de media, de regering en bedrijven als Albert Heijn en Jumbo wordt de ondergang ernstig versneld. Tijd om met de verdediging te beginnen.

In de vijftiger en zestiger jaren hadden we een maatschappij die gebaseerd was op een vredig bestaan en respect voor elkaar. De mensen hadden hun houvast in gezin, familie, straat, buurt, dorp of stad. Ze hoorden bij een kerk, waren lid van organisaties en bovenal trots op hun nationaliteit. Prestaties van Nederlanders waren hún prestaties.

Wanneer mensen vervolgens opgroeien in een maatschappij, waarin vandaag niet bekend is hoe ze er morgen uitziet, is het enige verstandige er mensen van te maken die niet als specialist worden opgevoed. Die niet op 11-jarige leeftijd een “profiel” moeten kiezen op school en uitgerangeerd zijn als de maatschappij zich anders ontwikkelt.

Die nieuwe mens heeft een brede ontwikkeling nodig, een krachtige eigenwaarde, veel doorzettingsvermogen en een scherp beoordelingsvermogen. De kans is dan groot  dat hij ook in onverwachte situaties goed kan gedijen en bovenal grip kan houden op zijn eigen geluk en levensomstandigheden.

De gevaren voor de westerse cultuur komen niet alleen van buiten,  maar ook van binnenuit

De enorme toename van de welvaart heeft de mensen onafhankelijk gemaakt van wat dan ook. Dat kon er gemakkelijk toe leiden dat alles zeer vanzelfsprekend lijkt. Zo wordt dat ook beleefd. Er is sprake van een soort individuele overmoed dat alles vanzelf wel goed komt. Als er iets is dat we zelf niet op kunnen lossen, dan belooft de staat dat wel te doen. De mensen die in zulke omstandigheden zijn opgegroeid, hebben geen notie meer van de verschrikkingen die mogelijk zijn als alles niet zo vanzelfsprekend is. Die weten niet dat vrijheid (en ook in steeds grotere mate welvaart) steeds opnieuw bevochten moeten worden.

Die onafhankelijkheid heeft nóg een belangrijke schaduwkant: de onpersoonlijke individualisering. Het gevoel van voorspoed, overvloed, dat alles vanzelf komt en dat het nooit ophoudt, maakt het gemakkelijk en vanzelfsprekend alles te kunnen delen. Er wordt daarbij geen onderscheid meer gemaakt tussen materiële zaken als samen een auto en zeer persoonlijke zaken als liefde, intimiteit en vriendschap. Alles wordt op één grote hoop gegooid en vaak op internet gepubliceerd: dat ben “ik”.  Het echte “ik” is verdwenen en definitief opgegaan in een virtuele verzameling bits en bites. Dat virtuele “ik” is dan wel datgene waar alles om draait. Alles op het scherm en voor de schijn.

Als alles op rolletjes loopt, krijgt men gemakkelijk het idee anderen niet meer nodig te hebben. Iedereen heeft het zo druk met alles wat er gebeurt, dat er aan kinderen niet meer gedacht wordt. Dan houdt je volk en cultuur vanzelf op. Doordat het virtuele “ik” zo belangrijk is geworden, hoeft het echte “jij” niet meer zo nodig. Het huwelijk is mooi, maar moet wel makkelijk gaan, door kinderen kan ik zelf minder genieten, kinderen zijn handenbindertjes, waarom zou ik, geniet van het leven. Daarnaast zijn er in deze maatschappij, waar individueel succes zo belangrijk is, vele verliezers. Een man die alleen maar “lief” is, hoeft niet op veel belangstelling van (Nederlandse) vrouwen te rekenen.

Het “politiek correcte” socialisme heeft veel bestaande waarden vernietigd

De snelle nieuwe ontwikkelingen hadden een aanvulling kunnen zijn op de bestaande westerse cultuur, ware het niet dat vanaf de zeventiger jaren door links de aanval op die cultuur geopend werd, en waar mogelijk werd zij afgebroken.  Eind zestiger jaren was de rol van het socialisme uitgespeeld, omdat “het verheffen van den arbeider” in grote mate gelukt was. Er is toen een soort socialisme ontstaan dat vooral gebaseerd was op eigenbelang, baantjes verdelen en zakken vullen. Om dat bestaansrecht te geven, werd een nieuw stelsel van morele waarden geschapen dat vaak ieder gevoel van logica tart en dat men tegenwoordig “politieke correctheid” noemt. Dit stelsel schrijft voor hoe mensen en landen zich moeten gedragen volgens normen die steeds ongeloofwaardiger worden.

De westerse wereld is meer en meer in de greep gekomen van dat politiek correcte socialisme. Dat betekende dat het egoïstische individu “losgeweekt” moest worden van zijn familie en tradities en klaargemaakt moest worden  voor de nieuwe hoogverheven morele toekomst. De nieuwe burger werd geleidelijk ontdaan van al zijn houvast zoals dat bestond. Het werd bon ton alle waarden die er waren zoveel mogelijk af te breken. De aversie keerde zich tegen kerk, huisgezin, armenzorg , buurt en burenhulp. Er was niemand meer nodig, behalve de staat die alle benodigde taken overnam en het beste wist hoe het moest. Gezin en familie waren immers niet meer nodig om economisch te kunnen bestaan. Zo groeiden er generaties op van mensen die bestaan uit individualisten die eigenlijk alleen zichzelf hebben om op terug te vallen. Of op het droombeeld van de collectiviteit. De verweesde samenleving werd meer en meer een feit.

Met name in het onderwijs is er met speciale lesprogramma’s hard aan gewerkt “sociale”  en “politiek correcte” wezens te creëren: mensen die zich vooral concentreren op het geluk van anderen. Kinderen die later de vernieling ingaan, omdat ze zich leeg laten zuigen door het geluk van anderen te promoten en zelf nauwelijks meer weerstand hebben als het met henzelf niet goed gaat. Die, kortom, volkomen tegen iedere natuurwet in het voortbestaan van anderen even belangrijk zijn gaan vinden dan zichzelf.  De jeugd werd onderwezen in een sprookjeswereld die niet bestaat: de socialistische heilstaat. In alle opzichten werden de kinderen dus op het verkeerde been gezet en is er alles aan gedaan hun natuurlijke beoordelingsvermogen en intuïtie vakkundig te vernielen.

Kinderen worden voorts opgevoed in een wereld van schijnveiligheid. Ze krijgen als speelgoed een stilstaande schommel met daaronder een EU-gecertificeerde rubberen mat. Eten en drinken beoordelen ze niet meer met zintuigen, maar via de datum op het pak. Vuurwerk leer je niet mee omgaan, maar moet je bang voor zijn. In alle opzichten wordt zelfredzaamheid bestreden. De spanning en de uitdaging die een mens toch zoekt, worden vervolgens meer en meer gevonden bij allerlei sites op internet en in een foute omgeving waar men “helaas” geen grip op heeft. Met alle gevolgen van dien.

Inmiddels zitten veel van deze kinderen van hoog tot laag in alle geledingen van de maatschappij. Zo ook bij de Publieke Omroep, bij de kranten, in regering en besturen, bij Albert Heijn en Jumbo. Ze weten niet beter dan dat de westerse cultuur niks bijzonders, zo niet minder,  is in vergelijking met andere culturen. Alle mensen op de wereld zitten immers vol goede bedoelingen.  De westerling is een racist vol foute ideeën die bestreden moet worden. Als logisch vervolg is er dan de roep om een nieuwe wereldburger, teneinde de socialistische gedachte te vervolmaken en af te rekenen met de foute westerse man.

De NCDO promoot de nieuwe wereldburger

U kunt het geloven of niet: er is een door de overheid betaalde organisatie die de wereldburger moet promoten: de NCDO. NCDO betekent: Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Dit is een door het ministerie van Buitenlandse Zaken bekostigde organisatie, die de mensen burgerschap bij moet brengen tegen een internationale achtergrond.

Alsof het nog niet genoeg was dat er in Nederland één afhankelijke massa werd gesmeed, moet dat nu ook internationaal. De nieuwe wereldburger neemt afstand van zijn eigen afkomst en wortels. Hij is “diegene die door zijn gedrag erkent dat er in de wereld sprake is van gelijkwaardigheid en wederzijdse afhankelijkheid en dat er gedeelde verantwoordelijkheid is voor het oplossen van mondiale problemen”.  Er staat niet bij dat het vooral éénrichtingsverkeer is en dat het de rest van de wereld een zorg zal zijn of er in het Westen nieuwe wereldburgers gecreëerd worden en  wat die nieuwe wereldburger er van vindt. Sterker nog: andere culturen die zien dat wij de onszelf zo verloochenen, kunnen daarvoor  niets anders dan minachting opbrengen.

Belangrijk voor de NCDO lijkt vooral: minder westerse cultuur en meer andere cultuur. Zij richt zich vooral op het onderwijs: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Leerkrachten wordt sterk geadviseerd eens een immigrant uit te nodigen op school. Die moet wel passen binnen de leefwereld van de kinderen. Uitdrukkelijk wordt gesteld: dan laat u haar het verhaal doen. Moeders met kindjes passen natuurlijk veel beter bij de beleving van de kinderen, terwijl het zonneklaar is dat dit volledig voorbijgaat aan de realiteit. De immigranten zijn strijdbare veroveraars met een heel andere intentie dan met autochtone kindjes zoete broodjes te bakken.

Verder heeft de voorlichting een hoog gehalte van “laat de kinderen ook eens iets eten uit die landen”. Dat doet denken aan de “goedmenschen” die tegen integratie zijn onder het motto: “Je kunt die mensen toch niet dwingen onze stamppot te eten”.

Het vervelende is dat dit soort organisaties in zijn kwaadaardige domheid en politieke correctheid weigert onderscheid te maken tussen moslims en niet-moslims. Van alle immigranten die in de loop der eeuwen naar ons land zijn gekomen, zijn moslims namelijk de enigen die niet integreren en ronduit zeggen dat onze cultuur moet verdwijnen en vervangen moet worden door die van hen.

Waar zijn de Molukkers, de Hongaren, de Vietnamezen, de Chinezen, de Surinamers, alsmede de christenen die uit moslimlanden werden verdreven, gebleven die met duizenden naar Nederland kwamen? Goeddeels geïntegreerd en in de bevolking verdwenen!  Maar niet-integrerende moslims worden een steeds groter probleem. Dat onderscheid moet, maar mag nog steeds niet gemaakt worden in de politiek correcte dwangwereld.

Joden en christendom als obstakel

Het is daarnaast merkwaardig te zien dat de Christelijke Kerk met haar tradities en levenswijze steeds meer in de vuurlinie komt te liggen van de cultuurhaters. Wellicht dat het verband houdt met de achtergrond van de westerse cultuur, die ook wel de Joods-Christelijke cultuur wordt genoemd. Nóg merkwaardiger is het te zien dat die mening niet bestreden wordt door mensen binnen die culturen, zoals de paus en diverse bisschoppen. Het is zelfs zo erg dat het vermoorden van christenen bij de eigen kerkelijke leiders nauwelijks tot ontzetting of protesten aanleiding geeft. Er is ook nauwelijks verzet als tradities die te maken hebben met die christelijke cultuur in sneltreintempo uit het leven worden verbannen. Dezer dagen zien we dat met Kerstmis en straks weer met Pasen. Alsof het er allemaal  niets toe doet en deze tradities niets betekenen voor de mensen.

Valt er nog wat te kiezen?

In naam leven we in een democratie. Maar deze lijkt op een dood spoor geraakt. Een enorme toename van de welvaart, gecombineerd met een niet te stuiten stroom socialistische propaganda, heeft van de burgers ongeïnteresseerde consumenten gemaakt die denken dat alles vanzelf komt en zo niet, dat er dan niets aan te doen is. Bijna 40 jaar linkse hersenspoeling begint haar tol te eisen. De moderne (westerse) burger wordt nu ook geacht de wereldproblemen op zijn schouders te nemen. Na 40 jaar is er van trots op geschiedenis en prestaties van volk en vaderland niet veel meer over. Het woord “Nationalisme” is een vloek en wordt zwart gemaakt waar men maar kan. Praktisch alle elementen die houvast boden in het leven zijn drastisch weggesneden. Die burger heeft alleen zichzelf nog en de staat die hem zeker in de steek laat als hij die écht nodig heeft.

Deze nieuwe wereldburger lijkt dat gewoon te moeten slikken. Want welke keuze heeft hij? Waar moet hij zijn maatschappijbeeld en toekomstvisie nog op baseren? Op wie kan hij terugvallen? Grootgebracht in grote materiële welvaart, door en door verwend, vaak met een gebrek aan liefde vanwege gebroken gezinnen, maatschappelijk dom gehouden op school, volgestopt met valse idealen, teleurgesteld in de onbetrouwbare virtuele vrienden op Facebook, moet hij zichzelf waarmaken door met een tomeloze inzet in de schijnwereld van baan en carrière zijn partijtje mee te blazen. Waarbij hij ook nog zal zien dat de afstand van de top tot de bodem soms maar een fractie is. Eenzaamheid is zijn deel.

Zijn “unieke individualisme” heeft ertoe geleid dat hij afstand heeft genomen van zijn familie. Kerk of vereniging is al lang niet meer aan hem besteed. Er is niet veel meer dat hem kan boeien en zeker niet de tradities als Sinterklaas, Kerstmis of Pasen die niet “politiek correct” zijn. Hij leeft hoe het hoort volgens de socialisten en de waan van de dag, maar als mens heeft hij weinig waarde meer. Vreemd  is het niet dat het hem een zorg zal zijn of er een volksverhuizing plaatsvindt waarbij anderen zijn plaats innemen.

Zijn  verleden is weggegooid door socialistische indoctrinatie en zijn toekomst is eenzaam individualisme (maar wel met een goed inkomen, toch..).  Na een liefdevolle verpleging door  de nieuwe generatie moslima’s, waarvan bekend is dat 2/3 deel hem haat, zal hij uiteindelijk verlangen naar het spuitje van Pechtold.

Er staat geen nageslacht bij zijn kist. Hij was zo bezorgd over het milieu dat dat er niet van gekomen is. Hij moest trouwens ook zo genieten van het heden en eigenlijk paste er ook geen partner bij zijn unieke persoonlijkheid.

De nieuwe wereldburger is een droevig verzinsel

Die wereldburgers zijn een verzinsel van linkse partijen zoals D66 , de media, de EU en het internationale bedrijfsleven. De nieuwe wereldburgers die er mee bedoeld worden, zijn ontheemde, eenzame mensen die op het verkeerde paard gewed hebben. Die losgerukt zijn uit hun sociale verleden en omgeving en als “uniek individu” alleen waarde hebben in de prestatiemaatschappij of in de virtuele wereld waar de schijn opgehouden wordt. Die geacht worden deel uit te maken van een collectief (de wereld) dat juist geen collectief is, maar een bonte mengeling van culturen die onmogelijk uitgevlakt kan worden. Het zijn mensen die éénzijdig hun eigen basis en cultuur opgeven en er uit de rest van de wereld en van andere culturen niets voor terugkrijgen dan hoon en gelach.

Zeker, er is een weg terug. Dat is de erkenning dat bij alle technische vooruitgang de sociale verbanden die beginnen bij gezin, familie, buurt, stad en natie de belangrijkste factoren zijn om de mens als sociaal wezen te laten gedijen. Dat is iets anders dan een onpersoonlijke socialistische éénheidsworst.

Een prachtige eerste stap is de overwinning van de nationalisten in 2017.

Door:
“Weethetwel”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Weg met ons!", Barbarisme, betutteling, cultuurrelativisme, Desinformatie, dictatuur, Elite, establishment, Globalisering, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Linkse Kerk, Marxisme, meningsdictatuur, Multiculti, New World Order, nieuw fascisme, Pacifisme, political correctness, propaganda, Rotzakken, socialisme, Socialisten, socialistisch idealisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfbeschikking, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

23 reacties op DE NIEUWE WERELDBURGER IS EEN LINKS VERZINSEL

 1. BertG. zegt:

  Mijn complimenten, wat een schitterende uiteenzetting van deze onwereld waar we in leven.
  Van mensen is niets meer over, kennen geen enkele eigenwaarde maar en leven inderdaad met de waan van de dag.
  Maar verder valt er geen zinnig woord meer mee te wisselen behalve boodschappen die ze mee gekregen hebben over hoe het zou horen en wat daar voor moet gebeuren.
  Elke kennis is verdwenen, maar zo eigenwijs als de pest over alles.
  Een soort van psychose is het waar ze in leven, los van elke werkelijkheid.

  Like

 2. Henry zegt:

  Hoe waar allemaal…. helaas!

  Like

 3. BertG. zegt:

  Ik heb zo’n buurman, die wil in zijn uppie de hele wereld veranderen.
  Wat daar voor nodig is, volgens hem, is onze stem ongeldig verklaren, dat is het.
  Daar is hij een voet/ fiets tocht voor begonnen richting Israël (geen idee waarom Israël).
  Als hij daar is, dan gaat hij uitleggen aan de hoogste leider daar, wat er moet gebeuren, en dan zou het allemaal opgelost moeten wezen. Zo simpel kan het zijn in zijn hoofd.
  Hij heeft daar een compleet onzin verhaal met zelf verzonnen bijbel verhalen voor bedacht op 3 A4tjes om ze verhaal kracht bij te zetten.
  Geen stuiver te makken op 50 euro in de week na, omdat hij onder curatele staat, maar met bietsen schijnt hij ook een behoorlijk eind weg te komen.
  Nu al een half jaar onderweg, op weg naar zijn eigen verzonnen ideale wereldje.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Lijkt me heerlijk rustig zonder zo´n idioot als buurman!! 😆

   Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Je had verder nooit zo gek veel last van ‘m.
    Deed niet meer dan 24 uur per dag spelletjes spelen met z’n computer.
    Toen ook al opgesloten in een fantasie wereld van pc games.

    Like

  • kruisridder zegt:

   Geen idee Bert waarom hij juist Israel heeft uitgekozen? Ik wel. Israel is de enige echte democratie ter wereld en de bakermat van de vrije wereld.

   Like

   • BertG. zegt:

    Probeer dat hele onzin verhaal nou nog eens te lezen i.p.v. je eigen gelijk te zoeken.
    Natuurlijk is Israël een democratie, maar dat is niet zijn reden.
    Die idioot heeft niks met democratie, daarom moet je stem ook ongeldig gemaakt worden.
    Die idioot vind dat iedereen naar hem moet luisteren om de wereld te redden en anders mag je niet bestaan. Vrijheid geldt enkel voor degene die wil luisteren.

    Maar je hebt gelijk hoor kruisridder, wat een mensen kennis bezit jij op afstand.
    Ik ken die idioot nou een jaar of 8, er komt enkel onzin uit.
    Als ik ‘m ooit zie, stuur ik ‘m wel naar je toe, mag jij het over Israël hebben met ‘m.

    Like

  • teun klein zegt:

   mijn advies aan hem zou zijn ,neem pechthold en klaver rutte enz ook mee!!! kun je hem niet bellen om terug te komen om deze landverraders ook mee te nemen?

   Like

   • BertG. zegt:

    Hij belt mij soms op omdat ik ze 2 katten overgenomen heb.
    Die had hij al bijna 10 jaar en die stonden ook in zijn weg om de wereld te verbeteren.
    Dus die wou hij naar het asiel brengen en dat vond ik zielig.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Katten? Wat leuk! Zonder gekheid, heb je er tóch nog iets positiefs aan overgehouden!
    Katten zijn fijne huisgenoten: Zelfstandig en evengoed trouwhartig.
    Je bent nooit alleen als je katten hebt!

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Ik had er nog 1 van bijna 18 maar die zat een beetje te verpieteren en eenzaam te wezen.
    Deed verder niet veel meer verder dan een beetje suf voor zich uit kijken.
    Ze hele familie, moeder en zusjes waren al eerder overleden.
    Nu zit er weer leven in en heb hij weer iets om in de gaten te houden en op te letten.

    Geliked door 1 persoon

 4. linda bakker zegt:

  ben het volkomen eens met BertG. Wat een goed stuk. Ik ben van begin 50 en heb die veranderingen zoals beschreven bewust meegemaakt. Ik moet zeggen dat het er allemaal niet beter op geworden is, eerder slechter. En wat te doen met die moslim invasie, ik vrees het ergste voor nederland.

  Like

 5. Heel interessant en best geschikt om nog eens in kleinere porties opgediend te worden. Ik heb ‘m even apart gehouden om nog een paar keer te lezen. Wat die mensen die dromen van de Melting Pot en de Wereld is van ons Allemaal niet zien is dat als hun dromenland ook democratisch in elkaar steekt je er donder op kunt zeggen dat de meerdeheid bepaalt dat ze met een peniskoker om moeten lopen of 5 keer daags met de reet omhoog moeten liggen. Maar ze zullen wel iets in ’t hoofdje hebben dat lijkt op die leuke westerse wereld waarin ze veilig zouden kunnen leven maar die ze nu met elkaar steeds sneller naar de kloten aan het helpen zijn. Baby’s zijn ‘t, spelend met stanleymessen, gezellig in een hoekje.

  Like

 6. boorzalf zegt:


  Denk nog wel eens terug aan die tijd, als er weer eens biest werd gebracht bij mijn moeder. ze wist dat heel goed klaar te maken. Mooie tijd, vooral op de verjaardagen al die boeren bij elkaar. Toen werd er niet gesproken van wereld burgers, maar ging het gesprek over de koeien en paarden en schapen en de kippen niet te vergeten. En varkens die iedereen had. En over de boomgaarden en de landbouw. Als kind heb ik een gouwe tijd meegemaakt, jammer dat kinderen van tegenwoordig dat niet meer mee maken. Het was een tijd dat iedereen stond voor elkaar.

  Like

  • BertG. zegt:

   Bestond dat klaar staan voor mekaar er niet uit of je binnen de gemeenschap hoorde en dezelfde kerk bezocht?
   Mooie tijd hoor, eentje van orde en tucht, en vooral luisteren naar de dominee en pastoor en anders een pak slaag.
   Ik heb toch wel andere verhalen gehoord van mensen die niet op een boerderij woonde maar in een stad.
   En zo fijn was dat niet wanneer je even geen werk had, uitkeringen bestonden niet, en verder kon je het dan zelf uitzoeken met je gezin van 9 kinderen.
   De gaarkeuken bestond er en kleding waardoor andere konden zien dat je vader geen werk had, en dat heeft vele een fijne schooltijd opgeleverd zo.
   Van de rest hoefde je geen hulp te verwachten want iedereen was even arm met allemaal grote gezinnen en met ze 6en op een klein kamertje dus zoveel viel er niet te verdelen.

   Like

   • Guardiacivil zegt:

    Bert, als voorbeeld weer mijn dorp Austerlitz, niets geen kerk, ja die was er wel en als je zin had ging je er heen, maar verder dat dorpsleven………het was vooral elkaar helpen, de een hielp de ander voor hout voor zijn duiventil, en die hielp de ander weer met groente uit de moestuin, de ander hielp met het tuinhek verven of iets anders.
    Mijn oom zat in de bosbouw en er werd heel wat hout geleverd voor allerlei klussen en kippenhokken.
    Hier geboren zijn en 5 jaar groot gebracht door mijn oma was mijn mooiste tijd, en elk jaar nadien ging ik met de grote schoolvakantie terug naar Austerlitz.
    Mijn goede herinneringen waren dat mensen veel voor elkaar betekenden, veel voor elkaar deden en over hadden. Het dorp kende elkaar in doen en laten.

    Like

   • BertG. zegt:

    Uiteraard baseer ik mijn reactie niet uit eigen ervaringen, kan ook niet, ben pas 53.
    Maar verhalen van mijn ouders en familie die in Amsterdam woonde in de jaren 30 – 50.
    Mijn moeder kreeg aparte kleding en schoeisel omdat haar vader werkeloos was en ze kon dus eten halen uit een gaarkeuken tijdens haar lagere schooltijd.
    Met de kerk hadden ze niet veel dus daar hoefden ze geen hulp van te verwachten.
    Mensen werden op die manier gebrandmerkt, zodat iedereen het wist.
    Lijkt mij toch niet echt leuk om mee te maken.
    Zal ongetwijfeld anders geweest in een dorp, dat weet ik niet.

    Like

 7. koos zegt:

  Een (onbewuste) vorm van politieke correctheid is het verheerlijken van “entartete kunst”. Daardoor zijn alleen LELIJKE dingen nog toegestaan, en alles wat mooi is, verdacht. Het belangrijkste slachtoffer is ons stedenschoon.
  De bedoeling van dit alles is het tegengaan van patriottisme. Want hoe kun je nog van je land houden als de openbare ruimte spuuglelijk is?

  Like

 8. Guardiacivil zegt:

  Het grootste gevaar kwam van binnenuit via voorzichtig psychologisch opgebouwde mindsetting, op scholen, maatschappelijke instellingen, via de overheidsregel en aanpassen van wetgeving.
  De Nederlandse Burgers hebben dit jarenlang voor zoete koek aangenomen.
  Het vertrouwen was zo groot dat men het gevaar niet herkende.
  Het is als een gevaarlijk virus loslaten die een totale verwoesting veroorzaakt.

  Geliked door 2 people

 9. teun klein zegt:

  pim fortuyn zei, als u denkt dat het met de islam allemaal wel meevalt wens ik u veel sterkte !!overigens als de bommen door het televisie scherm knallen bij de sgp ers blijven de vander staaij stemmers nog op die partij stemmen!! stelletje huigelaars die mee helpen om ons ten gronde te richten !! ziende blind en horende doof!! evenals hun leider !

  Like

 10. pete zegt:

  Goed stuk !! Dat moslims niet willen integreren, en in een parallel samenleving willen leven..(maar wel het handje ophouden voor knaken) is een duidelijke minachting voor de bewoners van de gastlanden. Dit valt onder de noemer van racisme en fascime !!

  Wil je een beter voorbeeld hebben van onvervalst racisme ??

  Maar het valt meer mensen op lees ik hier..

  De brainwassing via cultuur en media bereikt nu ook de kleuterscholen..

  Welke film je tegenwoordig ook neemt. De boef is steevast blank.. De neger is steevast de hoog-moralistische held, die blanken terecht wijst en een lesje leert.

  In een groep mensen, (hoofdpersonen), is het altijd een mixage van een neger, moslim, aziaat, en een blank persoon.
  Waarbij de rol van de blanken natuurlijk altijd 1 is van de domme kracht, en de ‘slimmerik’ en ‘wijze’ is natuurlijk de neger.

  Kan me voorstellen dat ‘ze’ (de elite, de boven-ons-gestelde) via cultuur wat ‘prachtvoorbeelden’ willen creëren, (voor de opgroeiende allochtone jeugd) Want in het echte leven zijn voorbeelden dun gezaait.. Zeg maar nihil.. (en blanke voorbeelden, is ‘notdone’ in die parallel wereld)

  Zie ook de toestand in de wereld !!!

  Echte leiders en ‘voorbeeldige mensen’ zijn niet te vinden bij onze islamitische rassen (volgens NL-wet een ras) en zwarte rassen. (Mevr. S.Simons als enige uitgezondering)(En altijd maar… dat, dat opgeheven vingertje)(na weer een moordpartij)

  Azie gaat zijn eigen weg, en is slim genoeg om de succesvolle manier van ontwikkeling door de blanken te kopiëren, (zelfs het weekend en christelijke feestdagen)

  Maar in sport ‘wat’ uitzonderingen !! (Nouja wat ? Bij het afgelopen Europees-voetbal-kampioenschap deze zomer, was er 1 blank team..Het team van IJsland. Bij de andere teams overheerste andere rassen zeer overvloedig… (dan het blanke-Europees)
  Wel gek dat hier zwarte en moslimse mensen wel uitblinken. Mits ze zijn opgegroeid in het Westen..

  Maar de haat tegen alles wat blank is gaat maar door en word nog veel erger (oei,oei die kruistochten en slavernij toch) Weg met slim, succesvol, blank !!!

  Ben al 91, Heb geluk gehad dat ik in ‘de booming’ periode van na de 2e WO heb geleefd. 1 van de succesvolste periodes van de mensheid. Met vele nieuwe ontdekkingen en uitvindingen. Zal mijn tijd wel duren.
  Op naar een herhaling van de Middeleeuwen. (arme blanke kinderen van nu)

  Geliked door 2 people

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s