Open brief van een verontruste Nederlandse Realist aan het hele Nederlandse basisonderwijs

screenshot_189

(Door: Theresa Geissler)

Geachte dames en heren,

De laatste tijd bereiken ons vanuit de media steeds vaker berichten dat op verschillende Nederlandse basisscholen initiatieven worden genomen om met de leerlingen “op bezoek” te gaan bij deze of gene plaatselijke moskee. Naar verluidt ondernemen de scholen deze bezoeken zowel met de boven- als met de onderbouw. Tot nog toe blijkt uit deze berichten niet duidelijk of, en zo ja,op welke manier U de ouders/verzorgers van de leerlingen van dit initiatief op de hoogte heeft gesteld c.q. met hen overleg heeft gepleegd. Vrijwel het eerste dat wij, Realisten, ons bij het vernemen van dergelijke berichten onwillekeurig afvragen. Nu kan ik mij voorstellen,dat úw reactie hierop is dat dit primair, zo niet volledig, een zaak is tussen de betreffende ouders en U. Dit mag dan op het eerste gezicht zo lijken, maar niettemin is hiermee voor Realistisch Nederland de kous niet af. En wel, omdat het hier in het algemeen gesproken nog altijd ónze jeugd, dus óns aller toekomst betreft. Dit is dan ook de reden dat deze ontwikkeling er één is die ons, Realisten, zacht uitgedrukt, met gróte zorg vervult. Ik zal dit nader toelichten:

Een andere vraag, die ons – ik zal trachten dit vriendelijk te formuleren – ‘intrigéért,’ is namelijk: Waaróm? Waarom juist , met welke educatieve doeleinden, een bezoek aan een moskéé?! Dit valt vooral zo op, omdat dergelijke initiatieven eerder in de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs nauwelijks werden genomen en al helemáál niet op de overijverige, welhaast pathetische wijze waarop nú te werk gegaan wordt!

Vóór WO II was er sprake van “De Verzuiling.” Geen Nederlandse school, hetzij protestants, hetzij Rooms-Katholiek, hetzij openbaar, hetzij Joods kwam in die periode op het idee om bij wijze van “excursie” intensief bij een ‘Godshuis’ van welke andere richting ook te gaan “buurten” teneinde iets van elkaars sfeer te proeven; ik kan er zelfs aan toevoegen: Integendeel! Vervolgens, ná WO II, deden langzamerhand nieuwe inzichten zich gelden en verloor de “Verzuiling” aan betekenis. De oecumene deed haar intrede, overigens samen met voortschrjdende ‘ontkerstening’, maar dat terzijde. Zeker is dat wederzijdse verdraagzaamheid en groeiend vertrouwen onder de diverse gezindten aan terrein won, wat een goede zaak was, met name omdat de oecumene ontstane relaties tussen mannen en vrouwen van verschillende gezindten niet langer onmogelijk maakte, en niet langer onderhevig aan drama’s en breuken in families, zoals daarvoor zo dikwijls het geval was geweest.

Niettemin was de aldus ontstane ontspanning – en zelfs tóenadering – nooit een reden om onze jeugd nu ineens maar intensief en pathetisch bij elkaar op bezoek te sturen, en waarom ook? Men wist van elkaar dat iedereen die daar, zodra hij of zij tot de jaren des onderscheids gekomen zou zijn, de behoefte toe zou voelen, welkom zou zijn, zolang die beslissing maar uit vrije wil zou worden genomen. Dat was voldoende. Er bestond geen reden om in deze op de zaken vooruit te lopen…Tot nú toe dus, nu het gaat om een bezoek aan de moskéé en daarmee om kennismaking met de islám. Dat is opvallend, en, ik zei het reeds, wat ons Realisten betreft verontrústend:

Kijkt U eens; ik zal open kaart met U spelen: U, als onderwijzend personeel, vertegenwoordigt in Nederland overwegend de “zachte sector”: Vervuld van bepaalde idealen en met een zeker geloof in de “maakbare samenleving” – daarom bent U ook actief geworden in het onderwijs. Dat brengt met zich mee dat U over het algemeen sympathiek staat tegenover de voorgenomen nieuwe wereldorde: De Europese Unie, de open grenzen, de multiculturele samenleving, het vluchtelingenbeleid, de islam…

Tja, de islam… Zéker diegenen onder U die werkzaam zijn in het openbaar onderwijs stonden traditioneel al ‘kritisch’ tegenover de diverse christelijke levensbeschouwingen – wat dan ook zonder noemenswaardig risico kón – en tegenover het Jodendom – wat decennialang met het oog op de recente geschiedenis níet kon. Maar zie: Vanaf medio jaren ’70 bereikten ons gaandeweg de berichten over Israël, dat verre van aardig scheen te zijn tegenover die arme, verdrukte Palestijnen en….Eureka! De oplossing! Palestijnen zijn moslims, dus daar hád U opeens de aanleiding om niet alleen voortaan ook het Jódendom weer kritisch te beschouwen, maar tevens om de islam, als enige religie, zonder voorbehoud tegemoet te treden. Wat goed uitkwam, want de islam, dat was U inmiddels al duidelijk geworden, is dermate verstrengeld met al die ándere aspecten die U, vanuit uw idealistische wereldbeeld, wenste te koesteren, dat U in feite al niet anders kón doen. Daarnaast gold inmiddels voor het Westen het puur economische “olie voor islamisering”-ruilprincipe, maar dat werd uit tactische overwegingen dan maar zoveel mogelijk ontkend, of in ieder geval onbenoemd gelaten. Zo leek alles althans voor het oog weer wonderwel te kloppen.

En voor degenen onder U die werkzaam zijn in het Bijzonder Onderwijs geldt in grote lijnen hetzelfde verhaal: De ontzuiling dwong U om uw blik meer naar buiten te richten; naastenliefde diende zich niet alleen tot de eigen kring te beperken; de mogelijkheid om het Jodendom ‘kritisch’ te beschouwen – wat juist Ú vanuit uw levensbeschouwing heimelijk altijd al gedaan had – wás er opeens weer, om nagenoeg dezelfde redenen als hierboven beschreven, dus dat was al helemáál mooi. Het uitgangspunt werd, kortom, ook voor U: Zij die tot de islam behoren, zijn de nieuwe verdrukten der aarde die geholpen moeten worden; die wij verplicht zijn op te nemen en te beschouwen als onze broeders en zusters; die bovendien gewone gelóvigen zijn, net als wij.  Samengevat, zo kan men dus wel stellen, staat momenteel de hele onderwijssector op hetzelfde standpunt: De hele wereld is van ons allemaal en de islam is een religie als alle andere.

En tegen dít standpunt tekent heel Realistisch Nederland, gelovig of niet-gelovig, ernstig bezwaar aan! Want wij gaan uit van de nuchtere feiten, de realiteit! En wij wensen geen roze bril op te zetten teneinde die feiten maar eindeloos te kunnen blijven ‘nuanceren.’ Zodoende komen wij tot de volgende nuchtere bevindingen:

De islam is niemands slachtoffer, integendeel: Vanaf zijn ontstaan in de 7de eeuw na Chr. is hij er op uit geweest om de hele wereld aan zich te onderwerpen, wat hem intussen met 57 landen is gelukt! Zelfs de oorlogen die constant in de Arabische wereld woeden, zijn terug te voeren op dit streven, omdat het in wezen om niets anders gaat dan om conflicten tussen stromingen, die zijn voortgekomen uit diezelfde islam en die dit streven als ultiem gemeenschappelijk kenmerk hebben!

Al deze stromingen haten alle niet-moslims – christenen, Joden, anders- en niet-gelovigen – in dezèlfde mate en zijn slechts uit op hun uiteindelijke onderwerping c.q. uitroeiing. Voor Europa hebben ze dan momenteel een nieuwe methode in het leven geroepen, die van de immigratie, omdat ze het met behulp van de oude krijgsmethode niet langer redden, maar de uiteindelijke doelstelling is dezelfde gebleven. Belangrijk hulpmiddel bij deze nieuwe methode is de gebruikmaking van de Taqiyya – het geoorloofd liegen tegen de vijand teneinde die op het verkeerde been te zetten- en U kunt ervan overtuigd zijn dàt ze daar gebruik van maken! Ook nu weer, door misbruik te maken van de naïviteit van sommigen van U, door uw leerlingen zo “genereus” te inviteren voor een “kennismakingsbezoek” aan de moskee.

Kennismakingsbezoek, inderdaad! Door middel van enkele op video vastgelegde opnames hebben wij in Realistische kring kunnen waarnemen wat zo´n “kennismakingsbezoek” inhoudt: Úw pupillen, ónze jeugd, ónze toekomst wordt bij deze gelegenheden geleerd op ISLAMITISCHE manier te bídden! Dus: Neer te knielen, zich voorover te buigen in het stof, zich aldus te ONDERWERPEN! Vertwijfeld vraag ik mij af: Hoe en met welk doel kunt Ú, Nederlandse pedagogen, aan zóiets uw goedkeuring verlenen, laat staan er aan meewerken dat zoiets überhaupt plaatsvindt?!

Dit soort rituelen staat – zoals U zelf eveneens weet – absoluut haaks op de principes van de Joods-christelijk-humanistische traditie zoals wij deze hier in het Westen kennen en zoals die zich de afgelopen decennia zelfs nog verder ontwikkeld is: De westerling, ook die met een religieus geïnspireerde levensbeschouwing, onderwerpt zich niet, aan niemand, en gaat zeker voor niets of niemand door het stof: Hooguit slaat hij, in het geval van de praktiserende gelovige, blijmoedig zijn blik ten Hemel en ontvangt, voor zijn gevoel, van God zijn aanwijzingen en inspiraties…als een vrij en zelfstandig individu, verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Dát is wat wij in het Westen, in Néderland, altijd hebben meegekregen en waarvan de waarde tot nu toe algemeen wordt erkend. Waarom, vraag ik U nog eens, stelt U uw leerlingen bloot aan invloeden die het tegendeel symboliseren?

Om ze te laten kennismaken met andere culturen? Dit schiet het doel van iedere kennismaking voorbij: Dit is indoctrinatie! Islamiséring! Dit gaat in tegen alles wat onze westerse cultuur voor waardevol houdt! En de scholen die hierin meegaan, laten dit toe; zij staan erbij en kijken er naar! Hoeveel, vraag ik U, geeft U nog om de verworvenheden van onze eigen cultuur, als U dít toelaat? En hoeveel geven de óuders/verzorgers van deze kinderen daarom, als zij U de gelegenheid geven, dit toe te laten? Mogelijk werpt U nu tegen dat de moskee van haar kant eveneens water bij de wijn heeft gedaan door de binnen de islam gebruikelijke sekse-scheiding hier niet in acht te nemen. Maar daarop kan ik U antwoorden dat dit aantoont dat het haar ernst is met de indoctrinatie. Dat men de kinderen – en waarschijnlijk ook Ú – willens en wetens niet direct wil confronteren met de volledige harde werkelijkheid teneinde hen gaandeweg, door geleidelijke indoctrinatie, voor zich te winnen. Niet eens omdat deze omzichtigheid de gebruikelijke werkwijze van de islam is – eerder integendeel – maar omdat zijn volgelingen intussen heel goed door hebben dat het de manier is om bij de naïeve westerse “goedmensch” tenslotte het gewenste doel te bereiken: Algehele islamisering. Zelfs onze jéugd, onze tóekomst, wordt hen op deze manier op een presenteerblaadje aangereikt….Door Ú!

Namens het deel van de Nederlandse bevolking dat, in het kielzog van onze woordvoerder, Geert Wilders, alert blijft, zich níet door de slinkse strategieën van deze zogenaamd goedwillende moslims om de tuin laat leiden en waarde hecht aan onze cultuur, integriteit en verworvenheden, verzoek ik U met klem: Bezin U! Houd vast aan onze westerse identiteit en vooral: Offer hen, die aan uw pedagogische zorgen zijn toevertrouwd – onze kinderen, onze toekomst – níet op het altaar van de multiculturaliteit en de goedmenschelijkheid: De laatsten zijn niets dan niet te realiseren hersenschimmen, de eersten…ons onschatbare fortuin!

Hoogachtend,

Een verontruste Nederlandse Realist.

Theresa Geissler

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", achterlijkheid, Barbarisme, cultuurrelativisme, Dhimmitude, Eurabië, gezond realisme, hersenspoeling, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, Linkse christenen, Linkse Kerk, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, onwetendheid, Pacifisme, political correctness, propaganda, Rotzakken, Socialisten, Taqiyya, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Westen, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

48 reacties op Open brief van een verontruste Nederlandse Realist aan het hele Nederlandse basisonderwijs

 1. E.J. Bron zegt:

  CHAPEAU Theresa Geissler! 😆

  Geliked door 4 people

  • Theresa Geissler zegt:

   Beloofd is beloofd, Bert. En ik ben erg blij, dat het resultaat je kennelijk bevalt.

   Geliked door 1 persoon

   • Johan Vanhauwaert zegt:

    Prachtig Theresa, het zal ook wel naar Vlaanderen overwaaien. Wij delen uw standpunt voor 100%.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Johan van Hauwaert: Vlaanderen, ja, dát geloof ik, sterker, dat wéét ik:We hebben hier een prachtig voorbeeld aan uw zéér patriottische landgenoot en ónze mede-reaguurder Jean!

    Like

 2. Japio zegt:

  Perfecte brief Theresa, goed verwoord onze zorgen.

  Geliked door 1 persoon

 3. Peacepipe zegt:

  Helemaal mee eens!

  Stuur door aan familie en vrienden!

  Geliked door 1 persoon

 4. Guardiacivil zegt:

  Uitnodigen en kom kijken bij ons in de moskee heet ook infiltreren.

  Like

 5. Tistochwat zegt:

  Je slaat de spijker weer helemaal op de kop!
  Ik vrees alleen dat de ‘juffen’ en de gewatteerde ‘meesters’ je niet willen geloven. Misschien begrijpen ze je brief niet eens, de dwazen.

  Geliked door 2 people

 6. Annette/Gerald zegt:

  Wat een ongelooflijk helder stuk! Als oma maak ik me al geruime tijd ernstig zorgen over de toekomst van onze nog jonge kleinkinderen. Het is een absolute gruwel als ik eraan denk dat onze lieve kleinkinderen straks in het stof moeten voor een moordzuchtige zogenaamde god, ik schrijf dat niet eens met een hoofdletter. Mijn man en ik hebben onze kinderen altijd opgevoed met respect voor iedereen, inclusief de moslims. Maar de moslims die wij kenden in de jaren 80 en 90 waren en zijn niet de moslims in de huidige tijd. Er is iets daadwerkelijk veranderd. Dit is van het kaliber zoals in nazi Duitsland de jeugd werd geindoctrineerd om de nazi ideologie te idealiseren, denk aan de Hitler Jugend. Kinderen werden opgedragen desnoods hun eigen ouders te verraden aan het regime. Gaan wij dit ook straks beleven, ik moet er toch niet aan denken. Weg rustige ouwe dag! Als ik dit 50 jaar geleden geweten had, zouden mijn man en ik vast en zeker geen kinderen hebben gekregen. Wat een gruwel! Ik lees ook steeds vaker van ouderen die zeggen blij te zijn dat ze geen kinderen en kleinkinderen hebben. Dit is toch verschrikkelijk! Heb net met mijn zoon gebeld om hem te wijzen op dit relaas van Theresa en hij zei dat ik me niet druk moest maken. Hij zou zijn kinderen duidelijk maken dat ze niets te maken hebben met islam of wat dan ook. Hij wil niet dat ze op hun knieen gaan en moeten dan desnoods de moskee uitlopen. Zelf denk ik dat dat niet zo makkelijk zal gaan. Jonge kinderen willen echt niet uit de band, of in dit geval de moskee, springen. Het is in ieder geval fijn te weten dat hij zijn kinderen niet zomaar over zal geven aan de islam. Hopelijk verandert er snel wat… laat Geert alsjeblieft zo snel mogelijk dat hele stelletje hypocrieten, van PvdA, D66, GroenLinks, VVD en al die andere landverraders het nakijken geven en hopelijk is het dan nog niet te laat. Maar dan moet er snel wat gebeuren. Heb zelf het idee dat, zoals veel mensen met mij denken, dat vooral mensen die nog werken en zeker in overheidsdienst, er niet voor uitkomen dat zij straks toch echt wel op Geert gaan stemmen. Als zij dit niet doen, dan zijn ze zelf de oorzaak ervan dat hun kinderen, c.q. kleinkinderen, regelrecht naar de verdoemenis gaan. En daar is geen woord gelogen aan.

  Geliked door 4 people

 7. Mirjam zegt:

  Inderdaad Chapeau Theresa. Ik weet niet of deze mail/brief of wat dan ook al verstuurd hebt? Zoniet, dan zou ik er nog aan toevoegen dat deze eenzijdige kennismaking met een andere religie, niet voor de moslims kinderen zelf geldt als het aan de schoolleiding ligt. Want hen wordt niet verplicht om kennis te maken met het Jodendom, met de Christelijke kerk etcm door deze te bezoeken. En wat is de logische reden daarvoor? Voor de rest is hij prima, bedankt dat je hem hebt opgesteld en stuur hem nu maar door naar waar hij hoort. Ook de regering, Bedankt 🙂

  Geliked door 3 people

  • Theresa Geissler zegt:

   Een “open brief” is op de eerste plaats bedoeld als artíkel, Mirjam.
   Ad de Koning heeft gisteren al aangegeven, dat hij de scholen, waar het om gaat, zal mailen.
   En dat is prima, want met dat soort dingen heeft hij ervaring: Hij doet dat namelijk regelmatig. Naar scholen, instanties, Kamerfracties, buegemeesters enzovoort.

   Geliked door 2 people

   • Mirjam zegt:

    Ik begrijp wat je bedoeld met ‘open brief’ als artikel, Theresa. Wordt het artikel alleen hier, op de site van EJ geplaatst, of ook elders? Want dan zou het nog meer effect hebben. Zijn de mails van Ad een copy van het artikel of voegt hij nog meer info bij, zoals ik aangaf, m.b.t. de onevenwichtigheid van bezoeken aan religieuze instellingen opgelegd aan scholieren door de scholen? Want ik denk dat het juist essentieel is dat dit benoemd wordt in naam van de burgers. Zo zullen de officiële instanties duidelijk worden gemaakt dat de burgers wel zeer goed weten dat het islamiseren door de overheid er zelfs al op de scholen met stille trom wordt doorgeduwd. Ik zou het erbij zetten.

    Geliked door 1 persoon

 8. Onschuldige Bijstander zegt:

  Geweldig stuk maar een Dekker en Bussemaker zijn dermate wereldvreemd om dit schrijven werkelijk tot hen door te laten dringen ben ik bang laat staan dat ze dit soort waanzin een halt toe gaan roepen dat zullen de ouders toch echt zelf moeten doen

  Geliked door 3 people

 9. José zegt:

  Pegida Nederland kwam op 20 januari 2017 in actie tegen de vele schooluitjes naar moskeeën.

  Officiële cijfers over hoe vaak en hoeveel scholen deze uitjes organiseren zijn niet bekend, maar enig “speurwerk” op het internet toont aan dat dit veelvuldig voorkomt.

  Pegida voerde actie in de gemeente Bunnik, omdat daar een project bestaat, eigenlijk kun je het inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie noemen, want alle basisscholen in deze gemeente bezoeken jaarlijks de El Mottakien moskee in Zeist-west.

  De islam staat haaks op onze westerse normen en waarden, en deze uitjes zouden daarom ook verboden moeten worden. Zeker omdat de kinderen daar alleen te horen krijgen dat de islam vredelievend is.

  Geliked door 2 people

 10. A.J. de Koning zegt:

  Theresa, geweldig, het klopt precies en hiervoor veel dank van ik denk velen, ik denk niet dat ik het zo zonder enige misslag had kunnen verwoorden. Ik heb inmiddels 6 scholen een mail gestuurd en ze de waarheid gezegd dat ze meehelpen om Nederland te islamiseren en de invoering van de sharia te bevorderen en hoewel ze hier denk ik niet van onder de indruk zullen zijn maar al is er maar een enkele die aan het denken wordt gezet Ik heb de mails wel in wat heftiger bewoordingen gezet dan ik hier aangeef..

  Geliked door 2 people

  • Steven zegt:

   Het enige wat HELPT is dat ouders hun kinderen niet mee laten gaan naar die HORROR HUIZEN. De school gaat gewoon vrolijk verder uitjes organiseren naar deze haatbaaarden…en of ouders dat nou goed vinden of niet, dat interesseert ze niet.
   Op scholen werkt vaak alleen maar ZWAAR LINKS volk..dus van hen hoef je geen medeleven te verwachten.

   Geliked door 1 persoon

   • Mirjam zegt:

    Het is niet het ‘enige’ dat helpt, Steven, maar het zou vanuit de burgers een krachtig signaal geven dat de ouders nog altijd het voortouw voeren als het gaat om hun kinderen en de opvoeding die ermee te maken heeft. Er is zoiets als vrijheid in keuze van religie en daarin moet niet door de overheid gestuurd mogen worden, vooral niet als dit eenzijdig gebeurd en aan de kinderen niet over andere religies gesproken of geïnformeerd/geleerd wordt, maar door indoctrinatie wel eenzijdig wordt gepusht.

    Geliked door 1 persoon

   • marijkeheijmans zegt:

    Juist

    Like

 11. Jade zegt:

  Prima brief, en een goed initiatief.
  Theresa bedankt!

  Geliked door 1 persoon

 12. Eduard uit Breda zegt:

  Prachtig stuk daar ben ik het helemaal mee eens
  Het Nederlandse spreekwoord zegt:
  Het bloed kruipt waar het niet gaan kan
  Stop de islamisering van de Nederlandse cultuur nu

  Geliked door 2 people

 13. Mary zegt:

  Helemaal eens, ik haalde mijn kinderen van school als er alleen al over gesproken zou worden om ze “kennis te laten maken” met deze agressieve totalitaire ideologie die al vele vele slachtoffers gemaakt heeft.

  Geliked door 2 people

 14. jroam zegt:

  Ik ben gehandicapt waardoor zorg voor kinderen me bij voorbaat niet erg verantwoordelijk leek.
  Dit besef ontbreekt nogal bij gelovige idioten.
  Stel dat ik kinderen zou hebben, dan zou ik dit NIET tolereren.
  Het moet andere hun idiotie opdringen, hoofddoekies was niet meer voldoende.
  Complete uniformen moesten gedragen worden “om te provoceren”!
  En nu onze kinderen manipuleren met dit fascisme.
  Ik had meegegaan en eerst met de kinderen een kinderboerderij bezocht
  en wat meer verteld over het varken.
  Ja stamp er maar eens goed in dan zien we dadelijk hoe tolerant ze in die circus tent dadelijk zijn.
  Maar dan weer, mijn kinderen zouden mijn hier nooit aan mee doen!

  Ik vind dit een zeer ernstig landverraad!
  Landverraad waarvoor kinderen misbruikt worden,
  dus een soort kindermisbruik, godverdomme!

  Geliked door 1 persoon

 15. Ron zegt:

  Heel goed geschreven stuk.
  Dat dit maar goed verspreid mag worden want het is hard nodig.

  Geliked door 1 persoon

 16. Precies in de roos Theresa, Bravo.!!!!!

  Like

 17. Wachteres zegt:

  Niemand van die scholen komt op de gedachte dat de ‘integratie’ blijkbaar van één kant moet komen.

  Autochtone kindertjes moeten naar een moskee. Maar islamitische kinderen hoeven ongetwijfeld niet naar een kerk of een synagoge.

  Daarmee wordt meteen bewezen dat de autochtonen moeten integreren en de moslims hoeven dat duidelijk niet.

  Het zou juist van groot belang zijn dat de kinderen die hier komen info krijgen over de verschillende godsdiensten die hun geloof hier mogen beleven en nog belangrijker voor de moslims: dat men hier ook niet mag geloven ;als men daar geen behoefte aan heeft.

  Dergelijke opvattingen zouden er vanaf het begin moeten worden ingestampt bij de nieuwkomers.

  Maar o wee, dat vinden ‘we’ kwetsend voor de moslims en dat gebeurt dus niet.

  Geliked door 3 people

 18. Bob Fleumer zegt:

  Dank Theresa, je verwoordt de gedachten van velen en zeker die van mij!

  Like

 19. Pingback: Open brief van een verontruste Nederlandse Realist aan het hele Nederlandse basisonderwijs | glockie17c

 20. Erik zegt:

  Inderdaad Theresa hier kan niet genoeg tegen geageerd worden, pure indoctrinatie.
  Ik Opa van twee kleine jongens 4 en 2 jaar oud, ook ik heb mijn zoon hierop gewezen dat de scholen dit doen, hier in het Gooi had hij nog niet vernomen dat dit op de school van de oudste reeds gebeurd. Hij zal dit ook niet toestaan, schande wat het onderwijs onze kinderen wijsmaakt.
  Bedankt voor dit goede artikel.

  Geliked door 1 persoon

 21. Nou ik vindt het vooral erg dat er helemaal niets aan de ouders wordt gevraagd als ze bepaalde dingen organiseren of de ouders daar wel mee akkoord zullen gaan.

  Geliked door 1 persoon

  • Mirjam zegt:

   Juist, er wordt niets gevraagd, er wordt opgelegd. Want als ze eerlijk op de graad zouden zijn, dan zouden ze ook duidelijk maken aan de moslims dat het ook de bedoeling is dat deze ‘kennismaking’ integraal voor alle religiën is bedoeld, Dus ook voor de moslims. Dat is een start naar integratie toe. En daarbij ook, zoals ze bij de Nederlandse kinderen doen, verwachten dat iedereen er uniform aan zal deelnemen, WEL eerlijk alle ouders informeren en niet selectief alleen nee accepteren van de moslims, maar het wel aan de Nederlands kinderen/ouderen opleggen. Het is alles of niets en is het niet alles, dan wordt het niets.

   Bovendien vind ik ook dat één bezoek wel meer dan genoeg is voor kinderen en het niet een wekelijkse praktijkschool dient te worden, en vooral niet eenzijdig. De scholen moeten intern de kinderen eerlijk lesgeven en informeren over de diverse religiën, zodat ze ervan af weten en zich een beeld kunnen vormen. En niet iedere week verplicht de moskeeën bezoeken als alternatief. DAT is indoctrinatie.

   Geliked door 1 persoon

 22. elisah zegt:

  Goed geschreven Theresa!

  Like

  • elisah zegt:

   Trouwens, staatssecretaris Dekker wil burgerschapslessen voor scholen, zodat de jeugd leert over normen en waarden etc. Op zich niks mis mee zou je denken, echter, ik weet van een school die dat al doet en het is daar overwegend zeer linkse propaganda volgens de jeugd.

   Like

 23. hendrikush zegt:

  Zolang moslims het principe van naastenhaat voor andersdenkenden belijden; zolang moslims verbieden om de koran en sunah rationeel te onderzoeken; zolang moslims weigeren om hun historie van bloedbaden te erkennen; zolang de holocaust niet mag worden onderwezen; zolang hebben onze kinderen niets te zoeken in hun moskeeën.
  Hun eigen kinderen zijn al op jonge leeftijd verziekt door moslimgif en dat willen wij onze kinderen niet aandoen. “The need to hate and to have an enemy is in place by age three,” … “It is a rage that exceeds murder itself. There is a need not just to kill but to obliterate and annihilate – something that the West can’t understand.”
  http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Women-and-Jihad-The-motivation-of-female-suicide-bombers-480666

  En Theresa; houd ons op de hoogte van reacties uit het onderwijsveld.

  Geliked door 2 people

 24. M.A.L. Sion zegt:

  Perfect, Theresa. Glashelder betoog, zoals altijd.
  Het is te hopen dat het zoveel mogelijk ouders bereikt.
  We gaan door. De ISLAM moet tot de laatste moskee bestreden worden.
  Sluiten en afbreken die haatpaleizen.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Geliked door 1 persoon

 25. Henk.V zegt:

  Een uitstekend betoog, Theresa, waar ik mij zeker bij aansluit 🙂

  Like

 26. delamontagne zegt:

  Ik ben blij dat wij in deze tijd geen kinderen hebben op school in NL.
  ////////
  Goed artikel, nu nog maar hopen dat het door de verantwoordelijken in praktijk zal worden gebracht………………(( de ware aard van de islam verkondigen ! ))
  Hélaas, ik ben bang van niet. Als ik lees hoe men bij b.v Katholieke Lagere Scholen tegenwoordig reageerd op de islam !
  Waarschijnlijk in navolging van die soetsappige praat van de paus.
  Dit zou vroeger toch ONBESTAANBAAR zijn geweest.
  Zoals in artikel staat, je wist NIETS af van andere geloven. Voor NL,s Katholiek was dat dan ,t Protestantisme.
  Zover ik me herinner, het is tenslotte al 60 jaar her, werd er zelfs VIJANDIG over de “anderen” gesproken.
  Als je op een Katholieke school zat wist je nauwelijks iets van de andere Christelijken. Die werden min-of-meer als Ketters afgedaan.
  EN VICE VERSA.
  Het is dat ik uit een gemengde huwelijk kom: Katholiek / Protestant en dus van beide door de familie wel wat wist.
  Maar nu moet dus, EN DAT ZELFS OP OPENBARE Scholen, de kinderen bijgebracht worden over de islam.
  Ik vind dit niet minder dan indoctrinatie.
  En die kindertjes die ik op de foto,s op de matjes op de grond zie liggen, z.g.n. “bidden” VIND IK HELEMAAL VERSCHRIKKELIJK.
  Nu kun je natuurlijk zeggen:”ik zou mijn kinderen verbieden mee te gaan naar de moskeet”.
  Maar dan vergeet men dat het merendeel van de kinderen wel gaan, als ik de reacties van de goedgelovige ouders lees.
  En de kinderen die niet mee mogen worden dan door de anderen uitgesloten als “kinderachtig”.

  Like

 27. Onno zegt:

  Behalve dat ik Geert Wilders niet als mijn woordvoerder wens te zien, ben ik het er zo ongeveer wel mee eens. Leuk gedaan. En wat een walgelijke foto destijds van die richting Mekka geknielde kinderen in dat (complete) gekkenhuis Ommen.

  Like

 28. Asgard zegt:

  Theresa,..ik ben trots op je meid,…een krachtige en prachtige statement, TOPPER!!

  Like

 29. Dirkje zegt:

  Well done!!! Dank u wel 👍👍

  Like

 30. Die Ouders zouden gevangenis moet in geslingerd worden, God,God HELP .wie laat dat nou toe

  Like

 31. Flo zegt:

  Geweldig verwoord! Maar waarschijnlijk zal de softe linkse onderwijs wereld (ambtenaren) hier niet naar luisteren.
  Het zal tot grof geweld met de islam/moslims moet komen, wil er verandering komen.
  Echte strijd zijn wij na meer dan 70 jaar geen oorlog niet meer gewend, in tegenstelling tot de primitieve hordes uit afrikaanse landen waar moord en doodslag, verkrachting vrouwen onderdrukking etc. dagelijkse kost is.
  Europa is verloren als dit door zet……..

  Like

 32. Pingback: Nitwit-Nederland: Ouders zonder eigen oordeel | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s