De verborgen kracht van een ogenschijnlijk zwakke demonstratie

Screenshot_100

(Door: Theresa Geissler)

Kijk, dat de demonstratie tegen de uitsluiting van de PVV van mogelijke regeringsdeelname, te houden op het Malieveld in Den Haag op zaterdag 25 maart 2017, niet al te krachtig van opzet zou zijn, viel bij voorbaat te vermoeden. In de eerste plaats kwam de aankondiging veel te laat, in ieder geval wat de site van E. J. Bron betrof: Niet eens twee, maar ca. ánderhalve dag van tevoren, aan het einde van de middag. Hoewel het topic in totaal 45 reacties zou opleveren, was het overgrote deel van afwijzende aard, wat in een aantal gevallen nog uitgebreid werd toegelicht op de koop toe: Men sleepte argumenten aan als “zinloos” en “mosterd na de maaltijd”, omdat “het volk nu eenmaal gesproken had.” Aan één kant geen speld tussen te krijgen, ware het niet dat toegeven aan deze argumenten automatisch datgene betekende,wat we elkaar regelmatig óók weer zitten te verwijten, namelijk: “Blijven griepen achter het toetsenbord.”

Hier wáren nu eens een paar mensen die een poging deden actie te ondernemen, al vertoonde de aanpak dan misschien wat gebreken, en wéér was het niet goed. Het feit indachtig dat het met mijn eigen poging, het vorige jaar om een stadswandeling naar het Amsterdamse “Randwijck-monument” te organiseren net zo was gegaan, besloot ik, tamelijk impulsief, hier wèl gehoor aan te geven, hoe ‘kort dag’ het ook mocht zijn. Ik was aldus één van de twee uitzonderingen op dat topic, die toezegden te komen en merkte naderhand van mezelf dat ik geen moment meer twijfelde over de juistheid van deze beslissing.

Aldus stapte ik, ruw geschat, zo’n 42 uur later in de sprinter naar Haarlem en in aansluiting daarop in de intercity naar Den Haag. Alles zat mee: Goed voorjaarsweer, dat ook de hele dag zo zou blijven, geen ‘werk aan het spoor,’ geen storingen. In Leiden stapte Koos op de trein, die ik sinds mijn breuk met Pegida-NL, in 2016, niet meer gezien had. Hartelijk weerzien, overigens; met hem geen problemen: Koos is één van die mensen die, zonder zelf het vertrouwen in het één of andere element te verliezen, tegelijkertijd voor alles en iedereen open blijven staan. Daarom ging hij nu dan ook tevens naar déze demonstratie. Van hem kwam ik te weten dat het initiatief ervoor wel iets eerder was genomen dan het op E. J. Bron bekend was gemaakt: ongeveer vijf dagen eerder, maar dat was en bleef natuurlijk kort dag. Nu ja, we zouden het wel zien.

Hij had min of meer afgesproken met Yvette, eveneens zo’n bekend gezicht bij diverse Pegida-NL -demonstraties, in DE-café New Babylon op het Anna van Buerenplein, dus gingen we daar een koffie halen en wachtten af. Zij verscheen inderdaad een kleine 20 minuten later. We namen de tijd: Weliswaar wist ik dan nog te vertellen van de mededeling van organisatrice Kimberley Hendriks op E.J. Bron, dat ze vanaf ongeveer 12 uur op het station de treinreizigers naar de demonstratie zou opvangen en naar de betreffende locatie begeleiden – dat hadden zij beiden dan weer niet zozeer meegekregen – maar we waren het er over eens dat het niet van buitengewoon belang was: De route naar het Malieveld was tenslotte bekend en simpel en het Malieveld – zelf weliswaar uitgestrekt, maar overzichtelijk; dat kon desnoods ook wel op eigen houtje gevonden worden. Overigens bleek gaandeweg uit de conversatie dat Yvette’s banden met Pegida-NL als zodanig inmiddels eveneens  waren bekoeld, voor zover ik begreep om min of meer vergelijkbare redenen met die van mij. Maar dat verder terzijde.

Aangezien we er aldus niet nadrukkelijk van uit waren gegaan, was het wèl verrassend dat we, zodra we ons met z’n drieën op weg begeven hadden, bij toeval precies om de hoek van het station op die bewuste groep treinreizigers plus begeleiding stuitten die zich eveneens nèt opmaakte om naar de locatie te lopen. Dat klopte dus perfect (vrijwel trouwens het enige aan de hele organisatie, dat perfect zou kloppen). Eenmaal op de betreffende plek gearriveerd, kregen wij de, inmiddels dan ook voor de hand liggende, bevestiging dat redelijk weer veel doet, want er waren naar schatting toch zo’n kleine 100 deelnemers (en voor wie nu op het punt staat om meesmuilend te doen over dat aantal: Het is nog steeds ruim drie maal zoveel als Pegida-NL zeker de laatste drie of vier keer op haar conto heeft kunnen schrijven, dus dat had beroerder gekund.) Bekende gezichten vielen er bijna niet te ontdekken; op André van Delft na in ieder geval niet vanuit de Pegida-NL-hoek, maar daar had ik op de één of andere manier dan ook niet echt op gerekend. Zelf ontmoette ik wel Kees de Brouwer van Brabant-Zeeland Tegen Vluchtelingen (BZTV) die me via Facebook al had uitgenodigd voor hún manifestatie, ook op het Malieveld, al was die intussen verschoven naar 13 mei a.s. Dat was dus meteen een goede gelegenheid om de afspraak nog eens te bekrachtigen, want, er althans van uitgaande dat dat door zal gaan, was – en bèn – ik vast van plan om ook daar acte de présence te geven.

Wat opviel, was dat er aan verreweg de meeste aanwezigen, althans zo op het oog, twee belangrijke kenmerken af te lezen vielen: Ten eerste waren het zonder uitzondering louter autochtone Nederlanders die op deze demo afgekomen waren – ook Surinamers of Antillianen waren hier nu eens niet te bespeuren – en ten tweede behoorden deze autochtone Nederlanders zichtbaar tot de categorie die, laten we zeggen, “het niet cadeau kreeg,” op welke manier dan ook. Een categorie, trouwens, waartoe ik mezelf in zekere zin eveneens kan rekenen; niet bedoeld als zelfbeklag, maar als de nuchtere vaststelling van een feit. In een paar gevallen voerden mensen bijvoorbeeld een hulpbehoevend gezinslid met zich mee, gekluisterd aan een rolstoel. Aldus waren zij te herkennen als behorende tot die groep, die vanwege de omstandigheden extra financiële tegemoetkoming  – en speciale zorg behoeven, maar dat steeds minder ontvangen. Vanwege de afbraak van diezelfde zorg. Vanwege het feit dat men het belastinggeld liever ten goede laat komen aan ándere groeperingen…. zolang ze bij voorkeur maar géén autochtone achtergrond hebben.

Ook de persmuskieten van Powned en de Telegraaf waren vanzelfsprekend aanwezig, maar kregen, tussen de mensen door laverend, maar weinig repliek; de meesten gingen hen opzettelijk uit de weg en verklaarden zich niet beschikbaar voor commentaar. Een uitzondering vormde Kees de Brouwer, die de overigens – tenminste voor Powned – tamelijk fatsoenlijke jonge reporter met flair tegemoet trad en een duidelijk, onopgesmukt en standvastig overkomend relaas op een vrijmoedige, rondborstige manier wist af te steken. Bravo, Kees, goed gedaan!

Rond kwart over één opende Kimberley de manifestatie, waarbij ze echter niet zelf als eerste het woord nam, maar die eer overliet aan een spreekster die duidelijk niets had voorbereid, zodat de indruk werd gewekt dat ze er als in een impuls zelf ter plekke om had verzocht. Dat was geen erg handig begin: Het geluid haperde, zodat de vrouw zich slechts met moeite verstaanbaar kon maken en, zoals gezegd, op de koop toe dan ook nog weinig te melden had. Na enige gestamelde zinnen, voornamelijk betrekking hebbende op de teleurstellende verkiezingsuitslagen, hield ze het spoedig voor gezien. Omdat ik haar naam niet goed had kunnen verstaan, liep ik haar, nadat ze het podium verlaten had, nog even achterna, legde uit, wie ik was en van welke site en informeerde of ze genegen zou zijn, haar (voor)naam eventueel te geven. Het antwoord was evenwel een zenuwachtig-lacherig “Nee, daar doe ik niet aan.” Waarop ik haar dus maar snel met rust liet, niet geheel ontkomend aan de indruk dat ze op dít moment al spijt had van haar eigen impulsieve “vermetelheid” om het podium überhaupt te beklímmen.

Vervolgens nam organisatrice Kimberley dan alsnog zelf het woord, waarbij ze onder meer haar gram spuwde over het feit dat er praktisch geen aandacht aan werd besteed dat het toch maar Géért was geweest die Rutte met zijn oppositie vier jaar lang in een bepaalde richting had weten te duwen (klopt als een bus), dat de coalitie PvdA/VVD toch maar zwáár verloren had (evenmin iets op af te dingen), dat we de afgelopen periode finaal waren uitgeknepen door Rutte’s list en bedrog en dat twéé VVD’ers – Teeven en Opstelten – om die reden het veld hadden moeten ruimen, alsmede Kamervoorzitter Van Miltenburg, maar dat Rutte overal buiten had weten te blijven en daardoor nú tóch weer premier bleef! (Ook dat viel niet te ontkennen.) Het regeringsbeleid, zo concludeerde Kimberley, moest er zijn vóór en dóór de èchte Nederlanders en wie dat in de weg stond, moest zonder pardon worden aangepakt en zo nodig uitgezet. Hard, maar de enige manier.

Na deze uiteenzetting werd het woord gegund aan ene Clara Gijzen, naar mijn indruk evenzeer op eigen, impulsief verzoek als de eerste “naamloze”spreekster. Mevrouw Gijzen was echter wel beter te verstaan en bracht met name de sympathieke oproep in het midden om deze manifestaties váker te houden: Het was nú jammer, vond ze, dat de opkomst niet groter was (vond ik, zoals gezegd, nog wel meevallen, louter omdat ik ze nog wel beroerder had meegemaakt), maar we moesten ons echt meer laten horen en vooral ook laten zien: We zaten met z’n allen te veel achter de PC, aldus mevrouw Gijzen. Nu is dat een argument dat vaker wordt geuit, en prompt aan rechtsgeldigheid verliest, zodra dat op zijn beurt wéér vanachter het toetsenbord geschiedt, maar op deze plek, vanaf een heus podium op een heuse openbare bijeenkomst had deze dame met een licht, maar onmiskenbaar Brabants accent (aanhangster van BZTV?) uiteraard wel enig recht van spreken.

Na haar kwam Yvette op het podium en, aangezien zij nog iets eerder van deze demonstratie op de hoogte was geweest, neem ik nog wel aan dat dát niet geheel en al impulsief en ter plekke besloten was, al had ze er, voor zover ik kon nagaan, in het DE-café niets over gezegd – of dat moest me ontgaan zijn. Hoe dan ook hield ze een kort maar duidelijk betoog, waarin ze het verschijnsel hekelde dat PVV’ers onveranderlijk ‘nazi’s’ werden genoemd, dat Wilders de meest gediscrimineerde politicus ooit kon worden genoemd en het cordon sanitaire een absolute onrechtvaardigheid en dat Links constant “overal tussen wist te springen.” Wederom iets, wat niemand ooit zou ontkennen.

Na een ingelaste pauze van enkele minuten werd dan als afsluitende spreker André van Delft aangekondigd, die op zijn geheel eigen, degelijke wijze gewag maakte van het ongelijke speelveld in de Nederlandse politieke arena, “waarin Links in de watten wordt gelegd.” Daarnaast benadrukte hij onder meer dat de politie in de eerste plaats de Néderlanders behoort te beschermen, en onderstreepte het belang van de afschaffing van de dubbele nationaliteit, met als afsluitende leuze: Weg met Arib, weg met DENK! Van Delft is een begenadigd spreker, waarvan ik kan getuigen vanuit de periode bij Pegida. En ook nu sprong zijn bijdrage er uit, al was ook die globaal gezien weer iets zwakker, provisorischer en vooral ook: beknópter dan ik tot nu toe van hem gewend geweest was. En dat laatste toch ècht zonder aanwijsbare reden, want hier was zo ongeveer sprake van het tegendeel van tijdgebrek: De demonstratie was gepland tussen één en drie uur, maar op dat moment, om ca. tien voor twee, was men dus door al zijn sprekers heen en werd het evenement, nogal abrupt, beëindigd.

Ik kan er alleen maar naar raden of er oorspronkelijk misschien méér sprekers gepland waren geweest, die dan later om de één of andere reden weer waren afgehaakt, waardoor men zich ter ‘opvulling’ gedwongen had gevoeld om diverse impulsievelingen dan maar een podium te gunnen, maar hoe dan ook was die opvulling dan niet toereikend gebleken. Aan de andere kant had de politie nu geen enkele reden om in te grijpen omdat er een toegestane tijdslimiet overschreden werd. Strikt genomen had de politie deze middag helemáál geen reden tot ingrijpen gehad: Ongeregeldheden hadden zich op geen enkele manier voorgedaan. Misschien omdat de manifestatie aan geen enkele omstreden naam – Pegida of zo – verbonden was geweest, had de Antifa er duidelijk geen been in gezien een “tegen-actie” te ondernemen en de aanwezige demonstranten hadden zich zonder uitzondering onberispelijk gedragen. Ergens vèr weg op het veld was één surveillance-busje zichtbaar, dat geen moment aanleiding had gehad om naderbij te komen en twee bereden politie-agenten kuierden één maal volkomen ontspannen langs met hun rijdieren, als maakten ze een plezier/ritje in het park. Ook voor de Hermandad moest dit wel een onverwacht (?) gemakkelijke dag geweest zijn.

In ieder geval gaf het voortijdige einde van de demo wel de gelegenheid tot een uitgebreid “na-zitje” in het paviljoen van het Malieveld. Behalve Koos, Yvette, een Leids stel – plaatsgenoten van Koos – en ikzelf sloot om de één of andere reden ook André van Delft zich erbij aan. Ik had eerder al menen te bespeuren dat hij, de rotsvaste Pegida NL-ganger, me ontweek, iets, waarvan de reden moeiteloos geráden kon worden. Nu echter kwam hij, laat binnen gekomen en zonder echte plaatskeuze, tóch vlakbij me te zitten. Ik zag kans de, naar mijn mening, verstandigste houding aan te nemen en knikte hem neutraal-vriendelijk toe: “Dag, André.” “Hé, eh….hallo.” Eén ogenblik aarzeling, waarop enigszins haperend, maar goedbedoeld de vraag volgde: “Hoe is het nu met je…?” “Daar is maar één antwoord op mogelijk,” gaf ik rustig terug, “verbitterd.” Daar wist hij duidelijk niet meteen een reactie op en begon daarom een beetje onbestemd over iets van “water bij de wijn kunnen doen.” Ik volhardde echter in mijn houding. “Ik wil dit niet ter discussie stellen,” verklaarde ik, “Ik ben zelfs niet van plan hier verder één woord aan vuil te maken. Maar wat mij betreft is hier nog steeds maar één woord op zijn plaats: Verbitterd. Het is helaas niet anders.” Hij knikte, deed er het zwijgen toe, en bestelde een portie poffertjes-met-advocaat. Dat het hem maar heeft mogen smaken, want dat was hem, wat mij betrof, best gegund: Hij tevreden, ik tevreden.

Ik richtte het zó in dat ik op de trein kon stappen met Koos en het Leidse stel en in Leiden samen met hen uitstappen, teneinde vervolgens de aansluiting naar Haarlem te nemen. Dat betekende twéé keer overstappen, maar zó had ik het toch liever: In de Pegida-NL-periode had ik herhaaldelijk meegemaakt dat ik na afloop van een manifestatie zonder enige overgang moederziel alleen op de trein had moeten staan wachten, het geheel uitgegaan als een nachtkaars, en dat was géén prettige ervaring geweest. Dit was al heel wat minder abrupt; er kon zelfs behoorlijk afscheid genomen worden, doordat de anderen hun bestemming al hadden bereikt en zich dus niet naar het volgende vervoermiddel hoefden te haasten, wat aanmerkelijk prettiger aanvoelde.

Eenmaal de dag voor mezelf na-beschouwend en me afvragend of hier nu gesproken kon worden van een geslaagde demo, kom ik tot de conclusie: Nee en tóch weer já: Hij was té halsoverkop opgezet, aan de planning, de verder organisatie zowel als aan de techniek had van alles ontbroken, Politiek Den Haag heeft daardoor alle gelegenheid om dit gebeuren te negeren, of zelfs om er om te láchen, als ze dat dan persé wil, maar niettemin: De mensen om wie het hier uiteindelijk gáát, de autochtóne zwakkeren in de samenleving, waren er aanwézig geweest en misschien nog wel het belangrijkste: Hen is bij deze de gelegenheid gegeven hun éigen geluid te laten horen. Het mag qua vormgeving dan niet perfect geweest zijn, maar dat hen dat éigene gegund is geweest, door een organisatie die zich níet automatisch heeft opgeworpen als hun “woordvoerder” en zich aldus níet nadrukkelijk bóven hen heeft opgesteld teneinde met de eer te gaan strijken, is, hoe langer ik er over nadenk, van een waarde, een wáárde….waar niets tegenop kan!

Kimberley, wat mij betreft is je opzet gesláágd! Neem de suggestie van mevrouw Clara Gijzen ter harte en organiseer méér van deze evenementen. Het bijschaven komt later en de vormgeving moet groeien, maar belangrijk is dat de kern blijft, zoals ze zich nú heeft gemanifesteerd: Een demo VOOR en DOOR de deelnemers om wie het behoort te gáán!

En mocht je een volgende keer één en ander bijtijds genoeg aankondigen: Ik zál erbij zijn!

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen, burgermoed, Verzet. Bookmark de permalink .

36 reacties op De verborgen kracht van een ogenschijnlijk zwakke demonstratie

 1. Jan zegt:

  Je hebt aan zelfhulptherapie gedaan.

  Geliked door 1 persoon

  • Theresa Geissler zegt:

   Dat vat ik op als een compliment.

   Geliked door 1 persoon

   • A.J. de Koning zegt:

    Theresa , je hebt het weer prachtig verwoord, ik bewonder je. Dit is wel iets anders maar ik wil toch even tegen iedereen zeggen dat ik erg verbaasd e teleurgesteld was betreft de reacties op mijn geplaatste mail over Frans Timmermans en de natiestaat, geen enkele reactie,niemand scheen zich er druk over te maken of heeft er op gereageerd en dat was een tijd geleden ook zo over dezelfde kwestie en daar was ik verbaasd over want het was, althans volgens mij, toch we iets belangrijks en verontrustends.

    Geliked door 1 persoon

 2. Een goed geschreven verslag Theresa.

  Geliked door 1 persoon

 3. Sjaak zegt:

  Aldus waren zij te herkennen als behorende tot die groep, die vanwege de omstandigheden extra financiële tegemoetkoming  – en speciale zorg behoeven, maar dat steeds minder ontvangen. Vanwege de afbraak van diezelfde zorg. Vanwege het feit dat men het belastinggeld liever ten goede laat komen aan ándere groeperingen…. zolang ze bij voorkeur maar géén autochtone achtergrond hebben !

  Dat is precies het plan van links !
  De opkeimende Bron uit te drogen, !

  Like

 4. Thom zegt:

  Er stond een video op internet (telegraaf dacht ik), waar een man bij die demonstratie hardop verklaarde: “Rutte is een vuile landverrader’. Dat kunnen de heren politici in hun zak steken.

  Like

 5. bedonderde burger zegt:

  Gezien de opzet van deze demonstratie kan ik alleen maar zeggen hulde voor jullie. Weet heel goed dat het binnen partijen als de SP heel wat tijd en getrek kost om via alle lokale afdelingen voldoende mensen bijeen te krijgen om een goeie demonstratie te houden.
  Los daarvan kost dit ook veel geld, denk aan bussen die worden ingezet en allerlei soorten attributen. Dat alles hadden jullie niet, heeft Pegida ook niet.
  Het kost soms pakweg een ton of meer om een demonstratie te laten lukken en het Malieveld te vullen. Lees hierover maar wat Harry van Bommel in de Volkskrant van afgelopen zaterdag hierover stelt. 250 duizend euro om 10 duizend man op het Malieveld te krijgen en nog eens 120 duizend voor een paar duizend op Het Spui. Op tv lijkt dan alles heel spontaan maar dat is absolute larie. Alles is vaak strak geregisseerd. Soms worden bekende sprekers betaald al is het maar in de vorm van een lunch, diner of goeie sigaar en borrel na afloop of een toezegging voor reclame in het lijfblad van de SP voor die persoon zijn of haar boek of zoiets. Voor wat hoort wat! Dus nogmaals alle lof voor jullie, die het zonder dat soort bedragen moeten doen.

  Geliked door 1 persoon

 6. U.G. Kempenaer zegt:

  Ik heb het stuk aandachtig gelezen en mij bekruipt gaandeweg het gevoel dat de schrijfster zelf niet echt een makkelijk persoon is met nogal wat onverwerkte emoties jegens pegida Nederland.
  Dat komt bijna iedere derde zin in één of andere vorm terug.

  Verder een goed initiatief om te demonstreren. Er is veel meer actie nodig.
  Erik van Muiswinkel die oproept tot geweld op Thierry Baudet verdient ook een bezoekje van mensen die hem eens gaan leren gedragen.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Dat klopt inderdaad wel. Niettemin bestaat er bij mijn weten geen wet, zelfs geen ongeschreven wet, om achter het (interne beleid van) Pegida Nederland te staan. Reden, waarom ik U zou willen voorstellen: Take it or leave it.

   Like

  • Giny zegt:

   Praat het niet goed, maar ik vind dat Baudet die zelf ook geen lieverdje is, wel erg veel aandacht krijgt, daar gaan mensen vervelend op reageren.
   Ze hebben toch een goede advocaat bij die club, die weet daar vast wel raad mee!

   Like

   • paulzwueste zegt:

    Giny.
    Je praat het wèl goed !
    De reden die jij hier opgeeft als zijnde het noodzakelijk gegeven Baudet te demoniseren en op te roepen hem te neutraliseren, is dusdanig kwaadaardig van opzet en direct taalgebruik, dat ik werkelijk met open mond je reactie heb gelezen…

    En dan, of het nog niet genoeg is, biedt je de oplossing voor actie die gemakkelijk kan leiden tot calamiteiten waardoor Baudet beveiligd zou moeten worden…
    “Je verwijst naar een advocaat om de zaak op te lossen.”

    Ben je wel in orde…?

    Geliked door 1 persoon

   • Giny zegt:

    paulzwueste op 27 maart 2017
    20:14
    Hopelijk is uw mond weer gesloten! Volgens mij begrijpt u niet zo goed wat ik bedoel. Natuurlijk praat ik zoiets niet goed, maar als iedereen er zoveel aandacht aan blijft besteden, dan wordt het van kwaad tot erger. De heer Hiddema (advocaat) kan toch aangifte doen? Dat is wat ik er mee bedoeld heb!
    Verder ben ik prima in orde, dank, voor uw belangstelling!

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Giny.
    Gouden tip.
    Probeer dan maar eens om in de toekomst wat duidelijker je bedoelingen neer te zetten.

    Like

 7. U.G. Kempenaer zegt:

  Erik van Muiswinkel: “We moeten het front tegen de BaudetJugend gaan verbreden. Val m aan waar je kan. En steun de vrouwen die door ze aangevallen worden.”
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2017/03/erik_van_muisvolkert.html#comments

  Geliked door 2 people

 8. Tistochwat zegt:

  Mooi gedetailleerd beschreven, Theresa!
  Zou deze ‘beweging’ die wellicht nog een naam zal krijgen als men besluit om ermee door te gaan, voor jou niet een mooie gelegenheid vormen om zelf ook te spreken? Ik denk dat je bij deze mensen wél de waardering krijgt die je verdient voor je grote inzet. Ik weet dat je de deelnemers in ieder geval als geen ander kunt motiveren met je strijdlust. 🙂

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Ik kan in elk geval de vinger aan de pols houden, Tis’; ik ben toch ook van plan om de 13de mei naar BZTV te gaan.

   Geliked door 1 persoon

  • BertG. zegt:

   Mij motiveert ze niet meer, en daar heb ik een goede reden voor.
   Ze wacht eerst tot een ander als eerst begint, dan is zij gemotiveerd, niet eerder.

   Geliked door 1 persoon

   • Theresa Geissler zegt:

    Dat las ik nu nog eens! Kan me niet schelen, of je het leest of niet; hierop reageren zál ik:
    Mag ik je er op attent maken, dat ik al eerder gemotiveerd was? Afgelopen zomer, weet je nog wel?
    https://ejbron.wordpress.com/2016/07/21/zomerreces-quatsch-wij-gaan-wandelen/
    Maar toen gaf er híer niemand sjoege! Dus begin me alsjeblieft niet zó!
    Nu beraad ik me op andere haalbare manieren, dat is alles.
    Kijk trouwens voor de aardigheid, wie er een ‘like’ onder je comment heeft gezet: Het onzichtbare keffertje van ene E.W.
    Dat soort trek je nu eenmaal aan als je iemand in het openbaar een dolk in z’n rug steekt.
    Je wordt hartelijk bedankt….Bert.

    Geliked door 1 persoon

   • Theresa Geissler zegt:

    En mocht dat nog niet genoeg geweest zijn, lees dan hier maar het vervolg:
    https://ejbron.wordpress.com/2016/08/01/met-frik-als-lichtend-voorbeeld/
    En verder interesseert het me niet, wat jij en je stiekeme adhesie-betuigertje vinden:
    Ik zou dit misschien voor mezelf moeten houden, maar waarom ook eigenlijk: Michael Mannheimer heeft, hoe subtiel ook, aan je naamgenoot, onze webmaster laten weten, dat hij mijn inzet ontzettend waardeert.
    Je moest eens weten, wat dát voor me betekent! En vinden jullie nu maar rustig, wat je wilt; dát weegt tegen alles op!
    En voor dat andere vind ik wel mijn eigen manier; daar doen steken-onder-water niets tegen. (Dat kan ‘stopitrightnowblog’ ook meteen in z’n zak steken.)

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Misschien moet je voortaan beginnen om vanaf het begin gewoon eerlijk te zijn tegen de mensen, en mij niet iets laten vragen aan iemand, waarvan je toch al van tevoren weet dat jij het niet van plan was.
    Maar wel die indruk bij mij achter willen laten, tot alles binnen was.
    En daarna alles ontkennen, dus mij voor leugenaar zetten, alsof ik het niet helemaal goed begrepen heb. Ik weet verdomd goed waar ik het over heb.

    Jij was nooit van plan om 1 stuiver uit geven voor bedrading.
    Laat een ander dat maar eerst doen, en dan doe jij wel mee, als het er is.
    Zo iets noem ik een spelletje spelen met de mensen, enkel om een andere indruk op te wekken en iemand in een waan laten.
    Nee, ik heb geen email bewijs meer, ik wis alles wat ik gelezen heb.

    Maar er is tenminste 1 persoon die weet of ik uit me nek klets met wat ik beweer, aan wie ik ook iets heb moeten vragen voordat jij er mee akkoord ging.
    Wat later onzin bleek te zijn, je was het nooit van plan.
    Waarom vraag ik mijzelf dan af, waar ben ik dan mee bezig geweest.
    Is het nodig om die persoon hier bij te gaan betrekken, mij maakt het niet uit.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Ik “was nooit van plan, er een stuiver aan uit te geven…..” Ik hèb momenteel geen stuiver om er aan uit te geven.
    Klinkt misschien raar, in jouw oren, maar is ècht zo.
    Ik heb die installatie in bewaring genomen omdat Raf hem voor DDL wel wou hebben, maar hem niet bij je kon komen ophalen. Geen ideale oplossing, gezien de ligging van mijn woonplaats, maar het enige, wat ik kón doen.
    Om er dan nu, geheel uit zijn verband gerukt, bij te gaan halen, dat ik pas gemotiveerd zou zijn, als een ander het is, vind ik, zachtjes uitgedrukt, knap onterecht. Temeer daar je mensen zó ook nog bedoelingen aanwrijft, die ze nooit gehad hebben.
    Het is voor derden tamelijk gemakkelijk om diegenen de hemel in te prijzen, die alle middelen bij de hand hebben en diegenen de grond in te boren, die dat niet hebben, maar vraag je ook eens af, of het wel terècht is.
    Je kunt nog weten, dat ik laatst in een comment tegenover M.A.L. Sion ook al gewag heb gemaakt van die geluidsinstallatie, want daar heb j i j toen nog een ‘like’ onder gezet. Maar die heeft daar toen ook al weer niet op gereageerd. Kan ik niet helpen.
    Ik zou zeggen: Hou nou maar weer op; ik blijf me er over beraden en als jij dat niet gelooft, omdat ik dat niet meteen kan aantonen, is dat jouw zaak.
    Maar wat ik je verzoeken mag: Val iemand liever niet open en bloot aan in een cómment, als hij je verder niets aangedaan heeft.

    Like

   • BertG. zegt:

    Oh, je wou nog even door gaan, geen probleem.
    Dan zal ik de lezer het wel even uitleggen.

    Waar ik geen seconde spijt van heb, is dat ik een geluid installatie aan DDL heb gegeven. Dat heb ik graag gedaan.
    Maar toen schoot het mij te binnen dat nooit iemand jou een kans wou geven om jezelf te bewijzen, daar had je het nog al vaak over op de site.
    Ik dacht toen, laat ik Theresa ook mede eigenaar maken, dan heeft ze die kans.
    Iets wat jij nooit meer zal mee maken overigens.
    Aangezien ik ‘m al weg gegeven had, moest ik dat volgens jouw eerst even overleggen met DDL, en terecht. Jij zag het wel zitten, zo leek het.
    Het maakte DDL weinig uit, dus jij was ook de eigenaar er van geworden.
    Dus ik had je nog links voor bedrading gestuurd, je zou ze bewaren, en toen kwam jij er mee, dat je dat helemaal niet van plan was maar ‘m enkel opgehaald had.

    Waarom heb ik het dan moeten vragen aan DDL, als je toch niet van plan was.
    En toen kwam jij er mee dat ik het niet goed begrepen had, als of ik achterlijk ben.
    Nee, jij heb een spelletje zitten spelen.
    Als je zelf alles zou hebben, dan heb je niks meer te klagen dat niemand jou nooit een kans wil geven. Dan had je het zelf kunnen doen.
    Je had er 1 gehad, een kans, en je heb ‘m afgewezen.
    Mensen gaan jou vanzelf wel door krijgen, jij bent selectief in de waarheid, net hoe het je uitkomt.

    Vertel mij nu maar wat hier niet waar aan is.
    Of ga je mij nou voor leugenaar uitmaken, ik reken overal op.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Doe niet zo belachelijk: Ik ben helemaal niet van plan om jou voor leugenaar of iets in die richting uit te gaan maken!
    Net zo min als het ooit mijn intentie geweest is om met wie dan ook een spelletje te spelen.
    Maar jij eist nu zo ongeveer,dat ik, helemaal in mijn eentje, zèlf actief met die installatie aan de slag ga, helemaal zonder hulp ga plannen en organiseren, en je bent kennelijk hogelijk gekrenkt, beledigd of wat dan ook, omdat ik daar niet direct kans toe zie. Daar trek jij meteen conclusies uit van spelletjes spelen en dergelijke.
    Je zit je er zelfs zó over op te winden, dat het er hier op de site in alle hevigheid uit moet, ongeacht, wie er hier zitten mee te lezen, die hier op zichzelf misschien wel niets mee te maken hebben, maar zich er om andere redenen in mengen, al is het maar door het plaatsen van een ‘like’ -aan jouw kant dan,in dit geval.
    Ik ben niet uit op een woordenwisseling, maar ik laat me geen intenties aanwrijven, waarvan ik naar eer en geweten kan verzekeren, dat ik ze nooit gehad heb. – spelletjes spelen, in dit geval.
    Haal nu eens even diep adem, laat het een tijdje bezinken en probeer het dan nóg eens te bekijken. Graag ook een beetje van mijn kant, als het mogelijk zou zijn.
    Ik wil geen ruzie, niet met jou en zeker niet hier. Maar ik laat me niet onterecht neerzetten als iets, wat er in werkelijkheid niet achter zit.

    Like

 9. N.E. Derlander zegt:

  Klinkt heel positief en roept om een vervolg……………Ik wil proberen er dan bij te zijn.

  Like

 10. oeps48 zegt:

  Zucht …….. Daar gaan we weer met het slappe gedoe. Dat was weer eens een flinke portie knullerige kneuterigheid uit Polderland !!! Zo’n losse flodder zet nog eens zoden aan de dijk !!! Dit heeft werkelijk een onuitwisbare indruk achtergelaten !!! Wat een schoolvoorbeeld van politieke marketing !!! Even de nuchtere feiten op een rijtje zetten. Er waren verkiezingen. De stemmen van 1,3 miljoen Nederlanders op de P.V.V., de grote winnaar, werden genegeerd. Dus riep Kimberley Hendriks afgelopen zaterdagmiddag halsoverkop een demonstratie op het Malieveld in den Haag bijeen. Er kwamen waarlijk een kleine 100 mensen opdagen. Tjonge jonge, wat een opkomst !!! Met zoveel steun heeft de P.V.V. geen vijanden meer nodig. Aan het mooie voorjaarsweer kon het niet hebben gelegen. Onder de aanwezigen waren zo waar ook (ex) Pegida aanhangers. Waar stond Pegida ook al weer voor ??? Waren Geert Wilders en de andere kamerleden van de P.V.V.ook aanwezig ??? De opzet van deze demonstratie wordt geslaagd genoemd. Geslaagd, voor Wie ??? Wat was het netto resultaat van deze demonstratie ??? Is die Mark Rutte nu getackeld ??? Wie steekt de veren in zijn pet ??? Wie spint er garen mee ??? Mag de P.V.V. nu wèl meedoen in de kabinetsformatie ??? Zouden er, wanneer het er echt om spant en er echt aktie gevoerd moet worden, nog wel mensen op de been te krijgen zijn ??? Of heeft Kimberley nu haar eigen ruiten ingegooid ???

  Geliked door 1 persoon

  • Theresa Geissler zegt:

   Als U een betere suggestie heeft over hoe één en ander aangepakt moet worden, ga dan gerust uw gang!
   Evenwel ligt het feit er, dat Pegida NL, met een ‘strakkere organisatie,’ al evenmin meer mensen op de been krijgt. Dús wat blijft er dan over? Tóch weer “griepen achter het toetsenbord?”Maar dat zitten we elkáár dan weer te verwijten.
   Kritiek is prima, míts men zelf met iets beters komt.

   Like

   • oeps48 zegt:

    Heel veel mensen hebben al heel lang geleden begrepen, dat demonstreren verspilde energie is. De politiek is er immers al lang niet meer gevoelig voor. Ja natuurlijk mag Jan met de kleine achternaam demonstreren. De politici lachen hooguit een keer en gaan door met waar ze gebleven waren. Desnoods sturen ze de ME erop af. Met demonstreren bereik je dus simpelweg niks. Het is niets meer dan zelfbevrediging voor de verongelijkte. Wil je wel iets bereiken, dan zul je op het juiste moment en op de juiste plaats stevige en gevoelige akties moeten voeren. Die moet je dan wel heel goed voorbereiden en je ervan verzekeren, dat je kunt rekenen op de steun van Jan en Alleman en zijn ouwe moer. Je eisen zullen heel duidelijk moeten zijn. Je mag tijdens de akties helemaal niets toegeven. Je zult moeten doorgaan tot het uiterste en nog een beetje verder. Dat vraagt om het karakter van een ijzervreter. Kun je niet aan deze voorwaarden voldoen, dan zijn je akties op voorhand tot mislukken gedoemd. Bezint eer ge begint. Half werk is geen werk. Bij twijfel niet doen.

    Like

 11. Giny zegt:

  Heel goed geschreven Theresa, ook ik was daar alleen op een afstand wat ik heel jammer vond.
  Heb een puppy van 6 maanden die ik bij een kennis mocht brengen, helaas belde ze op het laatste moment af en kon ik niets anders doen haar mee te nemen, we bleven te lang weg om
  haar alleen thuis te laten, toch een poging gewaagd.
  Sinds een paar weken heeft ze ontdekt dat blaffen, eigenlijk keffen naar iedereen leuk is.
  Maar…. ik was er wel, de volgende keer maar een andere oplossing zoeken, want inderdaad achter je toetsenbord commentaar leveren is geen optie.
  Heb me wel gestoord aan wat omstanders die de draak er mee staken, dat opkomst wel in een politiebusje kon, wat natuurlijk onzin was, het viel mij reuze mee.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Snap het: Honden zijn aan één kant de fijnste huisdieren, maar ze zijn een hele verantwoording.
   Mijn 14 kleine muizenvangers kun je tenminste rustig een dag alleen thuis laten, op voowaarde, dat ze genoeg tedrinken hebben en hun eten hebben gehad.
   En verder: Já, dat was onzin! Diverse media proberen er weer “enkele tientallen en dergelijke quatsch van te maken!
   Zeg jij nou zelf: Het wáren er immers wel om en nabij de 100!

   Like

   • Giny zegt:

    Theresa, het aantal klopt wel zo ongeveer, dat viel mij nog reuze mee.
    De eerste foto die ze genomen hadden, leek het minder, maar dat kwam omdat de mensen er nog niet allemaal waren, daar schijnen ze een handje van te hebben om zo’n foto in de krant te zetten!

    Like

 12. Nemesis zegt:

  Video. Intellectuele voorhoede PVV eist hertelling
  HET VOLK HEEFT GESPROKEN en wil een hertelling of zo. Of in ieder geval even gezegd hebben dat de PVV niet op voorhand uitgesloten mag worden en dat ze precident Rutte niet motten. Enfin, deze EJ-Bron-bijeenkomt telde dan misschien meer mensen dan tanden, maar het zijn wel onze proleten. En die mogen ook gewoon hun zegje doen. Eigenlijk werd hier gewoon een soort Plakkaat van Verlatinghe voor Helmond (Limburg) gepresenteerd, maar dan met iets meer authentieke volkse energie. Hoe het ook zij. Het wordt tijd dat Rutte het maar eens goed in z’n oren knoopt. Met z’n nichtenkop.

  Gos nu worden we door geen stijl al voor proleten uitgemaakt. Nou geen stijl, dat vind ik nu echt helemaal geen stijl. Ga jullie je maar doodschamen.

  Like

 13. scheermes zegt:

  1 Klein vuurtje kan een hele bos in de brand steken !! Het vrije woord zal voortgang vinden ,en gezien de kranten ,die het nieuws verkondigt hebben, was dit een goede zet !! Niets doen is geen optie !! Zolang geert wilders er voor ons is ,zullen wij er voor hem zijn !!

  Like

 14. Asgard zegt:

  Netjes Theresa hoor, je bent een sieraad en een goeie gezonde realist, Topper!!

  Like

 15. Tom Hendrix zegt:

  Mooi verslag Theresa.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s