EEN LEVENSGEVAARLIJKE OVERHEID

Screenshot_126

(Door: “Henk V.”)

De verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer liggen al weer bijna twee weken achter ons. De PVV werd de tweede partij in Nederland.  Dat is een uitslag die slechts tot bescheiden tevredenheid stemt, want de enige partij die ons land uit de gevarenzone had kunnen leiden – en ons land is echt in gevaar! –  had veel meer Kamerzetels verdiend en misschien zijn de stemmen die voor meer zetels hadden kunnen zorgen wel uitgebracht, maar zijn die op een ‘’onverklaarbare wijze’’ uit beeld geraakt. Laten we maar zeggen dat de indruk bestaat dat er mogelijk hier en daar wat PVV-stembiljetten geregisseerd zijn zoek geraakt…. Niets hoeft ons nog te verbazen in een land dat aan de dodelijke ziekte ‘’politiek correct denken’’ lijdt.

Dat denken is een soort religieus aandoende vorm van politieke “bevlogenheid”, van een verondersteld hoog moreel niveau waarin de aanhangers ervan zich overgeven aan bespiegelingen over een beloftevolle toekomst die ons zeker wacht. De wegbereiders ervan bereiken ons per opblaasboten, met vliegtuigen en over land. De regie over de aanstormende verrijking berust bij een zelfbenoemde regering in Brussel, die op zeker moment het idee heeft opgevat dat de binnenkomende massa’s mede vorm zullen moeten geven aan het nieuwe Europa.

Voor de verwezenlijking van de gouden toekomst die ons allen wacht, heeft de EU twee ijzers in het vuur:

Allereerst moet de zeggenschap, die elke staat nog meent te hebben over het eigen nationale territorium, worden weggenomen, want de verrijking is zo allesomvattend dat wij, prutsers met een bekrompen nationaal gevoel, gewoon niet in staat zijn voor onszelf en ons welzijn te zorgen. Wij Nederlanders hebben dat wel degelijk gekund, al sinds 1648 (!!), toen ons land helemaal op eigen benen kwam te staan, maar dat hebben wij blijkbaar NIET aan ons eigen vakmanschap op velerlei gebied, onze vindingrijkheid en onze Calvinistische  arbeidsethiek te danken, maar aan het parasitaire gedrag dat de Nederlanders al die eeuwen overal ter wereld vertoonden: ‘’Wij’’ hebben ons ten koste van anderen verrijkt; zo luidt tegenwoordig de theorie en dus is het – volgens de linkse voorbereiders van het wereldwijde nieuwe welzijn – nodig dat wij ons allereerst DIEP voor onze geschiedenis gaan SCHAMEN en BOETE moeten doen voor ons vreselijk gedrag in het verleden. Dit is de kern van de ongelofelijke ZELFHAAT die het linkse denken ons wil aanpraten.

“Brussel” vindt dat ook en past – tot op zekere hoogte – dit op elke lidstaat van de EU toe, ook al hebben niet alle staten een koloniaal verleden gehad.  Alle landen moeten ervan doordrongen worden dat een gezonde nationale zelfhaat gewenst is, zodat wij helemaal klaar staan voor fase twee: de VERVANGING  van onze westerse inspiratiebronnen, het Jodendom en het christendom – en uiteindelijk OOK het humanisme – door een ideologie die macht uitoefent over het denken van alle inwoners van de gebieden waarin die als dwingende en organiserende kracht heerst. Deze ideologie, die in het geheel niet democratisch is, maar theocratisch, staat niet toe dat men gedachten koestert die in conflict komen met wat zij voorschrijft. Voor deze ideologie heeft “Europa” in 1975 BEWUST gekozen, nadat daarvoor de Arabische wereld, waarin de ideologie (de islam) onbarmhartig heerst, Europa via een olieboycot  zwaar onder druk had gezet.

Het is al eerder gezegd: Europa heeft zich in 1975 letterlijk verkocht aan de islam. En nu kunnen, met goedkeuring van de “leiders” in Brussel, de miljoenen aanhangers van de islam ons Europa overspoelen. NU zal geleidelijk en onontkoombaar duidelijk worden wat het opgeven van onze staatkundige identiteit en de zelfgekozen onderwerping aan de islam in de praktijk zal betekenen.

De kabinetten onder leiding van Rutte, net als de kabinetten daarvoor, hebben zich volledig onderworpen aan bovenstaande processen. Zij hebben ingestemd met de afbraak van ons land en zij lieten daarbij de bevolking in een staat van onwetendheid met betrekking tot de vreselijke toekomst die zich beslist zal aandienen. Ook de nieuwe regeringsploeg zal volledig meewerken aan de ontmanteling van Nederland en de teloorgang van onze nationale identiteit.  De bewindslieden zullen ons eveneens een mooie, ruimdenkende toekomst voorspiegelen, een soort luchtkasteel van oneindige harmonie en kleurrijkheid en zij willen niet belemmerd worden door een kritische stoorzender die op de consequenties van de gevolgde politiek wijst.

Het linkse ‘luchtkasteel’ geloof hoeft helemaal niet gebaseerd te zijn op verifieerbare feiten, die de gelovigen van politiek-correct tot enige terughoudendheid in hun doelstellingen zouden moeten dwingen. In links-liberale kringen gelooft men blindelings in deze toekomst. Positief dromen blijkt een goed verkooppunt in de politiek, zeker wanneer het overgrote deel van het volk geneigd is het denken over de toekomst uit te besteden aan de elites die boven hen zijn gesteld. En wanneer je maar lang genoeg gelooft in een steeds beter wordende maatschappij, dan raak je in een toestand die je als een staat van gehersenspoeld zijn kunt beschouwen. Je zult misschien opgeschrikt worden door gewelddadige gebeurtenissen, maar toch zal de behoefte aan verder onbekommerd voort dromen steeds sterker worden, zeker wanneer je met een overheid hebt te maken die je stelselmatig in slaap sust met de opmerking dat de ontwikkelingen die het volk duidelijk lijken te bedreigen in wezen niet echt alarmerend zijn, omdat slechts enkelingen, psychisch gestoorden, “eenzame wolven”, voor tijdelijke onrust zorgen. De ideologie waaruit de bedreigers van de harmonie hun gewelddadige opvattingen halen, wordt, heet het, helemaal fout begrepen. De ideologie, de islam, is vrede; de geweldplegers, verkrachters en moordenaars begrijpen hun eigen godsdienst niet goed.

Deze tekenen, die er nadrukkelijk op duiden dat de linkse natte droom over mensen die allemaal broeders van elkaar zullen worden een soort wensdenken is dat nergens op is gebaseerd. Die droom blijft intact, ondanks dat er overal doden vallen, vrouwen massaal worden misbruikt, ondanks dat de toenemende haat tegen Joden en Israël de media en het hele religieuze en politieke spectrum heeft doortrokken! Het maakt helemaal niets uit of er veel mensen vervreemd raken van hun eigen leefomgeving en dat de sociaal zwakken van deze oprukkende zegeningen de dupe worden. De uitvoering van de illusie gaat  onverminderd voort, ondanks de torenhoge uitgaven die het najagen van de ons opgedrongen “nieuwe maatschappij” ons land inmiddels heeft gekost! De linkse fata morgana is peperduur en alles vernietigend. De linkse droom zal uiteindelijk een nachtmerrie worden. We zullen, vervreemd van onszelf, wonen in een maatschappij die in niets meer lijkt op de maatschappij die onze voorvaders hebben opgebouwd.

Wie het waagt om kanttekeningen te plaatsen bij de afschuwelijke bijverschijnselen van dat linkse geloof, die wordt ter plekke verbaal neergesabeld, omdat onze toekomst theoretisch zo mooi heet te zijn dat ieder persoon die daarin niet gelooft tot zwijgen moet worden gebracht en als dat niet helpt, dan MOET er uiteindelijk geweld worden gepleegd, dat tot uitstoting uit de nieuwe linkse wereld leidt…

Hoe is het ooit zo ver gekomen? De oorzaak is zo onthutsend simpel.

De politiek-correcte elite WIL gewoon de islam niet aanpakken, omdat deze ideologie via het Verdrag van Straatsburg een onbeperkt mandaat tot uitbreiding in het EU-gebied heeft gekregen. Dat mandaat wil de politieke leiding van de EU en alle zetbazen ervan die de overheden van de Europese staten vormen,  NOOIT verbreken, omdat er grote compensaties tegenover staan: niet alleen een constante aanlevering van olie, maar eveneens immense stromen geld naar diverse onderwijsinstituten, bedrijven, banken, allerlei NGO’s die de islam goed gezind zijn en ongetwijfeld zullen er ook invloedrijke personen op belangrijke posten financieel gesteund worden om de belangen van de islam veilig ter stellen.

Bij iedereen die opmerkelijke, irrationele beslissingen neemt ten gunste van de islam zou een serieuze onderzoeker het principe van “follow the money” moeten toepassen. En wie zal het volk beschermen dat op wil komen voor het behoud van een vrije maatschappij? Buiten de PVV, NIEMAND! Het volk wordt steevast door haar ZELFGEKOZEN overheid in de steek gelaten. Misschien komt het niet-kiezen van de PVV voort uit het ontbreken van het besef dat wij in een levensgevaarlijke situatie verkeren. Vroeg of laat zal ook in ons land letterlijk de bom barsten.

Net als in Engeland mogen de Jihadisten die in Syrië of Irak actief zijn geweest zich na hun terugkeer weer vrij door het land bewegen. Europees bezien moeten wij denken aan enkele tienduizenden. Dat zijn doorgaans jonge mannen die ACTIEF betrokken zijn geweest bij vormen van extreem geweld dat gericht was tegen anders denkenden, moslims inbegrepen.

Het onbenullig denkniveau van de personen die over het lot van de teruggekeerde Jihadisten moeten oordelen, is ronduit beschamend. In de eerste plaats dragen de Jihadisten beelden van de oorlog, met alles wat daarbij komt kijken, in hun hoofden mee. Die oorlog zet zich in hun denken voort. Teruggekeerde Jihadisten zouden wel eens wandelende tijdbommen kunnen blijken te zijn. Vervolgens WEIGEREN onze  overheden een paar belangrijke dingen in te zien:

Zij willen PER DEFINITIE de islam LOSKOPPELEN van het terrorisme dat UIT NAAM VAN DE ISLAM wordt gepleegd. Er wordt BEWUST geen nota genomen van het historische gegeven dat de islam zich onder leiding van Mohammed, met gebruikmaking van extreem, terroristisch geweld, een steeds verder reikende machtspositie in de wereld heeft verworven. Die drang tot verovering (met of zonder geweld) zal NOOIT ophouden.

En let eens op wat hier gebeurt: www.frontpagemag.com

Een onthutsende ontboezeming van een Britse politieofficier na de recente aanslag in Londen, die alles zegt: “Hij weet niet wat de terrorist tot zijn daad dreef”. Dit is ronduit alarmerend! WAT als deze man representatief is voor elke instantie die over de veiligheid in Europa moeten waken, inclusief de onze, zoals ons politieapparaat en onze inlichtingendiensten? WAT wanneer zij stelselmatig de islam als risicofactor willen weg redeneren? Wie een centrale factor in een bestaand probleem NIET in overweging wil nemen, die zit er, wanneer het om het maken van de juiste analyses van een gebeurtenis gaat, ALTIJD een slag naast en die kan NOOIT slagvaardig optreden in geval van een ernstige calamiteit!

Er bestaat GEEN islam die ’ tot bekering dwingend’ geweld heeft afgezworen! Mohammed voerde die methode immers zelf in. De Jihadisten treden in zijn voetsporen. Een politicus die jihadistisch terrorisme als een pervertering van de ‘prachtige’ ideologie islam omschrijft, weet niet waarover hij of zij spreekt.

En waar zien wij ooit een islamitische gemeenschap waarin de wens bestaat om volledig op te gaan in een niet-islamitische samenleving??? Wij zullen dat niet zien gebeuren, omdat vanuit de islamitische visie “onze westerse samenleving” op een lager niveau staat. De rechtgeaarde gelovige zal zich NIET aanpassen aan ongelovigen. Wie moeten zich in zo’n geval dan aanpassen om de SCHIJN van integratie op te houden?????

De veroveraars zijn met instemming van onze EIGEN overheden binnengehaald  en zij moeten met veel “begrip” worden behandeld. Door deze strategie is het onze eigen overheid die ons naar het leven staat… En daarom zullen de autochtone burgers  ZELF voor afdoende bescherming moeten gaan zorgen. Onze elites staan niet meer voor ons klaar.

Ooit schreef Pim Fortuyn een boek dat een profetische titel draagt: “De verweesde samenleving”. Daar zitten wij nu midden in.

Door:
Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", achterlijkheid, Arabische wereld, asielwaanzin, Barbarisme, Censuur, cultuurrelativisme, Desinformatie, Dhimmitude, Elite, establishment, Eurabië, EUSSR, Geert Wilders, gezond realisme, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Links fascisme, Linkse christenen, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, oliebelangen, Overheid, Pacifisme, political correctness, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

23 reacties op EEN LEVENSGEVAARLIJKE OVERHEID

 1. A.J. de Koning zegt:

  Het had nooit beter kunnen worden gezegd, elk woord is de afschuwelijke waarheid die ons hier wordt voorgehouden, dit zou door iedereen gelezen moeten worden. En de mensen zouden in opstand moeten komen als ze nog iets zouden willen redden voor de islam ons naar de ondergang leidt.

  Geliked door 1 persoon

 2. Peter selie zegt:

  Volgens mij wil het Volk helemaal niet in een veilig land leven. Als je de recente uitslag van de verkiezing van het Deutsche Bundesland Saarland kijkt daar heeft de STASI-partei van Merkel gewonnen. Je kunt toch niet langer volhouden, dat Duitsland een veilig land is, , al is het Saarland nu niet bepaald Berlijn, Hamburg of München. Maar hopelijk lezen ze toch de vele berichten waarin hun landgenoten dienen te lijden van de verrijkers.
  Peter Selie

  Geliked door 1 persoon

  • Drs.P. zegt:

   Waarom zouden die “verkiezingen” niet swaarrrrrrr gemanipuleerd en verneukt kunnen zijn door de pishoer merkel aanhangers, net als in Nedrigland 2 weken geleden??
   Het gaat er helemaal niet om op wie men stemt, maar om wie de stemment telt!!!!

   Geliked door 2 people

  • Tom Hendrix zegt:

   @Peter Selie: 21.22. uur, op 28/3. Inderdaad Peter, “het volk”, waartoe- ik mij niet wens te laten behoren- is slechts geïnteresseerd in “voetballen”, ” In Holland staat een huis”, “Heel Holland bakt”, en dergelijke ongein. Totaal door de rode pers en omroepen gehersenspoeld; verdommen ze het zelf na te denken. En dat is in Duitsland hetzelfde als in Nederland. Als ik de Duitse zenders bekijk; zie ik veel te vaak, dezelfde domme en achterlijke programma’s als in Nederland. ” Geef het volk brood en spelen”, zeiden de Romeinse keizers (heersers)”, en ziehier anno 2017, is er geen steek verandert. De domme massa, gaat gewillig naar de slachtbank. Alleen jammer; dat wij realisten dezelfde misere gaan meemaken. En maar stemmen op; VVD,CDA,D66,GL,PvdA.

   Geliked door 3 people

   • koddebeier zegt:

    Nederland……………….Het land der Dwazen !
    Jarenlange linkse indoctrinatie en hersenspoeling door media en onderwijs eist zijn TOL !!

    Like

 3. Jan Wandelaar zegt:

  Like

 4. toetssteen zegt:

  Ze hebben het niet geweten….

  Like

 5. Guardiacivil zegt:

  Dat zelfs legers psychologen, philosofen, economen, maatschappijdeskundigen, doktoren en nog wat deskundigen een denktank vormen, naar voorbeeld van de USA in de jaren ´70-80, om alles in kaart te brengen als je dit of dat doet en hoe bevolkingsgroepen hierop reageren.
  Deze blauwdrukken zijn het uitgangspunt waarop Brussel en overheden besluitvorming nemen.
  Vanaf het moment dat misschien vanuit de Bilderberggroep een aantal zaken werd besloten om Europa en de wereld in hun macht te krijgen zijn deze blauwdrukken toe gepast.
  Deze groep achter de schermen weten dondersgoed hoe ze hele bevolkingsgroepen moeten bespelen. Ons tot slaaf maken van het groter geheel.
  Ook de bankiers die van deze groep deel uitmaken doen hun werk om zaken te manipuleren en te beïnvloeden.
  In de krant lees ik vaak de berichten van Jaap van Duijn. Afgelopen zaterdageditie van 25 maart die ik vaak koop om columns te lezen, zegt hij: Economen zijn verhalenvertellers en leugenaars.
  Ze brengen zo vaak als mogelijk met volle overtuiging hun uiteenzetting over inflatie, devaluering, rentedaling, opkopen van lucht enz.enz. dat de mensen het geloven.
  Het verhaal dat de centrale bankiers Yellen (FED) en Draghi (ECB) vertellen is dat de rente beslist heel laag moet blijven. Er is weliswaar economisch herstel, en dat wint wereldwijd aan kracht, maar we mogen het herstel niet in de kiem smoren door voortijdig de rente te verhogen. De inflatie loopt op maar dat komt vooral door de gestegen olie-prijs. We zijn nog niet aan de 2% inflatie, waarvan wij menen, anders dan economen vroeger deden, dat die zo goed is voor de economie. Dus voorzichtig met renteverhogingen!

  Het verhaal klinkt mooi en ook The Financial Times gelooft het. Maar het klopt niet.
  De rentestanden zijn nog nooit zo laag geweest.
  Bij oorlogen, crisis en depressies zaten ze dichter bij 4% dan bij 1% waar Nederland nog onder zit.
  De Amerikaanse economie heeft bijna acht jaar economisch herstel achter zich, er is bijna volledige werkgelegenheid, de inflatie is opgelopen naar 2 1/2%, maar de beleidsrente van de Fed is minder dan 1% en de reële rente is dus 1 1/2% negatief, nog nooit vertoond.
  In de jaren tachtig, toen de werkloosheid in Nederland rond 800.000 lag, was de kapitaalmarktrente 8%, de korte rente 6% en de inflatie 2%. Er was gewoon enonomisch herstel zonder idioterieën als het opkopen van honderden miljarden aan leningen door centrale banken.
  Voor zover citeerde ik Jaap van Duijn.

  Rutte zegt dus dat het ons goed gaat! Maar naar mijn mening staat de boel op springen. Ook onderdeel van die blauwdrukken en de planning van bankiers in die mysterieuze toren in Bazel waar ze om de zoveel tijd in het grootste geheim (nog geheimer dan Bilderberggroep) samenkomen.
  Ik voorspel (maar is mijn persoonlijke mening) een nog grotere crisis die alles overtreft en vergelijkbaar is met die van voor de WWll. tussen nu en 2020. Het kan niet anders. De berichten over krampachtige verhoudingen binnen de EU, de berichten van kopgroepen van Europese landen, de uitspraken van Juncker, de Brusselse wurggreep op Italië, Griekenland, de grootbanken zoals in Duitsland die gered moesten worden. De gigantische fusies die plaatsvinden, waarbij de allergrootste straks overleven.

  Wat gebeurt hier allemaal? Is die groep achter de schermen ook bewust bezig naast de migratie vanuit MO en Afrika, om het hele Europese financiële systeem op te blazen? Dit als genade klap?
  Jullie lezers mogen hierover zelf je gedachten laten gaan.
  Maar combineer eens gewoon alle feiten en gegevens die we weten. We zien hoe ze bezig zijn in Brussel en bij landelijke overheden.

  Geliked door 2 people

 6. beschouwer zegt:

  Goede analyse. Helaas is er veel van waar..

  Like

 7. Perfide Albion zegt:

  We hebben al lang een situatie bereikt die door Jean Jacques Rousseau uitgebreid is beschreven.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_wil

  De meerderheid van de Nederlanders dwaalt. We verkeren in groot gevaar. De Marxisten en de aanhangers van een zekere politieke ideologie uit de woestijn werken samen om ons te vernietigen. Er is alle reden om ons actief te gaan organiseren en te weer stellen tegen deze aanvallen.

  Geliked door 2 people

 8. Ja, helaas is dit de waarheid.

  Like

 9. N.E. Derlander zegt:

  Buma (Islamitisch Democratisch Appèl) deed gisteren in de Tweede Kamer, tijdens het bespreken van de uitslag van de verkiezingen, een echt Hirsch-Ballonnetje (destijds nog CDA) toen hij beweerde dat de heer Wilders wegliep uit de Catshuisbesprekingen in 2012. Wilders repliceerde dit met de opmerking, dat Buma bezijden de waarheid sprak………

  Like

 10. beschouwer zegt:

  Links dat is

  Lenin, Stalin, Pol Pot, Mao, Hitler (nationaal socialist).

  Links is dwang, welvaart kapot maken, cultuur kapotmaken. Links is ecofascisme. Links is satanisch. Links is vies !

  Like

 11. tippelaar zegt:

  Perfide Albion: Hoe stelt u zich het actief organiseren voor? Gaat u een ondergrondse strijdmacht oprichten? Hoe denkt u zich teweer te stellen tegen deze aanvallen? Resumerend concludeer ik dat er nog niemand is opgestaan om het voortouw te nemen voor een staatsgreep of gewapende opstand. Onze grote leiders zien het heel goed. het volk is en te dom en te schijterig om in opstand te komen. Het gros stemt braaf op de VVD met de achterlijke Rutte. Van onze PVV.leider, op wie ik ook gestemd heb, verwacht ik ook niets omdat die geen buitenparlementaire aktie wil. Van de tot op het bot laffe christen Buma en de maoïstische communist Klaver verwacht ik maar 1 ding. Grote ellende. Persoonlijk denk ik dat alleen met geweld de regering kan worden afgezet. Als dat ooit eens gebeurt rest ons maar 1 staatsvorm en dat is een dictatuur.

  Like

 12. Wachteres zegt:

  Ik ben bang dat tippelaar ook gelijk heeft. Een groot deel van de bevolking vindt het wel best.

  Niet alleen zijn ze bang en schijterig, maar ook nog onverschillig. “Boer zoekt vrouw” is veel belangrijker dan het lot van henzelf, hun kinderen en kleinkinderen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s