Politiek-correct Nederland op z’n ergst – en een familielid in de houdgreep!

Screenshot_17

(Door: Theresa Geissler)

Mijn achterneef André is een goeie vent. We hebben elkaar altijd al onuitgesproken gemógen, kan ik wel zeggen. Niet dat de banden nou ooit echt close zijn geweest: daar is weinig aanleiding toe met een leeftijdsverschil van 24 jaar, een generatieverschil van één, een verwantschap in de vijfde graad en een afstand tussen onze woonlocaties van om en nabij de 150 kilometer, maar tóch heeft het tussen ons op een bepaalde manier altijd ‘geklikt,’ ook al spraken – en spreken – we elkaar niet dagelijks. Zeker toen het eens zo aandoenlijke ventje, zowel naar jaren als naar géést, eenmaal was uitgegroeid tot een volwassen mán en we qua levensopinies aardig wat gemeen bleken te hebben, groeide er hernieuwd een zekere verstandhouding tussen ons, die sindsdien altijd is blijven bestaan. Dat ik, ondanks het leeftijds- en generatieverschil, geen “tante” van hem genoemd kon worden, maar slechts een “achternicht” droeg daar ongetwijfeld ook aan bij: Voor hem ben ik altijd zonder meer “Theresa” geweest, wat automatisch gelijkheid en vertrouwelijkheid creëerde. Dat hij zichzelf, zeker gedurende de laatste tien jaar door schade een schande wijs geworden, tevens het PVV-gedachtegoed eigen heeft gemaakt, heeft niet weinig aan die vertrouwelijkheid bijgedragen, zoals de trouwe lezers van E.J. Bron zich zullen kunnen voorstellen.

 

Maar ik zei dus: “Door schade en schande”, en dat is absoluut niet te sterk uitgedrukt. Niet dat André, nu een door het leven getekende man van achter in de dertig, ooit een naïeve, ‘idealistische’ GroenLinkser á la Jesse Klaver geweest is, Godzijdank niet, maar zo’n veertien jaar terug was hij – het zij hem van harte vergeven – nu eenmaal nog wat argelozer dan thans: Hij kon zich, voor zover ik kan nagaan, wel vinden in de argumentaties van Pim Fortuyn en was ook best geschokt door de moord op hem in 2002, al zal dát gebeuren hem misschien nog nèt niet alert genoeg gemaakt hebben vanwege het lullige feit dat de dader “slechts” een doorgedraaide Nederlandse milieufreak was gebleken in plaats van een moslim. Hoe dan ook zag hij, toen definitief de liefde of, zo U wilt, de verliefdheid op zijn pad kwam, geen bezwaar in een verbintenis met een partner van islamitische komaf:

Ze kwam uit een Bosnische moslimfamilie, dus is het begrijpelijk dat André die vergissing beging: inderdaad is er aan Bosnische moslima’s in de regel weinig of niets te bespeuren, tenminste niet qua uiterlijke verschijning. Mijn achterneef zou echter spoedig ondervinden dat het ook een niet-gehoofddoekte moslima ten strengste kan worden verboden een ‘ongelovige’ als levenspartner te aanvaarden (Nietwaar, Aboutaleb? Maar dit terzijde.)

Zijn vriendin koos aanvankelijk voor hèm en werd om die reden ‘verstoten’ door haar familie. Maar toen twee jaar later hun kind werd geboren, en dat kind een jóngen bleek te zijn, draaide die familie verrassend snel bij, dat wil zeggen: ten dele. Het kwam er op neer dat ze plotseling alleszins bereid waren het verloren/verstoten schaap weer in hun schoot op te nemen, mèt haar zoontje, maar zónder André, die ze op geen enkele manier wensten te accepteren. En wie nu denkt dat de jonge moeder die suggestie verontwaardigd van de hand wees onder het motto: Allemaal of géén van ons,  heeft het mis. Al eerder was ze, niet al te lang na de bevalling, weer aan het werk gegaan, waarbij ze de zorg voor de baby grotendeels had overgelaten aan André, die zijn onderneming aan huis had. Zonder tegenzin van zijn kant trouwens, want de jongen was – en ís – álles voor hem. Nu echter begon ze het kind steeds vaker hele dagen naar haar moeder te brengen en bleef daar voor het gemak na werktijd zelf ook, kennelijk blij dat ze de banden met haar ‘familieclan’ kon herstellen. André werd daar consequent buiten gehouden, waardoor de relatie hoe langer hoe meer scheuren begon te vertonen. De bom barstte toen de familie ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de jongen een gróóts feest bleek te hebben georganiseerd, waarop hij echter niet welkom was. Hij pikte dat niet en eiste toegang, wat resulteerde in een waar handgemeen, en waarbij zijn partner níet zijn zijde koos. Dat markeerde de definitieve breuk tussen hen en voor André betekende het om te beginnen enige dagen onderduiken in een opvanghuis, samen met zijn zoontje, dat hij in het tumult had weten mee te nemen – gelukkig maar, anders was hij het kind mogelijk op dat moment al definitief kwijt geweest.

Maar de scheiding werd in gang gezet en de rechtbank verordonneerde aanvankelijk, zéér politiek-correct, een omgangsregeling op fifty-fifty basis, daarmee consequent negérend dat de leefomgeving van André ’s ex er intussen één gebleken was van maffioso-achtige klitterigheid, waarbinnen de mánnen op de eerste plaats de dienst uitmaakten, de vróuwen zich op de eerste plaats naar die mánnen voegden en de kínderen er traditioneel onderaan de pikorde bij bungelden als ‘ouwe lappen,’ die voornamelijk gedrild dienden te worden om zich te voegen naar het geheel. Onbelangrijk, want: “ies koeltoer”, nietwaar? André bespeurde echter al spoedig tekenen aan de wand dat zijn zoon op de dagen in het huis van zijn moeders familie van tijd tot tijd werd blootgesteld aan wat in ónze samenleving simpelweg verwaarlozing en mishandeling zou worden genoemd. Tekenen aan de wand die duidelijker werden naarmate de jongen opgroeide. In een bepaalde periode werd de situatie zelfs zó slecht dat het kind uit zichzelf aangaf niet meer naar zijn moeder – lees dus: haar familie – terug te willen en daarmee automatisch niet naar school, waar hij op vastgestelde dagen immers door hèn oppgehaald zou worden, nadat zijn vader hem er ’s morgens heen had gebracht. Vanwege de pertinente weigering van de jongen hield André hem dus metterdaad enige dagen thuis, wat een eerste aanvaring met de onderwijsinspectie ten gevolge had. Dat leek aanvankelijk nog niet ongunstig uit te pakken, doordat vader èn zoon nu tenminste naar hun beweegredenen werd gevraagd en ook Bureau Jeugdzorg er niet geheel en al omheen kon dat de omstandigheden op het woonadres aan moederszijde niet direct ideaal genoemd konden worden. Het resultaat hiervan was tenminste wèl dat het zorgaandeel van de váder, in elk geval voorlopig, aanmerkelijk werd uitgebreid, echter zonder dat dit vooralsnog officieel werd bekrachtigd…..

Er dienden zich namelijk nog meer obstakels aan: André, door de jaren heen verhard en verbitterd door alle negatieve ervaringen met zijn inmiddels voormalige schoonfamilie, had zich – hoe kon het ook anders – gaandeweg zó vastgebeten in het gedachtegoed van Geert Wilders en de PVV dat hij tevens de wens koesterde er actief bij betrokken te raken. Bij gebrek aan de mogelijkheid om metterdaad líd van de PVV te worden en er zich nuttig voor te maken, had hij, als inwoner van Breda, de stad die min of meer de grens vormt tussen de gewesten (Noord) Brabant en Zeeland, aansluiting gezocht bij de patriottische beweging Brabant-Zeeland tegen Vluchtelingen (B.Z.T.V.), die ageert tegen de onophoudelijke massa-immigratie en de vestiging van steeds meer AZC’s. Welnu, zodra Jeugdzorg dáárvan lucht kreeg, was het hek al min of meer van de dam: Men had er, vanuit politiek-correct oogpunt, toch al niet toe kunnen overgaan om de moeder van de jongen, nog altijd een moslima en een immigrante, geheel te laten vallen, hoe weinig gunstig het leefmilieu dat zij haar zoon te bieden had ook genoemd kon worden. Nu echter de politiek IN-correcte achtergrond van de andere partij, de váder, aan het licht gekomen was, voelde men hier eigenlijk helemáál niet meer voor. Al werd het grotere zorgaandeel van André dan niet als zodanig opgeschort, men zette duidelijk alles op alles om hem vanaf dat moment in de gaten te houden en hem waar mogelijk te betrappen op een faux pas; in dat geval, werd hem te verstaan gegeven, zou zijn zoon in een pleeggezin worden ondergebracht…..

Men loerde op een aanleiding om hiertoe over te kunnen gaan, zoveel was wel duidelijk. Tussendoor was er tussen André en zijn ex ook alweer onenigheid ontstaan over de school van de jongen. Jeugdzorg trad ‘bemiddelend’ op door een school aan te wijzen die officieel op christelijke leest was geschoeid, maar in de praktijk voor zeker 75% werd bezocht door immigrantenkinderen, van wie een groot deel uit orthodoxe gezinnen. De school had zich aanvankelijk nog verzet tegen de toelating van een leerling met een ‘racist’ als vader, maar was nu door de kinderrechter voor het blok gezet. Er werd door Jeugdzorg een “coach” aangesteld om de jongen te begeleiden, evenwel uitsluitend op school en buiten het bereik van André: André werd vanaf het begin zelfs verboden zich binnen de school, of zelfs op of rondom het terrein op te houden, anders dan om zijn zoon iedere dag stipt op tijd te brengen en weer op te halen. Het was hem niet toegestaan om enig contact te zoeken met de leraren, met de coach of zelfs maar met de ouders, zo werd hem duidelijk gemaakt – wat automatisch inhield dat hij tevens was uitgesloten van alle denkbare activiteiten waaraan ouders normaliter hun medewerking kunnen verlenen dan wel hun belangstelling laten blijken door hun tegenwoordigheid. Daar de coach ervan op de hoogte was dat de jongen volgens de nieuwe, nog niet bekrachtigde, omgangsregeling de weekends nog steeds bij zijn moeders familie doorbracht, maakte ze er een gewoonte van elke nieuwe schoolweek te beginnen met een gesprekje over hoe dat gegaan was -gevrijwaard van de aanwezigheid van de vader. Toch probeerde ze daarnaast steevast aan het kind uitspraken te ontlokken die de vader de laatste tijd misschíen wel eens gedaan zou kúnnen hebben…..

Hoe intens krenkend deze situatie ook is, André heeft tot nu te zijn uiterste best gedaan om zich er in te schikken, doodsbenauwd als hij is voor de gevolgen als hij het niet doet. Dat zijn pogingen thans niettemin schipbreuk dreigen te lijden, is te wijten aan een reeks van voorvallen gedurende de laatste dagen; typisch voorbeeld van oorzaak en gevolg:

Het begon met een conflict tussen zijn zoon en één van de moeders op het schoolplein, een Marokkaanse, die de jongen had aangesproken op iets waarvan ze hem – onterecht – beschuldigde. Dat kun je als vader niet op je laten zitten, dus liet André hem haar aanwijzen teneinde deze zaak met haar uit te praten – overigens met als enig resultaat dat de vrouw alleen maar driftiger werd. De volgende middag bleek zij grof geschut te hebben laten aanrukken in de vorm van haar echtgenoot, die op zijn beurt als de wrekende gerechtigheid direct tegen André losging, die, hoewel innerlijk kókend, zijn uiterste best deed zich te beheersen. Dit werd echter wel héél moeilijk toen eensklaps de directeur van de school zich ermee bemoeide – men bedenke wel dat dit alles zich BUITEN het schoolhek afspeelde – die mijn achterneef er op hoge toon aan herinnerde “dat dit tegen alle afspraken in was en dat hij héél goed wist dat hij géén contact met andere ouders mocht hebben!” – waarop hij hem en zijn zoon verder liet staan en het Marokkaanse echtpaar mee naar binnen nam. “De hatelijkheid, die ik in zijn blik zag, trof mij het ergste van alles”, zoals André diezelfde avond nog mailde aan mij, de enige van de familie die bij zijn weten het PVV-gedachtengoed en het patriottisme was toegedaan.

Maar beseft U dit ten volle, beste mede-reageerders van E. J. Bron? Hatelijkheid. Haat. Dát was wat deze man ten deel viel, nadat men hem al maandenlang systematisch had genegeerd en uitgesloten, hem alle rechten had onthouden die een ouder op een school normaal gesproken hééft, louter omdat zijn overtuiging de schoolleiding en Jeugdzorg niet welgevallig is.Waarbij het ze niet eens interesseert hoe die overtuiging bij hem überhaupt gegróeid is, maar waarvan zij slechts van oordeel zijn dat het niet kán en niet mág; dat men in deze tijd uitsluitend en zonder enige bedenking de múltikul te omarmen heeft en alles wat zweemt naar opkomen voor het behoud van de eigen identiteit, het Nederlanderschap, bij voorbaat fout is en aanleiding geeft tot veroordeling en sancties…..

Vooral die sancties zijn het nu waar André voor vreest: Reeds de volgende dag bereikte hem een rapportje van de “gezinscoach” op school – trouwens niet rechtstreeks tot hem persoonlijk gericht, maar tot de “instanties” – dat zijn zoon volgens de school “van slag” was wegens het ‘incident’ en dat dit reden gaf tot ‘bezorgdheid’; men diende er toch voor te waken dat de jongen de dupe werd van een conflict tussen de vader en de schoolleiding…..blablabla. De goede verstaander begrijpt hier onmiddellijk uit dat men, zonder ook maar bij één detail van “het conflict” te willen stilstaan, de zaak zó wenst te draaien dat de váder unaniem dient te worden beschouwd als dé veroorzaker van dat conflict!

Beste vrienden van E. J. Bron, ik verzeker het jullie nogmaals: Mijn achterneef André is een goeie man. Bovendien een geestverwant van ons. Zijn zoon is een fijne knul, die dol is op zijn vader. Die twee hóren bij elkaar. Deze dagen is er een beslissend gesprek gepland met Jeugdzorg. André houdt nú al zijn hart vast. Omdat hij vader is. Omdat hij PVV´er is. Omdat hij patriot is.

Politiek-correct Nederland, goedmènschelijk Nederland op zijn ergst, en een váder – toevallig een ver familielid van mi j- in de houdgreep. Hoever kan dit land nog zinken, wáár strandt het schip, vraag ik u?!

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", Barbarisme, betutteling, Censuur, cultuurrelativisme, demoniseren, Dhimmitude, discriminatie, establishment, Eurabië, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, Linkse christenen, Linkse Kerk, Marxisme, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, Nederland, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, PVV, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

67 reacties op Politiek-correct Nederland op z’n ergst – en een familielid in de houdgreep!

 1. fransdewit zegt:

  Na het lezen van zo’n verhaal voel ik me zo machteloos, vooral omdat ik weet dat meerdere mensen hier mee te maken hebben. En we worden boos op al die gelukzoekers. Maar het potverdorie aan de klote regering en alle andere machthebbers. En leraren, politie en noem maar op die het altijd opnemen voor de slechteriken en gewoon omdat ze moeten. Zo is de NSBer ook ontstaan. Gelukkig gaan ze ook allemaal dood, er is niets aan verloren aan zulk dom volk

  Geliked door 2 people

 2. J. C. Th. Köhler zegt:

  Ik leef met je mee, Theresa. Het hele verhaal ademt een sfeer van machteloosheid tegenover de instanties die je zouden moeten helpen, in plaats van je te bestrijden.
  Je vraagt hoever kan dit land nog zinken? Volgens mij is de bodem zo ongeveer bereikt. Dat heeft één voordeel: Als je de bodem raakt, kun je alleen nog omhoog.

  GEERT WILDERS FOR PRESIDENT !

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Geliked door 1 persoon

 3. Beschouwer zegt:

  Sja weer een uiting van het neocommunisme van de fabian society.

  Like

  • Beschouwer zegt:

   Ter aanvulling: Ik bedoel dus het achterstellen van de Nederlander ten gunste van die hier steeds meer oprukkende moslimcultuur. Dit om de Nederlandse cultuur kapot te maken.

   Like

 4. tippelaar zegt:

  Het hele verhaal geeft wel aan wat wij te verwachten hebben van het linkse gespuis, aangevoerd door die politieke leiders die in het openbaar luidkeels roepen niet samen te werken met de PVV. Ik zou bijna de laffe schijthuis Buma vergeten die roept dat Wilders zijn kans gehad heeft in het verleden. Dat deze Buma zich nog een christen durft te noemen is een blamage voor het christendom. Hij is een leugenaar. Het hele verhaal toont ook aan dat de instanties zoals jeugdzorg maar ook scholen, zijn doordrenkt van het verfoeilijke linkse gedachtengoed Ik zeg dat ze bijna net zo erg zijn als moslims.

  Geliked door 1 persoon

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   “Ik zou bijna de laffe schijthuis Buma vergeten die roept dat Wilders zijn kans gehad heeft in het verleden.”

   Was het niet een jodenjongen (Jezus Christus) tweeduizend jaar geleden die zei: Niet zeven maal, maar zeven maal zeven maal zult gij vergeven.
   Sybrand van Haersma Buma, de voorman van het CHRISTEN Democratisch Appel vergeeft niet één maal. Hoe christelijk kun je zijn.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Like

 5. Bob Fleumer zegt:

  Als wij zo doorgaan strand het schip niet, het zinkt!

  Like

 6. elisah zegt:

  We hebben een grondwet in Nederland, in artikel 1 staat dat ook discriminatie op grond van politieke overtuiging verboden is.
  Maar ja, die grondwet is waarschijnlijk ineens niet meer van toepassing als het om een Nederlander gaat…

  Like

  • elisah zegt:

   Trouwens, uw neef moet alles zoveel mogelijk bijhouden, registreren en opnemen, zodat hij bewijs heeft als het nodig is.

   Geliked door 1 persoon

   • Theresa Geissler zegt:

    Dat dóet hij, elisah: Hoe dacht je, dat ik aan de finesses voor dit verhaal kwam?
    En dan weet je nog niet de helft van wat er allemaal voorgevallen is -zeker met die voormalige’schoonfamilie – maar al te veel herkenbaars kon er maar beter niet in. (André heet ook in werkelijkheid anders.)
    Maar wees ervan verzekerd, dat hij het allemaal in zijn dossier heeft!

    Like

   • elisah zegt:

    Nou, veel sterkte ermee.
    Bedenk daarbij dat ook jeugdzorg zich aan bepaalde regels hoort te houden, misschien zijn er daar wel mensen die hun boekje te buiten zijn gegaan.
    Het lijkt me ook sterk dat een basisschool het recht heeft om ouders zomaar te verbieden om te communiceren met anderen, het klinkt me iig zeer vreemd in de oren.
    Degene die hier gediscrimineerd en ongelijk behandeld wordt door de schoonfamilie en de school, is uw neef.
    Vanaf een bepaalde leeftijd mag een kind ook zelf kiezen bij wie hij het liefst wil wonen.

    Like

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   Je begrijpt het niet, Elisah. Er staat nergens in de Grondwet dat een cordon sanitaire niet is toegestaan. En in Nederland mag alles wat niet verboden is.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Like

 7. tjonge محمد هو المتحول جنسيا zegt:

  jeugdzorg is een ware maffia bende waar je ten alle tijde verre van moet blijven !

  Like

  • ruben zegt:

   Jeugdzorg is inderdaad een smerige club. Er werken daar inderdaad een aantal misdadigers en psychopaten. Ik spreek uit ervaring. Dit was 40 jaar geleden al. Er was en is oa een beleid om christelijke gezinnen uit elkaar te halen. Wij waren een keurig groot katholiek gezin, maar werden helemaal kapot gemaakt. Gevolg: alle kinderen uit huis gehaald ( met geweld). Twee zelfmoorden, verschillende kinderen voor leven verminkt, verschillende kinderen verkracht en misbruikt. En er was nog veel meer, wat ik voor mij houd. Met dank aan oa jeugdzorg en overheid. Ik was de jongste. Mijn leven is ook helemaal verpest. Helemaal de vernieling in gegaan.

   Geliked door 1 persoon

   • Tom Hendrix zegt:

    @ruben: 08.46. uur, op 12/4. Klopt. Heb ik zelf ondervonden in 1994, na de scheiding van mijn eerste echtgenote. Ongelooflijk, wat deze linkse bende- Jeugdzorg- zich permitteert. Ze kregen het daar op hun kantoor zelfs klaar, om me mijn beurs leeg te laten maken voor mijn toenmalige ex. Ik kots sindsdien van alles wat ook maar enigszins LINKS is. Daar hebben ze zelf voor gezorgd. U heeft volkomen gelijk, het is een gore LINKSE MAFFIA!

    Like

   • tinekevanschagen zegt:

    Daar zitten de grootste kindermisbruikers,maar ook dat zijn de grootste subsidieslurpers.
    Alles onder het mom dat je kinderen veilig zijn.
    En van de rechters hoef je al helemaal niets te verwachten…..het is gewoon kinderhandel!

    Like

 8. Lee zegt:

  Bah wat een rot situatie. Ik wens André alle wijsheid en veel sterkte toe. Het kan en mag nooit zo zijn dat iemand op zijn gedachtegoed wordt beoordeeld zolang hij/zij niemand kwaad doet. Daar zit de crux.

  Like

 9. Joshua zegt:

  Het haagse zooitje is één huichelachtige liegende narcisten bende , zij hebben hun mond vol over democratie en hebben zelf maling daaraan.
  Deze verrotte bende is geprogrammeerd door nog grotere imbecielen nl. de eu. want die dirigeren de robotjes in den haag.

  Like

 10. Drs.P. zegt:

  Het hele politieke systeem is erop gericht om PVV-ers (de zo gezegde racisten) kalt te stellen en de smerige import booslimratten, waar ze ook vandaan komen, weten precies op welke “knoppen” ze moeten drukken (racisme) om autochtonen te kunnen discrimineren daarbij geholpen door smerige politiek-correcte nsb-NL-ers.!!
  Zie ook ondertstaande:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/27981703/__Paasviering_afgezwakt__.html

  Like

 11. Alex Delarge zegt:

  Hoe kan hij nou een Bosnische muSSlima hebben ontmoet? De oorlog in Bosnie is toch echt al ruim 21 jaar geleden afgelopen.

  Like

 12. bedonderde burger nr 16.000.001 zegt:

  Het schip is al lange tijd geleden aangemeerd in het vierde rijk, het zal nog tientallen jaren duren voordat de zwijgende meerderheid daar achter komt, helaas. Welkom in WO3.

  Like

 13. Tom Hendrix zegt:

  Wat heb ik te doen met André, Theresa. Wat is door de linkse kliek, en de politiek-correcte partijen; van Nederland geworden? Nederland lijkt nu op een ” Absurdistan”. En wat een NSB mentaliteit van die schooldirecteur! Hier weer het bewijs; dat links/de PvdA en consorten; vanaf 1968, het hele Onderwijsveld verlinkst heeft. Maar ook de hele ambtenarij. Al zou rechts een meerderheid halen bij verkiezingen; zitten we nog met links gehersenspoelde ambtenaren te kijken. Bah, wat een land hebben we gekregen. Zum kotzen!

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Tom, ik kreeg gisteravond nog een mail van André:
   Zijn zoon was jarig.
   Op de dag-zèlf is hij ’s avonds met de jongen ergens gaan eten.
   In het restaurant was er een tafel voor gedekt.
   Mooi versierd, nog speciaal met een verjaardagstaart en een cadeau.
   De jongen zei na afloop: “Dit is de mooiste verjaardag van mijn leven”
   Zij, met zijn TWEEËN, begrijp je….?
   Toen ik dat las, huilde ík, kan ik je wel zeggen.

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Theresa Geissler: 14.31. uur. Wat ben ik in ieder geval blij, dat André in ieder geval, de verjaardag met zijn zoontje kon vieren. En ja Theresa, het is ook om te huilen, deze hele gang van zaken. Veel sterkte voor André, de zoon en voor jou.

    Like

 14. Wat een droevig verhaal Theresa. Je staat zo machteloos, maar vanbinnen kookt van de onrechtvaardigheid.

  Like

 15. BertG. zegt:

  En weer is het gristen tuig wat zich aanpast.
  Immers kunnen ze er niks aan doen dat ze mossels zijn, zij zijn ook maar slachtoffer van hun eigen geloof, las ik hier laatst nog van zo’n gek refo vrouwtje.
  Dus dan passen wij ons wel een beetje aan, misschien vinden ze ons dan wel aardig.

  Paasvieringen op protestantse en rooms-katholieke basisscholen in Den Haag worden afgezwakt om ouders van islamitische leerlingen tegemoet te komen.
  Als kinderen van het thuisfront niet mogen rondlopen met een christelijk kruis, worden soms de bovenkant van paasstokken afgebroken.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/27981703/__Paasviering_afgezwakt__.html

  Like

  • Tistochwat zegt:

   @ BertG. 12 april 2017 om 10:04

   (…) En weer is het gristen tuig wat zich aanpast. (…)

   Een ‘christen’ die zich aanpast aan de mohammedaan en die zelfs voor hem kruipt, is geen christen, maar een verraderlijke duivelsknecht!!!
   Echte christenen kotsen van de islam en bestrijden die smeerlapperij!

   Geliked door 3 people

 16. Japio zegt:

  En als André een moslim was geweest en z’n ex een Hollandse?

  Like

  • fleckie zegt:

   Dan zou madame gedwongen zijn om moslima te worden:in het andere geval hij moet moslim worden, zo niet, dan gebeurt bovenvermelde ? : moslems zijn verplicht tenminste ..eenmaal..in hun leven iemand te bekeren tot de ISLAM….

   Like

 17. Van dit verhaal sta ik niet te kijken ik heb dit wel eerder mee gemaakt zij het in een andere vorm.
  In 1978 hebben mijn vrouw en ik een weggelopen Turks meisje opgevangen.
  Een van de eerste in Nederland ze heeft jaren bij ons gewoond als een soort pleegdochter.
  Wel lange tijd kontact gehad met allerlei instanties, vreemdelingen politie, kinderbescherming, maatschappelijk werk en ook natuurlijk de moslim familie met aanhang er ligt nog een heel dossier op zolder.
  Maar na alles wat heeft plaatsgevonden trouwde ze ineens een neef, een schijn huwelijk, scheidde toen de neef zijn verblijfsvergunning kreeg.
  Meteen daarna trouwde ze met een tweede neef, zelfde verhaal wij zijn er toe maar mee gestopt
  Conclusie, het gaat gewoon niet vergeet het samengaan maar , olie en water kun je niet mengen na een tijdje heb je weer water en olie, en de olie (islam) drijft altijd weer boven.

  Like

 18. BertG. zegt:

  ‘Stop de zelfislamisering van scholen’.
  Dat is de boodschap van de PVV woensdagochtend aan de ministers van Onderwijs en Sociale Zaken Jet Bussenmaker en Lodewijk Asscher.
  Bij het lezen van de ochtendcourant stuitten Harm Beertema, Machiel de Graaf en Geert Wilders op het bericht in het AD dat Haagse christelijke basisscholen de paasviering afzwakken om ouders van islamitische leerlingen te behagen.
  Zo worden christelijke symbolen verwijderd en wordt er tijdens het paasontbijt ook over de koran gesproken.
  http://politiek.tpo.nl/2017/04/12/pvv-hekelt-zelfislamisering-christelijke-scholen-den-haag/

  Like

 19. Tistochwat zegt:

  Zo zie je maar weer dat die mohammedaanse wijven net zo min deugen als mohammedaanse dekhengsten.
  En de Nederlandse landverrader kiest liever partij voor allahu-akbar-koppensnellers dan voor een PVV’er met de beste bedoelingen.

  Wát een enorm onrecht!

  Mijn haatgevoelens zijn nóg meer aangewakkerd. NIET door de PVV, maar door ‘mijn’ verraderlijke ‘landgenoten’.

  Like

 20. Bas zegt:

  Reële en faire oplossingen zijn ver weg. Dit land, dit juridisch systeem, deze maatschappij vorm, is kennelijk al te ver weggezakt in het EU moeras.

  Like

 21. ed zegt:

  Zelfde gedrag als de sprookjesboek volgers vertonen kop in het zand en de rest is gek.2017 nu INTERNET enz moeten ze nog aan wennen,wat vandaag nieuws is was gisteren al bekend,dan maar dom houden he.verhaaltjes vertellen steeds lastiger en word alleen maar moeilijker.

  Like

 22. BertG. zegt:

  Ik heb er weer 1 gevonden voor de liefhebbers van petities.

  Petitie tegen het ‘bidden’ van schoolkinderen in de moskee.
  http://klapuitdeschool.nl/

  Geliked door 1 persoon

  • leefbarbaar zegt:

   Ik moet niks hebben van petities, maar deze heb ik getekend.

   Like

  • Zijn dit visprogramma’s van de Nederlandse Homeland of CIA? Ze vragen je voor een simpele petitie het hemd van je reet. Maar het kan van mijn kant ook overgevoeligheid zijn omdat ik allergies ben voor alle Christenen, Gristenen, Roojen en Mohametten, zeg maar iedereen met een Blijde Boodschap die ze aanrijken met een brandstapel, een rode roos of een onthoofding als je ‘m niet aanpakt..

   Alleen van de katholieken begin ik nog net niet te wenen vanwege opoe die vriendin was met de Heilige Maagd, de enige maagd die ik overigens ooit gerespecteerd heb. Niet opoe maar die maagd dus, die heilige. Ja, opoe heb ik ook altijd gerespecteerd maar niet als maagd. Goddomme wat is dat moeilijk om iets duidelijk te maken zonder dat iemand er weer iets van zou kunnen denken.

   Geliked door 3 people

 23. Astrid zegt:

  Wat een nachtmerrie voor die man en zijn kind.
  De hardste beroepsschreeuwers, moslims, krijgen almaar hun zin en voor enige redelijkheid is al lang geen plaats meer in dit verrotte land, in dit verrotte Europa, want het gebeurt overal, ook op de werkplek. Ik spreek uit ervaring. Moslims die de werkplekken overnemen en laffe afdelingsbazen die het kennelijk wel best vinden. Waarom laten we ons toch zo gijzelen door al die gestoorde lieden? Waarom zouden we al die achterlijke pislims überhaupt nog serieus moeten nemen? Het zijn geestelijke degeneraten. Alleen maar omdat het tuig zoals een Soros en de zijnen een heel gruwelijk plan hebben, dat uitgevoerd dient te worden? En omdat er genoeg graaiers en andere egoïsten op deze planeet rondlopen, die hun ziel wel aan de duivel willen verkopen, voor geld en macht. En nog steeds zijn er mensen die dit alles niet doorhebben. De enige troost is dat ze straks na hun dood geen enkele macht meer hebben en afdalen naar de allerlaagste etherische sferen.

  Sterkte voor je familie, Theresa.

  Geliked door 1 persoon

 24. Doornroosje zegt:

  Het is om razend van te worden deze toestand. Ik wens uw achterneef alle sterkte en wijsheid toe.

  Like

 25. BertG. zegt:

  Een kennis van mij heeft 2 zoons die beide met een mossel vrouwtje getrouwd zijn.
  Uiteraard zijn ze alle 2 mossel geworden, anders ging het feest niet door.
  De man is er geestelijk helemaal aan onder door gegaan dat zijn zoons ingelijfd zijn.
  Nu verdedigd hij het zelf, anders hoeft hij niet meer langs te komen.

  Had je neef nou werkelijk verwacht dat het dit maal wel goed zou gaan.
  Een mossel blijft een mossel en zal altijd kiezen voor andere mossels.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Geen flauw idee: Ook toen was hij al een jonge volwassene van vier- vijfentwintig of zo, en we spraken elkaar niet dagelijks, zachtjes uitgedrukt.
   En wat ik al liet vallen: Fortuyn was dan wel vermoord, maar van Gogh -door een móslim- nog net níet.
   Hij is inmiddels wijzer, zoveel is zeker!

   Like

  • Tistochwat zegt:

   @ BertG. 12 april 2017 om 14:08

   Een ‘mossel’ mengt nu eenmaal niet met een normaal mens.
   Je kunt een paradijsvogel ook niet kruisen met een rioolrat.

   Geliked door 3 people

 26. Een aangrijpend verhaal. Theresa, hou je ons op de hoogte van het verdere verloop?
  Helaas is het noodzakelijk om je politieke voorkeur geheim te houden. Ons land heeft inmiddels alle kenmerken van een dictatuur.
  Tot slot hierbij mijn tip voor verliefde mensen: “Kijk naar de ouders.” Liefde maakt blind, zegt men, het is begrijpelijk dat je in je verliefdheid de dingen niet altijd ziet zoals ze zijn. Kijk dan naar de ouders van je geliefde. Kun je daarmee door één deur? De ouders zie je eerder zoals ze echt zijn en zij zijn uit hetzelfde hout gesneden. Als je goed kunt opschieten met de ouders, volg dan je gevoel. Als je niet met hen kunt opschieten, wees dat op je hoede!

  Like

 27. Ik wens hem en z’n zoontje alle goeds toe en voor geval een rechter het kind nog niet aan de moeder heeft toegewezen dan zal dat in geval van een beschadigd geworden voorhuidje zeker gaan gebeuren. Want dan is het duidelijk dat het kind van het geloof van mama is omdat pappa van de PVV of nog erger van de christelijke kant is. Het wordt ingewikkelder als pappa ook een stukje mist. Maar dan kan ie altijd nog zeggen dat ie Jood is geworden. Ik hoop dat je mijn reactie niet al te grof vindt maar ik dacht dat dit moest kunnen omdat er hier vrij en zonder schroom over de persoonlijke dingen uit de familie wordt verteld en iedereen waarschijnlijk over deze opties heeft gepiekerd.

  Geliked door 1 persoon

 28. Anny .Creemers zegt:

  Hier word je niet goed van ,leef mee met de vader die in zo,n situatie.,terecht is gekomen dat heeft hij ook niet kinnen dromen ,hoop dat het nog goed komt ,nooit de moed opgeven ,sterkte ermee !

  Like

 29. Jaap zegt:

  Wat een zieke geesten hier.
  Ik ben er nog trots op politiek correct te durven zijn!
  Ik praat geen misdaad of overtreding van een allochtoon / moslim goed.
  Maar die zelfgenoegzaamheid de bewust politiek incorrecten is stuitend.
  Onze rechtsstaat wordt gewoon ten gronde gericht.
  Vandaag zijn het de Marokkanen en andere Moslims, die jullie als vuil wegzetten.
  Morgen ben ik het als homo….
  Overmorgen zijn het weer de Joden…
  Pas maar op!

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   BULLSHIT!! Wij hebben hier helemaal NIETS tegen Joden en homo´s. Wij gooien geen homo´s geblinddoekt omgekeerd van flatgebouwen af of hangen ze geblinddoekt op aan bouwkranen. Naïeveling! Politiek correct zorgt er juist voor dat de “rechtsstaat” te gronde wordt gericht. Sukkel.

   Geliked door 3 people

  • Wachteres zegt:

   “Ik praat geen misdaad of overtreding van een allochtoon / moslim goed”.

   Nee? Owee als wij terecht kritiek op de islam hebben, dan wordt er door politiekcorrect onmiddellijk met de nazi-knuppel gezwaaid .

   Het moet niet gekker worden: de islam heeft overduidelijk haat tegen Joden en tegen homo’s en daar zouden wij niets van mogen zeggen?

   De maffe politiekcorrecten draaien het zelfs zo, dat wij degenen zijn die Joden en homo’s haten en NIET de moslims. heeft u al openlijk kritiek gehad op het feit dat Joden uit de eu moeten vluchten en homo’s bang zijn om hand in ahnd te lopen?

   Over de Joden en homohaat uit de moslim richting hoor ik jullie namelijk niet, Jaap.

   En jullie zullen daar ook nooit schande over spreken, want zoiets doet politiekcorrect niet.

   Zijn jullie doodsbenauwd voor de islam? Dat begrijp iik wel hoor, want u als homo zult als een van de eersten hangen, als de islam het hier voor het zeggen krijgt. Kom daar dan openlijk voor uit! Wees eens flink en reageer jullie angst niet af op critici van de islam.

   Geliked door 1 persoon

  • Harry zegt:

   Kortsluiting in je bovenkamer , Jaap ?

   Zieke geesten zijn dus mensen die hun eigen land veilig en leefbaar willen houden ?
   Jij bent er trots op politiek correct te zijn ? Ben je dan ook trots op jezelf dat je
   medeplichtig bent aan het feit dat ons hele land financieel uitgehold wordt door die islamitische en zwart/luie instroom ?
   Onze rechtsstaat wordt ten gronde gericht door degenen die onze veiligheid en welvaart willen behouden ?
   En niet door de moslims cs ?

   Ooit gehoord dat een PVV-er , LPF-er of iemand van het identitair verzet homo’s van zeven hoog van de flat afdonderen ?
   Nee he ?
   Dat doen wel die gekken die jij in bescherming meent te moeten nemen .
   Zal het nog een keer duidelijk spellen voor je , want er zit ergens een blokkade : MOSLIMS GOOIEN HOMO’S VAN DE FLAT ! JOU DUS OOK BINNENKORT !
   Die stakkers die zich altijd miskend , onderdrukt , tekort gedaan en beledigd voelen , je weet wel , die koppensnijders .

   Dat homoseksualiteit een beetje een vreemde afwijking is van de natuur is bekend .
   Daar kunnen wij best mee leven zolang het ons niet opgedrongen wordt .
   Maar dat het de hersenen zo erg aantast dat je alles precies verkeerd ziet , tjonge , dan is dat mankement toch eindeloos veel groter dan ik tot nog toe gedacht had .

   Enne , die zelfgenoegzaamheid van ons valt in het niet bij de arrogantie van die kut-moslims , hoor !

   Geliked door 1 persoon

  • Theresa Geissler zegt:

   Don’t blame the messenger: U komt alleen maar tot deze krankzinnige conclusie doordat U categorisch wéigert, in te zien wíe er voor u, als homo, de werkelijke bedreiging vormen.
   Op den duur heeft U alleen Uzelf daarmee: Als het op een gegeven moment te laat is, kunnen WIJ niets meer voor U doen.
   Maar beweer dan niet, dat we U niet bijtijds gewaarschuwd hebben!

   Geliked door 1 persoon

  • Edjan zegt:

   Jaap 31 mei 2017 om 01:21
   Politieke correctheid is als een schimmelinfectie die jouw brein heeft overgenomen. Het scheidt een halucinageen stofje af wat jou doet geloven dat jij de goeie bent en dat iedereen die er anders over denkt, slecht is.

   Intussen worden wij met spoed geïslamiseerd. Rond 2060 zijn zij in de meerderheid. En je bent toch niet zo ver heen dat je gelooft dat ZIJ politiek correct zijn? Als je echt homo bent, ben JIJ degene die moet oppassen. Voor je mohammedaanse “vrienden”, niet voor ons.

   Doe een keer je ogen open en tel de hoofddoekjes op straat.

   Geliked door 1 persoon

  • Tistochwat zegt:

   @ Jaap 31 mei 2017 om 01:21

   Uit welk gesticht ben jij ontsnapt? Je zwetst als een ingeblikte moeraskikker en zit ons hier ongefundeerd af te branden en de les te lezen, terwijl lieden zoals JIJ er juist de oorzaak van zijn dat WIJ naar de donder gaan, domoor!
   Voor mij mag je gerust homo zijn – als je dat tenminste echt bent – maar gedraag je dan in ieder geval niet als een achterlijke anuspiloot!

   Geliked door 1 persoon

  • BertG. zegt:

   Jaap, ik stel voor dat je als politiek correcte homo eens een wandeling moet gaan maken, hand in hand, met je vriend door 020-gaza.
   Bij voorkeur in de avond uren. Zou toch geen probleem moeten zijn.

   Ben benieuwd of je na afloop dan nog zo politiek correct bent.

   Geliked door 2 people

  • Aegolius cs zegt:

   Voor mij van Jaap (Duitsland?) een onbegrijpelijke reactie. Een emotionele uitglijder?
   Jaap, verduidelijk, AUB.

   Like

 30. Pingback: Het valse verweer van een islamitische ex! – met een kind als inzet | E.J. Bron

 31. dutchdl zegt:

  Dat dit mogelijk is in Nederland is een bewijs dat de islam er heel ver is doorgedrongen in ons klein landje!!

  Like

 32. Dit land gaat steeds verder de afgrond in, en pinokkio Rutte en zijn moslim knuffelende consorten zijn daar de daders van.
  Voor het tribunaal dat tuig en WILDERS FOR PRESIDENT!!!

  Like

 33. Liz zegt:

  Dit is te erg voor woorden. Het kind gaf al aan zich niet gelukkig te voelen met de leefwijze en wonen bij het gezin van de moeder. Het is niet goed politieke overtuigingen bij de opvoeding te betrekken, maar geloofsovertuiging ook niet. Hij heeft toch geprobeerd zich schikkelijk op te stellen? Ik stem ook geen PVV of Fvd, maar als vader toont liefdevolle zorg en bescherming. Die nu moet vechten tegen allerlei instanties, moeder en Islamistisch onrecht! Dit wekt bij ieder meer weerzin op tegen de Islam, wat jammer is voor de goede moslim. School ging buiten de regels om en volgde de mening van een andere ouder. Zeer beschamend, onbekwaam en zeker niet rechtvaardig!!

  Like

 34. An zegt:

  Jullie hebben nu het verhaal naar buiten gebracht.
  Het is net of we in een dictatoriaal land leven.
  Dat we niet meer voor ons standpunt uit mogen komen.
  Dit is geen vrijheid van mening meer.
  Dit chantage.
  Ik snap de instanties niet dat ze hier in mee gaan.
  Dit is ook nog eens geestelijke kindermishandeling.
  Ik hoop dat het goed afloopt.
  Petje af voor André.
  De aanhouder wint.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s