Volledige toespraak van Viktor Orbán tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement op 26-04-2017

Screenshot_8

Viktor Orbán tijdens zijn toespraak in het Europees Parlement.

(Vertaling: E.J. Bron)

Zeer geëerde meneer de voorzitter! Zeer geëerde meneer de vicevoorzitter van de Europese Commissie! Dames en heren afgevaardigden!

In het Europees Parlement vindt opnieuw een debat over Hongarije plaats. Ik ben naar u toegekomen in Brussel om aan dit debat deel te nemen. In de bijna 30 jaar dat ik parlementariër was, heb ik het debat en het op elkaar botsen van verschillende meningen altijd zeer gewaardeerd. Democratie berust altijd op argumenten en ook de Europese Unie berust op deze morele basis. Ik ben ervan overtuigd dat men altijd betere beslissingen neemt wanneer er aan de besluitvorming een debat en geen eenzijdige verklaringen ten grondslag liggen. Door mijn deelname wil ik er graag toe bijdragen dat u een gefundeerde beslissing neemt als Hongarije op de agenda staat.

Ik herinner me nog de besluiten van het voorgaande parlement over Hongarije, die de toets van de waarheid niet konden doorstaan. Denkt u alleen maar aan het spectaculaire en voor alle partijen pijnlijke mislukken van het Tavares-rapport. U dient te weten dat wij Hongaren de strijd nooit opgeven, en ik appelleer ook vandaag in dit debat aan het gezonde mensenverstand. Het debat wordt deels met u, deels met een Amerikaanse financiële speculant gevoerd. Ik weet dat de kracht, de grootte en het gewicht van Hongarije veel kleiner is dan die van u, en ook kleiner dan die van George Soros, de Amerikaanse financiële speculant, die Hongarije aanvalt, en door zijn financiële speculaties weliswaar het leven van miljoenen Europeanen verwoest heeft, en in Hongarije wegens speculatie werd bestraft, en ook een verklaard vijand van de euro is, hier echter zo hoog staat aangeschreven dat hij door de hoogste leiders van de Europese Unie ontvangen wordt. Dit is echter niet voldoende reden om ons op grond van onwaarheden te veroordelen, want gerechtigheid mag nooit afhangen van de grootte van een land.

Geacht huis!

Ik ben hier naartoe gekomen om mijn land in het debat te verdedigen. Het is voor mij echter ook belangrijk om over successen te berichten. In 2008 zijn wij vanuit dezelfde uitgangspositie gestart als Griekenland. De toenmalige regering van Hongarije heeft als eerste bij het Internationaal Monetair Fonds en bij u, de Europese Unie, een krediet aangevraagd. Inmiddels hebben wij dit geld voortijdig en volledig terugbetaald. Sindsdien hebben wij meerdere honderdduizend arbeidsplaatsen gecreëerd. Hongarije is op weg naar het laagste werkloosheidscijfer in de EU. Dit bedraagt op dit moment 4%. We hebben de op arbeid gebaseerde samenleving gecreëerd. In plaats van subsidies te betalen, creëren wij werk voor iedereen die wil werken. Ons doel is volledige werkgelegenheid. Ons begrotingstekort voldoet al jarenlang aan de door u geëiste kerncijfers en bedroeg onlangs –1,8%. Onze staatsschulden dalen, onze economische groei blijft dit jaar stabiel met ongeveer 4%. We moeten nog veel problemen oplossen, waar we kunnen ook trots zijn op enkele dingen. Ik ben ervan overtuigd dat het succes van Hongarije tegelijk een succes van Europa is, en de EU heeft successen nodig. Het zou dom zijn als deze feiten vandaag vanwege ideologische verschillen niet genoeg aandacht zouden krijgen.

Zeer geëerd Europees Parlement!

Volgens mij zijn er meerdere dingen die u zouden kunnen interesseren. Het gerucht doet de ronde dat de Hongaarse regering de privé-universiteit van de Amerikaanse financiële speculant George Soros in Boedapest bij wet gesloten heeft. De rector van deze universiteit schreef aan de docenten en studenten het volgende, ik citeer: “Ik wil graag benadrukken dat het bestaan van de Central European University niet in gevaar is, de universiteit zal onder alle omstandigheden haar werk blijven uitoefenen.”

Zeer geëerde Commissie! Zeer geëerd parlement!

Deze beschuldiging is dus ongegrond. Ze berust niet op feiten. De situatie is absurd. Het is net alsof men iemand van moord zou beschuldigingen en veroordelen, hoewel het slachtoffer van de vermeende misdaad leeft en heel gezond is, en zelfs zelf naar de veroordeelde wijst en moordenaar roept. De waarheid is echter dat de door het Hongaarse parlement aangenomen, beperkte wetswijziging 28 in Hongarije werkzame buitenlandse universiteiten betreft. Ze dient slechts de desbetreffende, geldige regelingen uniform te maken, mogelijkheden voor speculatie en misbruik in te dammen, te zorgen voor transparantie en in vergelijking met Europese universiteiten tot nu toe bestaande privileges af te schaffen.

U bent hier voor Europese wetgeving verantwoordelijk. Als Hongaars minister-president en als regeringschef van een EU-lidstaat is het mijn plicht om te garanderen dat de universiteiten in Europa en Hongarije niet benadeeld worden tegenover hun concurrenten van buiten de EU. Om het even hoe machtig en hoe rijk hun eigenaar is.

Zeer geëerd parlement!

Het andere agendapunt is de nationale consultatie, die op dit moment door mijn regering wordt uitgevoerd. Ik kan u informeren dat het in Hongarije in het laatste decennium de gewoonte is geworden om de burgers van het land regelmatig te raadplegen. Deze methode wil ik u ook graag op het hart leggen. Bij de lopende consultatie wil de Hongaarse regering de mensen erover raadplegen welk standpunt zij in Brussel betreffende concrete kwesties moet vertegenwoordigen.

Zeer geëerde dames en heren afgevaardigden!

Ik wil hier graag heel duidelijk zeggen dat de betrokkenheid van Hongarije en van de Hongaarse regering met het oog op de Europese Unie buiten kijf staat. De politiek in Hongarije steunt de afgelopen dertig jaar op deze basis. Daarom heb ik ook de onlangs aangenomen Verklaring van Rome mede ondertekend, waarmee ik het volledig eens ben, net zoals met het onlangs in Malta aangenomen programma van onze partijfamilie, de Europese Volkspartij. Tegelijkertijd zijn wij, zeer geëerde meneer de voorzitter, zeer geëerde meneer de vicevoorzitter, in veel opzichten ontevreden met de Europese Unie. Wij uiten kritiek, omdat wij de fouten willen corrigeren en de Europese Unie willen hervormen. We zijn ervan overtuigd dat we het vertrouwen van de burgers in de instellingen van de Europese Unie alleen maar terug kunnen winnen als we er alles aan doen om de oorzaken van het slechte en weinig efficiënte werk uit de weg te ruimen. Voor een therapie heeft men een duidelijke diagnose nodig, de problemen moeten duidelijk benoemd worden. Ik persoonlijk, maar ook de Hongaren over het algemeen, spreken graag duidelijke taal. We kiezen onze woorden helder en duidelijk, zodat iedereen ze kan begrijpen. Ook, wanneer we weten dat dit niet iedereen bevalt. We zijn geïrriteerd door het politieke taalgebruik dat zich in de openbare discussie in Europa verbreid heeft, en dat niet in staat is de dingen helder bij de naam te noemen. Ik denk niet dat het juist is om in alle 28 lidstaten van de Europese Unie hetzelfde temperament en dezelfde discussiecultuur te verwachten. Daarom vind ik de Europese cultuur opwindend, en daarom bevalt zij mij persoonlijk. Wanneer u uw vooroordelen tegenover ons afbouwt, zult u een verfrissende, innovatieve en creatieve politieke denkwijze ontdekken. Dit geldt ook voor de consultatie.

Ik ben ervan overtuigd dat Hongarije zijn successen juist aan deze denkwijze te danken heeft. De fundamentele instelling van de Hongaarse regering in veel vragen, die in de vragenlijst van de nationale consultatie gesteld worden, druisen – dat dient heel duidelijk gezegd te worden – in tegen de bedoelingen van de Europese Commissie. Wij vertegenwoordigen heel duidelijk het standpunt dat wij geen verplichtende vestiging van migranten in ons land willen, omdat die volgens ons niet verenigbaar is met de oprichtingsverdragen van de Europese Unie. Met wie ze willen samenleven, zouden de burgers van Hongarije zelf moeten kunnen beslissen. Het is belangrijke informatie dat George Soros en zijn NGO´s jaarlijks een miljoen migranten de EU binnen willen brengen. Dit programma heeft hij persoonlijk openlijk aangekondigd, en hij heeft daartoe ook een lening aangeboden. Daarover hebt u vast en zeker ook gelezen. Dit voorstel wijzen wij af. We willen ook niet het recht kwijtraken om de heffingen van de publieke verzorgers, evenals de woon nevenkosten in nationale bevoegdheid zelf te mogen vaststellen, want wij vrezen dat dit tot een grotere belasting van de bevolking en opnieuw tot enorme prijsstijgingen zou leiden. Daar hebben de gezinnen in Hongarije al genoeg onder geleden. En we willen ook het op dit moment in nationale competentie verankerde recht van de belastingbepaling niet aan de EU afstaan, omdat dit volgens ons onze concurrentiepositie zou verslechteren. Wij begrijpen ook niet dat in het jaarrapport van de Europese Commissie iedere keer ons programma voor openbare werken bekritiseerd wordt, dat een belangrijk bestanddeel van een uitgesproken op arbeid gebaseerde en niet op sociale uitkeringen steunende samenleving is. Dat zijn de twistpunten van het huidige debat, waarin wij geen veranderingen willen. Wij willen geen herverdeling van de nationale en Europese competenties in deze aangelegenheden, wij komen dus op voor het behoud van de gezamenlijk opgerichte status quo. Vandaar ook de naam “Laten we Brussel stoppen!”. Dat is toch geen misdaad! Gezamenlijk hebben wij de geldende, door ons verdedigde regelingen aangenomen. De regelingen, die wij alleen maar willen verdedigen, behoren ook tot de gezamenlijke Europese verworvenheden. Daarom kan men het Hongaarse standpunt en de Hongaarse consultatie niet Europa-vijandig noemen. Ook staat het vast, en dat wil ik helemaal niet betwisten, dat onze visie van Europa voorziet in een sterk Europa van sterke lidstaten. In zo´n Europa dragen de lidstaten zelf de verantwoordelijkheid, en wentelen deze niet op anderen af. Zij zijn verantwoordelijk voor de staatsschulden, de staatsbegroting en de grensbewaking.

Zeer geëerde afgevaardigden!

Wij willen hier graag door debatten, door argumenten en door instrumenten van overtuiging bijdragen aan het komen tot een beslissing. Ik stel voor: wie het standpunt van ons land niet bevalt, moet met argumenten komen, en we zouden onze conflicten moeten beslechten. U zou ons echter niet moeten veroordelen, alleen omdat Hongarije zijn eigen, zelfstandige standpunt vertegenwoordigt.

Zeer geëerd huis!

Het derde punt betreft de regeling over NGO´s. Het onlangs bediscussieerde ontwerp, ik bedoel het in Hongarije bediscussieerde ontwerp, volgt het Amerikaanse model. In veel landen van de EU en, voor zover ik weet, ook hier in het parlement, wordt op grond van het Pieper-rapport over de complexe vraag gediscussieerd hoe men het werk van de kapitaalkrachtige externe buitenlandse lobby´s, die graag invloed willen uitoefenen op de democratische besluitvorming, transparanter zou kunnen maken. De Hongaarse wet is gebaseerd op het principe van transparantie. Wij willen niets anders, wij willen met het oog op de NGO´s alleen weten welke financiën en welke belangen er achter hen zitten. Daardoor wordt het in de grondwet verankerde recht niet beperkt om de eigen stem te laten horen, de eigen belangen te vertegenwoordigen en zich vrij te organiseren.

Zeer geëerde afgevaardigden!

Ik wil hier ook graag vastleggen dat het gedrag van de Hongaarse regering tot nu toe geen afdwaling bevatte, ze is wat betreft haar gedrag altijd consequent gebleven. We willen ons houden aan de spelregels in de club, en we hebben ons ook altijd aan ze gehouden. Wat mij betreft is het duidelijk dat er aan het lidmaatschap in de Europese Unie niet alleen rechten, maar ook plichten verbonden zijn. Wij streefden ernaar om conflicten in de afgelopen jaren door middel van dialoog en gesprek bij te leggen. Ik ben dat ook blij te mogen verkondigen dat het ons op deze wijze gelukt is om wat betreft gecompliceerde geschilpunten zoals de mediawet, de nieuwe Hongaarse grondwet, de hervorming van justitie of de uitbreiding van de kernenergie te komen tot een eensgezinde oplossing. Dit zijn kwesties die met succes ad acta gelegd konden worden. Ik wil de heer de vicevoorzitter verzekeren dat wij hier ook naar streven in de te behandelen kwesties.

Hoog huis!

Hongarije is een trots land. De Hongaren beschouwden zichzelf altijd al als een natie die in Europa een belangrijke rol speelt en die zich verplicht heeft tot de christelijke waarden van Europa. Ze wilden altijd meepraten bij beslissingen die hen aangaan. Mijn regering zet zich er voor in om de betrokkenheid van Hongarije voor de Europese Unie sterker te maken. En ons werk is succesvol. Onder de lidstaten vindt de EU juist in Hongarije de meeste instemming, namelijk meer dan 70%. Daar zijn wij trots op. Gelooft u mij, de mensen zijn alleen maar voorstander van de Europese Unie als zij gebaseerd is op eerlijke en open debatten, en in staat is om af en toe een bepaalde hervormingsbehoefte toe te geven.

Zeer geëerde meneer de voorzitter!

Wij hebben u altijd al met respect bejegend. Als het om Hongarije gaat, wees alstublieft kritisch tegenover de vooroordelen en sta op de waarheid. En ik verzoek u altijd met één maat te meten. Alleen zo zijn we het allemaal waardig de naam van Europa te voeren.

Dank u voor uw aandacht!

Bron:
www.miniszterelnok.hu

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Brussel, democratie, demoniseren, EU-critici, Europees Parlement, Europese Commissie, EUSSR, Frans Timmermans, gezond realisme, Hongarije, Hypocrisie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Links fascisme, Linkse christenen, Linkse Kerk, Marxisme, meningsdictatuur, nieuw fascisme, political correctness, Rotzakken, Socialisten, soevereiniteit, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfbeschikking. Bookmark de permalink .

13 reacties op Volledige toespraak van Viktor Orbán tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement op 26-04-2017

 1. koddebeier zegt:

  Viktor Orbán behandeld dat EU krapuul nog veel te netjes !!

  Geliked door 1 persoon

 2. Nemesis zegt:

  Heer Bron, dank voor de vertaling en het plaatsen van deze belangrijke toespraak. De toespraak van de heer Orbán was uitmuntend, grote klasse.

  Geliked door 2 people

 3. Tom Hendrix zegt:

  Heel netjes, en zeer deskundig betoog van de heer Orbán. Echter ik blijf van mening, dat men nooit aan de EU als zodanig had moeten beginnen, tevens ook niet met de Euro. Ik ben en blijf van mening; dat samenwerking op het gebied van de handel, in EEG verband zich meer dan bewezen had. Men had nooit in Maastricht dit Verdrag moeten tekenen. De EUSSR/EU, is namelijk net de blauwdruk, van hetgeen de Nazi’s voor ogen hadden met hun ” Derde Rijk”. Zoveel verschillende landen, met zoveel verschil in landsaard en karakter dwingen in een keurslijf dat de EU is, gaat nooit lukken. En de domme vergelijkingen met de Verenigde Staten gaan volledig mank, want de Verenigde Staten, hebben een totaal van ons verschillende ontstaansgeschiedenis. De verenigde Staten zijn ontstaan na de vrijheidsstrijd tegen de Engelse Koning, vanaf 1776. Daarom is het onmogelijk, om onze geschiedenis van Europa van meer dan 1300 jaar te vergelijken. Dat is appels met peren vergelijken. Ik blijf derhalve van mening; dat men nooit aan dit communistisch experiment, de EU/EUSSR had moeten beginnen.

  Geliked door 2 people

 4. Philippine zegt:

  Compliment E.JBron dat u de moeite heeft genomen om deze toespraak te vertalen.

  Geliked door 1 persoon

 5. oeps48 zegt:

  Deze toespraak is een staatshoofd waardig. In hele nette bewoordingen heeft hij precies gezegd, waar het op staat. Hij heeft de puntjes op de “i” gezet. Er was geen woord spaans bij. In feite heeft hij gezegd, dat het genoeg geweest is. Met deze toespraak zullen de timmerfransjes niet blij zijn. Chapeau !!!

  Geliked door 1 persoon

 6. Mary zegt:

  Geweldig duidelijk zoals we van Orban gewend zijn weer geen speld tussen te krijgen voor het EU parlement en zijn afgevaardigden maar dat houd niet in dat ze niet gewoon doorgaan met Orban te dwingen Hongarije te Islamiseren met behulp van die andere grote Europa vernietiger Soros die daar persoonlijk belang bij heeft. Dus zal uiteindelijk Hongarije die EU verlaten en met hun de andere voormalig Oostbloklanden.

  Geliked door 1 persoon

 7. Bas zegt:

  Had liever gehoord / gelezen dat Viktor Orbán zei: ”zeer geëerde voorzitter, Hongarije stapt uit de Europese Unie, omdat deze club van iedereen doorgedraaide gehaktballen dreigt te maken.

  Geliked door 1 persoon

 8. Koos zegt:

  Een hele dikke Duim voor M.P Orban hij zegt waar het op staat en zoals het hoort …..Geweldige man ..maar ben bang dat de EU in Brussel zich er niets maar dan ook helemaal niets van aanrekt ….zolang die Soros aan de touwtjes trekt en deze Genocide financiel bij staat om Europa te vernietigen …

  Like

 9. tippelaar zegt:

  Hadden wij in NL maar zon regering en ministerpresident als Hongarije met de zeer geëerde heer Orban. Ik begrijp wel dat dit bij wensdenken blijft, wij in nederland hebben rutte en pechtold. Dit vieze stelletje heeft samen met buma onze pvv.orban buiten spel gezet. Nederland, islamietenland. Met een zak over je kop de straat op en de toekomst in.

  Like

 10. baba zegt:

  een prachtige uitleg van Orban . Het is zoals reeds gezegd door anderen, niet mogelijk dat alle landen van Europa dezelfde zienswijze heeft. Elk land is uniek! Wat die witte boorden criminelen van Het Europees Parlement wensen,is meer geld af te troggelen van deze landen, om meer in hun zakken te steken. Voor mij ook mag héél dat klotesysteem ontploffen. En wat betrefd die immigratie van zogezegde vluchtelingen……..het is bewezen dat 2% van hen vluchtelingen zijn. en dan nog liefst Moslims, die hier absoluut niet thuishoren, maar in hun regio. Proficiat voor Orban dat hij deze niet binnenlaat,om hun land ook naar de verdoemenis te brengen.

  Like

 11. Pingback: Wat nu, revolutie? | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s