D’66: wárs van alles wat religie is (“Eh….maar toch héus niet van de islám hoor!”)

Screenshot_109

(Door: Theresa Geissler)

De mislukte formatiepogingen van de afgelopen weken, met als bekroning de pertinente weigering van het “zonnige zonnetje” onder de politieke partijen, D66, om samen met de ChristenUnie in één kabinet te gaan zitten, herinnerden ons weer eens aan iets wat je anders maar al te gemakkelijk zou vergeten: Namelijk, dat D66 hevig anti-religieus is. De reden, dat dit aspect zo gemakkelijk aan de aandacht weet te ontsnappen, is, dat men D66´ers doorgaans alleen maar ‘pró’ meemaakt: Pro- “vooruitgang”, pro-EU, pro Euro, pro-open grenzen, pro-vluchtelingenopvang, pro-diversiteit/multikul. Dus als je dan op een gegeven moment constateert dat ze warempel óók nog bewust ‘anti’-iets zijn, in dit geval anti-godsdienst, sta je daar onwillekeurig wel even verwonderd bij stil.

Zelfs ontkomt men niet aan de indruk dat het ook de twee overige bestanddelen van het politieke ‘motorblok,’ VVD en CDA, nogal rauw op het dak viel. Hoewel ze er, achteraf bekeken, ook weer rekening mee hadden kunnen houden vanwege het gegeven, dat D66, dat semi-liberale partijtje zonder duidelijk eigen profiel, haar hele bestaan al haar best doet om zich een schijn van profiel áán te meten door maar om het hardst mee te schreeuwen met alles, waarin LINKS de toon aangeeft. Let wel: LINKS en niet RECHTS. Dat bepaalt haar hele koers: Is Links vóór alle hierboven opgesomde zaken, dan weet D66 wat haar houding in deze dient te zijn èn wat ze pontificaal uit te blèren heeft; zo fanatiek mogelijk, zodat het maar ópvalt. Staat links er daarentegen toevallig eens om bekend dat het in het algemeen ergens afwijzend tegenover staat, bijvoorbeeld tegenover – christelijke – religiositeit, dan weet D66 eveneens…..enfin, vul maar in. En ook dát graag zo pontificaal mogelijk. “Roomser dan de paus”, zogezegd. Men hééft het weer eens kunnen ervaren.

En dat, terwijl er de voorgaande weken al het nodige was àfgetobt! Eerst al met zonnestraaltjes’ nóg lastiger, vooral eigenzinniger zusje GroenLinks, waar uiteindelijk geen land mee te bezeilen bleek….. Goed, toegegeven: dat lag ‘m even níet aan D66: Juist gezien háár neiging om achter alle linkse grillen aan te lopen, met een elan alsof ze van haarzelf afkomstig zijn, hadden die twee vast en zeker met gemak door één deur gekund. Nee, het was hier de VVD die pas op de plaats maakte, in casu “Landsvader” Rutte, en zijn beweegredenen laten zich ráden: Té veel linkse drammerigheid in een nieuw kabinet, met name op het gebied van de immigratie, zou voor hem aanmerkelijk de mogelijkheden verkleinen om van tijd tot tijd aartsrivaal Wilders – die hij toch overigens zo schitterend van regeringsdeelname had weten uit te sluiten – een vlieg af te vangen en dat was nu juist geweest wat hem tijdens deze laatste verkiezingen in het zadel had gehouden: Een kinder-/kiezershand is gauw gevuld. Exit GroenLinks dus, voor de vorm ná de nodige weken passen, meten en vooral gemartel. Waarna zich onherroepelijk de vraag aandiende: What’s next?

De ChristenUnie leek voor menige buitenstaander op grond van voorgaande geschiedenis een wat ongerijmde keuze: Relatief klein qua zetelaantal en juist op het punt van de migratie/vluchtelingenopvang behept met een aantal standpunten, die niet noemenswaardig afwijken van die van GroenLinks. Dat men er op goed geluk dus toch maar aan begon, moet dan ook waarschijnlijk worden toegeschreven aan het feit dat er op dat ogenblik al niet veel keuze meer wàs: PvdA – inmiddels het “bestelbussie” – likte nog steeds haar wonden. SP had al te kennen gegeven in géén geval in één kabinet te gaan zitten met de VVD (tot geluk van eenieder die een aversie koestert tegen post-maoïstische starheid in de politiek.) PVV…..Néé: “Principe” is “principe” en dat zouden de blinde schapen, pardon, de kiezers, wéten óók! Alles behalve de PVV dus. Tja, wat bleef er op die manier dan over?

Antwoord: Niets, want het zonnige zonnetje, misschien geïnspireerd door de gesprekken met GroenLinks, bleek zich ineens weer dermate bewust te zijn van haar agnostisch/atheïstische inslag dat ze de mogelijke christelijke partner al tijdens de eerste oriënterende gesprekken meende te moeten afschrikken – wat tevens voor informatrice Edith Schippers het sein bleek om de pijp aan Maarten te geven: Voor haar waren de denkbare mogelijkheden hiermee kennelijk uitgeput. De aanleiding voor de onherroepelijke kink-in-de-kabel was de druk die het zonnestraaltje vrijwel onmiddellijk op de CU meende te moeten leggen om haar bezwaren tegen het door, jawel, D66 gelanceerde wetsvoorstel “voltooid leven” in te trekken. Een volslagen irreële eis tegenover een fundamenteel-christelijke partij, wat iedere ‘sterveling’ met een béétje nuchter verstand kan navoelen, ongeacht hoe hij zelf tegenover deze kwestie staat. Moet hieruit geconcludeerd worden dat het D66 over de gehele linie aan dit nuchtere verstand ontbreekt? Of is hier sprake van een doortrapte manoeuvre om de deelname van deze, door haar ongewenste, partner bij voorbaat te saboteren? Nu, het mag op sommige momenten dan nog zo verleidelijk zijn om de gemiddelde D66’er als volslagen blind voor de realiteit en volslagen idioot op de koop toe af te schilderen, geheel conform de werkelijkheid is dat bij nader inzien óók weer niet. Zodat hem een zekere mate van doortraptheid metterdaad kan worden toegeschreven:

Gek of onnozel kun je de gemiddelde D66’er niet noemen. Alleen maar blasé. En snobistisch. In wezen is hij zelfs niet eens links, maar wanna-be links; vandaar juist dat hij het linkse – zelf spreekt hij veelal van progressieve – gedachtegoed zo krampachtig volgt. Zowel sociaaleconomisch als cultureel behoort hij over het algemeen tot kringen die vergelijkbaar zijn met die uit welke de meeste VVD’ers eveneens afkomstig zijn, ook al maakt hij zichzelf maar al te graag wijs dat hij té progressief en té eigentijds is om zich daar thuis te voelen. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan, wat bijvoorbeeld tot uiting komt op het vlak van de koningsgezindheid: De VVD is praktisch in haar geheel monarchistisch en ziet ook geen reden om daaraan te tornen. D66 begon, bij haar ontstaan, dat nu juist níet te zijn, omdat ze zich daarvoor te ‘progressief’ en te ‘democratisch’ achtte: Ze presenteerde zich aanvankelijk als republikeins en voorstander van referenda. Wat we nu echter, zoveel jaar later, zien is dat niet alleen die roep om referenda bij haar geruisloos is verstomd (zeker wanneer ze redenen heeft om te vermoeden dat de uitslag niet in haar straatje zal passen), terwijl ze over haar “republikanisme” momenteel eveneens nagenoeg zwijgt, zeker sinds haar huidige woordvoerder, Alexander Pechtold, zich slinks binnen de ‘Bilderberggroep’ heeft weten te manipuleren. Vege tekenen aan de wand dat mee konkelen met de elite de gemiddelde D66’er veel natuurlijker afgaat dan de progressieve “voorvechter-voor-de-democratie”  blijven spelen, hoe graag hij dat – oppervlakkig gezien – ook wil.

D66’ers hebben niet zelden een rimpelloze jeugd achter de rug in een comfortabel nest, gebouwd op sociaaleconomische zekerheid. Veelal zijn ze hoogopgeleid, succesvol, hebben iets van een ‘beter-burgerlijke’ status verworven en zijn daar in stilte trots op (tja, een D66’er is ook maar een mens.) Ze kunnen zich dure vliegvakanties veroorloven, doorgaans zonder moeite zaken als scholierenuitwisseling van hun kinderen naar de VS en Australië financieren en verkeren in de waan dat dit alles automatisch bijdraagt aan hun ‘kosmopolitisme’ en hun ‘gezonde inzichten’ inzake andere landen en culturen, kortom: aan hun ‘ruimdenkendheid.’ Doordat ze vaak alle uithoeken van de wereld hebben kunnen bezoeken (al komen ze, eenmaal daar, meestal niet veel verder dan het beschermde terrein van het één of andere luxueuze resort) voelen ze zich wereldwijs en automatisch in staat die hele wereld te doorgronden. Zoals Pechtold enige tijd geleden in HP/de Tijd verklaarde: “Wij zijn anders dan de PVV: Wij oordelen niet en wij discrimineren niet.” Vast niet, nee, gezien het feit dat hun woonlocaties in eigen land meestal belangrijke overeenkomsten vertonen met die op hun vakantieadressen: luxueus, comfortabel en volledig afgeschermd van de rauwe werkelijkheid van alledag.

Maar goed, de gemiddelde D66’er verbééldt zich aldus over een ruime, gezonde kijk op de gang van zaken te beschikken en verbeelding is nu eenmaal sterker dan derdedaagse koorts. Welke uitwerking heeft dit nu concreet op de politieke en maatschappelijke verwikkelingen binnen zijn blikveld? Ongeveer deze: De EU is alleen maar een goede zaak, want ze creëert gemeenschappelijk belang en saamhorigheid, wat er voor zal zorgen dat er nóóit meer oorlog komt (is hem aangepraat). De Euro idem dito. (Vooral gemakkelijk op zijn weekend-tripjes, die h i j zich kan veroorloven). De open grenzen creëren zelfs de ultieme vrijheid (voor wie het geld en de gelegenheid heeft om onbeperkt te reizen dan). En trouwens, de wereld is immers van ons allemaal! (kreet die hij heeft opgevangen uit de linkse hoek). Massale immigratie is vanzelfsprekend: Vluchtelingen uit oorlogsgebied moeten nu eenmaal geholpen worden (welke landen er in oorlog zijn en welke niet en door hoeveel véilige landen die ‘vluchtelingen’ hebben gereisd alvorens Europa te bereiken, daar staat hij gemakshalve maar liever niet bij stil) en vanuit ons “koloniale verleden” zijn wij het hen ook wel verschuldigd (aangepraat door Links.) Trouwens, “wij” hebben het hier zó goed, “wij” zijn best in staat om te helpen (als je, zoals hij, niet afhankelijk bent van een uitkering is dat eenvoudig te doen, ja) en verder zijn al die nieuwe culturen een verrijking voor onze samenleving en is geleidelijke rassenvermenging op den duur alleen maar gezond (zei de oppervlakkige na-prater van de leuzen der Frankfurter Schule, de oppervlakkige globalist, land- volks- en cultuurverrader, die, hoewel hoogopgeleid, vaak al geen benúl meer heeft van enig aspect van de vaderlandse geschiedenis.)

De gemiddelde D66’er kijkt er wel voor uit zijn opinies in dit opzicht van tijd tot tijd diepgaander te toetsen aan de praktijk: Diepgang is zijn ding niet. Oppervlákkig gezien lijkt zijn kijk op de gang van zaken de juiste en uit die oppervlakkigheid put hij vanouds zijn kracht. EN uit zijn consequentheid, die hem onder andere noopt om naast zijn onbevooroordeeldheid zijn agnosticisme/atheïsme zorgvuldig te handhaven; ook dát maakt hem, naar zijn mening, tot een modern, reëel denkend mens. Voor hem geen middeleeuws bijgeloof, geen dom houdende godsdienst, geen . . . Aha! Dus hij beschouwt zich tevens als islam-kritisch? Hier slaat de verwarring toe. Nee . . . islam-kritisch, dat is de PVV; daarvan wenst hij, de ‘onbevooroordeelde, de niet-discriminerende’, zich immers juist te distantiëren. . .

Nou ja, omdat hij zó nadrukkelijk afstand wenst te nemen van alles wat religie is . . . Wat is de islam dan, in zijn ogen? Een……religie. Zoals alle andere…… Op dit punt aanbeland staat de gemiddelde D66’er werkelijk met de mond vol tanden. Reden dat hij zoveel mogelijk situaties zal proberen te vermijden, waarin deze vraag hem kan worden gesteld. Het minste gevaar loopt hij daarbij uiteraard in eigen kring, al kan men er ook dáár niet altijd meer onderuit dat het maatschappelijk debat gaandeweg verschoven is:

Zoals bij het jubileumcongres van D66 op 31 oktober 2016 in de RAI in Amsterdam (verslag: Chris Aalberts in “The Post Online”) waar bij stilzwijgende afspraak bepaalde onderwerpen zo weinig mogelijk werden aangekaart, al mocht de enig aanwezige niet-D66’er, Paul Cliteur,er dan wel een paar benoemen. In het kader van de ‘neutralisering’ van het bijzonder basisonderwijs stelde hij eveneens het probleem van het islamitisch onderwijs aan de orde en, hoewel er daarop wel pogingen werden gedaan om het accent zoveel mogelijk te verleggen naar het christelijk basisonderwijs, men sprak hem toch niet tegen. Oudgediende Jan Terlouw kon later in zijn speech niet anders dan toegeven dat migranten zich wèl dienden te conformeren aan de Nederlandse Grondwet en dat “religieuze regels hier nooit boven mochten staan” en ondanks het streven er verder zo min mogelijk woorden aan vuil te maken, werd zo bij voor en bij na wel duidelijk dat D66’ers wel degelijk westerse waarden wensten en in stilte niet bepaald stonden te juichen over islamitisch onderwijs en anders soortige islamitische invloeden. Dit werd echter niet hardop kenbaar gemaakt, aangezien D66 standaard tegen de PVV en Wílders diende te zijn en daardoor automatisch níet tegen de islam, aversie tegen religie of niet…..

Moet ik nog verder gaan? Ik zou het kúnnen, al ik persé zou willen, maar wie, dierbare mede-lezers van “E.J. Bron”, heeft er op dít punt niet reeds gegeten en gedronken?! Deze verzameling ingebeelde, huichelachtige snobs, die er prat op gaat “over de grenzen” te kunnen kijken, maar daarbij vergeet een blik op hun allernaasten in eigen omgeving te werpen; die meent de menslievendheid, de ruimdenkendheid in pacht te hebben en in dat kader zelfs meent mee te kunnen beslissen over wanneer een mensenleven – vanaf 75 jaar volgens hen – zónder medische indicatie als ‘voltooid’ kan worden beschouwd en dat zelfs in een wèt wil laten vastleggen; die het liefst elke vorm van christelijke religie uitgebannen zou willen zien, maar angstvallig zwijgt zodra het over de islam gaat, omdat die nu eenmaal niet los te denken valt van hún stokpaardjes zoals “menslievendheid, tolerantie en ruimdenkendheid” – allemaal voor het óóg, althans; die zelf niet geven om hun identiteit, hun geschiedenis, en hem daarom hun landgenoten gemakshalve óók maar even af willen nemen, uit louter ijdelheid en egocentrisme…. déze verzameling tart ècht elke beschrijving!

Er is één ding te bedenken dat in de praktijk erger uitpakt dan links gedachtegoed en dat is wanna-be links gedachtegoed: Kwaadaardig door onnozelheid, feitelijke onbeduidendheid, die in de praktijk zo gemakkelijk ontaardt in vileinheid; een verschijnsel dat we vóór en tijdens WO II al mochten ondervinden met de NSB.

Dit zooitje laten deporteren, een lotsbestemming, dat zij op hun beurt bij monde van opper-farizeeër Joop van Riessen de PVV-aanhang toewensen, lijkt hier de aangewezen weg, vóór zij, nog eerder dan welke èchte linkse stroming dan ook, de ondergang van Nederland hebben bewerkstelligd. Zelfs VVD en CDA zouden dit ernstig in overweging kunnen nemen nu dit misselijke partijtje met haar verrotte inslag zelfs de laatste mogelijkheid om nog een kabinet te vormen heeft weten op te blazen.

Helaas kijken ook die, zoals gevoeglijk bekend, niet verder dan hun neus lang is…..En begrijpen zij tegelijkertijd deze misselijkheid ook nog nèt iets té goed. Wat op den duur voor dit land de genadeklap kan betekenen.

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in D66, Hypocrisie. Bookmark de permalink .

25 reacties op D’66: wárs van alles wat religie is (“Eh….maar toch héus niet van de islám hoor!”)

 1. Bob Fleumer zegt:

  Lieve Theresa, je hebt het geweldig goed verwoord ik ben blij met je inzicht in dit hele gebeuren, als ik die gladde kop zie van kapo Pechold word ik stantepede niet goed, deze man is een schande voor alle goedwillende Nederlanders, dank voor je ijzersterke verhaal!

  Liked by 1 persoon

 2. jantjeuitnl zegt:

  Prima stuk. D’666 tot op het bot gefileerd.

  Liked by 1 persoon

 3. N.E. Derlander zegt:

  Wat houdt dat trouwens in: Godsdienstvrijheid?

  Wie bepaalt welke god wel en welk niet onder Goedsdienstvrijheid valt. Recentelijk werd de godsdienst waar men met een vergiet op het hoofd loopt ter terechtzitting afgewezen als godsdienst. Vraag is natuurlijk op welke grond zou de ene god (die nog nooit gezien is) wel bestaan, en de andere niet? De Grondwet geeft daar geen duidelijkheid over.

  Ik ben zelf niet praktiserend RK en ben overtuigd van het bestaan van God van Israël. Ik denk dat alle andere goden afgoden zijn. De GW dwingt mij om de mensen, die een afgod dienen te respecteren, hoewel de God van Israël dat uitdrukkelijk verbiedt. In Nederland is het nu zo geworden (daar ben ik het volkomen eens met Theresa), dat de God van Israël best dood verklaard mag worden, maar Allah en islamkritisch zijn is reden voor op z’n zachts gezegd: ex-communicatie.

  Het CDA tekent dan ook haar eigen volledige ondergang (en van de andere christelijke politieke partijen) als zij zich laat meeslepen in een kabinet met GL.

  Mark Rutte (VVD) doet al 5 jaar wat hem door A Pechtold (D66) is opgedragen, dus die wil het motorbloksprookje wel in stand houden.

  Like

 4. Drs.P. zegt:

  Geweldig stuk Theresa, ga zo door.
  Demonen666 is je reinste satanisten club. waarschijnlijk de grootste van NL..
  Hart en ziel aan de duivel verkocht, voor invloed en macht.

  Liked by 1 persoon

 5. Goed gedaan @Theresa Geissler hoewel ik van mening ben dat je elke religie uit het publieke en dus ook politieke domein moet pleuren. D66 was vroeger heel anders maar is al tijden overgenomen door de Rooje Rotzakken toen ze van Mierlo en Gruijters op democratische wijze wipten. Daar herken je trouwens de marsroute van de Roojen aan en als ze niet oppassen worden straks zelfs de CU, de SGP en zelfs de PVV met hun neergelaten bruggen bij de gemeenteraadsverkiezingen, overgenomen en draaien ze op diens namen gewoon verder maar dan anders. De hele geschiedenis staat bol van deze parasietverhalen. Zie het als een kerkgebouw dat met pastoor, dominee en misdienaartjes wordt overgenomen door de moslims die er heel langzaam een moskee van maken.

  Liked by 2 people

  • Theresa Geissler zegt:

   Vroeger heel anders? Zou het?
   Dat gesjoemel met Bilderberg is inderdaad iets van de laatste jaren, maar of ze verder nu zo anders geworden zijn……
   De t i j d e n zijn anders, dát is het verschil. In de jaren 60/70 waren de islam en de multikul niet zo aan de orde en was de EU er ook nog niet.
   Maar afgezien daarvan vond ik ze tóen al, wat ik ze nu ook vind: Geen vlees en geen vis.
   En gemakkelijk praten met alles, dat hadden ze in die hoek eveneens al, hetzelfde patroon als thans.

   Liked by 2 people

   • Ik bedoelde met ‘heel anders’ niet dat ze me dierbaar waren want ook toen al waren het verzamelingen van beroepsteringlijers. Het verschil is dat de oorspronkelijke ratten zijn vervangen door een ergere soort die deze huls misbruiken zal en als ie op is en het Volk er echt de schijt van heeft weer de pleiterik zal nemen naar het volgende slachtoffer. En de door mij zo verfoeide Roojen zijn niet die loopjongens die graag als Bilderbergers communistje zitten te spelen en zich ook door de Roojen voor het karretje laten spannen. De ware Roojen zitten al eeuwenlang hun geld te tellen, Tzaren te vermoorden en Lenterevoluties op te tuigen en laten voor de lol een doeltreffende dictator met een stalen pijp in z’n reedt op de foto zetten.
    De jaren ’60 waren overigens de laatste jaren waarin Het Volk nog een kans had om zich van dat juk te bevrijden. Wat zijn we stom geweest toen we de kans hadden en in plaats daarvan het langharig tuig naar de kapper en het gareel in gingen sturen.

    Like

   • Republikein zegt:

    Bedoel je Martin of Heleen?

    Like

 6. Rene zegt:

  Mijn gevoel en gedachten heb je vertaald

  Liked by 1 persoon

 7. leefbarbaar zegt:

  D66 is een volstrekte moslimpartij, omdat ze weigeren problemen te erkennen. Mede omdat men de politiek alleen gebruikt voor macht en hebzucht, niet om te besturen.
  Ieder programmapunt van D666 is te koop. En wordt dan ook verkocht.
  Intussen vloeit er weer bloed in Londen en blijft D666 voor de islam, voor de tsunami en voor open grenzen. Ze zijn niet voor rede vatbaar, ze zijn alleen te koop.

  Liked by 2 people

 8. koddebeier zegt:

  D66, een gevaarlijk clubje van landverraders en volksverlakkers, waar alleen verblinden en onnozelaars op stemmen ! En dat zijn er veel te veel !!

  Liked by 1 persoon

 9. dirkroelofs zegt:

  en het stemgedrag van die bilderberg-club is telkens weer meeheulen met staatsmisdadiger Rutte

  Liked by 1 persoon

 10. Marian zegt:

  Bravo Theresa verdomd goed stuk.

  Liked by 1 persoon

 11. Beschouwer zegt:

  D666 de retelikkers van de Bilderbergroep en die wil massa-immigratie en klimaatsprookjesverdragen gebruiken om de middenklasse kapot te maken.
  Goed artikel overigens.

  Liked by 1 persoon

 12. Pietersen zegt:

  Prachtig geobserveerd en ontleed deze hypocriete snobistische club.

  Like

 13. Weer een ding in de spamfilter denk ik nummer 623567 antwoord aan Theresa. Tere snaar geraakt bij WordPress, denk ik.

  Like

 14. Tistochwat zegt:

  Van de God van de christenen moet meneer Pechtold niets hebben, maar ‘allah’ is natuurlijk een ander verhaal. Diens aanbidders, deze ‘religieuzen’, moet je massaal importeren en respecteren. Ik noem Pechtold al jaren een zo-de-wind-waait-waait-mijn-jasjefiguur. Een voze mooiprater die mohammedanen en ‘oranjes’ zó diep in de reet kruipt, dat hij er haast via hun kelen weer uitkomt.

  Like

 15. Taljaard zegt:

  @trees
  Bravo!
  Je hebt ze heel raak getypeerd.
  Omhoog gevallen stelletje kleinburgers, dat zich het kleed van een zgn. adel van de geest om hun nietszeggende confectie- en massa-plunje heeft omgehangen om hun innerlijke leegte en onbeduidendheid te verhullen.
  Voos relativisme en principeloze waardenvrijheid hebben zich in D;66 samengeklonterd in een existentieel nihilisme dat met alle winden zal mee waaien om hun privileges te behouden.
  Want hun zielige statusje van een met een hypotheek belast vinex konijnenhok in een woonerf, met een lease autootje voor hun Gamma voorttuintje is het enige wat voor hen telt.
  Dat noemt zich N.B. ”kosmopolitisch”

  Like

 16. Republikein zegt:

  Wanneer wordt die kutpartij afgehamerd?
  Godsamme, wat een klerezooitje.
  Maar wel goed uitgelegd Trees.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s