Discussieartikel: Hoe slap is Nederland?

Screenshot_146

De Dokwerker in Amsterdam.

(Door: “Taljaard”)

Op diverse internetfora en ook in sommige kranten wordt nogal eens gerept over een inherente slapheid en zwakte van dit land, haar autochtone bewoners en haar inlichtingendiensten, krijgsmacht en politie. Nu valt het inderdaad niet te ontkennen dat 50 jaar marxistische en socialistische indoctrinatie in onderwijs en media een verwoestend spoor hebben getrokken voor wat betreft het kritische en onafhankelijke denkvermogen en de geestelijke weerbaarheid van veel vooral jongere autochtone Nederlanders. Maar het valt daarnaast ook niet te ontkennen dat er in Nederland de laatste 15 jaar, te beginnen met wijlen Pim Fortuyn, een breed gedragen tegenreactie tegen deze dominantie van het marxisme en het socialisme op gang is gekomen.

En dat dit onder andere tot resultaat heeft gehad dat er twee politieke partijen bij zijn gekomen, die deze tegenreactie stem geven en vertegenwoordigen. De ene timmert al vrij lang opzichtig aan de weg en is de op een na grootste partij in de Tweede Kamer geworden. En dat ondanks verbeten tegenwerking van nagenoeg alle gevestigde massamedia en het hele verdere linkse machtsblok binnen de politiek, het onderwijs en de ambtenarij op vrijwel ieder gebied. Geert Wilders en zijn partij hebben de afgelopen jaren, zij het soms moeizaam en met vallen en opstaan, ontegenzeglijk een voortrekkersfunctie vervuld en daarmee de verstikkende door links gedomineerde politiek correcte dominantie opgeheven en doorbroken. Want deze dominantie is in het huidige Nederlandse politieke landschap in elk geval niet meer vanzelfsprekend. En dat mag als een grote verdienste van Wilders c.s. worden gezien.

De tweede nieuwe politieke partij, die stem geeft aan deze tegenreactie is voorlopig nog 90% kleiner dan de eerste. Maar zij draagt niettemin een potentieel in zich om veel groter te worden. Temeer daar zij in staat blijkt om een nieuw en verfrissend elan aan de dag te leggen. En daarbij de argumenten die tegen haar worden ingebracht op een zeer overtuigende en erudiete manier te ontkrachten en daar bovendien ook nog alternatieven voor kunnen aandragen. Het FvD valt te karakteriseren als een politieke vernieuwingsbeweging, terwijl de PVV vanouds meer te beschouwen valt als een politieke tegenbeweging, die echter wel een buitengewoon stenige en met doornig en giftig onkruid begroeide akker heeft weten te ontginnen. En daarop onmisbaar pionierswerk heeft weten te verrichten, waarop Baudet c.s. kunnen aansluiten en voortwerken. En in de toekomst ook samenwerken.

Al met al een hoopvol perspectief; niet in het minst omdat het bestaan en de continuïteit van zowel de PVV als het FvD aangeven dat het nog wel meevalt met het gebrek aan zelfstandig en kritisch denkvermogen en de geestelijke weerbaarheid onder de huidige Nederlandse autochtone bevolking. Wanneer men dit vergelijkt met bijvoorbeeld de situatie in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en, wel het allermeest deplorabele voorbeeld, Zweden, moet men toch tot de conclusie komen dat Nederland hier aanmerkelijk gunstiger voor de dag komt. Zelfs een Mark Rutte zag zich als het ware gedwongen om ongewoon krachtig op te treden tegen de machinaties van het Turkije van Erdoğan. Om, met de verkiezingen in het verschiet, een enorme electorale afstraffing voor de VVD te vermijden kon hij ook niet anders. En daarmee heeft hij internationaal bepaald niet het beeld uitgedragen van een slap Nederland; eerder het tegendeel. Niet omdat Rutte dat zelf graag wilde doen; opnieuw waarschijnlijk eerder het tegendeel. Maar omdat de stemming onder de huidige autochtone Nederlandse bevolking hem eenvoudigweg geen andere keus liet. Ook dat gegeven zet vraagtekens bij de beeldvorming van de veronderstelde slapheid van de huidige autochtone Nederlandse bevolking.

Een door politiek wanbeleid uitgeholde krijgsmacht en een door dit zelfde wanbeleid ontregelde politie hebben inderdaad veel negatieve gevolgen gehad. Maar het valt in deze ook niet te ontkennen dat zowel de Nederlandse krijgsmacht als de politie beschikt over veel buitengewoon competente, gemotiveerde en vaderlandslievende Nederlandse mensen, die ondanks alles nog wel degelijk in staat mogen worden geacht tot doortastend en daadkrachtig optreden wanneer de nood aan de man zal komen. Wie het Korps Commando Troepen, het Korps Mariniers en de Koninklijke Marechaussee van slapheid wil beschuldigen, komt van een koude kermis thuis. Dat geldt ook voor een flink deel van het middenkader en de mensen aan de basis van het LKPD.

In verband met de beeldvorming van een veronderstelde slapheid van de Nederlander kan men ook de vraag stellen waarom wij tot nu toe gevrijwaard zijn gebleven van jihadistische terreuraanslagen. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, en in mindere mate België en Duitsland, hebben hier recentelijk wel onder te lijden gehad. En het ziet er naar uit dat een einde hieraan nog lang niet in zicht is. Maar in Nederland tot nu toe, en gelukkig maar, is dit dus nog niet het geval geweest. Waarom niet? Op deze vraag zijn verschillende antwoorden mogelijk. Een eerste antwoord is dat Nederland als doelwit voor ISIS en andere mohammedaanse terreurorganisaties als te onbeduidend wordt beschouwd. Maar de toch wel redelijk grote rol die onze krijgsmacht in Afghanistan heeft gespeeld en het onveranderd Israël-vriendelijke beleid van de Nederlandse overheid, dat laatste vooral vergeleken met Frankrijk, alsmede de positie van dit land als prominente economische factor binnen de EU en op het verdere wereldtoneel, spreken dit eerste antwoord tegen.

Een tweede mogelijke antwoord is de grote competentie van de Nederlandse inlichtingendiensten, die nauw samenwerken met de Duitse en ook met de Israëlische. Deze competentie mag zonder meer worden aangenomen en heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen dat terreuraanslag op Nederlandse bodem tot nu toe zijn verijdeld. Maar al evenzeer competente inlichtingendiensten als de Britse hebben dit niet weten te voorkomen. Het is ook niet mogelijk, zelfs niet voor de meest competente inlichtingendiensten, om aanslagen met gehuurde, dan wel gestolen, motorvoertuigen en messen te voorkomen, want daar kan iedereen aan komen. Dus ook dit tweede antwoord op deze vraag is niet erg geloofwaardig.

Een derde mogelijk antwoord op deze vraag is weliswaar discutabel, maar niettemin geloofwaardig. En dit antwoord stelt dat Jihadisten tot nu toe te bevreesd zijn voor repercussies van de Nederlandse autochtone bevolking in de richting van de alhier verblijvende moslims om tot terreuraanslagen op Nederlandse bodem over te gaan. Want hun in dit land verblijvende sympathisanten zijn naar alle waarschijnlijkheid zeer goed op de hoogte van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen hier. En ook zeker wel van de op het internet en op diverse discussiefora breed gedragen sentimenten onder de Nederlandse autochtone bevolking aangaande de islam en zijn aanhangers (Salem aleikum, mohammedaans stuk schorem. Ja, ik heb tegen jou!).

De beelden uit bijvoorbeeld Geldermalsen zijn de hele wereld over gegaan. En die hebben niet alleen de Nederlandse politieke elite de stuipen op het lijf gejaagd, maar ongetwijfeld ook de mohammedaanse Jihadisten wereldwijd. ”Don’t fuck with the Dutch.”, was het meest gelezen commentaar hierop. Het zijn vriendelijke, gastvrije en tolerante mensen, maar zodra je aan hun vrijheden komt, kun je een reactie van hun kant verwachten die er niet om liegt. Dan krijg je een mengsel op je dak van onverzoenlijke Britse vasthoudendheid en meedogenloze Duitse efficiëntie. Daar hebben de Afghaanse Taliban al een voorproefje van gekregen en ook dat heeft de reputatie van Nederlanders als geduchte en niet te onderschatten tegenstanders onder de internationale Jihadisten bevestigd.

De Nederlandse politieke elite is zich hiervan minder bewust dan de alhier verblijvende sympathisanten van ISIS en andere mohammedaanse terreurorganisaties. Want in tegenstelling tot hen leeft deze elite grotendeels onder een kaasstolp en reikt haar bewustzijn vaak ook niet verder dan de Randstad. Maar het hart van Nederland slaat niet in deze Randstad met haar grotendeels gefeminiseerde huidige jonge mannelijke autochtone bevolking. Want verreweg de meeste jonge mannen op het Nederlandse platteland, het reservoir van waaruit de krijgsmacht en de politie vanouds haar mensen vandaan heeft gehaald en dat ook nog steeds doet, zijn bepaald niet gefeminiseerd of politiek correct. Dat was de voormalige autochtone stedelijke bevolking in de volksbuurten ook niet. Maar deze mensen zijn uit hun buurten verdreven. Hun gemeenschappen, het Amsterdam van Jan Mens en Israel Querido en het Rotterdam van Willem Iependaal en A.M. De Jong bestaan tegenwoordig daarom eigenlijk niet meer. Maar hun landgenoten op het platteland en buiten de Randstad zijn zich goed bewust van het verhaal dat deze stedelingen hen hebben verteld. En zij zijn vastbesloten dit hen NIET te laten gebeuren. Ook daar zijn de hier in dit land verblijvende Jihadisten en hun internationale netwerken zich waarschijnlijk beter van bewust dan de Nederlandse politieke en maatschappelijke elite.

Is dit derde antwoord misschien een mogelijke verklaring voor het feit dat wij hier in ons land tot nu toe zijn gevrijwaard van mohammedaanse terreuraanslagen? Hebben de Jihadisten het daarom nog niet gewaagd om de Nederlandse leeuw op zijn staart te trappen? Of gaat schrijver dezes zich hier te buiten aan wensdenken en speculaties? Hij weet het ook niet zeker. De boven beschreven feiten liegen echter niet. En, hoe men deze feiten ook interpreteert, zij zetten hoe dan ook vraagtekens bij de beeldvorming van een slappe Nederlandse autochtone bevolking. Hoe slap is Nederland?

Door:
“Taljaard”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Nederland. Bookmark de permalink .

52 reacties op Discussieartikel: Hoe slap is Nederland?

 1. Theresa Geissler zegt:

  Er is nog een vierde optie: De theorie van de “uitvalshaven.”
  Maar niettemin zit er best iets steekhoudends in dit objectieve relaas!
  Bedankt, Taljaard: Hier knapt een mens wat van op! Zó zouden we het wat vaker moeten bekijken.

  Geliked door 2 people

 2. Jan Wandelaar zegt:

  +++
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2017/06/zentrant_op_dday_wie_moet_ons.html
  +++
  Goed dat GS er aandacht aan besteedt.
  Ging gisteren avond al naar bed met de gedachte aan de para’s die vooruit gedropt werden.
  Edoch schaam ik mij diep.
  Dat tienduizenden Canadezen, Polen, Amerikanen, Engelsen en dan nog een paar Fransen en Nederlanders en een enkele Syriër in Franse dienst (let op, dus één -1- Syriër, geen enkele turk -die waren fout toen- en ook geen enkele Marokkaan -die waren te druk bezig met groepsverkrachtingen in Italië en Duitsland)…
  Dat tienduizenden mannen, vaak nog jongens…
  Hun leven hebben gelaten…
  Voor een vrijheid die we te grabbel gooien aan de islam, met hashtags, policor wegkijken, gutmensch bukken, en EUlitaire geopolitieke waanzin…
  Zum kotzen.
  Ik schaam mij diep diep diep.
  Misschien moeten we om al onze bevrijders te eren gewoon maar eens onze vechtlust tonen. De straat op en als het niet anders kan de wapens oppakken.
  Rommelende Onderbuik | 06-06-17 | 22:12
  ++++++++++++

  Geliked door 5 people

 3. Jan Wandelaar zegt:

  +++
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2017/06/zentrant_op_dday_wie_moet_ons.html
  +++
  Goed dat GS er aandacht aan besteedt.
  Ging gisteren avond al naar bed met de gedachte aan de para’s die vooruit gedropt werden.
  Edoch schaam ik mij diep.
  Dat tienduizenden Canadezen, Polen, Amerikanen, Engelsen en dan nog een paar Fransen en Nederlanders en een enkele Syriër in Franse dienst (let op, dus één -1- Syriër, geen enkele turk -die waren fout toen- en ook geen enkele Marokkaan -die waren te druk bezig met groepsverkrachtingen in Italië en Duitsland)…
  Dat tienduizenden mannen, vaak nog jongens…
  Hun leven hebben gelaten…
  Voor een vrijheid die we te grabbel gooien aan de islam, met hashtags, policor wegkijken, gutmensch bukken, en EUlitaire geopolitieke waanzin…
  Zum kotzen.
  Ik schaam mij diep diep diep.
  Misschien moeten we om al onze bevrijders te eren gewoon maar eens onze vechtlust tonen. De straat op en als het niet anders kan de wapens oppakken.
  Rommelende Onderbuik | 06-06-17 | 22:12
  ++++++++++++

  Geliked door 1 persoon

 4. Beschouwer zegt:

  Goed artikel dit.

  Het geeft wel weer aan wat de islam wil en dat is onderwerping aan de islam.

  Like

 5. bigljohn zegt:

  Hoe slap is Nederland ? Dat ze niet aan onze verworven vrijheden mogen komen….Het leger en de politie worden steeds verder ontmanteld, en zijn bovendien in de ijzeren greep van de linkse politiek. Niemand protesteert ! Steeds meer halal vlees op scholen en kantines, en verplicht bezoek van schoolkinderen aan de moskee met verplicht bidden. Twee soorten van rechtspraak, werkstrafjes voor de moslims, maar zware straffen voor de Nederlander voor hetzelfde vergrijp. Het aantal Sharia buurten breidt zich gestaag uit. Bijna niemand maakt er zich druk over, want men vlucht liever naar andere buurten. En tijdens de verkiezingen stemt de Nederlander voor het gros op linkse politieke partijen, terwijl nog steeds de meerderheid van de Nederlandse bevolking achter de E.U. en de linkse politiek staat. Hoe slap is Nederland ? Slapper dan slappe hap kan het dus nooit meer worden !

  Geliked door 3 people

 6. M.A.L. Sion zegt:

  Hoe slap is Nederland?
  Hoe mateloos verdeeld is de Nederlandse Samenleving?
  Terecht wordt opgemerkt dat de PVV de tweede grootste partij in Nederland is. De kiesgerechtigden hebben daar voor gezorgd. Maar deze kiesgerechtigden kennen elkaar niet. Er is geen samenhang om als het er op aankomt een vuist te maken.
  Met reden heeft de PVV de organisatievorm van ‘beweging’ met maar één lid. Bescherming van de organisatie tegen saboteurs is essentieel. Daar kan langzaam verandering in komen met deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dan gaan de mensen de vertegenwoordigers van de PVV kennen en ontstaat de mogelijkheid tot samenwerken. Ook voor activiteiten buiten het politieke kader.
  Van het grootste belang is dat het bewustzijn groeit dat de vijand jihadist is, nl. uitvoerder van de opdracht in de koran om de jihad te bedrijven, d.w.z. ongelovigen doden. Een plicht die voor elke moslim geldt. Wanneer de gematigde moslim zich omvormt tot jihadist is niet te voorspellen. Het kan niet genoeg gezegd worden: Elke moslim is een potentiële jihadist. Daarom moet de islam als zodanig bestreden worden.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Geliked door 1 persoon

 7. JanKlaassen zegt:

  @Taljaard,
  Nedrigland is enkel en alleen gevrijwaard gebleven van grote aanslagen omdat NL de bakermat van de NWO-elite en de pedo-maffia is.
  We hebben wel “kleine” aanslagen hier zoals dode- en verdwenen meisjes en bijna iedere dag wordt er wel ergens een dode in een of ander stinkwater gevonden zonder duidelijke doodsoorzaak. Maar verder valt het wel mee in dit crimiland!!!

  Like

 8. Harry zegt:

  Prima verhaal , Taljaard .

  Je bent echter een stuk optimistischer dan ik .
  Maar ik hoop van ganser harte dat jij gelijk krijgt .

  Ik woon aan de buitenrand van de randstad , maar ik zie in mijn omgeving ook alleen maar slampampers .
  Vraag me oprecht af waar al die flinke Hollandse knullen allemaal gebleven zijn .

  ik zie alleen maar slappe dirken met twee goed ontwikkelde duimen , van het gefröbel op hun telefoontje !
  Als zoutzakken zitten ze op hun fietsjes te hangen , al faceboekend oid .
  Koptelefoon op , rijden zonder handen aan het stuur , met hun harses maken ze bewegingen die doen vermoeden dat ze naar muziek zitten te luisteren en zó fietsen ze rond een drukke rotonde zónder links of rechts te kijken !
  Wee de automobilist die ze voor hun flikker rijdt .
  En al jaren rijden ze zonder licht , zelfs dát kunnen ze niet voor elkaar boksen !

  Nee , sorry , maar ik geef er geen cent voor !
  Als we het daarvan moeten hebben zijn we definitief verloren !

  Geliked door 3 people

  • Beschouwer zegt:

   Ik vraag me ook af of zo’n verwijfde siungel wel zijn band kan plakken en zelf de fiets ueberhaupt repareren.

   Like

  • Ik zag gisteren bij een tuincentrum een sneeuwvlokje die z’n foontje toch maar even wegstak omdat z’n ouweheer, denk ik, zei dat ie wat boven uit een rek moest pakken. Na minutenlang verbaasd en wanhopig naar een trapladdertje te kijken dat voor dat doel even rechtop tegen de stellingen stond gaf ie z’n poging op. Geen idee hoe je een trapje uitklapt. Toch zijn ze allemaal hooggeleerd met universitaire opleidingen en al. Zijn alleen maar geschikt om van brood stront te maken. Of de politiek in natuurlijk. Ik heb mijn kleintjes geleerd hoe ze prachtig een plakmijn onder een tank aan moeten brengen. Of om een complete huurlingenkazerne met slechts 15 gram trinitutolueen en een bak water te inunderen. En een vlieg z’n linkerbal op 1000 meter d’r af te knallen. Dus er zijn er nog wel, denk ik. Maar die zitten op de ambachtschool om een vak te leren.

   Geliked door 1 persoon

 9. kruisridder zegt:

  Ik ben bereid mijn familie, volk en land tot het uiterste te verdedigen als het moet. En met zeer harde hand als veteraan.

  Geliked door 1 persoon

  • dendieje zegt:

   Dat is de enigste weg die we helaas MOETEN bewandelen. De tijd van onderhandelen, demonstreren, kankeren, wegkijken, individualisme is ten einde. Niets van dat heeft in ons voordeel gewerkt. Logische vervolgstap is dan ook de harde(re) hand. Hoe hard dat zal zijn, ligt geheel aan de “tegenstander”.

   Geliked door 1 persoon

  • Stef zegt:

   Beste kruisridder. Dan ben je net als ik ook tussen de zestig en zeventig zeker.

   Like

 10. delamontagne zegt:

  Misschien dat je zo,n beeld als in onderstaande foto in NL niet zo gauw zult meemaken, maar of de gemiddelde NL-er bereid is om z,n mond open te doen tegen moslims/islam, heb ik zo m,n twijfels.
  Ik kan dat alleen maar konkluderen uit wat reageerders hier schrijven over Nl en hoe mensen hun ergernis over brutale moslims AL-dan- niet durven uitten.

  Maar als ik de beelden/ filmpjes zie uit England………………..
  AFSCHRIKWEKKEND.
  Hoe kunnen mensen toelaten dat hun land zo wordt gekolonialiseerd, cq. geïslamiseerd.

  Geliked door 3 people

 11. Guardiacivil zegt:

  Te lezen op Facebook mijn…..nieuwsblogg……
  EUROPESE BURGERS KRIJGEN DE REKENING GEPRESENTEERD………HET RESULTAAT VAN GEHEIME AFSPRAKEN………..ONDERONSJES………..HOOG KNUFFELGEHALTE………..VERWELKOMEN VAN MILJOENEN DIE HIER NIETS TE ZOEKEN HEBBEN DAN ALLEEN ALS SPRINKHANEN EUROPA KAAL VRETEN EN LEEG ROVEN………
  En mijn comment op het bericht hierboven:
  Ik volg vaak mijn buikgevoel en realistisch inzicht. Zelf denk ik dat net als in België Molenbeek er ook in Nederland cellen zitten voor te bereiden, ondergedoken, afwachten op het juiste moment bij een event of ander groot gebeuren. Maar ook de krankzinnige die zo braaf en onopvallend hun ding doen tot het moment dat de stoppen bij dit figuur doorslaan en dan als eenling of duo toeslaat.
  Dat dit eens staat te gebeuren lijkt mij van zelfsprekend, gezien de honderden jihadisten die in Europa zijn ondergedoken.
  Daarom wacht ik op die grote BOEM en misschien ook die dolle vrachtwagen.

  Like

 12. kampersrene zegt:

  Nederland is helemaal niet slap Is de partij van Wilders niet de tweede grootste Het is zoals een waakhond eerst werden zijn tanden uitgeslagen en daarna aan de ketting gelegd . Rutte en consoorten , die zijn slap…want zij durven niet de Euro maffia te bekritiseren . Maar wat niet is gaat komen !!

  Like

 13. Pscine zegt:

  Er is een opgesteld plan. Hoe wakkerder wij worden, hoe heftiger de tegen aanvallen. Hetzij daadwerkelijk, hetzij emotioneel waardoor mensen geraakt worden. Is het tij werkelijk nog te keren? Ik heb zelf ook het stellige idee dat de wakkere groep steeds groter wordt. Merk het ook in directe omgeving. Maar de mensen die wakker zijn en worden, weten vaak niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Zoeken naar manieren om iets te kunnen DOEN. Uit ervaring weet ik dat dat zelfs ten koste kan gaan van het contact met je medemens, ja ook je partner. Ook een stukje van het plan. Vernietiging van relaties. Geen aandacht meer voor elkaar. Voor de mooie dingen die er echt ook nog wel zijn. Hoe je het ook wendt of keert, in alles is het plan (uiteindelijk) merkbaar. Laten we aub proberen om wakker te zijn in alles!!!

  Like

 14. Petra DeBoer zegt:

  Dat er nog geen aanslagen in Nederland zijn kan door vele verschillende oorzaken komen maar sluit aanslagen absoluut niet uit want er worden ook aanslagen voorkomen door de veiligheidsdiensten.

  Een rol spelen wellicht:
  Nederland heeft voornamelijk Turkse en Marokkaanse moslims en zij komen niet uit voormalige koloniën zoals in Frankrijk en Engeland wel het geval is.
  In Nederland zijn niet zoals in Duitsland, België, Frankrijk, Zweden en Engeland no-go wijken want in Nederland komt de politie nog steeds overal.
  Engeland en Frankrijk hebben rebellen (terroristische groeperingen) wapens en geld gegeven om dictators zoals Ghadaffi omver te werpen. Wat men zaait, oogst men.
  Engeland betaalde en trainde de terreurorganisatie Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) en stuurde deze Brits- Libische mannen naar Libië. De vader van Abdi die in Manchester de aanslag pleegde behoorde daar ook bij.
  Veder is het zo dat er naar verhouding minder moslims in Nederland wonen dan in de andere landen, ook al word het bij ons ook echt kritiek.
  Ook speelt mee dat er veel minder moslims vanuit Nederland naar Syrië of Irak zijn afgereisd om zich aan te sluiten bij IS, en er ook veel minder terug zijn gekomen waarvan sommigen gelukkig vastzitten.

  Ik hoop dat we in Nederland geen aanslagen meer krijgen, de aanslag op Theo van Gogh was meer dan genoeg.

  Like

  • Lucie zegt:

   En waar had Pim Fortuyn het dan over?
   Het sprak destijds al over “no go areas”
   Dus laten we nu niet denken dat ze hier niet zijn.Er zijn er zelfs al veel meer dan in de tijd van Pim.

   Geliked door 1 persoon

  • anna zegt:

   de politie in Nederland zal wel komen … maar wel met 4 wagens tegelijk …. anders durven ze niet, andere mogelijkheid ze komen niet …. zelf meegemaakt toen 2 snotberbers van ong. 10 jaar mij dreigden de keel door te snijden …

   Like

  • Stef zegt:

   Beste Petra,
   Achter de schermen hebben de moslims hier in Nederland de plannen al helemaal klaarliggen. Vooral op transport en wapen gebied.

   Like

   • fleckie zegt:

    Maar, vantevoren gaan ‘verkenners’ de omgevingen ‘bekijken’.( heb dezelfde potige, grote gekleurde jongemannen op fietsen zien rijden, …ALLES goed in zich opnemend! In WAALRE,maar ook in VELDHOVEN,…..hondsbrutaal ook nog, doordat ze in Waalre geen voorrang verleenden aan autos.

    Like

  • BertG. zegt:

   Het is duidelijk te merken aan jou reactie dat jij een zeer trouwe 20:00 journaal kijker bent.
   Anders had je beter geweten.
   En zo stellen de meeste Nederlanders zich nou gerust, het valt allemaal wel mee hier.
   Het enige wat hier nog niet gebeurt is, zijn aanslagen.
   Voor de rest is het hier net zo een tering zooi als elders.

   Like

 15. Roeland zegt:

  Het enige wat nog nederlands is , is onze mooie taal. Het “echte” Nederland , bestaat al lang niet meer.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Wat is dan het ‘`echte’ Nederland? Dat van de jaren ’50? Nou, geef mijn portie dan óók maar aan Fikkie!
   Vrouw – vanaf ’56 – nèt niet meer handelingsonbekwaam (hoewel dat tot sommigen niet eens doordrong: zie mijn moeder) maar Man nog steeds “hoofd van het gezin), Caféhouders, die er, serieus, op letten, dat er in hun zaak niet gevlóekt werd, kinderen, die overal -op school, thuis, op straat- nog steeds onderaan de pikorde bungelden, kerkdwang,bij welke gezindte je ook hoorde, sociale controle, roddel en achterklap….
   Het was dan geen onderwerping aan de islam, toegegeven, maar wèl onderwerping aan de conventies. I k heb in ieder geval geen nostalgische sentimenten.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Oh, en dan niet te vergeten: Leerling-verpleegsters, die tijdens hun opleiding in het “zusterhuis’ op zálen moesten slapen en studenten, die ‘op kamers’ moesten bij hospita’s, die regels hanteerden als ‘geen heren/damesbezoek!” Al was je vaak al de 20 gepasseerd, je mocht nóg geen eigen leven hebben tót je keurig in het huwelijksbootje was beland! Zelfs ongehuwden, die vaak de dèrtig gepasseerd waren, woonden niet zelden nog op Kamers, want alleen wonen bestond op de één of andere manier bijna niet. (En niet eens door de woningnood, want voor de oorlog was het ook al zo geweest; het lag allemaal aan de al dan niet uitgesproken conventies.)
    Gadver! Blij, dat we dat niet meer hoeven meemaken! Die toenmalige ‘veiligheid’ krijg je er van mij bij cadeau!

    Like

   • J. C. Th. Köhler zegt:

    Precies, Theresa. Die goeie ouwe tijd, toen onze ouders het zo slecht hadden…

    j.c.th.kohler@ziggo.nl

    Like

  • anna zegt:

   helaas is ook dit niet waar … Engelse invoeden, straattaal en het ergste Hoog Mocro …

   Like

 16. Ik denk niet dat wij als NL-er gemiddeld genomen als afschrikwekkend bekend staan, dat is dus, helaas, wensdenken. Maar ik denk niet dat we nog lang gevrijwaard zullen blijven van een aanslag. Maar misschien komen er na die aanslag wel krachten vrij dat men inderdaad gaat denken: don’t f.ck with the Dutch?

  Like

 17. Jan zegt:

  50 jaar marxistische en socialistische indoctrinatie in onderwijs en media [hebben] een verwoestend spoor (…) getrokken

  In een gymnasiumklas van mij: “Stemt u niet op een socialistische partij??! Dus u geeft niets om de zorg voor anderen!”

  Dat is dan gymnasium. Dom volk.

  Geliked door 4 people

  • Taljaard zegt:

   @Jan
   Als je jong bent en niet links heb je geen hart.
   Als je ouder wordt en nog links bent heb je geen verstand. (Harm van Riel)
   Kortom, heb een beetje coulantie met die kinderen.

   Het voorrecht gehad om een poosje Grieks en Latijn te mogen doceren aan een gymnasium en vond het ontzettend leuk om met zulke jongens en meiden te werken.
   Natuurlijk zaten er ook wel botterikken en van die typische lastige pubers tussen, maar die kon ik verbaal tot aan de grond toe en voor het oog van de hele groep afbreken en die groep tegen hen keren. Eitje….
   Achteraf bezien had ik beter in het onderwijs kunnen blijven.

   Like

  • delamontagne zegt:

   Of het waar is of niet ? weet ik niet maar m,n vrouw liegt daar niet zo gauw over.
   Vroeger ( +- 15 – 20 jaar geleden ), bovenbouw, leerling: “zelfstandig naamwoord ?, waar heeft dat mee te maken ? ? “

   Geliked door 1 persoon

   • Jan zegt:

    Ik maak zelfs mee dat men het verschil niet weet tussen een aanwijzend voornaamwoord en een betrekkelijk voornaamwoord. Als je dat voor de Duitse taal uitlegt kijkt men je in drie gymnasium nog dom aan.
    Linksvolk heeft het onderwijs de vernieling in geholpen en het gaat maar door

    Geliked door 2 people

  • Elisah zegt:

   Dat is ingeprent, net zoals bij de moslims de koran.

   Like

 18. Pingback: Wie ? | Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite

 19. J. C. Th. Köhler zegt:

  “De boven beschreven feiten liegen echter niet.”

  Weinig feiten en veel gefilosofeer, Taljaard. Maar: The proof of the pudding is in the eating. The eating is de uitslag van de verkiezing. De PVV haalde twintig zetels, terwijl het er in de peilingen wel veertig geweest zijn.
  Over het uitblijven van jihadistische aanslagen in Nederland moet je even in gesprek gaan met Theo van Gogh. Hij zal het niet eens zijn met je. Verder heb ik weinig heldhaftig gedrag van Hagenezen gezien toen er in de Schilderswijk met IS-vlaggen werd geparadeerd. Hoe zat het ook al weer met Harrie van Bommel, toen er een meter achter hem “Hamas, Hamas, alle joden etc.” werd gescandeerd? Hoe gedurfd heeft hij zich toen omgedraaid om tegen het uitschot te zeggen dat hij dit niet accepteerde in een demonstratie waar hij aan meedeed? Hoeveel waren er aanwezig bij het eerste process tegen Geert Wilders? Een paar honderd. Het hadden er een paar duizend moeten zijn. De uitslag van de verkiezingen, die niet aan discussie onderhevig is, laat GL dik winnen. Ook DENK sleept drie zetels in de wacht. Dat zijn er meer dan het FvD van Thierry Baudet! Wat te denken van een subversieve club als D66? Het zijn allemaal Nederlanders -behalve DENK natuurlijk- die voor die uitslag hebben gezorgd.
  Ik wilde van harte dat ik jouw optimisme kon delen.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Geliked door 2 people

 20. Elisah zegt:

  Nederland bestaat uit de grote steden, het middenland en het platteland. Het middenland en platteland zijn gelukkig groter dan die grote steden die als verloren gezien mogen worden.

  Like

 21. Edjan zegt:

  – Het kan toeval zijn dat Nederland tot nu toe gespaard is voor grote aanslagen.
  – Wie weet is Nederland wel logistiek centrum voor de Jihad: wapens, plannen, opleidingen.
  – Misschien betaalt de Nederlandse overheid wel een schatting aan de mohammedanen, net zoals Byzantium ooit aan de Hunnen om gespaard te blijven.

  Geliked door 1 persoon

 22. Henk.V zegt:

  Het verhaal van Taljaard is stilistisch bezien prachtig qua stijl en woordgebruik en evenwichtig. qua opzet! Bravo, Taljaard!
  De voornaamste reden waarom er totdusver nog geen aanslagen hebben plaats gevonden zou inderdaad kunnen liggen in het gegeven dat een aanzienlijk deel van het Nederlandse electoraat de islam kritisch beziet en elke gewelddadige verstoring van de ogenschijnlijke rust in ons land door jihadisten zal ongetwijfeld tot gevolg hebben, dat het verzet tegen het gevoerde politiek correcte beleid van onze overheden en hun hulptroepen in de journalistiek, in het onderwijs en in de rechtshandhaving sterk zal toenemen.
  Een politieke aardverschuiving zal dan zeer tot de mogelijkheden gaan behoren!
  Zo’n politieke omwenteling zal beslist tot een drastische bijstelling van de catastrofale koers van de elites gaan leiden.
  De voorstellen van Geert Wilders in die richting maken dan een grote kans van slagen.

  Als jihadist kun je je beter even rustig houden, terwijl alle politiek correcte gedienstige islam-vriendelijke krachten in ons land het voorwerk voor een geslaagd islamiseringsproces uitvoeren. Dat is de hedendaagse praktijk, helaas, en daarbij moeten we het voor mogelijk houden dat ook de toekomstige jihadisten in ons land door begripvolled linkse idioten zodanig op allerlei manieren in de watten worden gelegd dat voor de berteiders van de grote islamitische heilstaat er nauwelijks een betere vorm van voortbereiding op een gemakkelijke toe te brengen genadeklap bestaat.

  In menig opzicht is onze overheid zo misdadig laks geworden tegen alle krachten die ons van onze identiteit willen beroven, dat mij persoonlijk het gevoel is gaan bekruipen dat wij allang niet meer in een rechtsstaat leven.
  Daarbij moet mij nog iets van het hart : hoe dan ook wil de islam de volledige macht in het Westen in handen krijgen.
  Helaas zijn er meer dan genoeg ”zeven stuive’lieden” aanwezig die moeiteloos hun medewewrking daaraan verlenen, hetzij uit kinderlijke naïviteit, of door politiek onbenul of door kwaadfaardige wil. Het potentiële verraad is werkelijk kolossaal!

  Wanneer er met enkele gewelddadige acties de definitieve stap richting kalifaat moet worden gezet, dan zal geen enkele jihadist aarzelen om de beslissende klap uit te delen!
  Een volk dat de vrede wil zal genoodzaakt worden zich op vormen van oorlogvoering voor te bereiden. Het is helaas niet anders.

  Geliked door 1 persoon

 23. Aegolius cs zegt:

  Mooi discussiestuk “Taljaard”!

  Héél soms manifesteert het volk (1941 CPN!) in een saamhorigheid hetwelk de Dokwerker uitbeeldt, maar niet kon verhinderen dat nadien veel Amsterdamse Joden konden worden afgevoerd.

  Altijd te laat terwijl het Huis naar Londen was gevlucht. Een soort genetische Willem van Oranje vlucht die het hen (het Huis) door ons volk het zeer gemakkelijk maakte hun erfgoed wederom in bezit te nemen. Dat in tegenstelling tot Willem van Oranje…….

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjes_eerste_invasie

  Ik leer nog iedere dag waardoor ik het optimisme van mijn beste Taljaard, niet kan delen.
  Het Huis als provincie der EU wordt zonder dat de politieke stemmers NL het weten, beschermd terwijl ook nu de koffers van het Huis voortdurend staan ingepakt.

  Na vertrek vanwege een mogelijk “koninklijke onveilige” situatie zal het Kabinet met behulp van de EU het volk tot normalisatie aansporen.

  Ik droom maar wat en dan is het niet waar.

  Geliked door 1 persoon

 24. Tistochwat zegt:

  Waarom de mohammedaan hier geen (grote) aanslag pleegt?
  Omdat hij dan zijn eigen comfortabele nest zou bevuilen. Van hieruit kan hij eerst op zijn gemak de rest van Europa verwoesten. Zijn thuisbasis Nederland, bewoond en ‘bestuurd’ door oppervlakkige, slappe, al dan niet kwaadaardige linkse idioten, laat hij zolang mogelijk ‘met rust’.
  Intussen lacht hij zich lek.

  Ik moet in mijn directe omgeving de eerste krachtdadige persoon nog ontmoeten. Tot nu toe heb ik hem niet gezien.

  Geliked door 2 people

 25. fleckie zegt:

  ‘BURGEMEESTER(VELDHOVEN) legit verantwoording af aan…RAAD OVER NOODBEVEL BIJ CONFERENTIE..ERITREEERS’, …uit VELDHOVENS WEEKBLAD 7 juni 2017… ‘WAARDERING
  VOOR HANDESWIJZE WAAROP. BURGEMEESTER RONDOM .NOODBEVEL’…………….Het is in zijn 14-jarig burgemeesterschap nog niet eerder voor gekomen dat burgemeester Jack Mikkers van zijn noodbevoegdheden gebruik maakte. Tot 13 April,.Toen vaardigde hij het noodbevel uit en werd een landelijke conferentie van Jong Eritreeers in congrescentrum Koningshof verboten. Een niet alle damages beslissing,waarover burgemeester Jack Mikkers op 30 mei verantwoording aflegde aan de RAAD. ……….Alle aanwezigen kregen uitvoerig v.d.burgemeester te Horne hoe hij in die bewuste aprilweek– toen hij pas- vrijlaat- vernam dat er een politiek omstreden congres voor jonge Eritreeers..in..Veldhoven..zou plaatsvinden..bij..Koningshof- lang vasthield ..aan..fundamentele..rechten als de vrijheid van meningsuiting..en..het..recht van Vergadering. ..Tot het op donderdag 13 ..April tweemaal tot ongeregeldheden kwam tussen …politie…en..demonstranten. …..Demonstranten….. v.d.conferentie forceerden .de..hekken..rond om ..Koningshof..en een groep van tientallen Eritreeers ..belaagden ..de..auto..van..een..hoge..regeringsfunctionaris..uit…ERITREA..die de conferentie zou bijwonen. ” Na het tweede opstootje rond 7 uur ‘ avonds zijn er 78 mensen opgepakt en met gevorderde lijnbussen ..afgevoerd naar het politiebureau in EINDHOVEN.Intussen had ik signalen dat er mogelijk ..2000..tot …2500 mensen voor een demonstraties zouden komen,zo wel voor- als tegenstanders v.d.conferentie ….Door die ..twee..incidenten ..in combinatie ..met de signaled aangaande de ..komende dagen,ben ik mid gaan afvragen of de openbare orde en veiligheid wel waren verzekerd.Mede omdat er te weinig tijd was om de polities-inset aan te passenger en onder meer wegen af te zetten,heb ik van mijn. Noodbevoegdheid gebruik gemaakt om de conferentie af te gelasten. …………..’ MOTIE.. VAN ..WAARDERING’…………….ALLE ..raadsfracties..reageerden uitgesproken positief op de ..handelwijze van..de..burgemeester.” Je hebt toch te maken met een vat vol dilemma’s waarover je in korte tijd een beslissing moet noemen”, fond About Hofman( VSA). Toen BOLSIUS ( CDA) concludeerde dat..Mikkers..’ behoedzaam..en..vastberaden’ had gehandeld .Bij een massage vechtpartij zou Koningshof gezien haar ligging immers een…’makkelijk in te nemen vesting’ zijn geweest………..Deze grote blijk .van..waardering werd vertaald in een motive.Daarin spark de RAAD zich positief uit over een’ correcte handhaving van de openbare orde terwijl tegelijk het recht van vergaderen en de vrijheid van mening suiting zo lang als mogelijk zijn geborgd”…. Deze ‘motie van …….waardering’ door gehele RAAD omarmd en unaniem aangenomen.” De motie is ook bedoeld als signaal bij eventuele juridische procedures,”, benadrukt Herman Kootkar( SV). …Want de kous . is hiermee nog niet af. Hoewel de rechter in Den Bosch het komt geding van de organisatie YPFDJ op 14 April afwees,is er grote kans dat de ERITRESE ORGANISATOREN het besluit aanvechten en met forse schadeclaims Komen. Jack Mikkers melded dat er inmiddels 179 bezwaarschriften uit de Helen wereld zijn binnen gekomen tegen het..verbieden..van..de..Eritrese..conferentie in Koningshof. Die worden in Juli behandeld. …..Of de gemeente de gemaakte kosten nog gaat verhalen,is niet duidelijk.Daarbij wordt ook de afweging gemaakt of het principe van verhalen xwaarder weegt dan de kosten om te verhalen.Er liggen nog geen claims bij de gemeente.”Voor claims is een juridische grondslagodig.Deze ontbreekt. Voordat partijen vervolgstappen kunnen noemen,dienes ze eerst de uitkomst ..van..diverse..( juridische) procedures..af..te..wachten”, Aldo’s Mikkers. ……….Burgemeester Mikkers ..sloot…Het…agendapunt..af..met een woord van dank aan de gehele RAAD voor de uitgesproken waardering voor hem en…het…gehele…team.<<<<<<<<<<<<<<<Fleckie: onze burgemeester heeft zich in elk geval NIET LATEN INTIMIDEREN…en DWINGEN,…( misschien een goed voorbeeld voor ANDERE..(MOEDIGE) BURGEMEESTERS?!).

  Like

 26. Tom Hendrix zegt:

  Respect voor je artikel Taljaard. Maar ik vrees toch, dat het optimisme iets te groot is. Ik denk hierbij aan de Latijnse uitspraak: ” Si vis pacem, parabellum”. Die vrede wenst, bewapene zich.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s