De eindstrijd komt naderbij: Onze vijanden in beeld

Screenshot_99

(Door: “Henk V.”)

Een commentaar op “Komt de eindstrijd naderbij?”

De  analyse van Emmet Scott leest als een indrukwekkende, geschreven profetie over het naderende einde van onze westerse beschaving. Zijn goed onderbouwd betoog staat haaks op het verhaal waarin de aanhangers van het politiek-correcte denken blijven volharden, namelijk dat onze samenleving door de voortdurende immigratie zich verrijkend ontwikkelt. Het is niet moeilijk vast te stellen wie het gelijk aan zijn kant heeft. Ook de “positief” ingestelde elites weten diep in hun hart heel goed dat hun opvattingen over verrijking en harmonie niet overeenstemmen met de feitelijke ontwikkelingen die iedere objectieve waarnemer kan zien. Wie bij de heilsleer van de leidinggevende bestuurslaag openlijk kanttekeningen plaatst, wordt ogenblikkelijk getrakteerd op pogingen om kritiek met alle middelen in de kiem te smoren. Dat is een teken van zwakte, want iemand die ECHT zeker is van zijn zaak probeert een politieke tegenstander niet te overschreeuwen, te bedreigen en te demoniseren.

Scott zet lijnen uit van ontwikkelingen die uiteindelijk zullen samenvallen, ontwikkelingen die – en dat zou hij nog meer hebben moeten benadrukken –  zich weliswaar afspelen in verschillende delen van de wereld, maar al die gebieden hebben iets met elkaar gemeen: Zij zijn qua cultuurvorm verwant! In Europa, Canada, de Verenigde Staten van Amerika en Australië en Nieuw Zeeland spelen zich dezelfde ontwikkelingen af. De laatste vier gebieden namen het gedachtegoed van Europa over; het werelddeel van waaruit zij ooit als koloniën werden gestart. Twee  gebieden, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika, staan (tot dusver) minder in de schijnwerpers als het gaat om de ontwikkelingen waar Scott op doelt.

Wat wij nu dus zeer moeten benadrukken, is dat er in de gebieden die wij gewoonlijk onder de noemer ”westerse wereld’’ samenvatten, het Joods-christelijke en het humanistische denken vorm hebben gegeven aan de maatschappij. Deze samenlevingen hebben als kenmerk: Een democratische bestuursvorm, grote persoonlijke vrijheid, ondernemingszin en een hoogontwikkelde wetenschap en cultuur. In genoemde gebieden is het leven GOED, in velerlei opzicht. Deze samenlevingen zijn in aanleg opmerkelijk stabiel! Het westerse maatschappijmodel is zo buitengewoon succesvol, dat het voor velen in de wereld als voorbeeld dient.

MAAR NIETTEMIN….

Er zijn drie krachten in de wereld actief die zich tot doel hebben gesteld om met alle middelen de uitstekend functionerende Joods-christelijke/humanistische samenleving OM ZEEP TE HELPEN.

Op dit moment worden er systematische pogingen ondernomen een einde te maken aan de blanke, Joods/christelijke wereld. Opmerkelijk is daarbij dat deze verwoestende krachten degenen die tegen hun activiteiten protesteren, beschuldigen van iets waaraan zij zelf zeer schuldig zijn: Verregaande INTOLERANTIE (politiek-correct staat niet toe dat men vrijuit voor de eigen samenleving opkomt!)  en RACISME (politiek-correct wil onze samenleving DWINGEN om zich te vermengen met grote aantallen mensen met een niet-westerse etniciteit die hier georganiseerd worden binnengelaten, terwijl het volk daar niet om heeft gevraagd! Inmiddels roept een sleutelfiguur in de Duitse overheid, Wolfgang Schäuble, zijn landgenoten ongegeneerd op zich te vermengen met de binnenkomers. Deze vermenging zou “degeneratie van het Duitse volk” tegengaan…

Deze pogingen zijn al decennia aan de gang en zij worden gepresenteerd als een verruiming van denken, die zal uitmonden in een ‘verrijkend’ samengaan met andere culturen, die uiteindelijk naar een harmonische wereldorde zullen voeren. In deze nieuwe wereldorde zal de stem van het Joods-christelijke denken teruggebracht worden tot gefluister, dat uiteindelijk volledig zal worden verstomd. Kortom: WEG met de blanken! Weg met het Jodendom en WEG met het christendom! Dat zijn de voorwaarden voor de realisering van het nieuwe ideale politiek-correcte wereldbeeld. Bij dit gegeven zouden bij IEDERE JOOD en IEDERE CHRISTEN en IEDEREEN UIT DE WESTERSE WERELD alarmbellen moeten overgaan!!! Helaas zijn onder de Joden en in de meeste christelijke kerken de bacteriën van het politiek-correcte denken volop actief. Ook in die hoek ziet men vaak niet meer scherp wat er feitelijk gebeurt. Wie van het heersende politiek-correcte denken niet geneest, blijft stekeblind voor de feitelijke processen die zich voltrekken en is reddeloos verloren.

De drie krachten – de wereld van het grote geld, de islam en de politiek-correcte stroming – zouden elkaar logischerwijs nooit hebben opgezocht, laat staan elkaar hebben gevonden in het huidige samenwerkingsverband, want tot op heden voert elke betrokken ‘’partij’’ nog steeds een eigen agenda! Deze agenda’s verschillen onderling sterk, maar kennelijk valt er voor elke vernieler van onze westerse samenleving iets te halen. Maar degenen die structureel inzicht willen krijgen in de interacties van de drie partners in het kwaad, die moeten BOVENAL dit blijven bedenken: Wie bewust de Joods-christelijke en humanistische basis van de westerse maatschappij wil vernietigen, streeft IMPLICIET EEN GODSDIENSTIG DOEL na. Het religieuze aspect van de komende ontwikkelingen moeten wij steeds voor ogen houden. Dat aspect benoem ik als ANTISEMITISCH,  ANTI-CHRISTELIJK denken.

Deze bron van destructieve inspiratie zien wij aanwijsbaar vertegenwoordigd in twee van de gelegenheidsbondgenoten: het politiek-correcte marxisme, dat een grote hekel heeft aan elke vorm van godsdienst (‘’Godsdienst is opium van/voor het volk!’’) en de islam, die – volgens de koran – het christendom als dwaalleer ziet en het Jodendom als een gruwel in de ogen van Allah. De invloed van beide religies in de wereld moet worden teruggebracht tot nul en vervangen door islamitisch gedachtegoed. In deze twee aversies vinden het marxisme en de islam elkaar.

De derde vennoot in het Kwaad is wat wij ‘’Het Grootkapitaal’’ noemen: kolossale multinationals, banken, speculanten, beleggers, die de hele wereld overzien met de intentie overal geld binnen te halen waar het voor het oprapen ligt! Dat in dit streven de belangen van de ‘’gewone man en vrouw in de straat’’ beslist geen topprioriteit heeft, laat zich begrijpen. In de wereld van “Het Grote Geld” worden mensenmassa’s pas belangrijk wanneer schatrijke manipulators mensen tegen elkaar kunnen uitspelen, wanneer zij crises kunnen veroorzaken die ingrijpen van de bezittende klassen nodig zullen maken! En bedenk ook dat in de strijd om het bestaan “Het Grote Geld’’ arbeid door berooide werkwilligen zal laten verrichten, waarbij de vergoedingen die deze mensen voor hun arbeid ontvangen steeds lager zullen worden, met als doel de winstpercentages voor de bedrijven verder te laten stijgen.

Het is de derde partner in het kwaad die absoluut voor een wereld zonder grenzen is en dus tegen elke vorm van belemmering in het zakelijk verkeer. Vandaar dat elk nationaal gevoel en elke drang tot zelfbeschikking in een volk grondig met ALLE middelen zal worden bestreden: Politieke acties die de stem van rechts (opkomen voor eigen land en volk) met geweld proberen te onderdrukken, worden gefinancierd. Veel media in het Westen zijn al lang onder controle gekomen van voorstanders van één grote wereld. Onthoud de naam van één zeer grote speler in de wereld van het grote geld: Soros, een man met een dubieus naziverleden, die met geld smijt ‘’voor de goede zaak’’. De stem van de groot-kapitalistische partner in het kwaad klinkt zacht, maar zwijgt nooit….

Hoe zoiets werkt, zien wij in de Verenigde Staten, waar aan de acties om president Trump te treiteren en om hem het regeren onmogelijk te maken geen einde komt! Hier geldt HET adagio van elke onderzoeker: Wie financiert al deze acties in stilte? “FOLLOW THE MONEY’’.

Dus blijven er twee kwaden over, die aanmerkelijk meer in beeld zijn: Politiek-correct (zeer links! ) en de islam, die zijn invloed in de wereld wil vergroten. Beide partijen denken te winnen, maar hun ogenschijnlijk vér strekkende bondgenootschap is zwakker dan men op het eerste gezicht zou zeggen. Hun ‘’bondgenootschap’’ bevat namelijk onoverbrugbare, ingebouwde tegenstellingen die men intact wil laten. Daardoor is hun machtsblok ‘’EEN REUS OP LEMEN VOETEN’’. Het kan logischerwijs niet anders of die reus komt zeker een keer ten val.

Eén van de oorzaken van die val zal een toenemende bewustwording zijn, die meer en meer zal post vatten onder de mensen die niet tot de ‘’elite’’ behoren. Zij vormen nog steeds getalsmatig de meerderheid! Steeds meer zal tot die bevolking het inzicht doordringen dat politiek-correct zichzelf voortdurend tegenspreekt, terwijl – op hun beurt – de aanhangers daarvan de wereld blijven bezien vanuit een tunnelvisie. Deze verslaafden aan het ‘’nieuwe denken’’ kunnen niet inzien dat tegengestelde opvattingen zich niet automatisch zullen vermengen tot een soort compromis! Alleen al in een starre ideologie als de islam zal men absoluut niet bereid zijn tot enigerlei ideologische aanpassing aan het westerse denken, dat de moslims immers als tweederangs denken, als mensenwerk, beschouwen! Het westerse denken is vooral aards, een product van de menselijke geest en de islam beschouwt zichzelf als “van God – lees Allah – gezonden”. Hier bevinden zich breuklijnen in de samenleving die zich zullen verbreden!

In een poging om de illusie van eensgezindheid in stand te houden, vervalt “politiek-correct” in een soort zielige reflex, iedere keer wanneer de illusie van eenheid weer door de  harde, ontnuchterende werkelijkheid wordt ontzenuwd. Na elke geweldpleging door Jihadisten volgt steeds dezelfde reactie van onze bestuurslaag: Wij laten de eenheid in onze samenleving  (WELKE EENHEID??)  NIET aantasten! Hier is de islam niet aan het werk geweest, want de islam is te allen tijde VREDE, ook al roepen de geweldplegers Allah aan. In Duitsland hoor je regelmatig “Der Islam gehört zu Deutschland’’. Ik heb de Duitsers er een paar keer op gewezen dat degenen die dat echt denken, impliciet het islamitische denken tot Duits denken verklaren en één van de opvallendste elementen in dat denken is JODENHAAT… Politiek-correct volhardt in haar zienswijze om het kwade goed en het goede kwaad te noemen. Wie dat blijft denken, vernietigt zichzelf.

Zullen wij een ‘’interessante tijd beleven?’’ Ja! Daar valt niet aan te ontkomen. Het wordt een tijd van grote onzekerheid, waarin wij niet zo zwak zullen staan als wij weleens denken, omdat de meerderheid van de westerse bevolkingen de destructieve dromen van politiek-correct NIET zal onderschrijven.

Wat wij uit de geschiedenis kunnen leren, is dat er na ontsporingen ALTIJD correcties optreden. Geen enkele leugen heeft het laatste woord. Die opvatting berust – inderdaad – op Joods/christelijk denken. Wij, die ziende zijn, moeten ons maar bezinnen hoe wij ons tegen de leugens van politiek-correct blijvend te-weer kunnen stellen. De strijd die wij hebben te voeren, zal misschien wel de zwaarste in ons leven zijn.

Overgave aan de politiek-correcte waanzin is nooit een optie.

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

64 reacties op De eindstrijd komt naderbij: Onze vijanden in beeld

 1. Rutte: “Moslims zijn dubbel slachtoffer v. terrorisme”. Een klap in het gezicht van de échte slachtoffers

  Like

  • Tistochwat zegt:

   @ Adriaan Jansens 28 juni 2017 om 07:41

   Met de beste wil van de wereld kwam ik niet verder dan 3 minuten kijken en luisteren.

   Geliked door 1 persoon

  • Harry zegt:

   Rutte is een smerig stuk leugenachtig schijnheilig vullis !
   Moge hij zeer binnenkort slachtoffer worden van een actie van de dubbele slachtoffers .
   Dan zal ik me een geluksvogel vinden !

   Geliked door 1 persoon

   • Henk.V zegt:

    Rubberen Rutte is inderdaad een zeer schadelijke politicus die zondermeer ons land wil doen opgaan in de EU. De man is echterv zo doortrapt in het goochelen met woorden dat hij iedere keer de verkiezongen overleeft, omdat hij de indruk kan wekken dat hij met ons land en volk ECHT het beste voor heeft.
    De kiezers schijnen daardoor telkens te vergeten dat het nakomen van beloftes niet Ruttes sterkste kant is…..

    Like

 2. koddebeier zegt:

  Henk V. Chapeau !!

  Like

 3. Doornroosje zegt:

  Mee eens Henk V

  Like

 4. Frans Brassens zegt:

  Goed stuk Henk.
  Helaas zal het geen enkel effect hebben op wat er gebeurt en nog gaat gebeuren.
  We zijn met te weinigen, en dat niet alleen in Nederland.
  De massa slaapt en heeft dus de ogen dicht.
  Het vlot waarop we noodgedwongen bij die slapende massa zitten wordt meegesleurd door een woeste stroom en zal mettertijd bij de waterval omlaag storten.
  Beschouw dit niet als dramatisch defaitisme, maar als objectieve waarneming en interpretatie van de zich voordoende feiten.
  De ogen van de slapenden zullen te laat open gaan.
  En wij en wie ons na aan het hart liggen zijn hun slachtoffers.
  De hoop op ‘correcties’ is mij na de inmiddels talloze teleurstellingen ontvallen.
  En dat is een bijzonder trieste constatering voor iemand die van nature een volhardend vechter voor de goede zaak wil zijn.

  Tenzij……………………

  Geliked door 1 persoon

  • Henk.V zegt:

   Ik begrijp de ontmoediging die uit uw woorden spreekt, Frans.
   Wij, die deelnemen aan de discussies hier op de site van Bert, hebben er regelmatig wel mee te stellen… .
   Mijn persoonlijke ervaring is echter dat ik iedere keer na zo’n uitputtend gevoel van ”vechten tegen de bierkaai” (daarom schrijf ik minder frequent….) weer opveer .
   De overwegingen daarbij zijn in mijn beschouwing verwerkt.
   Ik geloof inderdaad dat de leugen nooit het laatste woord zal hebben ,al klinkt die lang door en heeft die een grote bek.
   De meerderheid van de westerse bevolkingen onderschrijft het politiek correcte geneuzel NIET ! Dat wijzen diverse opiniepeilingen uit.
   Je zou dan kunnen zeggen “Waarom komen de mensen die de mening van politiek correct niet delen dan niet in verzet”?”
   De reden is dat ze gemakzuchtig zijn gemaakt volgens een beproefde Romeinse methode” Geef het volk brood en spelen!”
   Er zal talloze vormen van vermaak bedacht die de kijkers doen belanden in een rozig gekleurde stemming waarin je niet meer zwaar hoeft na te denken..
   Maar , geloof mij, er zullen zich ontwikkelingen van zeer onprettige aard voordoen die het volk een schop onder de kont zullen verkopen.
   De mensen zullen met een schok de werkelijkheid onder ogen gaan zien. Ze moeten dan verlaat in actie komen.
   Degenen die het kwaad allang onderkennen en mentaal beter voorbereid zijn doen er goed aan zich letterlijk en figuurlijk op allerlei manieren geestelijk en anderszins te wapenen.. Aan de invulling van die gedachte besteed ik hier geen woorden. 🙂
   Ik ga er zeker van uit dat de geestelijke krachten die het Jodendom en de Christenen hebben geïnspireerd en hebben kracht gegeven echt sterker zullen blijken te zijn.

   Om die reden geef ik de moed dan ook nooit op.
   Ik peins er niet over.

   Geliked door 6 people

   • Frans Brassens zegt:

    Dank voor je woorden Henk.
    Mijn slotwoord was ‘tenzij’ …..
    Ik denk dat dat mijn ‘muizengaatje’ zal zijn.

    Like

 5. Marc zegt:

  Dé overeenkomst tussen grootkapitaal, socialisme en islam is dat ze alle drie internationalistisch in doelstelling en offensief van aard zijn. Ze vinden elkaar dus.

  Overgave aan de politiek-correcte waanzin heeft al plaats gevonden. Ik geloof niet dat het Westen nog gered kan worden. Oost-Europa wel.

  Tenzij er nu een massale burgeroorlog uitbreekt. Mensen als Schauble, Merkel, Juncker, Soros, etc, zouden dan direct gearresteerd moeten worden. Maar ik zie nergens mensen die die bereidheid of mogelijkheden hebben.

  Like

  • Marc zegt:

   Overigens wil ik eraan toevoegen dat ook de volken in het Westen zelf schuld hebben. Weliswaar zijn ze massaal geïnfecteerd met het virus van zelfdestructie, dat neemt niet weg dat zij op democratische wijze voor deze elite hebben gestemd, en zelfs tégen nationalisten als AfD, Le Pen en Wilders.

   Maar ja, in hoeverre kan je dat een geestelijk zieke kwalijk nemen?

   Like

  • Henk.V zegt:

   Wanneer de leefsituatie in onze maatschappij extreem nijpend wortdt is zelfs in ons land een burgeroorlog niet uitgesloten,Mark..
   Wie via weg 403 vanuit Duitsland Nederland binnen rijdt zal net over de grens, vlakbij Coevorden, een terreintje zien waar mensen leren boogschieten..
   Laten we maar zeggen dat de mensen die ik daar regelmatig zie oefenen niet blond en bauwogig zijn… .Met andere woorden..
   Het zou goed zijn wanneer onze landgenoten hun voorbeeld op enigerlei manier zouden gaan volgen….

   Like

 6. Theresa Geissler zegt:

  Ouderwets-gedegen analyse van Henk (V.)! Het werd tijd: Dergelijke parels presenteerde je tot voor een tijdje geleden frequenter en zij behoorden juist altijd tot de artikelen,waardoor E.J. Bron door andere blogs serieus werd genomen (zoals ik me herinner van een uitlating van iemand bij “Niburu”,naar ik meen nog in 2013.)
  Eén vraagje uit pure belangstelling, Henk: Wanneer je, zoals je hier vertelt, de Duitsers op deze kwestie wijst, hoe reageren ze dan meestal?

  Geliked door 1 persoon

 7. Lies zegt:


  Afrikanen gaan tekeer tegen de Spaanse bevolking en vandalisme en toen ze aankwamen waren zij zo blij. Kapot maken maakt je niet echt geliefd bij je nieuwe land. Kan iemand mij eens uitleggen wat het eigenlijk betekent dat zij hier allemaal komen doen. Waarom zijn zij in oorlog met ons?

  Like

  • Elisah zegt:

   Omdat ze hun luxe huis, auto en blonde vrouw niet gekregen hebben….

   Geliked door 1 persoon

   • paulzwueste zegt:

    Precies.
    Die volslagen debielen komen uitsluitend naar hier om datgene gratis te krijgen waarover zij in hun kraal bij het vuur droomden.
    Nu ze dat niet krijgen is hun enige reactie agressiviteit, brutaliteit, moorden en roven.
    Dat is namelijk datgene wat in hun genen zit.

    Like

   • Wachteres zegt:

    En vergeet niet die drieduizend euro in de maand, @Elisah!

    En daar bovenop natuurlijk de kinderbijslag. Je zult er maar achterkomen dat je moet werken voor je geld.. 😦

    Like

   • Lies zegt:

    Ja, maar er zijn wel auto’s in Afrika en die zwarte mensen kunnen ook luxe hotels en huizen voor europese vluchtelingenorganisaties bouwen. Was laatst een docu over, over de vluchtroute door de Sahara. Dan kunnen ze het toch ook daar opbouwen.
    En als zij hier zijn waarom vechten zij dan zo hard, dan krijg je ook niets. En ze krijgen toch al geld? telefoon en zakgeld etc.
    Ik zou wat meer respect verwachten voor wat zij al gekregen hebben. Zij hebben niet zelf voor hun voedsel hoeven werken.
    Daarom begrijp ik het ook niet…
    Hetzelfde geld voor een deel van de Turken en Marokkanen, jarenlang op een uitkering en toch schreeuwen naar Nederlanders. Ben je niet blij dan? Niet dankbaar, of is dat teveel om dat te laten zien? Waarom ben je hier?
    Als zij het aan mij zouden geven, ik zou het krijgen, dan zou het als een cadeau voelen, dan ben ik wel dankbaar.

    Like

 8. Elisah zegt:

  De mensen die dit begrijpen zijn in de, vaak zwijgende, meerderheid.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Zeker Elisah, maar er komt een keer een einde aan het zwijgen van de meerderheid.
   Wanneer de meerderheid luid van zich laat horen, dan is er een kentering op komst 🙂

   Like

 9. win zegt:

  hi ej,

  is dit iets voor jou?

  groet,
  win

  http://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170627_02944372

  “Een Yezidi-vrouw die door ISIS werd vastgehouden als seksslavin, heeft zonder dat ze het wist, haar eigen zoontje opgegeten.”

  Memri TV, een Egyptische tv-zender.
  ( ps Memri TV, is niet een Egyptische maar een Israelische tv-zender )

  Like

  • Marc zegt:

   Zelf dacht ik altijd dat Memri een vrijwilligersorganisatie van voormalige moslims was. Je zegt dat het Israelisch is, maar dat kon ik mij niet voorstellen. Dus heb ik het maar even opgezocht op de site van Memri zelf (about). Er komen joden en moslims in voor, islamologen, hoogleraren, ambassadeurs, veel politici uit de VS (met name die uit 2003), Spanje, Pakistan, Israel, India, en zelfs een imam uit Parijs. Verbazingwekkend allemaal. Hier komen ze:

   MEMRI’s Board of Advisors and Directors comprises a group of distinguished figures in government, media, law and academia. Among them are former prime ministers; attorneys-general; justice ministers; leading legal and counterterrorism experts; and recipients of the most prestigious awards, including the Nobel Peace Prize, the Presidential Medal of Freedom, and the United States Congressional Gold Medal. This group also includes former United States government officials, such as the director of the CIA; Secretary of the Navy; Director of Operations with the FBI; Ambassadors to the United Nations, Iraq, the European Union, and Romania; Secretary of Education; Deputy Defense Secretary; and head presidential counsel. Members of MEMRI’s Board of Advisors are bipartisan and have honorably served Presidents Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, and Barack Obama.

   The members of MEMRI’s Board of Directors*
   – Oliver “Buck” Revell: Chairman; Former FBI Executive Assistant Director (Investigations) in charge of Criminal Investigative, Counter-Terrorism and Counter-Intelligence programs; former Vice Chairman of the Interagency Group for Counterintelligence, former member of the Senior Review Group of the Vice-President’s Task Force on Terrorism; and currently President of The Revell Group.
   – Steve Emerson: Executive Director of The Investigative Project and known terrorism expert.
   – Jeffrey Kaufman: A leading intellectual property lawyer with offices in the Washington, DC area.
   – Robert Reilly: Former Senior Advisor at the Department of Defense and Chairman of the Committee for Western Civilization at the Claremont Institute.
   – Michael Mukasey, Former U.S. Attorney General and Judge of the United States District Court for the Southern District of New York.

   The members of MEMRI’s Board of Advisors
   – Bernard Lewis, Professor of Near Eastern Studies Emeritus at Princeton University.
   – GEN (Ret.) Michael V. Hayden, four-star Air Force general, and former NSA Director and CIA Director.
   – Jose Maria Aznar, former Prime Minister of Spain.
   – Stephen J. Trachtenberg, President Emeritus and University Professor of Public Service at George Washington University.
   – Donald Rumsfeld, Former US Secretary of Defense and US Representative (IL).
   – GEN (Ret.) Keith Alexander, founder and CEO of IronNet Cybersecurity, four-star Army general, first commander of the U.S. Cyber Command, and former NSA Director and Central Security Service Chief.
   – James Woolsey, Former Director of Central Intelligence Agency and Under-Secretary of the Navy.
   – John Bolton, Former US Ambassador to the United Nations.
   – John Ashcroft, Former US Attorney General and U.S. Senator (MO).
   – Ehud Barak, Former Prime Minister of Israel.
   – Irwin Cotler, former Minister of Justice and Attorney General of Canada.
   – Mort Zuckerman, Chairman and editor-in-chief, U.S. News & World Report.
   – Chin Ho Lee, former FBI Special Agent and Senior Executive of the Hyundai Corporation.
   – Peter Hoekstra, former Chairman of the House Intelligence Committee and 9-term member of U.S. House of Representatives from Michigan.
   – Dorothy Denning, Distinguished Professor of Defense Analysis at the Naval Postgraduate School.
   – Norman Podhoretz, Former editor-in-chief of Commentary Magazine.
   – M.K. Narayanan, former Director of India’s Intelligence Bureau and former Indian National Security Advisor and Special Advisor to Indian Prime Minister Manmohan Singh.
   – William Bennett, Former Secretary of Education.
   – Christopher DeMuth, Former President, American Enterprise Institute.
   – Anne Speckhard, Adjunct Associate Professor of Psychiatry at Georgetown University in the School of Medicine and of Security Studies in the School of Foreign Service.
   – Rohan Gunaratna, Professor of Security Studies at S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technology University, and Head of International Centre for Political Violence and Terrorism Research, Singapore.
   – Paul Bremer, Former Ambassador to the Netherlands; former Director of Reconstruction and Humanitarian Assistance in Iraq (de-factor governor).
   – Katrina Lantos Swett, Chairwoman of the U.S. Commission on International Religious Freedom; President of the Lantos Foundation for Human Rights and Justice
   – Alfred Moses, Former Ambassador to Romania.
   – Amb. Husain Haqqani, Former Pakistan Ambassador to the U.S., author, and a Senior Fellow at the Hudson Institute.
   – Father Patrick Desbois, head of the French Bishops Conference’s Commission for Relations with Judaism, advisor to the Vatican, and president of Yahad-In Unum.
   – Herb London, President Emeritus of the Hudson Institute.
   – Stuart Eizenstat, former ambassador to the European Union.
   – MAJ.-GEN. (Ret.) Deepinder Singh, ASVM, SM, and VSM, decorated major-general in the Indian army.
   – Deborah Lipstadt, Dorot Professor of Modern Jewish and Holocaust Studies at Emory University.
   – Josef Joffe, Publisher of Die Zeit.
   – Natan Sharansky, former Israeli Minister for Jerusalem and Diaspora Affairs, Minister without Portfolio.
   – Jana Hybaskova, former Member of the European Parliament and Chairperson of the European Democrats Party (Czech Republic).
   – Dr. Khaleel Mohammed, Professor of Religion at San Diego State University (SDSU) and faculty member of SDSU Center for Islamic and Arabic Studies.
   – Imam Hassen Chalghoumi, French-Tunisian Imam of the Drancy mosque, Paris.
   – Alan Dershowitz, Felix Frankfurter Professor of Law at Harvard Law School, author of 27 works as well as over 100 magazine and journal articles.
   – Dr. Jeffrey Gedmin, Senior Fellow at Georgetown University’s School of Foreign Service and Co-Director of the Transatlantic Renewal Project at the World Affairs Institute and Journal.
   – Yehuda Bauer, Former Director of the International Institute for Holocaust Research at Yad Vashem.
   – Magdi Khalil, human rights activist and Executive Editor of the Egyptian weekly Watani International.
   – Anthony Julius, British lawyer who successfully defended historian Deborah Lipstadt in the libel case of Holocaust denier David Irving.
   – Faraj Sarkouhi, former editor of the Iranian literary monthly magazine Adineh.

   Like

  • delamontagne zegt:

   Dat klopt, ik had ,t gisteren al gelezen.
   Hier ‘de Video……..

   https://vid.me/fj4w

   Like

 10. delamontagne zegt:

  Kinderen uit het Oosten……………:
  https://shariaunveiled.files.wordpress.com/2013/03/children-of-jihad-in-islam.jpg?w=627&h=350

  Uit het Westen……….:
  Toying/joying or degeneration ?
  8 Year old boy as a “Drag Queen” ?
  CANADA……..
  https://tvs24.ru/cumulus/cc-content/uploads/h264/wy7syFTZY7F0hdSN2pBP.mp4?_=1

  ( die met de `varkens-ring’ in de neus is blijbaar zijn vader……..! )

  Like

 11. ReaGluurder zegt:

  Culturen komen en gaan. Mocht het ooit tot vrede komen in het MO, kunnen de Joden ook opgaan in de smeltkroes van het MO. Er bestaan nu ook al relaties tussen Joden en moslims.

  Like

 12. Tistochwat zegt:

  Hulde voor dit sublieme betoog!

  Like

 13. Gert Jan Reitsma zegt:

  Goed onder woorden gebracht Henk. Mijn complimenten De islafieten zijn de enigen die – net als de Duitsers in de WW II.- rijp zijn gemaakt om anderen af te slachten. Daar is eerst een mindset voor nodig. Zij hebben die. Het bloedbad wordt groter dan alle slachtoffer s van WW II.

  Like

 14. Williaan zegt:

  Het is de treurige maar keiharde werkelijkheid.

  Like

 15. Aegolius cs zegt:

  In Duitsland hoor je regelmatig “Der Islam gehört zu Deutschland’’. Ik heb de Duitsers er een paar keer op gewezen dat degenen die dat echt denken, impliciet het islamitische denken tot Duits denken verklaren en één van de opvallendste elementen in dat denken is JODENHAAT… Politiek-correct volhardt in haar zienswijze om het kwade goed en het goede kwaad te noemen. Wie dat blijft denken, vernietigt zichzelf.

  Precies! Helaas is Duitsland de motor van de financiële EU, zijn ondanks Marx, grotendeels goedgelovige volgeling van Martin Luther gebleven.

  En dat in Europa democratie werd gebracht door de kerk waag ik zeer te betwijfelen. Tegenover andere (on)gelovige werden op zijn minst door het bestuur ietwat krachtige “middelen” ingezet.

  Neemt absoluut niet weg, Henk V. , voor uw prima commentaar op het eerder geplaatste artikel !

  In dit geval liever meer dan minder voor uw artikelen/overpeinzingen.

  Like

 16. tjonge zegt:

  op zich een goed artikel henk v.
  1 opmerking, ik lees toch wel HEEL VAAK het woordje joods, joods-christelijk en joden in dit artikel.
  kun je mij uitleggen wat de joden aan de westerse maatschappij, of dat nou in in nederland of amerika of australie is, wat zij zo enorm toegevoegd hebben aan onze westerse cultuur ?
  want eerlijk gezegd zie ik, en heb zelden een jood gezien hier in nederland of welk ander westers land, dus m.i. zijn ze hele kleine minderheden maar schijnbaar volgens u en vele andere een grootte invloed te hebben op ons denken ?

  het enige wat ik ooit in het verleden over joden gelezen heb is over de kibboets, dat de kibboets een typische communistische inslag heeft, ik vind dat wel een beetje tegenstrijdig met onze westerse democratie en de absurd veel herhaalde opmerking “joods/christelijke samenleving” ?

  Geliked door 1 persoon

  • paulzwueste zegt:

   Omschrijving van onze cultuur als “Joods-Christelijk” is ontstaan uit het feit dat wij dezelfde God aanbidden als in het Oud Testament wordt genoemd.
   Daaruit volgend delen wij veel waarden die hun oorsprong vinden in het Joods geloof.
   De omschrijving “Joods-Christelijke samenleving” heeft dus totaal niets te maken met het wel of niet hier aanwezig zijn van Joden, maar berust uitsluitend op verwantschap in de basis van het geloof.

   Like

  • Henk.V zegt:

   Zeker kan ik dat, tjonge :-):

   De Joden hebben steeds deel uitgemaakt van de westerse beschaving en cultuur. Dat werd in veel christelijk landen niet altijd op de juiste waarde geschat (Jodenvervolgingen op godsdienstige gronden) maar zeker in ons land waren gevluchte Joden welkom en vormden zij onderdeel van ons staatbestel. sinds het jaar 1648 toen Nederland een onafhankelijk land werd .
   Al die tijd dat zij deel uitmaakten van onze samernleving droegen zij zeer bij tot de ontwikkeling van handel, kunsten en,wetenschappen en onze rechtspraak omdat zij zijn opgegroeid in een traditie van persoonlijke ontwikkelling en kennis verwerving..
   Het aandeel van de Joden in de opbouw van ons land kan moeilijk overschat worden.

   Het Joodse gedachtengoed vindt ondermeer zijn weerslag in het Oude Testament,in de Bijbel, het meest vormende boek in de geschiedenis. van ons land.
   Het Westerse gedachtengoed is doortrokken van denken dat aan de Bijbel is ontleend
   In de Bijbel vinden wij dus Joodse elementen (Oude Testament) en Christelijk denken (nieuwe Testament.
   Het christelijk geloof heeft zich ontwikkeld vanuit het Jodendom!
   De eerste christenen waren Joods.
   U begrijpt het al: ik sta zeer aan de kant van de Joden en nu zij meer en meer in de verdruklking dreigen te komen als gevolg van het politiek correcte geflirt met de islam heb ik besloten voor de Joden op moet komen.

   Geliked door 2 people

   • tjonge zegt:

    bedankt voor de uitleg henk v.
    .
    laat dat oude testament (bijna) nou net zo verderfelijk wezen als die koran !
    over de talmoed/thora heb ik geen kennis, wel heb ik links en rechts flarden gelezen dat die boeken/gebruiken ook niet altijd bepaald fris zijn.
    .
    en wat de joden hier in nederland betreft ? de meest “prominente” joden hier zijn zo links en wegmetons als ik weet niet wat ! asscher, cohen en vele anderen, zo wegmetons als het kan.
    .
    nee, ik word niet vrolijk van joden hier moet ik eerlijk bekennen..

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Henk. V.
    Met alle respect voor uw bijzonder interessant artikel, maar ik kan de opmerking van
    “tjonge” wel plaatsen.
    U wekt inderdaad teveel de indruk dat de omschrijving “Joods-Christelijke” cultuur voortvloeit uit de aanwezigheid van grote aantallen joodse mensen en datgene wat zij voor onze samenleving hebben betekend.
    Ook in uw reactie hierboven bent u niet helemaal duidelijk.
    Nogmaals, in essentie vloeit de omschrijving “Joods-Christelijke…” uitsluitend en alléén
    voort uit het geloven aan dezelfde God zoals hij in de Talmoed èn de Bijbel omschreven wordt. (zie mijn reactie om 16.52 u)).
    En wat de aanwezigheid en invloed van grote aantallen joden in onze samenleving betreft, in Arabische landen kwam dezelfde situatie voor en toch spreken wij niet van
    Joods- Arabische cultuur et cetera…
    Ik hoop dat u het nu beter begrijpt.

    Like

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   “…heb zelden een jood gezien …”

   Waar heb je naar uitgekeken dan? Iemand die op Jezus leek, of op Abraham?

   In de oorlog zijn er meer dan honderdduizend Joden uit Nederland gedeporteerd en vermoord. Dus ze waren er wel zeker. Ook nu nog. Mr. Bram Moszkowicz, Jood. Jeroen Krabbé, Jood. Hedy d’Ancona, Jodin. Frits Barend, Jood. Barbara Barend, Jodin. Sonja Barend, Jodin. Job Cohen, Jood. Jack van Gelder, Jood. Hanneke Groenteman, Jodin. Arnon Grunberg, Jood.

   Moet ik nog doorgaan? Als je dus zelden een Jood gezien hebt, heb je niet goed gekeken. (Om netjes te blijven, anders zou ik zeggen dat je stront in je ogen hebt.)

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Like

   • tjonge zegt:

    “” Jeroen Krabbé, Jood. Hedy d’Ancona, Jodin. Frits Barend, Jood. Barbara Barend, Jodin. Sonja Barend, Jodin. Job Cohen, Jood. Jack van Gelder, Jood. Hanneke Groenteman, Jodin. Arnon Grunberg, Jood.””
    .
    bedankt voor deze namen koler, het bewijst mijn (voor)oordeel maar weer eens ! dit hele rijtje is zo links en wegmetons als je maar kan bedenken !
    en DAAR moet ik blij van worden, dat joden zogenaamd zoveel toegevoegd hebben aan onze samenleving?
    op het schavot met dat tuig aub.
    .
    .
    ” Als je dus zelden een Jood gezien hebt, heb je niet goed gekeken.”
    .
    schijnbaar heb ik wel goed gekeken maar nooit geweten dat ze allemaal jood waren, ben ik nu slecht koler ?

    Like

   • Marc zegt:

    Het lijkt haast wel een veroordeling, zoals je achter elke naam het woord ‘Jood’ schrijft.

    Overigens vergat je Spinoza!

    Like

   • BM Fidel zegt:

    Benedictus (voorheen Baruch) Spinoza was een afvallige jood. Dat zijn de besten.

    Like

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   “…schijnbaar heb ik wel goed gekeken…”

   Als je goed gekeken hebt, dan toch in elk geval niet naar mijn naam. Stupiditeit ten top om me twee keer “koler” te noemen, terwijl de naam voor je neus staat.

   En dat die Joden links zijn is voor het argument of je ze gezien hebt of niet volstrekt irrelevant.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Like

 17. Taljaard zegt:

  @Henk V.
  Goed artikel!
  U hebt mij wel het gras voor de voeten weg gemaaid, want wilde net aan een soortgelijk betoog beginnen. Maar dat geeft niks.
  Had het niet beter kunnen schrijven dan u.

  Geliked door 1 persoon

  • Henk.V zegt:

   Ik vind het een prettige gedachten dat onze gedachten overeenstemmen, Taljaard:-)

   Geliked door 1 persoon

   • delamontagne zegt:

    Henk.V zegt: 29 juni 2017 om 11:54
    ************

    “Heel typisch”, derde zin vanaf begin.
    Dat was onbewust hetzelfde wat bij mij opkwam, gisteren toen ik de reactie waar dit op sloeg, las.
    Maar op reacties van anderen waar de woorden, Jood of Joden worden gebruikt, krijg ik hetzelfde gevoel.
    Een afwijking [ bij mij ? ].
    Ik herinner me van de Joodse kennissen ( enkelen van hen ), zij het nooit prettig vonden Jood of Joden, maar liever hoorden zeggen, of zelf zeiden:”van Joodse afkomst”.
    Helemaal begrijpen/begrepen kon ik dat niet, maar aan de andere kant herinner ik me van vlak na de oorlog en dan van oudere mensen toen, toch opmerkingen te horen, die nu als zuiver Anti-semitisch zouden worden gevonden.
    Dat woord “Jood” had blijkbaar toch een-of-andere negatieve connotatie.
    Ook door mensen/reageerders dikwijls in verband brengen met de “Joodse” afkomst van iemand als hij BOVENDIEN socialistisch of PvdA-er is en een van zijn voorvaderen dingen in de oorlog heeft gedaan, die nu als kwalijk worden aangemerkt, vind ik vreemd.
    Ik herinner mij Mevr. Dorith uit Israel, die daar steeds ietwat geïrriteerd op reageerde.
    Ik ben zelf niet van Joodse afkomst, maar mijn ouders hadden veel Joodse kennissen vroeger, tijdens de oorlog, in buitenland.

    Like

  • paulzwueste zegt:

   Reine Bullshit…!

   50.000.000 Duitsers die ter slachtbank zullen worden gedreven.
   Gedood door islamitisch geweld.
   De VS met 325.000.000 inwoners waarvan er op dezelfde wijze 280.000.000 door islamieten zullen worden afgeslacht…
   De vraag laat zich stellen of diegenen die dit soort totale futuristische onzin uit hun nekken hebben kunnen zwetsen totaal krankzinnig zijn, of deze waanzin “slechts” onder invloed van drugs en alcohol hebben kunnen produceren.

   Like

  • tjonge zegt:

   wie xandernieuws serieus neemt mag toch wel eens achter zijn oor gaan krabben….

   Geliked door 1 persoon

   • Henk.V zegt:

    Ik kom nog even terug op je opmerkingen over joden, Tjonge.
    Onder deze groep bevinden zich mensen die (helaas!) links denken en mensen die bepaald niet links denken. Dat weet ik uit persoonlijk ervaring.
    Eerlijk gezegd vraag ik mij af of je in aanleg antisemitish bent ,naar afkeer van Joden) neigt.
    Mag ik jou er op wijze dat Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde regelmatig naar het Oude Testament verwees??
    Ik ben met bijbelkennis opgegroeid en ik denk dat een veroordeling van het Oude Testament door dat Bijbelgedeelte gelijk te stellen met de intenbties van de Koran werkelijk onverantwoord is.
    Ik hoop dat je je niet schuldig maakt aan ongefundeerde generalisering . Dat is zelden een deugd en zeker gaat dat oip voor oordelingsvorming over ”de Joden.”
    De nazi tijd heeft ons genoeg bijgebracht waar afkeer van Joden uiteindelijk op uit draait.

    Wie de Joden andermaal wil aanpakken, zal mij vierkant tegenover zich vinden.

    Geliked door 2 people

   • paulzwueste zegt:

    Tjonge.
    Geen zorgen.
    Jou neem ik sowieso niet serieus.

    Like

 18. tjonge zegt:

  laat maar bron, zie nu dat ie wel geplaatst is…..

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Geduld is een schone zaak . . . 😦

   Like

   • tjonge zegt:

    het ging niet om geduld beste bron, het vreemd was dat de reactie niet direct zichtbaar werd terwijl andere reacties dat wel werden zoals altijd.
    dus daarom begon ik te twijfelen 🙂

    Like

  • Republikein zegt:

   Ik weet het ook niet man, maar begrijp een beetje van het zure…..
   ..dat denk ik tenminste, maar ik ben niets nikkus noppes nada.
   http://www.ad.nl/binnenland/houd-is-gewoon-in-stand~a402e0b6/
   Oeps, weer veel ikke, sorry hoor.

   Like

   • paulzwueste zegt:

    Krijg toch steeds meer de zekerheid dat zogenaamde ‘intellectuelen”, en in het bijzonder de professoren, niet meer weten wat ze nu wel of niet moeten denken of zeggen…
    Als je eenmaal “intellectueel” vóór je naam mag zetten verwacht iedereen van je dat je de wereld bij elke opmerking die je maakt opnieuw hebt uitgevonden, en dat vanaf nu alles met het Goddelijk licht van zijne eminentie de eminente geleerde die en die is overgoten.
    Wat ’n bullshit kunnen die idioten toch uitkramen.
    Zie hier: “IS mag niet totaal vernietigd worden, Laat ze nog ’n beetje bestaan…
    Beter is het Iran wèl en NU totaal te vernietigen…”
    Waren we net zo blij dat we IS eindelijk ten koste van honderdduizenden slachtoffers “bijna” hadden vernietigd, maar nu mogen we ze niet helemáál dood maken van de professor…

    Volledig van de realiteit vervreemd.
    Het wèrkelijke probleem is echter dat er zoveel idioten zijn die “intellectuelen” met open mond vereren en alles voetstoots aannemen wat ze uitwouwelen…

    Like

 19. Republikein zegt:

  Ik begrijp poep en pis sex ook niet altijd, gleuf me Paul.

  Like

 20. Pingback: LONGREAD: Kunstenaars van de ontwrichting | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s