LONGREAD: Goodbye Mohammed – Hoe we een einde kunnen maken aan de islamisering van Europa

Screenshot_53

(Door: Jürgen Fritz – Vertaling: E.J. Bron)

Europa staat opnieuw voor een ommekeer. Opnieuw moet ze zichzelf van om het even welke vreemde heerschappij, van vijandige bondgenootschappen op eigen territorium, van ondergraving en ondermijning bevrijden als ze wil overleven. Daarbij kan ze veel leren van de handelwijze van haar voorouders.

epoch times

De Slag bij Las Navas de Tolosa

Het was op 16 juli van het jaar 1212 toen het tot een enorme confrontatie kwam. In de Slag bij Las Navas de Tolosa (illustratie boven) stonden aan beide zijden tienduizenden soldaten tegenover elkaar. Menigeen spreekt zelfs van honderdduizenden aan beide kanten. Het zou een van de grootste veldslagen van de hoge middeleeuwen worden. Onder leiding van de koningen van Castilië, Navarra, Portugal en Aragón rukte er een enorme strijdmacht van ridders uit heel Europa op. De tegenpartij bezat een ongeveer gelijke grote pan-islamitische strijdmacht, zo niet tweemaal zo groot, met Jihadisten uit Noord-Afrika en Centraal-Azië. Op deze dag werd over het verdere lot van Spanje beslist en wellicht zelfs meer dan dat. Wie zou de strijd in zijn voordeel kunnen beslechten? Maar voordat we naar het verloop van de veldslag gaan, eerst enkele woorden over de voorgeschiedenis. Hoe en waarom was het tot deze gigantische veldslag gekomen?

Over de voorgeschiedenis: vreemde heerschappij in Spanje

De verovering van Spanje en de vreemde heerschappij was al in het jaar 711 begonnen. De Visigoot Roderik, een katholiek christen, liet zich in het jaar 710 tot koning kronen, had echter grote delen van de adel, arianistische christenen, tegen zich. Deze riepen familieleden, bondgenoten en huurlingen uit Noord-Afrika ter ondersteuning om Roderik af te zetten.

In 711 landde de Berber Tariq ibn Zijad met zijn leger (geen Arabieren, geen moslims zoals vaak is te lezen) in de regio Gibraltar en onderwierp het West-Gotische rijk. De geesten, die hij had opgeroepen, raakte men echter niet meer kwijt. Want nu drongen ook Omajjadisch-Arabische troepen (ook geen moslims) binnen, die het in de daaropvolgende jaren lukte om bijna het hele Iberische schiereiland te veroveren.

Het prototype van de gehate, nu echt islamitische vreemde heerschappij werd daarna omstreeks het jaar 1000 de vizier Al-Mansoer, die erop pochte ieder jaar een veldtocht tegen de “ongelovigen” te ondernemen. Meer dan 50 keer overviel hij de noordelijke gebieden op het Iberisch schiereiland en brandschatte en plunderde deze. In 997 liet hij de christelijke inwoners van Santiago di Compostella, die tot slaaf werden gemaakt, ter vernedering te voet de klokken van de basiliek naar het duizend kilometer verwijderde Córdoba slepen.

De periode van de Almoraviden (militante moslims)

In 1031 viel het Omajjadische kalifaat uiteen en er ontstonden tientallen taifa´s, kleine islamitische koninkrijkjes, soms tot wel 60 stuks. De regenten waren Arabieren van verschillende clans, Berbers van diverse stammen, Romanen, Noormannen, Goten, piraten enz. Iedereen sloot een pact met iedereen tegen iedereen. Een van deze kleine vorsten riep de heersers uit Noord-Afrika, de Almoraviden, te hulp, militante moslims uit de Sahara. De Almoraviden keerden zich tegen alles wat volgens hen niet overeenkwam met de islam, bestreden uiteraard alle christenen, hielden echter ook opruiming onder hun islamitische bondgenoten. Het was nu voorbij met wijngelagen en dansvoorstellingen in Córdoba, Sevilla en elders. En opnieuw gold: de geesten die men opgeroepen had, raakte men niet meer kwijt.

De fundamentalisten uit Noord-Afrika namen een compleet nieuwe kwaliteit van oorlogvoering mee naar Spanje: de geloofsoorlog, de jihad. Wat nu telde, was de verovering in naam van Allah. Tegelijkertijd kwam het tot een tegenbeweging. De Spaanse kerk kwam rechtstreeks onder invloed van Rome te staan. In 1095 riep paus Urbanus II. tot de kruistocht op. In 1099 werd Jeruzalem heroverd. Bijna tegelijkertijd vielen echter Granada, Sevilla, Valencia en Mallorca in handen van de Noord-Afrikaanse Jihadisten.

Twee megatrends, de Afrikanisering van de Spaanse islam en de Europeanisering van het Spaanse christendom, stuurden vanaf nu op elkaar af en botsten waar op elkaar? In de slag bij Las Navas de Tolosa in het jaar 1212.

Het verloop van de veldslag

Het lukte het christelijke leger om in het centrum tot de posities van de boogschutters van de Almohaden op te rukken en hen in man tegen man gevechten te verslaan. De aanvoerder van de moslims, kalief Muhammad al-Nâsir, had zich met een groep zwaarbewapende slaven, die aan elkaar zaten vastgeklonken in de buurt van zijn tent, verschanst. Maar toen hij uiteindelijk persoonlijk in het nauw werd gebracht, sloeg hij met zijn lijfwachten op de vlucht, wat paniek veroorzaakte in het sowieso terugwijkende islamitische leger. Op de vlucht leden de moslims verwoestende verliezen. De veldslag eindigde met hun totale nederlaag. De Almohadische kalief Muhammad al-Nâsir vluchtte uiteindelijk naar Noord-Afrika.

In de tijd daarna konden de moslims zich niet meer van deze nederlaag herstellen, temeer daar de christelijke overwinning de legende van de onoverwinnelijkheid van de Almohaden weerlegde. De macht van de moslims in Spanje was gebroken.

Gevolgen van de slag

In de 40 jaren daarna kon het grootste deel van het Spaanse schiereiland weer onder de heerschappij van christelijke koningen gebracht worden. In 1236 werd Córdoba heroverd, in 1248 Sevilla en in 1261 Cádiz. De al eeuwenlang durende Reconquista (herovering van Spanje) was grotendeels afgesloten.

Bij de inname van Córdoba had Yusuf Ibn Nasr, een kleine heerser uit Arjona, de Castiliaanse koning Ferdinand III. ondersteund en kreeg in ruil daarvoor vrije hand in Granada, dat hij tot zijn bezit maakte – het begin van het laatste hoofdstuk van islamitische heersers in Spanje, dat 250 jaar later ook afgesloten zou worden. Hoe kwam het daartoe?

Het einde van de islamitische heerschappij in Granada

Aan het eind van de 15e eeuw was het grootste thema het gevaar van de Turken (in 1481 landde er een Ottomaanse expeditie in Zuid-Italië, de paus vlucht uit Italië; later in 1529 en 1683 stonden de Turken tweemaal voor Wenen om te proberen de stad in te nemen). De turken ontwikkelden zich steeds meer tot een serieuze bedreiging en men kon zich in Spanje geen bondgenootschap van moslims op eigen territorium permitteren. Zodoende werd het einde van het islamitische Granada ingeluid. Het was een einde dat in de geschiedenis niet veel parallellen kent; en al helemaal niet in de islamitische geschiedenis wanneer moslims zich in een superieure positie bevonden.

Maar nu gaan we even weer een stukje terug in de tijd om de voorgeschiedenis te begrijpen. Van beslissende betekenis was het huwelijk van Ferdinand van Aragón met Isabella van Castilië in 1469, dat het mogelijk maakte dat de beide koninkrijken tien jaar later uitmondden in de vereniging van Spanje. Spanje was nu verenigd en kon zich bezighouden met het probleem Granada.

Waarom echter werd het islamitische Granada steeds meer een probleem? Enerzijds omdat het voortdurend toevlucht bood aan islamitische piraten in zijn haven. Nog verontrustender was echter iets anders. Het kwam herhaaldelijk tot contacten met het nieuwe schrikbewind in het oosten, de Turken. Ferdinand moest handelen om het eerder genoemde bondgenootschap in eigen land te verhinderen. Maar wat moest hij doen? Wat moest er gebeuren met al die moslims in Granada? De stad met geweld in te nemen en alle moslims af te slachten, te verjagen of tot slaaf te maken, zou met desbetreffende eigen verliezen zeker mogelijk geweest zijn voor het verenigde Spanje. Maar Ferdinand besloot iets anders te doen.

Ferdinand´s aanbod aan de moslims

Hij stelde emir Muhammad XII. Abu Abdallah voorwaarden die zó gunstig waren, dat deze zelfs geen andere keuze had dan ze te accepteren. Op 2 januari 1492 overhandigde Abu Abdallah de sleutels van de stad aan het Spaanse koningspaar. Het probleem met de moslims in Spanje was opgelost. Nadat dit van tafel was, kreeg drie maanden later een kapitein genaamd Christoph Columbus eindelijk opdracht van het Spaanse koningshuis om de zeeweg naar Indië te vinden. De reis begon in augustus en eindigde met de ontdekking van de Nieuwe Wereld in oktober.

Ferdinand zegde emir Abu Abdallah en alle inwoners van Granada, uiteindelijk bijna uitsluitend moslims, behoud van hun bezit en persoonlijke ongeschondenheid toe. Wie onmiddellijk wilde vertrekken, kon dat ongehinderd doen en zijn bezit meenemen of het binnen twee (of drie) jaar zonder beperkingen van de hand doen.

Bijna allen die over vermogen beschikte, kozen voor de laatste optie en verlieten Spanje als welgestelde mensen richting Marokko. Spanje was van de laatste islamitische vreemde heerschappij bevrijd. De Reconquista was beëindigd.

Screenshot_54

De capitulatie van Granada.

Het jaar 1492

Het jaar 1492 vormde dus een dubbele mijlpaal: a) de volledige bevrijding van Spanje van islamitische heerschappij en b) de ontdekking van Amerika. Daarom wordt dit jaar respectievelijk de periode rondom het jaar 1500 als het begin van de Nieuwe Tijd beschouwd. De symboolkracht van het jaar 1492 kan daarbij niet hoog genoeg ingeschat worden.

In de vroege 9e eeuw had de Arabische (niet islamitische!) Kalief van Bagdad, al-Mamun, de aardbol tot op enkele kilometers nauwkeurig laten meten en berekenen. Nu, in 1492, nadat de laatste islamitische heerser in Spanje was afgezet, stuurden Ferdinand en Isabella Christoph Columbus uit, die achter de horizon de ronde aardbol vermoedde en de Nieuwe Wereld moest ontdekken. Dit voorbeeld laat waarschijnlijk duidelijker dan alle anderen zien hoe in de eeuwen daar tussenin de geest quasi vanuit de Arabische naar de Europese wereld was gewisseld.

In de inmiddels volledig geïslamiseerde Arabische wereld echter, die eeuwenlang wat betreft kennis en cultuur superieur was, moest men zich de aarde alleen maar plat voorstellen. Dit beval het “heilige boek” van de islam, de koran. En alle wezenlijke waarheden over God en de wereld, aldus het boek, bevonden zich in dit “heilige boek”, zodat in principe andere boeken en onderzoeken niet per se nodig zouden zijn.

Het Alhambra-edict

Dat Noord-Afrika in enige vorm van de komst van al die moslims geprofiteerd zou hebben, daarvan is niets bekend, in geen enkele vorm. Het meest geleden overigens hebben zowel onder de moslims als onder christenen – trefwoord: Alhambra-edict – de Joden. Waarom dit zo was, zou stof voor een zelfstandig essay zijn.

Door dit edict werden de Joden uit alle territoria van de Spaanse Kroon verdreven. Wie tot 31 juli 1492 niet tot het christendom was overgegaan, moest Spanje verlaten. In tegenstelling tot de moslims hadden de Spaanse Joden slechts vier maanden de tijd om een beslissing te nemen en, als ze zich niet wilden bekeren, hun have en goed te verkopen en het land te verlaten. Dit leidde tot een golf van bekeringen tot het christendom. Deze nieuwe christenen werden echter algemeen verdacht door de Inquisitie. Dit leidde tot een diepe splijting in de Spaanse samenleving. Veel joden vluchtten echter ook naar het naburige Portugal. Hier werden ze in het begin met open armen ontvangen.

Vanuit economisch oogpunt bekeken was het Alhambra-edict verwoestend voor Spanje. Enerzijds moesten de zich voor de verdrijving bevindende joden hun have en goed ijlings verkopen. Dit leidde tot een overstroming van de markt. Vooral in de sector onroerend goed daalden de prijzen drastisch. Nog erger; complete economische sectoren, die zich daarvoor vast in handen van de Spaanse Joden bevonden, waren nu niet bezet. Omdat christenen geen geldschieter mochten zijn, ontbrak het kapitaal. Ook artsen en ambachtslieden, die werden verdreven, ontbraken nu. Terwijl zich in andere Europese landen een middenklasse vormde, bleef het in Spanje bij de bovenklasse en de onderklasse. Ook voor de cultuur en de wetenschap was de verdrijving van de Joden vernietigend. Veel universiteiten hadden problemen om de docenten te vervangen.

Het Europese succesmodel en zijn uitbreiding

Over het algemeen zou zich in het Europa van de Nieuwe Tijd echter een wereldwijd uniek succesverhaal ontwikkelen, dat in de loop van de komende eeuwen door velen, die daartoe in staat waren, gekopieerd en geïmiteerd werd: de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Zuid-Korea, Taiwan, inmiddels ook in beginsel door India en China. Minder door Rusland en helemaal niet door Afrika en de hele islamitisch gedomineerde wereld. De laatste twee geven er inmiddels massaal de voorkeur aan om in plaats van zelf iets op te bouwen, daar naartoe te immigreren waar anderen al iets opgebouwd hebben om zich daar in het voorbereide nest te nestelen. Maar terug naar het unieke Europese succesverhaal.

Doordat de religieuze boeien, ook die van het christendom, steeds losser gemaakt werden, de rationaliteit ruimte kon winnen, er een herbezinning op de Grieks-Romeinse Oudheid met haar unieke culturele bloei plaatsvond (Renaissance), de wetenschappen nieuw opbloeiden, de Verlichting zich een weg baande, kwam men langzaam maar zeker over de duizendjarige middeleeuwen heen. De Nieuwe Tijd begon met al zijn verworvenheden, die uiteindelijk uitmondde in de moderne tijd. Met dit essay wil ik echter de aandacht op een bepaald punt vestigen:

Wie onmiddellijk wilde vertrekken, kon dat ongehinderd doen en zijn bezit meenemen of het binnen twee (of drie) jaar zonder beperkingen van de hand doen.

Slotwoord

Europa staat opnieuw voor een ommekeer of bevindt zich veelmeer hier al midden in. Ze zou zich opnieuw van welke vreemde heerschappij dan ook, van vijandige bondgenootschappen op eigen territorium, van ondergraving en ondermijning moeten bevrijden. En ze zou dit opnieuw op dezelfde genereuze wijze moeten doen zoals Ferdinand dat aan het eind van de 15e eeuw gedaan heeft, zodat de duistere vooruitzichten van Rolf Peter Sieferles, Michael Leys of Michel Houellebecq van de volledige ondergang van Europa niet waar worden.

Want ons deel van de aarde, onze unieke cultuur, onze samenleving, onze verworvenheden, vooral de onvoorwaardelijke inwilliging van mensenrechten voor iedereen op ons territorium, onze veiligheid, onze welvaart, onze vrijheid zijn veel brozer dan de meeste mensen vermoeden.

Wie van de moslims onmiddellijk wilde vertrekken, kon dat ongehinderd doen en zijn bezit meenemen of het binnen twee (of drie) jaar zonder beperkingen van de hand doen.

Goodbye Mohammed.

Bron:
www.epochtimes.de
Auteur: Jürgen Fritz

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Historie, Islam, Islamisering. Bookmark de permalink .

28 reacties op LONGREAD: Goodbye Mohammed – Hoe we een einde kunnen maken aan de islamisering van Europa

 1. Dat is toch buiten de waard van de sociale dienst gerekend. Elke maand gegarandeerd geld houdt velen bij de vetpotten van Europa. Dat is geen bezit dat even van de hand gedaan kan en zal worden al beschouwen sommigen het al als oorlogsbuit. Daarom zal er een andere oplossing komen dan Ferdinand ter beschikking stond. Het valt te verwachten dat er daarbij veldslagen tussen enclaves zullen gaan plaatsvinden. Nu al kan daar een beschaafd voorschot op genomen worden door de publieke ruimte niet te laten claimen voor islam en de publieke middelen niet langer ter financiering van het knechtende systeem van islam aan te wenden.

  Like

 2. Cognitieve-Dissonant zegt:

  Begin eerst maar eens met de faciliterende ratten in brussel, den Haag, Berlijn (vooral deze smerige rat) en Parijs te verwijderen. Zij halen al deze ellende naar binnen en geven ze gratizzzzzzz BBB op onze kosten en ons harde werken. De rest van de echte landverraders bevinden zich ook onder ons, de alles faciliterende slinkse debiele wegkijkers, man, man, man, het sterft ervan.

  Like

 3. H J zegt:

  Dank u. Goed verhaal en in imo geheel juist.
  Dan zie je maar hoe lang (eeuwen) zo iets kan gebeuren.
  Goodbye Mohammed; ik hoop dat het snel werkelijkheid wordt.

  Like

 4. louis-portugal zegt:

  Idd. een heel interessant verhaal en heel anders dan het idee dat ik had
  Een ding was me wel duidelijk, nl. dat Columbus op weg werd gestuurd omdat de arabieren. cq de moslims alles roofden wat over de middellandse zee voer.

  Like

 5. Sjaak zegt:

  Zolang we de linkse syteem Parasiten niet naar de hel jagen,
  zal zich niets veranderen, integendeel, de toestroom zal groter
  worden, zowie de problemen zullen in ongekende maten exploderen !
  In tijdperk van Internet staan de economieparasiten en sluizer direkt
  met elkaar in verbinding ! Ergo ! Aan de gesloten en bewaakten
  grenzovergangen zullen ze zich niet verzamelen, maar met hulp
  van sluizerbenden en op een legale manier de grenz overkomen .
  Omdat de linkse wetgeving (zo lek als een mandje !) hun ook nog
  daarbij helpt, is het wie water naar de zee dragen !

  Like

 6. semper fi zegt:

  Als je links gaat ruimen dan volgt de islamisering vanzelf??
  Laten we dan maar een begin maken ons collectief sterk te maken tegen de linkse zooi,die nieuwkomers knuffelt alsof de hemelsluizen zijn opengezet en zich verkneukelen in de instroom!
  Overgens dat gekwetter,men moet intregeren is een abject doel!
  Men hoeft alleen maar het woord LOKET te weten(leren)want mijns inziens zou men alle nieuwkomers een contrakt geven en die laten ondertekenen,voorzoveer het geen kruisjes zijn met de tekst!!!!BIJ GROEN LICHT WEER TERUG NAAR UW EIGEN LAND !!
  Niets mis mee we helpen wel met de wederopbouw daar waar de zooi is ingestort,ja zowiezo betalen wij het gelag maar dan is een ieder weer op de plek waar hij het beste functioneerd!
  Maar zolang links inkomers nodig heeft voor het vergaren van zetels,pluche is het in dit knettergekke land een moeilijke zaak!
  Kortom.ruim eerst links op en stuur de klaveraanbidsters (ja zij die met een natte poes de messias Klaver aanbidden))))en d66 lovers maar naar een opvangkamp elders ,laten zij daar maar hun goede gedrag tentoonspreiden!!!
  nog even dit discrimineren mag niet maar zoals ik is de pvv aanhang volledig gediscrimineerd ,met als uitgangs reden ,geert loopt toch weg enz!
  De huidige verraders,,,,,die lopen weg met loze beloftes en met vier partijen konkelen zij ons straks weer verder naar de afgrond!
  AMEN

  Like

 7. Stef zegt:

  De legers zijn zich al aan het formeren.
  Echter het onze beschikt over een bot keukenmes en een dartpijltje.

  Like

 8. Virgilio zegt:

  De strijd met links zal vooral in de politiek uitgevochten worden, maar de islamitische enclaves in Europa zullen door straatsoldaten wijk voor wijk bevrijd van de islamieten moeten worden. Hiervoor moeten islamietenvriendjes/ landverraders van belangrijke posten verwijderd worden en vervangen! De wil bij rechts om links op de cruciale posten te vervangen is nog te zwak. De islamieten verdrijven kon wel een heel erg lang gaan duren met slechte uitkomsten, aangezien de lokalen vaak te laf en lui zijn voor de strijd en toch liever een spelletje spelen en zelfs overlopen. Oorlogsheld Generaal Ratko Miladic was de laatste die hier echt goed in was, maar die is verraden door slinks Europa en de slinkse NAVO.

  Like

  • H J zegt:

   Het maakt niet uit welke regering je hebt. De pionnen doen toch wat de grote geldschieters willen en anders worden de politici wel op een of andere manier gechanteerd. Vul zelf maar in hoe. Alles is goed. U bent geslaagd.

   Like

 9. Trucker zegt:


  Bibi tegen de leiders met ballen, (in voormalige sovjet staten).
  Hij weet heel goed dat zo ongeveer alles en iedereen die in europa (en europa HQ brussel) antisemiet is en de Fakestijnen (credits to Jan) steunt en zelfs onderhuids steunt wat betreft hun slachtpartijen tegen Israëlische burgers.

  Like

 10. M.A.L. Sion zegt:

  Als je dit verhaal goed leest dan bekruipt je het verlangen om deze ommekeer nog eens te herhalen. Ons sterk maken en die hele moslimtroep verwijderen.
  Dan zullen we eerst aan een grote zelfreinigingsbeurt toe zijn. In de tijd van dit verhaal hadden we een eenvoudig (klootjes-) volk en grote heren (adel) die respectievelijk slechts gehoorzaamden en bevelen uitdeelden. Een topdown-wereld !!!
  We leven nu in een tijd dat iedereen gelijk is. Iedereen beslist voor zichzelf hoe hij/zij het leven inricht en waar men zich voor inzet. Dat laatste is dan voor een aanzienlijk deel ‘zich nergens voor inzet’. Het is een gigantisch probleem om de ‘mindset’ van de bevolking in een bepaalde richting te vormen, nl. om het gevaar van de islam te zien en er wat aan te (willen) doen.
  Enkelingen kunnen wijzen op het islamitische gevaar en de dictatoriale opstelling van de Europese Commissie, die mede verantwoordelijk is voor de gigantische instroom van het islamitische tuig. De overgrote meerderheid van de bevolking kijkt gezapig een andere kant op. Daar zullen we eerst wat aan moeten doen maar dat zal pas lukken als de toestand kritiek en rampzalig wordt. Jammer voor de slachtoffers die dan zullen vallen maar eerder komt de bevolking niet in beweging, tenzij u en ik ……… (??)
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

  • Virgilio zegt:

   Door het infantilisme en verkeerde focus kiezen velen er voor om liever te spelen, dan de strijd met de islamieten. De laatstgenoemde hebben een stuk fanatiekere aanhang met velen straatsoldaten, wat ze een forse voorsprong gaf. De slachtoffers zullen zeker vallen onder de gene met (veel)te weinig weerstand en gebrek aan realiteitszin. Inmiddels zijn de islamieten zelfs tot in de meest rustige dorpen verdeeld door de jihad hijrah. Gewapende strijd zullen we in de volkswijken verliezen, dus iedereen op rechts zal zich met politiek moeten bezig houden en cruciale functies moeten bekleden om het tij te keren.

   Like

   • H J zegt:

    Politiek is lullen en de broek vol schijten. Het rotte ervan is dat ze over ONS lullen en OP ons schijten. Wat zo vaak gebeurt in de geschiedenis is dat het volk de tirannie verdrijft. Er zullen toch wel weer koppen gaan rollen, maar dat kan lang duren in NL. De onderste steen is nog steeds niet boven, want Rutte moet zijn kop houden van de Cabal en de onderzoeksresultaten naar MH17 zijn beschamend en een afront naar de familie van de slachtoffers.
    Begrijp me aub niet verkeerd, maar veel van dit soort calamiteiten zijn volledig in scene gezet om het volk op het verkeerde been te zetten a la 9/11, Sandy Hook, MH370, Titanic, Pearl Harbor, WW1, WW2, Vietnam, Korea, Erdogan, Nukes, global warming, global earth, Oklahoma bombing, Boston Marathon, vul maar in, altijd geslaagd.

    Like

 11. Anna zegt:

  Gelukkig is die veldslag toen door de Christenen gewonnen.
  Anders waren we al vanaf die tijd in Europa moslim geweest…..

  Like

  • H J zegt:

   Ben ik met je eens en het waren toen zelfs rooms katholieken. Waarom schrijf ik dit niet met hoofdletters; ze zijn het niet waard. Ben zelf RK gedoopt etc, maar kwam er na 14 jaar ‘al’ achter dat het foute boel was..
   In die tijd (Spanje) was ‘Rome’ helemaal niet blij met de Arabieren, maar als Rome ze kon gebruiken om de Joden een hak te zetten, dan lieten ze dat ook niet na. Rome is namelijk niet Christelijk, maar satanisch en enkel uit om de wereld te beheersen met één universeel geloof. Je begrijpt dus wel welk dat is. De bijbel is tegen het zere been van Rome en toen kwam daar ook Luther nog eens zout in de wond(en) strooien. Hopla, Inquisitie!
   Als tegenprestatie voor bewezen diensten van de Arabieren (tegen de Joden) stond de paus het toe aan de Arabieren om de islam in Noord Afrika te verbreiden vermits zij de katholieken met rust lieten. Dat is niet lang goed gegaan want we weten allemaal wat de mentaliteit van de Arabieren is. Feitelijk niet veel anders dan iedereen die de wereld willen beheersen, of het nou de Islam, de Khazaren, de Illuminatie of Rome=Jezuiten is.

   Like

 12. BigLJohn zegt:

  Dit verhaal van Jürgen Fritz met de huidige tijd vergelijken, is hetzelfde als appels met peren met elkaar gaan vergelijken. Toen was er sprake van een veldslag, nu is er sprake van een guerilla tactiek, doordat moslims als solo of in een groepje aanslagen plegen, terwijl de reactie van het volk geen eentje van wraak is, maar wel eentje van knuffelberen, kaarsjes en stille tochten. Toen waren de boven ons gestelden en edelen er op gebrand de Moslims te verjagen, nu is dat precies andersom. Bovendien kennen wij nu niet alleen de E.U in Brussel, en het linkse vergif dat heel Europa in de afgrond aan het duwen is, daarbij gesteund door de MSM media en de linkse indoctrinatie op onze scholen. Het moet zo onderhand toch wel duidelijk zijn dat anno nu Europa echt als verloren moet worden beschouwd ! Dus nogmaals; Dit verhaal van Jürgen Fritz met de huidige tijd vergelijken, is hetzelfde als appels met peren met elkaar gaan vergelijken.

  Like

  • H J zegt:

   Ja, daar zit wat in. We hebben onszelf in slaap gesukkeld zou je kunnen zeggen. Maar, paardenhaar, ‘wij’ sliepen ook in de dertiger jaren en werden pas wakker toen het te laat was. Het volk laar het allemaal wel graag over aan onze regeringleiders, die vervolgens zeggen ‘gaat u maar rustig slapen’.
   Vroeger, ja gvd, excusé, was alles anders. De mensen waren veel wreder en je wilt toch niet meemaken wat daar in al die veldslagen gebeurde? Hakke hakke hakke.
   Vandaag de dag willen we niet meer vechten want dat moet ons leger maar doen. Met wat? Het leger is uitgekleed net zoals het volk is uitgekleed dat het geen wapens mag bezitten. Ja, zo wordt het een stuk gemakkelijker om de zaak te overlopen.
   In het geval Europa nu met de massa immigratie…..als het volk het niet doet, wie dan wel?

   Geliked door 1 persoon

 13. fleckie zegt:

  Momenteel, : bestaan er wel ‘tegenwerkende’ krachten, in de …’eigen gelederen’ , die allereerst gelikwideerd moeten worden, alvorens grote verwijderimg van de barbaarse ideologie uit te voeren.

  Like

 14. Beste mensen, om van de islamieten massa af te komen, is het afschaffen van twee paspoorten voldoende. Zo was het voordien ook. Men kon enkel één paspoort hebben. De vrijmetselaars rat Lubbers, geholpen door de vrijmetselaars rat vd. Broek, hebben dat veranderd in 2, ondanks de waarschuwingen. Het CDA van toen was een links, subversief bolwerk, maar de trouwe CDA stemmers hadden dat niet door. Het CDA van nu wil daar niet meer aan herinnerd worden.

  Like

 15. Republikein zegt:

  Lang artikel maar goed,het artikel dan, niet ikke, had reeds e.e.a. gelezen in andere uitvoering maar zelfde boodschap.
  Behoed u voor namaakmakelaars zei ik tegen H.Nawijn.
  Want deze geschiedenis in zeer verkorte versie aan hem verteld en dat Wilders ons gaat helpen om langdurige chaos met oorlog en veel schade zoals hierboven beschreven te voorkomen was zijn antwoord: hoe hij andere mensen wegzet.
  Iemand nog koffie?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s