Islam voor westerlingen (deel 1)

Screenshot_277

(Door: Catherine A. Boon-Langedijk)

De islamitische geloofsbelijdenis is: “Er is geen god dan Allah en Mohammed (570-632 na Chr.) is zijn gezant.”

De islam heeft 7 pijlers, waarvan 5 geloofspijlers: de geloofsbelijdenis (sjahada), de rituele gebeden, het geven van aalmoezen, het vasten tijdens ramadan, de pelgrimstocht naar Mekka. Nummer 6 is de Da´wa, de uitnodiging aan niet-moslims om moslim te worden, en nummer 7 de Jihad (Heilige Oorlog), het vechten en sterven in de oorlog tegen ongelovigen voor de zaak van Allah. Alleen deze pijler geeft de moslim de garantie dat hij in het paradijs komt, waar 72 maagden hem wachten.

De koran

De islam is gebaseerd op de koran, het letterlijke woord van Allah. De koran, die uit 114 soera´s bestaat, is heilig en moet in zijn geheel aanvaard worden (soera 2:85 – Toch zijn jullie het volk dat je eigen broeders doodt en een gedeelte van je volk uit hun huizen verdrijft, elkaar tegen hen helpende in zonde en overtreding. En, indien zij als gevangenen tot je terugkomen, koop je hen vrij, terwijl juist hun verdrijving voor je verboden was. Geloof je dan slechts in een gedeelte van het Boek en verwerp je een ander gedeelte? Er is geen beloning voor degenen uwer die zulks doen, behalve schande in dit leven; en op de Dag van Opstanding zullen zij de strengste kastijding moeten ondergaan, want Allah is niet onachtzaam betreffende hetgeen je doet.”). Hij is geschreven in twee perioden, de eerste in Mekka; toen was de positie van de islam zwak en Mohammed meer een zendeling: de 90 Mekkaanse soera´s zijn vredelievend; in de tweede periode, in Medina, was de positie van de islam sterker en Mohammed een krijgsheer.

Mohammed migreerde in 622 na Christus van Mekka naar Medina (Al-Hidjra). Het jaar 622 is het begin van de islamitische kalender en het jaar waarin de verspreiding van de islam begon door gebruik van geweld en strijd (jihad). De in Medina geopenbaarde 24 soera´s roepen de moslims op om de wapens op te nemen tegen andersdenkenden (soera 8:39 en gelijkluidend in soera 2:193 – En bestrijdt hen [de ongelovigen] totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen.”) en dat betekent te doden of tot slaaf te maken. Alleen christenen en joden kunnen onder allerlei beperkingen en tegen betaling van extra belasting (jizya) als tweederangs burgers worden gedoogd.

De koran bevat dus zowel vredelievende als gewelddadige verzen, maar, als ze met elkaar in strijd zijn, maakt het later geopenbaarde vers het eerdere ongeldig: dit heet abrogatie (soera 2:106 – Welk teken Wij ook opheffen of doen vergeten, daarvoor brengen Wij betere of daaraan gelijke. Weet je niet, dat Allah macht heeft over alle dingen?”). Het komt erop neer dat de gewelddadige verzen alle eerdere vreedzame passages opheffen. De “lieve” soera´s worden altijd geciteerd door moslims die de “ongelovigen” proberen wijs te maken dat de islam een “geloof van vrede” is. Die verzen worden ook geciteerd als het erom gaat niet-moslims te bewegen om moslim te worden.

In de koran staan veel verzen die intolerant zijn jegens niet-moslims, waaronder tientallen oproepen om dodelijk geweld te gebruiken. (zie bijv. soera 8:12 – “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: ´Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af´.”). De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld en moet verspreid worden over de hele wereld. Daartoe zijn alle middelen geoorloofd. Moorden, roven, liegen en bedriegen, het is allemaal toegestaan (zie bijv. soera 8:30 – “Zij zweren samen en smeden plannen, en Allah smeedt ook plannen, maar degene die het beste plannen smeedt [bedriegt] is Allah.”). Volgens de koran is Mohammed een rolmodel voor iedere moslim en geldt hij als de voorbeeldige mens die nagevolgd moet worden (soera 33:21 – “Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest.”).

De talloze oproepen om oorlog of jihad te voeren tegen ongelovigen zijn niet tijd- en plaatsgebonden, maar onbegrensd in ruimte en tijd; ze zijn universeel. In de koran wordt daarmee een toestand van permanente vijandigheid tussen moslims en niet-moslims gecreëerd.

Wat betreft de mensheid maakt de islam een driedeling. Als je gelooft dat Mohammed de profeet van Allah is, dan ben je een gelovige. Als je dat niet doet, ben je een kafir, een ongelovige, die zich tegen de islam verzet, ook al doet hij dat in werkelijkheid niet. Je kunt ook een dhimmi zijn, een kafir, ongelovige, die de islam verdedigt. Een dhimmi accepteert en doet wat de islam verlangt.

– Jihad en Da´wa

De begrippen jihad en Da´wa zijn voor westerlingen belangrijk. Jihad, gewelddadige strijd, is gericht op expansie van islamitisch gebied, op kolonisatie van nieuw gebied. In de koran wordt met “jihad” in slechts 3% van de gevallen een innerlijke strijd tegen de eigen ondeugden bedoeld en in 97% een gewelddadige strijd. ISIS publiceerde in 2015 een document: “Libya: The Strategic Gateway for the Islamic State”, waarin Jihadisten worden aangespoord om zich via Libië met wapens in de “vluchtelingen”stroom te mengen en Europa te overspoelen. Volgens cijfers van geheime diensten telt het jihad-leger in West-Europa al 66.000 toekomstige terroristen. Bij jihad hoort “het uitwissen van alles wat herinnert aan de slachtoffers van de jihad”, sprak arabist Hans Jansen kort voor zijn dood in 2015 tot het Europees Parlement. Dat betekent dat onze cultuur moet verdwijnen.

Naast jihad wordt een ander middel, namelijk Da´wa, ingezet. Er zijn islamitische organisaties die Da´wa praktiseren met als doel om onze vrijheid te vernietigen en de regels van de sharia in te voeren. Da´wa is een begrip dat moslims verplicht te proberen om niet-moslims te bekeren tot de islam. Ook moeten zij aan mede-moslims politiek-islamitische standpunten opdringen. Da´wa heeft zijn wortels in de islamitische religieuze praktijk en daardoor worden deze missionaire activiteiten in Nederland en het Westen grondwettelijk beschermd. Ze worden gesubsidieerd door Saoedi-Arabië, andere donateurs en zelfs westerse overheden, omdat het idee heerst dat de meerderheid van gematigde moslims ermee wordt gesteund. Volgens Hirsi Ali, die waarschuwde voor islamitische organisaties die Da´wa praktiseren, zijn er drie stadia in het missioneringswerk:

 1. Moslims wordt geleerd wat het betekent om moslim te zijn in een ander land, en hoe zij op het rechte pad kunnen blijven. Er wordt een sterke onderlinge religieuze band gevestigd.
 2. Het creëren van een stabiele basis voor hun ideeën en het opzetten van organisaties in het Westen.
 3. Omgang met weerstand vanuit de autochtone bevolking. Ze krijgen het advies: exploiteer de tweedeling binnen de niet-islamitische gemeenschap ( stook het vuurtje van racisme en etnische problemen op) en gebruik geweld (jihad) om de islamitische beginselen te verdedigen. Moedig vrouwen aan om veel kinderen te krijgen, marginaliseer afvalligen en hervormers en maak misbruik van westerse links-progressieve politiek. Moslims die alcohol drinken, krijgen een aflaat door zich voor Da´wa in te zetten.

De AIVD liet al in 2004 weten dat Da´wa georiënteerde radicaalislamitische organisaties in Saoedi-Arabië, Pakistan en de Arabische Golfstaten moslims in het Westen bewust aanmoedigen om westerlingen de rug toe te keren. De overheid is dus op de hoogte, maar desondanks gaan de geleidelijke, sociale en politieke activiteiten van de Moslimbroederschap en andere islamitische NGO´s onbelemmerd door en vormen daarmee een steeds groter gevaar voor het Westen. Het is dus zaak om “de lange mars door de instituties”, waar de islamieten druk mee bezig zijn, tot staan te brengen.

Moslimbroederschap

De Moslimbroederschap speelt een belangrijke rol, niet alleen in Europa, maar ook in de VS. Ze werd opgericht in 1928 door Hassan al-Banna en in de jaren-30 met Duits geld van de nazi´s gesteund. Het doel is om de islam te verbreiden en de sharia in te voeren. In grote delen van de Arabische wereld wordt de Moslimbroederschap tegenwoordig als terroristische organisatie aangemerkt, echter niet in Europa.

Strategie van de Moslimbroederschap en ISIS

Sinds de vroege jaren-60 zijn leden en sympathisanten van de Moslimbroederschap naar Europa getrokken en hebben daar langzaam maar zeker een uitgebreid netwerk van moskeeën, welzijnsverenigingen en islamitische organisaties opgebouwd. Moslims worden geïnstrueerd om bij elkaar te blijven, zich te organiseren en niet te assimileren. > Islamitische gemeenschappen in niet-islamitische staten, publicatie van de Islamitische Raad van Europa 1980

In 2001 zijn in Zwitserland documenten van de Moslimbroederschap uit 1982 gevonden, waarin wordt beschreven hoe Europa in cultureel opzicht aan de islam ondergeschikt kan worden gemaakt. De Moslimbroederschap en haar dochter-organisaties roepen de islamitische minderheid op om gebruik te maken van alle legale middelen om in niet-islamitische seculiere en religieuze instellingen te infiltreren. Ze zijn dan in staat om gezag-ondermijnend actief te worden binnen regering en bestuur, universiteiten, justitiële instellingen, geheime diensten en het leger Dit alles onder het mom van “bereidheid tot dialoog” en “wil tot integratie”.

Aanvankelijk stellen moslims zich vredelievend en meegaand op. Zolang zij minder dan 2% van de bevolking uitmaken, doen ze zich voor als een vredelievende minderheid. Bij verdere groei wordt hun aanwezigheid manifester en trekken ze zich steeds minder aan van de bestaande wetten. Tegelijkertijd wordt het eisenpakket groter, het toegeven aan eisen leidt tot nieuwe eisen en nadat veel eisen zijn ingewilligd, komen de dreigingen en het bezetten van de openbare ruimte. Geleidelijk zetten ze zich meer af tegen de westerse cultuur en denkwereld (bijv. door het dragen van specifieke kledij). De werkelijke greep naar de macht gaat gepaard met rellen, geweld, brandstichting en vernielingen met de bedoeling om de gezagshandhaving te ontregelen en chaos te creëren. De moslimgemeenschap (“oemma”) streeft de ontwikkeling na van islamitische enclaves met eigen (sharia) regels en gebruiken: “gettostrategie” met het ontstaan van no-go area´s als gevolg. Uiteindelijk zullen moslims de dienst uitmaken.

Een van de eerste pioniers van de Moslimbroederschap in Europa was Said Ramadan, de persoonlijke secretaris en schoonzoon van de oprichter Hassan al-Banna. Vanuit de moskee in München en vanuit Genève richtte de Broederschap allerlei organisaties op met het doel om Europa te islamiseren en uiteindelijk de sharia in te voeren. Saoedi-Arabië garandeerde een constante geldstroom naar het islamitische centrum in Genève.

Een van de zonen van Said Ramadan is Tariq, die carrière maakte als “gematigde moslim”; hij was gasthoogleraar aan de Erasmusuniversiteit. Ik citeer Tariq Ramadan: “Mijn broeders en zusters, we moeten de zogenaamde democratie en vrijheid van meningsuiting hier in het Westen uitbuiten om onze doelen te bereiken. Onze profeet Mohammed, vrede zij met hem, en de koran leren ons dat we alle denkbare middelen en mogelijkheden moeten gebruiken om de vijanden van Allah te verslaan. Vertel de ongelovigen openlijk ´we respecteren jullie wetten en jullie grondwetten´, waarvan wij moslims geloven, dat deze net zo waardeloos zijn als het papier waarop ze geschreven staan. De enige wet die wij moeten respecteren en toepassen, is de sharia.”

Islamitische Staat heeft Europa de oorlog verklaard. Ook hier: infiltratie door het verwerven van belangrijke functies en bovendien de vorming van moslim-bendes die in de politie hun gemeenschappelijke vijand zien. Goedwillende moslims zullen zich niet openlijk tegen de invoering van de sharia willen keren uit angst voor represailles. Het onderzoek van prof. Koopmans (2014) toonde aan dat 70% van de jongere moslims in Nederland de sharia boven de grondwet stelt.

Daarover later meer in deel 2.

Door:
Catherine A. Boon-Langedijk
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Islam. Bookmark de permalink .

15 reacties op Islam voor westerlingen (deel 1)

 1. Jean zegt:

  De achterlijke perverse smeerlappen kunnen niet lezen want er staan geen 72 maagden te wachten (dat hadden ze graag gehad) maar er staat één maagd van 72 op ze te wachten die in haar leven slagersvrouw was en dus goed met het mes overweg kan…. ha ha ha ha ha, elke dag lullensoep, ha ha ha ha.

  Like

 2. Rassenvermenging en genocide – Stormt op Europa af – wakker worden!

  Like

 3. Aegolius cs zegt:

  Wie is Catherine A. Boon-Langedijk en haar kennis/achtergrond als schrijfster in dezen?

  Like

 4. Theresa Geissler zegt:

  Zó, heeft Tariq Ramadan dat openlijk verklaard/ Wist ik nog niet eens zo precies.
  Nou ja, het past perfect in het plaatje: Figuren als Aboutaleb en Marcouch zitten ook voortdurend nadrukkelijk te schermen met “de wetten en de grondwet van dit land respecteren, blablabla….”
  Weten we meteen zeker, wat de lommerd dáárvoor geeft: Geen duit.

  Geliked door 2 people

  • delamontagne zegt:

   Theresa Geissler zegt:
   10 augustus 2017 om 15:44
   Zó, heeft Tariq Ramadan dat openlijk verklaard/
   * * *
   Rammeldan was die man die enkele jaren geleden in Rotterdam voor een “kleine” vergoeding MEE ZOU HELPEN met de integratie.
   WAT EEN KLUCHT.
   Behalve héél veel soortgelijke dingen zegt hij o.a. dit:

   TARIQ RAMADAN: “Overal waar wij ons vestigen met onze moslim-identiteit, zijn wij op onze plek.
   ………………..
   In alle duidelijkheid, het is voldoende dat moslims zich ergens installeren en vervolgens hun Moslim-identiteit beleven.
   D.w.z. hun “culte” uitdragen zodat die plaats hun “woonplek” wordt, EN DAT IS MOSLIMS………..
   Het is niet nodig anders te doen.
   En zodoende is het heel NORMAAL dat ze er uiteindelijk de wet van de
   ISLAM zullen opleggen.

   https://vid.me/1mWb

   OPMERKING VAN DE SCHRIJVER:

   Dit verklaart de expansie zonder einde van de islam, de vreugde die zij hebben te weten dat zij “beetje-bij-beetje” de MEERDERHEID zullen zijn.
   En dan te bedenken:”ze doen geen moeite om hun doel te verbergen”.

   En laten we niet vergeten dat in het licht van deze verklaring [ van Ramadan ], politici, schrijvers, kunstenaars en andere functionarissen niet alleen “KNIELEN” voor hen [ de moslims ], en dus eigenlijk verraders Zijn, maar het zijn ook mensen zonder een greintje intelligentie.

   Like

 5. koddebeier zegt:

  Ik wil helemaal niets te maken hebben met die shit zooi en ik wil er al helemaal niets van weten ! Op rotten met die zooi !!! Naar eigen zandbak rappido !!

  Geliked door 1 persoon

 6. Jaap zegt:

  En als ze boven komen, na het vermoorden en verkrachten van de zgn. ongelovigen dan staan daar dus 72 demonen op ze te wachten ipv. maagden, en dat voor eeuwig, jammer dat ze dat dan niet meer kunnen melden aan de rest, maar het is toch gek dat wij christenen dat wel weten, en als ze een beetje zouden kunnen denken zouden ze dat ook wel kunnen weten!

  Like

 7. Pingback: Islam voor westerlingen (deel 2) | E.J. Bron

 8. Pingback: Islam voor westerlingen (deel 3) | E.J. Bron

 9. Pingback: Islam voor westerlingen (deel 4) | E.J. Bron

 10. Pingback: Islam voor westerlingen (deel 5) | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s