Islam voor westerlingen (deel 3)

 Screenshot_71

(Door: Catherine A. Boon-Langedijk)

Hieronder het derde deel in de serie “Islam voor westerlingen”. Deel 1 kunt u hier lezen en deel 2 hier.

– De islam, een vredelievende godsdienst?

De islam wordt meestal als een vredelievende godsdienst voorgesteld. Er wordt mee bedoeld dat pas als iedereen bekeerd is tot de islam, er vrede zal heersen. De islam is uit op de wereldheerschappij, goedschiks of door strijd. De islam verdeelt de wereld in twee zones:

1.   het Huis van de islam (Dar al-Islam) en
2. het Huis van de oorlog (Dar al-Harb), het deel van de wereld dat nog onderworpen moet worden. Het is de algemene islamitische visie, dus niet alleen die van de fundamentalisten.

Dan zou je verwachten dat er in gebieden waar de islam het voor het zeggen heeft, vrede is. Daar bestrijden moslims uit verschillende stromingen elkaar. Die stromingen hebben wel belangrijke gemeenschappelijke elementen.

Dat zijn onder meer:

 • de plicht tot het voeren van jihad, strijd om de hele wereld islamitisch te maken (soera´s 9:29, 8:39, 47:35)
 • de vrouw is het bezit van de man en is aan hem ondergeschikt (soera 2:223),
 • Jodenhaat (soera´s: 2:65, 5:60, 7:166, 62:5) en homohaat (soera´s 7:81, 26:165-166, 27:55).

Net als bij het nazisme moeten de Joden worden onderworpen of vernietigd. In de oorlog werkte de grootmoefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini, jarenlang samen met Hitler. De moefti woonde in Berlijn en adviseerde zijn vrienden Eichmann en Himmler. Hij had een eigen radiostation van waaruit hij in het Arabisch het nazisme en de genocide propageerde. Bovendien was hij betrokken bij het opzetten van een moslim-Waffen-SS-divisie, Handschar (kromzwaard) geheten, op de Balkan. Tijdens de Neurenberg-processen werd de moefti door een getuige (Dieter Wisliceny) als de centrale figuur in de planning van de Holocaust genoemd.

Meten met twee maten: Niet iedere nazi was een moordenaar, maar van die zieke ideologie moest iedereen worden genezen. Niet iedere moslim is een moordenaar, maar die mogen hun zieke ideologie behouden.

Behalve de Jodenhaat, en ook homohaat, zijn er meer overeenkomsten met het nazisme: expansieve oorlogszucht, verheerlijking van geweld, het volgen van een leidsman: de een volgde Hitler, de ander Mohammed, geloof in eigen superioriteit (soera 61:9, 48:28 en 9:33 –  Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de ware godsdienst heeft gezonden om deze te doen zegevieren boven alle godsdiensten, ofschoon de afgodendienaren er afkerig van zijn”.) en het  Blut-und-Bodenprincipe, in de islam: grond die eenmaal verworven is, moet altijd islamitisch blijven of moet, indien verloren gegaan, worden heroverd. Himmler: “Der Islam ist unserer Weltanschauung sehr ähnlich.” (“De islam lijkt zeer sterk op onze wereldbeschouwing”.)

In de moslimwereld wordt Hitler nog steeds bejubeld. Niet verwonderlijk, want in juni 1941 werd een Duits-Turks Vriendschapsverdrag gesloten. Onlangs (maart 2017) zette Erdoğan Nederland neer als opvolger van de nazi´s en als fascistisch, maar het was Turkije dat een pact met de nazi´s sloot. In Turkije is Mein Kampf een populair boek. Erdoğan heeft in Turkije zijn streven naar een effectief presidentieel systeem tot stand gebracht en noemde onlangs het Duitsland van Hitler daarvoor als voorbeeld.

Taharrush

De ondergeschikte positie van de vrouw in de islam is evident, Allah lijkt niet erg van vrouwen te houden. Er is zelfs in het Arabisch een apart woord voor groepsverkrachtingen: taharrush is het verschijnsel dat vrouwen door groepen mannen worden omsingeld, die zich vervolgens aan hen vergrijpen.

Godsdienst of ideologie?

De vraag is of de islam een godsdienst is of een ideologie. Op grond van de geloofsbelijdenis is de islam een godsdienst en in Nederland kennen wij vrijheid van godsdienst. Een ideologie daarentegen wil de maatschappij naar haar denkbeelden inrichten en dat wil de islam ook. De islam is dus zowel godsdienst als ideologie.

Aboel Ala Maudoedi, de invloedrijkste Pakistaanse denker van de 20e eeuw: “De islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd … om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de islam”. Een ideologie kan worden verboden, zoals het nationaalsocialisme: “Mein Kampf” mag niet in de boekhandel liggen. Met de islam is een verbod moeilijker, omdat hij ook een godsdienst is. Wij realiseren ons niet dat we met godsdienstvrijheid in feite alleen de vrijheid van geloofsleer bedoelen en dat de door die godsdienst opgelegde gedragsleer, onder meer de jihad, daar niet bij hoort (de jihad is de zevende pijler van de islam en hoort niet bij de vijf geloofspijlers). Omdat de godsdienst beschermd wordt (door een collaborerende elite), krijgt de ideologie alle ruimte om haar doel na te streven.

Ramadan

De ramadan is een maand van vasten; overdag wordt er van zonsopgang tot zonsondergang niet gegeten en gedronken. Daarna volgt een gezamenlijke maaltijd, iftar. De vastenmaand eindigt met het Suikerfeest.  Het vasten dient om de dominantie van de islam naar binnen te benadrukken door de “ware gelovigen” deze verplichting op te dringen. Ook “ongelovigen” worden uitgenodigd voor gezamenlijke iftar-maaltijden. Veel overheidsdienaren blijken daaraan mee te doen. De ramadan is trouwens de gevaarlijkste tijd voor niet-moslims. Hij is nog niet begonnen of er worden in de avonduren bussen bekogeld en auto´s in brand gestoken. Allah roept aan het einde van de vastenmaand de gelovigen in het zogenaamde zwaardvers op tot het doden van alle ongelovigen: (soera 9:5 – Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, dood dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.”)

– Functies van de moskee

De moskee is niet alleen de plaats van gebed, maar ook van politieke strategie. Vaak hoort er een geestelijk en cultureel centrum bij, een koran-school, soms een internaat, eventueel een winkelcentrum, een café en een sharia-rechtbank. De moskee is soms een op grote afstand zichtbaar bolwerk tegen integratie; minaretten zijn symbolen van inbezitneming van land. Erdoğan: “De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten”, een uitspraak waarvoor hij in 1998 wegens “aanzetten tot haat” nog werd veroordeeld. In 2012 werden in moskeeën in Londen en München wapens gevonden, in Italië munitie en springstof. Er bestaat nergens een moskee waar de imam zegt dat de sharia niet hoeft te worden toegepast en waar niet gepredikt wordt dat de jihad een islamitische plicht is. Onze overheid verleende desondanks ruimhartig financiële steun aan de bouw van moskeeën. Moskeeën worden gebruikt om de islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, men is eerst moslim, dan pas burger. We hebben op dit moment de derde generatie moslims in het land en die is de meest fundamentele.

Betrouwbaarheid van moslims

Eed

Een islamitische eed heeft geen waarde, want de koran zegt dat Allah geen rekenschap vraagt over afgelegde eden, maar de bedoeling van het hart weegt (soera 2:225 – Allah zal je niet ter verantwoording roepen voor jouw ijdele eden, maar Hij zal je ter verantwoording roepen voor hetgeen jouw hart heeft verdiend. Allah is Vergevensgezind, Verdraagzaam.”). Allah verplicht zelfs tot het annuleren van eden (soera 66:2 – “Allah heeft de annulatie van uw eden voor u verplichtend gesteld en Allah is uw Beschermer en Hij is Alwetend, Alwijs”.).

Verdrag

Mohammed sloot in 628 met de Qoeraysj-stam, die heerste over Mekka en aanvankelijk veel sterker was, het Hoedaybiyya-verdrag. Het was een vredesovereenkomst die zou gelden voor tien jaar. Mohammed kreeg toegang tot de stad, maar hij verbrak het akkoord na twee jaar en maakte zich meester van Mekka. Dit verdrag is niet alleen van historisch belang, het laat zien hoe moslims zich, ook tegenwoordig, tegenover niet-moslims opstellen. Vrede met niet-moslimlanden en niet-moslims is altijd tijdelijk. (soera 60:4 – …“Wij hebben niets uitstaande met u en hetgeen gij buiten Allah aanbidt. Wij verwerpen u en er is tussen u en ons eeuwige vijandschap en haat ontstaan, tenzij gij in Allah, de Enige gelooft…”)

Het sluiten van een verdrag of een wapenstilstand betekent voor een moslim alleen maar tijd winnen. Hij voelt zich er niet aan gebonden. Zodra islamieten zich sterk genoeg achten, nemen ze de wapens weer op. Na ondertekening van de Oslo-akkoorden hield Arafat een rede in een moskee in Johannesburg, waarin hij zei: “Denken jullie dat ik iets met de Joden ondertekend heb dat in tegenspraak is met de wetten van de islam? Deze overeenkomst is niets anders dan de overeenkomst tussen onze profeet Mohammed en de inwoners van Mekka.” Akkoorden tussen moslims en niet-moslims zijn dus niets waard.

Taqiyya en andere discussietrucs

De islamitische doctrine legitimeert leugens om de ongelovigen te misleiden, de islam te bevorderen en wereldwijde dominantie dichterbij te brengen. Taqiyya is veinzerij, versluiering, of misleiding, het zich anders voordoen om niet-moslims op het verkeerde been te zetten. Een moslim mag liegen tegen niet-moslims als het in het voordeel is van de islam. Moslims beroepen zich op deze soera om de islam in een gunstig daglicht te stellen en de vijand in slaap te sussen. (soera 16:106 – Wie Allah verwerpt, na te hebben geloofd – behalve hij die wordt gedwongen terwijl zijn hart in het geloof vrede blijft vinden – en zijn hart voor het ongeloof opent, op hem rust Allah’s toorn; en er zal een grote straf voor hem zijn.”)

En in slaap gesust zijn we, hoewel al in 1990 onder het pseudoniem Mohamed Rasoel een boek verscheen dat ons overduidelijk waarschuwde: “De ondergang van Nederland, het land der naïeve dwazen”. Rasoel hanteerde een schaal van 0 – 10 van strijdbaarheid, waarbij Nederlanders bij 2 lagen en inwoners van veel islamitische landen bij 8 of 9. Minister-president Rutte stelde ons na de aanslagen op 22 maart 2016 in Brussel gerust met de opmerking dat wij “met meer” zijn. Als historicus zou hij moeten weten dat heel wat veldslagen zijn gewonnen door legers die getalsmatig in de minderheid waren.

Vaak spreken moslims met dubbele tong: naar buiten toe in de taal van de vijand doen ze gematigde uitspraken en dragen uit dat de islam een “religie van vrede” is door tolerante, geabrogeerde passages uit de koran aan te halen. In een moskee wordt, veelal in het Arabisch, dezelfde kwestie heel anders belicht en met andere argumenten. (zo zei Arafat in het Engels iets heel anders dan in het Arabisch) Ook komt het voor dat een imam in een gastland integratie preekt en in zijn thuisland een voorvechter van het kalifaat is, maar als hij daarop wordt aangesproken, ligt het altijd aan de vertaling, die niet deugt. Tariq Ramadan was behalve hoogleraar ook een dik betaalde integratieadviseur voor de gemeente Rotterdam. Hij is ontslagen wegens zijn optreden bij een Iraanse televisiezender, waar hij een heel andere toon aansloeg dan in de westerse wereld en daardoor werd ontmaskerd als een wolf in schaapskleren.

Er zijn termen die net iets anders betekenen dan Taqiyya, maar ook misleidend zijn, bijv. kitman: geheimhouding, verzwijging. Een voorbeeld van het toepassen van kitman is wanneer een moslim vertelt dat de echte “jihad” een “geestelijke strijd” is en er niet aan toevoegt dat maar 3% van de jihad-verzen over die innerlijke strijd gaat. Een andere vorm van kitman is het uitsluitend citeren van vreedzame passages uit de koran. Zo wordt dikwijls alleen het begin geciteerd van soera 2:256 – “Er is geen dwang in de godsdienst”, maar bij lezing van het vervolg: “voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend” blijkt dat dit vers alleen slaat op bekering tot de islam en niet op uittreding uit de islam.

Ook soera 22:39 – Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt (de islamieten), omdat hun onrecht is aangedaan, voorzeker Allah heeft de macht hen bij te staan” uit de Mekka koran is vervangen door het voornoemde zwaardvers (9:5) uit de Medina koran, waarin opgeroepen wordt tegen ongelovigen te strijden.

Taysir: Tariq Ramadan beval (interview New York Times 04-02-2007) een tijdelijk stopzetten van de doodstraf door steniging ingeval van overspel aan. De toepassing van taysir betekent niet dat afstand wordt genomen van de sharia, maar dat een van de regels van de sharia tijdelijk buiten werking wordt gesteld.

Muruna betekent het zich flexibel opstellen om met de nieuwe omgeving te versmelten. Mohammedanen mogen van de islamitische wetgeving afwijken om te zorgen dat zij het vertrouwen winnen van de inwoners van het gastland. Het praktiseren van muruna: baard afscheren, westerse kleding dragen, alcohol drinken; het kan allemaal misleiding zijn! Door het tijdelijk opschorten van de islamitische wetgeving sharia lijken de mohammedaanse immigranten “gematigd”. Abrogatie en Taqiyya en andere zijn essentieel in de islam!

(De volgende keer in deel 4 o.a. “gematigde moslims”, “discussiëren met moslims” en “Islamofobie”)

 Door:
Catherine A. Boon-Langedijk
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Algemeen, Islam. Bookmark de permalink .

10 reacties op Islam voor westerlingen (deel 3)

 1. Steven zegt:

  Ik neem niet eens de moeite het te lezen..haha

  Like

 2. Renske zegt:

  Gematigde moslims ?Nee, natuurlijk bestaan ze niet. Ze zijn verbonden met elkaar door de Islam. Duitsers waren met elkaar verbonden door hun nationaliteit. En 98 procent van de duitsers liepen achter Hitler aan. En zo zal het ook met de moslims gaan. Als er 1 of meer imams roepen pak de wapens op of keer je tegen de ongelovige dan gaat minstens 98 procent er achteraan. Zo steken mensen in elkaar. Het zijn schapen en dat zal altijd zo blijven.En als je dat weet dan moet je de wortel aanpakken.

  Like

 3. Beschouwer zegt:

  Alweer een duidelijk artikel dat de islam onderwerping eist aan de islam. Het woord islam betekent onderwerping.

  Like

 4. Lis zegt:

  Opnieuw een heel duidelijk stuk. Slechts een paar minuten lezen, zijn voldoende om een goed beeld te krijgen van die verdorven ideologie. Dit stuk zou verplichte kost moeten zijn voor al die wegkijkers.

  Like

 5. Pingback: Islam voor westerlingen (deel 4) | E.J. Bron

 6. Pingback: Islam voor westerlingen (deel 5) | E.J. Bron

 7. a s n den haan zegt:

  Weer een geweldig artikel.
  Zou leerstof moeten zijn op alle scholen.
  En ook de islamitische scholen zolang deze nog niet zijn verboden.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s