De beroemde islamcriticus Nassim Ben Iman moest in Duitsland onderduiken: Zware doodsbedreiging door islamitische Merkel-immigranten

 

Gesprek tussen Nassim Ben Iman en Michael Mannheimer op 5 juni 2011 over het thema: “Kinderopvoeding in de islam”

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Theresa Geissler)

Vanwege dit interview met een christen wordt ik op Internet tot op heden weggezet als “militante christenfundamentalist”. Wat totaal absurd is, omdat ik overtuigd atheïst/agnosticus ben. Nassim Ben Iman wist daar van.

NASSIM BEN IMAN BEKEERDE ZICH OP ZIJN 17e TOT HET CHRISTENDOM, WAT GELIJK STOND AAN EEN DOODVONNIS

Nassim Ben Iman (* 1971 of 1972 in een Arabisch land) is onafhankelijk prediker en een bekende bekeerling. De naam is een pseudoniem. Ben Iman is uit een Arabisch land afkomstig. De als moslim geboren Ben Iman bekeerde zich met 17 jaar tot het christendom. Hij houdt voordrachten in kerken, waar hij de islam opvoert als niet te verenigen met de christelijke waarden. Nassim Ben Iman was tot december 2016 hoofdpredikant van de charismatische Nieuwe Pinkstergemeente JCC – voordien “Ark”. In 2005 publiceerde hij een islam-kritisch boek met de titel “De ware vijand….waarom ik geen terrorist ben geworden”.

Michael Mannheimer Blog

Nassim Ben Iman: Gevlucht voor de islam – om in het vermeend veilige Duitsland door hem opnieuw te worden vervolgd dankzij Merkel´s islamiseringspolitiek

Nassim Ben Iman heb ik persoonlijk leren kennen en in meerdere gesprekken ervaren als misschien wel de meest competente islamcriticus die tot nu toe mijn pad heeft gekruist. Geen wonder: hij was een Saoedische jeugd-imam – en kende de koran nagenoeg volkomen van buiten. Zoals hij tegenover mij verzekerde, zag hij het toen als zijn opdracht moslims tot Jihadisten (alias: “terroristen”) op te leiden.

Tot hij door toeval de Bijbel in handen kreeg en een geheel nieuw Godsbeeld gewaar werd: het beeld van een barmhartige, vergevende en welwillende God – wiens zoon opriep tot absolute geweldloosheid (“Heb uw vijanden lief”.) En geen God zoals hij die van de islam kende: Eén, die het doden van niet-moslims tot de heilige plicht voor iedere moslim verklaarde.

Dat was zo diametraal tegengesteld aan de 2.000 (!) stellingen uit de koran en de Soenna (de overleveringen van de daden en uitspraken van Mohammed), dat hij besloot de islam de rug toe te keren en zich te bekeren tot het christendom.

Op apostasie – het zich afkeren van de islam – staat tot op heden nadrukkelijk de doodstraf

Apostasie – het zich afkeren van de islam – geldt als de grootste zonde die een moslim kan begaan. Op deze “misdaad” staat tot op heden nadrukkelijk de dood. Toen zijn vader van het besluit van zijn zoon hoorde, wilde hij hem eigenhandig om het leven brengen. Iman ontsnapte aan deze poging tot moord – en vluchtte uit zijn vaderland naar een land, dat hij aanzag voor één van de veiligste landen ter wereld: Duitsland. Hij leerde Duits – wat hij beter spreekt dan de meeste Duitsers die ik ken (mijzelf inbegrepen), en hield zich voortaan bezig als prediker voor de zaak van zijn nieuwe geloof.

Steeds op zijn hoede voor zijn vervolgers. Weliswaar was de islamisering in Duitsland, toen hij zich hier vestigde, nog lang niet zo ver gevorderd als tegenwoordig: maar niettemin ontving hij onafgebroken moordbedreigingen van de kant van moslims, die het als hun taak zagen,de apostaat Nassim Ben Iman te doden, zoals hen bevolen wordt door Allah.

Vandaar dat Nassim Ben Iman steeds werd omgeven door vrijwillige bodyguards, die hem tijdens zijn talloze voordrachten tegen een terroristische actie beschermden. Aan dit dodelijke neveneffect van de officieel nog steeds als “religie van de vrede” geprezen islam verspilt onze leugen-pers tot op heden zo goed als nooit een woord.

Want de islam is noch vredelievend noch tolerant. “Tolerantie” kent hij slechts tegenover zijn gelijkgezinden – en ook slechts dan als zijn aanhangers geen woord uit de koran en de soenna in twijfel trekken. Maar dat heeft met tolerantie niets te maken, maar met de nihilering van het begrip. Erkend worden en leven mag slechts hij, die onvoorwaardelijk datgene gelooft wat de islam hem voorschrijft.

De leugenpers verzwijgt het gedwongen onderduiken van Nassim Ben Iman

Nassim Ben Iman verblijft thans geen twee dagen achter elkaar op dezelfde plaats. Want islamitische fanatici uit het Wahabieten- en Salafistenkamp hebben gedreigd hem te vermoorden, zodat hem nu niets anders restte dan al zijn openlijke openbaringsactiviteiten betreffende de islam stop te zetten en onder te duiken.

De grap: Duitse veiligheids autoriteiten hebben hem duidelijk gemaakt dat er noch genoeg personeel noch genoeg geld beschikbaar is om hem te beschermen.

Daarentegen geeft Merkel honderden miljoenen uit om gewoon deze islamitische gevaren en potentiële terroristen uit de islamitische landen naar Duitsland te transporteren, aldaar woningen, medische verzorging, een aanzienlijke sociale ondersteuning en zelfs de vakantie voor hen te betalen wanneer ze er behoefte aan hebben hun achtergelaten familieleden te bezoeken in de landen, waarin ze zogenaamd worden vervolgd.

Merkel heeft miljarden voor de import van -tig miljoen moslims uit allerlei landen. Maar geen geld om hun potentiële slachtoffers te beschermen.

Voor de massale import van terroristen is er dus geld genoeg. (Engelse media schrijven van om en nabij de 40.000 tot geweld bereide Salafisten en IS-strijders, die het gelukt is om over Merkels open grenzen naar Duitsland te komen).

Maar geld voor de slachtoffers van deze terroristen schijnt er níet te zijn. Dat toont de agenda aan, volgens welke Merkel en haar entourage regeert:

Alles wordt er aan gedaan om de binnenlandse veiligheid van Duitsland te veranderen in een dagelijkse criminele bedreiging, alles wordt er aan gedaan om het Duitse volk door de import van hele islamitische volkeren in te ruilen – wat volgens de criteria van paragraaf 6 van wet op volkerenmoord https://dejure.org/gesetze/VStGB/6.html  beantwoordt aan het strafbare feit van een volkerenmoord.

Maar voor hen die moeten vrezen voor hun lijf en leven voelt Merkel zich niet verantwoordelijk. Die moeten maar zien hoe ze hier, in een levensgevaarlijk geworden land dat door Merkel en de gevestigde partijen pas tot een dergelijk land werd gemaakt, kunnen overleven.

Nassim Ben Iman is totaal verstrikt in de openbare en politieke scene

“In het kader van zijn werk ontmoette hij naast vele andere toppolitici ook Bondskanselier Angela Merkel, die zou zijn ingelicht over de inhoud van zijn voorlichting over de islam, zoals hem ook door competente personen uit haar omgeving bevestigd was. Maar naar buiten toe zou zij regelmatig hebben gedaan alsof ze niet het geringste idee van de materie had. Andere hooggeplaatste politici zouden hem na zijn voordrachten hebben verzekerd dat hetgeen hij in het midden bracht hoogst interessant was en dat ze dit in deze vorm nog niet zouden hebben gehoord. Maar nauwelijks iemand zou deze feiten ook maar in soortgelijke vorm zelf openlijk hebben durven uitspreken.” (Bron)

 • Nassim Ben Iman was als referent voor gekozen vertegenwoordigers in het Europese Parlement uitgenodigd met betrekking tot het thema “Leren van de fouten – de bedreiging van de Nazitijd herhaalt zich door de islamisering”.
 • In Langenthal in het Zwitserse kanton Bern hield hij een voordracht over het verbod op minaretten, waaruit zich vervolgens het succesvolle burgerinitiatief van de SVP onder aanvoering van Oskar Freysinger ontwikkelde.
 • In het Centrum voor Veiligheidspolitiek in Genève sprak hij voor de hoofden van politie van alle Zwitserse kantons over de veiligheid in Europa onder het aspect van de bedreiging door de islamisering.
 • Ook in de Knesset kwam Nassim al bij elkaar met Israëlische politici om over het islamgevaar van gedachten te wisselen.

Tot nu toe heeft hij echter maar één enkele maal een direct politiek succes van zijn voordrachten gezien, toen na zijn uitnodiging door de CSU in het Beierse parlement wetswijzigingen van kracht werden, bijvoorbeeld het hoofddoekverbod voor leraressen en vrouwelijke ambtenaren in andere instanties. (Bron)

Screenshot_177
Want ze weten precies wat ze doen!

Wat in duidelijk taal betekende: de politici en media weten precies wat ze doen. Van onwetendheid over de islam, zoals men ze nog in 2001 had kunnen toedichten, kan tegenwoordig geen sprake meer zijn.

Wie echter een religie willens en wetens naar Duitsland importeert, in de wetenschap dat het bij deze religie in werkelijkheid gaat om een terroristische beweging, maakt zich a)schuldig aan de grootst mogelijke inbreuk op zijn eed als Bondskanselier, waarin hij beloofde, het Duitse volk te behoeden voor schade en zijn profijt de doen toenemen.

Hij maakt zich echter b) vooral ook schuldig aan de ondersteuning van een criminele vereniging volgens paragraaf 129a (5) Wetboek van Strafrecht, waarover ik al tig maal heb geschreven en die ik voor nieuwe lezers hier nog maar eens citeer:

(5) Wie een in regel 1, 2 of regel 3* beschreven vereniging ondersteunt, wordt in het geval van de regels 1 en 2 bestraft met vrijheidsstraffen van zes maanden tot tien jaar, in het geval van regel 3 met een vrijheidsstraf tot vijf jaar of met een geldboete.

Wie voor en in regel 1 of regel 2 beschreven vereniging leden of donateurs werft, wordt bestraft met vrijheidsstraffen van zes maanden tot vijf jaar.

* (1) Wie een vereniging (paragraaf 129 regel 2) https://dejure.org/gesetze/StGB/129.html opricht, wier doelstellingen of activiteit er op gericht zijn, moord (paragraaf 211 https://dejure.org/gesetze/StGB/211.html) of doodslag (paragraaf 212 https://dejure.org/gesetze/StGB/212.html) of volkerenmoord ( paragraaf 6 https://dejure.org/gesetze/VStGB/6.html van het Volkswetboek van Strafrecht) of misdaden tegen de menselijkheid (paragraaf 7 https://dejure.org/gesetze/VStGB/7.html van het Volkswetboek van Strafrecht) of oorlogsmisdaden (paragrafen 8 https://dejure.org/gesetze/VStGB/8.html , 9 https://dejure.org/gesetze/VStGB/9.html, 10 https://dejure.org/gesetze/VStGB/10.html, 11 https://dejure.org/gesetze/VStGB/11.html, of paragraaf 12 https://dejure.org/gesetze/VStGB/12.html van het Volkswetboek van strafrecht)….

Als Duitsland een rechtsstaat zou zijn, zat een belangrijk deel van de politici allang in de gevangenis

Concreet gezegd betekent dit: Merkel en het halve Duitse kabinet, zowel als een belangrijk deel van de Duitse politici en van de Duitse politieke journalisten zouden allang in voorarrest moeten zitten, waar ze zouden moeten wachten op een proces wegens steun aan de criminele vereniging islam.

Dat zal, zoals wij allang weten, niet gebeuren, omdat Duitsland geen democratische rechtsstaat meer is. Tenzij het militarisme zou besluiten tot een putsch tegen de vijanden van de Duitse Grondwet, hen gevangen nemen en ze voor een internationaal militair tribunaal naar het voorbeeld van de Neurenbergse nazi-processen brengen.

De kans daarop is praktisch nul komma nul – waarbij de kans dat het verzet vanuit het Duitse volk tot een keerpunt in de Duitse politiek van islamisering en van de genocide op de Duitsers tot succes leidt, niet veel groter is.

De AfD – de enige partij van Duitsland, die daartoe in staat zou zijn – zou op het utopische kiezersaantal van 51% moeten uitkomen om het spook hier tot stilstand te brengen.

Links werkt nu sinds 80 jaar nauw samen met de islam

Zoals reeds in de tijden van Hitler en Honecker, maar ook ten tijde van het terrorisme van de RAF, werken westerse linksen ook nu hand in hand met de islam. Zonder Links zou er in Europa geen islam zijn – en zonder Links zouden wij geen islamitisch terrorisme hebben, dat reeds verantwoordelijk is voor duizenden Europese burgerslachtoffers.

Duitse elites verlaten massaal hun land

Honderdduizenden hoogopgeleide Duitsers hebben hun land al verlaten en zoeken hun heil in een vrijer politiek systeem. Bij hen gaat het meestal om de intellectuele elite van Duitsland: om doktoren, ingenieurs, ondernemers, wetenschappers. De media houden het onder de pet. Niemand mag erachter komen welk een ongehoorde aderlating Duitsland sinds de machtsgreep van Merkel tot op heden aan toe te verduren heeft.

Zonder de intellectuele elite zal Duitsland een donkere toekomst tegemoet gaan:

Want Duitsland heeft totaal geen grondstoffen buiten zijn technologische en wetenschappelijke kennis, waarmee het meer dan 100 jaar een wereldmacht was.

Vroeg of laat zal Duitsland eindigen zoals voorspeld in een VN-rappoprt: als Derde Wereldland. De eerste tekenen daarvoor zijn al overal waar te nemen:

– Dramatische inbreuk op het onderwijsniveau bij alle schoolsystemen, de universiteiten inbegrepen.
– Verval van Duitse deugden als arbeidzaamheid, vlijt, punctualiteit, perfectionisme.
– Dramatische toename van corruptie:

In de corruptie-index van de VN, die de vatbaarheid voor corruptie van de individuele landen in kaart brengt, behoorde Duitsland steeds – naast Zweden, Noorwegen, Finland, Zwitserland en Canada – tot de minst corrupte landen ter wereld. Tegenwoordig is Duitsland ten gevolge van immigratie van mensen uit corrupte landen afgezakt naar plaats 10 op deze lijst.

Ten tijde van de Republiek van Weimar was Duitsland wereldwijd het Mekka van de wetenschap

Iedere wetenschapper – van Japan tot en met de VS – die het tot iets wilde brengen, kwam in de “gouden” jaren ’20 van de Republiek van Weimar naar Duitsland aan diens wereldberoemde universiteiten en Keizer-Wilhelm-instituten (de voorgangers van de tegenwoordige Max-Planck-instituten). Daar doceerden wetenschappers van wereldformaat, zoals Heisenberg, Planck, Einstein of andere wetenschappers van naam zoals Max Born, Fritz Haber, de Nobelprijsdrager voor de Fysica Philipp Lenard en Johannes Stark.

Van de tussen 1919 en 1933 verleende 36 natuurwetenschappelijke Nobelprijzen ging een derde naar onderzoekers uit Duitsland.

Ondanks het van de linkse pedagogen zo vervreemde klassikale onderwijs – en zonder de al even linkse fratsen als zgn. “studiegroepen”. Iedere leerling moest het hebben van zijn eigen inzet en zijn eigen inspanningen. En het succes was overweldigend. Tegenwoordig winnen Duitse onderzoekers nauwelijks nog Nobelprijzen. En als het al gebeurt, dan meestal omdat ze werken voor Amerikaanse wetenschappelijke instellingen.

Slotsom:

Het socialisme is zonder twijfel de primaire infectie van de westerse wereld. De islam is de secundaire infectie, die tegelijk niet minder dodelijk is dan het socialisme, en door deze naar Europa werd gehaald.

De slachtoffers van deze beide infecties zijn oprechte mensen als een Nassim Ben Iman – maar ook een Imad Karim, een Stürzenberger, een Mannheimer – evenals duizenden andere naamloze, maar niet minder oprechte en Grondwet-getrouwe patriottische Duitsers die zich te weer stellen tegen hun afschaffing.

Screenshot_178

Immigratie als eindwapen van Links ter vernietiging van Duitsland.

Nooit in hun geschiedenis waren Duitsland en Europa in hun fysische en culturele bestaan zo bedreigd als tegenwoordig. De bedreiging is hoofdzakelijk te danken aan de socialisten, die met verschillende, vaak dubieuze, want in het verborgene werkende en wereldwijd vertakte geheime samenlevingen (Illuminati, Vrijmetselaars) en met figuren als de globalisten, miljardair en SS-topman Soros zowel als met diens honderden NGO’s (zoals “Human Rights Watch”) samenwerken om de westerse beschaving te vernietigen.

Nassim Ben Iman is slechts één van de vele symptomen van dit historische vernietigingsproces, die herinnert aan de ondergang van Rome en Byzantium – en deze nog in de schaduw zal stellen.

Hij zal dan ook niet de laatste zijn, die in ballingschap gedwongen wordt.

Bron:
https://michael-mannheimer.net
Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "omvolking", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", asielwaanzin, Barbarisme, Censuur, christenhaat, Christenvervolging, cultuurrelativisme, demoniseren, Dhimmitude, dictatuur, Duitsland, Elite, establishment, Eurabië, Genocide, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Links fascisme, Linkse christenen, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, nieuw fascisme, Overheid, Pacifisme, political correctness, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

17 reacties op De beroemde islamcriticus Nassim Ben Iman moest in Duitsland onderduiken: Zware doodsbedreiging door islamitische Merkel-immigranten

 1. Rensk. zegt:

  De politici van West-Europa zullen niet kunnen zeggen: ich habe es nicht gewusst. Zullen wij het hier nog meemaken dat ze berecht worden? Eerst de verkiezingen afwachten. Veel optimisme heb ik niet. Zeer slecht teken als de elites het land verlaten. Blijft over…………..

  Like

 2. Tistochwat zegt:

  Het socialisme is zonder twijfel de primaire infectie van de westerse wereld. De islam is de secundaire infectie, die tegelijk niet minder dodelijk is dan het socialisme, en door deze naar Europa werd gehaald.

  Juist! Het grootste gevaar is het ‘socialisme’. Zonder ‘socialisten’ aan de macht, zouden die barbaarse mohammedanen vrij eenvoudig onschadelijk kunnen worden gemaakt (als het tenminste nog niet te laat is).
  Het allergrootste gevaar – ik blijf het zeggen – wordt gevormd door degenen die de ‘socialisten’ aan de macht helpen door op hen te stemmen. *

  * Vooropgesteld natuurlijk dat er geen sprake zou zijn van ‘stembusfraude’.

  Geliked door 1 persoon

 3. Williaan zegt:

  Het is de vraag wanneer barst de bom, als hij barst zijn de gevolgen niet te overzien. Een alles vernietigende geweld storm zal Europa vernietigen, maar de politici zijn en blijven blind. Zij weten best dat zij alles uit de hand hebben laten lopen en maken net als een kat in het nauw rare sprongen. Je mag best er bang voor worden. Deze site zullen ze in den Haag niet (willen) kennen en lezen. Alleen de AIVD houdt deze site angstvallig in de gaten.

  Geliked door 1 persoon

  • Rensk. zegt:

   Als het aan de overheid ligt gaan de burgers in de toekomst nog veel meer in de gaten gehouden worden. Ik heb jaren geleden een boek gelezen over Roemenie. Hoe er in elk nieuw gebouwd huis afluisterapparatuur ingebouwd werd en er in iedere straat een mannetje aangesteld werd om te klikken. Men zegt wel eens och laat de overheid maar afluisteren, want ik heb niets te verbergen. Ze weten niet wat ze daarmee zeggen. Hebben ze geen idee van. Men denkt dat dat alleen maar in andere landen gebeurd. Wel we gaan hard op weg naar een geheel andere samenleving dan wat men gewend is.

   Like

 4. Henk der Niederlànder zegt:

  Wat ons aan gaat hier in NL.
  Is het hier dan zoveel anders.
  Naar mijn weten niet omdat de NLer maar eens moet gaan begrijpen dat met name de VVD in het geheel geen rechtse partij is maar gewoon meeloopt in het linkse straatje omdat daar de mooiste baantjes en het meeste geld weg te slepen is.
  Soms lees Ik ook hier op deze site dat sommige mensen nog steeds denken dat de politiek in dienst zou staan van de bevolking.
  Helemaal mis, de politiek staat in dienst van de partijpolitiek en de eigen bankrekening, zoals ook blijkt uit bovenstaand artikel.
  Ik heb jhet er wel eens over in mijn kennissenkring dat we in een Eurpeese diktatuur leven met instemming van de traditionele partijen, maar mensen kunnen dat bijna nooit bevatten omdat ze ervan uit gaan dat de partijen democratisch gekozen zijn.
  Tot daar klopt het allemaal, maar mensen willen niet inzien dat alle partijen zo links zijn als de neten.
  Dan krijg Ik uiteraard het verwijt dat Ik er geen reet van snap want de NOS en de rest van de MSM weten toch te melden dat bijv een VVD rechts is en een CDA een soort van middenpartij is.
  Als Ik dat dan zo aan hoor zakt me de moed in mijn schoenen.
  Het einde komt dan zo’n beetje hierop neer dat ze het maar moeten bekijken en maar lekker door moeten gaan met zich nog wat zand in de ogen te laten strooien en zeker niet op zoek moeten gaan naar andere info dan wat de MSM ze op de mouw speld.
  Trouwens een eerste klas chapeau voor dhr. Manheimer onze webmaster en alle webhosts die de mensen willen blijven informeren.
  Ikzelf begin er in ieder geval moe van te worden.

  Like

  • Rensk. zegt:

   Ook ik ben blij met sites als deze, zodat ik te horen krijg wat de media verzwijgen.
   Maar wat ik lees van Henk hierboven dat herken ik wel. Ik ben voorzichtig geworden, omdat ook ik merk dat het vechten tegen de bierkaai is. Veel mensen hebben niet in de gaten hoe ze geindoctrineerd worden. Ook gemanipuleerd. Dat wat b.v. die Fleur Dekker doet: Thierry gaat in de slachtofferrol roept ze. Terwijl hij wel slachtoffer is, maar juist helemaal niet in de slachtofferrol gaat. Het omdraaien van de feiten. En dat is zo ontzettend smerig en vals. Onderschat dit valse kind niet. Ze is vals als de kleren. Ze projecteren zichzelf op een ander en hele kuddes trappen er finaal in. Die horen o Thierry in de slachtofferrol? en dat blijft hangen. Omdat dat valse kreng een podium
   Ze is vals en ze ziet er vals uit.

   Like

 5. Republikein zegt:

  Van een gore leugen tot een leugentje om bestwil.

  Like

 6. Jade zegt:

  Dat Nassim Ben Iman maar vele
  volgelingen moge krijgen…

  Geliked door 1 persoon

 7. bigljohn zegt:

  Wie in de Nazi tijd zich verzette in woord en of daad tegen die Nazi’s, werd opgepakt, meestal gemarteld, en soms ook gedood. Of een combinatie van deze twee. In deze tijd is het nog een graadje erger. Wie in woord en of daad zich verzet tegen de Moslims, loopt het risico eerst als misdadiger te worden aangemerkt door de overheid, en als de Moslims het te weten krijgen vermoord. Net als Theo van Gogh. Of al die fatwas die worden uitgesproken, en die de slachtoffers daarvan slapeloze nachten en angsten bezorgen. Het is ook een bizar verschijnsel, dat in landen waar de Islam heer en meester is, deze Islam nooit meer weg gaat. Bijvoorbeeld de Arabische regio en Turkije die voorheen Christelijk waren. Bosnie is ook zo’n typisch voorbeeld. Al 400 jaar islam in, ja eigenlijk hier in Europa….Al zegt men wel dat de Islam in Bosnie een vriendelijke Islam is. Dat geloof je zelf toch niet zo’n bericht. Hoe lang zal die vriendelijke variant van de Islam aldaar nog bestaansrecht hebben, als die al daar mocht bestaan.

  Like

 8. kruisridder zegt:

  Kritiek op de islam heeft mij ook al voor het hekje doen staan.

  Like

 9. fleckie zegt:

  Hoe zit het met de door Mutti Merkel….’gekleurden’ ..in het dorp waar ze haar datscha ,tijdens rustpauzen, vereert, met aanwezigheid, dan kunnen de ‘gekleurden haar ..DAAR… eventueel bezoeken, om haar te bedanken voor ..DE..uitnodiging, naar W-Europa zich te begeven, en de aldaar wonende dorpelingen zullen deze ‘geste’ waarschijnlijk …HEEL..ERG…naar waarde schatten!? …..: Hohenwalde- Uckermark, Dld.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s