De bekeerlingen zijn nog steeds de ergsten!

Screenshot_15

(Door: Theresa Geissler)

(Over Margreet van Es, Nederlandse, religiewetenschapper, islam-bekeerlinge en ‘hidjab’- draagster)

Er zijn van die periodes, trouwe lezers en mede-reaguurders van “E.J. Bron”, waarop alles wat over een bepaald thema gezegd kan worden, gezegd lijkt te z i j n , zodat men (lees: ik) tijdens zo’n periode tamelijk doelloos het Internet zit af te speuren op zoek naar een aanvaardbaar, het liefst nog niet ál te platgetreden onderwerp. Hierbij stuitte ik deze dagen op een naam,die me tot op dat moment feitelijk ontgaan was: Margreet van Es. Zei me dus totaal niets: De enige associatie die de achternaam bij mij opriep, was die met de Alkmaarse badmeester “Bul” van Es, wiens werkwijze, teneinde in de jaren ’60 van de vorige eeuw de orde en rust in het overdekte zwembad te bewaren, nog het beste kon worden omschreven als “met een kanon op mussen schieten” en die daardoor bij zowel zwemmende scholieren als bij volwassen zwembadbezoekers een nogal omstreden figuur was, algemeen gevreesd en on-populair.

Deze vrouwelijke Van Es (foto) bleek zich op een ander vlak en op een andere manier ‘militant’ te willen presenteren , door middel van de publicatie van een verontwaardigde “brief van de dag” in het AD, op 11 januari jl., naar aanleiding van de column van professor Ruud Koopmans, eveneens in het AD, enige dagen eerder.

Nu is de laatste inmiddels geen onbekende naam meer bij ons: al diverse malen kwam hij op “E.J. Bron” ter sprake als de sociaalwetenschappelijk onderzoeker en scherpe islamcriticus, woonachtig en werkzaam in Berlijn, aan wiens opinies ook van Duitse zijde veel aandacht is besteed, onder andere door Michael Mannheimer. Voor wie dit weet, was het aldus niet moeilijk – nog vóór men van de betreffende artikelen ook maar één letter had gelezen – om in te schatten vanuit welke hoek de wind zou waaien met betrekking tot die mevrouw Van Es en haar “brief van de dag”. En jawel hoor, om alleen al maar te beginnen met de verklaring van het AD, helemaal onderaan het artikel:

“Dr. Margreet van Es is religiewetenschapper aan de Universiteit van Utrecht. Zij onderzoekt hoe moslims de afgelopen 15 jaar zijn omgegaan met het verzoek om afstand te nemen van gewelddadig extremisme. Zij is moslim.”

Nou, daarmee wist men feitelijk genoeg. De naam Van Es had er voor mij op slag een twééde dimensie bij gekregen, in zijn soort nóg afstotelijker dan de eerste… Niettemin maar eens lezen:

Mevrouw Van Es toont zich met name zéér verbolgen over de waarneming van Koopmans dat een aanslag, waar dan ook, nooit een massale mobilisatie van moslims ten gevolge heeft, omdat volgens háár moslims juist bijna niet anders dóen, bij elke schokkende gebeurtenis – bijvoorbeeld bij de moord op van Gogh – al de straat op gaan en publiekelijk afstand némen. Maar tegelijkertijd heeft zij er ook weer alle begrip voor dat het animo daartoe zeker bij de jonge moslims gaandeweg verminderd is, “omdat zij het zát zijn om telkens weer ter verantwoording geroepen worden voor daden- van IS of Al-Qaeda – waar zij niets mee te maken hebben.” “Erkèn dat toch eens”, eist zij van het Nederlandse volk, léésbaar met de dwingerig-wanhopige intonatie van een pedagogische autoriteit wiens recalcitrante pupil zich maar niet onder het “vormende” juk laat dwingen. Tja, hoe dúrft hij en hoe kán hij, nietwaar…? Maar daarover direct meer; eerst maar kijken wat er in verband met deze kwestie verder nog in het midden wordt gebracht:

Een dag later wordt er namelijk aangehaakt door columnist Jerry Goossens, eveneens in het AD, die naar aanleiding van de beweringen van Van Es even kwijt wil dat hij zich van die “demonstraties door moslims vanwege de moord op Van Gogh” voornamelijk de magere opkomst herinnert èn vooral ook de dubbele boodschap die ervan uitging: namelijk dat – al viel de slachtpartij dan niet goed te praten – “Van Gogh er toch óók zelf om had gevráágd” ( iets waar Van Es consequent van wegkijkt c.q. doodzwijgt). Voorts maakt hij gewag van het curieuze feit dat, volgens de profielpagina van Van Es, zij juist onderzoek doet naar het grote verschil tussen Noorse moslims (zij woonde zo’n 7 á 8 jaar in Noorwegen) “die via diverse publieke initiatieven afstand hebben genomen van Al-Qaida en IS” en Nederlandse geloofsgenoten, die de vraag om afstand te nemen terzijde schuiven als zijnde stigmatiserend. Curieus, omdat zij in haar “brief van de dag” juist wenst te benadrukken dat Nederlandse moslims niet anders dóen dan “afstand nemen ván”. “Het heeft er toch alle schijn van dat Margreet van Es haar eigen onderzoeksfeiten niet heeft gecheckt”, constateert Goossens, om te besluiten met de conclusie: “Nou is het ook krankzinnig onschuldigen te vragen afstand te nemen van de wreedheid van anderen. Maar dat ook Dr. van Es haar verontwaardiging reserveert voor het vermeende onrecht dat moslims wordt aangedaan, in plaats van voor het geweld dat uit naam van haar barmhartige god wordt gepleegd, is veelzeggend.”

Inderdaad is dat veelzeggend: Hoe kun je dan ook als gelovige verontwaardiging aan de dag leggen of afstand nemen van een aspect waarvan je zelf donders goed weet dat het deel uitmaakt van de basisbeginselen van je eigen geloof? (Op de site “Nieuwwij.nl” werd ooit aan een Nederlandse islam-bekeerlinge, getrouwd met een moslim en moeder van twee kinderen, gevraagd of ze geen moeite had met de berichten over steniging van overspelige vrouwen, die nu en dan vanuit islamitische landen binnen sijpelden. Nee, gaf ze blijmoedig ten antwoord, daar had ze geen moeite mee, omdat ze zelf totaal geen plannen had om ooit overspel te plegen; dat ging zogezegd helemaal buiten haar om. Over saamhorigheid onder moslimvrouwen gesproken…. En zij leek zich die bepaalde mentaliteit wel zéér grondig eigen gemaakt te hebben.)

Maar terug naar Margreet van Es: Moslima dus. Vrijwel zeker een bekeerlinge, maar sinds wanneer dan, bijvoorbeeld? Dat bleek nog niet eens zo gemakkelijk te vinden: Haar profielpagina gaf er opmerkelijk genoeg geen uitsluitsel over. Pas na enig googelen vond ik wat dat betreft enige informatie op het blog van Martien Pennings: Nu, anno 2017, bleek ze zich zo’n tien jaar eerder te hebben bekeerd. Op haar 23ste dus, aangezien ze, getuige haar geboortejaar, om en nabij de 33 was. Over het hoe en waarom las ik overigens nog steeds niets. Al eerder had ik ontdekt – en de bijbehorende afbeelding op het Pennings-blog bevestigde dat definitief – dat hier sprake was van een Roomser-dan-de-paus-bekeerlinge, zoals je dat in deze categorie vrijwel altijd ziet: De haarkleur viel zelfs niet bij benadering vast te stellen, doordat ze de hemelsblauwe hidjab – géén kleur voor háár; hij maakte haar valer dan ooit – op de perfecte wijze om hoofd èn hals gedrapeerd droeg. In het lijkbleke gezicht, zonder ook maar één opbeurend veegje make-up, vielen allereerst de oneffenheden ter hoogte ván en rondóm mond en kin op, die je de neiging gaven om bij die 33 jaar meteen nog maar 10 jaar op te tellen. De lippen leken te zijn “bevroren” in een serene, Mona Lisa-achtige glimlach, die tevens in de, hoewel onbestemd-bruine in plaats van blauwe – maar niettemin flets aandoende ogen terug te vinden was. Volmaakte rust en tevredenheid straalde die afbeelding uit: Tevreden met haar zelfgekozen ingetogenheid, onderworpenheid, kuisheid, het oud-zijn-vóór-haar-tijd, de “balans” die ze voor haar eigen gevoel gevonden had…… En innerlijk brándend van vastberadenheid om het hare bij te dragen, teneinde ooit de hele westerse vrouwelijke kunne diezelfde innerlijke vrede op te dringen. Voor hun eigen bestwil.

Ooit las ik ergens dat een moslima ergens in het Midden-Oosten, wier hele clitoris was weggesneden, haar ‘zusters’ over de hele wereld aanbeval deze “bevrijdende” ingreep te ondergáán. Of Van Es al dan niet zo ver zou willen gaan, doet er uiteindelijk niet toe: het principe is hetzelfde.

Dat is dan ook wat er bij haar achter zit als ze het heeft over ‘sociale cohesie en wederzijdse acceptatie’, waar volgens haar moslims èn niet-moslims zich “moeten” blijven inzetten (“motten” doen we niks, dame!): U mag drie keer raden van wíe in haar opinie telkens de eerste stap dient te komen. Mevrouw kán er bijvoorbeeld niet onwetend van zijn dat in islamitische landen de bouw van christelijke kerken verboden is en dat vrouwen van expats in de lappen en de kopvodden worden gedwongen, zodra ze één voet buitenshuis zetten, maar daar dan even de consequentie aan verbinden dat moslims in niet-islamitisch gebied de lappen en kopvodden vrijwillig afleggen tótdat de situatie in islamitisch gebied wat dat betreft toleranter geworden is…..ho maar! De tolerantie verwacht zij, evenzeer als de geboren moslim, van óns, de niet-moslims; omgekeerd hoeft dat niet. Vindt zij.

Is het dan terecht om, dit geconstateerd hebbende, vertwijfeld te reageren met “Oh, mijn Hemel, en dat is dan nog maar alleen een bekéérling”? Nee, dat slaat de plank mis. Want dit is JUIST een bekeerling!

Dat iemand, geboren in een wèsterse familie op wèsters grondgebied en daardoor automatisch opgegroeid met wèsterse waarden, vrijheid van meningsuiting en respect voor het individu inbegrepen, op een zeker moment de bewuste keuze maakt voor een ideologie die op dit alles hááks staat…..dat duidt in de regel maar op één ding en wel dat hij psychisch een aspect bij zich draagt dat hem in deze samenleving niet doet thuishoren. Dit komt dan ook spoedig aan het licht door zijn streven die bewuste keuze onevenredig te accentueren: in de eerste plaats door zijn uiterlijke verschijning, maar ook door het te pas en te onpas uitdragen van zijn nieuw verworven opvattingen, zijn onverzettelijkheid daarin, kortom: het zich profileren als het braafste jongetje/meisje van de klas. Waarmee hij zich automatisch vierkant keert tegen de samenleving waaruit hij zelf is voortgekomen. Hoewel hij kan wéten dat die samenleving ándere normen hanteert en waaróm, beijvert juist hij zich die normen te dwarsbomen. Om zichzelf te bewijzen, nergens anders om.

Tijdens WOII hadden we een groep die hetzelfde representeerde: de NSB’ers. Landverraders en “erger dan de moffen” werden ze genoemd. Hadden in wezen bij de bezetters niet dát in de melk te brokkelen, maar trachtten dat te compenseren door niet zelden naar de Nederlandse bevolking toe fíelteriger – op een stompzinnige manier – op te treden dan zij. Men hoeft maar, vanuit historisch perspectief, naar hèn te kijken en men weet wat men te verwachten heeft van diegenen die zich uit vrije wil onderwerpen aan de restricties van de islam, daarmee een trap gevend tegen het hele westerse normen-en-waardestelsel en alleszins bereid om óns – tegen onze wil, wat ze dónders goed beseffen – daarin mee te trekken!

Wát, is nu de vraag, moeten wij aan met een ‘wetenschapper’ als deze Margreet van Es, die, juist doordat ze uitgerekend déze dominante, alles en iedereen met voeten tredende ideologie moest omarmen, in staat is haar hele wetenschappelijke kennis te verstrengelen met de islam?! Is het überhaupt nog mogelijk om deze vrouw ook maar één onbevooroordeelde blik te laten slaan op nuchtere féiten waar de wetenschap het nog altijd van hebben moet? De kanttekening van Jerry Goossens, zoals hierboven weergegeven, getuigt al van het tegendeel! Je moet er bepaald niet aan denken dat de onderzoekcentra van de westerse universiteiten in de toekomst steeds frequenter worden bevolkt door soortgelijke figuren bij wie, als het er op aankomt, een 1400 jaar oude levensbeschouwing de prioriteit heeft vóór de wetenschap: waar dat toe leidt, ziet men onder meer aan Saoedi-Arabië, waar “schriftgeleerden” ongestraft de grootste nonsens verbanden weten te leggen tussen “gevaar voor de vruchtbaarheid van de vrouw” en, nota bene, autorijden! Het is slechts één voorbeeld; er zijn er oneindig veel méér te bedenken…..

De ouwe “Bul” van Es was destijds een roemruchte figuur in Alkmaar: door de schooljeugd gevreesd, door sommigen van hun ouders zelfs veracht en geháát. Maar hij was slechts badmeester zonder enig gezag of invloed buiten het zwembad. Deze vrouwelijke Van Es is, met haar hidjab, haar bevroren glimlach en haar neiging om zelfs van de wetenschap een politiek-ideologisch statement te maken, oneindig veel gevaarlijker, óók voor de toekomst! En: zij is bepaald niet enig in haar soort.

De islam is een gigantisch probleem, maar binnen dat probleem zijn de bekeerlingen de ergsten. Landverraders. Op dezelfde voet als de “gutmenschen” in de politiek. Wij weten aldus op welke groepen wij ons het allereerst hebben te richten, mocht een Neurenberg 2.0 er als door een wonder tóch ooit eens van komen.

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Intellectuelen/academici", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", Barbarisme, Censuur, cultuurrelativisme, Desinformatie, Dhimmitude, Eurabië, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, meningsdictatuur, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, Rotzakken, Taqiyya, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

35 reacties op De bekeerlingen zijn nog steeds de ergsten!

 1. BertG. zegt:

  Met zo’n kop ga je ook geen echte Nederlandse kerel vinden.
  Dat zal het probleem zijn.

  Liked by 1 persoon

  • paulzwueste zegt:

   Die gore lap over haar kop trekken en verzuipen in ’n emmer water…!

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Tja…..in aanmerking genomen, dat ze misschíen ook nog wel de haarstructuur heeft van een F. Mogherini…..
   Kan ik geen zinnig woord over zeggen, maar zou kunnen.
   Tussen haakjes: Martien had onder deze zelfde foto nog een gortdroge tekst gezet, die ik in het artikel-zelf uiteindelijk niet over durfde te nemen, omdat ik niet zeker wist, of hij het goed zou vinden, dat ik hem hier officieel zou citeren.
   Maar dit is een comment -niet het artikel- dus hier kan het wel, denk ik:
   Hou je vast: “”Dr. Margreet van Es: Dik verpakt in de lappen en zo te zien zo gelukkig als een koe in de wei….” Hahahahaha!

   Liked by 2 people

 2. Bob Fleumer zegt:

  Bravo Theresa goed verwoordt!

  Like

 3. koddebeier zegt:

  Het drek/vuil der mensheid ! Lager kan een ‘mens’ niet zinken dan zich te verlagen tot de islam !

  Liked by 1 persoon

 4. Thom zegt:

  Zo iemand als ene Margreet van Es stelt geen ene reet voor. Het is de linkse leugenpers en het zijn de wegkijkende journalisten die haar scheten verkopen als zijnde waardevolle gedachten. Natuurlijk zijn bekeerlingen fanatieker dan exotische reetinluchtstekers. Ze hebben een reden om moslim te worden nl. ze zoeken aandacht, publiciteit. Door hun drollen als gebak aan te prijzen slagen zij in hun opzet en worden:” Het middelpunt van de belangstelling”. Daar krijgen ze toch maar mooi een intens orgasme van door een normaal mens op de kast te jagen.

  Liked by 1 persoon

  • Theresa Geissler zegt:

   Aandacht zou ik ook wel kunnen gebruiken, ik ben daar heel eerlijk in.
   (Het is een psychologisch gegeven, dat iederéén dat op zijn tijd op de één of andere manier nodig heeft, dus waarom daar over huichelen?)
   Maar op déze manier? No, nay, never!

   Like

   • BertG. zegt:

    Nou ok dan, Theresa is lief.
    Kan je daar wat mee.

    Liked by 1 persoon

   • Thom zegt:

    Mevrouw Theresa. U aandacht kunnen gebruiken? U meent het. dat had nou nooit achter U gezocht. U bent er in ieder geval eerlijk over en zelfkennis siert de mens

    Liked by 1 persoon

   • Theresa Geissler zegt:

    @BertG., 2108u.: Nou nee Bert, “Lief” hoeven ze me niet direct te vinden.
    Althans, híer draagt het niet bepaald aan bij.
    Alleen af en toe eens wat normale aandacht krijgen voor wat je te zeggen hebt, dát is wel fijn.En dan op álle manieren, dus níet, dat er pontificaal geëist wordt, dat je als “schrijvende” figuur “achter de schermen” blijft, omdat je het naar de zin van deze of gene als ‘beperkte’ niet vlot en duidelijk genoeg brengt.
    “Aandacht”, misschien moet ik zeggen: “positieve aandacht” betekent wat mij betreft dus óók: In mijn waarde gelaten worden. (En wie de schoen past, trekke hem aan, uiteraard.)

    Like

 5. Sabeltant zegt:

  Topklasse Theresa!
  Goed stuk.

  Liked by 1 persoon

 6. een anoniem sprookjesboek ( Koran) heeft niks met wetenschap te maken

  Liked by 1 persoon

 7. Thoth zegt:

  Inderdaad, die zijn nog erger dan de allochtonen die uit het woestijnland komen. Ze zijn in Nederland opgegroeid en dan iets in allah + mohammed geloven die 1400 jaar terug een sinister wonderboek o.i.d. hebben geschreven. Ongelooflijk.

  Liked by 1 persoon

 8. Williaan zegt:

  Zij is een uiterst gevaarlijke vrouw geworden. Bij haar haar onderzoeken is zij dus totaal geen neutrale religiewetenschapper/onderzoekster gebleken en zich zelfs heeft laten hersenspoelen.
  Een Onderzoeker die geen afstand kan houden maar zich mee laat sleuren kan niet geloofwaardig zijn. Haar evt. onderzoeken zijn derhalve van nul en generlei waarde.
  Misschien toch bruikbaar als een voorbeeld hoe een wetenschapblijkonderzoeker de mist in kan gaan.

  Liked by 1 persoon

  • Thom zegt:

   Wat is dat een wetenschapsonderzoeker? Wat dragen die bij aan de wetenschap? Doen ze dat net als Diederik stapel die thuis voor de t.v. de nooit afgenomen intervieuws invult in zijn onderzoek en tot de conclusie komt dat je door het eten van vlees eerder geneigd bent op de PVV te stemmen? Al dat soort alpha-wetenschappers zijn stuk voor stuk bedriegers en beunhazen.

   Like

 9. Rensk. zegt:

  Ken er nog een. Arnoud van Doorn

  Liked by 2 people

  • Theresa Geissler zegt:

   Dat is inderdaad een heel goed voorbeeld en mij moet van het hart, dat ook hij dan ook, in verband met ditartikel, meerdere malen op mijn netvlies verscheen.
   De reden dat hij hier uiteindelijk even niet ter sprake is gebracht, heeft, denk ik, ermee te maken, dat het het hier even over de invloed van de islam op de wetenschap ging. En van wetenschappelijkheid kun je hen bepaald niet betichten, vrees ik, zeker niet officieel! ha ha!

   Like

 10. BigLJohn zegt:

  Islam en wetenschap verhoud zich als Jezus en de Duivel. Elke Islamiet is te dom voor wetenschap, heeft de hersens van een zwaar demente veldmuis. En dus is ook Margreet van Es een notoire bedriegster, en is ook nog eens een land verraadster.

  Like

 11. Democaat zegt:

  Fijn stuk weer Theresa. Voor mensen die misschien nog niet zoveel weten over de islam..b.v een mevrouw van es , kijk eens op youtube en zoek Sandra Salomon.Zeer verhelderend….

  Liked by 1 persoon

 12. kampersrene zegt:

  Een geestesgestoorde kun je gemakkelijk herkennen aan zijn gedrag .Die madame Margreet van Es is duidelijk hulpbehoevend..Wie kan nu een godsdienst symphatiek vinden die reeds zoveel doden op zijn geweten heeft……Haar doel heeft ze bereikt , eindelijk is haar naam bekend geworden

  Like

 13. Cynicus zegt:

  Mooi stuk Theresa. Die Margreet van Es moet onderhand wel een psychiatrisch geval zijn om de verworvenheden van de vrije westerse maatschappij te verwerpen en zich te onderwerpen aan de totalitaire islamreligie. Ook heeft mevrouw het stuk in de koran niet gelezen of doet alsof waarin staat dat islam onderwerping eist van alle niet-moslims en dat alle middelen (ook roof, terreur en moord) geoorloofd zijn om niet-moslims te onderwerpen aan de islam. Het woord islam betekent onderwerping. Dat zou je tegen dat mens moeten zeggen. Ik zeg het ook tegen moslims en dan draaien ze er om heen (taqiyya; misleiding) en dan herhaal ik bovenstaande nog eens en nog eens en dan weten ze dat ik niet in de luren te leggen ben en geven ze toe dat de islam onderwerping eist aan de islam.

  Like

 14. Petra de Geus zegt:

  Prima artikel, bedankt!
  Heel goed om dit soort figuren onder de loep te nemen.
  En de vergelijking met NSB’ers is helder en duidelijk.
  Het is in deze fase van de kolonisatie een strategie van de Islam om lokale bekeerlingen te werven.

  Like

 15. christdus zegt:

  Wat mij nu verbaasd , het meiske woont natuurlijk in Nederland en niet in een land met die
  ” heerlijk bevrijdende ” sharia , want dan zou het echt menens worden he , achterlijke – van de
  pot gerukte – muts met je kopvod !

  Like

 16. Marian zegt:

  Die worden echt Fanaties.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s