“DIVERSITEIT” – De “constructieve” afbraak van onze samenleving

Screenshot_181

(Door: “Henk V.”)

Nog nooit beleefden wij in onze geschiedenis een periode waarin er zo opzettelijk en grootschalig werd geknoeid met de waarheid. In 1948 schreef de visionaire schrijver George Orwell daar al over in twee boeken: “1984” en “Animal Farm”. Die nieuwe, linkse werkelijkheid dient zich nu aan. We konden er in Dokkum iets van zien. Terwijl de Friezen zich daar zaterdag massaal hadden verzameld om Sinterklaas en zijn gevolg binnen te halen, waren er uit de Randstad twee bussen onderweg, met demonstranten die zich niet konden vinden in de traditionele wijze waarop een zeer oud kinderfeest al eeuwen wordt gevierd. Aan het aldaar verzamelde publiek moest ongevraagd (!) worden duidelijk gemaakt dat Zwarte Pieten niet meer in deze tijd passen. Die zouden staan voor “racisme en discriminatie”.

Deze voorgenomen verstoring van het kinderfeest in Dokkum heette een “democratisch recht” te zijn, maar het handjevol demonstranten zou zich eens moeten afvragen of de ontregeling van de feestelijkheden, die zij bewust wilde bewerkstelligen, echt democratisch is…. Het geklaag over de ontwrichtende uitwerking van “Sinterklaas” op de geest van de vele feestvierders ervan gaat nu al een aantal jaren door en ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hier sprake is van een kleine groep linkse zeurpieten, die van plan is net zo lang door te drammen totdat het plezier dat ouders en kinderen beleven aan de traditionele intocht van de Sint volledig en definitief is vergald. Een kleine minderheid wil overduidelijk – op grond van een hoog moreel besef, dat zij zich zelf toekent – aan de meerderheid van het volk haar wil opleggen. Dat schijnt de nieuwe vorm van democratie te worden.  Een klein aantal “idealisten” legt zijn wil op aan de rest van de samenleving.

Deze vrij recente poging tot manipulatie van het denken houdt weer op zodra de sinterklaastijd plaats moet maken voor de kersttijd en, geloof mij, ook de viering van Kerstmis zal ongetwijfeld toenemend onderwerp worden van voortdurende “discussie”. Die discussie zal er uiteindelijk toe moeten leiden dat wij dit specifiek christelijke feest op een heel andere manier moeten gaan beleven; op een meer diverse manier, opdat wij onze medeburgers met “niet-christelijke  geloofsopvattingen” niet zullen “kwetsen”….  kerstfeest moet volledig van “iedereen” worden. [Alsof iedereen al niet op zijn/haar manier Kerstmis viert!]

De beide acties krijgen speelruimte, omdat zij door de politiek-correcte elites als gerechtvaardigde uitingen van diversiteit worden gezien. Het woord DIVERSITEIT geeft precies de intentie van onze huidige bestuurders weer en de twee bovengenoemde voorbeelden brengen iets van de aard van de nagestreefde diversiteit aan het licht.

Ik vind het gezeur over de manier waarop sinterklaas wordt gevierd, of “kerst”, verre van onschuldig!

Het is maar al te duidelijk dat in de westerse wereld – en dus zeker ook in de EU –  door de overheden die nu politiek de dienst uitmaken, de “diversiteit” aan ons absoluut zal worden opgelegd. Zij bekommeren er zich niet om of de zittende bevolkingen die diversiteit wel willen omarmen. Aan “het volk” wordt in elk geval niet glashelder uiteengezet wat die beoogde diversiteit precies voor die overheden inhoudt…

In het nastreven van de diversiteit zit dus een hoog dictatoriaal en manipulatief gehalte. Er zal net zo lang pressie op onze geest worden uitgeoefend, totdat iedereen van ons de “diversiteit” de gewoonste zaak van de wereld vindt, net zoals wij uiteindelijk een heel ander soort sinterklaas en kerst zullen vieren…

Dan wordt de dringende vraag: Wat bedoelen onze overheden precies met die “diversiteit”? Is die “verbetering” van onze samenleving werkelijk zo goed voor ons?? Laten we eens letten op de signalen die de verwezenlijking van dit ‘geweldige’ diversiteitsproject vergezellen….

Critici van die politiek-correcte droom krijgen gewoonlijk het verwijt dat zij racistisch, extreemrechts en haatdragend zijn en de “eenheid van de samenleving in gevaar brengen”. Allereerst kan uit die kwalificaties worden afgeleid dat de voorstanders van “de vernieuwde samenleving” zichzelf als LINKS georiënteerd zien, anders zouden wij niet als rechts worden bestempeld.

In de tweede plaats kunnen wij concluderen dat politiek-correcte gelovigen zichzelf als zeer menslievend beschouwen, want anders zouden de critici niet als haatdragend worden neergezet en – wat het aspect “racistisch” betreft –  de diversiteit die politiek-correct wil, heeft in naam niet te maken met het menselijk ras op zich, maar impliciet (!!!) hebben de plannen die de goedmenschen er voor de diversiteit op na houden wel degelijk iets te maken met ras, namelijk met HET BLANKE ras! Politiek-correct in het Westen keert zich in de realisering van haar plannen feitelijk TEGEN de eigen (hoofdzakelijk blanke) bevolking:  De mensen die de westerse cultuur vorm gaven. Omdat men ons wil ontdoen van onze eigen identiteit! De plannen die politiek-correct er voor de praktische toepassing van de diversiteit op nahoudt,  omvatten namelijk ook de instroom van vele miljoenen niet-westerse, niet-blanke mensen, die zich met onze samenleving moeten vermengen en wij weten nu dat de binnenstromende ‘’migranten’’ een streepje voor hebben bij politiek-correct.

Hier is een bepaalde zegswijze op politiek-correct van toepassing: WAT JE ZEGT OVER ONS, BEN JE ZELF: RACISTISCH EN ANTI-BLANK! En dat kunnen wij onderbouwen: Met betrekking tot de samenleving die de bevolkingen van het Westen zelf hebben opgebouwd, heeft politiek-correct een ‘’Weg met ons reflex’’ ontwikkeld. Vanuit links worden de bouwers van onze cultuur steeds negatiever belicht. Ook voeren de voorstanders van politiek-correct een beleid uit dat steevast de eigen bevolking in een achterstandspositie doet belanden. Dat is een  onmiskenbaar signaal van een groeiend anti-blank sentiment! Hier is dus beslist sprake van politiek-correct/links racisme!

DIVERSITEIT heeft ALLES te maken met het nemen van afstand van de cultuur die in het land richtingbepalend is. Wij hebben een leidinggevende cultuur nodig, omdat die voor de consistente toepassing van ons rechtssysteem zorgt.

Europa geldt als een christelijk werelddeel. Lang niet iedereen is nu nog christen, maar het gedachtegoed dat ons in de loop van de tijden heeft bereikt via de Bijbel en de activiteiten van (Joods) christelijke geloofsgemeenschappen, scholen en onderwijsinstellingen hebben een blijvend stempel gedrukt op het denken en handelen. Het humanisme voegde zich als aanvullend element bij deze beïnvloeding. Dit samengaan van (Jodendom)/christendom en humanisme leidde tot een cultuur die een weldadig klimaat heeft geschapen voor IEDEREEN. Onze wetten zijn vanuit die cultuur ontstaan. In elk westers land heeft zich een eigen variant van de westerse richtingbepalende cultuur ontwikkeld..

Men zou toch zeggen dat men nooit moet aantasten wat aantoonbaar goed functioneert! Wat goed is, moet beslist BEWAARD BLIJVEN! Maar dat is nu precies wat onze huidige links-liberale machthebbers en het politiek-correcte bestuurslichaam in Brussel niet meer willen! Een land met een eigen cultuur? Daar MOETEN wij van af! Zo’n land met een duidelijk herkenbare cultuur is, wat men in Brussel een MONOCULTUUR  noemt.

Frans Timmermans stelt dat overal ter wereld monoculturen moeten VERDWIJNEN. Dat is de mening die Timmermans vanuit zijn “superieure” denken verkondigt. De monocultuur moet plaats maken voor diversiteit! En daar wordt in werkelijkheid mee bedoeld dat verschillende – gelijkwaardig geachte – culturen in een gebied naast elkaar zullen moeten samenleven en samenwerken, totdat zij uiteindelijk een kleurrijk, harmonisch geheel gaan vormen. Deze diversiteitsdroom moet zich OVER DE HELE WERELD verspreiden. De mensen die denken dat hier krachten werkzaam zijn die uiteindelijk  ÉÉN WERELD met ÉÉN REGERING willen bereiken, hebben gelijk. Dat is precies wat de wereldverbeteraars nastreven.

Maar let wel: Deze hypothese van gelijkwaardigheid in diversiteit is nergens praktisch uitgetest. Niettemin wil de EU en wil het Westen in het algemeen daar onverminderd aan vasthouden. Daarom gooien de verbeteraars van de samenleving opzettelijk ALLE inspiratiebronnen die tot het ontstaan  van de verschillende culturen hebben geleid voor het gemak op één hoop, onder het mom van “Iedere inspiratiebron komt in feite toch op hetzelfde neer”. Dit “idealistische” uitgangspunt van de eenheidspolitiek die links in het Westen voorstaat, is een dodelijke vergissing!

Het is waar; voordat de islam een factor van gewicht werd in onze samenleving, leefden de diverse godsdiensten, die een plek hadden verworven in onze vreedzame en tolerante maatschappij, in rust naast elkaar. Maar dat kwam, omdat IEDEREEN zich kon vinden in ONS rechtssysteem, dat zich in principe neutraal opstelt in religieuze zaken. De Wet is de WET en die geldt voor IEDEREEN, ZONDER UITZONDERING…

Wie de woordvoerders van de islamitische partij DENK in de Tweede Kamer beluistert, zou kunnen veronderstellen dat ook zij het principe van de democratie van harte omhelzen. Voor een deel is dat ook zo, maar nooit helemaal. Ook de politieke agenda van de bewonderaars van de Turkse president Erdoğan huldigen diens standpunt over het nut van de democratie: Het is een vervoermiddel dat je kunt gebruiken om je doel – de dominantie van de islam in de samenleving – te bereiken. Heb je dat doel bereikt, dan laat je het vervoermiddel achter je.

Deze houding geeft precies aan waarom de islam in zijn eisen nooit zal stoppen. Deze godsdienst/ideologie wil domineren en in de praktijk alles gaan bepalen. Dat is de opdracht die de moslims hebben meegekregen. Niet elke moslim houdt zich daarmee bezig, maar dat betekent nooit dat die opdracht is verdwenen. Interessant is dit recente voorbeeld daarvan.

Mevrouw Izat is een Rotterdamse agente die besloot een hoofddoek te gaan dragen “vanwege haar geloof”.  Het niet mogen dragen van een hoofddoek voelde zij als een aantasting van haar “mensenrechten”, dus spande zij een rechtszaak aan, hoewel de WET heeft bepaald dat mensen die de openbare orde bewaken neutraliteit moeten uitstralen, vandaar UNIFORME kleding. Het College voor de Rechten van de Mens gaf haar gelijk.

Agente Izat is een politieambtenaar die de NEDERLANDSE wet vertegenwoordigt en handhaaft. Is zij nu nog steeds een neutrale politieagente, of is zij nu nadrukkelijk een moslimagente geworden, die haar taak op die manier beter kan vervullen? Mogen wij haar binnenkort vergezeld zien worden door een agent met een tulband op, of een keppeltje dragend, terwijl ze samen patrouilleren in de straten? Hier zien wij hoe de islam de Nederlandse wet succesvol gebruikt om zijn eigen aanwezigheid in de maatschappij te benadrukken. Gebruikmakend van elke mogelijkheid die de niet-islamitische wetten bieden, zal de islam zijn invloed uitbreiden, net zolang totdat de dominantie van deze ideologie door niemand meer kan worden bedreigd. Onze elites weigeren dit gegeven bij de uitvoering van hun plannen in overweging te nemen en de consequentie daarvan zal zijn dat  onze maatschappij zal gaan lijken op wat in dit artikel wordt beschreven.

DAT is de consequentie van het principe van de Diversiteit. Een land verliest – geleidelijk aan – de controle over zichzelf, omdat aan ideologische wetmatigheden, die in botsing komen met elkaar, BEWUST de vrije ruimte worden gegund. Tegengestelde krachten verlammen een land en maken het uiteindelijk volledig onbestuurbaar. Dat zie je in Zweden en dat zullen wij ook in Duitsland, Frankrijk, Engeland en in de hele EU zien. En in zulke anarchistische situaties zal de STERKSTE partij ALTIJD aan het langste eind trekken. En dat zal niet de westerse samenleving zijn, indien deze blijft volharden in haar waanzinnige politieke keuzes!

Die westerse besluiteloosheid komt voor een groot deel voort uit angst voor moslimgeweld.

Fundamentalistische moslims die een sterke islamitische zendingsdrang voelen, zullen zich niet laten stoppen door halfhartig, westers verweer. Laat staan door halfzachte types die met hen willen theedrinken om zo tot een acceptabel vergelijk te komen. In de visie van een veroveraar staat het verzoek van de te onderwerpen partij om tot een vergelijk te komen ALTIJD gelijk aan capitulatie. WAAROM WILLEN DE ELITES DAT NIET  INZIEN??

In dit artikel wordt de gespleten aard van de westerse overgave aan religieus gerelateerd grootschalig misbruik van jonge meisjes maar al te zichtbaar! Wij hoeven ons niet af te vragen hoe omvangrijk en vernietigend dit misbruik was. Wij weten ook wie ervoor verantwoordelijk waren. Aan deze criminele legpuzzel ontbreekt geen enkel stukje… Helaas is het ook glashelder geworden hoe beschamend de overheden en het Britse justitiële apparaat zich opstelden. De jonge slachtoffers werden voor hun leven beschadigd. De angst voor enorme reactie uit de islamitische hoek verlamde de leden van de Engelse justitie en zij sloten hun ogen voor de gruwelen die aan het licht kwamen en degenen die openlijk wilden opkomen tegen het onrecht dat zij zagen, werden onder enorme druk gezet om zich vooral IN TE HOUDEN…

Onze maatschappij lijdt aan diezelfde angst en ook hier worden mensen die de ontwikkelingen die zij zien en bij name willen noemen gemarginaliseerd en aangevallen. Laten wij ons in elk geval  ÉÉN ding voornemen: WIJ ZULLEN NOOIT DOOR ANGST TOT ZWIJGEN WORDEN GEBRACHT!

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "omvolking", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", achterlijkheid, Allochtonen, asielwaanzin, Barbarisme, cultuurrelativisme, Demografie, demoniseren, Dhimmitude, Elite, establishment, Eurabië, Europa, EUSSR, Frans Timmermans, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, Linkse christenen, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, moralisme, Multiculti, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, Pacifisme, political correctness, politici, praatjesmakers, propaganda, Racisme, Rotzakken, sociaaldemocraten, Socialisten, socialistisch idealisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

45 reacties op “DIVERSITEIT” – De “constructieve” afbraak van onze samenleving

 1. MF zegt:

  Wat betreft Kerstmis. Links is nu al zover dat als je jezelf bent (en de traditionele Kerstmis viert) dat het kwetsend is voor anderen. Ben je dan gek? Ja.

  Geliked door 1 persoon

 2. Rensk. zegt:

  Goed stuk geschreven en zeker: dat gedram is verre van onschuldig. Nog steeds zijn er te veel mensen die dat niet door hebben. Ik vrees dat mensen pas hun naïeviteit verliezen op het moment dat heel veel mensen tegelijk keihard geconfronteerd worden met de politieke Islam. Quinsey weer op tv: het begon zegt ie toen mijn moeder voor zwarte Piet werd uitgemaakt. Heeft de moeder niet gezegd: pas jij maar op of ik neem je mee in de zak. Klein beetje humor is al voldoende om het als een futiliteit te zien. Heeft met zelfvertrouwen te maken. Maar deze Quinsey is niet al te slim. God wat moeten ze een vreselijke hekel aan zichzelf hebben als ze geen zwart geen kroeskop en geen rode lippen willen zien.

  Like

 3. koddebeier zegt:

  Langzaam maar zeker wordt de sfeer door de diversiteit en de linkse debielen zo verziekt dat de vertrek dag uit Nederland steeds naderbij komt !!

  Geliked door 1 persoon

 4. hendrikush zegt:

  En dan heb je ook nog het gezeik over gender.
  Iedereen die in zijn ondergoed kijkt kan zien of hij een mannetje of een vrouwtje is.
  Maar tegenwoordig zitten de seksuele organen van een mens kennelijk niet meer in de onderbroek maar in het brein. Warhoofden zijn het gevolg.

  Geliked door 4 people

 5. FerdinandK zegt:

  Mevrouw Izat, is geen agente. Ze is nog eens geen Boa. Dat wil ze worden.
  Ze neemt als burgeremployee meldingen en aangiftes op.
  Het verscil in melding en aangifte, een wereld.

  Geliked door 1 persoon

  • Henk.V zegt:

   Dank voor de aanvulling, Ferdinand 🙂

   Like

  • paulzwueste zegt:

   Ferdinant.
   Izat heeft zichzelf niet de kopdoek maar de das om gedaan.
   De politie gaat nu op zoek naar ’n werkplek waar ze haar kopdoek kan dragen, en de neutraliteit van de politie niet in het gedrang komt.
   Met andere woorden, ze wordt ergens waar ze geen kwaad kan, achter ’n computer gezet.
   Natuurlijk zal dit niet zo maar doorgaan.
   De islam moet gebruik maken van onze democratie om verder te komen, dus zal ze daar weer ’n rechtszaak over aanspannen.
   Die ze weer zal verliezen, waarop de zaak zal zijn afgedaan.
   Einde verhaal.

   Like

 6. Henk der Niederlànder zegt:

  Hier dan voor de liefhebbers.
  Bijt je tanden maar stok op George Soros zijn open soc. Kwats en word wakker.
  Zelf ben Ik geen kanjer in dit soort materie maar hier gaan de oogjes van open.

  http://www.geennieuws.com/2017/11/wat-deed-george-soros-zaterdag-open-society-in-dokkum/

  Like

 7. Harry zegt:

  Prima verhaal , Henk !
  Wat een genot toch als je gewoon zelfstandig een verhaal kunt schrijven zonder dat er vrouwen zich er mee zitten te bemoeien of tegen je zitten te zeuren zodat je je concentratie verliest .
  Ik ben wel eens jaloers ……….

  Like

 8. Hovawart zegt:

  Het nieuwe voertuig dat diversiteit heet, geeft een ideologie alle kansen om via de huidige morele gijzeling van een fatsoenlijke samenleving mee te liften op de vleugels van de linkse wens om één EUtopia te vormen, als ontheemden die stiekem in vrachtwagens kruipen en zich na aankomst op kosten van hardwerkenden in de lidstaten laten fêteren. De bestuurlijke macht heeft geen persoonlijke interacties met deze lifters met hun verwrongen ideeën en waanbeelden, en heeft geen agenda voor hun vijandigheid jegens de maanwitte medemens, of hun aperte gevoel voor humor, daarentegen zullen de besneden bijrijders met weinig kans op succes in de maatschappij en daardoor vaak sociaal zwak, zich blijven voordoen als Eu-loyalisten totdat het welkom niet langer zal gelden, hun roep om enclaves te kunnen stichten , de wens om eigen rechtbanken, politiekorpsen en lokale milities te mogen vormen (die direct de grootste volkslegermacht in Europa. zal blijken)(met onbeperkte steun en financiering uit oosterse regio’s) het landschap drastisch veranderen, waarbij door de enorme aanwas van immigranten met burgerrechten een dominante factor zullen worden binnen het lokale bestuur, de omgeving zullen blijven vervuilen met ideologische intolerantie en laat escaleren tot Bosnische toestanden binnen de Schengenlanden.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Door de politiek correcte waanzin krijgen wij waarschijnlijk ook hier ”Bosnische toestanden” en die zouden nog wel eens extremer kunnen uitpakken dan destijds in dat geteisterde land, Hovawart .
   Er heeft zich een extra dimensie van het kwaad bij de rampzalige EU politiek gevoegd: de import van miljoenen Jodenhaters. Dat kan er voor zorgen dat wij hier situaties gaan zien die erger zijn dan de nazi periode van destijds..
   Reden temeer om ons buitengewoon sterk te maken voor de sanering van onze maatschappij.. Met de islamisering zullen wij zeker nooit instemmen en inmiddels is voor mij nog iets heel duidelijk geworden:: van het links-liberale gedachtegoed moeten wij hoe dan ook worden verlost.

   Like

 9. Anton Haksteeg zegt:

  Een goed artikel, duidelijk en vrij van onzin. en wat dat mens(??) Izat betreft die wil alleen maar moslim aandacht die kan ze onder haar soort van geen man krijgen dus probeert ze het nu zo want de echt Nederlanders behandelen mannen en vrouwen gelijk en daarom zeg ik “Izat ik ben je zat” doe me een lol en donder op naar waar je vandaan komt want hier hoor je duidelijk niet.

  Like

 10. Petra de Geus zegt:

  Goed stuk!
  Dat Rotterdamse hoofddoekje is geen werkneemster maar een activiste.
  Het is een beproefde islamitische methode: gebruik de wetten van het gastland om de islamisering te bevorderen.

  Geliked door 1 persoon

 11. Cynicus zegt:

  Heel goed en duidelijk artikel. Dank u wel.

  Naast het opgeven van de eigen cultuur door neomarxistische lawaaierige krachten
  is ook de leugen van het klimaatsprookje er dat van deze vrije samenleving een soort van CO2-dictatuur te willen maken.

  De werkelijkheid is zo;

  CO2-uitstoot is goed voor plantengroei en meer CO2-uitstoot voor meer plantengroei en doet planten sneller groeien

  De islam eist onderwerping aan de islam want het woord islam betekent onderwerping aan de islam.

  Like

 12. tjonge zegt:

  een prima artikel henk v !

  maar kan het hele artikel in 1 simpel woord samenvatten; kalergi-plan…..

  Like

  • Henk.V zegt:

   Ik zal proberen mij in het vervolg zo compact mogelijk uit te drukken, Tjonge 🙂 Het probleem voor mij is altijd dat ik als leraar in ruste toch de drang blijf voelen om zaken uit te leggen:-)

   Like

 13. Peacepipe zegt:

  Deze zaak loopt geheel volgens de instructies van de moslimbroederschap, die stelt:
  Neem deel aan westerse instituties zodat we die later over kunnen nemen!
  In dit geval is de hoofddoek het strategische “vlaggetje” van de islam op de kaart van West-Europa! Dat schijnt helaas voor veel mensen TE moeilijk te zijn om te begrijpen!

  Voorts ben ik van mening dat de vrijheid van godsdienst drastisch ingeperkt moet worden tot ACHTER de voordeur!

  Like

  • Henk.V zegt:

   Wel, Peacepipe, de openbare ruimte is in het algemeen zeker al neutraal en alle overheidsinstellingen zijn dat tot op grote hoogte ook wel en dat is goed.
   Aan de zeer provocerende uitingen van religiositeit,zoals bijvoorbeeld het claimen van straatruimte voor islamitisch gebed moet hoe dan ook een halt worden toegeroepen en- zoals u terecht stelt- aan het dragen van moslimkledij dat tot nadrukkelijk tot doel heeft het anders-zijn van moslims te benadrukken ,moet uiteindelijk zeker worden beperkt, vooral omdat die expansief ingestelde ideologie via het dragen van islamitische kleding van een zichtbare claim op de openbare ruimte beoogt.: de islam is hier en blijft hier ook.

   Het is inderdaad treurig dat de niet al te snuggere ”Goedmensen” de taal van de islamitische symboliek niet goed begrijpen.
   Echt alle geloof achter de deur houden is niet realiseerbaar., denk ik. Wilt u het luiden van de klok en het gaan naar de kerk verbieden?
   Ik heb niets tegen het principe van allemaal naar één neutrale school, maar wilt u de christelijke en Joodse scholen opheffen?
   Dus: hoe ziet u ”het geloof ‘achter de deur houden” toegepast worden in de praktijk?

   Het lijkt mij gemakkelijker om elke religie te verbieden die aantoonbaar onze westerse samenleving wil ondermijnen…

   Like

 14. Rene Kampers zegt:

  Volgens Wikipedia : Discriminatie betekent letterlijk “het maken van onderscheid”.
  Maken wij een onderscheid tussen gehandicapten , arbeiders en bedienden , tussen zieken en gezonden enz enz , natuurlijk niet Wij maken wel onderscheid tussen uitschot ,gangsters , geweldenaars enz enz. Men heeft het woord discriminatie verkracht en de regering is daar verantwoordelijk voor.en ook vooral de linksen , die ons met schuldgevoelens willen opzadelen.Wij mogen zelfs het straatkrapuul niet veroordelen …erger…voorstanders van zwarte Piet van een eeuwenoud kinderfeestje zijn pro slavendrijvers

  Like

 15. ildiko zegt:

  Deze hele links liberaal circus is door de grote DUIVEL SOROS gefinancierd inc. ook de anti zwarte Piet actie!

  Like

 16. Wachteres zegt:

  Het zal tijd worden dat de goegemeente doorkrijgt dst de instroom van de islam, althans wat onze ‘elite’ betreft, niets te maken heeft met hun begrip voor ‘zieluge’ vluchtelingetjes.

  Als dat zo was dan zouden zij zich ook druk maken om het gevaar dat er voor de bevolking bestaat, omdat er met die instroom duizenden IS-aanhangers binnen komen.

  Troiuwens, maar drie procent van de binnenkomeres zijn echte vluchtelingen, dat weet onze ‘elite’ heel goed.

  Koste wat het kost moet de multiculturele samenleving gestalte krijgen. Daar gaat het om!

  Like

 17. Anna zegt:

  Een goed stuk.
  De islam zal steeds meer van onze “ openbare ruimte “ opeisen.
  Een van de eerste eisen zal zijn een eigen wetgeving op het terrein van familie recht. ( begin van de sharia)
  Moslims, Zij kunnen zich vanwege hun religie niet onderwerpen aan onze wetten….. want 4 vrouwen zijn immers toegestaan… door Mohammed…… hier zie je de frictie al tussen religie en overheid/ bestuur……
  Ik vraag aan de Nederlandse overheid hoe zit dat dan met huursubsidie voor 4 vrouwen????? Want volgens zijn religie mag hij 4 vrouwen en de man moet deze vrouwen gelijk behandelen…. dus allemaaleen huis geven………Het probleem is dat de moslim man vaak werkeloos is want ….. je kunt toch niet zo maar onder een kafir werken….een tijdje bij een kafir werken OK want dan ben je zeker van een uitkering…. maar daarna ga je gewoon naar de sociale dienst…..

  DAAR ZIT HET PROBLEEM………

  EN DEZE PROBLEMATIEK KUN JE NU NOG VOORKOMEN……MAAK NIEUWE WETTEN…… EN GA DIT DIT SOORT UITWASSEN INDAMMEN…. IN NEDERLAND 1 vrouw ongeacht je religie….
  ONZE WETTEN ZIJN VEEL TE TOLERANT EN ZE ZULLEN SNEL MOETEN WORDEN AANGEPAST…… ANDERS KOMT DE SHARIA HIER OOK EN WEL HEEL SNEL……

  OVERHEID…. AAN HET WERK EN SNEL OOK……..!!!!!!!!!!!!

  Like

 18. M. zegt:

  In tijden dat diversiteit er helemaal niet meer toe doet komt men met de diversiteit aan zetten.
  Diversiteit betekent ook dat onze cultuur mag bestaan maar dat is niet het geval want alles moet buigen voor de leugen en de leugen krijgt zelfs toegang tot de persoonsgegevens.
  Om het opsporen van de waarheid wat makkelijker te maken?

  Like

  • MF zegt:

   “Diversiteit” betekent dat minderheden regeren en dat de leidende cultuur wordt weggevaagd. Dat heeft goed beschouwd niets met diversiteit te maken. Dat begrip wordt enorm misbruikt.

   Like

 19. delamontagne zegt:

  Afgelopen Vrijdag 17 Nov waren er geen openbare moslim-gebeden in Clichy, Paris, op straat voor het Gemeente huis.
  De autoriteiten waren blijkbaar bang voor “schermutselingen” tussen de moslims en Fransen die waren opgeroepen te komen protesteren.
  Nu heeft “RIPOSTE LAÏQUE”, een grote Franse anti-muslim-site, opgeroepen om ( eventueel ) een protest demonstratie te houden in de vorm van een “Aperatiefje” met wijn en worst.
  Dit zou dan in het Parkje voor het gemeentehuis zijn en op slechts een paar meter afstand van de biddende moslims.
  Nu heeft Riposte Laïque een Communiquee uitgegeven hier-omtrent;

  PERSBERICHT VAN “RESISTANCE REPUBLICAINE”

  Als er morgen weer Moslimgebeden zijn!
  dan houden wij een “Aperatiefje” met worst en wijn.

  Geliked door 2 people

 20. delamontagne zegt:

  Veel lezers van Riposte Laïque hebben ons gevraagd of ze morgen, 24 Nov naar Clichy moeten komen om te protesteren.
  Dit na de dreigementen van de islamitische
  gemeenschap om de straatgebeden, die onderbroken waren [ afgelopen Vrijdag 17 Nov ], te hervatten voor a.s vrijdag.
  Dit gebeurt al 8 maanden door illegaal in bezit nemen van de openbare ruimte, toegestaan door de lakse medeplichtigheid van de autoriteiten met de prefect als eerste.

  Als je bedenkt dat Frankrijk eigenlijk belachelijk werd gemaakt en dit al maanden duurde, kunnen we alleen maar blij dat deze maskerade afgelopen vrijdag ophield.

  De minister van Binnenlandse Zaken heeft eindelijk bevestigd dat hij beslist bij zijn verbod van deze islamitische gebeden inClichy, blijft.
  We zouden nu graag zien dat dit overal in Frankrijk ook gebeurt.

  Like

  • delamontagne zegt:

   Zelfs nu, ook nadat we hebben geleerd om voorzichtig te zijn wat de “moed”van de Franse Autoriteiten betreft, gwloven wij toch dat zij zich niet opnieuw zullen laten vernederen door deze provocerende islamitische gebeden komende Vrijdag.
   Dit omdat heel FRankrijk toekijkt.

   Daarom hebben we besloten om onze lezers en andere tegenstanders niet op-te-roepen om zich naar Clichy te begeven, morgen Vrijdag 24 Nov.
   MAAR, mochten wij teé optimistisch zijn geweest en de gebeden weer worden aangevangen, DAN roepen wij alle Patrioten die de pricipes van de Seculiere Staat zijn aangedaan en alle Republikeinen, op om samen op Vrijdag 1 December voor het Gemeente Huis van Clichy
   samen te komen.
   We zullen dan een “Aperatief” zoals we al eens deden op 18 Juni 2010, organiseren.
   Dit was toen om krachtig te protesteren tegen de illegale Moslim-gebeden in de Rue Myrha die ook al door de autoriteiten sinds heel lang werden getolereerd.

   Christine Tasin et Pierre Cassen

   Geliked door 1 persoon

 21. Theoden zegt:

  Dat kon je verwachten door de massa-invasie toe te laten sinds 1950 tot nu en morgen. De indentiteit politiek wordt nog verder uitgekleed. Wacht maar.

  Like

 22. Jan zegt:

  video/1

  Zelfde zie je bij al het linksvolk

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s