LONGREAD: De vrijspraak van Stürzenberger – geen overwinning van de gerechtigheid. Maar een knieval van de regering uit angst voor internationale kritiek (+ video!)

Screenshot_138

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Theresa Geissler)

In Duitsland heerst een Recht van de regering

Het vonnis van de rechtbank in München is geen overwinning van het Recht. Het is een knieval van de politiek voor de wereldwijde kritiek op het schandalige vonnis van de rechtbank in München, die Michael Stürzenberger (foto) tot een half jaar gevangenisstraf voorwaardelijk veroordeelde – voor niets anders dan zijn wetenschappelijk objectieve en onaantastbare voorlichting over het fascistoïde karakter van de islam.

Gisteren, aldus PI, heeft de gerechtigheid gezegevierd. Het gerechtshof in München sprak Michael Stürzenberger vrij en deed daarmee het schandalige vonnis in Eerste Instantie teniet. In het bijzonder schreef PI:

Michael Mannheimer Blog

Michael Stürzenberger werd in augustus in een – over de hele wereld gevolgd – onvervalst showproces voor de strafkamer van de rechtbank in München wegens het “verbreiden van propagandamiddelen van ongrondwettelijke organisaties” en “belediging van religieuze gemeenschappen” veroordeeld tot een vrijheidsstraf van zes maanden. De straf werd daarop omgezet in voorwaardelijk, wat voor Michael Stürzenberger neergekomen zou zijn op een beroepsverbod.

De journalist en islam-expert uit München recenseerde in juni 2016 op Fcaebook en PI-News het artikel “Hakenkruis en halve maan” uit de Süddeutsche Zeitung, waarin hij eveneens met name werd genoemd. Hij gebruikte in het goed onderzochte historische essay originele foto’s, die de toenmalige moefti van Jeruzalem, Mohammed Amin Al-Hoesseini, samen met “hakenkruis”- kopstukken toonde, ter historische berichtgeving in het kader van een staatsburgerlijke voorlichting.

Dit gebruik wordt uitdrukkelijk gedekt door het toestemmingsbestand van paragraaf 86 (3) van het Duitse Wetboek van Strafrecht. Ook de destijds gebruikte soortgelijke originele foto’s. Stürzenberger toonde daarnaast de historische gemiddelde overeenkomsten tussen beide ideologieën “islam”en “nationaalsocialisme” aan. In een bijdrage op Facebook verwees hij zowel naar het artikel op PI-News als naar de bijdrage in de SZ “Hakenkruis en halve maan” en de onderzoeksresultaten van de gerenommeerde Egyptische politicoloog Hamed Abdel Samad.

Justitie legde hem in beide processen “hetze tegen de islam” ten laste – in het bijzonder de historisch ware correlatie tussen “islamisme” en nationaalsocialisme op een ook op internet vrij te bezichtigen foto. Het gebruik van het Hakenkruis in verband met een hoogwaardigheidsbekleder der islam zou bij een “vluchtige waarnemer” voldoende zijn om de religie van de vrede omlaag te halen. De “vluchtige en ongevormde beschouwer” zou niet kunnen herkennen dat het om een historische bewerking van de thematiek gaat, aldus de teneur in eerste instantie en Justitie. Want het “volk” wordt in de ogen van het zorgplichtige staatsapparaat dom gehouden en vóór dom gehouden (Bron).

Waarvan PI zich niet bewust is – of wat het verzwijgt: In Duitsland bestaat geen scheiding der machten

Op dit punt moet ik voor de zoveelste maal benadrukken dat wij in Duitsland geen machtenscheiding hebben. Daarvan schijnt ook PI, dat aan dit elementaire feit geen woord heeft gewijd, zich niet bewust te zijn.

Justitie is als Derde Macht in Duitsland volkomen ondergeschikt aan de Uitvoerende Macht (“regering”). De Uitvoerende Macht is tegenover Justitie instructie-bevoegd, ze stelt rechters aan, en kan deze met vervroegd pensioen sturen of afzetten wanneer ze vonnissen vellen, die weliswaar conform de wet, maar niet conform de politieke voorstelling van de regering zijn. Aldus is ieder vonnis in Duitsland, in het bijzonder ieder vonnis in politieke processen, een vonnis van de regering.

De Beierse CSU-regering, die haar conservatieve karakter allang heeft opgegeven en de Merkeliaanse politiek als een hondje volgt (ingestort van zo’n 60% (1978) naar zo’n 35% – enquêtes voor de komende parlementsverkiezingen – binnen twee decennia), heeft zich aangesloten bij de door Merkel geënsceneerde linkse trend van voormalige conservatieve partijen en is (zoals haar grote zuster de CDU) in de verste verte niet meer van de SPD en de Groenen te onderscheiden.

Beieren loopt zelfs (naast Berlijn en NRW) op kop wat betreft de vervolging en intimidatie van conservatieve partijen en islamcritici. Zo liet de Beierse minister van Binnenlandse Zaken zonder echte reden de partij Die Freiheit, toen geleid door Stürzenberger, door de binnenlandse veiligheidsdienst in de gaten houden. En doet thans hetzelfde met de AFD.

In het eerste proces tegen Stürzenberger, werd door de links-fascistoïde rechter en notoire rechtbreekster, de linkse arrondissementsrechter Sonja Birkhofer-Hoffmann, die Stürzenberger in zijn uiteenzettingen, die haar kennis van de islam verre te boven gingen, onverdroten onderbrak, hem niet liet uitpraten, hem voortdurend voor het publiek terechtwees, een schandalige vonnis tegen hem geveld. Zij was met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door de Beierse minister van Binnenlandse Zaken (Uitvoerende Macht) persoonlijk uitgekozen, evenals de Officier van Justitie Oberberger, die in zijn uiteenzettingen “er nog een schepje bovenop deed” en meteen 10 maanden gevangenisstraf voor de PI-auteur eiste, die hij voor diens wetenschappelijk onderbouwde verdediging een “absoluut knap toneelstukje” toedichtte.

De notoire goedmenschelijke arrondissementsrechter Birkhofer-Hoffmann is geen “onbeschreven blad”: Naast regelrechte rechtsverkrachtingen van strafrecht en Grondwet zette ze al eens een vonnis tegen mensensmokkelaars om in voorwaardelijk. Dat is typische linkse rechtspraak: Daders worden tot slachtoffers, slachtoffers tot daders gestileerd.

Noodzakelijk: Aangiften tegen rechter Birkhofer-Hoffmann en Officier van Justitie Oberberger wegens grove rechtsverkrachting

Beiden, de Officier van Justitie Oberberger en de rechter Birkhofer-Hoffmann, maakten zich in hun proces in eerste instantie tegen Stürzenberger zonder twijfel schuldig aan het strafbare feit van rechtsverkrachting. Een aanklacht tegen Stürzenberger had nooit aanhangig gemaakt mogen worden. Want paragraaf 86 (verbreiden van propagandamiddelen van ongrondwettelijke organisaties), waarop de aanklacht berustte, beslist in punt 3 geheel ondubbelzinnig, dat dan van een strafvervolging moet worden afgezien “als het propagandamiddel of de handeling de staatsburgerlijke voorlichting, de afweer van ongrondwettelijke bemoeiïngen, de kunst of de wetenschap, het onderzoek of de leer, de berichtgeving over voorvallen in het tijdvlak of in de geschiedenis of soortgelijke doelstellingen dient.”

Dat aan deze regel 3 eenvoudigweg voorbij gegaan werd, dat men Stürzenberger´s bedoeling van een staatsburgerlijke voorlichting ontkende, ja, dat men hem een bijzonder handige tactiek verweet om zijn reclame voor Hitler als islamkritiek te verpakken – dat alles vervult zonder twijfel het strafbare feit van de rechtsverkrachting door Officier van Justitie en rechter – en daar staat volgens paragraaf 339 Wetboek van Strafrecht een vrijheidsstraf van één tot vijf jaar op. Vandaar dat ik Stürzenberger alleen maar dringend kan aanbevelen tegen Justitie en de rechter een aanklacht in te dienen wegens massieve overtreding van paragraaf 339.

Rechters zijn in Duitsland zowat onaantastbaar: Ze mogen doen zoals het ze goeddunkt. Een strafrechtelijke vervolging van criminele rechters vindt zo goed als nooit plaats, ook niet als ze het recht op bijna criminele wijze hebben verkracht. Dat weten collega’s uit dit gilde, zoals bijvoorbeeld de voormalige rechter aan het gerechtshof van Stuttgart, Frank Fahsel.

Zijn lezersbrief in de Süddeutsche Zeitung ging destijds de hele republiek door en werpt een blik op de georganiseerde criminele intriges van een staatsmacht, die noch onafhankelijk is, noch zich verplicht voelt aan de gerechtigheid. Reeds in 2008 uitte hij zware beschuldigingen van rechtsverkrachting. Uittreksels uit zijn lezersbrief:

“… Ik was van 1973 tot 2004 rechter aan het gerechtshof van Stuttgart en heb in deze tijd zowel ongelofelijke als ontelbare, door het systeem georganiseerde inbreuken op het recht en rechtsverkrachtingen meegemaakt, waartegen niet op te treden viel/valt, omdat ze conform het systeem zijn. Ik heb ontelbare rechters m/v, Officieren van Justitie m/v mee moeten maken die men gewoonweg ‘crimineel’ kan noemen. Ze waren/zijn echter onaantastbaar, omdat ze per Ordre de Mufti hebben gehandeld of door het systeem werden gedekt omwille van de reputatie … Optreden in den rechte tegen dergelijke collega’s is niet mogelijk, want het systeem zelf beschermt ze tegen een outing – door consequente manipulatie. Als ik terugdenk aan mijn beroep (ik ben met pensioen), dan overvalt mij een diepe afkeer van de mijnen…”

Frank Fahsel, Fellbach, in de Süddeutsche Zeitung op 9 april 2008

Het sprookje van de Duitse rechtsstaat

Frank Fahsel zegt alles wat men over een staat, die zich voor rechtsstaat uitgeeft – maar het in werkelijkheid niet is – moet weten. Zijn formulering, dat rechters per Ordre de Mufti handelen, is een omschrijving van het feit dat Justitie geen onafhankelijke macht is, maar handelt op bevel van de hoger geplaatste instantie, de Uitvoerende Macht.

Daarom is de aanklacht van Stürzenberger ook uit te breiden naar de Beierse minister van Binnenlandse Zaken, omdat deze het kopstuk is dat het schandalige vonnis tegen hem in het eerste proces heeft verordend.

Of Stürzenberger dit doet, is de vraag. Hij en PI geloven nog steeds in een rechtsstaat – en beiden is ontgaan dat iets dergelijks er in Duitsland niet kan zijn, omdat, ik herhaal het nog eens, er in Duitsland geen scheiding van machten is, die voor een echte rechtsstaat een conditio sine qua con is.

En daarmee zijn vooral vonnissen in politieke processen geen vonnissen van de rechtbank, maar in werkelijkheid vonnissen van de regering. De aanklager is dus tegelijkertijd de rechter.

Dat kennen wij uit dictaturen. Iets dergelijks is Duitsland – zij het ook nog niet in alle details, maar grotendeels.

Zonder een echte machtenscheiding kan er geen rechtsstaat zijn

In haar wetenschappelijke werk Het principe van de rechtsstaatbeschrijft de juriste Dr. Angelika Günzel deze toestand als volgt:

“De Uitvoerende Macht kan volgens Art. 80 Regel 1 van de grondwet in zeer bepaalde gevallen verordeningen uitvaardigen en daarmee wetgevende taken waarnemen.”

Precies deze toestand hebben wij in Duitsland. Werd dit recht van de Uitvoerende Macht om zich met Justitie te bemoeien misschien in de jonge Bondsrepubliek slechts in uitzonderingsgevallen aangewend, dan is dit tegenwoordig de politieke standaard.

De regeringen zijn dus aanklagers en rechters in één persoon.

Dat is de reden waarom zoveel rechters islamitische zware misdadigers de één na de ander vrijlaten, islamitische serieverkrachters met minimale straffen laten wegkomen, waarom na de Keulse seks-pogrom (na aanvankelijke oproepen “om de meest harde aanpak van de staat”) tenslotte slechts één enkele dader tot een gering straf werd veroordeeld. (Meest recent voorbeeld: Dresden: Al-Nusra-terrorist veroordeeld en vrijgelaten).

Keulen ligt in Noordrijn-Westfalen, en Noordrijn-Westfalen was de deelstaat van de islamofiele minister van Binnenlandse Zaken Jäger – die overigens ook de strafvervolging tegen honderden “Joden-aan-het-gas” roepende Turken had stopgezet. En het recht niet slechts in de eerder beschreven gevallen, maar daarenboven honderdvoudig dusdanig had verkracht dat hij allang in de gevangenis had moeten zitten.

Tegen de wijdverbreide opvatting in heerst in Duitsland geen zuivere scheiding der Machten, maar een Machtsverstrengeling.

 1. Het Legislatief (Parlement) benoemt het Executief (regering)
 2. Het Executief benoemt de hoogste rechters, die aldus niet echt onafhankelijk zijn.
 3. De Officier van Justitie handelt op aanwijzing van het Executief.
 4. Het Parlement wordt verregaand gecontroleerd door juristen (Judicatief) en employees in openbare dienst (leraren e.d., die tot het Executief gerekend kunnen worden).

Misschien hebben de samenstellers van de Grondwet metterdaad gedacht dat het principe van de scheiding der machten zou kunnen functioneren. Na bijna 70 jaar reëel bestaand vrijheidslievend democratisch bestuur is de reeds genoemde proeftijd echter verworden tot een holle frase, die door de representanten van het systeem wordt opgedreund en waarmee verder alleen nog de scholieren tijdens de lessen Maatschappijleer worden lastiggevallen.

Vanaf het onderste niveau tot helemaal bovenaan zijn de besturen doormengd met leden van politieke partijen en richten zich bijgevolg naar de Bondsregering, resp. de regeringen der Bondsstaten van dat ogenblik.

Ook het geloof in een controle op het Executief door de rechtbanken is naïef. Het probleem begint al hiermee dat vaak allereerst Justitie in actie moet komen eer de rechtbanken aan de slag kunnen. Maar Officieren van Justitie treden slechts met tegenzin op tegen leden van het Bestuur, want omdat zowel Officieren van Justitie als bestuursemployees hun salaris van de staat betrekken, behoort men toch ergens tot dezelfde club.

Omgekeerd, met het oog op de controle op de rechtbanken door de Uitvoerende Macht – hier wederom de Officieren van Justitie – functioneert het nog minder. Zo zijn bijvoorbeeld onderzoeken tegen adviseurs, die zich bij hun werk als vervullingsassistent voor de rechtbanken schuldig maken aan rechtsschending, praktisch uitgesloten. Tussen Justitie en rechters heerst eenvoudigweg een te grote nabijheid (vaak zijn ze zelfs ondergebracht in hetzelfde gebouw) en veel Officieren dromen ervan om eens rechter te worden.

Niet in de laatste plaats daarom is ook de verwachting, dat rechtsbuigingen door rechters zouden worden vervolgd evenzeer denkbeeldig als het geloof aan zes goede cijfers in de Lotto (Bron)

Stürzenberger’s vrijspraak: Geen overwinning van de gerechtigheid, maar een knieval van de regering uit angst voor de thematisering van de vrijheidsrechten in Duitsland voor de OVSE en EU

Vanzelfsprekend is het corrigerende vonnis tegen Stürzenberger, dat eindigde met zijn vrijspraak, welkom. En vanzelfsprekend is het een overwinning in de strijd voor gerechtigheid.

Het is echter geen overwinning van het Recht en geen overwinning der gerechtigheid zonder meer, maar een voorbijgaande, tactisch gemotiveerde politieke concessie aan de negatieve aandacht van over de hele wereld, die door het vonnis in eerste instantie tegen Stürzenberger in werking was gezet. Duitsland wilde een motie van Polen voorkomen om de verwoestende toestanden over de inperking van de vrijheid van meningsuiting hier te lande in Brussel en bij de OVSE tot thema te maken.

Het geval van acute rechtsverkrachting in de zaak-Stürzenberger werd namelijk intussen ook bij de machtige OVSE tot thema gemaakt. De Poolse regeringspartij PiS had daarenboven aangekondigd een verzoek in te dienen in Brussel om de vrijheid van meningsuiting in Duitsland nader te onderzoeken.

“Dikwijls leest men Polen in de EU de les vanwege de media of het Justitiële apparaat. Wij daarentegen willen vragen, hoe het gesteld is met de democratie en het Vrije Woord in Duitsland”, aldus de afgevaardigde van de PIS, Arkadiusz Mularczyk.

Zoals in het eerste proces bij de rechtbank – zo stond ook bij het tweede proces bij het Gerechtshof het vonnis bij voorbaat vast. Een verordening vanuit de Beierse Staatskanselarij – om de wereld duidelijk te maken, dat Duitsland toch een rechtsstaat is. Dat is hij niet.

Want had niet Stürzenberger, maar een onbekende bij dezelfde aanklacht voor het gerecht gestaan, dan zou hij vermoedelijk nu al in de gevangenis gezeten hebben.

Michael Stürzenberger kreeg nog in de rechtszaal staande ovaties van de procesvolgers uit heel Europa. Een goede dag voor de persvrijheid en het recht op vrijheid van meningsuiting in Duitsland – een goede dag voor het herstel van de grondwettelijke orde!

Conclusie: Onze gezamenlijk verzet tegen willekeur van de staat blijft niet altijd zonder gevolg. Het komt slechts aan op onze saamhorigheid – bij alle interne onenigheden, die in alle grotere menselijke samenlevingen onvermijdelijk zijn.

Video – Interview met Michael Stürzenberger door Vlad Tepes:

 

 

Bron:
https://michael-mannheimer.net
Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", Censuur, cultuurrelativisme, demoniseren, Dhimmitude, Duitsland, Eurabië, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Justitie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, Linkse Kerk, Marxisme, meningsdictatuur, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, political correctness, Rotzakken, Socialisten, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

52 reacties op LONGREAD: De vrijspraak van Stürzenberger – geen overwinning van de gerechtigheid. Maar een knieval van de regering uit angst voor internationale kritiek (+ video!)

 1. Henk der Niederlànder zegt:

  Werp de vraag xich natuurlijk op, is het in Nederland anders gesteld?
  Helemaal niet is dan het antwoord, want zoals hier en op andere media is maar al te dikwijls aangetoond dat rechters in Nederland en waarschijnlijk in bijna alle andere EU landen de rechters het beleid van de verschillende uitvoerende machten volgt en daarmee rechtsverkrachting toe past en toe staat.
  In ieder geval een geweldige uitspraak nu dhr. Sturzenberger vrijgesproken is.
  Het word hier ten lande ook de hoogste tijd dat eens teruggekeken word nsar een aantal rechtzaken die hier gedient hebben tav. bijv. dhr. Wilders en de dubieuze zaak Schipsol indertijd.

  Geliked door 1 persoon

 2. hendrikush zegt:

  Dank Theresa voor je vertaling.
  We leven in een tijdperk van “Umwertung aller Werte” en alleen saamhorigheid kan de verplichting aan onze voorouders redden. Mijn giften aan Michael en Elisabeth zijn welbesteed.

  Geliked door 1 persoon

  • Theresa Geissler zegt:

   Ah ja: Elisabeth…Elisabeth Sabaditsch-Wolff, naar ik aanneem….?

   Geliked door 1 persoon

   • hendrikush zegt:

    Ja; een Oostenrijkse lerares die door een mohammedaanse leerlinge werd aangeklaagd voor allah-lastering en door de rechter onterecht veroordeeld.
    Te vergelijken met de rechtsvervolging van Michael.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Ik weet er alles van: Zij was één van de uitgenodigde gast-sprekers bij de uitreiking van de Hiltrud-Schröter-prijs in Bonn op 2 februari 2013 aan….Geert!
    Dat werd trouwens gepresenteerd door Michael (Stürzenberger) in eigen persoon. Toen ik de video voor het eerst te zien kreeg, wist ik nog niets van hem af, maar ik werd onmiddellijk getroffen door zijn hartverwarmende enthousiasme en zijn meer dan sympathieke uitstraling!
    Ook de hoffelijkheid, waarmee mede-gast-spreker Willi Schwendt Elisabeth nadrukkelijk liet vóórgaan bij het plaatsnemen op de canapé, trof me bijzonder!
    Allemaal te zien in dit openingsfragment:

    Geliked door 2 people

   • Tistochwat zegt:

    @ Theresa Geissler 9 december 2017 om 15:47

    (…) Er vertritt die Wahrheit (…)

    Geweldig dat Geert door verstandige mensen wordt gewaardeerd.
    In ‘eigen’ land wordt hij alleen maar gedemoniseerd en afgekraakt. Hij mag dan wel regelmatig in het buitenland zitten, maar hij is daardoor bekender dan bijv. ene Pechtold ooit zal worden. Dat ‘miezerige mannetje’ zal door zijn ‘daden’ nooit enige betekenis krijgen. Hooguit doordat hij op het pluche wordt gehesen door een stel domme linkse ‘deugmensjes’.
    Ik wou dat Pechtold bovenaan de dodenlijst van de mohammedaan werd gezet. Ik wed dat hij zich elke dag zou beschijten van angst, de laffe machtswellusteling.

    Geliked door 1 persoon

   • Theresa Geissler zegt:

    @Tistochwat, 11.43u: Zeker: Op zulke momenten – er zijn er meer geweest- is Geert ook best iemand op wie we tróts kunnen zijn.
    Maar nu zou ik jou als ‘gevoelsmens’ willen vragen: Hoe komt Stürzenberger in dit fragment nu op jóu over? Óók zo hartverwarmend?
    Zó’n dappere kerel en tegelijkertijd zó menselijk gebleven; het bestaat, maar erg vaak kom je het m.i. niet tegen.
    Ik heb hem in Duisburg kort meegemaakt; ik heb kunnen zien, dat het géén pose is. En Raf kan dat helemáál getuigen!
    De Zaterdagmiddag-sessies in München doet hij helemaal voor eigen rekening en uit eigen overtuiging; h i j verzamelt niet eerst een roedel ‘klapvee’ om zich heen om hem toe te juichen.
    De paar vrijwilligers, die hij bij zich heeft, staan daar vlakbij in een ‘standje’ met folders e.d. en helpen de belangstellenden; aldus dragen ze op hun eigen, zelfstandige manier bij aan dezelfde zaak; voor hèm hoeven ze niet te applaudisseren.
    Een dappere, en tegelijkertijd een hele fijne man! Je weet niet, hoe blij ik ben met zijn vrijspraak!

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Theresa Geissler 10 december 2017 om 13:58

    Hoe komt Stürzenberger in dit fragment nu op jóu over? Óók zo hartverwarmend?

    Ja, absoluut!

    Like

 3. Bob Fleumer zegt:

  En dan valt de EU Polen aan vanwege staatsbeïnvloeding van het rechtssysteem? Het is in Duitsland nog erger als dit verhaal goed lees.De Europese landen gaan gebukt onder een deken van lafheid om maar niet de islam te benoemen als de grote boze olifant in de kamer die ons elke dag hun superioriteit in de oren trompettert!

  Like

 4. Taljaard zegt:

  De BRD begint steeds meer op de oude DDR te lijken.
  De zelfde ellendige policor rechtsverkrachting vindt je in het huidige VK. En dat ondanks de brexit.
  En intussen maar hakken op Rusland; pot, ketel, zwart.

  Like

 5. reageerbuis zegt:

  Het artikel geeft een goed beeld van hoe het met de rechtsstaat in Duitsland is gesteld! Dank ervoor, ook voor de vertaling.

  Like

 6. Tistochwat zegt:

  Het is luguber dat de islam zó abnormaal wordt beschermd en verdedigd!
  De waarheid is door de ‘elite’ tot leugen gemaakt en de leugen tot waarheid.
  Ik vind het doodeng.

  Respect voor deze vertaalklus!

  Like

 7. Patriot 2.0 zegt:

  Trias Politica:
  1. Wetgevende macht
  2. Uitvoerende macht
  3. Rechtsprekende macht.
  Als het goed is , mooi onafhankelijk van elkaar, bedacht Montesquieu.

  Geliked door 1 persoon

 8. tjonge zegt:

  “Als ik terugdenk aan mijn beroep (ik ben met pensioen), dan overvalt mij een diepe afkeer van de mijnen…””
  .
  altijd weer pas NADAT ze met pensioen zijn komt de vermeende afkeer ?
  wat zijn dit toch voor opportunistische gasten altijd ?
  lekker meedoen met net criminele systeem tot je pensioen en de zakken vullen en dan plots na je pensioen er je tegen afzetten……
  .
  ook dit soort “klokkenluiders” mogen van mij op het schavot…

  Like

  • BertG. zegt:

   Ik dacht dat jij veel jonger was, een jaar of 50 – 55.
   Met pensioen zelfs al.

   Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @BertG, Tjonge citeert een rechter uit het artikel die met pensioen is. U trekt een conclusie die niet uit de reactie van tjonge blijkt.

    Like

   • tjonge zegt:

    bertg, ik snap jouw reactie niet maar ik reageerde met mijn voorgaande reactie op een citaat van Frank Fahsel.

    Like

   • BertG. zegt:

    Helemaal verkeerd gelezen.
    Kan zo gebeuren tussen alles, aan reacties wat je even leest Een missopvatting.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @BertG., Zou m i j nooit gebeuren:
    Want waar ik tjonge ook voor houd, ik kan me hem niet voorstellen als een oudere persoon in zijn bedaagde jaren, no way!
    Eerder als een puberaal pestkoppie! LOL!

    Like

   • tjonge zegt:

    ach, kijk eens aan wie er weer onder haar steen vandaan gekropen komt….

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @tjonge, 22.44u.: “Onder mijn stéén vandaan gekropen” nog wel! Nou, in dit geval toevállig even niet, jochie, eh, tjonge:
    Hou wèl voor ogen, dat we hier op het topic zitten, dat i k vertaald heb, dus híer ben ik even de hele tijd aanwezig. Of dat idee jou nu bevalt, of niet.

    Like

   • tjonge zegt:

    ah gut, geisslert heeft wat vertaald en is nog wat langer op “haar” topic, wat goed van jou ! top hoor !

    Like

   • tjonge zegt:

    @geisslert,
    ik hoop dat mensen die hier nu meelezen nu ook eens gaan inzien wat jouw ware karakter is ? wat ben je toch een rancuneus kreng !
    .
    normale mensen die onderling een fittie gehad hebben en die er niet uit komen zijn meestal wel bereid om het te laten rusten, tijd heelt (meestal) alle wonden, (bij mij wel iig).
    nu heb ik 2 of 3 weken geen woord meer met jou gewisseld en totaal uit het niets kom je toch weer met een denigrerende opmerking, ik citeer;
    .
    ” ik kan me hem niet voorstellen als een oudere persoon in zijn bedaagde jaren, no way!
    Eerder als een puberaal pestkoppie! LOL! ”
    .
    zoals vele anderen zeggen over jou, eens gekwetst en je blijft maar de boel opstoken, je gaat telkens autistisch in een hinderlaag van weken of maanden liggen wachten om uit het niets weer toe te slaan..
    gewoon, zonder enige reden, behalve jouw rancune dan,
    .
    en als ik, of anderen daar weer heftig op terug reageren (zoals ik bij mijn vorige reactie deed) gaat geisslert vervolgens het geplaagde slachtoffer uit hangen.
    .
    het zou beter zijn als de hr bron jou eens wat in de gaten ging houden, ziet ie die pleuris rancune van jou ook eens.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @tjonge: Tja, dat jij jezelf géén ‘puberaal pestkoppie’ vindt, ligt voor de hand.
    Het spijt me wel, maar ik ervaar jouw manier van kritiek leveren nu eenmaal als buitenproportioneel venijnig en destructief; alsof je bij elke opmerking een zweepslag in je gezicht krijgt toegediend, zogezegd -wat dus absoluut onnodig is.
    En wat blijft schrijnen, barst bij de minste aanraking weer open, dat is nu eenmaal zo.
    Toch lijk ik hier nu onopzettelijk een vergelijkbare zenuw te hebben geraakt, want je blijkt nogal beledigd.
    Dus heb je zèlf niet in de gaten, dat jouw kritiek NIET opbouwend is en de ander alleen maar omlaag haalt; dat is de enige conclusie, die er uit te treken valt.

    Like

   • tjonge zegt:

    “maar ik ervaar jouw manier van kritiek leveren nu eenmaal als buitenproportioneel venijnig en destructief”
    .
    DAT is het uiteindelijk geworden ja, PUUR doordat je in den beginne het verdomde om (toen nog wel opbouwende) kritiek van mij en anderen te accepteren ! (vraag het aan joopklepzeiker, als die nog meeleest dan).
    .
    wegduiken, jij-bakken en alle denkbare drogredenen kreeg/krijg je als je opbouwende kritiek leverde op geisslert, gevolgd door een portie vijandigheid.
    .
    en dan vindt geisslert het vreemd dat er uiteindelijk proportioneel venijnig en destructief gereageerd wordt op jou.
    ik sta daar niet alleen in.
    .
    alle vijandigheid die ik nu op jou reflecteer heb je aan jezelf te danken.
    mocht je dat niet geloven- en natuurlijk niet- noem dan maar 1 ander iemand hier op ejbron waar ik zo vijandig op reageer, graag met bronvermelding.
    .
    .
    tenslotte, wat betreft je vorige “betoog” aan mij, ik ben blij dat je toegeeft dat jouw reacties naar mij puur uit rancune uit het niets zijn, heb je toch iets geleerd (ijdele hoop ) want dit schreef je;
    “En wat blijft schrijnen, barst bij de minste aanraking weer open, dat is nu eenmaal zo.”
    .
    alleen die aanraking was er niet, ik was al weken stil naar jou toe, waarschijnlijk was het te stil voor jou ?

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @tjonge, 15.46u: Man, hou toch op: Vanaf dat je opeens kritiek op me begon te hebben, is je toon nooit anders geweest, dan nu:
    Snerend, agressief en het tegendeel van opbouwend.
    Met JK -interessant dat je juist over hèm begint- net zó: Ik stond/sta in bepaalde dingen totaal anders dan jullie en daarmee willen jullie hier niet geconfronteerd worden, dát zit er achter.
    En dan denk je, daar even een eind aan te maken, door grof geschut te laten aanrukken. En nóg grover. En nóg grover. Want die onwelgevallige zienswijze móet en zál tot zwijgen worden gebracht, hoe dan ook.
    En het eind van het liedje is, dat je zèlf niet eens meer beseft, waar je mee bezig bent: Moet je nu toch weer eens teruglezen, hoe je je zit op te winden over m i j….
    Ik ga hier verder niet meer op in: Tier jij maar, zoveel als je wilt. Maar denk niet, dat je me op welke manier dan ook het zwijgen kunt opleggen; dat zit er helaas niet in.
    “Beledigen met het doel, te overtuigen.” Nee, dat werkt nu eenmaal niet.

    Like

   • tjonge zegt:

    “Ik stond/sta in bepaalde dingen totaal anders dan jullie en daarmee willen jullie hier niet geconfronteerd worden, dát zit er achter.”
    .
    je probeert het publiek hier te laten denken alsof het om een meningsverschil ging tussen ons, niets is minder waar, weer fantaseer je de hele boel bij elkaar om “overeind” te blijven !!!
    .
    .
    de ellende begon in een verslag van jou hier op ejbron van de eerste (of 2e, whatever ) pegida demonstratie in rotterdam.
    jij liep de politie (de kitten, zoals door jou toen genoemd) te roemen op hun positieve bijdrage tijdens die demonstratie.
    .
    ik had op youtube en andere sites gezien/gehoord/gelezen hoe die door jou geroemde politie juist negatief bezig was tov de pegida demonstrant.
    .
    ik wilde jou toen op een hele normale, met alle goede bedoelingen en rustige manier aan het vertellen dat het niet klopte wat je zei over de politie, en later volgde vele anderen die bevestigden wat ik zei.
    .
    gut o gut, wat daar op volgde ???? mijn god, de meest kromme argumenten, jij-bakken, drogredenen, alsof je zwaar aangevallen werd etc, etc.
    je trok het jouw persoonlijk aan terwijl ik duidelijk kritiek had op de politie/overheid en niet op jou !
    ik heb nu nog spijt dat ik toen ooit jou heb geprobeerd iets te vertellen wat niet klopte wat je zei !
    .
    en dit is in een notendop hoe “dit” is ontstaan,
    voor een ieder die het interesseert kan het nalezen in dit (zie link hier onder) topic en zelf de conclusie trekken.
    https://ejbron.wordpress.com/2015/12/20/laat-ze-wel-lopen/#comments

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Aha! Dus dáármee “begon alle ellende.”
    Goed idee: Laat iedereen, die geïnteresseerd is, dát eens lezen!
    Ik hèb het intussen al gedaan. Maar er verder niets over te zeggen.

    Like

   • tjonge zegt:

    “Maar er verder niets over te zeggen.”
    .
    dat begrijp ik,!
    wat valt er voor jou te zeggen behalve dat er 5,6 of 7 mede-“bronners” jou op een normale rustige manier proberen te overtuigen van jouw ongelijk en dat jij daar in blijft volharden tot de laatste zucht….

    Like

  • hendrikush zegt:

   Tsjonge; wat had jij gedaan als je in de dertiger jaren was opgeroepen voor dienstplicht in het Duitse leger?

   Like

   • tjonge zegt:

    @hendrikush,
    bij mijn weten hebben rechters geen “rechterplicht” en gaan zij vrijwillig deze beroepskeuze aan, dus uw vergelijking gaat volledig mank in deze ….

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Hendrikush.
    Neem me niet kwalijk dat ik me met uw vraag bemoei, maar zoals u zou moeten weten bestond er in het Duitsland van tweede helft dertiger jaren slechts één mogelijkheid, en die was opkomen in militaire dienst.
    Deed je het niet dan werd je gearresteerd en gevonnist als deserteur, en kreeg je de kogel.
    In theorie bestond ook de mogelijkheid om te vluchten, wat velen ook hebben geprobeerd vaak met tragische afloop.

    Like

   • tjonge zegt:

    ok paul, dat is duidelijk.
    maar nou snap ik de link die hendrikush legt met duitse dienstplicht en een rechter die vrijwillige die baan gekozen heeft niet ?

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Tjonge.
    Ik begrijp het verband met jouw “polemiek” met Theresa ook niet.
    Kun je beter direct aan Hendrikus vragen.
    Wat ik schreef over de oproep van de dienstplicht is de pure realiteit.
    Tsja en wat dat zweepje betreft.
    Daarover kan ik kort zijn…
    Als je er van houdt om lekker met de zweep te krijgen moet je later ook niet klagen.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @paulzwueste, 12.45u.: Daar houd ik juist helemaal niet van (niet masochistisch aangelegd) en ik vind evenmin, dat ik er om vráág:
    Want in verreweg de meeste gevallen gaat het niet eens om iets, waar ik tjonge-zelf op aanval -ik heb het dan zelfs niet eens tegen hèm- maar iets, waarvan HIJ wil, dat ik er over zwijg. En daar kómt dan weer de persoonlijke aanval, verpakt in neersabelende opmerkingen.
    Ja, dát ervaar ik dan als onterecht en onnodig, dus dat blijft hangen; kan er niets aan doen.
    Ik begrijp er eerlijk gezegd niets van dat sommige mensen zó met elkaar omgaan, daar zit het ‘m feitelijk in.
    Ze worden zelf lááiend, als je ze met gelijke munt terug betaalt, dat zie je híer.

    Geliked door 1 persoon

   • tjonge zegt:

    triest, heel triest jouw laatste “argumentatie”, maar ik zeg nu niks meer.
    want je verdraait toch alles ten goede van jouw zelf.
    .
    kom maar op met je laatste gal-reactie, want die gaat niet uitblijven.
    .
    daar durf ik blind op te wedden…

    Like

  • Harry zegt:

   @Harry

   Het spijt me, maar ik heb je volledige reactie verwijderd wegens schending van blogregel 4. Je weet dat ik niet kinderachtig ben in het doorlaten van comments en dat censuur niet mijn ding is, maar ik vond deze té persoonlijk en té op de man (vrouw) gespeeld! Het spijt me.

   Webmaster

   Like

   • tjonge zegt:

    zonder de reactie van harry gelezen te hebben kan ik mij een vage voorstelling doen/
    wel jammer, beste ejbron, dat u dan erg selectief bent met uw blogregel 4, want als er 1 op de man kan spelen dan is het geisslert het wel ?
    ben benieuwd of deze reactie door de ballotagecommissie komt ?
    hij zal iig wel jeuken….

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Ja hoor, die reactie komt door de ballotagecommissie. En nee, die jeukt niet. Ik ben veel erger gewend. Gelukkig is er hier maar ééntje die bepaalt wat er geplaatst wordt of niet.
    Helaas voor u ben ik dat. als dat u niet aanstaat, staat het u vrij om hier niet meer te reageren of een ander blog op te zoeken.

    Webmaster

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Tjonge.
    Als je Joop Klepzeiker nog ’s spreekt, doe hem dan de groeten.
    Ik vond het altijd ’n interessante vent om hier te ontmoeten.
    Zittie nog vaak in z’n keukenkastje en hoe is het met z’n “Gruwelijke Bertha”…?

    Geliked door 1 persoon

 9. Guardiacivil zegt:

  Op deze wijze zijn de trouwe lidstaten van Brussel en EU bezig iedereen monddood te maken en het liefst opbergen in een diepe kerker, diezelfde kerker waar al deze lieden die Europa vernietigen in zouden moeten verblijven.

  Like

 10. Petra DeBoer zegt:

  Goed en interessant artikel en het is fijn om te lezen dat dhr. Stürzenberger vrijspraak heeft gekregen want het vonnis in eerste aanleg was verschrikkelijk en kon je absoluut niet betitelen als recht spreken. Theresa, bedankt voor de vertaling en daarmee het inzicht in de Duitse rechtspraak.

  Like

 11. Harry zegt:

  Als ik het artikel lees , dan komt daar toch zonneklaar uit naar boven dat die moffen nog steeds collectief stapelgek zijn ?

  En de enkele uitzondering daarop , kan dat echt niet goedmaken !

  Wat is dat toch met die lui ?
  Twee oorlogen gestart , ontelbare Joden uitgeroeid , nu verzieken ze heel europa weer op een andere manier , terwijl die rottige EU ook al uit hun koker kwam , sjoemelsoftware , het houdt maar niet op om de boel te verneuken en vernaggelen .

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Zo, dat lucht tóch nog op, zeker…?

   Like

   • BertG. zegt:

    Leg eens uit waarom ze nou al voor de 3de keer in een eeuw tijd de rest van Europa in de ellende storten.
    Geen enkel ander land heeft dat nog voor mekaar gekregen.
    En dan zou je daar niks over mogen zeggen, omdat jij het het beste volk van de wereld vind?
    Harry heeft gewoon gelijk hierin.

    Geliked door 1 persoon

   • Theresa Geissler zegt:

    Bert, HIJ mag het zeggen en IK mag gewoon belangstellend vragen of het hem een beetje oplucht.
    Allebei volkomen legaal, hoop ik.
    Zoals het trouwens hopelijk tevens gepermitteerd is, op te merken, dat die “ene enkele uitzondering” van Harry er wel wat méér bedraagt, dan één en dat in elk geval twee ervan Stürzenberger en Mannheimer heten! Een weinig méér respect daarvoor vind ik persoonlijk wel op zijn plaats.
    Maar ja, dat is persoonlijk, hè…
    Wie zich echter als een “realist” wenst te beschouwen, verklaart zich, naar mijn bescheiden mening, automatisch solidair met de ‘goede’ Duitsers, die ánders willen, en blijft niet steken een oude wrok van 70 jaar terug.
    Het is niet aan mij om te twijfelen aan het zuivere gehalte van iemands intenties, dus….laat iedereen dat maar met zijn eigen geweten in overeenstemming brengen. Ook Harry.

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Je kunt op alle mogelijke manieren “gelijk” krijgen.
    Harry heeft gelijk als hij stelt dat de Duitsers nu voor de derde maal Europa in de ellende storten.
    Theresa heeft zeker gelijk als ze vermoed dat deze ontboezeming Harry in zekere mate goed zal doen.
    En Bert heeft gelijk als hij Harry gelijk geeft, want het is namelijk zo.

    En op die manier begint de vierde Wereldoorlog.

    Like

 12. Jan zegt:

  Stürzenberger moet hangen van de bruine Duitse regering

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s