LONGREAD: Een korte geschiedenis van de 21e eeuw

Screenshot_118

(Door: Petra de Geus)

De 21e  eeuw is nog niet erg oud, maar laat nu al een diepe impact zien op Europa. De door het grootste deel van de bevolking ongewenste islamisering wordt doorgedrukt. De EU duwt haar agenda door en de bevolkingen van de West-Europese landen raken verdeeld. En terwijl aanslagen elkaar sneller opvolgen, worden we lastig gevallen met propaganda, censuur en politiek correcte initiatieven, waaronder een cultuurstrijd met onze tradities, geschiedenis en identiteit.

De Franse schrijver Honoré de Balzac zei ooit: “Er zijn twee geschiedenissen, de officiële leugenachtige en de geheime, een schandelijke.” Zoals in de film Eyes Wide Shut van Kubrick spelen de leugenachtige en de schandelijke geschiedenis zich voor onze ogen af, maar zijn zij niettemin onzichtbaar voor wie de symboliek mist. In dit artikel wil ik ingaan op de achtergrond van deze symboliek, want we leven momenteel in een ongelofelijke, schandalige tijd, die van de gedwongen islamisering. Wat er momenteel in West-Europa gebeurt, is buitengewoon onlogisch en tragisch – tenminste voor de meesten. Daarom een korte terugblik op de geschiedenis van deze eeuw. Ik houd het bij de hoogte- of laten we zeggen dieptepunten: 9/11, de financiële crisis en het Merkel-besluit van 2015.

Voor ik van conspiracy theorie wordt beschuldigd, wil ik even bij dat begrip stil staan. Wat is een conspiracy theorie? Volgens Wikipedia:  Een ‘complottheorie’ is een vermoeden over het bestaan van een bepaald complot. Dit vermoeden kan terecht of onterecht zijn. En volgens de moraalwetenschapper Brecht Decoene worden er vijf elementen in een complottheorie onderscheiden, namelijk dat het gaat om grootschalig bedrog met kwaadaardige opzet, dat het concurreert met het ‘officiële verhaal’, dat de samenzweerders hyper-competent zijn, dat zij onfalsifieerbaar is en dat ze in vrije, democratische samenlevingen vaak gericht zijn tegen de elite. Van deze punten lijkt mij de falsificatietest het belangrijkste. En dat begint met bronnen die zijn na te slaan.

Het is op meerdere plaatsen geanalyseerd dat de moslims de islamisering niet helemaal zelf doen, maar dat dit gebeurt in een samenwerking met Links en het Grootkapitaal. Een van de bekendste voorbeelden van deze samenwerking is de Resolutie van Straatsburg. Links kennen we natuurlijk van Marx, Stalin, Mao, Castro, het communisme, socialisme en tegenwoordig van moraalridders, social justice warriors, “filantropen”, D66 en andere Gutmenschen. Maar wat is het Grootkapitaal eigenlijk? De Amerikaanse wetenschapper C. Wright Mills ontwikkelde destijds het begrip militair-industrieel complex. Het viel hem op hoe bepaalde bedrijven profiteerden van oorlogen en met elkaar samen werkten. Tijdens de regering van Bush jr. werd duidelijk hoe de belangen van de Bush familie, Rumsfeld en Cheney samenhingen met hun oorlogen. Een ander belangrijk onderdeel van oorlogen is geld. Oorlogen kosten veel geld en machthebbers moeten er ruim over kunnen beschikken. Vandaar dat de rol van banken ook essentieel is. Andere termen voor het Grootkapitaal zijn daarom ook wel “de banken”, of “het bankenkartel”. De naam Rothschild wordt veel genoemd. Behalve met banken en fabrikanten van oorlogsmaterieel is er een verweving met de media en met olie- en bouwbedrijven. Meer recent is de verweving met informatietechnologie en social media (Google, FB, Twitter etc.).

Maar nu de actuele geschiedenis. Laten we beginnen met 9/11. De officiële versie is dat Osama bin Laden verantwoordelijk was en een aantal kapers had opgeleid die vervolgens vliegtuigen kaapten en in beide Twin Towers en het Pentagon hebben geboord. Er was nog een actie, maar die werd verijdeld. Er is heel veel over deze zaak geschreven en er is ook een officieel onderzoek naar gedaan. Het probleem is echter dat de samenvatting van dat officiële onderzoek, ondanks alle beloften, niet openbaar is gemaakt. De samenvatting is 28 bladzijden, vandaar dat men dit de 28 pages noemt. Enkele politici die het mochten lezen, hebben verklaard dat er bij de aanslagen van 9/11 sprake is geweest van Saoedische betrokkenheid – zowel van de Saoedische regering, Saoedische bedrijven en Saoedische individuen. Aangezien het moeilijk is aan te wijzen wie er verantwoordelijk was voor deze daad kan er wel gekeken worden naar wat de consequenties er van waren. Die zijn bekend: oorlog in Afghanistan en later oorlog in Irak. Ondanks de bewezen betrokkenheid is men dus niet opgetrokken tegen Saoedi-Arabië, maar tegen Afghanistan. Waarom? Om twee redenen. In Turkmenistan, een buurland van Afghanistan, is veel gas gevonden en daarvoor moest een pijpleiding worden aangelegd. Door Afghanistan wel te verstaan. En een andere reden? Door de oorlog in Afghanistan heeft het Amerikaanse leger een grote presentie in de Centraal-Aziatische regio, vlakbij Rusland en China. De oorlog met Afghanistan, die eigenlijk in 6 weken afgelopen was, duurt nu al meer dan 15 jaar en er lijkt geen uitzicht op een einde. Waarom zouden ze ook? Brzezinski had in zijn “The Grand Chessboard, American Primacy and its Geostrategic Imperatives” het strategisch belang van deze regio al aangegeven. Bovendien bevindt zich daar een enorme hoeveelheid nog onontgonnen fossiele brandstoffen.

Na de Koude Oorlog was er een kort moment kans op wereldvrede. De Sovjet-Unie was uit elkaar gevallen, Rusland lag op haar rug. Als Amerika de hand had uitgestoken, was het wereldvrede geweest. Maar zij besloot anders. Met de Brzezinski-doctrine werd gewerkt aan de  omsingeling van Rusland en het onttrekken van zoveel mogelijk olie uit de Kaspische regio. Dat is geen conspiracy denken, dat is de officiële buitenlandse politiek van Amerika. Wie denkt dat de wereld een willekeurige chaos is, zou Brzezinski eens moeten lezen.

De aanslagen van 9/11 hadden nog twee grote consequenties. Om de economie draaiende te houden (zegt men) – die door de dotcom crisis al een grote klap had gehad – werd de rente verlaagd. Dat zou de economie een oppepper moeten geven en de rente zou daarom daarna ook niet te snel omhoog mogen komen. De rente werd van een economisch gegeven een politiek instrument. En wie kreeg de knop in handen? De FED, die, zoals we weten, geen staatsinstelling is, maar een commercieel bedrijf. In 2005 kreeg Bush jr. er een wet door waardoor de FED niet langer hoeft te publiceren hoeveel geld zij drukt.

Daarom even een kort overzicht van de dollar: De Amerikaanse dollar, eerst nog goud gedekt, komt in 1913 via de FED in handen van de bankenjongens. In 1971 (Nixon) wordt de koppeling met goud losgelaten en wordt de dollar in feite een ongedekte check. In 2001 krijgen ze het rentewapen in handen. En in 2005 wordt de wet van de publicatieplicht opgeheven. Daarmee wordt de dollar een blanco ongedekte check. In 2006 trekken de eerste donkere wolken van de kredietcrisis samen. Toeval?

De kredietcrisis barst los in de zomer van 2007. Volgens de officiële versie waren er door de lage rente te veel slechte hypotheken uitgeschreven en waren daardoor sommige hypotheekverstrekkers in de problemen gekomen. Wat minder vaak wordt vermeld, is dat banken hun financiële producten zodanig ingewikkeld (lees onbegrijpelijk) hadden gemaakt (derivaten) dat het onzichtbaar was waar de risico’s zaten. Hierdoor was er wantrouwen in het systeem gekomen en stortte het in.

Wat werd er als de oplossing voor deze crisis aangedragen? De oplossing van de crisis heet QE, ofwel Quantitative Easing. Dat is een codewoord voor de geldpers aanzetten. Er werd jarenlang meer dan 60 miljard dollar per maand (!) extra geld bijgedrukt. Volgens de officiële reden was dit om de economie op gang te houden. Waar in die redenering aan voorbij wordt gegaan, is dat het de economie helemaal niet helpt en dat Centrale Banken met enorme schulden worden opgezadeld. Nu de rente laag is, merkt niemand er iets van. Als de rente gaat oplopen, zullen veel landen in de problemen komen. Met andere woorden: de kiem voor de volgende crisis is gezaaid. Of om het wat plastischer uit te drukken: door middel van de QE hebben wij nu allemaal onze kop in de strop. Met het rentewapen in de hand kan de crisis op ieder moment worden geïnitieerd. De geschiedenis heeft laten zien dat het opendraaien van de geldpers altijd op een fiasco uitdraait. Het bijdrukken van geld heeft de reële economie niet geholpen, maar wel de aandelenmarkten, die record na record vestigen.

De kredietcrisis begon met banken, maar sloeg op een zeker moment over op landen. In Griekenland woedt de crisis nog steeds. De achtereenvolgende regeringen hebben draconische maatregelen genomen, waardoor de bevolking ernstig is verarmd. De bankenjongens zitten op de voorste rij om voor een spotprijsje van failliete Grieken leuke huizen en landerijen over te nemen. En de miljarden dan, die wij naar Griekenland hebben gestuurd? Die zijn niet in Griekenland aangekomen. Dat geld ging naar de banken waar de Grieken leningen hadden, zoals Deutsche Bank en BNP. Als U in de toekomst wilt kijken, kijk dan ook even naar Griekenland.

Het bankenkartel heeft invloed op alle centrale banken van alle landen in de wereld. Van alle landen? Nee, er ontbreken er nog een paar. Alleen de banken van Noord-Korea en Iran zijn nog onafhankelijk. De afgelopen jaren zijn de centrale banken van Irak, Libië en Syrië onder controle van het Grootkapitaal gekomen. Met dank aan Bush jr., Hillary en Obama. Geen wonder dus dat er spanningen zijn met Noord-Korea en Iran.

In 2015 neemt Merkel haar dramatische “vluchtelingen”besluit. Dit leidde tot een enorme stroom van jonge, bijna uitsluitend islamitische mannen die ongecontroleerd Duitsland binnen konden komen. En hoewel de media nog steeds over “vluchtelingen” praten, werd al snel duidelijk dat de meerderheid uit veilige landen kwam. Bovendien werden er via de Balkanroute nog eens 7 vreedzame landen doorgetrokken, waardoor er juridisch geen enkele aanspraak op asiel gedaan kon worden.

Merkel kreeg voor haar besluit de Coudenhoven-Kalergi prijs. Haar besluit was dus geen “foutje” of een “humanitair ingegeven misrekening”. Er zitten krachten achter dit besluit en de naam van de prijs maakt duidelijk uit welke hoek de wind waait. Coudenhoven-Kalergi wilde een Nieuwe Mens, een mengsel van Europeanen met Afrikanen en Aziaten. Hij noemde dit project malgenetica en de bedoeling is een dociele, gehoorzame bevolking te creëren die gemakkelijk te controleren en te beïnvloeden is.

De pers roemt het opleidingsniveau en de kwaliteiten van de “vluchtelingen” en regeringen roepen trots dat deze fantastische mensen onze pensioenen komen betalen. Dat is grote onzin. Deze migranten, of zal ik zeggen kolonisatoren, hebben in het algemeen weinig opleiding en plegen een invasie op de sociale voorzieningen van de gastlanden. Het lijkt eigenlijk meer op een sprinkhanenplaag. Bovendien, extra werknemers zijn er helemaal niet nodig. Er is genoeg werkloosheid in de EU en bovendien stormt de aankomende robotisering op ons af, waardoor er veel minder arbeid nodig zal zijn.

De bijkomende effecten van deze massa-immigratie zijn de kosten en de destabilisering van de gastlanden. Door de kosten van de immigratie loopt de staatsschuld van de meeste West-Europese landen op. Dat is goed nieuws voor de bankenjongens, want over schulden moet rente betaald worden. En al zijn die nu dan weliswaar laag, als de rente omhoog gaat, zitten deze landen zwaar in de problemen. En de bankenjongens zitten aan de renteknop.

Destabilisering van de gastlanden ontstaat doordat noodzakelijke gremia zoals politie, hulpverlening en rechtsspraak zwaar worden overbelast en uitgeput raken. De gastlanden destabiliseren en worden daardoor een gemakkelijke prooi om hun soevereiniteit af te nemen. De soevereiniteit wordt overgedragen aan de EU, die daarmee een machtige superstaat wordt.

De contouren van hoe deze superstaat er uit zal zien, beginnen al vorm te krijgen: een makkelijk te controleren nieuwe mens,  propaganda, censuur, geweld, armoede, islamisering, totalitarisme, verdeeldheid en uitsluiting. Je moet er niet aan denken dat islamitische partijen daadwerkelijk de macht over politie of leger zou krijgen – of over de Britse of Franse nucleaire wapens.

Verder zijn het digitale geld en de e-auto in opkomst. Waarom? Is Shell ineens voor het milieu? Zijn zij ineens voor de elektrische auto? In tegenstelling tot de paniekverhalen die worden rond gestrooid, is er heus wel genoeg olie, Centraal-Azië is nog nauwelijks ontgonnen. En je kunt wel fijn schoon elektrisch rijden, maar waarmee worden de elektriciteitscentrales gestookt? Het punt is: met de e-auto zit u aan een koordje. Alles is te controleren, in real time, en desgewenst, als u zich niet gedraagt, wordt het snoertje er uit getrokken en kunt u zichzelf niet verplaatsen. Met digitaal geld kan uw bankrekening á la moment worden geblokkeerd of opgeheven. Of uw geld kan gebruikt worden voor een nieuwe reddingsronde van een in de problemen geraakt land. De garantielimiet is onlangs al verlaagd en ook wat er in de kluisjes zit telt nu mee.

In het bovenstaande artikel heb ik drie dieptepunten van de 21e eeuw de revue laten passeren. Hoewel het zeer verschillende gebeurtenissen zijn, zijn ze op onverwachte manieren met elkaar verweven. Het is duidelijk dat deze drie gebeurtenissen een verregaande invloed hebben op Europa en bovendien dat er aan al deze drie gebeurtenissen een flink luchtje zit. Het is eveneens duidelijk dat de officiële versies weinig overtuigend zijn. Daarmee bevinden we ons op het pad van de conspiracy theorie. Maar alles wat ik hierboven heb gezegd, is in openbare bronnen na te trekken, waarmee het vierde punt van Brecht Decoene, de falsifieerbaarheid, niet geldt en dit dus geen conspiracy theorie is.

Dus dan wordt vervolgens de vraag: waarom zijn de officiële versies van deze dramatische gebeurtenissen zo weinig overtuigend? In het verlengde daarvan kun je andere vragen stellen, zoals: waar komt de Deep State vandaan? Waarom heeft de EU dezelfde organisatorische opzet als de voormalige Sovjet-Unie? Waarom genieten werknemers van de ECB levenslange onschendbaarheid? Waarom zijn al die “vluchteling”-kolonisatoren in de soldatenleeftijd? Waarom moet Europa geïslamiseerd worden?

Eén ding is duidelijk: er is een komen en gaan van crises en de remedies vallen steeds ten gunste uit van bepaalde machtsgroepen, terwijl de rekeningen naar de burger gaan. De dagen van de autochtone bevolking van Europa lijken geteld. Het Europa zoals we het kennen, is voor onze ogen aan het verdwijnen. Het is dramatisch.

Door:
Petra de Geus (januari 2018)
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

12 reacties op LONGREAD: Een korte geschiedenis van de 21e eeuw

 1. Republikein zegt:

  Proost!

  Like

 2. koddebeier zegt:

  Waarom genieten werknemers van de ECB levenslange onschendbaarheid ??
  Bij een volkstribunaal of een Neurenberg2 kunnen ze dat wel vergeten !!!

  Like

 3. Bob Fleumer zegt:

  Dankzij het landverraad van onze eigen regering met Rutte aan de knoppen wordt Nederland de flappentap van de EU, tel uit je winst!

  Like

 4. Drs.P. zegt:

  @Petra,
  Wat betreft QE is er geen ene rooie rot cent bijgedrukt of uitgegeven. Al dit geld is nooit in de reële economie terecht gekomen (dit is de economie van jou en mij) maar gebruikt als een debt for equity swap waarmee de banken de halve beurs hebben opgekocht. De schuld op de balans van de centrale banken is ongehoord toegenomen tot Triljarden terwijl ondertussen het bankenkartel de halve beurs recht omhoog heeft opgeblazent (upcrash). Vandaar dat de gewone man er tgeen ene moer op vooruit is gegaan de afgelopen 10 jaar, maar het banken kartel wel. Want voor bonussen telt alleen de omzet, niet de winst.

  Met een cashloze maatschappij kan een overheid met 1 druk op de knop iedere burger al zijn spaargeld afnemen wel in het “landsbelang” natuurlijk whahahahahaha. Natuurlijk is dat levensgevaarlijk voor ons, maarrrrrrrr ik zie voornamelijk vrouwen zelfs een rolletje drop nog pinnen want het is zo makkelijk??? Domme mutsen, ze werken zonder nadenken alleen maar mee aan hun eigen ondergang !!!!

  https://www.ninefornews.nl/de-cashloze-maatschappij-hoe-de-centrale-banken-ons-geld-vernietigen/

  https://www.bol.com/nl/p/2018-een-wereld-zonder-contant-geld/9200000055360548/

  Liked by 1 persoon

  • reageerbuis zegt:

   “En het (andere beest) maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.” (Openbaring van Johannes 13:16-17)
   Dus contant geld zal worden afgeschaft. Dissidenten kunnen dan gemakkelijk worden aangepakt door hun alle geld te onthouden. Overigens zal de islam de antichrist voortbrengen: “Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.” (1e brief van Johannes 2:22), want koran 9:30 luidt: “de Christenen zeggen: `De Messias is de zoon van Allah.” Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allah’s vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!”

   Like

 5. Petra DeBoer zegt:

  Bedankt Petra de Geus. Het is een goed artikel wat grotendeels klopt. Merkel kreeg de Kalergi prijs al voor 2015, namelijk in 2011.

  Er spelen nog wat zaken mee in dit geheel zoals een algemene kerk van christenen, Joden, moslims, Hindoestanen, Boeddhisten en anderen. Daar word achter de schermen aan gewerkt en ze denken heel dom dat er dan minder godsdienst oorlogen zullen zijn maar het tegendeel is het geval.

  Schijnbaar is de volgende crisis in aantocht want ik kreeg vandaag van de bank een brief waarin aangegeven is dat een bedrag van 100.000 euro gegarandeerd word door de bank mocht de bank omvallen of er anderszins een bankencrisis is. Het is informatie over het depositogarantiestelsel wat ze doorgeven van de Nederlandse bank. Zorgwekkend maar al verwacht want wat Petra de Geus al schrijft zijn er veel te veel staatsschulden op deze wereld en hebben de banken de touwtjes in handen. Helaas is de muntunie van de euro ook nog eens funest en zal alleen maar voor ellende zorgen.

  Like

 6. guusvelraeds zegt:

  Het punt is: met de e-auto zit u aan een koordje. Alles is te controleren, in real time, en desgewenst, als u zich niet gedraagt, wordt het snoertje er uit getrokken en kunt u zichzelf niet verplaatsen.

  Klopt 100%.

  Benzine kun je nog hamsteren en zelfs smokkelen. Elektriciteit kan nooit gehamsterd worden, laat staan gesmokkeld.

  Like

 7. Pingback: EEN KONINKLIJK MOTTO | E.J. Bron

 8. Dat artikel is o zo waar, groot gedeelte van het volk heeft totaal geen notie wat Petra de Geus hierover schrijft.

  Like

 9. Pingback: E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s