Een laagje vernis, dat onderhoud behoeft…

Screenshot_219

(Door: Theresa Geissler)

Een persoonlijke impressie van de PVV-demonstratie in Rotterdam.

Zaterdag 20 januari 2018: Dag van de reeds enige maanden eerder aangekondigde PVV-manifestatie in Rotterdam. Opkomst: Iets van een – ruw geschat – kleine 1000 belangstellenden. Enthousiasme? Já, daar ontbrak het inderdaad niet aan; het moet gezegd! Dús een succes… of niet? Om díe vraag naar eer en geweten te beantwoorden, zullen werkelijk àlle kanten van deze zaak moeten worden belicht, en zal ik dan maar beginnen met het hele verloop van de dag, zoals ík dit heb ervaren, weer te geven. Mag ik U uitnodigen, deze ervaring met mij te delen? Welaan dan:

Al enkele dagen van tevoren had ik de voors en tegens van de verschillende treintijden en -routes tegen elkaar afgewogen en weer gewijzigd en uiteindelijk was ik daar op zaterdagmorgen nóg mee bezig. Het ‘waarom’ hiervan was mijzelf ook niet geheel duidelijk: als er onbewust de wil achter stak om nu eens op een iets minder idioot vroeg tijdstip in Rotterdam te arriveren, dan ben ik in die opzet wederom weer eens tekort geschoten: het werd tenslotte 12 uur 19; meer dan anderhalf uur vóór tijd. En dat, terwijl ik bijvoorbeeld wist dat Raffie, die eveneens op tijd wilde zijn, haar aankomst op Rotterdam CS op ca. 13.15u had vastgesteld! Ik berustte in het besef dat ik op dit punt kennelijk onverbeterlijk ben en begon maar met een gehaktstaaf uit de muur te trekken omdat het nog altijd een reis van bijna twee uur was geweest en ik sinds die morgen niets meer gegeten of gedronken had. Vervolgens betrad ik de stationshal, en van daaruit het plein, in de hoop hier en daar bekende gezichten tegen te komen.

Twee zag ik er na het passeren van de incheck-poortjes als eerste: dat waren de patriottische “gebroeders”, de tweelingbroers, die je werkelijk bij álle soorten manifestaties tegen het lijf loopt, als altijd opvallend door hun totaal geruïneerde gebitten, maar onveranderlijk aanstekelijk enthousiast! Ik ging buiten kijken, waar het op dat ogenblik nog niet druk was, maar waar niettemin binnen enkele minuten een enthousiaste kreet – van Kees de Brouwer van BZTV (Brabant-Zeeland Tegen Vluchtelingen) me over mijn schouder deed kijken. Kees is altijd hartelijk en geestdriftig, het moet gezegd, ook al wil het kwartje, dat zijn beweging om te beginnen een náámsverandering moet ondergaan willen ze landelijk nog eens een poot aan de grond krijgen, maar niet vallen: Hij droeg ook nu weer trots de body-warmer met op de rug in gigantische letters: B. Z. T. V. Enfin, het eeuwig trekken aan een dood paard had ik intussen tóch al opgegeven.

Screenshot_214

De volgende ontmoeting, die met voormalig Pegida NL- organisatielid Hugo Kuipers, nam waarachtig en verrassend genoeg een positieve wending: Hij herkende mij als eerste en opende tevens als eerste het gesprek -wat ik niet zonder erkentelijkheid oppikte, temeer daar een laatste confrontatie tussen ons op Facebook, kort na mijn breuk met Pegida NL, was geëindigd in een nogal onaangename woordenwisseling. Daarvan bleek dus vooral hij inmiddels geheel teruggekomen. En ik wist ook wel waarom: Losjes “informeerde” ik: “Je ben vertrokken bij Pegida, hè?” “Já.” Geen verbeten, maar wèl een vaste toon. Ik antwoordde iets van “Prima, we moeten allemaal door eigen ervaring achter bepaalde dingen komen”, waarop zijn gezicht zich ontspande. “Ik heb er wèl het één en ander geleerd”, gaf hij vervolgens te kennen. “Mijn volgende demonstratie organiseer ik zelf: 11 maart. in Amsterdam-Noord. Het wordt een demo tegen de plannen voor een mega-moskee daar!” Nu was mijn belangstelling echt gewekt en ik wilde wel nadere informatie: Dit, verzekerde ik hem, zou interessant kunnen zijn voor E.J. Bron. Ik gaf hem zelfs mijn mail-adres en zegde toe elke berichtgeving in de gaten te houden. Tevreden liep ik hierop verder, mijzelf verwonderend hoe oude fitties zich soms van het ene moment op het andere in het luchtledige kunnen oplossen, zodra één van beide partijen opeens tot nieuwe inzichten komt. EN 11 maart: dat moest ik tot elke prijs in de gaten houden, of het nu een succes zou worden, of niet. “Al komen er maar twintig, dan is het statement gemaakt”, had Hugo nog gezegd en daarmee, besefte ik, was ik het eens.
Weer de nodige minuten later stuitte ik dan op iemand met wie een ontmoeting in feite een múst was vanwege een min of meer gemaakte afspraak over de mail: Het was, eveneens, voormalig Pegida-organisator Daniël Gerritsen – van een eerdere lichting dan Hugo – die ik ruim anderhalf jaar eerder op Facebook had leren kennen. De begroeting was niet meer of minder dan hartverwarmend – enthousiast: Daniël had er niet alleen zin in, dit evenement maakte tevens deel uit van zijn campagne, aangezien hij in dit jaar van de gemeenteraadsverkiezingen zijn kans gaat wagen in de lokale politiek: Omdat in zijn woonplaats Vlaardingen de PVV niet meedoet, gaat hij zich daar presenteren met een eigen partij ‘á la PVV’ en tot nu blijkt dat in te slaan, want de kiesdrempel is reeds gehaald! Een zelfgefabriceerd kartonnen bordje aan een lange steel, waar op de ene kant de zelfgeschreven tekst “Islam is een leugen” te lezen stond, en op de andere “Koran is vergif”, diende als zijn protest-attribuut.

Raffie was er ook al, wist Daniël te vertellen, hij had haar in de stationshal al ontmoet, samen met een buitenlandse kennis, die met haar meegekomen was, maar daar waren ze nog even achtergebleven. Ik zei, dat ik dan even zou gaan kijken en terwijl ik die kant opliep, realiseerde ik mij dat de onenigheid tussen hem en Raffie Chohan, die zo’n twee weken eerder om bepaalde redenen begonnen was, nog steeds niet was opgelost – wat ik trouwens ook in het geheel niet had verwacht. Toevallig kende ik alle finesses van dit onderlinge conflict en als derde kon ik me eerlijk gezegd in de standpunten van beiden vinden, al was deze ernstige scheur in wat ooit zo’n hechte vriendschap was geweest wel bijzonder spijtig: Eens te meer illustreerde het dat de simpele stelling waarmee buitenstaanders telkens weer aankomen: “Geef elkaar de hand, want we gaan toch allemaal voor dezelfde zaak” voor ons, gewone stervelingen, waarschijnlijk geen haalbare kaart is, en nog het meeste effect sorteert als ze juist níet nadrukkelijk wordt opgelegd: Saamhorigheid is mooi, maar ze moet wel vanuit de mensen zèlf komen.

Screenshot_215

Ik vond Raffie in de stationshal met haar Britse kennis, Kevin, van wie ze al had laten weten dat ze hem mee zou nemen. Het bleek een man met een sympathieke uitstraling, die, tamelijk uitzonderlijk voor een Brit, tevens het Duits heel goed machtig bleek te zijn. Al eerder had ik Raf ervan op de hoogte gebracht dat onze webmaster, Bert Bron, die ze eigenlijk heel graag had ontmoet, helaas nog ziek was, en zelf vertrouwde ze me nu toe dat het het, wat dat betrof, bij haar evenmin zuivere koffie kon worden genoemd: “Zoen me maar niet, lieverd: Ik ben zwaar verkouden en ik aarzelde al, maar ik wilde het toch per se doorzetten.” Ik knikte: De griep bleek waarachtig heel Nederland in zijn greep te hebben, van Groningen tot Rotterdam…..

Op mijn mededeling dat ik Daniël al gezien en gesproken had, knikte ze gereserveerd. “Wij ook. Het gaat nu wel weer, hoor, maar ik heb wel mijn grenzen.” Het klonk gedecideerd genoeg om daar maar niets tegenin te brengen, dus dat deed ik dan ook niet. De rest van de tijd verdeelde ik dan maar tussen deze twee gemeenschappelijke-maar-momenteel-niet-wederzijdse vrienden, door beurtelings bij de één en dan weer bij de ander in de buurt te gaan lopen, wat geruime tijd aardig lukte, zolang je je maar oriënteerde op enerzijds het bordje van Daniël en anderzijds het ornament, samengesteld uit drie ballonnen – rood,wit en blauw – dat Kevin bij zich droeg.

Op een gegeven ogenblik was ik trouwens wèl blij toevallig weer eens even Daniëls nabijheid te heben opgezocht: die probeerde, zoals reeds vermeld, door middel van zijn aanwezigheid hier tegelijk zijn politieke doelstellingen te promoten en daartoe, zo mogelijk, hier en daar in gesprek te raken met figuren die er toe déden, al was het nog maar zo kort. Nu was hem dat gelukt met een man, die ik, slecht met gezichten als ik anders ben, nu op de eerste blik meteen herkende: “Ach…Mijnheer Bosma”, zei ik verrast. “Já”. Meer niet, eigenlijk, maar het werd bevestigd met de opgeruimde intonatie en de innemende glimlach, eigen aan Martin Bosma, en dat was voor mij voldoende. Terwijl ik beide mannen tijdens hun korte onderhoud mijmerend gadesloeg, welden er twee gedachten bij mij op: “Deze man had natuurlijk eigenlijk gewoon nummer twee behoren te zijn bij de Kamerverkiezingen het afgelopen jaar” luidde de eerste, om onmiddellijk te worden gevolgd door de tweede: “Maar hij loopt hier toch maar, onofficieel en aanspreekbaar, te midden van de demonstranten.” Sympathie vervulde mij ter plekke voor deze strijdmakker-van-het-eerste-uur van Wilders; ik ontkwam niet aan de indruk dat de sporen, die hij reeds had verdiend, door de PVV íets zorgvuldiger zouden kunnen worden gekoesterd….

Maar goed, de tijd schreed voort en een een essentieel zwak punt in de organisatie diende zich aan, namelijk dat het exacte beginpunt van de demonstratie, het Kruisplein, waar dus ook Wilders zou spreken, niet nadrukkelijk was aangegeven. Ook een podium ontbrak. Veel demonstranten, waaronder ikzelf, hadden inmiddels al pogingen gedaan om de bewuste plek te lokaliseren, maar zelfs een gang in de richting van de intussen gearriveerde bussen met PVV’ers, die van ver waren gekomen, leverde niet veel duidelijks op. Dat Wilders het zich met het oog op de beveiliging natuurlijk ook al niet kon permitteren om al te lang van tevoren in de openbaarheid te treden, droeg er uiteraard evenmin aan bij. Gelukkig gold dat veel minder voor zijn Vlaamse collega, Filip Dewinter, die intussen met zijn delegatie van het VB was gearriveerd en zich vrijelijk, voor iedereen zichtbaar, over het plein kon bewegen – gelukkig ook voor Raf, die deze mensen al persoonlijk kende en een welkomst-schildje voor ze had vervaardigd, dat van deze grote Vlaamse voorman dan ook alle aandacht kreeg. Raf trok trouwens daarnaast nog wel wat meer aandacht, waar ze herkend werd: onder meer van deze of gene ‘persmuskiet´: Tenslotte was ze nog steeds de vrouw van de geruchtmakende speech bij Pegida NL in 2015, die tot op heden vanwege dit feit nóg niet uitgeprocedeerd was!

Screenshot_216

Hoe het ook zij, op het moment dat Geert uiteindelijk dan wèl verscheen, wist de hele, intussen behoorlijk aangezwollen menigte, in één klap waar ze wèl naartoe moest, maar voor velen kwam die duidelijkheid wat laat: Ze waren niet goed meer in staat om afdoende dichtbij te komen om metterdaad een glimp van hem op te vangen, terwijl zijn toch al korte – en om veiligheids- en organisatorische redenen nog verder ingekorte – speech door een megafoon minder duidelijk overkwam dan ze door een behoorlijke geluidsinstallatie-met-microfoon had gedaan. Daarnaast waren er geen andere sprekers. De schade van dit alles werd echter enigszins beperkt, doordat het hier tenslotte nog altijd een lópende manifestatie betrof, met een héél belangrijk onderdeel, waarop tenminste níet kon worden afgedongen: De mars. En díe werd, zoals iedereen intussen in de media heeft kunnen zien, tenslotte tóch óók aangevoerd door Geert himself, geflankeerd door zowel enige van zijn naaste medewerkers als door, geheel passend, VB-kopstuk Filip Dewinter!

Een kleine 1000 deelnemers kopten de media later opvallend eensgezind, en dat klopte dan ook wel, zo op het oog. Verstoringen deden zich eigenlijk niet voor; de Antifa bleef – hoe de politie dat gered had, had ze het gered – geheel verstomd en onzichtbaar, met andere woorden: afwezig. En de latent aanwezige saamhorigheid kwam, zoals dat meestal het geval is, juist tijdens deze mars volledig aan de oppervlakte, uiteraard dankzij de gebruikelijke gescandeerde leuzen: Te beginnen met “Wij zijn Nederland”, “Geen Jihad in onze stad/straat” en “Wij zijn niet bang voor de islam”, maar ook een nieuwe, tot mijn persoonlijke genoegen in het Duits, waarschijnlijk vanwege de mogelijkheid om het te laten rijmen: “Wir wollen keine – Salafistenschweine!” Ik kan wel zeggen dat deze tekst mij dermate optimaal in mijn element deed raken om hem eens lekker uit volle borst méé te blèren, maar dat is vanzelfsprekend een persoonlijke voorkeur.

Screenshot_218

Tegen het einde van de mars, zo ter hoogte van de Doelen, stuitten we op de tegen-demonstratie van, of all party’s, DENK, die aldus een poging deed de route te blokkeren. De politie stelde zich echter vakkundig op tussen de beide groeperingen en tot een ‘bloedige strijd’ kwam het geenszins. Wèl tot een oponthoud van de nodige minuten, tijdens welk het ultieme contrast zichtbaar werd: Enerzijds dat zielige “DENK” groepje, dat, waarschijnlijk om het aureool van ‘indrukwekkendheid’ op te houden, het Nederlandse begrip “waardigheid” maar uit het woordenboek had gehaald en de confrontatie bijna bewegingloos en zwijgend (oftewel ‘stom’) aanging, anderzijds hun opponenten, de onvervalste Nederlanders, automatisch veel groter in aantal, wier land dit nou eens ècht was en die daarom van dit soort remmingen dan ook absoluut geen last hadden: Fluiten, joelen, het nabootsen van geiten-gemekker en schapen-geblaat, alsmede het scanderen van zowel de bekende  als ter plekke nieuw gevormde leuzen (“Kuzu, Kuzu, je moeder heb een snor, je moeder heb een snor….etc. op een wijs, die vaag deed denken aan “Janus, pak me nog een keer”) waren niet van de lucht! ‘Hoogstaand’ of niet, dat was op dit moment al helemáál niet aan de orde, daar de demonstrerende Néderlandse menigte met zekerheid kon stellen dat ZIJ zich in elk geval aan één ding NIET schuldig maakte: aan op slinkse wijze proberen zich meester te maken van andermans samenleving en aldus sluipenderwijs zijn cultuur, normen en waarden te vervangen door de hare – zoals dit zielige, zwijgzame, huichelachtige groepje, deze Erdogan-adept voorhad, en wat haar woordvoerders met hun ogenschijnlijk fraaie, maar in wezen holle frasen dan ook al vanaf het begin nooit hadden weten te verbergen.

Maar tenslotte konden we onze weg vervolgen en kort daarop bereikte de stoet wederom het Kruisplein. Dit was tevens het einde van de manifestatie: de kopstukken waren inmiddels allemaal verdwenen en gaandeweg ontbond de stoet zich. Na tot de conclusie gekomen te zijn dat ik geen werkelijk bekende meer kon ontdekken om afscheid van te nemen, begaf ook ik mij richting station, redelijk op tijd om de eerstvolgende trein richting mijn woonplaats te halen.

Nu is de vraag welke beoordeling, bij het nalezen van al deze wederwaardigheden, op zijn plaats is bij deze demonstratie: Was het een succes of een tegenvaller? Het is natuurlijk een illusie om te denken dat bij welke manifestatie dan ook het geschatte aantal van ca. 1,5 miljoen PVV-stemmers in zijn volle omvang komt opdagen. Toch kunnen wij er niet onderuit dat een kleine 1000 belangstellenden weliswaar geen ernstig, maar wèl een lichtelijk teleurstellend resultaat kan worden genoemd als je het vergelijkt met niet alleen de manifestatie op de Haagse Koekamp in 2013 – ca. 2000 man – maar ook met de Pim Fortuyn-herdenking van 6 Mei 2017 – eveneens iets in die richting en vanwege het nationalistisch-realistische karakter ermee te vergelijken…met dien verstande dat het publiek dat dáár op afkwam reeds toen al voor een deel tot de aanhang van Leefbaar Rotterdam en zelfs tot de potentiële aanhang van het FvD van Thierry Baudet kan hebben behoord, welke laatste in de meest recente peilingen de PVV op alarmerende wijze voorbij lijkt te streven. In dat perspectief bezien, ziet de op het eerste gezicht tevreden stemmende opkomst van zaterdag 20 januari er al iets zorgwekkender uit. Hoe dan ook, zodra de conclusie luidt: Niet slecht, maar het had béter gekund, is dat een signaal, dat er hier of daar iets bijgespijkerd moet worden, wil de doelstelling op den duur kunnen worden gehandhaafd.

Kijken wij naar het gevoel van saamhorigheid onder het publiek, dan was die op het eerste gezicht perfect, zeker tijdens de optocht. Wat echter niet over het hoofd mag worden gezien, is dat er bij nadere beschouwing sprake was van een OVERKOEPELENDE saamhorigheid, met andere woorden, dat het bindmiddel – het gedachtegoed van de PVV – hier overduidelijk fungeerde als een flinke laag vernis, waaronder het gegeven “zoveel mensen, zoveel zinnen” van kracht bleef. Talloze onderhuidse tegenstellingen bleven ook deze middag voelbaar, voor wie zich er wat dichter in de buurt waagde, slechts verbonden door één grote, gemeenschappelijke weerstand: Die tegen de ISLAM. Maar verder….

Naar mijn mening is het dan ook juist in deze periode dat de PVV dat ene raakvlak, dat allen met elkaar gemeenschappelijk hebben, meer dan ooit moet aanwenden en waar mogelijk versterken, wil ze op den duur tegen haar concurrenten opgewassen zijn: Meer dan ooit zal ze haar aanhang het idee moeten geven dat ze metterdaad bij de goede zaak betrokken worden teneinde hun enthousiasme niet te laten verslappen, omdat ze niet de indruk krijgen er echt toe te doen. Dat de partij geen ledensysteem kent, blijft in dit opzicht een gevoelig en bovendien uniek punt, wat het noodzakelijk maakt er iets voor in de plaats te stellen wat het broze gevoel van saamhorigheid op den duur sterker kan maken.

Screenshot_217

De tijd dat Geert erop kon vertrouwen dat zijn kiezers enkel voor hem naar de stembus gingen, lijkt voorbij: vaker een beroep doen op hun actieve betrokkenheid is thans een vereiste! Al was deze demonstratie deze middag nog zo’n goede zaak, er zullen er de komende tijd méér moeten volgen, dat in de eerste plaats! Het is vijf voor twaalf en aan geen enkele andere politieke partij, ook niet aan het FvD, hebben we iets. Aan de PVV wèl. Maar dan zal ze duidelijker dan ze tot nog toe gedaan heeft de handen moeten uitsteken naar haar achterban en de boodschap laten horen: Doen jullie mee? Wij klaren het wel met zijn allen….sámen.

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in burgermoed, Geert Wilders, Patriottisme, PVV. Bookmark de permalink .

111 reacties op Een laagje vernis, dat onderhoud behoeft…

 1. monalisa64597182 zegt:

  Dit wisten we al hè Nederlandse volk die 1,2 miljoen laten de pvv in de steek. Blijkbaar willen de Nederlanders nog meer vluchtelingen nog meer EU nog meer ziektes nog meer banen verliezen en zo kan hier een lijst maken die dan te lang word. De Nederlanders zijn hufters die niet kunnen kiezen wat zij willen. De Nederlander krijgt waar ze op gestemd hebben ik wens u het beste met u land ik ben al weg. Europa is ook niet alles.

  Geliked door 1 persoon

 2. monalisa64597182 zegt:

  Was het een succes of een tegenvaller? Wat denk je nu zelf met 1000 man het had 1,2 miljoen moeten zijn zijn stemmers.

  Like

  • theresageissler zegt:

   Zeik niet, man: Was er dan tóch maar even die 700 kilometer voor gaan rijden, als het je zo dwars zit!

   Like

   • monalisa64597182 zegt:

    theresageissler zegt: 22 januari 2018 om 20:37
    Zeik niet, man: Theresa laat ik het u Andes even uitleggen 1,2 wilders stemmen + 3 miljoen AOWers die door rutte flink gekort worden, dat zijn 4,2miljoen mensen dat zijn als ze op de PVV zouden stemmen 63 zetels opleveren, en dan Baudet met zijn 15 zetels dan kunnen ze aan de bak???? het is een mooi suggestie die niet uitkomt. de meeste ouderen die met de AOW zijn geloven het wel, hoelang heb je nog te leven als je met 67 jaar met pensioen gaat die denken het zal mijn tijd wel uithouden. als u toch u neus eens verder gaat ondernemen zoals de telegraaf daar zitten de eurovielen op waar u het niet van wind, deze hebben allemaal een WAO uitkering en u heeft een bijstanduitkering verschil moet er zijn in deze maatschappij, helaas Theresa u zal het niet winnen met u gezeik.

    Geliked door 1 persoon

   • theresageissler zegt:

    “Helaas Theresa,U zal het niet winnen….”
    Kijk,monalisa: Met die laatste woorden verraad je jezelf:
    Jij was twee jaar geleden al niets anders dan een zielige meeloper, een kruiperige paladijn van een zekere pathologische schreeuwlelijk, die hier nu weer is opgedoken en wiens doelstelling nog niets veranderd is, namelijk: Iedereen, die aantoonbaar NIET aan zijn lippen hangt kapot maken, en het is zo duidelijk als wat, dat jij óók nog geen steek veranderd bent.
    Nu HIJ er eenmaal weer is, durf jij opeens ook weer. Bah, wat een walgelijk gedrag!
    Kruip jij liever weer gauw onder je steen terug, want vroeg of laat zullen meer mensen deze verachtelijke slijm-houding gaan doorkrijgen en maak je jezelf alleen maar tot de riséé van de site.
    Of emigreer meteen naar Rusland: Daar wordt het nog als prijzenswaardig gezien om de kont van de baas, althans de politíeke baas, te likken! Meer dan 70 jaar communisme laat nu eenmaal zijn sporen na!

    Geliked door 1 persoon

   • monalisa64597182 zegt:

    theresageissler met 1001 man was het nog water naar de zee dragen, dit zet geen zoden aan die dijk er moet wat meer gebeuren wil Geert het Redden.

    Like

   • theresageissler zegt:

    @monalisa, 9.05u: Precies, wat ik in dit verslag al beweer, dus. Maar dat pik jij natuurlijk alleen maar op, als het door Rusland-adept “Vlad” geschreven zou zijn. In diens al dan niet geestig bedoelde wartaal met véél hoofdletters,verwensingen en persoonlijke beledigingen.
    Zielenpoot.

    Like

   • monalisa64597182 zegt:

    De PVV is op sterven na DOOD. Nederland het land van EZELS.

    Geliked door 1 persoon

   • Rookmelder zegt:

    @monalisa, het is goed dat je het benoemd, maar je pakt maar 1 punt uit een heel breed -verkiezings-programma, daar waar anderen die ook hebben, denk bijv. aan 50 +, en velen anders over de andere punten van de PVV denken en de handelswijze en retoriek van Wilders -absoluut- niet pruimen ! Daarbij komt nog dat Wilders, gezien zijn inzet en belofte “handen af van de OAW” dat niet na kon komen en velen dat niet vergeten zijn, omdat…..ze er ook niet doorheen prikten en vergeten dat er nu eenmaal in onderhandelingen concessies gedaan moeten worden. Daarbij ga ik er dan van uit dat hij op andere punten, die in het lands,- en volksbelang blijkbaar zwaarder wogen, wel heeft binnen weten te halen of te houden !

    Like

   • monalisa64597182 zegt:

    Rookmelder velen nemen dat Geert kwalijk om een breekpunt op te zeggen 65 word 66 en nu roept hij terug naar 65 het jojo gebald onhoud de mens daarom zal Geert ook blijven steken op laten we zeggen 18 zetels. Met die 50+ hoeft u niet in zee te gaan dit is een vvd meeloper.

    Like

   • Rookmelder zegt:

    @monalisa, simpel, mensen blaten en krijsen maar wat zonder, ja zonder na te denken, heb je nou mijn motivatie waarom dat is gebeurd wel goed gelezen ? Hij kon toch ook weer terug, hij zit immers weer in de kamer, mogelijk weer een concessiepunt op termijn, 50 + was -ook- een voorbeeld !

    Like

 3. Wolf zegt:

  Subliem verslag!!! Dank u zeer hiervoor Theresa Geissler. Humorvol en zeer gedetailleerd ,net of ik er zelf bij was. Erg genoten.

  Like

  • Wolf zegt:

   P.s. Wat betreft dat ontbrekende ledensysteem waar een niet broos iets voor in de plaats moet komen moeten we eens goed met zijn allen naar zoeken. Ook ik ben op het kantelpunt aangeland of we niet beter een PVV leden partij hadden gehad of moeten realiseren ondanks kans op vals vuile linkse mollen die we toch wel zouden ontmaskeren. Nogmaals velen dank voor Uw Eccelente bijdrage die er zeer WEL toe doet. Vriendelijke Groet, Wolf.

   Like

   • theresageissler zegt:

    Bedankt, Wolf! Er komt nog wel eens een dag, dat iedereen tot dat inzicht komt!
    Enne….déze bijdrage was nu eens voor Ú, dat weet U, hè?

    Like

   • Wolf zegt:

    20.43 uur-Theresa Geissler , U doet mij blozen . Tot uit de grond van mijn hart BEDANKT , ik voel me zeer vereerd!!!

    Like

   • monalisa64597182 zegt:

    20.43 uur-Theresa Geissler , U doet mij blozen . Tot uit de grond van mijn hart BEDANKT , ik voel me zeer vereerd!!! SLIJM BAL.

    Geliked door 1 persoon

   • theresageissler zegt:

    “SLIJMBAL”! Moet je toch horen, wie het zegt!

    Like

  • BertG. zegt:

   Dat mag ook wel eens gezegd worden, dat is weer eens wat anders dan al die kleine treitereitjes.
   Want dat begint echt vervelend te worden.
   Erg kinderlijk ook, lagere school werk.

   Geliked door 1 persoon

   • je komt gewoon goed weg beste , stront in je ogen
    dat vriend Bert
    wat geinige opmerkingen weggooid ,regelmatig !!!
    van Vladimir !!!!
    maar onze schoolreisje naar Rotterdam verslaggeefster
    inclusie een fricandel.
    nou schijnen daar heel veel hersens in worden verwerkt !!!,
    zit 5 jaar te zeiken hier , heeft nog nooit
    1 wervelende bijdrage geleverd aan wat dan ook .
    en dan enkel zo’n zinnetje er tussendoor

    dat is kinderlijk achterbaks , en OLO werk,
    waar ik jou op inschat .
    even kijken
    SLIJMBAL
    tegen monalisa , MAG dat DUS !!
    dus OOM VLADIMIR OOK

    HUGGIE STIEKEMERT

    lavrov

    Like

   • BertG. zegt:

    Je doet je best maar, kan er niet van onder de indruk raken.
    Het zal mij letterlijk een tering zorg zijn wat jij ergens van vind.

    Geliked door 1 persoon

   • monalisa64597182 zegt:

    Nou Vladimir wat een taal bij EJ Bron.

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Kom jij ook nog even een bruine vinger halen, slijmbal.

    Geliked door 1 persoon

   • monalisa64597182 zegt:

    /bertgitaar wat een taal

    Geliked door 1 persoon

   • monalisa64597182 zegt:

    Heb je zoveel stront Bert

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Jij douwt ook overal je vinger in, als je de kans krijgt.
    De tyfus voor jou

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Het is erg jammer dat ik mij de laatste tijd door dit taal niveau mee zelf moet gaan verlagen.
    Maar blijkbaar is dat iets waar onze webmaster schijnt op te kicken.
    Dan doe ik toch gezellig mee.
    Dat schijnt een methode te zijn om het hier een beetje uit te houden de laatste tijd.
    Anders tolereer je al die ellende niet.

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Niet echt een uitdaging voor mij, maar tot op heden probeerde ik het nog een beetje gezellig te houden.
    Maar wat je wil, kan je krijgen.

    Geliked door 1 persoon

   • theresageissler zegt:

    @BertG.: Ja, echte bruinwerker, hè.
    Ik zie het Harry, die op het ogenblik met ze samenklit als klieren op het schoolplein, zich jaren geleden nóg afvragen: “Ja, maar een vènt, die zich monalisa noemt….’t is toch geen homo?”
    Zal-ie zelf misschien niet eens meer weten, maar dat is nu m i j n fotografische geheugen!
    Het mietje trekt zich op, aan wat hij als “big Boss beschouwt, dat is wel duidelijk.
    “Samen staan we sterk….” zíe je ze denken.

    Like

  • Rookmelder zegt:

   @Wolf, bespaar je de moeite met zoeken, Geert wil dit niet om infiltratie te voorkomen en heeft zijn les-sen- daarover geleerd van de LPF en TROTS ! Je hebt een punt dat dit niet stimulerend werkt, maar mij persoonlijk doet het geen afbreuk aan waar hij voor staat en daar gaat het juist om !! Ik heb geen behoefte aan een tamtam show met veel mooipraterij en romantiek ala Baudet, laat staan een piep- en jubelshow zoals bij GL. Derhalve hoef ik geen lid van een club te zijn om wel de doelstellingen te ondersteunen en uit te dragen !

   Like

  • Harry zegt:

   Die “humor” waar jij het over hebt , Wolf ,
   kan ik nooit ontdekken bij onderhavige schrijfster .

   Als je iets zelf lollig vindt en je moet er dan “lol” , “humor” , of “gna, gna, gna” , achter zetten , dan is dat alleen vanwege een chronisch gebrek aan humor .
   Maar dat zal wel door de duitse link komen , moffen hebben ook geen humor .

   Je kent die reclame van Opel wellicht van televisie , waarbij de verkoper zegt : “duitsers máken geen grappen” !
   Nou inderdaad , maar dat is vanwege een chronisch gebrek aan humor .

   En dat “verslag” over Wilders , nou ……….
   Heb 48 keer het woord “ik” voorbij zien komen , drie keer “Wilders” en drie keer “Geert” .
   Je vraagt je soms af wie het belangrijkste is ……………..

   Geliked door 1 persoon

   • het dunste boekje ter wereld ;

    DUITSE HUMOR
    nou meer kan ik er niet von machen, soll ich sagen !!

    er ligt een man voorover, in Maasstricht
    met 1 hand schept hij water uit de maas

    en de voorbij ganger roept, mijnheer, wat doet u nou
    dat water is vergiftigd, smerig en vuil .

    de man steekt zijn hoofd omhoog, en zegt ??

    WAS SAGEN SIE ???

    DE VOORBIJGANGER ROEPT ;

    je moet met 2 handen scheppen ,

    dat is MEIN HUMOR ,

    kus und huggie

    leberwurst

    Like

   • theresageissler zegt:

    Het is, dat ik intussen het één en ander van je gewend ben, ongelofelijke hypocriet, maar déze laatste opmerking slaat echt ALLES!
    Het is nog een stomme opmerking ook, want als je wat meer belezen was,zou je wéten dat zoiets onvermijdelijk is bij een verhaal, dat door de auteur verteld wordt vanuit zijn eigen perspectief!
    Daarbij: Het gíng dan ook niet over Wilders, als je het goed nagaat, jochie: Het ging over de DEMONSTRATIE van de PVV. Over AL diegenen, die die demonstratie vórmden, snap je?
    Stel, dat er bijvoorbeeld geen hond gekomen was, waar was ‘Geert’ dán geweest, wat was er dan te schrijven geweest? Zeg het ééns!
    Helaas was de door jou aanbeden Geert in dit verslag over de DEMONSTRATIE éven niet meer dan een deel van het geheel; niets aan te doen.
    Wat een verbijsterend infantiele poging tot venijn is dit; bijna schilderachtig!

    Like

   • theresageissler zegt:

    En dan nog wat: Je zit jezelf hier tegen te spreken:
    Want wat zeg jij o. m. in je comment om 20.33u aan dat mietje monalisa?
    “Maar je gaat niet om Wilders te zien, maar om aan andere mensen duidelijk te maken, dat het helemaal niet goed gaat.”
    Als je per sé een stok wilt vinden om de hond te slaan, moet je liever niet de eerste de beste verdorde tak oppakken, die je ziet liggen, knul!

    Like

 4. Tistochwat zegt:

  Knap geschreven, Theresa, het is net alsof je meekijkt door jouw ogen.

  het FvD van Thierry Baudet kan hebben behoord, welke laatste in de meest recente peilingen de PVV op alarmerende wijze voorbij lijkt te streven.

  ‘Men’ komt er nog wel achter dat men niets heeft aan de heer Baudet.

  Het is vijf voor twaalf en aan geen enkele andere politieke partij, ook niet aan het FvD, hebben we iets. Aan de PVV wèl.

  Daarom is het zó onverteerbaar dat juist de PVV op zo’n ontzettend valse wijze wordt gedwarsboomd.

  Like

  • Patriot 2.0 zegt:

   Al die walgelijke tegenwerking is inherent aan de missie die PVV heeft. Ja natuurlijk, het is heel zwaar… maar zo werkt het.

   Like

  • Rensk. zegt:

   @tistochwat: zou fijn zijn als je gedetailleerd hier uit gaat leggen waarom men niks aan Baudet heeft. Misschien kunnen we er nog wat van leren.

   Like

   • theresageissler zegt:

    Onder andere misschien, omdat hij al ondubbelzinnig heeft aangegeven, dat hij waarde hecht aan “een goede band met Turkije”?
    Kan-ie evengoed in de EU blijven, die wil dat ook!
    En Hiddema, die indertijd de zaak van Raffie nog bekeken heeft, begon meteen te jeremiëren, “dat de islam tenslotte wèl een geloof is…”
    Ach ja, de verleiding van het pluche….
    Luister, als i k dacht, dat we aan Baudet iets zouden hebben, wás ik misschien wel overgelopen, omdat het FvD een lédenpartij is, begrijp je?
    Dus dat ik dat niet gedaan heb, en nooit zal doen, spreekt boekdelen, dat ook ik er niets in zie.

    Geliked door 1 persoon

   • theresageissler zegt:

    PS: Sorry, ik praatte -eh- tikte weer eens in voor mijn beurt. Maar Tistochwat zal haar eigen argumenten beslist nog kenbaar maken!

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ Rensk. 22 januari 2018 om 23:10

    Kom op, zeg. Ik heb wel wat beters te doen.
    Ik heb al te veel woorden aan dat stuudje besteed.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ theresageissler 23 januari 2018 om 08:21

    Ik sluit me bij jouw woorden aan en tot slot wil ik daar nog aan toevoegen dat zelfs een blind paard met oogkleppen nog kan zien dat Baudet een lulhannes is die weliswaar heel ‘intellectueel’ kan zwetsen, maar die ook alleen maar uit is op ‘aanzien’ (‘kijk mij eens voor jullie opkomen, goed van mij, hè?’) en heel binnenkort ook op macht en geld.
    Hij steelt de ideeën van Wilders en ‘brengt’ die zogenaamd ‘gematigder’, ‘beschaafder’, ‘intellectueler’. Bah, wat een walgelijk gedrag. Ik lust die ‘mooie jongen’ niet. Die clown naast hem kan ook de boom in.

    Laat me toch niet lachen joh, Rensk!
    Víél er verdorie maar wat te lachen!

    Like

   • Rookmelder zegt:

    @Rensk. niet om het een of ander, maar wat jij doet, is of een sarcastische vraag of lekker makkelijk, aan een ander vragen om gedetailleerd hier uit te leggen over wat en hoe Baudet. Het feit dat je over internet beschikt is jouw aanwezigheid hier, wat dacht je er van om zelf eens -rustig- te gaan Googlen !??

    Geliked door 1 persoon

   • Rookmelder zegt:

    @Tistochwat, je hebt -helemaal- gelijk, jouw specialiteit hier is plaatjes, foto’s en tekstballonnetjes maken, die worden gewaardeerd en tot -veel- plezier kunnen leiden, daarin ben je, voor mij in ieder geval, een topper !

    Geliked door 1 persoon

  • Rookmelder zegt:

   @tistochwat, goed gezien, het is zoals hij zich profileert, ook mijn type niet, veel kabaal, toneel en mooie,gladde praatjes, met als ondersteuning lieflijke plaatjes, die hij van zichzelf rondstuurt charmant bovenop de piano liggend, terwijl hij rustig en gemotiveerd wordt als hij aan een zakje lavendel loopt te snuiven. Nee, dat gaat hem niet worden, een te pedant corpsballetje !

   Geliked door 1 persoon

 5. Roeland zegt:

  Een goed geschreven verslag, Teresa! Met je conclusie ben ik het volledig eens.

  Ik heb een gedachte. Waarom organiseert Geert niet een demonstratie in Brussel? Tezamen met Marine Le Pen FN, Philip de Winter VB, Alice Weidel AFD, Waalse, Engelse patriotten, Pegida…etc,etc?
  Brussel is goed bereikbaar vanuit alle West Europese windstreken. Ik denk dat er dan wel een grote opkomst zal zijn! (Zo maar een idee).

  Mvg,
  Roeland

  Like

 6. spoorinmiddelsbijster zegt:

  Bedankt Theresa voor je uitgebreide verslag.

  Like

 7. Statler & Waldorf zegt:

  “Het is vijf voor twaalf.”

  Het is vijf voor twaalf?
  Het is geen vijf voor twaalf maar kwart voor twee.
  In 1990 was het vijf voor twaalf.

  Geliked door 2 people

 8. Oeps48 zegt:

  Dames en Heren.Theresa heeft hiermee een uitgebreid verslag gedaan van haar bevindingen.Dank.
  Hoe goed zou het zijn geweest, als we 1,2 miljoen van deze verslagen hadden gehad.

  Like

  • monalisa64597182 zegt:

   Dan was EJ Bron te klein dan moest Bert over werken om het te plaatsen.😰😰😰

   Geliked door 1 persoon

  • Roeland zegt:

   @ Oeps48 . Uw verslag vond ik ook goed! Waarvoor ook nog mijn dank!

   30.000 verslagen zijn er wellicht wel , maar dan na afloop schriftelijk gemaakt…;-)

   Geliked door 2 people

  • delamontagne zegt:

   48 !, heerlijk jong ? Uw beschrijving gelezen van de wandeling vanaf station Blaak, via Hoogstraat naar Kruisplein.
   Het was alsof ik meeliep, maar ook al zou ik in R’dam zijn geweest, dan had ik dat toch niet [meer] gekund.
   En dus kan ik alleen maar steunen door vanuit buitenland op de Heer wilders te stemmen, hetgeen wij doen.
   Ik herinner me dat Kruisplein uit de jaren ’50, maar toen bestond die naam niet.
   Op die plek was een [nood]bioscoop “Lutusca”.

   https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUK-72QnuFwWohL_oYpPVI-DenFAdCJAiX7Qw5w8Fkde75gPG3

   In de verre omtrek waren nauwelijks gebouwen te zien.
   Wie had toen kunnen denken dat een 1/2 eeuw later NL-ers/R’dammers, middels een demonstratie, voor hun land/stad op zouden moeten komen.

   Geliked door 4 people

   • Harry zegt:

    ’48 Is waarschijnlijk zijn bouwjaar DLM , 1948 dus .
    Aan zijn halve foto is toch wel te zien dat het ook al een ouwe zak is !

    Like

   • Oeps48 zegt:

    @ delamontagne (23 januari 2018 om 00:43)
    Dames en Heren.
    Ik dank de heer “van de(n) Berg” voor zijn flatteuze opmerking. Maar helaas, ik ben geen 48 meer. Ik word dit jaar al 70. Ik begrijp dat hij niet meer kan en toch nog steentje wil bijdragen. Zijn herinneringen en verbazing spreken beroeren mij. Met het tellen van de jaren komen ook voor mij de kwaaltjes en de ongemakken. Dat krijg je er allemaal gratis bij. Een Zuid-Afrikaans gezegde zegt: “die wijsheid kom met die grijsheid”. Die grijsheid kan ik niet ontkennen. Maar of die wijsheid gekomen is, weet ik niet, daarvoor bega ik nog teveel stommiteiten. Ik kan gelukkig wel bogen op een rijke ervaring. Ik heb de wereld zien veranderen. Of de wereld er ook beter op geworden is, trek ik ernstig in twijfel. Mijn bezoek aan Rotterdam van de week, bracht weer oude herinneringen boven. Ik herinner me, dat ik begin 60-er jaren, ik was toen net 14, voor het eerst alleen naar Rotterdam moest/mocht. Ik ben opgegroeid in een klein Brabants dorp en alleen met de trein naar de grote stad, was een hele ervaring voor me. Ik liep toen van het Centraal station naar het station Hofplein. Het was koud en guur en het waaide behoorlijk. Het Weena was nog niet opgebouwd. Het was nog een woestenij. Ik verbaasde me over de met onkruid overwoekerde bergen steenpuin, de laatste restanten van het bombardement uit de oorlog. De Lijnbaan was al wel gereed. Het was een mooie, grote, royale, moderne winkelstraat met veel luxe winkels, met allure, waar heel veel moois te koop was, dat bij ons in het dorp niet gekend was. We zijn nu 55 jaar verder. Het Weena is inmiddels ook gereed. Het staat vol met grote, grijze, hoge, betonnen, wolkenkrabbers, wars van een fatsoenlijke groenvoorziening. Een grauwheid, waar heel veel mensen wonen en werken. Hoe houden ze het vol ?!?! Welke verknipte geesten hebben dit bedacht? Met alle moderne kennis, kunde, wetenschap en vaardigheden is hier een stad gebouwd, waar voorbij is gegaan aan de meest elementaire menselijke maat, gevoelens, emoties en behoeften. Als ik dit zie, lopen de rillingen over mijn rug. De Lijnbaan is nu verloederd. De mooie winkels van destijds zijn verworden tot outlets en discounts. Alle winkels hebben dezelfde ordinaire producten. Zelfs de Bijenkorf onderscheidt zich nauwelijks meer. Het Centraal station dat na de oorlog was gebouwd, is nu ook al afgebroken en vervangen door een gigantisch grauw en grijs betonnen gedrocht. Dagelijks lopen er tienduizenden mensen als zombies door de catacomben van poortje naar poortje, om hun kaartjes te scannen. Alle menselijke waardigheden zijn hier opgeofferd aan de logica van het digitale tijdperk. De mens is gedegradeerd tot een verlengstuk van de computer. De blanke Nederlander is praktisch geheel uit het straatbeeld verdwenen en vervangen door een zooi van allerlei kunne, soort en ras uit de uithoeken van de wereld. Ze zijn thuis weggelopen vanwege armoe, onderdrukking, vernedering en ellende. Ze zoeken hier, geluk en voorspoed dat ze thuis niet hadden. Maar ze brengen hier, waarvoor ze thuis zijn weggelopen. Is dit Rotterdam de voorbode van de toekomst ??? Ik hoop van niet, maar ik vrees van wel. Verbijsterd vraag ik me af, wat dit voor bezieling is. Waar is de ziel gebleven ??? Ik ben inmiddels een oudevandage, een bejaarde, maar ik ben blij, dat ik 70 jaar geleden in een Brabants dorp ben geboren. Ik koester mijn herinneringen aan die goeie ouwe tijd, waarin de menselijke maat, sfeer, gezelligheid en menselijke contacten tot het leven van alle dag behoorden. Ik ben blij, dat ik mijn ouwe dag nog in de relatieve rust van het Brabantse kan doorbrengen. Ik ben ook blij, dat ik niet in de hectiek van de goeie nieuwe tijd in het tegenwoordige Rotterdam behoef te leven. Ik heb medelijden met de hedendaagse jongeren en hun kinders en kleinkinders, die niet beter meer weten en de diepere waarden van het het leven niet meer kennen. Wat zal er worden van hun gevoelens en emoties ??? Ze jakkeren en jagen en gaan naar de disco en telefoneren en kijken naar fake news en zijn met hun zevenmijlslaarzen op weg naar een burn-out. Maar zijn ze wel gelukkig ???

    Wim Sonneveld – Het Dorp

    Thuis heb ik nog een ansichtkaart,
    Waarop een kerk een kar met paard,
    Een slagerij, J. van der Ven,
    Een kroeg, een juffrouw op de fiets.
    Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets,
    Maar het is waar ik geboren ben.
    Dit dorp, ik weet nog hoe het was,
    De boerenkind’ren in de klas,
    Een kar die ratelt op de keien,
    Het raadhuis met een pomp ervoor,
    Een zandweg tussen koren door,
    Het vee, de boerderijen.

    En langs het tuinpad van m’n vader
    Zag ik de hoge bomen staan,
    Ik was een kind en wist niet beter
    Dan dat ’t nooit voorbij zou gaan.
    Wat leefden ze eenvoudig toen
    In simp’le huizen tussen groen
    Met boerenbloemen en een heg.
    Maar blijkbaar leefden ze verkeerd,
    Het dorp is gemoderniseerd
    En nou zijn ze op de goede weg
    Want ziet, hoe rijk het leven is,
    Ze zien de televisiequiz
    En wonen in betonnen dozen,
    Met flink veel glas, dan kun je zien,
    Hoe of het bankstel staat bij Mien
    En d’r dressoir met plastic rozen.

    De dorpsjeugd klit wat bij elkaar
    In minirok en beatle-haar
    En joelt wat mee met beat-muziek.
    Ik weet wel het is hun goeie recht.
    De nieuwe tijd, net wat u zegt,
    Maar het maakt me wat melancholiek.
    Ik heb hun vaders nog gekend,
    Ze kochten zoethout voor een cent.
    Ik zag hun moeders touwtjespringen.
    Dat dorp van toen, het is voorbij
    Dit is al wat er bleef voor mij,
    Een ansicht en herinneringen
    Toen ik langs het tuinpad van m’n vader
    De hoge bomen nog zag staan,
    Ik was een kind, hoe kon ik weten
    Dat dat voorgoed voorbij zou gaan.

    Geliked door 2 people

   • delamontagne zegt:

    ……

    Like

  • zit je nou jezelf te liken ??
   wil je ook een sofijssie uit Bert”s ijssalon ?

   whahahahahaha

   Geliked door 1 persoon

   • Oeps48 zegt:

    @ vladimir530868941 (23 januari 2018 om 20:04)
    Sorry er is per ongeluk iets fout gegaan, bedankt.

    Like

   • beste oeps ,1648 was maar een grapje hoor,
    was gewoon leuk om te zien

    geweldige stuk van U ,
    vond Uw stuk ook beter , stukken beter dan dat van “”de fricandel ” zeg maar, .
    hulde en bravo

    en kunt U zich een beetje voorstellen , als je dus
    er zeg maar geboren bent, opgegroeid in volledige armoe
    zo ook net na de oorlog
    een fabuleus geweldige jeugd hebt gehad
    hoe die ouwetjes met niks, helemaal niks
    ons opgevoed hebben
    en grootgebracht met een eierdoppie “”levertraan “” !!!
    en een scheppie suiker

    hard meegewerkt om de stad uit de stront te halen , en ik
    nu ieder jaar even kom kijken
    en dan haast met mijn tenen krom in mijn schoenen
    snel weer op sodemietertttttt
    de grote markt met mijn brammetje van dfl 9.08 in guldens
    de haatbaarden in jurken ( weer jurken ) met open jezus desert nikes incl de vuile voeten en begroiede nagels
    de boerka’s , de hoofddoeken , de zwangere stinkende Islam snollen
    en niemand die werkt, helemaaaaal niemand

    dat ik meedelijden heb met onze kinderen ,
    maar ja kan ik die wat kwalijk nemen ??
    Uncl bob liep vroeger ook hard achter een voetbal aan en achter de wijven
    wat wat mijn probleem ?
    eigenlijk niks, ?
    je zag figuren op Tv zwart wit voorbij komen, Joop den Uyl etc
    interesse ?? 0 . 0 . 0
    en dan zitten ze op een stemwijzer te kijken , whahahahahaha
    geen idee waar het over gaat .
    en ja, in mijn brabantse dorp / stadje ,zie je er ook nu 2 . 3 ?? 5
    allemaal koophuizen, dus ??
    nergens geen last van !!
    die hebben werkelijk geen idee .

    dank voor uw leuke stuk , geweldig

    voor dit zelfde markt verhaal, kreeg ik gisteren een ban op facebook van 30 dagen
    zo ver zijn we al aangeland,
    de moslims werkende voor de EU , en onze facebook graftak
    pleuren mensen die het woord dobberneger, dan wel islam geitenneukert
    zo van facebook af,

    HET GAAT HARD NU , MAAR ? KOOP VOORAL GEEN HOOIVORK !!

    dus blijft lekker ruzie zoeken met mijn oom Vladimir
    de enige man die u misschien zou kunnen redden eerdaags
    want uw aardappeldunschillertje gaat u niet redden

    huggie Lavrov

    Geliked door 1 persoon

  • punt 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
   zit jij jezelf nou likes te geven ??
   ik HAD JE AL GEWAARSCHUWD,
   je gaat gedisqualificeerd worden, voor dat ijsie bij bert’s Ijspaleijs
   Nou zie ik het weer ??

   dan had die patat boer, met zijn fricandellen
   echt een wereld dag gehad ,
   en niemand , helemaal niemand
   haalt dan bij de beste frietboer in nederland
   een frietje ,
   jullie liepen er langs .
   zijn fricandellen zijn daar en tegen echt niet te vreten !!!

   whahahaha, dat dan weer wel

   ooh mijn god, ik heb een eeuw door die eens zo geweldige stad
   gezworven ,
   je kan me er nu nog geblinddoekt doorheen sturen

   HELEMAAAAAAL NAAR GOD, sorry NAAR ALLAH NATUURLIJK

   het gaat goed in nederland

   nog iemand effe roepen PUTIN DID IT misschien
   ik ga douchen

   ik zit door mijn humor heen, die knop breekt net af

   VLADIBOB

   Like

 9. Onze gezamenlijke leider… wellicht onze Koning… onze President… President Geert Wilders; https://plus.google.com/u/0/105792476709984401449/posts/jJnRa78HynE

  Like

 10. Cathja zegt:

  @ Theresa, bedankt!

  Like

 11. leefbarbaar zegt:

  De opkomst kon beter maar gelet op onderstaande, heb ik daar wel begrip voor:
  – je weet dat je meneer Wilders niet kunt spreken en ontmoeten,
  – je weet als je komt dat je op radio en TV wordt beschreven als bruinhemd en racist,
  – je kunt herrie en agressie verwachten van de AFA van de Internationale Socialisten en de SP,
  – je weet dat collega’s en familie er vaak niet van gediend zijn dat je op een PVV-bijeenkomst bent geweest.
  Dan valt het nog reuze mee dat zoveel mensen zijn gekomen.

  Like

 12. Rookmelder zegt:

  @Wolf, bespaar je de moeite met zoeken, Geert wil dit niet om infiltratie te voorkomen en heeft zijn les-sen- daarover geleerd van de LPF en TROTS ! Je hebt een punt dat dit niet stimulerend werkt, maar mij persoonlijk doet het geen afbreuk aan waar hij voor staat en daar gaat het juist om !! Ik heb geen behoefte aan een tamtam show met veel mooipraterij en romantiek ala Baudet, laat staan een piep- en jubelshow zoals bij GL. Derhalve hoef ik geen lid van een club te zijn om wel de doelstellingen te ondersteunen en uit te dragen !

  Geliked door 2 people

 13. Petra DeBoer zegt:

  @Theresa, bedankt voor het mooi geschreven verslag en heb het met interesse gelezen.

  Like

 14. Lis zegt:

  Wat een heerlijk verslag om te lezen, Theresa. De afgelopen dagen heb ik verscheidene berichten gelezen en dit is de eerste die een objectieve weergave is. Gewoon, wat er is gezegd en gebeurd. Zo zie je maar hoe je bedrogen wordt door de MSM of zelfs kritische websites die, als het om Geert Wilders gaat, toch vooral de link moeten leggen met bruinhemden en tokkies.
  Jullie zijn helden, iedereen die heeft meegelopen.

  Like

  • Wolf zegt:

   Hear ,hear!

   Like

  • Harry zegt:

   Nou , Lis ,

   daar is weinig heldhaftigs aan !
   Je moet al een enorme lafaard zijn om dat niet te durven in een optocht met tientallen agenten om je heen !
   Ik vraag me ook echt af , waarom er niet véél meer mensen naar zo’n demonstratie komen .
   Ik ben bang dat Nederlanders enorme angsthazen geworden zijn .
   Gemakzuchtig en lui , laat een ánder het maar doen .
   Met dank aan al die linkse smeerlappen zoals Joop de Uyl en velen na hem , die ons alle spirit om ons te verdedigen hebben ontnomen .

   Geliked door 1 persoon

   • monalisa64597182 zegt:

    Harry ezels zijn het.

    Like

   • Harry zegt:

    @ Monalisa ,

    wat bedoel je precies ?
    Wie zijn die ezels ? Erg duidelijk ben je daar niet .
    Wij de Nederlanders die hier blijven omdat we hier thuishoren ?
    Of de politie ?
    Of de demonstranten ?
    Of de lui die bang zijn om te demonstreren ?

    Dat laatste daar zit dan wat in .
    Nou hou ik zelf ook niet van demonstreren , ik voel me zwaar opgelaten bij het geblér en de spreekkoren , maar ik pruim het voor het goede doel !
    Goed, ik zou ook geen 700 kilometer gaan reizen,
    om bij een demonstratie aanwezig te zijn .
    “Om Wilders tien minuten te zien” of dergelijke bewoordingen schreef je eerder .
    Maar daar gaat het niet om .
    Ik heb Wilders ook maar heel éven gezien , tijdens de toespraak , maar je gaat niet om Wilders te zien , maar om aan andere mensen duidelijk te maken dat het helemaal niet goed gaat !

    Jammer genoeg was de opkomst wederom nogal beperkt .
    Het had prima geweest als er drie of vijfduizend mensen waren geweest , helaas .
    Velen zijn bang voor hun baantje !

    Tijdens de “wandeling” kwamen we langs enkele restaurants , waar mensen achter het raam zaten te eten , die zaten een soort verbijsterd te kijken , naar wat er gebeurde .

    Helaas snappen de meesten niet hoe ver we al nát zijn ,
    alle hulp en bijstand is welkom . Ook al om ze de ogen te openen .
    Maar negativiteit helpt ons niet .
    En verguis ons niét , svp !

    Geliked door 1 persoon

   • monalisa64597182 zegt:

    Harry zoals ik al had geschreven 4,2 miljoen mensen hadden Wilders aan de macht gekregen daar onder zitten 3 miljoen ouderen die van de aow en pensioen leven dit zijn de ezels + een hoop andere stemmers, we kunnen stemmen wat u wild Wilders komt niet hoger we hebben te veel overlopers in u land. Denk aan de VVD dat zijn de mensen in het zwartepak met de pet dat waren ze in 40/45 ook. U kent mij niet ik heb het hier al eerder geschreven mijn vader was een bekende verzetstrijders uit Adam ik zelf heb hem nooit gekend hij heeft de bevrijding niet meer meegemaakt maar er zijn zoveel documenten over de oorlog die niet deugen je kan deze families nog steeds aan de schandpaal ankeren. Helaas je moet geen voeging tonen we leven in een andere tijd.
    Daarom woon ik ook in dat Duitsland maar daar zijn andere reden voor, ik kotst op Amsterdam Harry u woont in een raar land. Gr Monalisa.

    Like

   • monalisa64597182 zegt:

    Harry het zit dieper geworteld in u land dan u denkt, ook ga ik niet op alles in bij u maar in u reactie van schrijven klopt als een bus waarom denkt u dat ik weg ben zoals ik hier ook al schreef Europa is ook niet alles. Als u mischien weg zou gaan moet u buiten de EU landen gaan wonen helaas daar ben ik te oud voor.

    Like

   • monalisa64597182 zegt:

    maar je gaat niet om Wilders te zien , maar om aan andere mensen duidelijk te maken dat het helemaal niet goed gaat ! De andere Nederlander denk anders dan u en ik een ezel stoot nu de derde keer aan de VVD.

    Like

   • monalisa64597182 zegt:

    https://www.telegraaf.nl/nieuws/1582269/nederland-ontstemd-om-lager-pensioen-naar-den-haag En hier hoor je Geert niet over, het zijn wel zijn mensen die gekort worden de rijken hebben hun schaapjes op het drogen staan,jammer hier hoor je de PVV niet over of de pers laat hun reactie niet door.🤬🤬🤬🤬🤫 😤😤 🤮🤮🤮🤮

    Like

 15. Giny zegt:

  Een laagje vernis dat onderhoud behoeft….

  Daar kan je van alles bij bedenken, daar heb ik zo mijn eigen mening over, die hou ik voor mezelf.
  Theresa, compliment, prachtig geschreven, je hoeft het natuurlijk niet met alles eens te zijn,
  maar een mooie samenvatting, zeker voor mensen die niet aanwezig waren.
  Martin Bosma is een fantastisch mens, meerdere zouden hem op een tweede plaats willen
  zien staan, maar dit is Martin zijn eigen keus, hij is iemand die zijn werk liever op de achtergrond
  doet wat minstens zo belangrijk is. Heb nog even een drankje met hem gedronken.
  Het was ook niet echt de bedoeling dat Geert daar een uitgebreide speech zou gaan houden,
  maar om bij elkaar te zijn, dat is gelukt, zijn beveiliging vond het niet verantwoord om Geert
  de hele tocht mee te laten lopen door de grote mensenmassa, vandaar dat de politie hem
  met een gepantserde wagen naar zijn eigen auto hebben gebracht.
  Jammer dat ik je daar niet even heb kunnen ontmoeten, toch denk ik je even gezien te hebben,
  doordat ik Raffie van een foto herkende en ze was niet alleen, de volgende keer beter.
  De volgende keer gaat Geert Vlaanderen ondersteunen, die samenwerking is top, de Winter
  vind ik een pracht figuur, zie er bij voorbaat al naar uit om daar naar toe te gaan.
  Sprak nog een zeer betrouwbaar persoon die vrijdagavond naar de De Nederlandse Leeuw
  was geweest, daar is ook veel mis gegaan, ondanks dat het toch een geslaagde avond was.
  De eerste 1300 kaartjes vlogen als broodjes van de bakker over de toonbank, toen was
  er een stop en zijn ze uitgedeeld aan de JFVD.
  Onze held die daar zou spreken schitterde zoals gewoonlijk door afwezigheid om een tot
  nu toe onbekende reden, Joost Eerdmans is daar voor in de plaats gegaan.
  Het schijnt daar in die partij behoorlijk te rommelen door het gedrag van Baudet, bevestigd
  door een FvD stemmer, er zijn al heel wat leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd,
  maar daar hoor je dan weer niets van. Ze krijgen geen antwoord op hun vragen, wat ergens
  wel logisch is, je kunt natuurlijk niet al die mensen hun vragen gaan beantwoorden.
  Geert zal de komende maanden wel de straat op gaan naar alle nieuwe gemeentes,
  ik kijk er alvast naar uit en blijf positief denken!!!

  Like

 16. Rookmelder zegt:

  @Theresa, dank voor je inspanning en verslag, hoe een demonstratie tot een -kliene- reunie kan leiden.

  Like

  • Rookmelder zegt:

   Kleine natuurlijk, een opmerking: dat ledensysteem zal mij persoonlijk een biet zijn om alleen de saamhorigheid te vergroten, althans bij politieke clubs. Tevens hoef ik geen lid te zijn om erbij te horen of omdat het interessant staat, ben ook geen kuddedier om dat nodig te hebben, al die poespas, toneelstukjes en mooipraterij waar hordes zich de handen beurs klappen. Allemaal onzin, heeft de PVV niet nodig, Wilders zou meer stemmen kunnen krijgen door wat harder te werken aan zijn charmes, het -iets- genuanceerder te brengen, zijn toon te matigen, geen loze kreten en mantra’s, en het totale programma meer te belichten ! Desalniettemin kijk ik daar wel doorheen en steun hem ook volledig !

   Geliked door 1 persoon

 17. Rookmelder zegt:

  Kleine natuurlijk, een opmerking: dat ledensysteem zal mij persoonlijk een biet zijn om alleen de saamhorigheid te vergroten, althans bij politieke clubs. Tevens hoef ik geen lid te zijn om erbij te horen of omdat het interessant staat, ben ook geen kuddedier om dat nodig te hebben, al die poespas, toneelstukjes en mooipraterij waar hordes zich de handen beurs klappen. Allemaal onzin, heeft de PVV niet nodig, Wilders zou meer stemmen kunnen krijgen door wat harder te werken aan zijn charmes, het -iets- genuanceerder te brengen, zijn toon te matigen, geen loze kreten en mantra’s, en het totale programma meer te belichten ! Desalniettemin kijk ik daar wel doorheen en steun hem ook volledig !

  Like

 18. Rensk. zegt:

  @rookmelder: Ik meen dat ik een vraag stelde aan Tistochwat wat en niet aan jou. Gewoon een vriendelijke vraag aan 1 persoon en dan zulke zure reacties. Je schrijft dat je het niet wil onderbouwen, omdat je dat al zo vaak gedaan hebt en toch doe het het hierboven en nog zwak ook. Snap ook die zure sarcastische opmerkingen hier niet. Als je iets de wereld intoetert en iemand vraagt hoe en wat en je wilt daar geen antwoord op geven en het vervolgens toch doet zonder echte voorbeelden te geven tja dan laat je zien geen enkele discussie te willen dan alleen met mensen, die het helemaal totaal met je eens zijn. Sneu. Het zou jammer zijn als alle PVVers zo in elkaar zouden steken,

  Like

  • rensk U heeft gelijk , helemaal gelijk

   hij is een klein beetje doorgeslagen , net als de “”jurk ”
   of je het wilt weten of niet
   ze ramt het er wel in hoor,

   zelf als je niet op het onderwerp aanwezig bent ,
   dan sleurt ze je er wel bij !!
   zij vindt dat , en dat moet u ook maar in je hersens door laten
   dringen ?

   JAWOHL, VROEGER HAD ZO IEMAND EEN KLEIN ZWART SNORRETJE
   OF ZO’N “‘fonds brilletje”” BEIDEN deugden ook niet,
   nu een softijssie en een fricandel

   vraag aan Tistochwat en hoppa, haar mening 2 x 3 x

   onbeschoft, ach maakt niet uit, ze lult gewoon door ,
   ze houdt ook van duitsers ??? dus ??

   dus rookmelder is beetje nieuw ,neem het hem maar niet kwalijk

   ik zal dadelijk wel even de batterijen er uit halen voor een uurtje

   WHAHAHAHAHAHAHA

   U HEEFT HELEMAAL GELIJK ,

   V for softijs

   Like

   • spoorinmiddelsbijster zegt:

    Het spoorinmiddelsbijster, dat geldt zeker ook voor betreft uw commentaren. Ze zijn vind ik grof en warrig en verder kan ik er eigenlijk geen touw aan vast knopen en vraag mij af wat u nu precies duidelijk wenst te maken.

    Like

   • theresageissler zegt:

    @spoorinmiddelsbijster, 23 januari, 21.39u: Eindelijk iemand, die het kind bij de naam noemt. Hoera!
    Inderdaad is er het grootste deel van de tijd geen touw aan vast te knopen -behalve als Mijnheer(waarom noem ik hem eigenlijk nog zo?) grof en beledigend wenst te worden,
    maar wat hij duidelijk wenst te maken, is gauw verteld:
    Deze gewezen Rotterdammer, al jaren woonachtig in de Oekraïne, deze ongelofelijk onbeschofte, nietsontziende, haat- en onrust stokende zak tabak, die zichzelf gewèldig vindt, maar in wezen allang kan worden ontmaskerd als een halve gare psychopaat met infantiele inslag wil maar éen ding en dat is: De aandacht van Wilders en het Nederlandse nationalisme/realisme verleggen naar de toestand in Rusland en de Oekraïne en van deze site gaandeweg geen PVV-site, maar een Rusland/Poetinsite maken, waarbinnen eenieder aan ZIJN lippen hangt, alleen al van de naam Poetin in katzwijm valt, en zelfs gaat geloven, dat het het beste zou zijn als “Poetin” onze wereldleider werd.
    En wie weigert, daarin mee te gaan, kan tot het einde worden afgebrand, getreiterd en belachelijk gemaakt met behulp van de kleinzieligste middelen, zoals in zijn Tweede vaderland kennelijk de normale gang van zaken is. Het besef, dat je op deze manier geen mensen overtuigt, is nooit tot dat zieke hoofd doorgedrongen.
    Zo, dat is de hele problematiek in een notendop!
    En natuurlijk, zoals dat gaat, krijgt hij altijd wel wat etters met zich mee, net als in real life.
    Maar als deze toon dan opeens hier schijnt te mogen, kunnen ze het vanaf nu van mij óók krijgen: De maat is vol!

    Like

   • theresageissler zegt:

    @spoorinmiddelsbijster: Oh, en dan nog even ter verduidelijking voor U, die er natuurlijk recentelijk bij gekomen bent: Het moge duidelijk zijn, dat deze onbestaanbare berg shít, deze doorgedraaide Rusland-adept, wiens dóódzieke brein intussen aantoonbaar naar het ideale Russische model is omgevormd, hier enige jaren geleden al probeerde, de boel op bovengenoemde wijze te verzieken, toen nog bijgestaan door de één of andere Russisch-Belgische “dame”, die aan elkaar hing van de inbeelding en het dédain jegens alles, wat Nederlands was en haar “kracht” putte uit het verdacht maken en zelfs bedreigen van mede-reageerders. Beiden zijn op een gegeven moment dan ook uiteindelijk de laan uitgestuurd en, hoewel ik tenslotte elke beslissing van onze webmaster acceptéér, kan ik er tot op heden met mijn pèt niet bij, om welke reden dit “pracht-exemplaar” nu weer toegelaten is.
    Maar als dat dan toch kennelijk zo moet zijn, heb ik bij deze besloten, alle eerdere scrupules te laten vallen en deze Poetin-aanbidder vanaf nu te geven, wat hem toekomt, wanneer hij er maar om vráágt, anders overleef je dit niet.
    Kan bepaald “gezellig” worden, hier, maar kennelijk is het niet anders.

    Like

  • Rookmelder zegt:

   @Rensk., uit je reactie blijkt dat je je ietwat beledigd voelt, is niet leuk, dat was uiteraard ook niet de bedoeling, ik gaf slechts een hint. Het klopt dat je de vraag niet aan mij stelde, moet ik daaruit concluderen dat je het niet op prijs stelt als anderen op jou reageren, tenzij het gevraagd wordt ? Stel dat ik het gedetailleerd had uitgelegd, was het dan wel goed geweest ? Hoe je het onderbouwen in deze context bedoeld, begrijp ik niet,! De conclusie dat ik alleen de discussie aanga met mensen die het met mij “helemaal totaal” eens zijn, zijn jouw woorden en die laat ik ook aan jou, als je het altijd met iedereen eens ben is er
   -toch- ook geen discussie !

   Like

  • Rookmelder zegt:

   @Vladimir, vertel, klein beetje doorgeslagen, verder alles goed met je ? Whahaha…..

   Geliked door 1 persoon

 19. Bagul zegt:

  Theresa, ik lees het als een verslag van een schoolreisje. Iedereen bedankt jou voor jouw uitgebreide verslag. Ik vraag mij daadwerkelijk af met wie ik allemaal van doen heb. Nederland kraakt en piept en jij krijgt complimenten voor jouw schrijfstijl. Ook de beeld verslagen met het gemekker. Ten hemel schreiend! Wat een niveau. Niet het mijne. En ja, het mijne is veel rigoreuzer. Geen gedraai en armoedig elkaar filmen met mobieltjes en elkaar maar uitlachen. Wat een slechte film. Bijna gênant. Nee, ik zal er alles aan doen om de islamisering te stoppen maar niet met elkaar. Het gaat niet werken. Dit was een wake-up call voor mij. Letterlijk. Succes met jouw verdere ‘strijd’. Misschien tot ziens op het ‘battlefield’….maar eerlijk gezegd denk ik het niet.

  Like

  • U heeft al een hooivork ?? neem ik aan ?
   of een zo goed als nieuwe ouwe kalashnikov a euro 299 ??
   hoop ik voor u ,
   Uw idee spreekt me enorm aan,
   heeft u sniper gezien ?? EN / OF STALINGRAD ??
   huggie

   ik groet u , VASSILI ZAJTSEV

   Like

  • Roeland zegt:

   Zo..zo.. Bagul weet met wie die van doen heeft. Ergert zich aan het gemekker van “tokkies” tijdens de demonstratie. Zie je dan niet Bagul , dat er over het algemeen Nederlandse mensen meeliepen, die al zo door de “neoliberale weg met ons maatschappij” geslagen en getrapt zijn, dat ze toch niets meer te verliezen hebben? Ook al worden ze gefilmd , belachelijk gemaakt het kan ze geen r**t schelen! Dat geeft te denken Bagul! Anderhalf miljoen mensen hebben op de PVV gestemd. althans dat is bekend gemaakt.

   Maar velen zijn terecht bang om in het openbaar hun gezicht te laten zien! Bang om het laatste stukje “recht” te verliezen, omdat het neoliberalisme iedereen die “arm” is in de tang heeft. Zo erg is het al in onze “vrije democratie”.

   Dus hulde voor hen , die wel hun gezicht lieten zien! Ze mogen dan “tokkie” gedrag vertonen..Ze DOEN tenminste iets!
   De onvrede is dus hee-el groot ja hee-el groot! Vooral onder ouderen, die kunnen namenlijk alles beter overzien en door ervaring wijs , dat hun toekomst en die van hun kinderen door neoliberaal VVD Rutte en de verraders van PVDA-D66-CU-GL-CDA en consorten in 2012 kapot gemaakt is , door bijvoorbeeld de AOW op meer dan 67 jaar te zetten i.p.v. 65 in 2012! Dan heb ik het nog niet over de weg met ons cultuur en de doorgeschoten tolerantie van een bepaalde levensbeschouwing uit de zandbak! Je ziet het ik hou het netjes. Mensen staan met de rug tegen de muur en de jongeren laten het massaal afweten! Schande!

   Geliked door 2 people

   • dank voor uw geweldige reactie,
    ik leef anders,
    ik ben er trots op een tokkie te zijn
    en een populist
    mijn geuzennaam
    ik vraag ook op een verjaardag wie er nu nog niet op de PVV gestemd heeft .?
    en
    dan moet ik toch , heel tevreden zijn dat ik heel veel kenissen , vrienden heb
    die op MIJN VRIEND GEERT hebben gestemd
    DE LAATSTE DIE RIEP , VVD , HEB IK OM TEKST EN UITLEG GEVRAAGD

    EN TOEN INCL. ZIJN EUQUALYPTA incl. bezem de deur uit gepleurd ,

    als je NU na 21 jaar PIm, en 12 jaar Geert ,
    en je dochter is in verwachting, en tegen mij zegt we
    zouden wel willen emigreren en weg hier ????????????????????????????
    en tegen mij zegt, dat de MH-17 is neergeschoten door de vrijheidstrijders met een door russische raket
    want dat had hij in de elsevier gelezen,
    en dat had “”BELLINGCAT “‘ GEZEGT
    dus DAAROM VVD STEMDE voor DE LATSTE 4 JAAR ! .
    DUS HEB IK DE DEUR OPEN GEZET,
    EN GEZEGD , dat ik tegen zoveel domheid niet opkon
    EN OPPLEUREN
    die mag dus mijn vriend ook niet eens meer zijn

    huggie , gave reactie

    Vladimir

    Geliked door 1 persoon

  • Rookmelder zegt:

   @Bagul, de inspanning is er geweest, het minste wat je kan doen is toch een bedankje ?

   Geliked door 2 people

  • theresageissler zegt:

   Heeft niemand het door? Volgens mij heeft Bagul, hoewel hij goed Nederlands schrijft, géén autochtone roots.
   De (nick?)name doet trouwens ook nogal Turks aan.

   Like

   • Bagul zegt:

    Theresa. Google Bagul maar eens. Het is een personage uit een gemene enge film. Met name zijn angstaanjagende aanblik fascineert mij. Mijn moeder had in WO2 joodse meisjes in huis van 10 jaar oud die als zusjes werden betiteld. De moeder van mijn moeder dan, hè! Amsterdamser kan het bijna niet. Dus met die autochtone achtergrond zit het wel goed. En nee,wij behoeven geen lintje of VV-kado bon. Weet je, het gaat mij ook aan het hart. Deze hele nare situatie in ons toch wel mooie landje. Alleen, ik zie letterlijk met eigen ogen deze natie verdampen. Vertrekken zullen ‘zij’ nooit meer en wij kunnen ook nergens naartoe. Wij wonen hier. Al eeuwen. Dus het gaat langzaam naar een anti climax met heel veel geweld. Een paar aanjagers zullen hier verantwoordelijk voor zijn. Althans, in dit land. Zo zal ieder land zijn zijn eigen aanjagers hebben. Ik ben een beelden denker, ik neem aan dat je dan wel genoeg weet. Ik heb een defensie achtergrond. Ik heb tijd. Ik ben gebrand. Ik ben in de kracht van mijn leven. En ja, ook ik ben boos. Gedoseerd, dat wel. En nee, niet getraumatiseerd. Alles klopt. Ik wacht. En wacht. En wacht. Totdat…..enfin, je begrijpt het wel. Het zal zo moeten geschieden. Jij jouw rol. Ik de mijne. Laten we hopen dat we het tij kunnen keren. Ik wens je succes. Ik ben het al.

    Geliked door 1 persoon

   • theresageissler zegt:

    Ah…? Oké, in orde.

    Like

 20. Bagul zegt:

  @Roeland en Rookmelder,

  Ja, een bedankje voor de moeite.
  Op zijn plaats. Bij deze. Roeland…..ik neem het woord tokkie niet in de mond. Niet invullen a.u.b. Voorts meld ik u nogmaals dat wij het op deze manier niet gaan redden. Het zal nog een gemene en harde strijd gaan worden waar geen plek is voor sentimenten en gejammer. Echt, jullie vernemen nog van mij…

  Geliked door 1 persoon

  • IK BEN INDERDAAD OOK BANG ,
   DAT U GELIJK HEEFT

   DIT GAAT OP DE PRATENDE MANIIER NIET MEER OPGELOST WORDEN

   dank Oom vlad

   Geliked door 1 persoon

  • Tistochwat zegt:

   @ Bagul 23 januari 2018 om 21:47

   Echt, jullie vernemen nog van mij…

   Ik ben oprecht heel benieuwd!
   Ook ik geloof allang niet meer inde ‘softe’ aanpak.

   U schreef elders:

   Ik heb een defensie achtergrond. Ik heb tijd. Ik ben gebrand. Ik ben in de kracht van mijn leven. En ja, ook ik ben boos.

   Dit spreek mij aan. Zulke mannen zie ik veel liever dan die ‘gewatteerde’, door feministen ‘getemde’ sukkels.

   Like

   • Tistochwat zegt:

    spreek moet spreekT zijn

    Like

   • Bagul zegt:

    Tistochwat…ik schreef het omdat ik het zo voel. Er zullen mensen zijn die actief deelnemen en bereid zijn ver te gaan en er zullen individuen zijn die minder kunnen en willen betekenen. Allemaal begrijpelijk. Feit is dat wij aan de vooravond staan van spannende tijden. Onzekere? Ook. Donkere? Ook. Het is nooit anders geweest. Moraal na ’45 erin gestampt in Nederland zorgt voor de huidige situatie. Niemand doet wat. Allemaal kijken we naar elkaar en het zal wederom te laat zijn als het zover is. Ik reis veel. Zie veel verschillen. Kijk naar verschillende bevolkingsgroepen en voel wat eraan staat te komen. Wat ik ook zie is dat Nederland letterlijk volgebouwd wordt. Een bizarre gewaarwording. Er kan nog meer bij! Nog meer proppen. Nog meer op elkaar ‘wonen’. De dag nadert dat het besef inslaat als een meteoriet maar…dan zal het te laat zijn.

    Geliked door 1 persoon

  • Rookmelder zegt:

   @Bagul, even terugkomend op uw eerste reactie, “ieder vogeltje zingt hoe het gebekt is”, ik heb van het artikel fragmenten gelezen, maar er voor gekozen om -zonder op,- of aanmerkingen- voor de inspanning die er was te bedanken, alhoewel ik wel degelijk een mening gevormd had, maar hier niet geplaatst heb, daaraan toevoegend hoe ik over lidmaatschap van een politieke partij denk !

   Like

 21. Pingback: Wederwaardigheden van een onafhankelijke Realistische kandidaat voor de Gemeenteraad Vlaardingen in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 | E.J. Bron

 22. Pingback: LONGREAD: Statement gemaakt… en door zelfstándig denkende islamcritici! | E.J. Bron

 23. Pingback: Hoor je het ook eens van een ander… | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s