LONGREAD: Een stap te ver. Over het (ten onrechte) beschouwen van Rusland als bruikbaar alternatief voor EU en VS.

Screenshot_63

(Door: Theresa Geissler)

1. In de fuik.

Nog in de jaren’70 van de vorige eeuw kreeg ik ooit een boekwerk onder ogen, waarin het mechanisme van de parlementaire democratie – toen reeds algemeen beschouwd als de best denkbare staatsvorm – onder meer als volgt werd beschreven: “De tegenstellingen, antipathieën en in het ergste geval de haatgevoelens bevinden zich aan de basis, bij het volk, maar aan de top zit het groepje verantwoordelijke personen, dat het altijd weer op een fatsoenlijke manier met elkaar eens wordt. Helemaal democratisch is het niet, maar wíe wil nu het onderste uit de kan?” Welnu, die laatste vraag – wie het onderste uit de kan wil – daargelaten: dat dit systeem van de redelijkheid, de dialóóg, niet helemaal democratisch kan worden genoemd, hebben we inmiddels op pijnlijke manier kunnen ervaren: Het heeft het volk op listige wijze zand in de ogen gestrooid en vervolgens met een zoet lijntje in de fuik – die van de EU – gelokt.

Dit feit wordt op de onvolprezen site van E. J. Bron nagenoeg dagelijks besproken en behoeft daarom hier eigenlijk geen nader betoog. Hooguit zou nog eens kunnen worden benadrukt hoezeer één en ander achteraf bekeken al decennialang, sluipenderwijs en arglistig is voorbereid en doorgevoerd, op een manier die tot op heden de meerderheid van het Nederlandse volk – ik beperk mij overzichtelijkheidshalve maar even tot ons eigen Nederland – tot op de dag van vandaag doet geloven dat het allemaal is geschied tot ons aller wèlzijn.

De begrippen “vrede”, “open grenzen”, “verdraagzaamheid”, “tolerantie” en “harmonie” vliegen ons zogezegd dagelijks om de oren en worden ook algemeen geslikt als zoete koek. Men is in feite uit op een socialistisch experiment, maar dit wordt niet zo benoemd. Men is uit op totale globalisering, gepaard gaande met algehele rassenvermenging, maar dat benoemt men niet. Men is tevens uit op de islamisering van Europa, daar men nu eenmaal het krankzinnige idee heeft opgevat dat dit hèt geschikte middel is om op den duur het lang voorbereide utopische, socialistische toekomstbeeld versneld te realiseren….Maar evenmin wordt dit benoemd. En té velen onder ons vragen niet dóór en vinden alles even prachtig.

De minderheid onder ons, die verder kijkt dan zijn neus lang is en daardoor de realiteit (tenminste die binnen de eigen grenzen; over wat daarbuiten ligt, ga ik het nog hebben) is blijven zien, is zich bewust van het bedrieglijke van al deze valse voorspiegelingen: Hij ziet de nadelen, de bedreigingen, het verval…..Hij heeft vanaf het begin al niet in deze fuik willen zwemmen, maar hem is niets gevraagd: Hij is als het ware mee gestuwd met de rest van de massa, die zo graag de lokroep volgde van die selecte groep aan de politieke top, de groep-die-het-altijd-weer-op-een-fatsoenlijke-manier-met-elkaar-eens-wordt. Eenmaal mee naar binnen gedwongen, vóelt deze minderheid duidelijker dan ooit en in tegenstelling tot alle anderen de beklemming van de fuik…

Een natuurlijke reflex doet haar, deze minderheid, zich afzetten, zowel tegen hen die haar daar naar binnen gedreven hebben als tegen de lotgenoten, die het maar niet aan het verstand gebracht kan worden dat zij haar lotgenoten z i j n . Wanhopig beraamt deze minderheid plannen om op een goede dag deze gevangenis te kunnen ontvluchten….En van tijd tot tijd werpt zij blikken door de mazen van de fuik: Een symbolische roep om hulp naar wie zich daarbuiten bevindt; de “ander”, van wie zij zich meer en meer verbeeldt dat die genegen èn geschikt zou zijn om haar vroeg of laat te helpen ontsnappen…. Terecht of ten onrechte? Daarover verschillen de meningen. Bij deze wil ik U, lezers, graag de mijne uiteen zette

2. De machtige bondgenoot.

“De vijand van mijn vijand is mijn vriend”, luidt een overbekende stelling. In de praktijk ís dit in beginsel dan ook altijd wel enigszins het geval, alhoewel een stevig gefundeerde vriendschap op den duur wel iets méér behoeft dan het hebben van een gemeenschappelijke vijand. Laten wij daarom het begrip “vriendschap” voor wat het is en bepalen wij ons tot het veel zakelijker begrip “bondgenootschap”, hier dus specifiek bedoeld als een gelegenheidsverbond tussen twee of meer soevereine naties, dan is het eerste dat opvalt hoe snel dergelijke bondgenootschappen zich weer kunnen wijzigen: letterlijk alles hangt hierbij af van de situatie van het ogenblik. Verandert die zodanig dat er van het ene moment op het andere geen gemeenschappelijke belangen meer zijn, dan houdt eveneens stante pede het bondgenootschap op te bestaan. Wij zien dit onder andere aan de loop van de geschiedenis in de 16de-17de eeuw, toen Groot-Brittannië en de Nederlanden beurtelings elkaars bondgenoten en elkaars tegenstanders konden worden genoemd. Wij zien dit tevens aan het verloop van WO II, waarin Rusland zich aanvankelijk tot bondgenoot van Nazi-Duitsland verklaarde, en onder meer het verzwakte Polen in ’39 in de rug aanviel, waarna Duitsland het de genadeslag kon toebrengen, terwijl later in diezelfde oorlog Rusland en Duitsland elkaars verklaarde tegenstanders zouden worden. Op zichzelf niets bijzonders, want dat verschijnsel ziet men, zoals gezegd, herhaaldelijk èn door de eeuwen heen!

Een bondgenootschap is in principe gebaseerd op gelijkwaardigheid: Ieder lid ervan draagt naar vermogen bij aan de betreffende ‘missie’ , in gemeenschappelijk overleg, maar wèl als soevereine natie, die, zodra het conflict is beëindigd, weer zijn eigen zelfstandige weg gaat: Bij een zuiver bondgenootschap is geen sprake van satellietstaten van de toonaangevende grootmacht, die in meerdere of mindere mate verplicht zijn bij een conflict diens zijde te kiezen: in een dergelijke situatie is er al niet langer sprake van een bondgenootschap, maar van een ‘federatie’, wat een aanzienlijke stap genoemd mag worden in een bepaalde richting: Die van de onderlinge afhankelijkheid.

Als Realisten binnen de EU dan ook in deze tijd naar Rusland lonken, dan is de reden daarvan dat ze haar louter als “machtige bondgenoot” zien; als de ultieme tegenstander van de VS, de NAVO èn de EU, door wie ze voor hun gevoel ‘in gijzeling’ worden gehouden. Rusland wordt door hen geacht hen uit die gijzeling te bevrijden. Hoe logisch is dit echter, wanneer men deze potentiële ‘bevrijder’ nader onder de loep neemt en een rechtvaardig doch kritisch oog laat schijnen op wat hij eigenlijk altijd al geweest is? Sta mij toe U te laten delen in mijn persoonlijke kijk hierop – die uiteraard niet tot in alle details de uwe hoeft te zijn.

3. Rusland is ánders.

De Russische maatschappij is ánders dan de West-Europese. Niet per se beter of slechter – daarover kunnen de meningen verschillen – maar doodgewoon ánders. In de 17de eeuw had het land hier in het Westen de reputatie barbaars en achtergebleven te zijn, gebouwd op een feodaal systeem van heersers en lijfeigenen en dat was dan ook aardig conform de realiteit. Een tsaar als Peter de Grote, met een waarderend oog voor de vorderingen op het gebied van techniek en wetenschap in het Westen, mocht zich dan op zijn manier hebben ingezet om deze verworvenheden er ook in zijn land dóór te krijgen, aan de feodale verhoudingen en de absolute macht van de tsarenfamilie tornde hij – zoals te verwachten viel – absoluut niet. Gedurende de 18de en de 19de eeuw deden zich weliswaar, alweer naar westers voorbeeld, kleine maatschappelijke wijzigingen voor, in die zin dat de ‘bourgeoisie’, waaronder bijv. de ambtenarij, zich gaandweg tussen de adel en de “boerenstand” in schoof en de lijfeigenschap in 1861 werd afgeschaft door tsaar Alexander, de vader van de laatste tsaar Nicolaas, maar de onwrikbare standenmaatschappij, waarin iedereen, van hoog tot laag, zijn plaats kende, bleef overeind tot het uitbreken van de Russische Revolutie in 1917 (en de vraag is, of ze daarna niet tamelijk snel weer terugkeerde, zij het zó onherkenbaar vermomd dat niemand dat decennialang echt dóórhad.)

Het element dat bleef, was dat er bij de Russen één ding absoluut ingebakken zat: Gehoorzamen. En het staat buiten kijf dat dit bepalend is geweest voor het slagen van de nieuwe maatschappelijke orde ná de Revolutie. Het socialisme, met de daaruit voortgevloeide uiterste consequentie: het communisme, was halverwege de 19de eeuw ontstaan, maar de vanuit dit gedachtegoed aangezwengelde revoluties waren tot dan toe in de rest van Europa nooit een lang leven beschoren geweest. De Russische dan opeens wel, en het daaruit voortgekomen systeem zou maar liefst meer dan 70 jaar standhouden, wat vrijwel zeker te wijten óf te danken (al naar gelang men het neemt) was aan die eeuwenlange, bij de massa’s soms letterlijk ín geramde gehoorzaamheid.

Zelf sta ik tamelijk sceptisch tegenover het optimistische denkbeeld van, veelal, westerse Realisten dat deze collectivistische mentaliteit bij de Russen tegelijk met de ineenstorting van het communisme in 1989 het veld heeft geruimd: Ik heb het sterke vermoeden dat het omgekeerde het geval is: Die mentaliteit is er van meet af aan gewéést, heeft eeuwenlang de feodale samenleving overeind gehouden, vervolgens decennialang het communisme….en vormt thans weer de nieuwe Russische samenleving, die zij wederom domineert. Op een manier, die wèl zéér afwijkt van de onze, die veel meer op de individuele vrijheid en het eigen initiatief gericht is.

4. De roze bril van de westerling.

De denkfout werd al gemaakt door de westerse mei ’68-generatie in de periode dat het communisme nog overeind stond: In hun overtuiging, dat de hele westerse maatschappij, inclusief de oude normen en waarden van de voorgaande generatie, grondig uit z’n voegen diende te worden gelicht, waarbij ‘Links” moest zegevieren, namen velen van hen, naar ze dachten, consequent het ‘socialistiese’ systeem, hetzij dat van Rusland hetzij dat van communistisch China, als richtsnoer, maar verloren daarbij steevast uit het oog dat in beide gevallen de strikte naleving van beide nog iets anders inhield dan het leiden van een rommelig leven en een voorliefde voor de macrobiotische keuken. Maakten zij al eens een studiereis naar één van beide landen, dan werd er door hun gastheren wel voor gezorgd dat ze met de realiteit in deze landen niet werden geconfronteerd, zodat verschillenden het klaarspeelden om de droom van een ‘socialisties’ Utopia onverkort te blijven koesteren, tot tenslotte de wijsheid met de jaren kwam… en men gaandeweg begon te beseffen dat men het ongecompliceerde linkse leventje van zijn jeugd nèrgens zo onbelemmerd had kunnen leven als in het verfoeilijke liberalistische kapitalistische Westen… al werd dat inzicht niet altijd met zoveel woorden erkend.

De Nationalistische Realisten in het Westen maken momenteel veelvuldig dezelfde soort denkfout, deze keer exclusief met betrekking tot Rusland, nu daar het communisme officieel verleden tijd is: Om die reden denken zij namelijk dit land en zijn huidige leider, Vladimir Poetin, onbelemmerd te kunnen beschouwen als dé tegenstander van EU, VS en NAVO en dus als het ultieme symbool van de vrijheid. Onterecht, zoals wij reeds zagen, daar de Russische samenleving, eerder dan door het systeem, altijd door de mentalitéit is gevormd…de mentaliteit, die nog steeds onverkort aanwezig is. Na de val van Gorbatsjov in 1991 maakte Rusland onder Boris Jeltsin een relatief korte periode van – voor dat land – ongekend liberalisme door, waarna in dit opzicht onder Poetin gaandeweg weer wat gas teruggenomen werd. Niet langer vanuit communistisch oogmerk, maar wel met een herintreding van bepaalde levenskenmerken, die vóór de grote omwenteling ook al aanwezig waren geweest, bijvoorbeeld in binnenlandse beveiliging, onderwijs en medische zorg, terwijl ook de bureaucratie helemaal terug is van eigenlijk nooit weggeweest, afgaande op de ervaringen van de expats uit het Westen. Dat die van tijd tot tijd aanlopen tegen situaties die hen meermalen doen slikken, mag zeker geen verwondering wekken: Dat is nu eenmaal de prijs die moet worden betaald voor het avontuur van het enige tijd vertoeven in wat in feite een andere wereld kan worden genoemd.

En dan weten deze expats, meestal door het neertellen van de nodige harde buitenlandse valuta’s, meestal nóg wel te ontkomen aan de toestanden in de regulíere gezondheidszorg, die door de Russen als volkomen normaal worden beschouwd, maar die ons, westerlingen, op zijn minst de wenkbrauwen doen fronsen en op zijn ergst nachtmerries bezorgen. Te denken valt daarbij onder andere aan kraamklinieken, waar moeder en kind na de geboorte standaard 10 dagen worden “gegijzeld”, ook zonder medische indicatie, waar de baby al even standaard gedurende die tijd praktisch van de moeder wordt gescheiden – voedingstijden uitgezonderd – en waar de vader niet eens op bezoek mag komen (waarop vele Russische vaders, zoals algemeen bekend, dan maar 10 dagen werktuiglijk de bloemetjes buiten gaan zetten in plaats van thuis de zaken behoorlijk op orde te brengen voor de tijd dat hun vrouw terugkeert). Of aan de abortusklinieken, die in Rusland vanaf ca. de jaren-20 van de vorige eeuw het hoofdbestanddeel van de geboorteregeling hebben gevormd, omdat, God weet waarom, veilige voorbehoedsmiddelen daar nooit behoorlijk zijn gaan circuleren.  In de hoogtijdagen van het communisme kwam het, gecombineerd met de chronische woningnood (in zó’n immens land, maar ja…..), de vrouw tijdens haar leven op gemiddeld vier á zes abortussen te staan; lopende bandwerk, dat, getuige het verslag in de toenmalige Nederlandse Nieuwe Revu, nog de meeste overeenkomst vertoonde met slagerspraktijken. Dat was dan in de jaren ’80. Iets kán er intussen wel veranderd zijn: Het is zelfs een feit dat Poetin de laatste jaren, waarschijnlijk gealarmeerd door drastisch dalende geboortecijfers, met een soort slingerbeweging het roer heeft omgegooid en nu juist tégen abortus propageert. (De kerken ook trouwens, maar die deden dat altijd al; het verschil is natuurlijk dat ze sinds de val van het communisme hun stem krachtiger kunnen laten horen.) Vooralsnog schijnt het niet echt het gewenste resultaat te hebben: De Rus is nu eenmaal vergróeid met abortus als geboorteregelingsmiddel nr. 1. Kenmerk blijft hoe dan ook dat de staat zijn woordje wil blijven meespreken als het gaat om zulke door ons zo private aangelegenheden beschouwde zaken als zwangerschap en gezinsplanning.

De Russen beschouwen dit allemaal als normaal en aanvaardbaar, dus wie zijn wij? Feit is echter wel dat van deze – en andere wenkbrauw fronsende, situaties door de westerse roze bril dragende Realisten evenzeer wordt weggekeken als destijds door de idealistische mei-’68 generatie….. In Centraal- en Zuidoost-Europa blijken er in elk geval twee nationalistisch-populistische bewegingen te zijn, die hun grenzeloze waardering voor Poetin niet onder stoelen of banken steken: Met name het herstel van de christelijke waarden in Rusland en het strikte anti-homobeleid oogst hun lof (want wat met name de wèsterse Realistische Nationalist zich niet altijd even goed kan/wil voorstellen: De Russische homo-onvriendelijkheid is metterdaad een gegeven). Overigens gaat het hier om het wèrkelijk extreemrechtse, antisemitische Jobbik in Hongarije en de dito Gouden Dageraad in Griekenland, die beide juist vanwege hun extreme uitgangspunten enige jaren geleden door onze Geert Wilders ongeschikt werden bevonden om deel uit te maken van de Freedom Alliance, waarvoor hij toen nog plannen had. Ziedaar, zoals gezegd, de onversneden bewonderaars van het huidige Russische beleid! Overigens is het in West-Europa, naast de FPÖ van Heinz-Christian Strache, met name Marine Le Pen van het Front National die blijk geeft van een vergelijkbaar pro-Russisch enthousiasme: Zij reisde inmiddels reeds verschillende keren naar Moskou, waar zij door de hoogste functionarissen ontvangen werd. Tevens accepteerde ze van Rusland leningen ten bate van haar verkiezingscampagnes en liet zich over haar banden met het land dermate euforisch uit dat het haar, volgens een artikel in Touw van 16 december 2016, op kritiek te staan kwam van de Hongaarse politicoloog Péter Kréko, die opmerkte dat zij, die weliswaar in haar uitingen blijk gaf van haar afkeer van afhankelijkheid van NAVO en VS, desalniettemin bezig was een nieuwe afhankelijkheid te creëren….van Poetin. Dit was, ongeacht hoe men daar in stond, duidelijk de spijker op de kop en tevens, zoals algemeen bekend, de hoofdoorzaak van de bekoelde betrekkingen met onze eigen Geert Wilders, die zich juist in dít opzicht steeds de ware Nationalistische Realist heeft getoond door zich verre te houden van iedere vorm van afhankelijkheid van welke grootmacht dan ook, Rusland en Poetin (zeker) niet uitgezonderd!

Daarbij komt last but not least, dat het befaamde anti-islamisme, dat Rusland en haar leider op westerse islam-kritische sites herhaaldelijk wordt toegedicht, niet op waarheid blijkt te berusten. Onzin, zoals journalist en fervent islamcriticus Michael Mannheimer het onomwonden noemt. Vooral in het zuiden van Rusland zijn vele islamitische gemeenschappen te vinden, die qua geloofsbelijdenis geen strobreed in de weg wordt gelegd en ook gewoon on speaking terms zijn met de Russische wereldleider en diens regering. Lang ging het gerucht dat Poetin in 2013 bij een gelegenheid een anti-islamitische speech gehouden had. Zorgvuldige vertaling en analyse van de betreffende tekst hebben dit gerucht echter inmiddels ontzenuwd. Het heeft nu eenmaal uiteindelijk geen zin om Poetin positief te beoordelen op wishful thinking; beoordeling moet geschieden op wat hij metterdaad dóet. Het is waarschijnlijk reëel om aan te nemen dat hij geen bijzonder grote vriend van de islam is, maar evenzeer reëel is het om er van uit te gaan dat er voor hem wel urgenter zaken aan de orde zijn dan systematische inperking c.q. uitroeiïng van alles wat islam is – zoals wij, islamcritici, het zo graag zouden zien, maar nergens vinden. Ook niet in Rusland.

5. Twee werelden.

Voor diegenen onder U op wie deze uiteenzetting wel bijzónder eenzijdig-negatief overkomt: Ik beweer hiermee geen moment dat Rusland of Poetin voor het Westen een acuut gevaar zouden vormen. Rusland is natuurlijk een grootmacht om rekening mee te houden, wat zijn voordelen heeft in tijden waarin een weerbare bondgenoot noodzakelijk is. En in dát kader is het dan ook verstandig de betrekkingen te onderhouden en waar mogelijk te versoepelen. Bij dit alles blijft het echter zaak, zeker voor de Nationalistische Realist, dat deze betrekkingen het stadium van BONDGENOOTSCHAP in de meest letterlijke betekenis van het woord niet overschrijden:

De Europese Realist streeft normaal gesproken naar een autonoom, onafhankelijk bestaan in een soevereine natie. Vandaar dan ook zijn afkeer van het opgedrongen lidmaatschap van de EU, en daarmee van de banden met de VS, welke laatste bovendien tot voor kort op het gebied van migratie en islamisering een politiek volgde, waarin hij zich evenmin kon vinden. De roep om toenadering tot de opponent is daarmee logisch verklaard. Een al te emotionele toepassing van die neiging, waarbij men zich als het ware aan dat voorhanden zijnde alternatief ‘verslingert’, staat ten eerste haaks op het oorspronkelijke streven naar diezelfde soevereiniteit en zou bovendien in dit geval zeker leiden tot de supervisie door een wereldmacht wier maatschappijbeeld zich van meet af aan zó verschillend heeft ontwikkeld van die in het Westen, dat dit op den duur nooit zou kúnnen werken. Diegenen die nu emotioneel uitroepen: “Ik zou het prima vinden als Poetin ónze leider was!” Overzien zij de consequenties? Ik weet vrijwel zeker van niet.

Onze eigen PVV-leider, Geert Wilders, is zich altijd bewust gebleven van de vanouds ontwikkelde, Trans-Atlantische instelling van West-Europa. In tegenstelling tot Marine Le Pen is hij die trouw gebleven, ook in tijden, waarin het bewind van de Democraten in de VS dit streven zeer bemoeilijkten. En dat was niet voor niets, want eerder dan menigeen onder ons had hij door dat het ogenschijnlijk aanwezige alternatief geen alternatief wás. Niet voor de westerse Realisten, die, behalve het herstel van de soevereiniteit tevens het behoud van de éigen normen, waarden èn verwórvenheden nastreven. Verworvenheden, waarin vrijheid, respect voor het individu en het recht op zelfbeschikking zo optimaal mogelijk gehandhaafd blijven, waar dit in Rusland veel meer een bijzaak is. Geert is niet perfect, zoals niemand dat is. Maar voor dít aspect heeft hij steeds een onfeilbaar oog gehad.

Hij heeft nu plannen voor een bezoek aan Rusland: Ook hij ziet het belang in van het onderhouden van redelijke betrekkingen. Maar zich er aan verslingeren zal hij zeker niet, dat is althans iets waar het wèrkelijk realistisch ingestelde deel van zijn achterban gerust op kan zijn. Evenals men dat kan zijn op het beleid van de nieuwe Amerikaanse president Trump, in alle opzichten de tegenpool van zijn Democratische voorganger, die zichtbaar streeft naar normalisering van de betrekkingen met Rusland, echter wèl op eigen voorwaarden en zonder de neiging om het westelijk halfrond ooit door die andere grootmacht te laten overkoepelen. Het Westen kan blij met hem zijn, evenals met alle overige aspecten van zijn nieuwe koers: Er is thans niet langer aanleiding om de ene paraplu te willen verwisselen voor de andere.

Laat de Russen op hun manier gelukkig zijn met hun bewind: De rechtgeaarde Nationalistische Realist gúnt ze dat. Maar bega niet de vergissing om U te laten verleiden tot het aantrekken van een jas, die U – ons – naar alle waarschijnlijkheid niet past. Of, beter gezegd: dwing uw mede-patriotten er niet toe om dit, onder druk van een zeker groepsdenken, te doen. Streef eerder onverkort na waar wij, Realisten, allemaal voor staan: Soevereiniteit, vrijheid en…zelfbeschikkingsrecht.

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Rusland, Westen. Bookmark de permalink .

72 reacties op LONGREAD: Een stap te ver. Over het (ten onrechte) beschouwen van Rusland als bruikbaar alternatief voor EU en VS.

 1. Voor Volk&Vaderland zegt:

  Het gaat om een bilateraal machtsevenwicht: niet om dagdromerij, en nou ineens denken dat je weer een nieuw vriendje hebt.

  Like

 2. Voor Volk&Vaderland zegt:

  “De begrippen “vrede”, “open grenzen”, “verdraagzaamheid”, “tolerantie” en “harmonie” vliegen ons zogezegd dagelijks om de oren en worden ook algemeen geslikt als zoete koek.”

  Deze mooie, hoge begrepen kunnen op deze wereld niet zonder begrensdheid, identiteit, omdat de aard van de wereld nu eenmaal zo is. Aanvaard je dit niet, dan kom je zo gezegd te zweven (los van de werkelijkheid).Niet voor niet zijn Carl Gustav Jung: de Ziel moet door de stof (en dat is het moeilijkste, en belangrijkste wat er is).Ook in de Christelijke mystiek zie je het begrip identitet op een juiste wijze terug komen. Er is zoo veel verwarring op dit gebied.

  Like

 3. Qvic zegt:

  Onafhankelijk en zelfbeschikking is het grootste goed van een realist. Van waarom moeten altijd mensen zijn, die willen profiteren van andermans kennis en kunde en vermogen. Alsof zij op de pof van een ander willen leven. In de huidige maatschappij noemen wij dit overheid, die bemoeien met alles hoe jij moet leven en daarvoor willen van jouw een kleine 90% profijten hebben. Anders dreigen ze jouw op te sluiten of erger. Hiermee zijn de overheden onze echte vijand, die ons in alles beknotten.

  Like

 4. E.J. Bron zegt:

  FANTASTISCH artikel! Afgezien van het feit of ik er volledig achter sta. O.a. wegens zulke artikelen ben ik er trots op dat Theresa hier op mijn blog schrijft en reageert! CHAPEAU Theresa!

  Webmaster E.J.

  Geliked door 2 people

  • theresageissler zegt:

   EN b l i j f t schrijven en reageren, Webmaster Bert; reken daar maar op!

   Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @Theresa, eens!!! Amerikaanse beïnvloeding wens ik ook niet maar dat Trump de linkse kerk aanpakt is zeer verheugend want de gevolgen ervan zijn ook in Nederland te merken omdat de Nederlandse linkse kerk met de Democraten in Amerika samenwerkt.

    Like

  • Petra DeBoer zegt:

   Terecht meneer Bron want het is een heel goed artikel. Zo zie ik het grotendeels ook zoals Theresa Geissler het schrijft. De rol van Poetin in Rusland zie ik iets anders maar dat zijn details. Poetin heeft namelijk bepaalde zaken uitgelegd over zijn koers na het communisme en over homoseksuelen en die uitleg begrijp ik wel. Mensen die jarenlang in een communistisch land leven zijn geen vrijheid gewend en als de vrijheid er dan is dan kennen ze de grenzen van die vrijheid niet. Dat was het geval nadat de USSR viel en kregen de maffia en oligarchen veel te veel macht met alle gevolgen van dien. Daarom houd Poetin de teugels strak en pas bij volgende generaties die de vrijheid kennen en er mee opgegroeid zijn kunnen de teugels losser. Poetin is niet tegen homoseksuelen maar gaat het niet promoten zoals tijdens de gay parade in Amsterdam gebeurd. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen en vele homoseksuelen ook want het is nu een propaganda feest voor allemaal genders.

   Theresa bedankt voor dit artikel en meneer Bron voor het plaatsen.

   Like

   • theresageissler zegt:

    Een plausibele verklaring waarom de Russische samenleving is zoals ze is, Petra. Maar wat de reden ook mag zijn, de verschillen zijn voor beide volkeren groot genoeg om zich wederzijds NIET goed te voelen bij te sterke onderlinge beïnvloeding.
    Het blijft een feit, dat die beïnvloeding b.v. met Amerika tóch aanmerkelijk soepeler verloopt. En nu, met Trump als president, kunnen wij daar ook weer onbeschroomd en met opgeheven hoofd voor uitkomen.

    Like

  • Voor Volk&Vaderland zegt:

   Ik sluit me graag bij deze woorden aan!

   Like

  • Aegolius cs zegt:

   Heel juist, Theresa! Een Russische “bestuurscultuur/overheersing” moeten we hier niet willen. Vandaar dat we tegen de EUSSR en vooral Merkels invloed in dezen volstrekt onderschatten.

   Like

 5. Roeland zegt:

  Je schrijft (o.a);

  “Het element dat bleef, was dat er bij de Russen één ding absoluut ingebakken zat: Gehoorzamen. En het staat buiten kijf dat dit bepalend is geweest voor het slagen van de nieuwe maatschappelijke orde ná de Revolutie”.

  Beste Theresa, (als ik je zo mag aanschrijven). Ik spreek Russisch en hou mij al meer dan 40 jaar intensief bezig met dat land en volk. Ten eerste; “de Rus” bestaat niet. Ten tweede ; “ze” zijn daar, alles behalve, gehoorzaam! Het is het meest individuele volk op deze planeet!

  Allemaal politieke propaganda dus, trap daar niet in! Hoeveel miljoenen Russen zijn er in de vorige eeuw vermoord? Je begrijpt niets van dat land, maar eerlijk gezegd, begrijp ik er na 40 jaar ook nog steeds niets van , dus laat je niet opfokken door die opmerking.

  Je hebt een poging gedaan met een hele lap tekst de Russische situatie uit te leggen aan de niet Rusland kenners.
  Laat ik je zeggen , dat ik liever onder een administratie van Donald Trump val dan onder die van Vladimir Vladiromitsj Putin , maar nog liever viel ik onder een administratie van Echte Nederlanders of Vlamingen! Eigen Volk eerst…en weg met die weerzinwekkende EU kliek.

  Geliked door 4 people

  • theresageissler zegt:

   Opvallend: Je begint min of meer te suggereren, dat ik er compleet naast zit, om dan met die laatste alinea tóch grotendeels tot dezelfde conclusie te komen als ik:
   “Liever onder de administratie van Trump, als die van Poetin,maar her allerliefste onder de eigen administratie.”
   Nou, dat is in grote lijnen toch echt ook mijn uitgangspunt. Zou ik er misschien tóch niet iets meer van begrepen hebben dan jij denkt?
   Mogelijk wel wat aangescherpt, want ik heb nu eenmaal het land aan elke overheidsbemoeienis. Vandaar waarschijnlijk.

   Like

   • delamontagne zegt:

    moeilijk, Moeilijk allemaal………………….,

    Ondertussen is President Putin niet al te blij met de spanningen die sommigen willen opwekken tussen U.S en Rusland
    Hij benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen hun 2 landen.
    Heeft Trump bedankt voor de informatie over terroristische akties, MAAR zegt hij, wij waarschuwen hen ook.

    [ over de lijst met 200 namen van Russische persoonlijkheden.];
    Het is natuurlijk een onvriendelijke daad, het bemoeilijkt de Russisch-Amerikaanse betrekkingen en schaadt ook alle internationale betrekkingen.
    “De honden blaffen, maar de karavan trekt verder !”……………
    Is niet blij met de z.g.n. lijst van 200 Russen die invloed zouden hebben in U.S.
    Het heeft geen zin zo’n lijst samen te stellen om de mensen bang te maken, te dreigen.
    Ze zouden net zo goed al onze landgenoten, 146 Miljoen, op die lijst kunnen zetten.
    Wat heeft dit voor zin.?
    Het schaadt onze relaties die in het verleden al zo’n slecht verloop hadden.
    De absurditeit, Ze zetten ons net zo in de hoek als Noord Korea of Iran en tegelijkertijd vragen ze ons te interveniëren met de problemen van het nucleaire programma van N-Korea en na te denken hoe de problemen met Iran aan te pakken. .

    Like

  • Rookmelder zegt:

   @Roeland, door u ook een inkijkje vanaf de andere kant, maar nu een vraag n.a.v. laatste alinea, gaat dat nu specifiek op door Trump, of was u ook gecharmeerd van het beleid van Obama ?

   Like

 6. Jean zegt:

  Theresa, Proficiat, niets aan toe te voegen.
  Jammer dat het artikel niet in ALLE kranten gepubliceerd wordt.
  Ik heb het reeds doorgestuurd naar tientallen vrienden incl. de website van onze beste Webmaster Bert.

  Like

  • theresageissler zegt:

   Ah, onze Vlaamse patriottische veteraan voelt kennelijk ook aan, dat té intensieve bejubeling van Poetin en diens systeem op den duur afbreuk doet aan de westerse soevereiniteit! Dát doet nog eens deugd, Jean!

   Like

 7. Benesha zegt:

  Ik ben het veel met u eens maar betreft Rusland zal ik het wellicht nooit met u eens worden. U bericht idd eenzijdig, bevooroordeeld en negatief en ik bespeur tekenen van conformation bias. Als Ruslandkenner, frequente bezoeker en met heel veel contacten daar kan ik veel van de zaken die u beschrijft niet bevestigen. Ik voorspel ook dat Rusland en misschien ook de Viségrad landen over 10, 20, 30 jaar veel blanke Christelijke Europese vluchtelingen zullen opnemen. Over 100 jaar zal het het enige nog blanke Christelijke land zijn aan deze kant van de aarde. En uiteraard zij er al eeuwen moslims in Rusland…echter deze worden door de overheid en de Christelijke bevolking in toom gehouden. Ze moeten er geen grote bek opzetten als hier. En wat homo’s betreft. Kijk op perviy canal…het eerste net. Veel presentatoren zijn openlijk homo en tonen dat via hun kleding en doen en laten nog meer dan hier. Alleen is homo, pedo en andere genderwaanzin propaganda verboden. En maar goed ook. Hier worden we dagelijks rond onze oren geslagen met de cultuurmarxistische afbraak van de man vrouw dualiteit en man vrouw relatie.

  Geliked door 4 people

  • Petra DeBoer zegt:

   @Benesha, mooie aanvulling en wat de moslims aangaat ben ik het met u eens. Zij worden inderdaad in toom gehouden. Over de homoseksuelen ben ik het ook met u eens en had dat al in een eerdere reactie aangegeven.

   Ik vind het wel een heel goed artikel omdat het de kern weergeeft om Rusland niet te zien als een bruikbaar alternatief voor de VS en de EU. Als je dat als kern ziet dan is er niks mis met het artikel. Het gaat niet om de Russen persoonlijk want iedereen is anders en verder is het van belang om te kijken hoe het word als Poetin niet meer aan de macht is.

   Like

   • kopjethee zegt:

    Dat Putin aan de macht blijft staat al lang vast !
    En dat het stemmen hier a.s. maart wederom gemanipuleerd gaat worden, staat ook al lang vast, geen enkel verschil met andere stem-rondes. Stemmen heeft eigenlijk geen enkel nut.

    Like

   • theresageissler zegt:

    @kopjethee: U begrijpt het wel, geloof ik: Idealiseren is nergens goed voor en ook bezijden de realiteit.

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @kopjethee, voor de volgende verkiezingen wel maar ik bedoel daarna.

    Like

   • kopjethee zegt:

    Theresa 1 febr 09.35 u : wat bedoelde U ….“ idealiseren is nergens goed voor, en bezijden de realiteit “ . bedoelt U dat ik idealiseer / hoop dat Putin aan de macht blijft ??
    Nee hoor , ik bedoelde gewoon : dat het SCHEMA wat gevolgt wordt door de Elite, is :
    dat Putin aan de macht blijft, dat staat al lang vast. Ik bedoelde daarmee niet dat IK DAT HOOPTE …..want ik weet dat de realiteit is, DAT HET SCHEMA GEVOLGT WORDT. Goed stuk Theresa !

    Like

   • theresageissler zegt:

    @kopjethee: Nee hoor, dat begreep ik meteen al, wees gerust:
    Ik had het over ánderen, die dat doen.

    Like

  • theresageissler zegt:

   Ik had een dergelijke reactie van U uiteraard ingecalculeerd, maar zag die redelijk onbezwaard tegemoet, aangezien ik van U weet, dat uw commentaren nooit de grenzen van het onbetamelijke overschrijden.
   Overigens vraag ik mij af, wat precies uw bezwaar is tegen mijn voorkeur voor een zoveel mogelijk zakelijk bondgenootschap, waarbij iedere natie zijn grenzen blijft trekken en men elkaars soevereiniteit erkent en respecteert.
   Ik kan mij best voorstellen, dat U zich waarschijnlijk goed voelt in een samenleving, waar men tóch min of meer de regels van bovenaf dicteert en voor anderen beslist, wat aanvaardbaar is en wat niet, maar mijn voorkeur heeft dat niet en zal dat nooit hebben. En daarin sta ik niet alleen. Níet in Nederland.
   En ondanks alles is dat nog steeds MIJN land en bepaal ik mij nog steeds het liefste tot HAAR grondbeginselen, die nu eenmaal op de eerste plaats uitgaan van het individu.
   Trouwens, zoals U zult weten: Wilders eveneens. Het was daarom, dat hij aanvankelijk verklaarde, met Rusland geen raakvlakken te zien.
   Het blijven sterk verschillende samenlevingen, dat zult ook U niet kunnen ontkennen.

   Like

   • theresageissler zegt:

    Derde zin: Zie nu ook, dat het “onbetamelijke” hier beter het BEtamelijke kan worden genoemd.

    Like

  • delamontagne zegt:

   Dat van die vluchtelingen uit West Europa naar Oost Europa begin ik ook te geloven.
   Maar niet over 30 jaar, de voorhoeden zijn nu n.l. al vertrokken.
   Verder geloof ik veel van het negatieve dat in de Westerse pers wordt gezegd/geschreven over Rusland niet.
   Ze kunnen zich beter om de echte vijand bekommeren, de islam en de landen waar dit vandaan komt.

   Geliked door 2 people

  • delamontagne zegt:

   “………..En uiteraard zijn er al eeuwen[lang] moslims in Rusland……”.

   Ze weten dus hoe ze die moeten aanpakken. Net zoals veel andere Oost-Europese landen die eeuwen onder de moslim-terreur hebben gezeten.
   De W-Europese landen hebben daar nog niet zoveel ervaring mee en willen ook niet van anderen leren.

   Like

 8. Taljaard zegt:

  @Trees
  Zou mij niet echt een Rusland-kenner willen noemen, maar ben er wel twee keer geweest.
  Kan Russisch lezen en me er qua spreken in redden. Niet meer dan dat trouwens.
  En verhaspel deze mooie taal, met al die naamvallen, waarschijnlijk op een vreselijke manier.
  Mijn indruk is dat je er vaak mensen tegenkomt met een heel hoge algemene ontwikkeling en talenkennis, waar je bijvoorbeeld in de trein mooie gesprekken mee kunt hebben. Wat voor mensen Russen dan ook zijn; dom en achterlijk zijn ze zeker niet.
  Heb van dat land en van die mensen leren te houden.

  Wat Putin aangaat; hij is volgens mij ook een wat jij noemt, ”realistische nationalist”
  Dat wil zeggen dat hij in de eerste plaats kijkt naar het Russische belang en een (zeer geduchte!) verdediger is van de Russische nationale soevereiniteit. Wat ze in de VS en in Brussel/Berlijn, sinds het tijdperk Clinton/Obama vooral op hem tegen hebben is dat hij zich heeft afgekeerd van de petro-dollar; de munteenheid waar alle olie ter wereld in betaald wordt.
  Dat heeft Khadaffi en Saddam Hoessein de kop gekost, maar Putin is geen Khadaffi en Rusland is geen Lybie of Irak;
  Daarom hebben Obama en Killary Clinton, die ook nog eens een pesthekel aan Putin persoonlijk heeft, een tweede Koude Oorlog opgestart. En heeft ze de EU laten stoken in Oekraine, zodat het daar tot een soort van burgeroorlog is gekomen. En deze tweede Koude Oorlog om de petro-dollar is ook de voornaamste reden waarom de wereldolie-prijs al jaren zo laag is, omdat Rusland het voornamelijk moet hebben van haar olie- en gasexport.

  Als je het mij vraagt interesseert Putin zich niet echt in een positie waarin hij in de rest van Europa de dienst kan uitmaken. Maar men voert deze tweede Koude Oorlog in Moskou natuurlijk ook gewoon terug. En wanneer Putin een kans ziet om de EU te ondermijnen zal hij dat zeker niet laten. Waar hij zich veel meer in interesseert is een normalisering en een ontspanning van de betrekkingen met Washington en de rest van Europa. Want deze tweede Koude Oorlog is slecht voor de Russische economie.

  Geliked door 2 people

  • theresageissler zegt:

   Dat hopen we dan maar,Taljaard, dat Poetin in zijn soort een ‘realistische Nationalist’ is.
   Niet dat ik dat zelf niet geloof: Ik laat in het stuk ook al weten, dat er bij mij niet echt angst voor hem of voor Rusland achter steekt.
   Waar het mij eigenlijk om gaat – en ik geloof, dat Petra de Boer dat al zuiver aangevoeld heeft- is: Een weerwoord te geen aan dat handjevol drammers hier, dat, getuige hun commentaren en in navolging van Marine le Pen wel het hele Kremlin zouden willen omhelzen, tot aan de uitroep toe: Ik zou het prima vinden als Poetin onze leider was!
   Daar zeg ik dus ho, stop, dat gaat een stap te ver, want dat kost ons onze eigen identiteit.
   Zou met Trump ook het geval zijn trouwens, maar omdat we met de VS vanouds cultureel-maatschappelijk toch íets meer verbondenheid hebben – de nadruk op het individuele is een punt van overeenkomst- valt het nog iets minder slecht voor te stellen.
   Maar fout blijft het.
   Het komt er op aan, trouw te zijn aan je eigen soevereiniteit en je daartoe aan geen enkele grootmacht te verslingeren. Als je díe behoefte hebt, moet je maar liever emigreren.
   EN je enthousiasme niet aan anderen opdringen, hier op de site bijvoorbeeld, want daar heb ik, eerlijk gezegd, staaltjes van meegemaakt, waar de honden geen rood van lusten en die niet weinig hebben bijgedragen aan mijn huidige opstelling in deze, dat geef ik dan wel weer toe.

   Like

  • delamontagne zegt:

   Misschien kunt U dan verstaan wat Putin zegt op……………
   delamontagne zegt:
   31 januari 2018 om 23:27

   Ik maak er zelf uit op dat hij normale verstandhoudingen wil met US / EU, maar vooral voor zijn eigen land opkomt.
   Moesten er meer doen in NL met betrekking tot EU………….

   Geliked door 1 persoon

  • Rookmelder zegt:

   @Taljaard, perfect weergegeven, en ik deel uw kijk en visie op Rusland en Poetin volledig, omdat de man na de val van de USSR, daar waar de NWO en vazallen- club: o.a EU, VS, Navo en VN- als tegenstander door de liberalisering dachten toe te slaan, er een stokje voor gestoken heeft. Het land is tot op heden, ondanks de vele en geniepige tegenwerking-en- door die club, weer teruggebracht tot een -militaire- wereldmacht waar wel degelijk rekening mee moet worden gehouden en heeft zich prima verzet tegen die club door de wereldwijde -financiele- globalisering en diversiteit -wens van de NWO- tegen te gaan,.

   Like

   • Taljaard zegt:

    @Trees/@Rookmelder
    Geef jullie beiden gelijk.
    Hou van Rusland en hun cultuur, en ook de Russische houding jegens de globalistische NWO/EU-kliek kan ik zeer waarderen. Maar hou ook van de Duitse cultuur (Bach, Luther, Kant, Heidegger). En van de Britse (Thomas Moore, John Wesley, John Stuart Mill, Samuel Barber) En van de Nederlandse (Thomas a Kempis, Erasmus, Sweelinck, Vondel, Spinoza, Ida Gerhardt, Koos Speenhoff, A.M. de Jong en nog veel meer)

    Ben geen Rus en omhels Poetin ook niet.
    Want hij heeft zichzelf in de afgelopen 15 jaar schaamteloos verrijkt en van Rusland een soort van neo tsaristische oligarchie gemaakt, waarin een stelletje biljonairs de rol van adel en bojaren hebben overgenomen, met hemzelf als tsaar.
    Al met al behoorlijk effectief.
    Poetin hoort in het rijtje van de grote Russische hervormers; Boris Goedoenow, Peter de Grote, Alexander III, en (hoe je het ook wendt of keert) Stalin.
    Maar lang niet zo bloedig en repressief als laatst genoemde.
    De Russen hebben het nog nooit zo goed gehad.
    Maar gezien hun afschuwelijke en tragische geschiedenis van de afgelopen 100 jaar is dat niet zo moeilijk. En alles behalve een standaard voor de Nederlandse situatie waaraan wij ons zouden moeten spiegelen.

    De culturele afstand tussen Nederland en Rusland is te vergelijken met die tussen ons en Frankrijk. Want ook Frankrijk is anders. En deze Latijnse wereld begint al onder Brussel en Luik. Zoals de Slavische wereld begint bij Bohemen. Slovenie en Polen,
    En in het Oosten pas eindigt bij Wladivostok.
    Wij staan nog het dichtste bij de Britten en de Duitsers. Zelfs onze taal is een mengvorm van Engels en Duits. Voor WO2 werden verschillende academische proefschriften in het Duits geschreven, zoals men dit tegenwoordig steeds vaker in het Engels doet.
    De Duitsers en de Britten zijn slechts een beetje anders dan wij. Maar niet veel, vooral de Schotten en de Noord Ieren niet. Want met hen hebben wij het calvinisme gemeen, alsmede eenzelfde eeuwenlang gesteggel met de Rooms Katholieken.
    En nog geen 100 jaar geleden kon je je in het Nedersaksische dialect verstaanbaar maken vanaf de Oostelijke oever van de IJssel tot aan de Westelijke oever van de Weichsel/Wisla/Hysala (”donker water”) IJssel. Want dat was, met enige variaties, de volkstaal door dat hele gebied heen, althans buiten de steden.
    Kortom, wij zijn geen Russen en wij horen daar ook niet bij.

    Like

 9. delamontagne zegt:

  Uitspraak van Putin: “Liquideer de terrorist[en] ter plekke”.
  Eind december werd er in een supermarkt in St Petersburg een bom geplaats die 10-tallen gewonden maakte.
  De terrorist stond op Video…………

  https://rusreinfo.ru/fr/wp-content/uploads/2017/12/шот-выходит-из-магаза-питер.mp4?_=1

  De uitspraak van Putin was tijdens een ceremonie ter ere van Russische soldaten teruggekeerd uit Syrië en hij zei dit tegen de chef van de FSB.
  Selon Volgens Dmitry Peskov, de woordvoerder van Putin, bedoelde de President dit ook voor hen die terrorisitsche daden uitvoeren in Rusland.
  */*/*/*/
  Dit is toch wel heel andere aanpak dan dat halfslachtige doetjes gedoe in andere West Europese landen met “RE-INTEGRATIE-PROJEKTEN”, heropvoeding, banen aanbieden en andere kolder.

  Geliked door 2 people

  • delamontagne zegt:

   Op de Site:
   https://rusreinfo.ru/fr/2018/01/18-ans-avec-vladimir-poutine/

   Staat een uitgebreid artikel wat er in de 18 jaren onder Putin is bereikt.
   Het is inderdaad wel een Pro-“paganda” Russische site, maar toch.
   Als ik vanuit buitenland lees wat voor geweldigs er allemaal in NL wordt gepresteerd,( voor de NL-burger bedoel ik ), dan neem ik dit dikwijls ook met een heel GROTE KORREL ZOUT.
   Of ik graag in Rusland zou willen wonen ????????, brrrrrr Nee, mij te koud, hou meer van warm klimaat.

   Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @delamontage, Poetin deed en doet veel goede dingen en ben blij dat hij er is, maar dat betekent nog niet dat ik beïnvloeding van Rusland in Nederland wil. Autocratie in Nederland, hou op…schei uit.

    Nederland moet zijn eigen koers varen zonder beïnvloeding van welk land dan ook en de EU moet opgeheven worden. Dat er machtsblokken in de wereld zijn, is een gegeven en ben blij dat Trump is gekozen als president want met Hillary hadden we nu al oorlog in de EU gehad door de coup die de deep state van Amerika samen met EU figuren in de Oekraïne pleegde. Dat betekent nog niet dat nu Trump er is, dat ik beïnvloeding van Amerika in Nederland wil want ik ben allang blij dat de Democraten uit Amerika hun invloed op Nederland afneemt ook al is de linkse kerk in Nederland nog steeds een Hillary fan, met de msm voorop. Ik zie dus ook Trump niet als mijn leider ook al steun ik hem wel op het wereldtoneel.

    China is ook in opkomst als machtsblok en ook vanuit China wens ik geen beïnvloeding en ook al is Saoedi Arabië dan geen machtsblok, toch zijn ze een machtsblok in de zin van het verspreiden van het salafisme en beïnvloeden ook in Nederland. Deze beïnvloeding is vreselijk maar er lopen in Nederland ook figuren rond die de koning van Saoedi Arabië als hun leider zien. En hoeveel zijn er wel niet die Erdogan als hun leider zien. Ik zie niemand als leider en wil dat Nederland soeverein blijft en met een parlementaire democratie zonder beïnvloeding van buitenaf.
    Daar draaide Theresa haar artikel om, dat ze geen autocratisch Rusland als alternatief voor de EU en Amerika ziet, en dat ben ik met haar eens.

    De deep state in Amerika wilden de new world order zijn met alle oorlogen en “regime changes” en jihadistische terroristen als gevolg, en dat is nu voorbij met Trump, ook al is het moeras nog lang niet droog gelegd. Dat Trump goede dingen doet staat dus buiten kijf maar hij is niet mijn leider. Sowieso zie ik niemand als leider. Helaas staat onze democratie heel erg onder druk en dat komt hoofdzakelijk door de EU, en als Trump en/of Poetin het voor elkaar krijgen om de EU de nek om te draaien dan ben ik de eerste die juicht.

    Dat Nederland goede handels betrekkingen heeft met de machtsblokken Amerika, China en deels met Rusland is een goede zaak maar politieke beïnvloeding wil ik absoluut niet. Dus ook niet van Duitsland die nog dichter bij Nederland staat qua cultuur, recht, politiek e.d. dan Amerika.

    Geliked door 1 persoon

   • delamontagne zegt:

    Ik wilde helemaal geen afbreuk aan ’t artikel van Mevr. Geissler doen, maar alleen zeggen dat ik het vele Negatiefs wat je in de reguliere media leest over Rusland, zowel in NL of Fr of andere EU landen, ik dat niet geloof.
    Verder denk ik is NL meer verbonden met US dan Rusland. Ikzelf weet meer van US af dan Rusland, maar dat komt ook omdat ik er veel familie heb wonen. Niet in Rusland waar ik heel vroeger een paar keer ben geweest toen het nog onder Communistisch bewind was.
    Armoe troef. In de etalages van b.v. kledingzaken geen etalage-poppen met kleding,maar grote kartonnen tekeningen ervan.
    Verder heel, heel veel argwaan. Tot 3x toe controleren voor je verder mocht de stad in en soms tegen de muur staan om gefouilleerd te worden.
    Dan zal het er nu wel beter zijn nu ze van dat verderfelijke communisme af zijn.
    Verder lijkt mij de beïnvloeding van “bepaalde” figuren in NL door de Koning van S.A. veel erger.
    U bedoelt natuurlijk de 5e colonne van de nieuwe “Nederlanders” zijnde de muslims die hun Wetboek boven dat van NL/EU stellen.
    Die vind ik gevaarlijker dan Putine.

    Like

 10. Hendrik M. zegt:

  Rusland bestaat uit vele volkeren, is heel groot in oppervlakte en Poetin is daar de baas.
  Begrijp niet waarom we moeten denken dat Rusland ons vijandig gezind is en zie Rusland ook niet als vijandig.
  Wel als een goede handelspartner waar we prima zaken mee kunnen doen…
  Hoe de NPO ons voorliegt: https://www.youtube.com/watch?v=mlJ2rgpBo-o&feature=youtu.be
  Het was een heel end lezen, doch de moeite dubbel en dwars waard!

  Geliked door 1 persoon

 11. paulzwueste zegt:

  Mooi geschreven door Theresa.

  Like

 12. Rookmelder zegt:

  Na -lichte- twijfel toch een reactie, temeer daar ik uit eerdere reacties hier weet hoe de visie van de scribent over Rusland en Poetin is. Eerlijk gezegd, de kop van het artikel sprak aan, maar met name -ten onrechte- (wie bepaalt dat ?) was niet direct aanleiding om het te lezen. Echter, interesse en nieuwsgierigheid overwonnen, ik heb er stukken uit gelezen, maar punt 4 wel degelijk helemaal, ik ben immers een westerling -met een eigen visie- zonder roze bril. De onderbouwingen kon ik me prima in vinden, niets op tegen, echter, de daaruit voortkomende -huidige situatie- en conclusies deel ik derhalve nauwelijks of niet, dat kan en mag, het is ook uw mening en visie, daar ik de situatie behalve geo-politiek, ook geografisch in ogenschouw neem. En juist daarom “bewonder” ik Poetin -ook geen lieverdje hoor- wel,…. nee niet als bevrijder, maar wel degelijk als een ultiem schaker op het wereldtoneel, waar hij als starter na de val van de USSR van Rusland weer een -militaire- wereldmacht heeft gemaakt en opgebouwd waar niet mee te spotten valt. Desondanks heeft de scribent hier veel werk van gemaakt en dat verdient respect en een pluim, aan de taalvaardigheid ligt het niet, maar toch hecht ik persoonlijk meer waarde aan -iets- meer objectiviteit……

  Like

  • Rookmelder zegt:

   @Aanvulling. Doordat Rusland weer een wereldmacht is geworden onder Poetin is er ook naar verhouding wereldwijd op vele fronten een -redelijk- goede machtsbalans ontstaan. Hij heeft hiermee voorkomen dat in de periode van liberalisering -wat ook daar toeneemt- de NWO en vazallen hun doelstellingen qua financiele/militaire macht, -financiele- globalisering en diversiteit, zeker met Obama in de USA aan het roer, versneld konden uitvoeren. Stel je voor dat Amerika -behoudens NK, Iran, China- wereldwijd de baas onder linkmiegel Obama was geworden/geweest, waar en hoe -ook toen- sociaal/liberaal Europa, waaronder ook Nederland, nu had gestaan, de klok was in dat opzicht nu…… al mogelijk wereldoorlog 3 of andere oorlogen 8-12 jaar verder getikt en geweest, met alle gevolgen vandien, ook hier !!

   Like

  • theresageissler zegt:

   Objectiviteit, dat gaat moelilijk worden….
   Als je, zols ik, sinds werkelijk tientallen jaren heus wel het één en ander over Rusland hebt gehoord, gelezen en gezien, van alle denkbare kanten, weliswaar er niet zelf geweest bent, maar wel weer bv. documentaires op TV hebt gezien, waarin die mensen zelf aan het woord kwamen, en je alle gelegenheid hebt gehad om er over na te denken, en je komt dan uiteindelijk nóg tot slotsom: “Nee, met dat land heb ik toch geen voeling,” dan houdt het op, vrees ik.
   Ik heb duidelijk aangegeven, dat ik op zichzelf voor Rusland of haar leider
   geen angst koester, maar er simpelweg te weinig raakvlakken aan bespeur. Wat Poetin aandraagt, kan best heel goed zijn voor Rusland, maar niet voor ons, dus dan heeft het verder ook geen zin om die man oeverloos te gaan bewieroken of te gaan mijmeren van “Hadden wij maar zo’n leider.”Die hebben we niet en die kunnen wij, met onze westerse inslag, ook niet gebruiken, dus…klaar.
   En hoe het komt, dat ik soms wèl spontaan uit mijn toetsenbord krijg: “Leve Trump, president van de VS” maar nooit: “Leve Poetin, President van Rusland”:…tja….
   Bekijk het zó: Wat hebben we hier niet met zijn allen zitten kankeren op de situatie in Amerika: Helemaal niets deugde er meer aan dat land met z’n Obama en z’n Clinton.
   Maar Amerika heeft wèl inmiddels laten zien, dat het de toestand met één doodgewone democratische verkiezing kon wijzigen. En in Rusland zit dat er hooguit in theoríe in.
   Wéér zo’n klein, subtiel verschil. Niettemin…

   Like

   • Rookmelder zegt:

    @theresa, “Objectiviteit, dat gaat moeilijk worden….”, begin met een klein voorbeeld, een kameraad – bourgondier- van mij had loondienst -in keukenzaak- wel gezien en begon voor zichzelf een meubelzaak met alles er op en aan. Het was een rasechte verkoper, opstart wat taai, maar daarna liep het als een trein. In mijn vrije tijd -als het kon- hielp ik hem, meubels bezorgen, lamp-en- ophangen, carpet-advies en klachten op locatie, etc. Maar in afhandeling van klachten – ik zeg altijd, een klacht is een kans- een griezel, draaikont en druiloor, ik was die bagger van klanten op locatie spuugzat en trok me terug, maar…bleef gewoon met hem prive gezellig omgaan. De zaak ging later over de kop….. Moraal van het verhaal : een persoon splitten in goede en slechte eigenschappen, oftewel objectief beoordelen ! Nu terug naar onderwerp, in die tijd dat u onderzoekende was, sliep ik niet, maar deed ik dat ook, maar…… niet op propaganda t.v., msm-media, Trouw en Nieuwe Revu, maar uitsluitend onafhankelijke bronnen en kom daardoor tot mijn eerdere reacties. Ook ik koester geen angst voor Poetin, integendeel, maar heb wel respect voor zijn geduld en beheersing, gezien de ontwikkelingen en tegenwerkingen op allerlei manieren de laatste +/- 2 decennia. Mijmeren mag, hadden wij maar zo’n leider ? Jaa, qua doortastendheid en daadkracht wel, graag zelfs, die slapzakken en linkmiegels hier in Europa, Nederland en uiteraard ook Brussel hebben tezamen nog niet een greintje daarvan, wat Poetin heeft als president van het grootste en zelfstandige land ter wereld, daarbij ook nog eens balans brengend op het wereldtoneel !
    Ga er maar eens aan staan na het uiteenvallen van de USSR en vanuit die optiek heb in grote achting en respect, neem er mijn hoed voor af en laat me door niets en niemand daarin tegenhouden !!

    Like

   • Rookmelder zegt:

    @theresa, wat Amerika betreft, kankeren is niet mijn woord, heb er teveel ellende en verdriet van gezien en meegemaakt, wie niet hier ? Amerika, ik heb de ontwikkelingen daarvan -zeker onder Obama- met zorg aangezien, Europa kom op, wordt wakker, laat je oren niet niet alleen naar die kant hangen, maar treed als gezelschap op en vaar je eigen koers op alle fronten. Daar waar zij het nalieten is er nu GELUKKIG Trump, die wel zijn eigen koers vaart en waarvan, laat ik maar Brussel zeggen, nu afhankelijk is en daar waar nodig door hun eigen slappe beleid van koers zullen moeten veranderen of aanpassen, wat nu en op termijn zichtbaar zal worden. Vijftien jaar terug zei ik op een verjaardag dat het fout zou gaan door de koers van de -toenmalige- politiek en dat Nederland op weg was naar een ontwikkelingsland qua niet zelf denken en bevolking. Resultaat, ik werd finaal en recht in m’n gezicht uitgelachen. Dat geeft niet, het ontspant, ik zei daarna, nog een biertje en letten jullie maar op, bij gezondheid spreek ik jullie over 20-25 jaar nog wel op een verjaardag. het frappante is dat er nu mensen uit dat gezelschap zijn, die het nu zelf zien en aan mij bevestigen, zonder dat ik er om vraag……..

    Like

   • Rookmelder zegt:

    @PS: Behalve onderzoek ken ik ook Okraiense dames, hier geintegreerd, die ook politiek wel wat onderlegd zijn en niets liever hadden gewild dan terug onder de paraplu van Rusland. Ook twee mensen, die er op parttime-basis werkten, weliswaar pas na betaling in dollars van Nederlandse materialen, waarvan er een vloeiend Russisch sprak, die bevestigden dat de situatie in Rusland heel anders is als wat hier door propaganda, op welke manier dan ook, wordt rondgebazuind !

    Like

   • theresageissler zegt:

    Nou, ik zou zeggen: Loop rustig over van het respect voor wie U maar wilt, hoor:
    Uw zaak verder. Verwacht alleen niet, dat ik al deze informatie automatisch ervaar als een Aha-Erlebnis, waardoor ook ik meteen automatisch overloop van het respect.
    Hoe dan ook: De eerstvolgende, die weer pathetisch mocht beginnen van “Hadden wij maar een leider als Poetin,” (Nee, Ú heeft dat niet gezegd – laat ik U even vóór zijn) zal mij wederom tegenover zich vinden, want ik blijf dat een allesbehalve gezonde overdrijving vinden, die mede-lezers impliciet een verplichting tracht op te leggen, en tevens volkomen in strijd met de realiteit.
    En om mijn woordkeus te laten corrigeren, heb ik intussen eveneens de jaren al niet meer, trouwens. Bespaart u zich wat dat betreft dus ook liever de moeite. (Zo, en nu maar afwachten, wat dít me weer voor ernstige preek gaat opleveren.)

    Like

   • Rookmelder zegt:

    @ ……zelf zien aankomen door de huidige immigratie…..

    Like

   • Rookmelder zegt:

    @Theresa, ernstige preek ? Ik denk het niet , ik heb genoeg getikt wat ik er van vindt en hoe ik er tegenaan kijk, en het is aan anderen om dat op hun eigen wijze te beoordelen, niet meer, niet minder !

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Hadden wij maar geen leider als Poetin!!!

    Zou het mogen?

    Like

   • theresageissler zegt:

    @paulzwueste, 19.52u.: Van mij mag het, maar ik snap ‘m niet erg! LOL!

    Like

 13. Vladimir Poetin is “een foutje” van de elite (video)

  Er zijn maar heel weinig leiders van landen die een onafhankelijke koers varen en die niet als een pop aan een touwtje worden bespeeld door de elite.
  Toen Poetin aan de macht werd geholpen door de elite werd er uiteraard ook van hem verwacht dat hij zich aan de ongeschreven regels zou houden.
  Als er ergens een voorbeeld is van hoop voor de wereld, dan is het wel de Russische president Vladimir Poetin. De carrière en handelingen van deze man laten zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om los te breken uit de slavernij van de elite.
  We hebben in een eerder artikel al duidelijk gemaakt dat de Russische revolutie van ongeveer 100 jaar geleden geen opstand was van de ontevreden lage klasse tegen het systeem, maar een weloverwogen coupe van de Chazaarse Mafia (CM) tegen het wettige bewind.

  Daarna hebben ze op een beestachtige manier huisgehouden in Rusland, zodanig dat dit aan ongeveer 100 miljoen mensen het leven heeft gekost. Dit gebeurde in het kader van de eeuwige wraak die ze eeuwen geleden hebben gezworen tegen Rusland en de Orthodoxe Kerk.

  Het huidige Joodse volk bestaat uit een mix van afstammelingen van de Chazaren en originele echte Joden, waarbij de eerste groep verreweg de grootste is. In dit artikel noemen we deze totale bevolkingsgroep Joden.

  Een deel van die bevolking, een satanische elite, heeft zich verenigd in de Sabbateans, ook wel de Sekte van het Alziend Oog genoemd of Chazaarse Mafia (CM) genoemd, en deze hebben controle over het grootste deel van de wereld.

  De normale Joodse bevolking is wellicht nog het grootste slachtoffer van de CM. Nog vele malen meer dan de doorsnee heidenen zoals wij worden beschouwd.

  Volgens de Joodse rabbi Antelman betekende voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak de term Holocaust een “verbrand offer”, zoals in ritueel offer.

  De Holocaust van “gewone Joden” tijdens de Tweede Wereldoorlog vormde dan ook onderdeel van de occulte praktijken van de Sabbateans. Antelman citeert de Joodse psychoanalist en overlevende van de Holocaust Bruno Bettelheim die zegt dat de Holocaust de meest wrede, meest brutale, meest afgrijselijke massamoord ooit, een “verbrand offer” is, een heiligschennis, een ontheiliging van God en mens.

  Of Joden in de Tweede Wereldoorlog veelal om het leven kwamen door ziekte en uitputting in werkkampen en niet via de door velen betwiste versie van de gaskamers maakt in zoverre geen verschil dat het in beide gevallen slachtoffers zijn en je ze kunt beschouwen als een offer.

  Dat is de reden dat het gewone Joodse volk ook in Rusland ten tijde van het communistisch bewind net zoveel of misschien nog wel meer dan christenen en katholieken, te lijden had onder het schrikbewind.

  Zo toont zich ook weer de geraffineerde aard van deze satanische kliek. Zij gebruiken het gebrachte “verbrand offer” van het gewone Joodse volk als manier om iedere aanval op hun duivelse kliek te bestempelen als antisemitisch. Omdat ook deze satanische mafia de formele identiteit Jood draagt, maken ze dankbaar gebruik van de verwarring die hiermee ontstaat.

  Het is natuurlijk ook geen toeval dat na de val van de muur alle macht en rijkdom van Rusland in handen kwam van de beruchte Joodse oligarchen. Zij zijn ook degenen die de volkomen corrupte Boris Jeltsin aan de macht hielpen en vanaf dat moment begonnen serieus hun zakken te vullen.

  Bijna alle van die oligarchen waren Joods of half Joods en iedereen zal de namen van deze lieden weleens voorbij hebben zien komen. Zoals Boris Berezovsky, Mikhail Khodorovski, Alexander Abramov, Mikhail Friedman, Roman Abramovich, Viktor Vekselberg, Leonid Mikhelson en nog vele anderen.

  De gevolgen voor de Russische bevolking waren desastreus. Wat volgde was een ongekende plundering van staatseigendommen, een soort gelegaliseerde mafia met als gevolg massale werkeloosheid en armoede. Tegen het einde van de jaren negentig waren de gemiddelde inkomens met 50 procent gedaald, investeringen met 80 procent en was de veestapel die bedoeld was voor zuivel- en vleesproducten afgenomen met 75 procent.

  Kinderen leden aan ondervoeding, de gemiddelde leeftijd van een Rus daalde en ziektes zoals cholera en tyfus staken weer de kop op in het land.

  De Joodse oligarchen leden ook niet bepaald aan valse bescheidenheid, want de hele wereld kon getuige zijn van hoe zij alles kochten wat los en vast zat, want geld was geen probleem.

  Zo stond in een artikel van The London Times van 27 januari 1997 het volgende:

  “Prominente Joodse figuren genieten vandaag de dag onvoorstelbare machtsposities in de Russische politiek, de media en de private sector en zijn tevoorschijn gekomen als de meest creatieve en getalenteerde geesten. Zo schepte Boris Berezovsky, de meest invloedrijke Russische Jood, onlangs op dat het land werd gerund door zeven sleutelbankiers, de meeste van hen Joods”.

  Boris Jeltsin was uiteraard een zwak en corrupt politicus die de oligarchen graag ter wille was, een beetje zoals Mark Rutte bij ons vandaag de dag, en toen het tijd werd voor een opvolger viel de keus op de voormalig KGB man, Vladimir Poetin.

  De olichargen richten zelfs een heel eigen politieke partij voor hem op, Unity, en gebruikten hun televisiekanalen om ervoor te zorgen dat Poetin gekozen zou worden. Er was een ongeschreven “understanding” dat dingen zouden blijven zoals ze onder Jeltsin waren geweest.

  Echter, zoals de Guardian schreef:

  “In 2000, they helped steer Yeltsin’s successor into power — Vladimir Putin, a saturnine former spook with the KGB, and its descendant organisation, the FSB. This, as Russian Godfathers demonstrates, may have been the moment at which the oligarchs out-clevered themselves.”

  Met andere woorden, een klein foutje van de elite, want Poetin deed niet zoals werd verwacht.

  We hebben in de jaren daarna kunnen zien hoe de Joodse oligarchen zijn aangepakt door Poetin. Er zijn uiteindelijk onofficiële overeenkomsten gesloten met de overblijvende oligarchen dat ze hun leven en fortuin mochten houden op voorwaarde dat ze zich niet langer met de politiek van Poetin zouden bemoeien.

  Daarna is het opbloeien van Rusland en haar orthodoxe kerk begonnen dat tot op de dag van vandaag, ondanks alle opgelegde sancties, voortduurt.

  Gedurende de jaren dat de oligarchen het land plunderden en er bittere armoede heerste onder de bevolking en deze geen moeite deden om te verbergen dat ze Joods waren, groeide onder de bevolking het antisemitisme met de dag. En wederom werd het gewone Joodse volk slachtoffer van de CM en het gevolg is dan ook dat er vanuit Rusland veel Joden zijn geëmigreerd naar Israël.

  Daarom heeft Poetin aan de huidige Joodse leiders in Europa laten weten dat alle Joden terug kunnen komen naar Rusland en daar van harte welkom zijn. Het gewone volk dan wel te verstaan en niet de mafiosi.

  https://www.ninefornews.nl/vladimir-poetin-is-foutje-elite-video/

  Geliked door 2 people

  • Rookmelder zegt:

   @ Adriaan, je hebt weer je best gedaan en een lezenswaardige reactie geplaatst over de Chazaren en CM, wat de huidige modern-orthodoxen zijn, waaronder Netanyahoe. Bij het rijtje oligarchen of een van die namen moet ik altijd denken aan Alexander Litvinenko, die weliswaar als spion het niet meer kan navertellen, omdat hij in Londen werd vergiftigd met radio-actief Polonium-210……

   Like

   • Ja nu je het over polonium hebt beste, herinner je natuurlijk ook het volgende verhaal, van de jammer genoeg te laat gestorven moordenaar, terrorist, multi miljardair Yasser Arafat.

    De rol van polonium in Arafats dood

    Auteur: Barry van der Meer

    Het lichaam van Yasser Arafat is deze week opgegraven om te onderzoeken of de vroegere Palestijnse leider vergiftigd is of niet. In monsters van zijn lichaam wordt gezocht naar sporen van het element polonium-210. Maar wat is dit voor goedje en hoe kun je vaststellen of er sprake is van vergiftiging?

    Toen de Palestijnse leider Yasser Arafat in 2004 overleed in een Frans ziekenhuis konden de dienstdoende artsen geen doodsoorzaak aanwijzen. Sindsdien is zijn dood omgeven door mysterie. Was het een natuurlijke dood? Een beroerte, kanker en zelfs aids werden genoemd. Of werd de 75-jarige vergiftigd door de Israëlische geheime dienst, zoals zijn weduwe Suha en met haar vele Palestijnen denken? Israël zou hem hebben beschouwd als een terrorist die de vrede in de regio blokkeerde. >>>> https://www.nemokennislink.nl/publicaties/de-rol-van-polonium-in-arafats-dood/

    Like

   • Rookmelder zegt:

    @Adriaan, dank, een interessante link, vorig jaar had ik er nog kort naar gezocht en kon eigenlijk geen definitieve vaststelling vinden, wel heel veel aannames, de msm stelde onomwonden vast dat het Polonium-210 zou zijn en ja, Israel was verdachte…. Hoe je het ook went of keert, ik was toen verheugd dat de die terrorist, onruststoker en verdrietzak het hoekie om was, dat stond wel vast haha…..
    Ook voor jou hierbij nog een link daarover, op een site die ik nog wel eens raadpleeg.
    https://isgeschiedenis.nl/node/15701

    Like

  • paulzwueste zegt:

   Adriaan, alweer ongemeen deskundig geschreven.
   Kijk, hier hebben we wat aan.
   Dit artikel biedt daardoor geen ruimte aan enige mate van (persoonlijke) kritiek.
   Chappeau!

   Like

 14. Taljaard zegt:

  @Adriaan
  De Russische revolutie van 1917 was het catastrofaal uit de hand gelopen geesteskind van een door de impasse van WO1 in het nauw gebrachte Duitse generale staf onder Hindenburg en Ludendorff om de oorlog op twee fronten te beeindigen.
  Zij kwam echter een jaar te laat, omdat de Amerikaanse inmenging en hun enorme potentieel aan manschappen en middelen teveel was voor de Duitsers. Was dit niet het geval geweest dan zou Duitsland de Eerste Wereldoorlog hebben gewonnen. En daarna zonder meer korte metten hebben gemaakt met de Russische bolsjewisten. Wat ook hun plan was. En een marionettenregering in Rusland, onder Duitse dominantie, in het zadel hebben geholpen.
  Het liep echter anders.
  In 1941 ondernam Hitler-Duitsland een tweede poging.
  Maar dat was 20 jaar te laat, omdat de Sowjet Unie onder Stalin intussen in zoverre was geindustrialiseerd dat het Rode Leger de Wehrmacht aankon en wist te verslaan.
  De rest is bekend.

  Like

  • Thom zegt:

   Met de destijds bestaande militaire middelen kon de Eerste wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog nooit door Duitsland gewonnen worden. Rusland is te en groot wat oppervlakte en bevolking betreft te veroveren. Het aantal militairen zou een verhouding hebben van zeg maar 1 op 10 of meer. Alles moest over land aangevoerd worden over grote afstanden op onbegaanbare wegen. Ondertussen trok het Russische leger zich terug en konden wachten tot de winter inviel om de uitgeputte Duitse soldaten met een slechte bevoorrading aan te vallen. Hoe dat zou aflopen is niet moeilijk te voorspellen. Napoleon en Hitler hadden geen enkele kans om Rusland eronder te krijgen. De gesneuvelde Duitse soldaten konden amper vervangen worden, terwijl er een onuitputtelijk voorraad Russen klaar stond om te vechten. Tel uit je winst.
   Er zijn teveel van de beste SS-ers gesneuveld in de Oekraïne alleen al.
   Hun vervangers hadden niet dezelfde kwaliteit en mentaliteit.

   Like

   • paulzwueste zegt:

    Taljaard.
    Is zo.
    In feite had Duitsland de oorlog ‘im Westen’ gewonnen.
    Maar de Amerikaanse inmenning was te veel.
    Mijn vraag is wel òf de Duitsers daarna nog genoeg potentie hadden om de sovjets aan te pakken….
    Ik denk het niet….

    Like

   • paulzwueste zegt:

    De Duitse soldaat was een bijzonder moedig en kundig soldaat.
    In het bijzonder als hij de nodige frontervaring had.
    Het zijn in het bijzonder juist die beruchte SS-eenheden die de naam van de Duitse soldaat hebben bezoedeld.
    Het is juist de SS die er voor gezorgd heeft dat de eenvoudige Rus het Duitse leger als zijn doodsvijand is gaan zien.
    in het begin vlak na de inval van het Duitse leger, stonden het Russische volk en ook het Russische leger klaar om Hitler in alles bij te staan, tégen het communisme en tégen Stalin.
    De Duitsers hadden in samenwerking met de Russen wel degelijk de overwinning in het Oosten kunnen binnenslepen.

    Like

  • Rusland bereidt zich voor op een nieuwe nucleaire oorlog

   Op enkele weken tijd is de kans op een nucleaire oorlog plots fors toegenomen. Op korte tijd ontwaakten enkele conflicten waarbij de kans op een 3e Wereldoorlog fors zijn gestegen. Volgens de ‘Doomsday Clock’ is het 2,5 minuten voor 12. Geen wonder dat Rusland zich al voorbereidt op een nieuwe nucleaire oorlog.

   De ‘Doomsday Clock’ telt af naar 12 uur middernacht, het moment dat een grote, door de mens gecreëerde catastrofe, de wereld zal treffen. Momenteel zijn we 2,5 minuten verwijderd van een nieuwe catastrofe. Enkel in 1953 was de kans groter dan vandaag. Lees verder >>> https://slimbeleggen.com/rusland-bereidt-zich-op-nieuwe-nucleaire-oorlog/146971/

   Like

 15. Republikein zegt:

  Mijn achterdeachterban zou uit die omgeving komen.
  Als je naar het westen loopt kom je bij het oosten en even later weer bij het westen.
  Nou, even later….

  Like

 16. Henk.V zegt:

  In styistisch opzicht schreef Theresa een wonderschoon stuk , vloeiend qua betoog, in fraaie zinnen geformuleerd. Dat maakt het stuk zeer lezenswaardig. Door de toegankelijkheid van de tekst zal de lezer geneigd zijn zich de stellingnames die Theresa aandraagt eigen te maken.

  In de eerste vier alinea’s kon ik mij moeiteloos vinden.
  In de alinea daarop volgend las ik een passage die ,wat mij betreft wat verduidelijking behoeft:

  ”Een natuurlijke reflex doet haar, deze minderheid, zich afzetten, zowel tegen hen die haar daar naar binnen gedreven hebben als tegen de lotgenoten, die het maar niet aan het verstand gebracht kan worden dat zij haar lotgenoten z i j n ”
  Ik vermoed namelijk dat Theresa hier doelt op onze houding van verzet tegen de manipulaties van politiek correct EN tegen degenen die door hun stemgedrag het politiek correcte beleid steunen en bestendigen???.
  Ik denk inderdaad dat wij ”stom kiezersgedrag” hard moeten aanpakken, omdat de de foute keuzes die grote groepen mensen in het stemhokje maken catastrofale gevolgen zullen hebben voor ons land en volk, of zij zich daarvan bewust zijn of niet.

  Door de foute keuze voor Hitler werden de Duitse kiezers impliciet ook verantwoordelijk voor de dood van miljoenen Joden bijvoorbeeld.

  Wat Rusland aangaat: ik heb waardering voor de volkeren die daar wonen, die naar de ervaring van vele buitenlandse bezoekers – hun gasten doorgaans met hartelijkheid en gastvrijheid tegemoet treden.

  Na twee grote ,catastrofale invasies in de geschiedenis heeft het land een grote angst overgehouden , namelijk dat het wordt ingesloten door vijandig gezinde naties. En precies dat gevoel bezorgt de EU de Russen opnieuw, door de ene na de andere voormalig Russische republiek binnen de invloedssfeer van de EU te trekken.

  Poetin ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Poetin) heeft wel eens bekend dat hij nog steeds communistische opvattingen onderschrijft.
  Wie denkt dat na de val van het communisme overal alle communisten zijn verdwijnen, vergist zich.Velen ”veranderden van ‘verpakking’ en noemden zich democraat of socialist. De Russische bestuursstructuur bleef voor een aanzienlijk deel hetzelfde, ander een andere benaming, net zoals in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog er nog aardig wat wat vertegenwoordigers van het oude regime bestuursfuncties bleven bekleden. Niet iedere nazi werd weggezuiverd.l
  Ook Poetin is dus een ”overblijfsel” van het communistische regime . Deze voormalige topman uit de Russische veiligheidsdiensten is buitengewoon goed op de hoogte van alles wat er in de wereldpolitiek gebeurt. De man is daarbij nu zeker ook zeer nationalistisch EN pragmatisch, dus goed voor zijn land.
  Ik zie hem als een soort Russische Trump , niet altijd echt charmant, maar wel competent, intelligent en uitgekookt. Ook hij denkt hoogstwaarschijnlijk : Россия ПЕРВЫЙ! (Rossiya PERVYY!) = Rusland EERST!
  Zijn band met de Chinese machthebbers is zeer hecht.Zoek maar eens naar grote Chinese militaire parades op YouTube en jullie zullen hem zien staan naast de leiders op de eretribune…

  Kortom: hij maakt geen deel uit van de westerse denkwereld, maar ondanks het gestook van de EU zal hij Europa niet gauw aanvallen. 🙂 Dat zou pas kunnen gebeuren wanneer de malloten in Brussel de Russische beer een keertje teveel tergen…

  Geliked door 2 people

  • theresageissler zegt:

   Wat betreft je eerste vraag over de vijfde alinea: Inderdaad, Henk; heel goed begrepen.
   En wat betreft je vierde regel van onderen: Spijker op de kop!!! POETIN MAAKT GEEN DEEL UIT VAN DE WESTERSE DENKWERELD!
   De hele problematiek in negen woorden samengevat: Mijn dank is gróót!

   Geliked door 1 persoon

  • Rookmelder zegt:

   @Henk.V. ik zou mezelf tegenspreken als ik het -niet bijna- helemaal met jouw reactie eens ben, dus -stiekem- roept het, in bepaalde zin-nen- vragen op, te weten : Moet iemand deel uitmaken van de westerse denkwereld om zich een visie en een daaruit voortvloeiend beleid, in alle opzichten, te kunnen voeren ? Zou Xi Jinping – China-, bepaald, zoniet helemaal geen westerse denkwereld, dan maar wat gokken ? En daarbij dan geluk hebben dat de economie daar sneller groeit als in Amerika ? Hoe zou een president-commissaris -ceo- en management van Samsung, LG en Hyundai -Zuid-Korea- dan hun -verkoop- strategie bepalen ? En kan het niet zo zijn dat iemand zijn mening vormt op basis waar hij zich bevindt, of het nu de Noord,- dan wel Zuidpool is, daarbij uitgaande dat hij/zij/het -haha, is nieuw- over wereldwijde info beschikt ? Nou Henk, een laatste vraag waar ik dan wel over twijfel, ondanks de beschikbare media, hoe wil jij “stom kiezersgedrag” hard gaan aanpakken ? Ben benieuwd, ga nu een tukkie doen…….

   Like

   • theresageissler zegt:

    Ik kan weer eens de verleiding niet weerstaan om voor mijn beurt te spreken, maar het zij me hopelijk vergeven,omdat het hier niet gaat over het gespróken, maar het geschréven woord en Henk in ieder geval altijd de gelegenheid heeft om met zijn eventuele reactie optimaal uit de verf te komen, of de mijne nu daarvóór of daarná verschijnt. Zo, dit even vastgesteld hebbende vóór U weer ten overvloede gaat beginnen, dat U het tegen Henk V. had: U ziet met uw argumentatie wèl een kleinigheid over het hoofd: De voorbeelden, die U aanhaalt, betreffen voor het overgrote deel MANAGEMENT op bepaalde terreinen en geen politieke verantwoordelijkheid over alle facetten van de samenleving. Xi Jinping, op zijn beurt, opereert binnen de grenzen van Chína en dat dat voorál ook maar zo mag blijven, want dat de economie van dat land floreert, ligt ‘m ècht aan de combinatie met de Chinese – Oósterse – denkwijze, die in het westen nog geen berg zou verzetten. (Naïeve China-aanbidders als Joris Ivens liggen intussen gelukkig alweer jaren onder de groene zoden.) En wat voor de Chinese denkwereld geldt, geld eveneens voor de Russische; in iets minder opvallende mate, maar tóch. Ik kan nu wel weer al de verschillende aspecten gaan oplepelen, die ik in mijn artikel al heb aangehaald en er zelfs nog de nodige aan toevoegen, maar dat is niet eens nodig: Hier volstaat de conclusie dat het Oosterse normen-en waardenstelsel op cruciale punten hemelsbreed verschilt van het westerse en dar men de volkeren aan beide kanten van de wereld onrecht doet door dat feit al te lichtvaardig te beschouwen. M.a.w.: Laat ons van Poetin niet iets maken, wat hij niet is.
    Ik had het al over twee werelden, Henk V. scherpt dat in zijn concusie aan tot twee DENKwerelden en dat dekt de lading precies!

    Like

   • Henk.V zegt:

    Gewaardeerde reageerder Rookmelder, om met het laatste te beginnen : wij zijn op deze site al voortdurend bezig opvattingen te verspreiden die de huiveringwekkende politiek correcte opvattingen met onderbouwde redeneringen ondermijnen.
    Daar moeten wij mee doorgaan.Verder is het zinvol om overal ,waar zich de gelegenheid voordoet, in gesprekken met anderen te wijzen op de grote ravage die ”politiek correct” aanricht. De ”linkse” opvattingen zijn helaas gemeengoed geworden in de maatschappij omdat zij – over een lange periode- werden herhaald in situatie van kennisoverdracht. Linkse opvattingen worden onophoudelijk en stelselmatig HERHAALD in woord en beeld.. Dat zien wij in de meeste kranten en in diverse TV programma’s die de mensen dagelijks te zien krijgen. Geert Wilders probeert een tegenstem te laten horen via Twitter. Ik zet vraagtekens bij deze strategie, want hoeveel mensen twitteren eigenlijk. Geert zou zich meer op de televisie moeten vertonen en in heldere taal ,in woord en beeld, per uitzending op specifieke problemen moeten wijzen. Mijns inziens is hij momenteel te onzichtbaar en onhoorbaar. Wat onszelf aangaat zou ik zeggen verstuur zoveel mogelijk weblinks met goede informatie rond te sturen. Herhalen, herhalen!
    Eigenlijk ben ik ook een voorstander van muurkranten… ELKE revolutie is begonnen met het op schrift stellen en daarna op grote schaal verspreiden van opvattingen die tot radicale veranderingen in de maatschappij leidden, . Die strategie zal altijd werken. Verder doen politiek wakker geworden ouders van schoolkinderen er goed aan om met hun kinderen door te nemen wat zij op school leren.. Kinderen moeten leren, van jongs af aan, dat zelfstandig denken een voorwaarde is voor MONDIGHEID..

    Daar roert u een hoogst interessant onderwerp aan, Rookmelder : de strategie die Poetin en Xi-Jinping ! Twee communistische geestverwanten die de wereld met een opmerkzaam oog bekijken. Beide leiders hebben zijn buitengewoon pragmatisch. Zij bestuderen de economische en monetaire mechanismen die in de kapitalistische wereld worden toegepast en gelijktijdig verhinderen zij dat die kapitalistische mechanismen greep krijgen op hun eigen imperium. Die schermen zij daarvoor af.
    Wie staat er bij stil dat het verschil tussen kapitalisme en communisme veel minder groot is dan men vaak aanneemt?
    In de westerse maatschappij beconcurreren bedrijven van kapitalisten elkaar en soms fuseren zij ,om samen sterker te staan. Soms gaan bedrijven verloren zonder tot een ”reddiing brengende fusie ” te zijn gekomen.

    In een communistisch land als China trekt maar een GROOT-KAPITALIST aan de touwtjes : de partij, geleid door de voorzitter en het presidium. Onder supervisie van de staat (!) wordt dan soort interne concurrentiestrijd tussen ondernemers en hun bedrijven toegestaan, zodat de indruk ontstaat dat het land aan het verwesteren is.
    Deze ver doorgevoerde controle zorgt voor continuïteit en grote economischer groei.Vanwege de enorme controle is nagenoeg elk facet van de economie redelijk beheersbaar.

    De beide heren hebben het Westen veel beter bestudeerd dan men hier vaak denkt 😉
    Daarom zijn zij in staat om met letterlijk elk land, en net gelijk welke staatsvorm ook, succesvol samen te werken.
    In dit verband wordt bezien wordt de onvoorstelbare pretentie van het EU duo Juncker & Timmermans zo absurd dat je er tranen van in de ogen krijgt van het lachen.
    Deze twee roeptoeteraartjes verkondigen al tijden het einde van de monoculturen door gedwongen raciale vermengingen en door het samensmelten van culturen en economische systemen. Volgens hun opvattingen zal deze stap naar de ultieme geluksbeleving van de hele aardbol ook Rusland en China omvatten….
    Stel je even voor : De zichzelf opblazende ballon EU, die zich intussen vakkundig heeft ontwapend en in chaos dreigt te verzanden versus giganten als Rusland en China.
    Wat een helder inzicht…
    Tja, en zo zien we dat drank meer kapot maakt dan je lief is.

    Geliked door 1 persoon

   • Rookmelder zegt:

    @Theresa, waar ben u nou mee bezig of op uit ? Een citaat: “impliciet een verplichting tracht op te leggen” ? Waar dan, hoe dan ? zie mijn vorige reactie ! Nog een: “een ernstige preek”? Waarom, waarvoor, waartoe ? Nog maar een:”voor uw beurt………u ten overvloede gaat beginnen” ? Heb ik daar ooit wat van gezegd ? Ja, 1 keer, niet eens bij u en daar had ik mijn redenen voor ! Het zal me worst zijn, door moderatie heeft niemand daar invloed op en ik leer van elke reactie, leuk of niet leuk !! Ik begon de eerste reactie met twijfel en terecht, u heeft dat in uw reacties wederom bevestigd, ik zal u derhalve niet meer lastig vallen, nee, ook niet bij of over uw artikelen, ongeacht wat u nu nog tikt, bijt ik een liever keer in mijn wang !!

    P.S. Ik zie het ruimer, politiek is MANAGEMENT in al zijn facetten, managen en -laten-besturen, ongeacht de cultuur !!

    Like

   • Rookmelder zegt:

    Trouwens, dat ging niet eens over ongevraagd voor je beurt reageren, maar omdat mijn naam erin betrokken werd door, ik weet het precies, waarop ik vroeg om dat persoonlijk toe te lichten, niet meer, niet minder !

    Like

   • Rookmelder zegt:

    @Henk.V, dank voor uw -uitgebreide- reactie ! Tja, persoonlijk doe ik er alles aan om de PVV in mijn leefomgeving te supporten en het gedachtegoed, incl. de redenen daarachter, te onderbouwen en te verspreiden, ongeacht de politieke voorkeur van de ander, dat levert vaak leuke en interessante boomsessies op ! In de rest wat u aandraagt kan ik me vinden, maar….wat is daar de toegevoegde waarde van, temeer daar de mensen het zelf moeten gaan inzien wat er gaande is, anders zullen ze het straal negeren en denken “het valt allemaal wel mee”, “we hebben er hier geen last van” of is mijn pakkie aan nog niet”. Het klinkt misschien bot, kijk wat er in Duitsland gaande is, en zie de aanwas van de AfD, -hier een recent artikel- zover moet het met kuddediertjes blijkbaar komen, belukkig zie je in heel Europa ook een trend van deze -positieve- ontwikkelingen !
    Henk, je tweede deel van het betoog kan ik alleen maar beamen, eerlijk, ik had het niet anders of beter gekund, daaraan nog iets toevoegen is overbodig, althans voor mij. Nou die flapdrollen in de EU – J & T en al die anderen- ik lach met je mee, hopeloos dat je van zulke zelfingenomen ratten afhankelijk bent. Niks geleerd van de geschiedenis, dan nog maar eens dunnetjes overdoen en wat in Rusland verleden tijd is, bouwen ze als EU weer langzaam op, de halve zolen !!

    Like

  • theresageissler zegt:

   @Rookmelder: Ach ja, ik dacht: Laat ik hem maar meteen even vóór zijn, want anders zit hij zo direct weer úiterst minutieus de puntjes op de i te zetten en ik weet nu eenmaal van mezelf, dat ik daar erg slecht tegen kan, zodoende.
   Maar ja, ik had kunnen weten, dat U altijd wel een aanleiding vindt. Ha ha!
   Laten we mekaar maar een beetje uit de weg blijven in het vervolg, vindt U niet? Dat is voor een heleboel dingen beter, want ik ben nu eenmaal zo’n onverbeterlijke dwarsligger, die zichzelf iets te oud vindt om nog ernstig op dingen te worden aangesproken, dus dat geeft alleen maar wederzijdse ergernis.
   Die tijd heb i k langzamerhand wel gehad, Rookmeldertje! Zoekt U maar liever contact met uw geestvrwanten: Diegenen, die in katzwijm vallen van respect voor Poetin en dergelijke…
   Mág van mij, hoor! Zolang i k het maar niet hoef! (LOL!)

   Like

 17. Republikein zegt:

  Lees de info van Conrebbi, ook op YT.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s